Bc. Kamila Sedláková, MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení

Komentáře

Transkript

Bc. Kamila Sedláková, MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení
__________________________________________________________________________________
Bc. Kamila Sedláková, MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Číslo veřejné zakázky
1
Název programu:
Program implementace švýcarsko-české spolupráce
na MZČR
CH. 10/3/082
Registrační číslo sub-projektu:
Domácí a paliativní péče - důstojný a kvalitní život až
do konce
Dodávka automobilů
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Sídlo zadavatele:
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 2
automobilů
Bc. Kamila Sedláková, Malyra - nestátní zdravotnické
zařízení
Lhotická 159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ zadavatele:
400 16 692
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:
Milada Fohlerová
Kontaktní osoba zadavatele:
Milada Fohlerová
Předmět veřejné zakázky:
Název zadavatele:
Lhůta a místo pro podání nabídek: Od 13. 4. 2016 do 27. 4. 2016 13:00 hod. Nabídky se podávají v
sídle zadavatele na adrese: Lhotická 159, 295 01 Mnichovo Hradiště osobně nebo kurýrem nebo
jinou přepravní společností ve všední dny od 8:00 do 15:00.
Každá část nabídky bude vložena do obálky a označena zřetelně nápisem NEOTEVÍRAT – NABÍDKA
VZMR – DODÁVKA AUTOMOBILŮ.
Otevírání obálek bude provedeno komisí dne 27. 4. 2016 v 13:00 hod v sídle zadavatele.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci dodavatelů, kteří podali nabídky do výběrového řízení a
zástupci poskytovatele dotace z MZ ČR.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland throught the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
Typ veřejné zakázky: Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Jedná se o veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávku zboží. Zakázka se řídí platným příkazem Ministerstva
zdravotnictví ČR a Příručkou pro žadatele a konečné příjemce sub-projektu.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace formou písemné i elektronické
žádosti nejpozději 4 dny před ukončením lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou
poskytnuty do 2 dnů od doručení žádosti. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné
informace i z vlastního podnětu a to nejpozději do 2 dnů před ukončením lhůty podání nabídek.
Dotazy mohou být zasílány elektronickou formou na adresu [email protected] nebo písemně na
adresu sídla Bc. Kamila Sedláková, Malyra – nestátní zdravotnické zařízení, Lhotická 159, 295 01
Mnichovo Hradiště.
Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka 2 automobilů dle následující specifikace. U všech technických
parametrů je přípustná tolerance +/- 10%, kromě parametrů označených „min“. Automobily budou
používané pro převoz klientů a pomůcek (polohovacích postelí, zdravotnické techniky a dalších
kompenzačních pomůcek) a k dopravě zaměstnanců ke klientům. Vybavení automobilů by mělo
odpovídat provozu na větší vzdálenost
Položka:
Zdvihový objem:
Palivo:
Převodovka:
Velikost:
Vůz č. 1
Vůz č. 2
900- 1200ccm
Benzín
Manuální
5 dveří
1200 – 1600ccm
Benzín
Manuální
5 dveří
Požadavky na
zavazadlový
prostor:
Min 320l
Min 800l, musí pojmout objem
120x90x70cm (složená polohovací
postel), oka na boku zavazadlového
prostoru pro upevnění zavazadel
pomocí popruhů
Výbava:
Ocelová kola 15"
Kontrola tlaku v pneumatikách
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce s možností
odpojení
Boční airbagy vpředu (hlava hrudník)
Hydraulický posilovač řízení
Palubní počítač
Ukazatel optimálního rychlostního
Ocelová kola 15"
Kontrola tlaku v pneumatikách
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce s možností odpojení
Boční airbagy vpředu (hlava - hrudník)
Hydraulický posilovač řízení
Palubní počítač
Ukazatel optimálního rychlostního
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland throught the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
stupně
Denní svícení
Mlhové světlomety
Centrální zamykání s dálkovým
ovládáním
Elektrické ovládání předních oken
Rezerva
stupně
Denní svícení
Mlhové světlomety
Centrální zamykání s dálkovým
ovládáním
Elektrické ovládání předních oken
Posuvné dveře na pravé straně
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Posuvné dveře na levé straně + výškově
nastavitelný volant a sedadlo řidiče
Dělené zadní dveře
Třímístné sedadlo ve druhé řadě dělené
v poměru 1/3 : 2/3, vyklopitelné do
vertikální polohy
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč:
Celková hodnota zakázky je 454 479,- Kč včetně DPH, přičemž dílčí ceny na automobil č. 1 je 217
700,- Kč a na automobil č. 2 je 236 779,- Kč. Dílčí ceny i celková hodnota zakázky jsou maximální a
nepřekročitelné.
Lhůta pro dodání předmětu zakázky:
Do 3 týdnů od podpisu smlouvy. Předpokládaný podpis smlouvy s vybraným dodavatelem je únor –
březen 2016. Zadavatel může termín změnit v závislosti na průběhu této veřejné zakázky.
Místo převzetí plnění: Místem dodání je sídlo firmy: Na Návsi 44, Veselá, 295 01 Mnichovo Hradiště
Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena v Kč včetně DPH.
Požadavky na prokázání splnění základní kvalifikace dodavatele:
Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů. Splnění kvalifikačních
předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného, z jehož obsahu bude zřejmé,
že dodavatel splňuje níže uvedené kvalifikační předpoklady:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland throught the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland throught the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
Požadavky na prokázání splnění profesní kvalifikace dodavatele:
1. Výpisem z obchodního rejstříku, případně z jiné obdobné evidence
2. Dokladem k oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele:
Dodavatel prokáže čestným prohlášením (příloha č. 5), že objem prodeje automobilů v posledních 3
letech překročil částku 3 mil. Kč.
Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění v prosté kopii. Výpis z obchodního
rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší než 3 měsíce. V případě nejasnosti může zadavatel
vyzvat dodavatele k doplnění informací, chybějících dokladů nebo o písemné vysvětlení nabídky.
Pokud uchazeč nesplní požadovanou kvalifikaci, komise ho vyřadí a zadavatel následně vyloučí ze
zadávacího řízení.
Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v písemné formě, podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Nabídka musí být ve formě následujícího členění:
1. Krycí list nabídky (příloha č.1)
2. Obsah nabídky s uvedením názvu jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového
počtu listů v nabídce
3. Návrh kupní smlouvy včetně přílohy s podrobnou specifikací dodávky podepsaná osobou
oprávněnou jednat za dodavatele
4. Doklady osvědčující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc,
podpisový vzor apod.)
5. Doklady osvědčující splnění kvalifikačních předpokladů
6. Doložka o bezúhonnosti
7. Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti
8. Další přílohy (nepovinné)
Požadavek na způsob zpracování nabídky:
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland throught the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
Uchazeči jsou oprávněni podat nabídky na jednotlivé části zakázky.
Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Nabídka bude předána v jednom originále dle formálních, technických a smluvních požadavků
uvedených v této výzvě. Nabídka a veškeré doklady musí být předloženy v českém jazyce.
Nabídka musí být datována a na titulním listu podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
případně osobou zmocněnou (v tom případě bude doložena úředně ověřená plná moc či její kopie).
Nabídka bude v jednom svazku zabezpečeném proti manipulaci, všechny strany budou číslované
(včetně dokladů o kvalifikaci).
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné
zakázky malého rozsahu v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě, a to absolutní částkou
v českých korunách v následujícím členění:
Celková cena – DPH – Celková cena s DPH
Nabídková cena nesmí být měněna.
Další podmínky:
Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zadávacím řízení a související dokumenty
s realizací zakázky po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
Dodavatel souhlasí s povinností zadavatele zveřejnit veškeré informace, včetně smluvního vztahu
(vlastní smlouvu i případné veškeré další dokumenty se smlouvou související).
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení či odstoupení od smlouvy ze zákonných
důvodů.
V případě nejasností může zadavatel požádat o písemné vysvětlení nabídky, zaslání dodatečných
informací nebo zdůvodněné mimořádně nízké ceny.
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na webových stránkách zadavatele
www.malyra.cz
Doložka o bezúhonnosti
Dodavatel musí jako součást nabídky předložit podepsané čestné prohlášení k doložce o
bezúhonnosti (příloha č.2 zadávací dokumentace).
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland throught the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
Seznam příloh výzvy k podání nabídky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Krycí list nabídky
Doložka o bezúhonnosti
Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních požadavků
Návrh kupní smlouvy
Kontakt pro dotazy:
Dotazy můžete směřovat na kontaktní osobu -
Miladu Fohlerovou pouze mailem na adresu
[email protected]
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland throught the
Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podobné dokumenty