rady VS 17 - 21

Komentáře

Transkript

rady VS 17 - 21
v
Promenlivá rychlost
Sroubové kompresory
v
v
rady VS 17 - 21
TM
COMPLEX NEEDS - SMARTER SOLUTIONS
Maximalizace výstupu,
minimalizace nákladů
Obvykle se odbûr vzduchu v továrnách v prÛbûhu dne velmi mûní. Kompresory s
promûnnou rychlostí mohou efektivnû a spolehlivû zvládnout kolísav˘ odbûr vzduchu,
kter˘ se v mnoha továrnách se vzduchov˘m systémem vyskytuje. ¤ada VS je dokonalá,
revoluãní fiada kompresorÛ, která je elegantním fie‰ením pro Va‰e komplexní potfieby.
Omezení úãinnosti u konkurenãních kompresorÛ s promûnn˘mi otáãkami bûÏnému,
jsme zamezili a zavedli v této oblasti nov˘ standard. Flexibilita je u této fiady lep‰í, neÏ
u ostatních. To znamená stabilní tlak pro továrny a maximální produktivitu.
1
3
4
2
6
7
5
1
Optimalizovaná energetická úãinnost se systémem
ovládání AirSmart™ a integrovan˘m mûniãem frekvence
2
Netradiãní sací ventil
3
Protihlukové kryty, 68-71 dB(A) @ 7 bar
4
Optimalizovan˘ chladící systém
5
Moderní automatick˘ systém napínání fiemenÛ gravitací
6
MoÏnost integrovaného chladícího su‰iãe
7
Osvûdãená vestavûná jednotka TEMPEST® se
‰roubov˘m blokem ENDURO®
Systém ovládání AirSmart™
Kompresory VS 17-21 se snadno pouÏívají, díky novému a
modernímu ovládání AirSmart™. Systém AirSmart™ byl
konstruován pro transparentnost operaãního rozhraní pohonu
s promûnnou rychlostí otáãek. Nemusíte b˘t expert na pohony
s promûnnou rychlostí otáãek, abyste mohli ovládat Vá‰
kompresor Gardner Denver. Ovladaã se stará o detaily.
Automaticky nastavuje v˘kon kompresoru dle zmûn poÏadavkÛ
systému vzduchu a ‰etfií vám náklady na energii.
Komunikace a fiazení
Nej‰ir‰í rozsah regulace
Voliteln˘ komunikaãní modul umoÏÀuje jednotkám fiad
AirSmart™ komunikovat se v‰emi ostatními. Není to jen
hodinové vyrovnání, zap./vyp. podle pofiadí. Na‰e ovládání
umoÏÀuje systému skuteãnû optimalizovat úãinnost, protoÏe
pozná kapacitu jin˘ch strojÛ a organizaci jejich práce.
Komunikaãní modul umoÏÀuje také dálkovû monitorovat jednotky
s promûnnou i konstantní rychlostí. Tato aplikace poskytuje
lep‰í energetickou úãinnost v operacích s ãásteãn˘m zatíÏením.
Vynikající flexibilita je u fiady VS samozfiejmostí. Díky kapacitnímu
rozpûtí 15 - 100% má fiada VS na trhu nejrychlej‰í a nej‰ir‰í
reakci na zmûny poÏadavkÛ vzduchu.
Maximální flexibilita
Díky novému vysoce funkãnímu systému ovládání AirSmart™
vám nov˘ VS 17 - 21 umoÏÀuje zvolit libovoln˘ v˘stupní tlak
od tfií do 10 barÛ nebo od 10 do 13 barÛ podle modelu.
MoÏnosti zahrnují integrovan˘ chladící su‰iã, zafiízení na
zpracování kondenzátu a ‰irok˘ v˘bûr filtrÛ stlaãeného vzduchu.
Tyto moÏnosti jsou tu proto, aby vám umoÏnili vybudovat
kompletní kompresorovou stanici pro va‰e potfieby.
Nízká hladina hluãnosti
Akusticky propracovan˘ plá‰È VS 17 - 21 úãinnû pohlcuje hluk.
Stroj je tak tich˘, Ïe jej lze nainstalovat pfiesnû tam, kde je
potfieba, bez zvlá‰tních obav o zv˘‰enou hluãnost. Tato série
je zkrátka chytfie navrÏen˘ stroj s vysoce kvalitními díly. Tich˘
ventilátor, oddûlen˘ proud chladícího vzduchu, plus motor a
‰roubov˘ blok jsou izolovány, aby nedocházelo k pfiená‰ení
hluku.
Snadná údrÏba
Tato fiada má dokonal˘ automatick˘ systém napínání fiemenu,
kter˘ zaji‰Èuje optimální napnutí fiemenu za v‰ech podmínek.
Díky svému kompaktnímu plá‰ti vyÏaduje tato fiada jen
omezenou pracovní plochu a instalace stroje je tak rychlá a
úãelná.
PouÏití vysoce kvalitních souãástek zaruãuje dlouhou Ïivotnost.
Gardner Denver má síÈ vy‰kolen˘ch poskytovatelÛ servisu k
dispozici kdykoliv potfiebujete mít Vበkompresor v nejlep‰í
formû.
V˘hody technologie VS
Náklady na
stlaãen˘ vzduch
po 5 letech
• AÏ 40 % úspory energie
• AÏ 30 % úspory nákladÛ Ïivotního cyklu
• Pfiesné pfiizpÛsobení poÏadavkÛm na vzduch a tlak
• Není zapotfiebí pfietlakování
• Rychlá reakce na zmûny poÏadavkÛ
• ·irok˘ rozsah regulace v˘konnosti
6%
8%
86 %
servis, oprava a
údrÏba
nákup
energie
• Konstantní pracovní tlak
• Plynul˘ start díky technologii mûniãe
Technické údaje
Gardner
Denver
Model
VS 17
VS 21
Maximální
cílov˘ pfietlak*
V˘konnost pfii
pracovním pfietlaku**
V˘kon motoru
âistá
hmotnost
Hladina
hluku ***
Rozmûr
(délka x ‰ífika x v˘‰ka)
bar
psig
m3/min
cfm
kW
hp
kg
dB(A)
mm
7.5
10
13
7.5
10
13
115
145
190
115
145
190
0.39 – 2.64
0.46 – 2.24
0.38 – 1.73
0.48 – 3.14
0.44 – 2.83
0.51 – 2.16
93
79
61
111
100
76
17
23
495
1434 x 854 x 1105
21
28
520
68
68
67
71
70
70
1434 x 854 x 1105
* Pro modely RD je max. pfietlak o 0,25 bar niωí. Tlakov˘ rosn˘ bod vestavûné su‰iãky pfii referenãních podmínkách: +3 °C. Referenãní podmínky: teplota
nasávaného vzduchu pro su‰iãku: +35 °C, okolní teplota: +25 °C. Pro 13 bar model, maximální cílov˘ pfietlak je 12.8 bar s limitem 13 bar v odlehãení.
** V˘konnost a v˘kon mûfieny v souladu s ISO 1217, vyhl. 3, dodatek C -1996 testovací kód a je pouÏit následující pracovní pfietlak: Pro 7,5 bar modely
7 bar, pro 10 bar modely 9 bar a pro 13 bar modely 12 bar.
*** Hodnoty hluku urãené dle ISO 2151 a ISO 3744; tolerance ±2 dB (KpA).
• Pojistn˘ ventil
• Olejov˘ termostat
• Ukazatele provozních podmínek:
- Tlaky
- Teploty
- Hodiny; celkové provozní hodiny, hodiny pfii plném zatíÏení
- VloÏka separátoru oleje ΔP
• Opûtovné automatické spu‰tûní pfii v˘padku energie
• Epoxidovou prá‰kovou barvou nastfiíkané kryty
• Dochlazovaã a separátor s automatick˘m odvadûãem kondenzátu
• Vestavûná jednotka TEMPEST® se ‰roubov˘m blokem ENDURO®
Volitelná v˘bava
• Vestavûn˘ su‰iã; chladivo pouÏité ve vestavûném su‰iãi splÀuje
poÏadavky normy EC ã. 2037/2000
• DoplÀkové I/O vstupy
• Komunikaãní / sekvenãní modul
• Mnohoúãelové mazivo AEON
• Bezztrátov˘ odvadûã kondenzátu
DoplÀková v˘bava
• V˘robky pro dal‰í úpravu stlaãeného vzduchu
Pro dal‰í informace, prosím, kontaktujte Va‰eho místního zástupce nebo
Gardner Denver Oy • P.O.Box 516 • FI-33101 Tampere • Finsko
Telefon +358 205 44 141 • Telefax +358 205 44 140
[email protected] • www.gardnerdenver.fi
Specifikace podléhají zmûnû bez upozornûní.
Copyright 2007 Gardner Denver.
Gardner Denver • VS 17-21 • CZ • 0807 • 1000 • Printed in Finland by Hermes • jps-mainos.fi
Standardní v˘bava
• Vzduchov˘ sací filtr
• Pohon fiemenem, automatické napínání fiemenÛ
• Plnû automaticky fiízená v˘konnost: Promûnná rychlost produkce
vzduchu zaloÏená na poÏadavku vzduchového systému
• Ovladaã Gardner Denver AirSmart™
- Jednoduché rozhraní pro pouÏívání obsluhou
- Více jazykÛ
• EMC filtr
• Vysoce úãinn˘ stfiídav˘ mûniã pohonu
• Vysoce úãinné elektrické motory IP 55, tfiída izolace F,
termistorová ochrana
• Nouzové zastavení
• Bezpeãnostní zafiízení pro
- Pfiehfiátí motoru
- Pfiehfiátí kompresoru
- Pfietlakování kompresoru
- Omezovaã proudu
• Alarmy pro
- Vzduchov˘ sací filtr ΔP
- Pfiehfiátí kompresoru (alarm pfii 105 °C a vypnutí
pfii 110 - 115 °C)
- Interval údrÏby

Podobné dokumenty

Rada VS 25-40 Sroubové kompresory

Rada VS 25-40 Sroubové kompresory • Inteligentní fiídící ventil tepelného smû‰ování oleje • Vestavûná jednotka TEMPEST® se ‰roubov˘m blokem ENDURO® Plus

Více

[1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn

[1.7 APPLICATION FUNCT.] (FUn • Mûniã je vybaven ochrann˘mi obvody a funkcemi, které mohou zpÛsobit v pfiípadû poruchy zablokování frekvenãního mûniãe a zastavení motoru. Pfiíãinou poruchy mÛÏe b˘t mechanické zablokování motoru, ...

Více

Chladicí systémy vozidel - pro servisy Komplexní znalosti

Chladicí systémy vozidel - pro servisy Komplexní znalosti Bod sepnutí je pfii pfiibl. 80°C. Naplnûn silikonov˘m olejem jako pohonn˘m ãinidlem (30 aÏ 50 ml), spínán pomocí bimetalu a ovládán pfiítlaãn˘m kolíkem. Historie: Tradiãní, neregulovan˘ (trvale pohánû...

Více

V – Belts Klínové fiemeny

V – Belts Klínové fiemeny 2. Klínové fiemeny fiezané úzké prÛfiezy pro automobily AVX10, AVX13, AVP 13 podle DIN 7753/3, ISO 2790 prÛfiezy AVX 10 a AVX13 jsou vyrábûny v tzv. bezobsluÏném provedení. Tyto fiemeny jsou oznaãeny ná...

Více

Návody – Pohon garáÏov˘ch vrat model LiftMaster 1000A, 800A, 600A

Návody – Pohon garáÏov˘ch vrat model LiftMaster 1000A, 800A, 600A • Pohon vrat je samozfiejmû dimenzován a pfiezkou‰en z hlediska bezpeãné obsluhovatelnosti; tato obsluhovatelnost mÛÏe v‰ak b˘t zaruãena pouze tehdy, jestliÏe pfii instalaci a obsluze byly pfiesnû dodr...

Více

FCL102 Series - Czech Version - Frequency

FCL102 Series - Czech Version - Frequency Pokud je potfieba v reÏimu READ (Mûfiení) zjistit maximální nebo minimální hodnotu, pfiepnûte jednodu‰e pfiepínaã do polohy MAX nebo MIN. Na LCD se zobrazí hodnota spoleãnû se slovem MAX nebo MIN. ...

Více