Výběrové řízení

Transkript

Výběrové řízení
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŹITÍ MAJETKU
Podmínky výběrového řízení na pronájem nebytových prostor – obchodních ploch o
výměře 24 m2 v přízemí objektu č.p. 492, Železná 18, Praha 1, k.ú. Staré Město
(dále jen „Podmínky“)
Vyhlašovatel: Hlavní město Praha
Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP
Nám. Franze Kafky 1
110 00 Praha 1
Organizátor: Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP
I.
Úvodní ustanovení
Výběrové řízení vyhlašuje vyhlašovatel zveřejněním záměru na úřední desce Magistrátu
hlavního města Prahy. Záměr je zveřejněn po dobu nejméně 15-ti dnů. Za termín vyhlášení
výběrového řízení se pokládá den zveřejnění na Úřední desce MHMP.
II.
Podmínka účasti ve výběrovém řízení
1. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení peněžní kauce – jistiny ve výši předem
stanovené vyhlašovatelem, dle bodu III.4. těchto Podmínek, jakožto záruky dodržení
podmínek výběrového řízení. Kauce – jistina musí být složena v termínu a doklad o jejím
složení bude součástí nabídky.
2. Zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, bude vyzván k uzavření
nájemní smlouvy. Pokud nedojde k uzavření smlouvy z důvodů na straně nájemce, bez
zavinění vyhlašovatele ve lhůtě 14 dní ode dne výzvy k uzavření smlouvy, propadá
složená kauce – jistina jako smluvní pokuta ve prospěch vyhlašovatele. Zájemci, se
kterým bude uzavřena smlouva, bude kauce – jistina započítána na zaplacení nájemného.
Neúspěšným zájemcům bude kauce – jistina vrácena do 10 dnů po vyhodnocení
výběrového řízení.
Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Nám. Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1
e-mail: [email protected]
tel.: +420-236 002 646
fax: +420-236 00 70 78
IČO: 064581
1
Nabídka musí obsahovat:
III.
Obsah nabídky
1. Identifikaci zájemce o pronájem
– jméno zájemce (fyzická osoba uvede rodné číslo, právnická osoba uvede IČO a firmu)
– adresu zájemce
– doručovací adresu
– jméno osoby jednající, případně pověřené jednáním za zájemce na základě plné moci
– bankovní spojení
– telefonní, e-mailové spojení
2. Průkaz splnění kvalifikačních předpokladů
Kvalifikační předpoklady pro účast v soutěži splňuje podnikatel - fyzická osoba nebo
právnická osoba dle odst. a) až e) a fyzická osoba dle odst. b) až e):
a) vůči jejímuž majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž by bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení nebo na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebo proti
které nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo není v likvidaci
b) která nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky
c) která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči nositelům sociálního zabezpečení a
všeobecného zdravotního pojištění
d) která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti
majetku. V případě právnické osoby se tato podmínka vztahuje na osobu vykonávající
funkci statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu
e) která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči vyhlašovateli (tedy vlastnímu hlavnímu městu
Praze a jeho městským částem).
Průkaz splnění kvalifikačních předpokladů je součástí nabídky a dokládá se ad a) až e)
čestným prohlášením a výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starším 180ti
dnů, je-li do tohoto rejstříku zájemce zapsán.
3. Cenovou nabídku
-
cenová nabídka v Kč/m2/rok musí být podána ve dvou identických originálech,
podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jednat za zájemce a vložena do
samostatné zalepené obálky s označením „Železná 492/18 – cenová nabídka“,
tato obálka bude vložena do jedné společné obálky spolu s nabídkou.
-
cenová nabídka se v případě nesplnění formálních náležitostí Podmínek tohoto
výběrového řízení neotevírá a nabídka se dále nehodnotí
4. Doklad o složení peněžní kauce – jistiny ve výši 73.000 Kč na depozitní účet vyhlašovatele
č: 6015-0005157998/6000 vedený u PPF banky, a.s., VS: 1518300091, KS: 0558
(poznámka: pokud platba není hrazena složenkou, lze u uvedeného čísla před lomítkem
nahradit 000 pomlčkou).
5. Záměr na využití nebytového prostoru, přičemž vyhlašovatel upozorňuje, že vyloučí
nabídky za účelem zřízení směnárny, prodej skla a výrobků z něj, zlata, stříbra a dalších
Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Nám. Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1
e-mail: [email protected]
tel.: +420-236 002 646
fax: +420-236 00 70 78
IČO: 064581
2

Podobné dokumenty

Záměr

Záměr HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hl. města Prahy

Více

VZOR - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

VZOR - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; v...

Více

VR Soukenicka 8, Brno

VR Soukenicka 8, Brno • originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice ředitele/ky (ne starší 3 měsíců), • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního ř...

Více

Vyhláška výběrového řízení

Vyhláška výběrového řízení čl.XII Vyhlášky nebo nebude proveden vklad vlastnického práva k předmětu prodeje do příslušného katastru nemovitostí z důvodu ležících na straně Zájemce, je Vyhlašovatel oprávněn na Zájemci požadov...

Více

URBANISTICKOU SOUT Ž OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU

URBANISTICKOU SOUT Ž OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU 6. 5 Obálka nadepsaná „Autor“ 6. 5. 1 Obálka bude obsahovat následující dokumenty: a) Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu, jména, adresy, v...

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUCARS 100 - e-dražby.cz

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUCARS 100 - e-dražby.cz nezvítězí, bude aukční jistota odeslána zpět na účet, ze kterého byla odeslána, a to po uplynutí 3 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, nejpozději však do 7 pracovních dnů. Složení aukční jistoty...

Více

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ Ing. Jakub Harvan - insolvenční správce IČ 736 56 607, se sídlem Palackého 175, 511 01 Turnov společnosti PRAMEN JEPA PLAST, a.s., IČ 250 47 477 (dále jen jako „vyhlašovatel“ nebo „prodávající“)

Více

Protokol o provedení dobrovolné dražby

Protokol o provedení dobrovolné dražby zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 121605, který je zároveň (bývalým) vlastníkem jednotlivých předmětů nebo souborů dražby.

Více