V praxi - SFS intec

Komentáře

Transkript

V praxi - SFS intec
V praxi
Číslo 22/2010
Obsah
04
Zakladatel firmy SFS pan
Hans Huber pohlíží zpět na
50 let výrobní činnosti.
14
Tvůrce stylového nábytku, firma IKEA dokončila ve Franci první stavební
etapu svého největšího logistického centra v jižní Evropě: k úspěchu
projektu přispívají i upevňovací systémy SFS intec.
04SFS intec oslavuje 50 let od otevření prvního výrobního závodu
Rozhovor se zakladatelem firmy, kterým je pan Hans Huber
06
Stručné zprávy
Informace o aktivitách firmy SFS intec ve zkratce
12Konstrukční upevnění modulových sestav budov
Systém upevnění se šroubovými nýty SRB je ideálním řešením
průmyslové montáže dílců prefabrikovaných staveb
14IKEA staví s upevňovací technikou firmy SFS intec
SFS intec zde dodává mechanické upevnění střechy a fasády
16Soulad mezi estetikou a provozní spolehlivostí
Panty CAB-R 3D umožňují stylový návrh dveří
18Čína – lokální požadavky zabezpečovat poblíž zákazníka
Přímé zastoupení pro dodavatele automobilového průmyslu
20Systémové komponenty z jedné ruky
Přesně navzájem přizpůsobené konstrukční prvky pro nový
systém spojky v automobilu
22Nová měřítka v technice kování oken
Komfortní rolničkový čep prokazuje spolehlivost v systémech
kování oken
Úvodem
20
Bylo to v roce 1960, kdy byla u firmy SFS zahájena
výroba šroubů. Zakladatel firmy pan Hans Huber
a jeho spolupracovníci se tehdy s podnikatelskou
prozíravostí odvážili k tomuto kroku vytvoření vlastní
výroby. Přitom byly důsledně uplatněny nové
myšlenky a ty převedeny do reality. Tak se vyvíjela
firma SFS intec z jednoduchých začátků do špičkového
podniku ve svém oboru.
Nová dvojitá spojka firmy LuK umožňuje pohodlné
řazení. Spolehlivou funkci systému zajišťují dva
konstrukční prvky od firmy SFS intec.
Dnes, po 50 letech, jsou naši spolupracovníci stejně
jako dříve, zaníceni průkopnickým duchem zakladatelů.
Spolupůsobení požadavků zákazníků, vlastních zkušeností a poznatků z výzkumu a vývoje techniky, vede
stejně jako dříve k ukázkovým řešením. Velmi si proto
vážíme toho, když se společně s našimi zákazníky
můžeme zhostit náročných řešení.
Některé výsledky těchto projektů Vám již řadu let
představujeme v naší ročence V praxi. I pro tentokrát
objevíte mnoho nového. Na našem hlavním sloganu
− „Vytváření užitku pro zákazníka je náš společný
podnikový cíl“ – se tak ani po 50 letech nic nezměnilo.
Přeji Vám zajímavé a podnětné čtení.
Váš
Helmut Binder
jednatel SFS intec
Tiráž
Redakční tým
spolupracovníci SFS intec
Vydává se
jedenkrát ročně
Redakční a grafické provedení
Marketing Services SFS intec
Tisk
RDV, Rheintaler Druckerei und Verlag AG, Berneck
Vydavatel
SFS intec
3
SFS intec slaví 50 let od otevření prvního výrobního
závodu – rozhovor s panem Hansem Huberem
Před 50 lety začala u SFS intec
éra vlastní průmyslové výroby. Ze
skromných začátků vybudovali
zaměstnanci okolo zakladatele
Hanse Hubera mezinárodně půso­
bící průmyslový podnik. V tomto
rozhovoru hovoří Hans Huber o
průkopnických letech, o trvalých
vztazích mezi zákazníky a dodavate­
li a o významu špičkových výkonů.
Pane Hubere, v roce 1960 jste položil
založením lisovny v Heerbruggu základní kámen dnešní nadnárodní firmy
SFS intec. Jaké pocity máte, když na
tyto začátky vzpomínáte?
Myslím, že těch 50 let bylo velmi krátkých a že čas doslova proletěl. Byl to
fascinující úkol, vyvíjet nové výrobky
s použitím nových technologií pro
všestranně se rozvíjející trhy. Předev­
ším mě naplňuje velká vděčnost za
řadu partnerských vztahů se zákazníky,
spolupracovníky a dodavateli, které
vybudování podniku ovlivnily. Pociťuji
vnitřní spokojenost a upřímnou radost,
že SFS intec směřuje do budoucnosti
s dobrými vyhlídkami.
Jaké byly důvody pro toto tehdy
rozsáhlé investiční rozhodnutí?
Začátkem šedesátých let byla v Evropě
velká poptávka po průmyslových výrobcích. Obnova Evropy po 2. světové
válce si vyžadovala enormní zdroje.
Avšak přes tento rozmach nebyly již
tehdy konvenční, směnitelné výrobky
pro nás zajímavé. Mnohem větší důležitost jsme připisovali plnění specifických požadavků našich zákazníků.
Tehdy se již hojně používala okna s
dvojitým zasklením. Přesto bylo obtížné získat k tomu potřebné upevňovací
prvky, neboť tyto musely být vyrobeny
speciálním výrobním postupem. Pro
uspokojení této vysoké poptávky bylo
pouze jediné východisko: totiž sami
vstoupit do výroby – nehledě na
skutečnost, že jsme s tím spojené
riziko považovali za relativně vysoké.
S podrobným obchodním záměrem
jsem se pokusil financovat můj 50%
po­díl prostřednictvím tehdejšího
švýcarského bankovního sdružení.
Podařilo se mi uskutečnit financování
deponováním mé vkladní knížky. Další
prostředky jsme získali z podniku
Stadler AG, od pana Josefa Stadlera.
Při pozdějším navyšování kapitálu jsme
se vždy snažili získat spolupracovníky
pro podílnictví z nejvyšších úrovní řízení
firmy.
Podnik po celá léta trvale rostl. V čem
podle Vás spočívají úspěšné faktory pro
tento růst?
Zde bych mohl jmenovat dva podstatné
faktory: na jedné straně mimořádné
schopnosti zaměstnanců a na druhé
straně skutečnost, že jsme po léta
stále investovali do moderní techniky a
zařízení. Podnikatelské jednání našich
spolupracovníků spojené s vysokou
osobní zodpovědností bylo a je podstatným pilířem našeho úspěchu.
Úzkými vztahy k našim zákazníkům a
dodavatelům jsme mohli vždy překonat
obtížné situace, jako například usta­
vičnou revalvaci švýcarského franku.
Otevřeností k zákazníkům, jakož i
oboustranně vysokou důvěrou se náš
podnik krok za krokem dále rozvíjel.
Byly události, které vývoj SFS intec
zvlášť ovlivnily?
Ano, takové události přirozeně byly –
již zcela na počátku našeho vývoje
uprostřed šedesátých let. Tehdy nás
kontaktovala společnost Sulzer a také
švýcarská vláda. Našim úkolem bylo
dodávat šrouby pro hnací zařízení a
konstrukční části prestižního vojenského letounu „Mirage“. Tím jsme byli již v
našich začátcích konfrontováni s dvěmi
velmi specifickými výzvami: za prvé
zpracováním slitin vysoké pevnosti a za
druhé velmi náročnou geometrií sou-
n Hans Huber ovlivnil dějiny firmy SFS:
jako zakladateli, manažerovi a později
jako prezidentovi správní rady se mu podařilo
z regionální obchodní firmy vybudovat
celosvětově působící koncern.
Vedl jste podnik téměř 40 let a přivedl
jste ho na mezinárodní úroveň růstu.
Přišlo Vám – jako zakladateli firmy –
snadné odejít a operativní vedení
v polovině devadesátých let předat
mladší generaci manažerů?
Otázka na závěr: Co by jste, když se
dnes ohlédnete zpět, dělal jinak?
Celkově musím říci, že vývoj odpovídá
mým poměrně vysokým očekáváním.
Při převzetí podniku by se musela
zvýšenou měrou klást otázka, zda
akvizice nás strategicky skutečně
posunou dále a slouží k podpoře
rozvoje podniku. Zpětně bych se snad
ještě více zaměřil na obchodní oblast
ve stavebnictví, především v lehkých
průmyslových stavbách.
Přenesení zodpovědnosti a kompetencí mi připadalo poměrně snadné, protože všechno probíhalo v naplánovaných
krocích. V r. 1995 jsem mohl předat
vedení naší nejdůležitější obchodní
jednotky, průmyslové skupiny, panu
Helmutu Binderovi. Na valné hromadě
v roce 1999
Také myslím,
s podáním
že by bylo
„Právě v čase hospodářské
zprávy za
výhodné, v
hospodářrecese jsou partnerské kontakty upevňovací
ský rok
technice pro
1998 jsem
stavebnictví
mimořádně důležité.“
odstoupil
důsledně
z funkce
zvolit cestu
prezidenta SFS Holding. Vzhledem
přímého prodeje. A to pro ještě lepší
k různým mandátům, jakož i k mému
zajištění prospěchu zákazníka a možfinančnímu podílu ve firmě, jsem však
nosti přímé komunikace s ním. Ale jak
stejně jako dříve, podnika­telsky činný
je již úvodem řečeno: pociťuji velkou
v přední pozici; společně s mou dcerou
vnitřní spokojenost nad tím, čeho jsme
a oběma mými syny.
společně dosáhli.
částí. Technologie tváření za studena
byla v tom čase ještě v začátcích.
Tento projekt nás svými požadavky
velmi ovlivnil a dále posunul. Potom
– koncem šedesátých let – to bylo
převzetí licence pro Fabco Systém, tj.
pro stavební upevňovací prvky, rovněž
velmi úspěšné rozhodnutí. Podníceni
tímto krokem v lehkých průmyslových
stavbách, odvážili jsme se také vyvíjet
vlastní samovrtný šroub. V r. 1975
pak následovala investice v zahraničí,
přesněji řečeno ve Francii. Převzetím
Boulonnerie Callibré a k ní náležející
Visserie Technique jsme získali důle­žité know-how v technologii výroby
samovrtných šroubů.
Minulý rok byl ve znamení globální
hospodářské krize. Sledujete ještě
i dnes aktuální události ve firmě
SFS intec?
Ano, to dělám samozřejmě i nadále.
Ve vývoji naší firmy jsme překonali více
významných hospodářských krizí.
Porovnatelná s krizí z r. 2009 je však
nejvýše ropná krize v sedmdesátých
letech. V takových hospodářských
krizích je přirozeně velkou předností být
finančně dobře zajištěn – tak, jak to
skupina firem SFS dělá. Jen tak může
podnik dlouhodobě obstát. Všichni
zainteresovaní – zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé i akcionáři – musí mít
vysokou zodpovědnost, aby časy jako
tyto, úspěšně překonali. K tomu se od
všech zúčastněných požaduje disciplína, vysoká flexibilita a také vysloveně
inovační postoj.
Strategicky se musí podnik samozřejmě soustředit na nejdůležitější otázku,
totiž na trvalou konkurenceschopnost.
5
Rekonstrukce střechy v říši středu
Na počátku prudkého hospodářského rozmachu v devadesátých letech byly průmyslové stavby v Číně převážně
stavěny z ocelových profilovaných plechů. Řada z těchto
konstrukcí v současnosti již vyžaduje rekonstrukci. Ame­
rický elektrotechnický koncern Motorola z důvodu
ochrany životního prostředí a prodloužení životnosti staveb
uskutečnil důkladnou rekonstrukci svých 14-ti výrobních
hal v Číně.
Na celkové ploše více než 50 000 m² stávajícího střešního
souvrství byly položeny nové energeticky úsporné tepelně
izolační desky a nová hydroizolace. Pro stanovení optimálního počtu potřebných mechanických upevňovacích prvků
vypracovalo zastoupení SFS intec kladečský plán v souladu
s aktuálními technickými požadavky na bezpečné převzetí
zatížení od sání větru.
n Systém ISO-TAK®
umožnil včasnou
rekonstrukci střechy
závodu Motorola
v Tianjin.
Upevňovací systém ISO-TAK® byl pro zvolenou koncepci
sanace nejvhodnější. Sladěná kombinace samovrtných
šroubů předmontovaných v plastových teleskopech a
montážního přístroje umožnila rychlou a bezpečnou práci.
Upevňovací systém ISO-TAK® společnosti SFS intec
kromě toho splňuje požadavky americké průmyslové
pojišťovací společnosti FM Global (Factory Mutual).
Úspora elektrické energie
ve Washingtonu
Columbia Heights patří k nejhustěji
obydleným čtvrtím hlavního města
Spojených států Washingtonu. Tato
městská část byla nedávno rozsáhle
renovována. K lepšímu vzhledu ulic
přispívají i nové solární pouliční lampy,
které lemují všechna veřejná prostranství.
Osvětlovací tělesa dodala britská
firma Telling Architectural Ltd. Osvětlují
veřejný prostor a současně tvoří
nosnou konstrukci pro solární články
španělského výrobce Vidursolar.
Kompletní jednotka je upevněna příchytkami z ušlechtilé oceli a litinovými
držáky od firmy SFS intec. Pro tento
účel vyvinuté systémové řešení upevnění nejenom zvýrazňuje působivý
návrh, ale také významně přispívá k
celkové pevnosti konstrukce osvětlení.
Dřevěná lávka v Berlíně
V centru města Berlín, v zámeckém
areálu o rozloze 47 000 m², kde dříve
stával Palác republiky, se plánuje v
roce 2013 znovu vybudovat historický
berlínský městský zámek. Aby tato
ohromná plocha prozatím neležela
ladem, nechali městské úřady vybudovat rozsáhlý komplex dřevěných lávek
s informačními tabulemi k dějinám
tohoto místa.
Pro realizaci této poměrně složité
zakázky byla vybrána firma Holzbau
Hunold GmbH. Nejprve byly vyrobeny
velké a střední dřevěné konstrukce do
délky 6 m a šířky 2,3 až 3,0 m. Přitom
se požadovala vysoká přesnost a
svědomitost. Nakonec bylo třeba s
přesně lícovanými prvky lávky zajistit
snadnou montáž na staveništi.
Pro spolehlivé spojování dřevěných
prvků se projektanti konstrukce rozhodli pro vruty WT s dvojitým závitem
od firmy SFS intec. Upevňovací prvky,
odolné proti korozi, které jsou na horní
a spodní polovině dříku opatřeny závitem a zajišťující tak spolu s integrovaným vrtáčkem rychlý postup montáže.
Navíc tyto vruty také přispívají k trvale
dobré pochůznosti komplexu lávek.
Vrutový spoj s upevňovacím prvkem
WT totiž zůstává i při vysokém zatížení
ve své výchozí poloze – a to také při
venkovní expozici a s tím spojené
deformaci dřeva. Při použití tradičních
vrutů, tj. s jedním závitem, by se dřevěná podlaha postupně deformovala.
Následkem toho by hlavy vrutů vyčnívaly nad povrch prken a tím se vytvá­
řely nebezpečná místa pro zranění
resp. klopýtnutí.
Již po tříměsíční době výroby a
montáže mohl být komplex lávek v
červenci 2009 slavnostně otevřen.
Během následujících čtyř let mají
turisté a domácí obyvatelé možnost
poznat tento historický areál. Potom
bude dřevěná konstrukce opět demontována, aby byla případně postavena
na jiném místě. Berlínský senát uvažuje
o jejím dalším použití v chráněných
přírodních oblastech.
Bez zatížení
Při zatížení
n Pro spojování prvků lávky vybrali zodpovědní
projektanti upevňovací prvek WT s dvojitým
závitem od firmy SFS intec. Tím je zajištěno,
že podlahové fošny při zatížení a dokonce
i po rozměrových změnách (sesychání dřeva)
zůstanou ve své výchozí poloze.
Tradiční upevnění vruty
s jedním závitem
Upevnění za pomoci vrutů WT
s dvojitým závitem
7
Spolehlivé upevnění
pro neomezený komfort
sezení
Německý výrobce kancelářského
nábytku firma Wilkhahn předkládá po
pětiletém vývoji svůj nový trojrozměrně pohyblivý koncept kancelářské židle
„ON ®“. Tento model inspiruje sofistikovaným sedacím mechanismem. Tato
nová technika zajišťuje díky synchronně podepřené trojrozměrné kinematice
ergonomicky vyvážené pohyby sedací
a zádové části. Židle tak sleduje každý
pohyb těla. To umožňují dvě kyvná
ramena, která jsou nezávisle pohyblivá
(podobně jako lidská stehna). Obě tato
kyvná ramena jsou spojena se sedací a
zádovou konstrukcí kulovými klouby.
Se zřetelem na efektivní upevnění
otočných kulových kloubů spolu
firmy Wilkhahn a SFS intec úzce
spolupracovaly. Vyvinutá mechanika
byla připojena závitotvorným šrou­bem TAPTITE 2000 ®. Aby se
šroub při dynamickém zatížení samovolně neuvol­ňoval, je opatřen
lepícím povlakem závitu
spedcaps®. Díky tomu
nejsou potřebné další
zajišťovací prvky. Spolehlivost sešroubování
byla prokázána intenzivními provozními zkouškami
během společné vývojové
práce. Tím je zajištěn nejenom
ergonomický, ale i bezpečný
komfort sezení.
n Kulové klouby „ON ®“ kancelářské židle
umožňují ergonomické sezení v rozličných
polohách těla. Klouby jsou spojeny závitotvorným upevňovacím prvkem TAPTITE 2000 ®.
Perfektní zvukový zážitek
Kdo se při nákupu automobilu rozhodne
pro značku Porsche Cayenne, klade
důraz na komfort, kvalitu a špičkovou
techniku. Atributy, které musí plnit i
zvukový systém Cayenne. SFS intec
se podílí na vysokojakostním krytu
reproduktoru tohoto luxusního terénního
vozidla. Kryty svým přesným vedením
zvuku přispívají k perfektní kvalitě
zvuku uvnitř vozidla.
Konstrukční prvky se vyrábějí ve třech
různých velmi náročných provedeních
s ozdobnými pásy, logem, popř. s
dekoračním rámem. Vždy v souladu
s devíti různými barvami interiéru.
Kompletní výrobu krytu reproduktoru
zajišťuje maďarský výrobní závod
SFS intec. Odtud jsou výrobky připravené k montáži dodávány přímo ke
kompletaci obkladu dveří modelové
řady Cayenne.
Harman/Becker optimalizuje výrobu
Od luxusního audiosystému až po kompletní program
Infotainment (informace+zábava). Automobilové systémy
Harman/Becker mění automobily v prostory prožitku.
Každý výrobek firmy Harman/Becker sestává z početných
jednotlivých dílů. To způsobuje značné operativní náklady,
které je třeba redukovat na minimum.
Na základě toho byla firma SFS intec pověřena vypracováním
efektivního řešení upevnění zesilovače na rámový plech.
Řešení: závitotvorný šroub TAPTITE 2000 ® s integrovanou
izolační podložkou. Tato kombinace přesvědčuje výbornými přídržnými silami a vede k vysoké bezpečnosti
výrobního procesu. Izolační podložka je neztratitelně
předmontována. Tím jsou vyloučeny montážní chyby.
Další výhoda: Harman/Becker dostane konstrukční
prvek přímo připravený k montáži na lince – to snižuje
náklady a současně zjednodušuje celý nákupní
proces.
9
Efektivní obchodní procesy s jednotným informačním prostředím
Stabilní a do budoucnosti orientované informační
prostředí, přesahující základny, jednotné procesy a
optimální informační tok uvnitř a vně podniku: to jsou
cíle, o které se firma SFS intec snaží celopodnikovým
zavedením software SAP ERP (Enterprise Resource
Planning = plánování podnikových zdrojů).
Používání SAP otevírá obchodním partnerům nové
možnosti a šance vzájemné spolupráce. Výměna standardizovaných dat urychluje procesy a redukuje možné
chyby evidence na absolutní minimum. Kromě toho
SAP poskytuje také platformu pro pokrokové komuni­
kační nástroje jako jsou skenery a e-shop (internetový
obchod).
činností a klade proto vysoké požadavky na uživatele a na
vstupní údaje. Komplexním nasazením SAP naproti tomu
SFS intec minimalizuje náročnost evidence a dosahuje
tím zrychlení při současném zvýšení bezpečnosti procesu.
SFS intec pracuje od r. 2005 na realizaci softwarového
řešení SAP. Dále uvedená tabulka ukazuje současný stav
jakož i bezprostředně plánované projekty. Každé nové
pracoviště SAP znamená zrušení rozhraní náročných na
obsluhu. Jednotné procesy kromě toho zvyšují produktivitu a současně zajišťují nejvyšší míru transparentnosti.
SAP se u firmy SFS intec používá jak ve výrobě, materiálovém hospodářství, prodeji, řízení jakosti, personálním
managementu, tak i ve finančnictví, účetnictví a kontrole.
Jednotné používání si vyžaduje přesah všech oborů a
SAP ERP 5.0 v
činnosti od roku
Evropa
Švýcarsko
SFS intec AG
CH-9450 Altstätten
2005
Švýcarsko
SFS intec AG
CH-9435 Heerbrugg
2006
Francie
SFS intec SAS
FR-26902 Valence
2007
Německo
SFS intec GmbH
DE-75382 Althengstett
2007
Portugalsko
SFS intec E y P, S.A.
PT-2655-400 Ericeira
2007
Španělsko
SFS intec E y P, S.A.
ES-28670 Villaviciosa de Odón
2007
Švédsko
SFS intec AB
SE-645 42 Strängnäs
2007
Norsko
SFS intec AS
NO-1473 Lorenskog
2007
Finsko
SFS intec Oy
FI-08500 Lohja
2007
Estonsko
SFS intec Oy
EE-11313 Tallin
2007
Švýcarsko
SFS intec AG
CH-9230 Flawil
2009
Německo
SFS intec GmbH
DE-61440 Oberursel/TS
2009
Polsko
SFS intec Sp.z.o.o.
PL-61-315 Poznan
2009
Velká Británie
SFS intec Ltd.
GB-Leeds LS4 2AT
2010
Maďarsko
SFS intec Kft.
HU-9421 Jánossomorja
2010
Rakousko
SFS intec GmbH
AT-2100 Korneuburg
2010
Česká republika
SFS intec s.r.o.
CZ-511 01 Turnov
2010
Itálie
SFS intec s.p.a.
IT-33074 Fontanafredda PN
plánováno 2011
Kanada
SFS intec Inc.
CA-Dundas, Ontario L9H 7P3
2010
USA
SFS intec Inc.
US-Wyomissing, PA 19610
plánováno 2011
Severní Amerika
FireFox = nový montážní přístroj pro nýtovací matice od firmy GESIPA
Firma GESIPA
vyvinula na základě
osvědčené konstrukční řady TAURUS nový
nýtovací přístroj FireFox.
Tato nýtovačka se vyznačuje velkým
rozsahem průměrů (M3 až M12) jakož
i velmi rychlým postupem nýtování.
Přístroj lze používat podle volby s
konstantním zdvihem montáže nebo
se stejnou velikostí matice (např. M8).
Tím lze spolehlivě montovat nýtovací
matice různých délek a v rozdílných
tloušťkách spojovaných materiálů.
Uvedením přístroje FireFox na trh
začala v sektoru nýtovacích matic nová
éra a to z pohledu spolehlivosti a rychlosti montáže.
n Po nasazení a spuštění přístroje se
deformuje dřík nýtovací matice radiálně smě­
rem ven. Na skryté straně spoje se tímto
způsobem vytvoří závěrná hlava, která
odolává i velmi vysokému osovému zatížení.
Hospodárná rekonstrukce anebo nová
konstrukce dřevobetonových spřažených stropů
Stávající dřevěné stropy se musí při stavebních rekonstrukcích často zesilovat. Toto řešení je v průměru o
40 % výhodnější než demolice a nová výstavba takového
stropu a k tomu je to časově úsporné řešení. Pro staticky
bezpečné spojení tenké železobetonové desky s nosnou
dřevěnou konstrukcí vyvinula firma SFS intec upevňovací
systém VB. Tím se dá statická účinnost opět výrazně
zvýšit a to již při projektování na základě speciálně koncipovanému výpočetního programu.
Upevňovací prvek VB je nově dostupný ve dvou délkách.
To zvyšuje účinnost systému v typických použitích až o
70 %. Nový je také pohodlný montážní přístroj, pomocí
kterého lze upevňovací prvky montovat s vysokou spolehlivostí a současně s nízkou pracností. Pomůcka pro
nastavení hloubky dorazu přitom trvale zajišťuje přesný
postup montáže.
Systém VB prokazuje své přednosti nejen při rekonstrukcích. Také u novostaveb lze dřevo a beton vzájemně
spřahovat a vytvářet tak spolehlivou nosnou stropní
konstrukci.
11
Jamie Lewis, FasteningSystems, [email protected]
Konstrukční upevnění modulových sestav budov
Šroubový nýtovací systém jako
spojovací prostředek prefabriko­
vaných budov: co vypadá jako
neobvyklé, ukazuje se jako pers­
pektivní řešení způsobu montáže.
Anglický specialista na modulové
prefabrikované stavby, firma
Wernick Buildings, využívá
přednosti upevňovacího systému
SRB (Screw Rivet Bulb).
„Čas jsou peníze“ a stavět hospodárně
znamená dnes především stavět
rychle. Rychlost, vysoká kvalita a
bezpečnost jsou však realizovatelné
pouze když jsou skladebné dílce
budovy prefabrikované a všechny
montážní postupy jsou spolehlivě
sladěny. Základem je v tomto případě
modulový princip. Anglická firma
Wernick Buildings umožňuje svými
modulovými sestavami budov
individuální plánování prostoru pro
různé oblasti použití.
Tvůrčí mnohotvárnost
Individuální návrh, vysoká užitná hodnota a přizpůsobivost se spojují do
výhodného poměru ceny a výkonu. Z
prefabrikovaných ocelových modulů
tak vznikají v průběhu krátké doby
výstavby kancelářské nebo správní
budovy, školy, dětské školky, domovy
důchodců, sociální budovy, kuchyně,
kantýny nebo jiné užitkové budovy.
Překonání šroubu a matice
Ve firmě Wernick Buildings doposud
montovali své modulové sestavy
budov za pomoci tradičních upevňovacích prvků. To je však již minulost. Poté
co se manažer rozvoje obchodu pan
Andy King důkladně seznámil s novým
upevňovacím systémem SFS intec,
tedy se šroubovým nýtem SRB, začala
firma Wernick Buildings využívat
přednosti tohoto přímého upevňování.
„Výrazná úspora času při montáži,
pohodlná obsluha nářadí a s tím
související bezpečnost montážního
systému mě od začátku přesvědčily“ –
potvrzuje Andy King. To byly také
argumenty, které vedení firmy Wernick
Buildings nakonec přesvědčily aby při
následných stavebních projektech
„Značná úspora času při montáži, jednoduchá
a pohodlná obsluha přístroje a s tím související
bezpečnost systému mě ihned přesvědčily.“
Andy King, obchodní ředitel firmy
Wernick Buildings Ltd, hovoří o systému
SRB firmy SFS intec.
Také pro tenký profilovaný plech
n Šroubový nýt SRB spojuje existující
výhody šroubové a nýtovací techniky v
jednom výrobku.
upustily od použití šroubů a matic – ve
prospěch používání nového řešení
firmy SFS intec.
Zahájení montážních zkoušek
„V průběhu vývoje upevňovacího
systému SRB uskutečnila firma
SFS intec velký počet zkoušek s
různými aplikacemi tohoto způsobu
upevňování“, vysvětluje Andy King.
„Statisticky vyhodnocené výsledky
sloužily jako podklad pro naše vlastní
zkušební řady. Tyto speciální zkoušky
realizovatelnosti jsme provedli na
vybrané standardní stavbě. Přitom
jsme dosáhli mimořádně dobrých
výsledků.“
­ ředevším mimořádně jednoduchým
p
postupem upevňování: šroubový nýt
se osadí do předvrtaného otvoru a za
pomoci ručního montážního přístroje
se jednoduše upevní. Bez námahy,
rychle a spolehlivě. Jakékoli působení
síly na zápěstí ruky montážníka odpadá,
protože torzní momenty jsou převzaty
přístrojem. Také vysoká hlučnost,
kterou montážní skupina dříve vytvá­
řela, již patří minulosti.
Šroubový nýtovací systém SRB
přesvědčil zákazníka o svých kvalitách
u konstrukcí s vysokou pevností oceli.
Firma Wernick Buildings chtěla postoupit ještě o krok dále. „Uvažovali jsme o
upevňování všech typů našich budov –
od podlahy až po stropní konstrukci –
jediným řešením“, vysvětluje Andy
King. Spektrum použití upevňovacího
systému SRB bylo dále rozšířeno na
tenké profilované plechy – a to při
zachování výborných statických hodnot.Stalo se tak skutečností, že jeden
a tentýž upevňovací systém zajišťuje
bezpečnost únosnosti celé konstrukce
budovy.
„S novým šroubovým nýtem SRB
disponujeme inovativním řešením
upevňování, které je velmi dobře sladěno se spolehlivou montáží a vysokou
produktivitou“, shrnuje Andy King.
„Jsem si jistý, že tento druh upevňo­
vání se v budoucnosti prosadí jako
standardní řešení v oboru modulových
staveb.“
Na základě vysokého montážního
výkonu je zajištěn rychlý postup
výstavby a její vysoká spolehlivost.
Novou upevňovací metodou je
také splněn požadavek na úsporné
stavění.
Netrvalo potom dlouho, než se reali­
zační tým firmy Wernick Buildings
obeznámil s funkcí systému SRB.
Montážníky tento systém nadchl
13
Philippe Giol, FasteningSystems, [email protected]
IKEA staví s upevňovací technikou firmy SFS intec
Švédský výrobce nábytku IKEA
vystavěl nové logistické centrum
v jižní Francii. Fasády i střechy hal
splňují požadavky na kvalitu díla
a na požární bezpečnost.
Pokud švédský nábytkářský gigant
IKEA buduje nové distribuční centrum,
jsou jeho rozměry zpravidla značné –
tak je tomu také u nového komplexu
hal v jihofrancouzském Fos-sur-Mer u
Marseille. Zde, v bezprostřední blízkosti
mořského přístavu, vyrostly haly skladů spolu s kancelářským komplexem
na celkové ploše více než 65 000 m².
Toto nové logistické centrum zajišťuje
zásobování prodejních center IKEA ve
Francii, Španělsku a Portugalsku.
K tomu má již od července 2009 v
nových skladech k dispozici více než
80 000 paletových míst. Značný počet
– pro vizionáře firmy však není toto
číslo konečné. V roce 2012 se plánuje
další výstavba. Již dnešní rozměry
areálu jsou přitom pozoruhodné. Jen
samotný vysoko-regálový sklad se
rozkládá na ploše 18 000 m². Svisle se
tyčící betonové sloupy vytváří spolu s
ocelovou konstrukcí průvlaků nosnou
konstrukci střechy i fasády. Střecha
budovy se nachází ve výšce 35 m nad
okolním terénem.
Vliv na životní prostředí
a protipožární ochrana
Specifikace projektu vyžadovala
po realizační firmě SCEBIS splnění
náročných požadavků. „Větrný vztlak,
kterému musí střecha i fasáda odolávat je enormně vysoký. Nesmí se také
zapomínat na vysoké teploty, které
dosahují při plném slunečním záření
až 50 °C“, vysvětluje jednatel firmy
pan Richard Le Tallec. To však není
všechno: také protipožární ochrana
měla velmi vysokou prioritu. „Konstrukce musí nejen spolehlivě odolávat
zatížení od působení vysokých teplot
a silného větru. Musí být také účinně
chráněna před vznikem požáru a s
tím souvisejícím kouřem“, pokračuje
Richard Le Tallec.
SCEBIS
n Po první stavební etapě je v novém logistickém centru IKEA k dispozici 80 000 paletových
míst. 40 pracovníků firmy SCEBIS používalo upevňovací systémy SFS intec při realizaci
náročného stavebního projektu.
„Vyplatí se řešit
požadavky stavebního
projektu spolu se
specializovaným a
spolehlivým partnerem,
jakým firma SFS intec
bezpochyby je.“
Richard Le Tallec, jednatel stavební
firmy SCEBIS v Les Echets, Francie
Výběr upevňovací techniky
S výkony a výrobky firmy SFS intec je
pan Richard Le Tallec řadu let obeznámen: „SFS intec reaguje vždy rychle
a kompetentně mi poradí při řešení
problémů s upevněním. To mi pomáhá
vyřešit i náročné projekty v termínu,
bez nutnosti akceptování kompromisů
z pohledu kvality.“ Také při projektu
IKEA mohla firma SFS intec užitečně
využít své know-how. Poté, co kole­
gové z francouzského zastoupení
SFS intec analyzovali zadání projektu,
navrhli následně nejlepší možnosti
nasazení mechanického upevnění.
V celém plášti budovy
Pro montáž protipožárních fasádních
desek, které vyrábí firma Arcelor, se
zodpovědní inženýři rozhodli použít
upevňovací prvek SXC 14 vyrobený z
austenitické nerezové oceli. Kolem
celé atiky střechy je konstrukce fasády
s minerální vlnou doplněna o přídavnou
protipožární vrstvu. Pro upevnění této
vrstvy byly použity upevňovací prvky
řady IFP2.
­ azetové stěny fasády haly montovala
K
montážní skupina firmy SCEBIS jako
skládanou konstrukci spolu s vkládanou minerální vlnou a distančními
upevňovacími prvky SDR2 – L12,
které upevňují vnější plech fasády
do nosu kazet bez tepelných mostů.
Spolehlivá logistika
Staveniště této velikosti lze stěží
zvládnout bez fungujících logistických
služeb. Firma SFS intec přispěla k
plynulému postupu výstavby profesionální logistikou i ve spolupráci s dalšími
dodavateli. V tom smyslu zní i hodnocení pana Richarda Le Talleca: „Firma
SFS intec svými kvalitními výrobky a
prvotřídním dodavatelským servisem
nejen že splnila naše požadavky, ale
také dbala na to, abychom naše úkoly
mohli provádět co nejefektivněji. Právě
v dnešní době si této schopnosti velmi
považuji.“
Upevňovací systém firmy SFS intec je
také použit pro mechanické kotvení
střešního souvrství. Osvědčený upevňovací systém isofast ® zajišťuje, že
skladba střechy tvořená trapézovým
plechem, parozábranou, 2 x 40 mm
minerální vlnou a PVC hydroizolací
FLAG, zůstane nepoškozená i při
nárazech větru až do 160 km/h.
15
Sonia Malavasi, Hinge Technology, [email protected]
Soulad mezi estetikou a provozní spolehlivostí
Pro italského výrobce dveří, firmu
Barausse, nejsou dveře pouze
funkčními elementy, ale spíše
nábytkem pro kreativní utváření
prostoru. Z toho důvodu iniciovali
společně s firmou SFS intec vývoj
stylového dveřního závěsu pro
masivní dveře. Tak vznikl nadčaso­
vý pant CAB-R 3D.
Funkčnost se snoubí s estetikou:
Výrobky tohoto italského výrobce
dveří ztělesňují nestrojenou eleganci
a přesvědčují svou jednoduchostí.
„Naším speciálním designem propůj­
čujeme našim výrobkům nejenom
výrazný vzhled, zlepšujeme také ergonomii a přispíváme k úspoře montážích
nákladů. Tím vytváříme pro naše zá­kaz­níky skutečnou přidanou hodnotu“,
vysvětluje vedoucí vývoje pan Federico
Brogliato jejich firemní filozofii.
Již více než čtyřicet let zajišťuje firma
Barausse stylový design dveří v
obytných místnostech, kancelářích a
hotelových pokojích. Od začátku byla
činnost založena na myšlence spojení
perfektní funkčnosti s italskou elegancí.
Všechny dveře od Barausse jsou zhoto­
veny z vysokojakostních materiálů
a lze je velmi efektivně montovat.
V sídle firmy ve Vicenze se investuje
hodně času a prostředků do toho, aby
se vytvářely nové trendy a předvídaly
se budoucí požadavky trhu. Pracovníci
výzkumu a vývoje využívají svých
širokých znalostí, aby trvale rozvíjeli
vlastní výrobky a služby.
n Pro stylové bydlení:
Zjednodušením
k podstatě vyzařuje
design dveřního
pantu CAB-R 3D
svou nadčasovou
eleganci.
Nápaditou koncepcí dveří vytváří firma Barausse
přidanou hodnotu pro své zákazníky. V tomto rozhovoru
vysvětluje pan Federico Brogliato, proč právě při
návrhu dveří hraje významnou roli uživatelské a servisní
pohodlí a proč spoléhá na panty firmy SFS intec.
Pane Brogliato, kdy jste poprvé setkal s logem SFS intec?
Poprvé při listování katalogem pantů firmy SFS intec. Přitom
jsem narazil na zajímavé zajištění pantů. Protože jsme do té
doby používali vlastní řešení zajištění, chtěl jsem se nejdříve
seznámit s technickými rozdíly obou výrobků. Potom jsem
se velmi podrobně seznámil s výrobní řadou pantů firmy
SFS intec. Můj zájem vzbudily speciální závěsné systémy
na protipožární dveře. A potom již netrvalo dlouho, než
jsme objednali první panty od firmy SFS intec. Nejprve jsme
odebírali samozavírací dveřní panty, které byly přizpůsobeny
individuálně pro naše výrobky. Potom jsme naši spolupráci
dále prohloubili. Protože jsme si již po delší dobu přáli vhodný pant pro dveře bez polodrážky, bylo nasnadě zahájit
příslušný vývojový projekt s firmou SFS intec. Z toho vznikl
výrobek CAB-R 3D.
Jak se tento nový výrobek projevil na výrobě dveří?
Oproti minulosti jsme mohli významně zlepšit produktivitu
při výrobním procesu těžkých dveří. Netěžili jsme však
pouze z toho. Také montážník v terénu mohl výrazně zvýšit
svoji efektivitu, protože dveře a dveřní pant jsou optimálně
přizpůsobeny technickému vybavení montážní skupiny
a jsou vždy dodávány jako kompletní sada připravená k
montáži.
Jakých výhod bylo ještě navíc dosaženo?
S pantem CAB-R 3D máme k dispozici účinný a rychlý
závěsný systém pro masivní dveře. Dříve jsme museli
stabilitu a funkci masivních dveří zajišťovat čtyřmi montovanými panty. Tím utrpěl vedle účinnosti také vzhled dveří.
Tyto nevýhody teď patří minulosti.Nový pant přesvědčuje
nejenom svým elegantním návrhem, ale především svými
technickými vlastnostmi. Dveře lze nyní v zavěšeném
stavu pohodlně nastavovat, a to výškově, stranově, jakož
i v přítlaku na těsnění. Je to téměř revoluční pokrok při
porovnání s tradičními panty. Tím lze naše dveře montovat
rychle, bezpečně a ve vysoké kvalitě.
Jak se vyvíjela spolupráce se SFS intec?
S podnětem k vývoji nového závěsného systému přichází
ovšem také záměr, novinku co nejrychleji uvést na trh.
Vlivem cenné technické podpory firmy SFS intec se nám to
skutečně podařilo a výrobek jsme v termínu dovedli až k
sériové výrobě.
nastavení přítlaku
±2 mm
Jaké aktivity se očekávají?
nastavení pozice křídla
±1,5 mm
nastavení výšky křídla
0 +3 mm
Na základě vesměs pozitivních reakcí našich zákazníků
rozšíříme oblast použití pantu CAB-R 3D. V budoucnosti
opatříme také další dveře z našeho sortimentu tímto novým
závěsným systémem. Přitom se nebudeme orientovat
pouze na větší dveře s rozměrem 80 × 270 cm, ale zvýšenou měrou také na standardní dveře.
n Elegantní dveřní pant CAB-R 3D umožňuje seřizování jak výšky a
pozice křídla dveří, tak i přítlaku dveří. Všechna nastavování lze provádět
postupně jedním nástrojem. Vzhledem k jednoduchému ovládání může
seřizování provádět pouze jedna osoba bez nutnosti podložení dveří.
17
Alfred Schneider, AutomotiveProducts, [email protected]
Čína – lokální požadavky zabezpečovat poblíž zákazníka
Čína je pro mezinárodní auto­
mobilový průmysl stále důležitější
partner – nejenom jako odbytiště
výrobků, ale také jako místo výroby.
Společný podnik Sunil SFS intec
provozuje od roku 2008 výrobní
závod v Tianjin. Zde vznikají speciál­
ní šrouby a lisované součástky pro
místní automobilový průmysl.
Tak je zajištěna krátká doba
odezvy a pružné zásobování trhu.
Z národně hospodářského hlediska je
razantní rozmach Číny od rozvojové
země k největšímu světovému exportéru bezpříkladný. Od počátku rozvoje
v devadesátých letech se zde hrubý
domácí produkt (HDP) do dnešní doby
zdesetinásobil. Na tomto významném
trhu také firma SFS intec buduje své
zastoupení. Obchodní jednotka v
Shanghai a Guangzhou zásobuje místní
zákazníky ze stavebního průmyslu a
elektroprůmyslu rozsáhlým sortimentem vlastních výrobků.
Výrobní závod v Číně
Čínský trh s automobily se v posledních
letech nadprůměrně rozvinul. V minulém roce zde bylo poprvé vyrobeno
více než deset milionů kusů nových
vozidel. Pro možnost lepšího zabezpečení servisu čínského automobilového
průmyslu firma SFS intec výrazně
zlepšila svoji prezentaci v tomto regionu – a sice podílnictvím v čínské sesterské společnosti korejského podniku
Sunil Dyfas. Společný podnik vystupuje pod názvem Sunil SFS intec a zaměřuje se na automobilový průmysl.
Moderní technologie
Výrobní závod je situován v čínském
přístavním městě Tianjin. Je to ideální
poloha, neboť Tianjin se svými deseti
a půl miliony obyvatel leží pouze
1,5 hodiny jízdy autem jihovýchodně
od Pekingu. V současné době tam
120 zaměstnanců vyrábí součástky
tvářené za studena a metrické šrouby
velikosti M8 až M24. Tyto komponenty
jsou používány v různých částech
vozidel: v podvozku, v motoru, v
brzdách a také v zavěšení kol. Závod
má moderní infrastrukturu a zajišťuje
všechny nutné výrobní procesy pod
jednou střechou: lisování, válcování,
tepelná a povrchová úprava, jakož
i stoprocentní kontrolu jakosti. Systém
řízení jakosti certifikovaný podle
ISO/TS 16949 zajišťuje stálou úroveň
kvality výrobků. Odborníci z firmy
Sunil SFS intec spolupracují s místními
zákazníky a dávají tak k dispozici
své odborné znalosti již ve vývojové
fázi nových konstrukčních prvků.
Z důvodu účinnějšího splnění poža­
davků místních zákazníků bude v
tomto roce strojní park rozšířen
o 5 až 6tistupňové lisy v technologii
tváření za studena. To umožní hospodárnou výrobu i tvarově náročnějších
konstrukčních dílů.
n Výrobní závod Sunil SFS intec se nachází v
průmyslové zóně města Tianjin, vzdáleném
120 km od hlavního města Pekingu. K závodu
patří výkonné výrobní a zkušební zařízení.
Významné výhody pro zákazníky
Posilování technologických dovedností
výroby odpovídá strategickému záměru
firmy SFS intec, dále upevňovat obchod­
ní činnost a přítomnost na čínském
trhu jakožto významného dodavatele
lisovaných dílců automobilového průmyslu. Cílenou orientací na místní
zákazníky se firma SFS intec více svým
zákazníkům přibližuje a současně tak
redukuje dodací lhůty spolu s přepravními náklady.
n Výrobky vyráběné v Číně odpovídají
jednotným standardům jakosti firmy
SFS intec.
19
Roland Deisböck, AutomotiveProducts, [email protected]
Systémové komponenty z jedné ruky
Firma SFS intec vyvinula společně s německým dodavatelem automobilového průmyslu,
s firmou LuK, dva komponenty nového systému spojky a v odpovídající lhůtě je uvedla do
sériové výroby. Oba dva prvky podstatně přispívají k funkci celého spojkového systému.
n S novým systémem spojky od firmy
LuK je jízda ve vozidlech s automatickou
převodovkou ještě
pohodlnější a příznivější pro životní
prostředí.
Šetření přírodních zdrojů stále patří
k hlavním tématům současnosti.
Deklarované cíle o snižování spotřeby
paliva a uvolňování CO2 postavily auto­
mobilový průmysl před velké výzvy.
Dodavatel výrobců automobilů LuK, je
firmou patřící k německému koncernu
Schaeffler. LuK vyvinul v tomto novém
spojkovém systému ukázkové řešení
pro automatické převodovky. Suchá
dvojitá spojka (DK), poprvé představená začátkem roku 2008, je působivá
významnými přednostmi z pohledu
pohodlí jízdy a spotřeby paliva.
Redukce CO2 se pohybuje v rozmezí
12 až 18 procent.
Efektivnost a dynamika
S ohledem na efektivní proces vývoje
nové spojky byla firma SFS intec brzy
začleněna do projektu. Neboť cesta od
nápadu až k sériové výrobě spojky byla
silně ovlivněna intenzivní týmovou
prací zúčastněných inženýrů. Nakonec
byl vytvořen bezvadný a spolehlivý
ovládací prvek pro novou spojku. Kon-
Porovnání s tradičními automatickými
převodovkami výrazně převyšuje
dvojitá spojka firmy LuK. Vynecháním
olejového chlazení (suchá spojka) a
příslušné nutné hydrauliky lze realizovat úspory paliva mezi 6 a 10 procenty.
To je možné mimo jiné použitím
ovladače spojky nového typu, který
elektromechanicky podporuje proces
řazení. K bezvadné funkci nového
systému přispěla firma SFS intec
dvěma komponenty: totiž válcovým
závitovým dílcem s lícovanou speciální
maticí. Oba konstrukční prvky jsou
přesně vzájemně sladěny a zajišťují
optimální souhru komponentů ve
spojkovém systému.
strukční prvky od SFS intec přitom plní
velmi důležitou úlohu: umožňují regulaci zpětných pružin pro stanovenou
dobu zařazení, aby byl vždy správně
přenesen požadovaný krouticí moment
na spojce.To umožňuje precizní a
dynamické řazení rychlostí bez přerušení tažné síly motoru.
Úzká spolupráce
Na cestě k účinnému řešení bylo třeba
překonat řadu technických překážek.
V rámci úzké kooperace se inženýři
firem LuK a SFS intec pohybovali krok
za krokem vpřed, až hodnotné řešení
dostalo konkrétní podobu. Týmová
práce se pohybovala v oblasti tolerance setiny milimetru.
Optimalizace závitu po zkušební
řadě
Rozsáhlými zkouškami pak mohly být
posouzeny první prototypové dílce na
jejich funkční schopnost. Nejprve s
málo uspokojivým výsledkem: simulační zkušební zařízení dokumentovalo
samočinné rozpojování částí při vysokém dynamickém zatížení. To však
bylo možné odstranit přizpůsobením
geometrie závitu.
Osvědčeno v praxi
Moderní techniku dvojité spojky firmy
LuK již používají někteří renomovaní
výrobci automobilů. Tento systém se
dnes dodává do některých modelů
automobilů Renault a Ford. Přístup
firmy SFS intec, zaměřený na cílevědomé řešení zadání, přispěl k tomu, že
progresivní myšlenka mohla být bez
oklik přivedena až na výrobní linky.
Při využití odborných znalostí ve šroubové technice a ve výrobní technologii
tváření za studena se firmě SFS intec
podařilo komplexně a v termínu splnit
požadavky kladené na oba konstrukční
prvky. Tyto obsáhlé zkušenosti vedly
k tomu, že stanovené cíle vývoje, z
pohledu funkční bezpečnosti výrobku
a efektivity nákladů, byly splněny.
Matthias Ehrlich, vedoucí
vývojové skupiny u firmy LuK,
se významně podílel na vývoji
nové dvojité spojky. S dosaže­
ným výsledkem je mimořádně
spokojen.
„Tento spojkový systém je i pro
nás něco zcela nového. Proto jsme
kladli velký důraz na získání partnera s rozsáhlým spektrem znalostí a
výkonu.
Potenciál pro optimální koordinaci
potřebných kompetencí pod jednou střechou vedl k rozhodnutí pro
firmu SFS intec jako dodavatele
obou konstrukčních prvků. Tato
koncentrace sil a dobrá spolupráce
všech zúčastněných vedly nakonec k podstatnému zkrácení doby
vývoje. Cenný příspěvek partnera
jakým je firma SFS intec nám
umožňuje jasnou diferenciaci,
kterou od nás trh očekává.“
Ukázková technika pro automobily zítřka
Dvojitá spojka firmy LuK spojuje pohodlí automatických
převodovek s přednostmi účinnosti ručního řazení.
Systém sestává ze dvou spojek, které jsou namontovány
na dva rozdílné hnací hřídele. Jedna spojka obsluhuje
liché rychlosti, zatímco druhá zajišťuje odpojování
a zapojování sudých rychlostních stupňů a zpětného
chodu.
Pro aktivování lamely spojky přenáší elektromechanický
ovladač spojky potřebnou sílu za pomoci konstrukčních
prvků od firmy SFS intec na pružinu. Mimořádně rychlým průběhem řazení dochází ke změně rychlostního
stupně mimořádně dynamicky a pro řidiče téměř nepozorovatelně.
21
Daniel Schmid, Hardware Components, [email protected]
Nová měřítka v technice kování oken
Německý výrobce kování firma
SIEGENIA-AUBI otevírá okno
novému rozměru v technice kování.
Progresivní systém kování TITAN
přesvědčuje zákazníky vysoce
přesným zpracováním a příklad­
ným nastavováním. Tak mohou
výrobci oken svoji produktivitu
výrazně zvýšit.
Malý a přece velký prvek
Vlastně ten prvek vypadá docela
nenápadně: rolničkový čep, kterým
se firma SFS intec podílí na systému
kování TITAN. Přesto je v nepatrném
konstrukčním prvku skryto mnoho
inovace, která se z více hledisek
vyplácí.
Výrobce SIEGENIA-AUBI inovaci
využívá k optimalizaci vlastních výrobních a logistických procesů. Výrobci
oken i montážníci tím profitují z větší
produktivity jak při výrobě oken, tak i
při jejich montáži. Uživatelé oken pak
uvítají snadnou obsluhu a účinnou
ochranu před vloupáním a chladem.
Tak se firmě SIEGENIA-AUBI podařilo
v plném rozsahu splnit rozdílné nároky
svých obchodních partnerů.
Výhody na nejužším prostoru
Technické řešení kování TITAN se
vyznačuje vytříbenými detaily. Tyto
podporují trvale rostoucí automatizaci
v průmyslové výrobě oken. Nepochybně největší inovaci systému předsta­
vuje nový rolničkový čep. Tento konstrukční prvek sestává z excentrického
čepu a válečku. Oba prvky jsou u firmy
SIEGENIA-AUBI doplněny spirálovou
pružinou a snýtovány. Na velmi úzkém
prostoru zajišťuje tento konstrukční
prvek významné přednosti pro výrobce
a pro montéry oken. Tito mají prospěch
z plynulé výškové regulace a efektivního a absolutně přesného nastavování.
Kování TITAN sestává z více různých
systémových variant. Velký rozsah
sortimentu znamená, že vedle rol­
ničkového čepu se používá šestnáct
různých provedení excentrického
čepu. Proto firma SIEGENIA-AUBI
přikládá velký význam dodavateli, který
je zaměřen nejenom na technické, ale
také na logistické aspekty. Aby v tomto
ohledu nebyly třeba žádné kompromisy, byla firma SFS intec, jako dlouholetý dodavatelský partner, zahrnuta do
vývojového projektu TITAN.
Tvářený díl nahradil tažený
Jak excentrický čep, tak i váleček
rolničky poskytly technikům z firmy
SFS intec příležitost užitečně využít
své znalosti. Geometrie součástí tak
musela být zaměřena na tváření za
studena. Přitom bylo zajištěno, že
SIEGENIA-AUBI mohla ponechat
svůj dosavadní výrobní proces beze
změny.
Součástka na správném místě
Důkladné objasnění technických
aspektů ještě není vše. Firma
SFS intec odpovídá také za to, že
všech 16 variant výrobku bude
správně zabaleno, skladováno a
expedováno. To umožňuje společně
plánovaný logistický řetězec,
n TITAN, série
okenního kování od
firmy SIEGENIAAUBI přesvědčuje
ušlechtilým vzhledem, vysokou
funkčností a pohodlnou montáží.
Systém kování TITAN patří k nejdůležitějším výrobkům ve výrobním
sortimentu firmy SIEGENIA-AUBI. Pan Thomas Mohrbach z oddělení
nákupu vysvětluje, proč dodávkou rolničkového čepu byla pověřena
právě firma SFS intec.
„Spolehlivost je u nás vždy na prvním místě. Naše systémy kování vyrábíme
ve velkých množstvích na plně automatizovaných výrobních linkách. Zde platí,
že je třeba se vyvarovat zpoždění nebo závažných poruch.
Vzhledem k vysokému stupni automatizace v průmyslové výrobě oken
očekáváme od našich dodavatelů:
nvysokou a stálou jakost výrobků a dodávek
npružnou reakci na požadavek rychlé dodávky výrobků
nspolupráci ve vývoji novinek
Ve firmě SFS intec jsme našli partnera, který tyto důležité požadavky splňuje.
Čeho si zejména vážím, je spolehlivost a flexibilita v dodávkách. To nám pomáhá i při krátkodobých požadovaných lhůtách zajišťovat zásobování ve vysoké
kvalitě. Bez kompromisů.“
n Vysoká přesnost
na úzkém prostoru:
Integrovaný rolnič­
kový čep umožňuje
plynulé výškové
nastavování a
jednoduchou a
přesnou montáž
oken.
který je náležitě koordinován. Firma
SFS intec jde ještě o krok dále.
Protože jednotlivá provedení se jen
velmi málo vzájemně odlišují, je každá
součástka při výrobě individuálně
označena. To umožňuje správný tok
zboží a dává firmě SIEGENIA-AUBI
jistotu, že výrobní proces na vlastních
zařízeních proběhne bez poruch.
23
Z firemní kroniky
1960
Založení lisovny SFS Heerbrugg AG, výrobní společnosti s technologií
tváření za studena
1965
Získání licence Fabco a vstup do oboru stavební upevňovací techniky
1966
Získání prvního vícestupňového lisu pro výrobu výlisků
1971
Podílová účast ve firmě Fritz Haas GmbH & Co. v Německu a založení
první zahraniční obchodní organizace
1976
Vybudování obchodní organizace a první zahraniční výrobní společnosti
ve Francii
1977
Vybudování obchodní organizace ve Švédsku
1980
Podnik dosáhl s 350 zaměstnanci konsolidovaný obrat 60 mil. CHF
1983
Získání obchodní a výrobní společnosti ve Velké Británii
1984
Získání příslušných licencí pro výrobu závitotvorných trilobulárních
šroubů
1985
Založení obchodní organizace ve Spojených státech amerických
1987
Získání firmy Sassba ve Fontanafredda (Itálie) a vstup do techniky
pohybu oken a dveří (panty)
1990
Podnik dosáhl s 1250 zaměstnanci konsolidovaný obrat 240 mil. CHF.
Působí v 9 zemích a má 5 výrobních závodů
1993
Sjednocení průmyslových aktivit pod SFS Industrie Holding AG
1996
Získání závodu Ego Kunststoffwerkes v Altstätten (Švýcarsko) a vstup
do technologie vstřikování plastů
2000
Podnik dosáhl s 2110 zaměstnanci konsolidovaný obrat 505 mil. CHF
2001
Získání firmy HB-Plastic GmbH s výrobními závody v Korneuburgu
(Rakousko) a Jánossomorja (Maďarsko)
2002
Přejmenování všech výrobních a obchodních společností na SFS intec
2005
Začátek celopodnikového zavádění systému SAP
Získání firmy K-Plast AB v Strängnäs (Švédsko) a Lüdi AG (Švýcarsko)
se vstupem do technologie tváření plechu
2007
Fúze firem Schwarz Verbindungs-Systeme GmbH (SVS) a
Europa Fasteners GmbH (EUFA) a jejich připojení k
SFS intec Aircraft Components GmbH v Althengstett (Německo)
Získání 50% podílu firmy Dekim Metal AS v Izmiru (Turecko)
2008
Získání obchodního podílu na firmě GESIPA se sídlem v MörfeldenWalldorf (Německo)
Získání 50% podílu čínské sesterské společnosti firmy Sunil Dyfas
v Tianjinu (Čína)
2010
Podnik plánuje s 3320 zaměstnanci konsolidovaný obrat 735 mil. CHF.
Působí v 21 zemích a má celkem 45 pracovišť
© SFS intec 2010
Technické změny vyhrazeny
GMi 903707 CZ / 07/10 / Vytištěno ve Švýcarsku
Získání firmy Construction Fasteners Inc. s pobočkami ve Spojených
státech a Kanadě

Podobné dokumenty

case ih titan 3020

case ih titan 3020 Pásový dávkovací systém – levý a pravý dávkovací pás o šířce 673 mm Kapacita hnojení – 431 kg/ha při rychlosti 16 km/h Ramena Ramena o pracovním záběru 21,3 m umístěná ve středu pro lepší stabilitu...

Více

Hilti – Solární systém

Hilti – Solární systém ▪ odborné školení Hilti montážních systémů a kotvící techniky ▪ flexibilita a poradenství přímo na stavbě podle potřeb klienta ▪ profesionální přístup, spolehlivost a řešení na míru pro velké proje...

Více

Rozhledna Wil (Švýcarsko) a věžové stavby ze dřeva

Rozhledna Wil (Švýcarsko) a věžové stavby ze dřeva 1) dvou-závitové samovrtné vruty WT o průměru 8,2 mm (pro konstrukční spoje dřevo-dřevo) 2) mini WT vruty o průměru 4,5 mm (přípoje zábradlí, opláštění a podlah) 3) samovrtné kolíky WS o průměru 7,...

Více

přehled činnosti katedry ocelových a dřevěných konstrukcí v roce 2007

přehled činnosti katedry ocelových a dřevěných konstrukcí v roce 2007 Eliášová, M. ‐ Vencl, R.: Connections of Glass Structures ‐ Application of the Photoelastic Method   In: International Conference VSU 2007. Sofia: VSU Luben Karavelov, 2007, s. 304‐309.   ISBN 978‐...

Více

InPractice 24/2012

InPractice 24/2012 Montáž systému probíhá za použití upevňovacích prvků z firmy SFS intec. Díky speciální povrchové úpravě mají šrouby vodivé vlastnosti. Další zabudovaný těsnící kroužek zabraňuje proniknutí vlhkosti...

Více