Kanada - UNIGLOBE IC Travel

Transkript

Kanada - UNIGLOBE IC Travel
Kanada
Dokumenty
Při cestách do Kanady se vyžaduje platný cestovní pas vybavený datovou stránkou se strojově
čitelnou zónou a zpáteční letenka. Cestující s cestovním dokladem bez strojově čitelné zóny bude
odmítnut leteckým přepravcem již při odbavení!! Doba platnosti českého pasu musí být nejméně šest
měsíců ode dne vstupu do Kanady.
S platností od 1. srpna 2015 zavádí Kanada systém elektronického povolování cest „electronic travel
authorization – eTA“ obdobný systému ESTA používanému v USA. Úkolem systému je prověření těch
cestujících v letecké dopravě, kteří přijíždějí do Kanady (včetně tranzitu) v rámci bezvízového styku.
Žádost o povolení cesty je podávána prostřednictvím webových stránek Citizen and Immigration
Canada http://www.canada.ca/eTA. V termínu do 15. března 2016 je prověření systémem eTA
nepovinné, po tomto datu již nebudou letecké společnosti přijímat k přepravě do Kanady bezvízové
cestující bez platného povolení eTA.
K řízení motorového vozidla při turistických cestách postačuje český platný řidičský průkaz,
doporučuje se však používat mezinárodní řidičský průkaz.
Specifika, Bezpečnostní situace, Doporučení turistům
Specifika cestování v Kanadě jsou určena zejména rozlohou Kanady, koncentrací obyvatel v pásmu
cca 250 km podél hranic s USA (v tomto pásmu žije 90 procent obyvatel Kanady) a na druhé straně
rozsáhlými územími s minimálním zalidněním, a s tím souvisejícími vzdálenostmi mezi turisticky
atraktivními místy - od několika stovek km až k tisícikilometrovým vzdálenostem (např. MontrealVancouver - 4 769 km, Montreal - Calgary - 3 760 km, Montreal - Toronto - 571 km, Toronto Niagárské vodopády - 120 km). Severní území Kanady jsou neobydlená a běžnými prostředky
nedostupná. K dalším místním zvláštnostem náleží dlouhotrvající zima, obvykle od měsíce října do
května s teplotami klesajícími běžně pod minus 20 C, ve vnitrozemí až minus 30 C, která je tak pro
turistiku nevhodná. Při pobytu v kanadských národních a provinčních parcích je nutné dodržovat
příslušné předpisy, stanovující mj. podmínky pohybu a chování v těchto parcích, úhradu poplatků za
pobyt v nich, podmínky lovu zvěře a rybolovu - jen na základě povolení. V parcích a lesích se
vyskytuje jedovatý plazivý břečťan, místa jeho výskytu jsou většinou označena tabulkami "poison
ivy". Při pobytu v lese hrozí napadení medvědy. Vzhledem k nadměrnému výskytu hmyzu v
zalesněných oblastech Kanady i v blízkosti vodních zdrojů se doporučuje vybavit se dostatkem
účinných repelentních přípravků.
Výše uvedená specifika (překonávání značných vzdálenostních rozdílů, klima, celkové životní
prostředí, náklady na cestování) zdůvodňují nižší úroveň infrastruktury pro turistiku ve srovnání např.
se západní Evropou nebo i se Spojenými státy americkými.
Celková bezpečnostní situace v Kanadě je dobrá a při běžných cestách nehrozí turistům zvýšené
nebezpečí. Výjimku může tvořit pobyt v odlehlých částech velkých měst, případně v řídce obydlených
oblastech. Důležité je vybavit se přesnou aktuální adresou a telefonním spojením na případné přátele
a příbuzné, které hodlají cestující navštívit.
V Kanadě neexistuje centrální evidence obyvatel a české ani kanadské úřady často nemohou být ve
vyhledávání adres a telefonického spojení nápomocny, současně i s ohledem na časté cestování a
stěhování místních obyvatel. Je vhodné si poznačit na náhradním místě číslo cestovního dokladu a
poznamenat si důležitá telefonní čísla v zemi.
Závěrem se opakují některá zásadní fakta, které je nezbytné zohlednit při cestování do Kanady:
- nutnost zpáteční letenky, zakoupené před cestou do Kanady,
- nutnost cestovního zdravotního pojištění,
- dostatečné finanční vybavení na pobyt a cestu na velkých vzdálenostech spojené s vysokými
dopravními a pobytovými náklady,
- respektování přísných imigračních, celních předpisů a vnitřních zákonů Kanady a upozornění s
prioritním důrazem na zákaz přijetí zaměstnání či zahájení studia bez povolení k pobytu, které je
možné získat jen na ZÚ Kanady mimo území Kanady, a vyvarování se snahy o nepovolený vstup do
USA z území Kanady,
- dobrá příprava celkové organizace individuální turistiky ještě před příjezdem do země,
- dobrý zdravotní stav a bezúhonnost cestovatele.
Oblíbenou formou cestování je autoturistika zabezpečená širokou sítí autopůjčoven. Při výpůjčce
vozidla je však třeba mít na paměti, že nezbytnou podmínkou pro její realizaci je předložení platné
kreditní karty, např. Visa či Master Card, akceptované na americkém kontinentu. Velmi často je
možné se setkat i s tím, že autopůjčovna odmítne přijmout hotovost a požaduje předložení kreditní
karty – součástí automatického pojištění vozu je totiž i spoluúčast klienta v případě havárie, kterou si
půjčovna strhává z kreditní karty. K řízení motorového vozidla při turistických cestách se pro
usnadnění a předejití případných nedorozumění s příslušníky kanadské policie doporučuje zajistit si
mezinárodní ŘP. Vzhledem k tomu, že některé autopůjčovny odmítnou zapůjčit vozidlo na
mezinárodní ŘP, důrazně doporučujeme informovat se u příslušné půjčovny o této možnosti předem.
Oblíbeným způsobem cestování je i „přejezd Kanady“ počítající s leteckým návratem a tedy
zapůjčením vozidla v jedné pobočce a jeho následné vrácení v pobočce jiné. Ne všechny půjčovny
však toto umožňují, proto i zde doporučujeme důrazně informovat se o této možnosti předem.
Víza, režim vstupu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u
zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
S účinností od 14. listopadu 2013 občané České republiky nepotřebují pro krátkodobý pobyt v
Kanadě (do 6 měsíců) a průjezd kanadským územím víza.
Bezvízový režim se vztahuje na krátkodobý pobyt za účelem turistiky, návštěvy rodiny/přátel a za
účelem obchodním a studijním (jednosemestrální studium, jazykové kurzy apod.). Během tohoto
pobytu není možno v Kanadě pracovat (pro tuto možnost je zapotřebí získat u kanadského
zastupitelského úřadu “pracovní povolení”, event. podat žádost o “dočasný pobyt mládeže”, viz níže).
O vstupu do Kanady rozhoduje kanadský imigrační úředník, který může délku pobytu na základě
vlastního uvážení a bez nutnosti svůj krok zdůvodňovat zkrátit na méně než 6 měsíců. V takovém
případě vyznačí délku povoleného pobytu do cestovního pasu buď formou záznamu u vstupního
razítka či vlepením samostatného štítku. Cestující je povinen do stanoveného data území Kanady
opustit. Při vstupu na území Kanady může být cestující podroben krátkému pohovoru a může být
vyzván ke kontrole zavazadel. Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.
V případě zájmu o prodloužení pobytu je třeba o toto požádat imigrační úřady (sídlí v hlavních
městech jednotlivých kanadských provincií), a to nejpozději 30 dnů před vypršením povolené doby
pobytu. Žádost o prodloužení pobytu podléhá nevratnému poplatku, který se dle typu pobytu
pohybuje v rozmezí od 75–150 CAD. V žádném případě se nedoporučuje pokoušet se o prodloužení
pobytu vycestováním do USA a okamžitým návratem do Kanady. Porušení kanadských imigračních
předpisů může vyústit v deportaci, event. několikaletý zákaz vstupu do Kanady.
Každý návštěvník musí imigračnímu úředníkovi předložit cestovní doklad (čeští občané musí předložit
cestovní pas se strojově čitelnou zónou) s platností pokrývající celou dobu plánovaného pobytu na
území Kanady a na vyzvání dále prokázat dostatek finančních prostředků, dobrý zdravotní stav a
úmysl Kanadu včas opustit. Českým občanům se doporučuje cestovat na biometrický pas obsahující
alespoň jednu prázdnou (nepopsanou) stránku. V případě pochybností či netypických parametrů
cesty je vhodné kontaktovat příslušné kanadské Velvyslanectví.
V zájmu minimalizace rizika odmítnutí vstupu dále českým cestujícím doporučujeme zajistit si
následující podklady:
- kompletní harmonogram cesty včetně zpáteční letenky,
- doklad o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z
bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.); výše těchto prostředků není přesně stanovena,
rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu; pro turistické účely je doporučena částka 100 –
150 CAD na osobu a den; finanční prostředky lze prokázat v hotovosti nebo v cestovních šecích,
kreditních kartách apod.,
- doklad o zajištěném ubytování,
- doklad o zajištěném cestovním zdravotním pojištění,
- při služebních cestách pozvání od kanadského partnera, při návštěvě rodiny či přátel pozvání od
nich,
- doklad prokazující dobrý zdravotní stav; v praxi např. doklad prokazující, že cestující netrpí
nakažlivou snadno přenosnou nemocí (tuberkulóza, ale např. nikoliv AIDS); v případě osob s
pracovním povolením mohou imigrační orgány požadovat v závislosti na typu práce zdravotní
vysvědčení.
Při vstupu na kanadské území musí mít cestující vyplněnou celní deklaraci (distribuována bývá
zpravidla komerčním přepravcem, v případě soukromých letadel či lodí či v případě cesty autem z
USA lze formulář získat na hraničním přechodu).
Osoby mladší 18 let, které do Kanady cestují buď samostatně, či v doprovodu pouze jednoho rodiče,
by si měly pro imigrační úředníky obstarat notářsky ověřený písemný souhlas rodičů či druhého
rodiče (event. jiného zákonného zástupce) s jejich cestou. V případě osob mladších 18 let cestujících
samostatně by písemný souhlas měl obsahovat kontaktní údaje na osobu, která bude za nezletilého v
Kanadě během jeho pobytu odpovídat. Tyto podklady musí být vyhotoveny v úředním jazyce Kanady,
tj. buď v anglickém, či francouzském jazyce, nebo do těchto jazyků přeloženy.
V případě úmyslu studovat v Kanadě déle než 6 měsíců je třeba požádat u zastupitelského úřadu
Kanady o “studijní povolení”.
V případě úmyslu v Kanadě pracovat (včetně “au-pair”) musí cestující nejprve na zastupitelském
úřadě Kanady požádat o “pracovní povolení”. Čeští občané ve věku mezi 18 a 35 let mohou dále
využít možnosti v Kanadě příležitostně pracovat v rámci bilaterální smlouvy mezi ČR a Kanadou o
usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (Youth Mobility / Experience Canada). Toto
vízum lze získat na základě elektronické žádosti na http://www.canadainternational.gc.ca, a to s
platností až na jeden rok. Toto vízum však nelze za pracovním účelem prodloužit.
Ani v případě pobytů delších než 6 měsíců neexistuje přihlašovací povinnost.
Možnost udělení víza do USA (jakéhokoliv typu) na zastupitelských úřadech USA v Kanadě je
minimální, přičemž intervence českých úřadů po rozhodnutí o neudělení amerického víza je
vyloučena. V této souvislosti upozorňujeme na bilaterální smlouvu mezi Kanadou a USA, účinnou od
prosince 2012, na jejímž základě si oba smluvní státy pro účely vízového a imigračního řízení
vyměňují relevantní informace o vízových a azylových žadatelích ze třetích zemí. Poskytované údaje
se týkají zejm. předchozích odmítnutých žádostí o vízum či azyl, předchozích vyhoštění z území
kterékoli smluvní strany či spáchaných deliktů významných pro imigrační/vízové rozhodnutí
(překročení doby pobytu, nelegální překročení hranic apod.). Českým občanům, kteří mají v úmyslu
cestovat do Kanady či projíždět jejím územím a kteří se v minulosti dopustili imigračních deliktů na
území USA nebo jim bylo v minulosti odmítnuto vydání amerického víza, se doporučuje informovat se
u zastupitelských úřadů Kanady na možnost seznámení se s údaji, které jsou o nich oběma státy
vedeny.
Užitečné kontakty:
Velvyslanectví Kanady v Praze
Ve Struhách 95/2, 160 00 Praha 6
web: http://www.canada.cz
tel.: 00420 272 101 800
fax: 00420 272 101 890
e-mail: [email protected]
Velvyslanectví Kanady ve Vídni
Embassy of Canada to Austria in Vienna
Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria
web: http://www.kanada.at
tel. 0043 (1) 531-38-3000
fax: 0043 (1) 531-38-3321
e-mail: [email protected]
Citizenship and Immigration Canada
(Ministerstvo pro státní občanství a imigraci Kanady)
web: http://www.cic.gc.ca
Canada Border Services Agency
(Kanadská hraniční služba)
web: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/noncan-eng.html

Podobné dokumenty

zde

zde • Výhody plynou jak ze zvýšení obchodu mezi zeměmi, ochraně investic, tak i odstranění celního sazebníku. • V roce 2008 byla vypracována studie dopadu dohody pro obě strany. V průběhu sedmi let vst...

Více

Víza NZ a Austrálie

Víza NZ a Austrálie Od 1. 1. 2003 mohou držitelé platných cestovních pasů České republiky cestovat na Nový Zéland opětovně bez víz na dobu maximálně 3 měsíců pobytu. Platnost pasu musí být o 3 měsíce delší než je doba...

Více

Vytisknout stránku

Vytisknout stránku průjezd kanadským územím víza. Bezvízový režim se vztahuje na krátkodobý pobyt za účelem turistiky, návštěvy rodiny/přátel a za účelem obchodním a studijním. Během tohoto pobytu není možno v Kanadě...

Více

Cestovní doklady web

Cestovní doklady web Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí...

Více

Cestovní doklady

Cestovní doklady žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní pas vydáv...

Více

Kanada Working Holiday 2013 – 2014

Kanada Working Holiday 2013 – 2014 Žádost o Working Holiday vízum se podává ve dvou fázích jako dva soubory dokumentů. První soubor dokumentů bude posuzovat oddělení Zažijte Kanadu (IEC), které určí, jestli jste způsobilí k účasti v...

Více

Engine Control Units Bosch Monomotronic MA1.7

Engine Control Units Bosch Monomotronic MA1.7 Bosch Monomotronic MA1.7.3 Bosch Motronic M1.7

Více