Faktura 3-2014 – Pastorační centrum farnosti

Transkript

Faktura 3-2014 – Pastorační centrum farnosti
FAKTURA. DANOVY DOKLAD
Čislo |
Dodavatel:
!Č:46970592
D|Č.CZ4697o592
Konstantní symbot:
VODO-TOPO Horecky s.r.o.
Variabi|ní
Šumice ,|26
687
31
Účet:
I
!Č odběrate|e:
symbol: 2140086
D|Č odběratele.
odběrate|:
Šumice
PeněŽní Ústav:
2140086
Římskokatol ickf farní uÍad
GE Money Bank
483406 514 / 0600
BAN :C28006000000000483406S 1 4
BIC: AGBACZPP
Registrační Údaje: Krajskf soud v Brně
687
obchodní rejstrík, oddíl C, v|oŽka 7211
31
Šumice
ZpŮsob doplravy:
Datum
uhrady:
vystavení:
31.03'2014
Daturn
splatnosti:
01.05.2014
Forma
Konečnf príjemce:
PŤevodem
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31 .03.2014
pls d
oois
TrŽba.sluŽby
Název
MnoŽství
Cena/mj Celkem bez DPH DPH
Celkem
220,00
2 310,00 21%
2 795,10
648,00
648,00 21%
Kata|og. čís|o
Mj
10,500
Umfvátko L.1418 rohové
0000105,84
ks
1,000
Klozet závdisnyi LYRA
0000 148,01
ks
1,000
1 741 ,00
Konzola navrt.sada 302-1
0007343,1 0
ks
2,000
120,00
lzolace IMA-LET 18/9
00081 81
m
24,000
12,00
Upevnění umyvadla
00091 01
ks
1,000
30,00
30,00 21%
ARCO ventil
roh. kul.1 12"
001 0080
ks
1,000
96,00
96,00 21%
Sifon umyv.
4" -40 trub.
001 0920
ks
1,000
14,00
114,00 21%
001 3552
ks
1;000
287,00
287,00 21%
347,27
0029244
ks
1,000
660,00
660,00 21%
798,60
Akce - Pastorační centrum
farnosti Šurnice
MontᎠzdravotechniky
51
Wc sedátktl SANIT
920091
Trubka
1.
1001
0 I-ITAN lA stud.voda
ALPEX
hod
1
1 741
,00 210/0
240,00 21%
288,00
210/o
784,08
2 106,61
290,40
348,48
36,30
1
1
6,16
137,94
0050000,01
m
24,000
41,00
984,00 21%
1 190,64
T kus ALPEX 16x16x16
0050007,01
ks
2,000
160,00
320,00 21%
387,20
PEX šroubenísvěrné 16x2
PEX šroubenírohové Veko|ux
005451
ks
2,000
72,00
144,00 21%
17
ks
2,000
327,00
654,00 21%
791 ,34
7 948,00 21%
g 617 ,08
16x2
00545
1
1
,09
2
4,24
Panel top. 22V 6-140cm
0062261 ,40
ks
2,000
3 974,00
HT koleno 100 - 87st.
0090080,90
ks
1,000
35,00
35,00
210/o
42,35
HT pŤesuvka 100
0090380
ks
1,000
33,00
33,00 21%
39,93
HT odbočka 100/100. 87st.
0090788
ks
1,000
56,00
56,00
210/o
67,76
HT zátka 100
0090980
ks
1
,000
19,00
19,00 21%
22,99
ovládací deska SELEN|TE lesk
01
00002
ks
1,000
680,00
680,00 21%
822,80
EKoNoM . Účetni a evidenčnísystém (2611239
)
FAKTURA. DAŇo\nr DoKLAD
odběratel: Římskokato|ick'Í farní Úiad
Sumarizace podle DPH
Zák|adní sazba:
17 286,78
DPH
3 630,22
17 286,78
3 630,22
Zák|ad
21%
Celkem:
Gena k uhradě celkem (Kč)
:
2140086
Celkem (vč.DPH)
20 917,00
20 917,00
20 917,00
:
V piípadě nedodÉení termínu sp|atnosti jsme nuceni čtovat roky z prod|enÍ ve vfši cca 18% p'a.
Záruční|húta na montáŽní práce je 24 měsíct]t ode dne dokončenídí|a.
ZáručnÍ |hÚ|ta na materiá| - pod|e záručního |istu u./robce.
Vystavif
:
Telefon: 572691261
Fax:
/ mob.
E-mall:
www:
572692074
603449234 Mobil: +420603449234
[email protected]
vodotopohorecky.cz
t
Ř
íms ko
l.atJlická farnost
Šumke
687 31 Šumice 29
tČ. qaz 56 58o
EKoNoM . Účetni a evidenčnísystém (2611239
)
Strana
:
2

Podobné dokumenty

fr*fu77y - Město Loštice

fr*fu77y - Město Loštice Vyše uvedené pozemky se nachází v |okalitě u rybníkti v Žád|ovicích. a Město Loštice hodlá část vyše uvedenychpozemkri odprodat vlastník m nemovitosti _ stavby, která se nachází na části pozemkť' p...

Více

ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS

ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS Vyjmenovaná slova – cvičení: ............................................................................................... 7 I/Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN .......................................

Více

Ceník - RICOMGAS

Ceník - RICOMGAS pøidán plastový revizní díl šroubovací DN80 - 16080B2 - (strana 11) pøidány další varianty zkrácených šroubovacích kolen s pøechodem na flexibilní hadici (strana 7) - pøidán T-kus se šroubovací odb...

Více

Ceník plastových a hliníkových komínových výrobků

Ceník plastových a hliníkových komínových výrobků vložka odvodu spalin od spotøebièe, viz. PROHLÁŠENÍ O SHODÌ - výrobky jsou certifikovány dle EN

Více

jednoduchý systém - plast - OK-SETO

jednoduchý systém - plast - OK-SETO Spodní P/F i vrchní F/P adaptér je pevnou součástí trubky.

Více

jednoduchý systém - plast

jednoduchý systém - plast Popis: Flexibilní systém bez nutnosti použití přechodových adaptérů. Spodní P/F i vrchní F/P adaptér je pevnou součástí trubky.

Více