Obec Sta16 Jesendany

Komentáře

Transkript

Obec Sta16 Jesendany
O b e cS t a 1 6J e s e n d a n y
Sta16Jesentany57,53002, le: 00274313
Krajskftliad Pardubickehokraje
Odboriivotnihoprostiedia zem6ddlstv(
Komensk6honi{m6sti1"25
532 7l Pardubice
14. zAii2OlO
Sta16Jesendany
Naie znotka
Vyrizuje
nsk'i
Zabila
Ing.Zdendk
Tel. i. o emoil
ny.cz
736 49O397,[email protected]
VyjSdienfk dokumentaciz6mErul/2 Pardubice- jihozdpadniobchvat
Vdieni,
taslo
obdrzelijsme VaSiZiidostze dne 12. 8.2OIO, sp. znadkaSpKr0 2495512OO8/OZPZ|23,
jednaci KrU 60617/zOrc/OZPZ/Jl
o vyjiidieni kdokumentacizdmdru stdtni pfispdvkov6organizace
a
diilnic
aR
Reditelstvisilnic
,,112Sta16eivice - Draikovice,jihozdpadniobchvat (l/2 Pardubice
podle5 8 odst. l z6konat..rc)/z}Ot 5b., o posuzoviinivliv0na
-jihozdpadnfobchvat)",zpracovane
iivotni prostiedivplatn6mzn6ni.
Vzhledem k tomu, Ze se danri zdm6r bezprostiednddot,ikd obce a Zivotajejich obyvatel,
jsme piedloZenoudokumentacive spoluprdcis obdanyobce prostudovalia jsme nuceni
pedliv,S
konstatovat,ie jsme v ni shledalizdvain6nedostatky,kterd uvddimeniie.
ZSsadni nesouhlas si dovolujeme vyj6diit se zptisobem redukce poitu variant, kteni
nerespektujepoiadavekobce vyjddien'iv.prribdhuzjiit'ovacihoiizeni na vypracovdnivarianty,kterd
tj. preferenciobce pro co nejseverndjSf
bude co nejseverndjiodklon6naod obce Star6Jesendany,
variantu. Pii stanoveni krit6rii redukce poitu variant byly jednoznain6 upiednostndny z6jem
Ministerstva obrany eR (LetistdPardubice)a ochrana pridy pied z6imVobyvatel.
Jsme piesvdddeni,ie poiadavek Ministerstva obrany na zachovdni piim6ho propojeni
letiitEaradarov6stanicemriieb'itnaplndniuvylouien,ichvariantBaE;atoibeznutnosti
piemfst6ni radarov6 stanice, napi. jednoduch'im piemostdnim komunikace spojujici letiStd
s radarovoustanici.
Co se tykd variant trasy, dokumentacetake nezvaZujejeji vedeni v severni 65sti b,ival6*
skliidky TKO bez blii5fho vysvdtleni, neieSl zprisob piemostdni cyklostezky mezi Pardubicemi
a Stapfmi Jeseniany - 5ir5iveiejnosti hojn6 vyuZivan6spojnicea drileiit6 relaxaini a vych6zkov6
zony. Yyrazn6naruieni krajinndho rizu t6to z6ny a naruSenifaktoru pohody zv'i5enouhladinou
zvuku,sniienou kvalitouovzduSia vizudlnimkontaktems komunikacibude mit negativnidopady
nejen na obyvateleobce,ale i na obyvatelemdstaPardubice.
technikuna pozemkyv okoli trasy obchvatu.
Dokumentaceneie5ipiistup pro zem6dElskou
DalSizdvainou v'fhradu m6me ke zpfrsobuzpracovdnihlukov6 studie, kterd nezohlediuje
stiivajici hlukovou zdtdi obyvatel obce, kdy zdrojemhluku jsou letiSt€,silnicel/37 a Zeleznidnitrat'.
Studietak zcelaopomiji synergickep0sobenihluku z ndkolikajii existujicichzdrojria v6nuje se pouze
hodnocenizdm6ru,kterri povaiuje t6mdi za jedin'i zdroj hluku. Silnicel/37 je sice v dokumentaci
zmiilovdna, ale neni s ni pracoviinojako se zdrojem hluku, adkoliv v ndkterrichddstechobce
zp0sobujei ruSenispdnku v nodni dob6. Tento niizor vyplrivdz hladiny hluku z tdchto zdroj0 (viz
piilohatohoto vyjddieni)a hladinyhluku,se kteroustudiepracuje.Studietak6 velmi minimalisticky
zohledfiujenovou existujiciapldnovanouzdstavbuobce.
Zdv6ry hlukov6 studie tze proto povaiovat za nesprdvn6a nedostateEn6vyhodnocuj(civlivy
z6m6ru z hlediska spln6ni zdkonem dan'ich hygienickfch limit0 pro hlukovou zft6i. Navic
z dokumentacevypl'iv6,ie po realizaciz6m6ru bude hlukem trvale a nevratn6(hlavn6pii noinim
spdnku)obt6iovfno vice obyvatel nei je doposud,coi vzbuzujepochybnostio smysluplnostidan6
investidniakce. Podrobndjik hlukov6studiiviz piiloha tohoto vyjiidieni.
Kromd hlukov6 zAtDiedojdei k nezanedbateln6mu
zhorieni kvality ovzduii v obci, zejm6na
se vf'znamnEzv'iSimnoistvi suspendovan'ich
ddsticfrakcePMl-0a benzo(alpyrenu,
ktery piedstavuje
zv1i5en6
riziko karcinogennich
ridinkri,v ovzdu5i.Kromdtoho studie pii v'fpoitu emlsi nerespektuje
z6saduopatrnosti pii stanovenipiedpoklad0.
V dokumentacinejsou adekvdtnEieiena opatFeniproti obt6iovSni obyvatet ,,svdtelnf'm
smogem" z dopravy (hlavndv noci).Automobilybudou ve vSechposuzovanfchvariantdchprojiiddt
kolem obce zatddkamibezdostatedn'ichzdbrana tim budouosvdtlovatzdstavbuv obci.
Z hlediskaochrany fauny a fl6ry se n5m jevi jako potiebn,i nez6visl,fprfizkum a posudek
k vfstuprSmzpracovatel0dokumentace,nebot' dokumentacenezmifiujenapiiklad chr:dn6n6druhy
ptactva jako je bekasinaotavni, sluka lesni, kiepelka polnl, koroptev polni, diip ternri a volavka
popelavd,jejichi vfskyt byl obdanyobcev zdjmov6mfzemi zaznamendn.
Realizacfz6m6ru dojde tak6 k trval6 zm6nE odtokovfch pomEni v krajin6, piiiemi tato
zm6na neni v dokumentaci podrobndji vyhodnocena.Piedev5impoZadujeme,aby byla zajiStdna
dostatedniikapacitavodotedi,koryt potoki, propustia mostfi pro odvedenivody ze silnidnihot6lesa
a skrzsilnidnitdlesov piipaddprudk'ichdi vytrvallich
deit0.
Zdroveri si Viis v t6to souvislostidovolujeme informovat o zvaZovan6mziimdru obce
navybudovdnikoienov6fistitky odpadnichvod na pozemcichvkatastruobce p. C.527/1,,527/3,
52714,piipadnd take 294/2 a 526/t, jelikoZvariantaA i podvariantavariantyA do tdchto pozemk0
zasahuji.V soudasnddobd obec zpracovdvdstudii proveditelnostikoienov6 tistidky odpadnichvod,
kter;i bude dokondenav listopadu201-0jako podkladpro ilpravu fzemniho pldnuobce.
Z5vdrem, pro ochranu zdravi, obyvatel a iivotniho prostiedi jako nejv'ihodn6jii variantu,
aviak v dokumentaci nehodnocenou,vnimdme variantu E dle oznimeni z iijna 2008, vedouci
severn6od radaru.
PoiadavekMinisterstvaobrany (tetiSt6Pardubice)na zachov6nipiim6ho propojeni letiit6
a radarov6stanicenavrhujemeie$it kompromisem,napi. zahloubenimkomunikacena potiebn6m
mist6 do ter6nu tak, aby nebyl provozem na komunikaci ruSen provoz radaru, piip. jejfm
piemost6nim.
V piipad6realizace
varianSF (iijinfch variantveden'ich
v blizkostiobce)jenutn6realizace
kvalitnfchoBatieni,kter6minimalizujinegativnidopadzdmEruna obyvatele.Za akceptovatelnou
formu povaiujernehlin6ndvaly {ndspy}osdzen6zeleni,vi. stromfi,kter6 budouumistEnyv cel6
d6lce trasy komunikaceprohihajicikolem st6vajicii pl6novan6zdstavbyobce {od piemost6ni
ieleznicepo zat6dkujiin6 u radarov6staniceu variantyF - tzn. prodlouienid6lkyopatieniproti
uvaiovan6mu),kterd ,,nasm6rujl"hluk rnimo obydlen6fzemi a zadrii emisesilniini dopravy.
Navrien6teSeniprotihlukov'imist6nami
povaiujemeza nedostatein6
a nepiijateln6pro obyvatele
obce1.
Zdddme o dopracovdni dokumentacez6m6ru - odstran6ni zjistEn'ichnedostatk0 a jeji
doplnEni,zejm6na:
o Zahrnuti variant B a E do hodnoceni pti souiasn6 zm6n6 krit6rif redukce poitu
variant
o Zviieni podvarianty vedeni trasy v severni i6sti b'iva16skl:idky TKO
. Doplndni ieSeni piemostEni cyklostezkymezi Pardubicemia Starimi Jeseniany
a ndvrh opatieni pro zaji5t6nifaktoru pohody obEanfi(zachoviinirelaxadniz6ny)
o DoplnEnipiistupov'fchcest na pozemkyv okolf obchvatupro zemEd6lskoutechniku
. Vyhodnoceni zmEnyodtokovrichpom6rfi v krajind po realizacizdmEru
o Vyhodnoceni vlivu z6m6ru na kvalitu podzemnich zdroj0 vody u nov6
a piedpokl6dan6 z6stavbyobce, u kter€ neni k dispoziciveiejn'f vodovod
o Dopln6nikorektni hlukov6studievietn6 hlukov'ichmapz
r Dodrieni zdsadyopatrnosti pfi stanoveni piedpokladri pro v'ipoiet ernisi a hluku
. Dopln6ninez6visl6hoposudkuii hodnoceniohlednEochranychrdnEn'fchiivoEichfi
a fl6rY
. Zohledndninov6 a pl6novan6zdstavbyobceve studii
o Zohledn6ni z6mEruobce na vybudovdni koienov6 tistitky odpadnich vod
o Zohledn€nf poiadavk0 obce na realizaci opatieni proti negativnfm dopadim
z6rn6runa obyvateleobce (hluk,emise,svdtetnrismog)
S pozdravem
Jiii Ko
Starosta
o
'
69Ed
Venkovskdzdstavbarnd sv6 specifika,kter6 dokumentacenezohledriuje.Lide maji u svlichdomfi zahrady,
na kterfch chtdji relaxovatpii derstvdmvzduchua v klidu (bezhluku).
'
Dokumentaceneprok6zala,Ze realizacizdrn6ruv hodnocenfchvariantdchnedojde k nadlimitni expozici
obyvatel a ohroieni veiejndho zdravi dle zdkona (.. 258/2000 5b., ve zn6ni pozddjiich piedpis0, jelikoi
nezohledfiujestdvajfci vysokou hlukovou z6t6i obyvatel v zdjmov6m (zerni. Realizaceziim6ru podle
posuzovanfchvariant miZe zpfisobit,ie obyvateldbudou trvale vystaveniSkodliv'imfiink0m zp0sobenlim
n e p i i p u s t n dv y s o k o uh l a d i n o uh l u k u . ,
Pifloha k vyjiidieni ObceStar6Jeseniany
Piipomlnky k hlukovdstudii
je jiZv soudasnosti
CeliiobecSta16Jesendany
vystavena
dlouhodob6mua pravidelnemu
hluku,jehoZ
je
zdrojem provoz na leti3ti.Zdrojemhlukujsou civilnilety (start a piistiini)a cviden6vojenskdlety,
piedev5im lety vrtulnikri. V ptipadd cvidnfch letri krouZi vrtulniky nad obci v cca Sminutovrich
intervalech,
obdan6jsou tak vystavenidlouhodobdmu
a t6mdf soustavndmu
hluku,kteni vSakstudie
nezohledfruje.LetiStdje zdrovefivyuiivdno Rdn lako zilloini leti5tdpro letadlaJAS39 Gripen,kter6
jsou tak6 zdrojemvelk6hlukov6zdtdZe- viz ndsledujicitabulka.
Tabulka- Hlukov6zdtEi vyvolandletadlyJAS39 Gripen
Table 7-8. SotrndExposureLevel {SEL}in dB for F-35and Other Fighter Aircraft at 1"000feet
AGL
Condition
F/A-ISET
t/A-18 A/B/C.,/D
Por{er 5p*ed 5EL Polver Speed 5EL
f-15C
Portet
S p e e d 5EL Forter
Speecl 5EL
f!Ll
I00 9r
ET!,
300
l2,t lL'r?;l{c
300
1 I 1 lb.59r liC
?50
tr7
hi?o Nl
]}+
Crtrise
'5 $ ETE j3Fc
,illr )0s\c
350
89
TIS NC
3'J0
96
i{"; N.l
[email protected]
ipproach
t0 e; ETi
IL.B
95
i8?r -\C
t40
t09
L19b ljl
I .ti(eolir/
170
r0s
' t ' i-
c5
rl3
liote: ETR = engi*e llu-urt re-lue5t
l-atrle I
A,-rveightednolsc ie,velgof Grrpen C and Gnpen i"lG demonslrator
Fligtlt corrrlitierrr . ircr:rfr
Fltover*
$,vq 5414 E'TE
T.io utrLsil
1ft11,;ETR
*
*$
L"drnas
.tu'C-i9-:17. Gr:pcrr C
80. I
AlC 3E-7" Gripto NG cleructnrrtrntor
,?p,3,
AiC lF-;17. Gnpen C
l0s_l
AIC -1$.7,Gripur l'{G etegro*.ltratot
1{J$.0
Diffelence iu rlB
('r"i;ren C'- Grip*n ir--G
0"9
o"t
Flvaver rvith tlrnut for lcrrl tlrghf at 1000t] *nd apprrrxirnatrly 300ktr
'Fak*
off r,rrrht*Iitary'iluust at lO$efft rnd npproriruat*!1'l40ktr.
F.35:http://urww.eglin.af.mil/shared/mediaJdscumenUAFD-O81016-061.pdf
Gripen: http;/lwwvrrjsfnieuws.nilwp-cofllcnilAezound_JA$39N
G.pdf
zdrojtabulky:
http://www.militarvphotos.
net/forums/showthread.php?84527-G
ripen-News-Thread/paee1O0
http://www.isfnieuws,
nl/wp-content/A2Zo
und JAS3gNG.pdf
http://www.eelin.af.m illshared/media/document/AFD-081-016-06L.pdf
Mdiicf bod hluku nebyl zvolen vhodn6, zpracovatel6dokumentace bohuiel pies sv6 tvrzeni
neprokdzali
dobrouznalostter6nu.V obci existujezaistavba,
kterdje bliZenavrhovan6
variantdF nei
zvoleni bod. Navicnebylvybri{nnejbliZ3i
budoucidrimk piipravovand
komunikaci,
ale poslednid0m
stiivajicizdstavby.Ddle byla zcelaopominutajihoz6padniddst obce, kde budou obyvatel6vystaveni
hluku z obou komunikaci- zvolenrimdiici bod je proti tdmto ddstemobce ovlivfiovdnhlukem
z komunikacel/37 jen minimdlnd.Zcela schdzimdieni za obvykl6 redln6 situace* cvidn6 lety
vrtulnik0a projiZdejici
vlakovdsouprava.
Dle naSehondzoru,je mdieni hluku tieba prov6stv dotdenlichobcichna vlce mistech,nebot dochiizi
k interferenci hluku mezi zdstavboui k odrazovrimefekt&m od vzdiilenrichterennich nerovnosti,
proto mlsta vzddlendod sebe i jen ndkolik metrfi vykazujidle mdieni provedenlichsoukromd
pifstrojemSL-100rozdilv hlukovezdtdUimin. 10 - 1"5dB. Tak mohou b,it pii vznikudalSihozdroje
hlukov6 zltdie piekradovdnyna ndkterrichmistech, kde bude k v'iSe zmifiovanriminterferencim
doch6zet,hygienicke
limity.
S6klacinf
hluk (napr.
A C:,
P.o
t .::,:, :,
p,ro
. l:, i
50 dB
"i':
Pfo,
50 dB
pfo
5 5 d B'
.4,,
:,:.:a'
60 dB
:..
pro starou
65 dB
. , 1 ' , , , '
X;ikiadni lirnity pro vnitini hluk
35 dB
DoplfiujicipFipominkyk hlukov6studii
D. 1. Posouzenivlivu
hlukuna vefejn6zdravi
je ziSjmovil
str.4: ,,Zpracovatel0m
lokalitadobie znema,proto nebyloz jejich stranyprovedenomistni
SetienIv souvislosti
se zpracovdvanou
expertizou."
str. 9 a dSle
LAeq,16h < 60 dB zpftsobujer&zniizdravotnirizika,poruchyspdnku,... a prdvdsilnidnidopravaje
vliznamnrimdinitelemnaruiujicimspdnek
V dokumentuneni provedenaanalfza nejistotyvstupnichpodkladrio emisi hluku modelovanrich
zdrojri hluku z dopravy (str. 33 - 34), adkolivjde o parametr,kterli m0ie velmi vfznamnE ovlivnit
vlislednehladiny hluku. Proti tomu budoucidemografickriv'ivoj v obcich, zvaiovan'ive studii,je ai
zpochybilovdn.
NejvyS5i
hlukvyvol6vaji
pneumatiky
kamionfia tento obchvatmd slouiitpiedev5im
pro tranzitni
- Holicedopravua je pova2ov6nza
d0leiitou,,tepnu"
a spojnici
natrasePraha- Kolin* Pardubice
l / 3 5( R 3 5 ) s m d r enm
aM o r a v u .
Literaturaohlednd ruieni spSnkuv noini dob6
http://envi.upce.czlpisprace/sta
rsil
BojdukLukd$:Hlukv dopravd
TrojiSnek
Milan:Analfzahlukuautomobilov6
dopravyv Pardubicich
NajmanMiroslav:Hlukv okolicivilnichletiSt
(Monitoringhladinyhluku)
lva Kratochvilovd:
Hluka jeho prisobenina lidsk'iorganismus
SkerikJiii: Dopademisia hlukuz dopravyna Zivotniprostiedi
Manu6l mdieni hluku v roce 20L0 Pro Stdtni zdravotniristav- Syst6mmonitorovdnizdravotniho
stavuobyvatelstvadR ve vztahuk Zivotnimuprostfedi
http://www.szu.czluploads/documents/chzp/hluk/Ma
nuaI hluk 2Ol-0.pdf
METODICKV
NAVODpro mdienia hodnocenihlukuz leteck6hoprovozu
http://www.szu.cz/cekz/dokumentv/a
uk leteckv.pdf
utorizace/hl
Dal5ipiipominky obce
d6st n dokumentace:
Strona L0, voriantoF - chybnd uvedenavzdSlenostod zdstavbyobce (cca 200 m), dokumentaceje
vypracovdnas datem 6/2OLO,ale v t6 dobd je mapov'i podklad neplatnyi- jii existuje dokondend
zdstavbav severozdpadnilokalitdobce + probihajicivlistavba.Soudasndvzddlenostod silniceje cca
30 aZ40 m, nikoli200 m.
Strono 1-2,mosty a tunely - Jsou propustd,vdetnd mostfi pies potoky a bezejm6nn6vodotede
navrZenyv dostatedn6miie? Pii ndhlfch prudklichdeitich apod. musi b'it bezpedndodvedenavoda
skrze novd vzniklou bari6ru, kterou bude tvoiit silnidnit6leso. Dochdzik nevratnrimzmdndm
v odtokovlichpomdrechv krajind,kte16nejsouv dokumentaciie5eny.
Strono 24, vypoitovy rok L995 - 2020 - co se tlikii emisi z automobihi je ve studii EIA uvaiovdno
o tom, Ze v roce 2030 budou jezdit tisporn6automobily (hybridy a elektromotory)a dojde k nii5i
produkciemisiz dopravy.Dle na5ehondzoruby dokumentace
tento sc6ndipodlezdsadyopatrnosti
nem6lazohledriovat.
Strana25-26,emisnltrovefi-Je uvaioviino,ie vr.2030 budouvSechna
motorovai
vozidlaspliovat
povaZujeme
EURO4. Tentopiedpoklad
za nesprdvnf,
nebo{EURO
4 bylozavedeno
v r. 2005a je
jakje
pohybovat
velmipravd6podobn6,
Zev roce2030sebudouna komunikacich
i starSi
automobily,
jezdivozy
tomui v dneSni
dobd- bdZn6
starsi20 let.
Strona70,voda- individudlnizdrojevodyv okolizdmdru- dokumentace
uvddi,le ai na vrijimkyjsou
obyvatel6
NaSe
obcinapojenina veiejnevodovody.
obecjesicenapojena
naveiejnyivodovod,avSak
liddzdev hojn6miie vyuZivaji
vlastnizdrojevody(studny).
Navicstudieneberev 0vahuzdrojevody
u nov6zdstavby
v zdpadni
ddstiobce,kteriineninaveiejnfvodovoddoposudnapojena.
StranoLa3- zdvdrvyplyvojiciz kopitolyzdrovotnfrizikahluku
Z dokumentace
vypl'ivd,ie po realizaci
z6mdrubudehlukemobt6Zovdno
viceobyvatel(hlavndnodni
sp6nek)
neZdoposud!
* znamend
Strana705- benzo(a)pyren
zv'i5en6
rizikokarcinogennich
ridinkripro obyvatele
- dle dokumentacebude obyvatelstvoobtdZovdnohlukem pii horni hranici
Strana 724-1-26
hygienickfch
limit0.Tatoziit6ibudepro obyvatele
trvalda nevratnS.

Podobné dokumenty

1. Zasedání rady č.34

1. Zasedání rady č.34 Rada obce schvaluje uzavření dgdatku č, ] k smÍouvě na poskytování technicíých služeb, adklízenísněhu, odhrnování sněhu, posyp komunikací a jiné práce při zimní údržběhomunikaci na územíabce Ostrav...

Více

diamond report

diamond report reploce lhe onicb. Netlher lcl nor ony member of its stotf sholl, qt ony llme, be held responslble for ony discreponcy whlch moy resuti from the opplicolion of other groding methods, Neilher the cl...

Více

Nitra versus Plzefi 3:1

Nitra versus Plzefi 3:1 I opatrniichvllasrndremk Plzniv5aktrochu bereza svd,kdyZdojedefestivalovi ridastnikna dvacity roCnikDivadelniNitry [23.a2.28.zitii\. Z;rc'1ni to uZ hravymi propagairinrinlateriily,pokradujedrobnj,m...

Více

MrNrsrERSTvo i,wornsiHo pRosrft,noi

MrNrsrERSTvo i,wornsiHo pRosrft,noi vyj6dieni k ozn6menf. Rozporuje iadu ridajt v ozn6menf a poZaduje dopracovdni dokumentace ve smyslu jejich piipominek a stanoveni takovfch podminek, kter6 budou akceptovat vznesen6 poZadavky a zara...

Více

ARX TRADE spol. s r.o.

ARX TRADE spol. s r.o. / politi sd cesto tomi zpdt / Z.il\odel ERVIN:

Více

zde ke stažení

zde ke stažení PMro(IHd) 50 pg.m-3podlepfilohy d. t kzikanu d.}}lnALZ Sb. o ochrandovzdu$i"V piiloze4 v grafu 2 je uvedenprfibdhhodinoi,'fchhodnot. Jednotkyvelidinv grafechjsou shodn6s jednotkami

Více