Buštěhradský zpravodaj č. 10/2015

Komentáře

Transkript

Buštěhradský zpravodaj č. 10/2015
ˇ´
ˇ
Č Í S LO 1 0 . PROSINEC 201 5
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
ALBERT KASANDA: VAŽTE SI TOHO, JAK JE
BUŠTĚHRAD ROZMANITÝ
CHVÁLA KOMPOSTU
ZPRÁVY ZE SOKOLOVNY
HSTIVICKÉ SBOROBRANÍ AKCE CEDULE
BUŠTĚHRAĎÁCI V PROPASTI
strana 2
STRANA 1
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na
VÁNOČNÍ TRŽÍK
ADVENTNÍ KONCERT
v Dřetovickém kostele
A
VÝSTAVA
„Co skrývají naše půdy”
6.
12
.2
ho
01
d
5
v sobotu, dne 12. prosince 2015,
od 17:00 hod.
Vystoupí:
Zá
me
v
Bu ckou
št ě
v
hr ino
ték
ad
ě
ou
ěle
Pěvecký soubor Ozvěna Dřetovice
Song Ladies
Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu
Uslyšíte mj. Českou mši vánoční koledovou (A.
Hradil) v podání Ozvěny Dřetovice +DO
Song
ladies,
TOHOTO
PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
za doprovodu:
16
:00
na
d
:00
Kostel bude vytápěn, vstupné
zdarma, přijďte si s námi zazpívat!
10
Petra Veselého, klavír
Kristiny Vinařové, příčná flétna
Jany Šislerové, housle
N
ed
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Kulturní výbor mìsta Buštìhradu
vás srdeènì zve na koncert
10. 12. 2015
od 19.00 hod.
zámek
Buštìhrad
ZÁBAVNÉ VÁNOCE
V KLADNĚ
POHODOVÉ
PARKOVÁNÍ
MÓDNÍ ZNAČKY
PRO CELOU RODINU
MARTA HANFOVÁ
A PØÁTELÉ
úèinkují:
WWW.CENTRALKLADNO.CZ
Marta Hanfová - zpìv
Jan Keller - violoncelo
Martin Fila - klavír
Marek Veselý - moderace
Program: W. A. Mozart, A. Dvoøák,
G. Puccini, F. Lehar, L. Bernstein
číSLO 1., březen 2015
strana
2
Cena vstupenek: v pøedprodeji (MÚ Buštìhrad)
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
STRANA120,2 Kè
na místì 150,- Kè
S LOVO R E DA KC E
Vážení čtenáři,
v den zasedání redakční rady BZ se
stala v Buštěhradě dopravní nehoda na křižovatce ulic Hřebečská
a Švermova. U automobilu, který
dostal ránu tzv. na komoru, vystřelily
airbagy, předepnul se bezpečnostní
pás a řidič po nárazu vystoupil bez
zjevného zranění. Zároveň byly z
tohoto auta automaticky vysílány
signály o místě nehody všem složkám
integrovaného záchranného systému.
Odtahová služba pak byla na místě za
20 minut a poškozený řidič vzápětí
odjel náhradním vozidlem opravujícího servisu. Stalo se tak možná symbolicky večer před 17. listopadem.
Nabízí se zamyšlení, co všechno se za
těch 26 let změnilo. A nebude to jen
ta podstatně vyšší technická úroveň
vozidel...
Děkujeme všem, kteří se aktivně
zasazují o dění v naší obci i těm,
kteří se účastní veřejných akcí našich
spolků a aktivit města. Děkujeme i
za příspěvky do BZ se strany spolků,
výborů města i jednotlivých občanů.
Těší nás, že přestože máme rozdílné
názory na různé věci, slouží stránky
BZ pro všechny demokraticky.
RR
Abychom stihli ještě v tomto roce roznést BZ do vašich domovů, bude výjimečně uzávěrka příštího čísla 10. prosince. Prosíme
přispěvovatele,
aby
na tuto skutečnost nezapomněli a
DO všechny
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
včas zaslali své články do redakce
na adresu
[email protected]
Děkujeme za pochopení.
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
RR
I N F O R M AC E Z R A D N I C E
N ový
zastupitel
Pavel Mikšovic je novým zastupitelem v Buštěhradě. Mandát mu vznikl dne 20. 10. 2015. Nahrazuje odstoupivší zastupitelku Ing. Jitku Leflerovou. Chtěl bych poděkovat bývalé zastupitelce a také bývalé starostce za její práci
pro obec a popřát jí vše nejlepší do dalších let.
JJ
Personální
změny na městském úřadě
Jistě jste si všimli, že na úřadě
došlo v posledním roce k několika
personálním změnám. Pro lepší
přehlednost změny krátce popíšu.
Zahrnu i některé externí pracovníky.
• Nejprve jsme potřebovali získat
kvalitní právní pomoc (smlouva,
kterou město mělo s advokátní
kanceláří v Kladně, byla nevýhodná). První novou posilou
tedy byla JUDr. Renáta Sladká
(vybírali jsme ze čtyř nabídek),
která jakožto externistka sedí
na MěÚ dva dny v týdnu a za
těch pár měsíců se již stihla stát
zcela nepostradatelnou členkou
„týmu“, ať se již jedná o smlouvy,
stížnosti nebo třeba pomoc li-
dem v řešení sousedských sporů.
Paní doktorka ostřížím zrakem
hlídá, aby se město v jakémkoliv
směru nedostalo do konfliktu s
platnou legislativou. Dojíždí z
Prahy, kde mimo jiné přednáší
na Právnické fakultě UK.
• Nová externí mzdová účetní,
paní Anna Hořčičková (která
BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ - Ev. č. MK ČR E 20696
Vydavatel:
Redakční rada:
Město Buštěhrad, Revoluční 1/4
www.mestobustehrad.cz
Ing. Jiří Janouškovec (výkonný redaktor JJ)
Ing. Arch. Daniela Javorčeková (DJ)
Eliška Hrabinová (EH)
Ing. Jitka Müllerová (JM)
Jaroslav Pergl (JP), Mgr. Ivona Kasalická (IK)
Ing. Luděk Zámyslický (LZ)
Design a grafika: Michal Fiala a PhDr. Dana Stolzová
Jiří Janouškovec ml.
E-mail:[email protected]
Tisk:Kočka Slaný
Náklad:
1300 ks
Cena: zdarma
Uzávěrka dalšího čísla: 10. 12. 2015
Foto na titulní straně: V jeskyni. Foto: J. Janouškovec
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 3
prošla výběrovým řízením), byla
naším druhým přírůstkem, a to
již v březnu. Dva dny v týdnu
dojíždí z Prahy. Je velmi milá
a šikovná. Nahradila bývalou
externí účetní paní Sturzovou
(která odešla již v prosinci 2014).
nom a rozpočtář ing. Martin
Tocauer. Velice nás to mrzí,
protože za ty zhruba čtyři roky,
co zde pracoval, uvedl spoustu
záležitostí finančních a rozpočtových do pořádku a jeho
úsek fungoval velmi dobře, což
bylo oceněno pracovníky hospodářského i personálního auditu.
Pan Tocauer, jakožto perspektivní mladý muž, se však chystá
dále se vzdělávat (plánuje být
auditorem), což zcela chápeme a
podpoříme ho v tom.
• Nejnovější pracovnicí (která
rovněž v říjnu prošla výběrovým
řízením) je paní Zdenka Vestfálová, kterou si možná řada lidí
pamatuje z 90. let, kdy pracovala
v Buštěhradě jako poštovní doručovatelka, a později na MěÚ v
Buštěhradě jako tajemnice. Jsme
rádi, že jsme získali takto zkušenou posilu, která je navíc místní.
Paní Vestfálová bude působit
jako administrátor úřadu a také
bude mít na starosti poštu, podatelnu a archiv.
V územním plánu je vyznačena za
hřbitovem k Ořešínu jakási okružní
komunikace. To tam vážně bude? Za
hřbitovem by to chtělo spíš klidovou
zónu a retardéry. Lidé tam jezdí jako
blázni.
určen není, je v etickém pásmu hřbitova, takže tam může být pouze zeleň.
Letos jsme s vlastníkem jednali o odkupu, ale jeho cenová představa byla
jiná, než naše, takže z toho prozatím
sešlo.
V ÚP tahle komunikace opravdu je,
ale domnívám se, že to je již zastaralá koncepce. Z nového ÚP se budeme
snažit ji vypustit. Obecně, náš územní
plán je velmi zastaralý a v řadě věcí
nevyhovující. Na novém začínáme
pracovat (jsme ve fázi schválení pořizovatele a podpisu smlouvy s ním,
brzy budeme přijímat podněty k novému ÚP). Svedení okružní dopravy
ulicí za hřbitovem (Jasmínová) opravdu nedává smysl a obkroužení Ořešína komunikací, která povede nikam,
také ne (neboť těžko někdy půjde
dolů z kopce až na Pražskou). Další
obytnou zástavbu za Ořešínem již nechceme dál rozšiřovat. Co se týká ulice Jasmínové - momentálně jednáme
s Dopravním odborem kladenského
magistrátu o umístění retardérů.
Udělá se něco se hřbitovem? Už je to
ostuda!
tě letos. A místo na malou kavárničku
(aspoň kávovar, jako je v knihovně)
tam možná nakonec bude také. Myslím, že nové prostory jsou vhodnější,
než stávající prostory muzea, které
jsou příliš malé. Téměř tam nešlo pořádat akce pro více návštěvníků, promítání apod. Muzeum bude na hlavní
ulici, lépe dostupné a to třeba i pro
parkování autobusů. Navíc muzeum
platí ve stávajícím prostoru nájem,
který ve finále (v rámci každoroční
dotace spolku „Buštěhrad Sobě“) platí
město. Přestěhováním muzea tedy dojde i ke značné finanční úspoře.
• Na jaře pro nás začal pracovat
externě pan Martin Kosa jako
grantový pracovník. V říjnu
prošel výběrovým řízením,
již pracuje na hlavní pracovní
poměr a kromě grantů má na
starosti i kulturu (je i novým,
• Práci ing. Tocauera převzala
velmi aktivním členem kulturDomnívám se, že po těchto
na plný úvazek paní ing. Kateního výboru). Je schopen také
změnách máme již tak zvaně „plný
řina Linhartová, která prošla
překládat a tlumočit z němčiny a
v
červnu
výběrovým
řízením.
angličtiny. Pan Kosa se nedávno DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; stav“ a odrazí se to v lepší organizaVzděláním
jePROSTOR
inženýrka
ekonopřistěhoval do Buštěhradu.
JE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
NAHOŘE
I DOLE;ci práce na MěÚ.
mie.
Dojíždí
z
Kladna
a
zdá
se,
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový
font;
Daniela Javorčeková
• Ke konci srpna nás naopak
na OKOLO že
bude
za panaNORMÁLNÍ
TocaueraJEDNODUCHÉ
zcela
RÁMEČKY
FOTEK
POUŽÍVAT
- SÍLA 0,8b
vlastní žádost opustil pan ekorovnocennou náhradou.
Č asto
kladené dotazy
(FAQ):
Co bude v travnatém pásu za hřbitovem? Daly by se tam třeba zasázet stromy a dát lavičky.
Tento pozemek patří soukromému
vlastníkovi, který tam svého času
chtěl stavět garáže. To mu ovšem neprošlo, protože pozemek k zastavění
Na kompletní rekonstrukci hřbitova
tady máme projekt, je to ovšem akce
za cca 3,7 mil. Kč. Pokusíme se zažádat o nějaký grant. Jinak opravujeme,
co je akutní (v letošním roce nová vodovodní přípojka či vyčnívající panely
cesty).
Mohla by být u hřbitova zastávka autobusu? Je tam mnoho nových obyvatel
a mají to na zastávku daleko.
Zkusíme o tom jednat s ČSAD. Původní informace (že minulé vedení města
o to žádalo, ale ČSAD to nepovolilo)
se ukázala být mylná. Mělo by to jít – i
když možná za to budeme muset něco
zaplatit (už teď platíme ČSAD Kladno
cca 250 tis. ročně za „ztrátové spoje“).
Co bude v Seifertovně, v prostorech po
bývalé knihovně? Prý kavárna?
Kavárna tam původně měla být, ale ze
záměru sešlo. Bude tam nakonec Muzeum Oty Pavla, stěhovat se bude ješ-
Na webu města máte neaktuální informace i fotografie.
Ano, víme. Chystáme zcela nové
webové stránky (spuštěny by měly být
zhruba do Vánoc), tam to pak už zaktualizujeme všechno.
Chtěla jsem se zeptat, co je to neustále za příšerné rány v Buštěhradě, jako
by někdo pouštěl panely/těžké plechy,/
těžké kusy čehokoliv z velké výšky, nebo
střílel?
Zde bych citovala Jiřího Bleska: „Kovové zvuky se ozývají dnem i nocí z
dříňské válcovny. Je tam nepřetržitý
výrobní proces. Je to zvláštní hluk, na
který jsem si tu po několika letech bydlení úplně zvykl, a neruší mě. Připo-
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 4
míná mi starý kolorit skutečnosti, že
jsem se přistěhoval na Kladensko, do
těžkým průmyslem zdobeného kraje… Zajímejte se o historii okolí, je
nesmírně zajímavá.“
A ještě další původce možného hluku:
nahoře na haldě se nachází broková
střelnice.
Co je to za silnici, která se buduje od
psího útulku na Bouchalce směrem na
Stehelčeves?
To není silnice, jmenuje se to „polní
cesta“ a buduje ji z dotace Pozemkový úřad na pozemku města. Tato
polní cesta bude asfaltová, s výsadbou stromů podél. Přístupná bude
pouze pro vozidla majitelů pozemků
(zemědělců) a dále samozřejmě pro
pěší a cyklisty. Další podobná cesta
by posléze měla být vybudována z
Bouchalky k Vypichu.
DJ
R OZ H OVO RY
Ž ijí
s námi
- A lbert K asanda: Važte
si toho , jak je
B uštěhrad
rozmanitý
Přiznám se, že o žádných speciálních
Alberta Kasandu jsem hledala dlou- To musíš mluvit několika jazyky.
veselých momentech nevím (smích).
ho. Potkávám ho sice při cestě do práce, když vodí dcerku do buštěhradské Ano, mluvím španělsky, francouzsky, Bylo to na konferenci o interkulturškolky, ale bylo mi hloupé ho zastavit anglicky, několika africkými jazyky – ní filozofii, kde jsem měl příspěvek, a
mateřština
je jazyk
čiluba –
a teď Alena tam byla jako tlumočnice.
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
a požádat o rozhovor na ulici. A když DOmoje
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I
DOLE;
se
učím
i
česky.
jsem se rozhodla ho najít, zjistila jsem,
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
nadpisy
font
Binner,Alena:
normální
textafrikanistka
bezpatkový font;
Jsem
a Albert tam
že mnoho lidí z Buštěhradu ho zná,
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
Jaký
je
vlastně
hlavní
jazyk
v
Kongu?
byl jediný Afričan, tak mě k němu
ale zároveň nikdo neví, jak se jmenuje
jako k jedinému objektu mého studia
a kde bydlí. Pomohla mi Eliška HraKongo
je
frankofonní
země,
úředním
přivedli (smích).
binová, díky! Albert pochází z Konga
jazykem
tam
je
francouzština
a
na
ná– z Demokratického Konga, druhého
největšího afrického státu. Má belgické rodní úrovni jsou v Kongu 4 hlavní A jak to bylo dál?
občanství, žil také v Mexiku, Domini- jazyky (svahilština, lingala, kikongo
kánské republice a vůbec je to světo- a čiluba) a množství dalších místních V těch dnech jsme se potkávali i
běžník. A protože nemluví dobře čes- jazyků, které se používají, ale nejsou mimo konferenci a zůstali jsme potom v kontaktu. Povídali si přes
ky, rozhovor probíhal v angličtině, což jazyky úředními.
e-maily o tom, co nás zajímá, později
může mít za následek určité posuny
Který jazyk je v Kongu ve školách po- jsem se vyjádřil, že bych s ní rád byl.
významu v překladu. Albert je neskuvinný?
Ale nevěřila mi (smích).
tečně tolerantní a příjemný a rozhovor
s ním i s jeho partnerkou Alenou se stal Záleží na tom, na jakém stupni. Na
Proč nevěřila?
pro mě úžasným zážitkem.
základních školách se děti učí v místKongo, to je země, kde ses narodil?
Ano, narodil jsem se v Kongu, v bývalé belgické kolonii, která se osamostatnila 30. června 1960. Tam jsem chodil
do základní a střední školy a získal
jsem tam první univerzitní titul. Poté,
je to už více než 30 let, jsem ze země
odjel. Hlavním důvodem bylo studium teologie v Kamerunu; patřil jsem
tou dobou k belgické kongregaci. Pak
jsem odjel na 4 roky pracovat do Latinské Ameriky, do Santa Dominga v
Dominikánské republice blízko Haiti.
Následovalo další studium v Belgii,
kde jsem si udělal doktorát ze filozofie a získal další magisterský titul v
sociologii. Potom jsem odjel pracovat
na univerzitu do Mexika. Z Mexika
jsem se vrátil zpět do Belgie, kde jsem
působil v oblasti výzkumu.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
ních jazycích, v jazyku dané oblasti.
Například děti ve svahilské části se učí
ve svahilštině a podobně. Na střední
škole děti začínají s francouzštinou a
později se také učí angličtinu.
Vraťme se zpátky k tomu, co bylo dál.
Jak a kdy jsi Alenu potkal?
Bylo to před deseti lety v květnu 2005
v Německu, v Berlíně.
Alena: To nebylo v Berlíně, ale v lužickosrbském Senftenbergu.
Když jsem na vás hledala kontakt,
doslechla jsem se, že prý máte velmi
veselou historku právě kolem vašeho
seznámení. Tak se těším, že se ji teď
dozvím.
Nevím, asi si myslela, že to nemyslím
vážně (smích). V listopadu roku 2005
jsem přijel poprvé do Čech.
Byl to tvůj úplně první kontakt s Českou republikou? Věděl jsi něco o ní,
zjišťoval sis něco?
Abych byl upřímný, tak jsem toho
moc nevěděl. Pro mě to byla země
východní Evropy. Moc jsem tehdy
nerozlišoval Slovensko, Česko a další
země, které byly za hranicí té západní Evropy, do které Belgie patří. Ale
začal jsem zjišťovat více na internetu.
Také proto, že jsem jel do Čech autem
a potřeboval se lépe geograficky zorientovat. A tehdy si pamatuji, že jsem
stejně přijel o dost později, protože
jsem po cestě zabloudil.
strana 2
STRANA 5
A pak již přišel Buštěhrad?
To je dlouhá historie. Nejdříve jsme
se potkávali v Čechách,v Německu,v
Belgii a v Londýně, kde Alena získala
v roce 2006 práci. Společně jsme začali bydlet až v roce 2010, kdy se narodila naše první dcera Ela Keta – Ela po
Alenině babičce a Keta po mé sestře.
A vaše druhá dcerka? A kdy se narodila ta?
Mám pocit, že v Čechách se děti velmi
rychle stěhují od rodičů. Jakmile to jde,
odstěhují se do svého. Je to tak i u vás?
Myslím, že je to spíš naopak, že?
Nežijí přímo s rodiči, ale žijí velmi
blízko nich. Nestěhují se daleko, chtějí jim být nablízku. Je to také určitá
forma finanční solidarity. Dříve bylo
soužití s rodiči a prarodiči běžnější,
především na vesnicích, ale dnes se i
to mění.
demie věd České republiky v centru
Prahy, v Jilské ulici. V současné době
pracuji na projektu africké politické
filozofie. Před 2 lety jsem na toto téma
uveřejnil práci v americkém filozofickém časopise a nyní připravuji rukopis knihy o africké politické filozofii.
Doufám, že vyjde příští rok. Také
přednáším o Africe a africké filozofii
na Univerzitě Karlově v Ústavu Blízkého Východu a Afriky.
Publikuješ a přednášíš v angličtině?
Alena: Pro Alberta je to těžší soudit,
protože dlouhodobě žil v tolika ze- Ano.
mích a vždy se přizpůsobil. Ale vidím
velký rozdíl v sociálních kontaktech Je to trochu podobné s prací Jana Swarmezi lidmi v Africe a v Evropě. Když ta, kterého jsem zpovídala minule.
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Jakou řečí mluví vaše dcerky?
Také v práci hovoří anglicky, publikuje
Afriky,PROSTOR
můžete NAHOŘE
se v Evropě
JEpřijedete
DŮLEŽITÝzVOLNÝ
I DOLE;
v angličtině a jeho čeští kolegové s ním
cítit
izolovaně
a
opuštěně.
Je
obtížnější
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Obě jsouFONTY
bilingvní.
Já na ně mluvím navázat kontakt s lidmi, kteří vás oka- také hovoří anglicky.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
francouzsky a jejich maminka a pra- mžitě nějak hodnotí, zatímco v Africe
rodiče česky. Ve školce se starší Elinka je běžný okamžitý bezprostřední kon- A Jan hovoří česky?
učí anglicky a obě také zpívají svahil- takt. Na druhou stranu je třeba říci, že
sky.
tento mezilidský kontakt tam zůstává Ano, velmi dobře.
hodně dlouho povrchní a je dost obNo to doufám také jednou budu
A vy dva spolu mluvíte anglicky?
tížné proniknout k lidem hlouběji. A
(smích).
Alena: Většinou anglicky, ale zjistila rasová odlišnost to samozřejmě ještě
jsem, že když chci, aby Albert zbystřil komplikuje. Evropan je tam na prv- Co Tě nejvíce v Čechách překvapilo,
a poslouchal, musím přejít do fran- ní pohled cizinec. Takže jistá bariéra třeba z hlediska jednání lidí? Je něco
couzštiny. V angličtině se stává, že vy- tam je, ale rozhodně se můžete v Afri- výrazně jiného zde, než jsi zvyklý z
píná a neposlouchá, co říkám (smích). ce cítit velmi dobře. A moje zkušenost Konga?
je, že už při cestě zpět, když vám pustí
A ta starší dcera chodí tady v Buštěhra- v letadle americké filmy a vidíte jejich Jsem zvyklý ze své kultury, že když se
„naleštěnost“ a nereálnost, vnímáte lidé, přátelé, kamarádi potkají, tak si
dě do školky? Líbí se jí tu?
intenzívně ten rozdíl od Afriky, kde přinejmenším potřesou rukou. Tady,
Ano, moc, je tam velmi ráda a vždy se je vše mnohem syrovější a reálnější. když někoho potkám, tak jen zavoV Evropě tohle postrádám – cítím jis- lá Ahoj - a to je vše. Stále si udržuje
tam těší.
tou odtrženost od skutečnosti. Vše je svou vzdálenost, neprobíhá osobnějCo by bylo třeba jiné, kdyby tvé děti vy- především hezky zabalené, ale někdy ší kontakt. Ale už jsem si na to zvykl
růstaly v Kongu? Jaký by tam byl hlav- mizí obsah, podstata. Ale v tomhle je (smích). Nebo další příklad z oblasti
ní rozdíl?
myslím rozdíl třeba i mezi Českou re- vztahů mezi lidmi – v Kongu je zvypublikou a Velkou Británií. Čím dále kem zachovávat velký respekt k rodiTo by záleželo na souvislostech. Pře- na západ, tím se ve společnosti víc čům partnera, například mojí ženy.
devším jsou africké děti velmi spojené projevuje důraz na to hezké balení Ale tady, tady jsem s nimi dohromas matkami a babičkami. To je svět, ve na úkor vnitřního obsahu – na tom dy, doslova zamíchán, a někdy nevím,
kterém žijí. Ale nejen s nimi. Kolem je ostatně postavena reklama a všich- co mám dělat. Například u nás není
nich je mnoho dalších příbuzných, ni vidíme, jak je v současné době re- vhodné sedět na stejné sedačce s matširší rodina a dokonce i sousedé. Mo- klamní průmysl přebujelý.
kou své ženy. Prostě nesedí vedle sebe.
hou mluvit se sousedy, s jejich dětmi
i ve škole, ale tady je to jiné – tady se Takto jsem o tom nikdy nepřemýšlela, A jak by to tedy bylo správně?
to bere tak, že „toto je moje dítě a moc ale máte pravdu. Já si teď dovolím vráse k němu nepřibližujte“. Je to určitý tit se k tvé profesi. Kde zde pracuješ?
Matka mé ženy by měla správně sedět
sociální kód.
proti mně, nikoli vedle.
Pracuji ve Filozofickém ústavu AkaV roce 2013, jmenuje se Alena Tshala
- Alena po Alenině mamince a Tshala
po mé matce. U obou je jméno kombinací česko-konžských kořenů.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 6
A Alberte, co tu v Čechách máš rád?
Medovník.
Prosím?
Medovník. Zákusek.
Ten ale není český! To je arménský zákusek! (Smích). Tak co ještě máš v Čechách rád?
Mám tady svoji lásku.
se používá v řadě jazyků – například v
litevštině, ale také v přepisu některých
afrických jazyků do latinky.
Ještě bych se chtěla vrátit k tvé rodné
zemi. Jezdíš často domů, k rodičům?
Kde bydlí?
Část rodiny je v hlavním městě Konga, v Kinshase, rodiče ale bydlí v jihovýchodní části země v provincii Kasai,
která je vzdálená z Kinshasy 2 hodiny
letadlem.
Všech! (Smích). Šli jsme třeba na
Svatomartinský průvod, býváme na
Masopustu. Pro mě je Buštěhrad malé
příjemné městečko.
A jak třeba nakupuješ? Pomáhají ti
děti?
Jo, to mi pomáhají. Ale snažím se
mluvit česky. Nemohu se pořád vymlouvat, že česky neumím. Jde to pomalu, ale snažím se.
Alena: Není vystaven jen českému
Jak se vlastně do Kinshasy dá z Prahy prostředí, ale jezdíme i dále do výdostat? Předpokládám, že přímý let ne- chodní Evropy, byli jsme nedávno v
Vždy, když cestuji, tak pozoruji příroBulharsku, v Černé Hoře a v Albánii
existuje.
du. Tu tady mám rád, Vaši krajinu.
a tam byl myslím Albert velmi zaskoDONe,
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
musím
letět přes
Brusel, OBSAH;
Paříž, čen a překvapen tím, jak moc se tyto
A máš rád českou kuchyni? KlasickáJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
Frankfurt nebo Amsterdam. Do Kinmezi sebou liší. Pro většinu lidí
FONTY
normální text bezpatkový font;
česká jídla
jakoPOUŽÍVAT
svíčková,STEJNÉ
rajská,JAKO
zelí Us BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,země
shasy
to
trvá
8
hodin.
ze
západní
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b Evropy země od Německa
knedlíky?
na východ splývají.
A kdy jsi naposledy byl doma?
To bych úplně neřekl. Ale mám rád
A jaké máš zájmy?
všechno. Moc rád vařím a vařím To už je více než 10 let.
všechno, ani ne tolik africká jídla, spíTak bylo to vaření, ale to se změnilo z
še mezinárodní.
Umím si představit jak
je to drahé a náročné.
A máš možnost někde v restauraci Zvláště pro rodiče, pro
ochutnat africkou kuchyni?
více členů rodiny, kdyby se rozhodli přiletět.
To spíše v Bruselu, v Belgii, ale v Praze
to nevím.
Není to jen drahé, je
A ještě tě něco v Čechách baví?
Zajímá mě, ale mám problémy porozumět, protože nemluvím dobře
česky. Paradoxně mohu dění v české
politice lépe sledovat v Belgii, kde se
vše dozvídám z novin či TV přes francouzštinu.
to zároveň velmi komplikované. Potřebovali
by víza pro vstup do
Evropy, museli by letět několikrát do hlavního města a zařídit si
pas, posléze víza a to
je velmi náročné.
A co tě nejvíce zaujalo v české historii?
Měl jsi možnost ji studovat?
A jsou s tebou a s tvou
rodinou ve spojení?
To si velmi dobře pamatuji. Bylo to
před mnoha a mnoha lety, když jsem
se v hodině historie dozvěděl o Janu
Husovi. Jeho život mě velmi zaujal,
napsal jsem dokonce o něm práci. To
byl vlastně můj první kontakt s českou kulturou a historií. Ale tehdy by
mě ani ve snu nenapadlo, že se jednou
ocitnu v zemi Jana Husa (smích).
Ano, často s nimi po
skypu hovoříme. A
dcerám o své zemi
často vyprávím.
A sleduješ také českou politiku?
Alena: Diakritika, kterou Hus zavedl,
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
A teď zpátky do Buštěhradu. Co se ti tu
líbí? Účastníte se některých akcí?
Tady v Buštěhradě?
S papouškem. Foto Archiv A. Kasandy
strana 2
STRANA 7
hobby na nezbytnost (smích). Ale rád
běhám. Kolem Buštěhradu, Makotřas,
Hřebče, asi desetikilometrovou trasu. Snažím se běhat 1x až 2x týdně,
ale teď už jsem dlouho neběhal. Je to
možná jedna z mých prvních frustrací
(smích).
A co děláš rád se svými dcerkami? Co
mají rády?
v Buštěhradě. V Praze se to někdy stává, takové ty anonymní poznámky, ale
tady ne. Je to malé městečko, lidé nás
tady znají, vědí kdo, je kdo, jaké jsou
naše děti. Samozřejmě je Albert jiný,
pro mnohé exotický, nemluví česky,
ale nikdy jsme se tady necítili v tomto
směru nepříjemně.
sové kontrole vstupoval do oblasti celní kontroly, chtěl jeden policista vidět
můj pas. Jeho kolega na něj ale zavolal: „Toho pusť, ten je z Buštěhradu“.
Tak to jsme se hodně zapovídali, ale
moc vám oběma za tato upřímná slova
děkuji. A protože už nemáme tolik času
ani místa, chci se Alberta ještě na závěr zeptat - je něco, co bys chtěl vzkázat
čtenářům Buštěhradského zpravodaje?
Albert: Pokud jde o rasismus, já jsem
nějakou dobu žil v zemi, kde je velNejraději chodí na zmrzlinu. A hod- mi silný - v Dominikánské republice.
ně jim také vyprávím. Příběhy z mého Příčiny jsou historické, spočívají hod- Važte si toho, jak rozmanití lidé v Budětství a africké pohádky, které si i ně v konfrontaci s Haiti, která sahá až štěhradě bydlí. To není samozřejmé.
sám dotvářím.
do 19. století. Takže vím, co rasismus Jsou tu lidé nejrůznějšího původu, z
je. Ale tady, a zejména v Buštěhradě, různých částí světa, i když nejsou větA jak svůj život vidíte za několik let? tento problém necítím. Na začátku šinou tak odlišitelní jako já (smích).
Budete stále bydlet v Buštěhradě?
někteří,
hlavně
starší MONTOVAT
lidé byli trochu
DO
TOHOTO
PROSTORU
OBSAH;
kdyžPROSTOR
mě viděliNAHOŘE
na ulici,
a A cítíš se tu doma?
JEpřekvapeni,
DŮLEŽITÝ VOLNÝ
I DOLE;
V současné době je to to nejlepší, co zvlášť když jsem je pak na chodníku
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
můžeme pro naše děti udělat.
Buš- pozdravil
„Dobrý den!“.
Ale teď
už mě Určitě.
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
těhrad je pro ně skvělé místo.
lidé znají a dívají se na mne jinak. DoDěkuji za rozhovor.
konce se mi stala taková příhoda: přiRozhovor vedla IK
Alena: Také je důležité, že jsme tady
letěl jsem odněkud letadlem do Prahy
nikdy nezažili rasismus. Tedy- ne tady
a na letišti, když jsem po oficiální pa-
I N F O R M AC E
C hystáme
ples
Vážení spoluobčané, dovolte mi oznámit vám, že v lednu následujícího roku, a to přesně v pátek 22., pro vás
chystáme další ročník Reprezentačního plesu města Buštěhrad. Bližší informace se dozvíte už brzy z plakátů a z
městských emailů.
kulturním výborem pověřená Eliška Hrabinová
Vážení
přátelé
-
zelí
Akce dusání zelí. Foto: Aleš Pukl
Na konci října se začal šířit mezi buštěhraďáky e-mail,
který přešel v šeptandu, část jej uvádím:
Vážení přátelé,
přesto, že se údajně letos zelí nepovedlo (sucho, sucho,
sucho), je nekvalitní a drahé, i přesto navrhuji si nějaké
to zeléčko si ušlapat. Akce bude probíhat na dvoře pod
střechou, počasí nám bude nakloněno. Případné dotazy
a návrhy zpracujeme a vyřešíme. Tož zelí zdar, těšíme se
na Vás.
Specialisté v oboru dusání či dlanění zelí, ale i úplní
začátečníci se za krásného počasí, na dvoře u Zámecké
vinotéky, opravdu sešli. Pak za velmi odborné diskuse
zelí ke kvašení připravili.
Teď se všichni těšíme na počátek ledna, kdy budeme
výsledek našeho snažení koštovat, zváni jsou všichni,
kteří budou mít vlastní zeléčko k ochutnání.
Děkujeme Evě Peslové a Víťovi Helískovi za dobrý nápad a poskytnutí zázemí.
Jitka Müllerová
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 8
C hvála
kompostu
Základní třídění domovního
odpadu na papír, plast a sklo jsme
úspěšně zvládli. Vyšší stupeň třídění
je separace biologicky rozložitelného materiálu z našich domácností.
Vrácení organické hmoty zpátky do
koloběhu v přírodě je rozumnější
než její skládkování.
Při kompostování se může objevit celá řada novátorských řešení. Přihlaste svůj kompost do naší
soutěže. Můžete soutěžit v několika
kategoriích. Stihněte svojí přihlášku s fotografií kompostu podat do
30. listopadu. Letos se koná již IX.
ročník, v Buštěhradu se však bude
soutěžit poprvé. Podmínky soutěže
byly uveřejněny v minulém čísle BZ
a jsou také na webu města.
LZ
N E Z I S KOV É A P Ř Í S P Ě V KOV É O R G A N I Z AC E
Strašidelný
karneval
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Strašidelný karneval. Foto: Monika Žitníková
V úterý 27. října se ve strašidelně, vyzdobené herně Pelíšku, konal rej masek. Akce byla povedená, sešla se spousta krásných strašidýlek - nejen dětských, ale i dospěláckých, což nás velmi potěšilo. (pokračování na další straně)
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 9
Velký dík patří divadelnímu ci okamžitě a snadno vtáhli děti do diskotéka a věříme, že se u nás všem
souboru KiX, který pro děti zahrál děje a dostalo se jim za to zaslouže- líbilo.
a zazpíval krásnou, vtipnou a pouč- ného aplausu.
Za RC Pelíšek Jana Zárubová
nou duchařskou pohádku. OchotníNásledovala soutěž a strašidelná
Děkujeme
všem , kdo přispěli teplým šatstvem na uprchlíky !
Díky vám jsme shromáždili 40
velkých pytlů kabátů, bund, svetrů, čepic, šál, rukavic a teplých
bot. Plnou dodávku jsme odvezli
28. října do Vídně a vše předali
dobrovolnické organizaci SOSkonvoi. Ta se stará o běžence
přímo na slovinsko-chorvatsko-rakouských hranicích. Aktuálně začíná i s ogranizováním
pomocí lidem přímo ve zničené
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Sýrii, kde nyní také panuje chladJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
né počasí.
Vaše staré oblečení tak
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
našlo nové majitele tam,RÁMEČKY
kde je OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
to nejvíc potřeba. Přejeme jim,
ať je hřeje a vás zas dobrý pocit u
srdce. Ještě jednou moc DĚKUJEME!
Více na: https://www.facebook.
com/SOSkonvoi/ Za spolek FairTrash
Předání sbírky ve Vídni. Foto: Veronika Richterová
Veronika Richterová
Program Pelíšku
na prosinec
3.12. od 16h Výroba vánočních přáníček
5.12. od 17:30 Mikulášská nadílka - tradičně v buštěhradské Sokolovně
10.12. od 16h Zimní výtvarná dílnička
17.12. od 16h Vánoční tvoření
Pro bližší informace a případné změny sledujte naši vývěsku a náš web
www.mcpelisek.cz
B uštěhraďáci
v propasti
Poslední říjnový den se vydala
spolu s dalšími pětičlenná skupina
občanů z Buštěhradu do plánovaného průzkumu Rudického propadání v Moravském krasu. Akce se
uskutečnila pod záštitou Buštěhradského fóra. S průvodcem se do podzemí se speleologickým vybavením
vydalo 11 účastníků. Na rozdíl od
minulých sestupů před několika
lety se vybavení návštěvníků zdo-
konalilo. Místo důlních baterií za
opaskem si dočasní speleologové
svítili mnohem menší a lehčí baterií
na helmě. Vysoké gumové boty zajišťovaly suché nohy i při průchodu
chodbami, kudy protékal podzemní
potok.
lanech a průlez Chodbou vzdechů
rovněž, ale výstup nahoru byl skutečně náročný. Někteří účastníci
museli i na žebřících odpočívat a
pak pokračovali pomalu přísunem
příčka po příčce. Těžké oddechování lezců svědčilo o tom, že fyzicky
zdatný byl málokdo.
Dolů po žebřících do hloubky téměř 200 metrů to ještě šlo, brodění
Odměnou všem byly nezapomekorytem potoka také, přechod po nutelné zážitky. Podzemní vodopád
číSLO 1., březen 2015
strana 2
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015 STRANA 10
s jezírkem, krápníky z bezprostřední blízkosti, krasová studna s průzračně čistou podzemní vodou. Jistě
zde šlo i o sportovní a adrenalinový
prožitek pro všechny, i když držet se
na kolmém dlouhém žebříku a cítit
vysílení nebylo vždy jednoduché.
raci. Škoda, že této akce nevyužilo
více obyvatel Buštěhradu. Pokud by
však měl ještě někdo zájem, můžete se obrátit na email: [email protected] a akci můžeme
příští rok zopakovat. Výhodou zaCelou akci zpečetili návštěvníci
mluveného termínu pro více lidí je i
fotografií u Rudického propadání
levnější cena.
Byly zaznamenány dva případy, a nakonec se osvěžili a posílili poIng. Jiří Janouškovec
kdy si chodci při procházení poto- zdním obědem v nedaleké restau-
Z práva
o činnosti
Z ákladní
kem spletli chodbu a zahučeli po
pás do vody. Je zvláštní, že to bylo
na stejném místě jen s tím rozdílem, že jednomu se to podařilo při
příchodu a druhému při odchodu.
organizace
ČČK B uštěhrad
Účastníme se akcí, které pořádají Práce je to hezká, když můžete pojak pro své obyvatele, tak i pro pří- máhat starším, ale i naše vedení si už
opět se blíží konec roku, a tak chozí v DPS Buštěhrad. Pro obyvate- potřebuje odpočinout. Kdo by měl o
mi dovolte, abych vás seznámila le DPS pořádáme besedy, povídáme tuto práci zájem, může se přihlásit
PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
s prací Základní organizace ČČK DOsi,TOHOTO
co bylo
a nebylo,
nějaké vtípky a u paní Olgy Procházkové, která vás
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
v Buštěhradě. Naše práce se v mno- je veselo. Obyvateli
se vším
seznámí. font;
DPS
jsmefont
vždycFONTY POUŽÍVAT
STEJNÉV
JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy
Binner,ráda
normální
text bezpatkový
ha činnostech
stále opakuje.
průky
vřele
přijaty.
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA
0,8b bych chtěla poděkovat
Závěrem
běhu roku navštěvujemeRÁMEČKY
naše spoLetos nás také čeká tradiční vá- paní Jiřině Týblové a paní Janě Spáluobčany při jejich životním jubileu
s malým dárkem a společně také noční akce, kterou pořádáme jak pro lenské za pomoc, bez které bychom
zavzpomínáme na naše mládí. Na místní občany, tak i zajíždíme za na- se v naší ZO neobešly.
požádání také provádíme zdravotní šimi občany do Domova důchodců
Za naši Základní organizaci ČČK
služby při akcích pořádaných v Bu- v Unhošti a v Kladně, dále také do
LDN v Kladně. Předáme jim malé přeji všem občanům i vedení Městštěhradě.
dárečky a popovídáme si s nimi o ského úřadu veselé a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodV letošním roce jsme dvakrát tom, co je v Buštěhradě nového.
ně zdraví a štěstí.
ve spolupráci s Diakonií Broumov
Naší bolestí je nezájem občanů o
pořádaly veřejnou sbírku oblečení.
Za ZO ČČK Olga Procházková
Tímto chci také poděkovat všem, práci v ZO. Potřebovaly bychom,
aby vedení naší ZO převzali mladší.
kteří do této sbírky přispěli.
Vážení čtenáři,
DPS B uštěhrad
poslal čtverce do
Afriky
Rádi bychom vás informovali o tom, jak pokračuje akce „Pleteme čtverce pro Afriku“ které se DPS
Buštěhrad zúčastnil.
Tuto akci jsme ukončili odevzdáním 389 čtverců, které poputují dětem do Afriky. Čtverce, jež lidé
pletou a háčkují na celém světě, jsou v zemích jižní
Afriky sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo
starat. Čtverce jsou dobrovolníky sešívány až na
místě. Dobrovolníci kombinují v každé dece čtverce
poslané z různých konců světa. Krásné na tom všem
je, že i Buštěhrad bude „ zapletený“ v dekách ze
čtverců a zahřeje několik dětí, protože 389 čtverců
není zrovna nízké číslo. Všem, kteří se s námi do
tohoto projektu láskyplně zapojili, ať už tím, že pletli, háčkovali, ale i ti, kteří nám věnovali materiál, aby
bylo z čeho čtverce plést, moc děkujeme a budeme
Výroba čvverců. Foto: Archiv
rádi, když se společně sejdeme u dalšího projektu.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
Za DPS Buštěhrad
Simona Horníčková
strana 2
STRANA 11
Z ahájení
školního roku
2015-2016
Školní rok byl zahájen 1. 9. 2015
a vyučování ve všech oborech bylo
zahájeno od 2. 9. 2015.
O 260 žáků v hudebním, výtvarném a tanečním oboru se stará 16
pedagogů a o budovu a provoz školy
se stará paní školníková a paní ekonomka školy.
v
ZUŠ Buštěhrad
ukončení školního roku. Do 31.10.
je předána zastupitelstvu a na webových stránkách školy je v dokumentech uveřejněna Výroční zpráva za
uplynulý školní rok. Tato zpráva
obsahuje podrobně činnost školy ve
všech oborech a soutěžích.
Středočeského kraje, který jako žáci
ZUŠ Buštěhrad reprezentovali.
Žákyně Veronika Stehlíková se
nominovala pro soutěž v SNR
Musiksschule Vogtland e.v., Reichenbach.
Velký dík patří všem pedagogům
V soutěži za školní rok 2014/2015
a
korepetitorům,
kteří se na těchto
Zřizovatel ZUŠ Buštěhrad je měs- byla škola zvláště úspěšná.
úspěších podíleli :
to Buštěhrad. Tento právní stav je
Žáci Oliver Kacafírek ve hře na
Pan Bc.Petr Vaněk,
pro školu výhodný už proto, že měs- klarinet získál I. cenu v Ústředním
MgA. Marcel Javorček,
to se velmi dobře a vstřícně o školu kole v Liberci a žákyně Veronika
stará vzhledem k tomu, že činnost Stehlíková ve hře na zobcovou flétPaní Lucie Hochmanová, DiS,
školy je pro veřejnost viditelná. Ře- nu II. cenu .
MgA. Veronika Böhmová, Ph.D
ditel školy předává zprávu městské- DOOba
úspěšní
žáci MONTOVAT
budou vyznaTOHOTO
PROSTORU
OBSAH;
B.Bednář
mu zastupitelstvu o zahájení škol- JEmenáni
DŮLEŽITÝ8.VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE Iod
DOLE;
12. 2015
oceněním
ního roku
o průběhu
I. pololetí
a o U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Benefiční koncert učitelů ZUŠ Buštěhrad ke II.výročí Hospice sv.Hedviky Kladno
se koná ve čtvrtek 3.12 .2015 v 19 hod.
ve Společenském sále buštěhradského zámku.
Srdečně zveme!
H ostivické
sborobraní
Dvaapůlhodinové
představení
sborů v Hostivicích se letos uskutečnilo v sobotu 7. listopadu od 18hodin. Buštěhrad, zastoupený svým
sborem, se zúčastnil již podruhé
spolu s pěveckými sbory z Letovic
(Cantamus), Jilemnice (Camponotus), Chýně (Chláchol) a Hostivic
(zastoupen dvakrát – ze ZUŠ a pěveckým sborem). Jednotlivá vystoupení zakončil sbor Pětiklíč.
a Aby nás pán Bůh miloval (národní). Zvlášť náročná skladba na jednotlivé hlasy byla skladba Mattona
mia care. Na zkoušce před vystoupením byla patrná značná nervozita, která se projevila v projevu a
vyznění písně. Nakonec se všechny
skladby pěvců sboru z Buštěhradu
setkaly s příznivým ohlasem publika. „Mattonku jsme zvládli“. Sbor v
Hostivicích provázela sbormistryně
Eva Gallatová.
pro samotné účinkující. Organizace programu Hostivické sborobraní
byla bezvadná. Po oficiálním vystoupení a společné večeři si členové
pěveckých sborů znovu zazpívali a
navzájem se blíže neformálně seznámili. Pro hostující členy sboru byl v
Hostivicích zorganizován naučný
výlet s průvodcem.
Hostivické sborobraní spojené
s ochutnávkou vína má své kouzlo, úroveň a přináší posluchačům i
Náš Smíšený pěvecký sbor měsNa závěr byly společně všemi účinkujícím silné zážitky.
ta Buštěhradu předvedl v Hostivicích Nocturno I., Nocturno II. členy nastoupených sborů zazpíváIng. Jiří Janouškovec
(W. A. Mozart), Mattona mia cara ny písně. To byl mimořádně silný
(Orlando di Lasso), Zelení hájové zážitek nejen pro posluchače, ale i
S P O RT
B uštěhradští
hokejbalisté se zápas od zápasu lepší
!
Odvetný zápas s cvrčovickým od- brankář Milan Krpelán, post branSezona 2015-16 je hraná systémem každý s každým 2x.V základní dílem (1. zápas výhra 3:2 po nájez- káře převzal jinak hrající obránce
Robert Maškulík.
skupině se odvetné zápasy hrají již dech) se hrál 1. listopadu 2015.
od listopadu.
V zápase nemohl nastoupit náš
Tento risk přinesl Rytířům zisk již
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 12
v osmé vteřině utkání, když
skončil míček v brance cvrčovického brankáře Lukáše
Pleskota.
Robert Maškulík byl v buštěhradské brance oporou.
Obdržené dva góly a úspěšnost 92,5% je velice dobrá.
Skvěle se představil Lukáš
Forrai, který k nám přestoupil. Dva góly dal a na jeden
přihrál. Výsledek 5:2 byl jednoznačný.
V odvetném zápase proti favoritovi soutěže Beer
Na jaře nás čeká Delta Kladno, kte- za pomoc s převozem branek, díky
Stars z kladenských Hnidous
musíme porazit a pokusit se vy- patří také vedoucímu technických
náš tým předvedl značné zlepšení. DOrou
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
hnout
Play
off prvním
dvěma
od- služeb Buštěhrad panu Josefu VeseSoupeř vedl o jedinou branku až doJE DŮLEŽITÝv VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
IBeer
DOLE; lému a panu Františku Rakovi. Díky
dílům
soutěže
(Alpiq
Kladno,
půlky třetí
třetiny,
koncovku
zvládl
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy font Binner,za
normální
bezpatkový font; sportu.
pomoctext
Buštěhradskému
Stars).
kladenský Favorit a vyhrál
4:1.
RÁMEČKYZáOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Za buštěhradské hokejbalové
pasem s Beer Stars skončila podzimVedoucí oddílu o.s. HBC Bušní část soutěže a zatím je náš oddíl sportovce chci poděkovat paní statěhrad Rytíři Jan Maškulík.
na postupovém 8. místě pro Play off. rostce ing. arch. Daniele Javorčekové
Z právy
ze sokolovny
C apoeira
V novém školním roce se úspěšně
rozběhly další kurzy Capoeiry pro
děti. Probíhají každé úterý od 15. do
16. hodiny a od 16. do 17. hodiny a
navštěvují je děti ve věku 5 až 12 let.
K lekcím Capoeiry se můžete připojit během celého roku. Nové kurzy
začínají v lednu 2016.
Pro více informací kontaktujte:
+420 777 222 621
www.capoeiramandela.cz
Šachy
V soutěžích družstev „dospělých“ druhu v republice.
startují dvě osmičlenná družstva v
krajské soutěži a dvě osmičlenná Bližší informace: www.sachybus.net
družstva v regionálním přeboru. V S tolní tenis
mládežnických soutěžích startují
Tréninky – děti
dvě naše družstva v 1. lize mládeže
Pondělí: 19:00 – 21:00
a rozběhl se seriál turnajů KrajskéStředa: 17:00 – 19:00
ho přeboru mládeže, kde naši borci
Pátek: 17:30 – 19:30
jsou zatím na předních místech ve
svých kategoriích.
Tréninky – dospělí
V září se Kuba Mošovský probojoPondělí: 19:00 – 21:00
val na Mistrovství ČR v rapid šachu
Neděle: 18:00 – 21:00
v kategorii H10 a obsadil 24. místo.
Na letošním Mistrovství Čech mláV září byla zahájena nová šachová deže jsme měli poprvé zástupce ve
sezona, mladí šachisté trénují ve čty- všech chlapeckých věkových kateřech výkonnostních skupinách.
goriích (10 až 16 let). Na Mistrovství
Pondělí – pokročilí, trenér V. Buk ČR dorostenek má oddíl dvojnásobné zastoupení – Martina Tajovská a
17:45 – 19:15
Jana Pokorná.
Pondělí – mírně pokročilí, trenér P.
Buk 18:00 – 19:30
19. prosince 2015 se v sokolovně
Úterý – začátečníci, trenér M. Mráz uskuteční jubilejní 40. ročník žákovského turnaje „O putovní pohár
17:30 – 19:00
Úterý – mírně pokročilí, trenér P. města Buštěhradu“, který je jednou z
nejstarších pravidelných akcí svého
Buk 18:00 – 19:30
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
C vičení
pro ženy
Cvičí se každé pondělí a čtvrtek
od 18 do 19 hod.
Volejbal
Úterý: 18:00 – 20:00
Čtvrtek: 19:00 – 21:00
V příštím roce máme v plánu rozšířit nabídku cvičení pro děti, což
jsme slibovali už od září. Snad už to
konečně vyjde. Bližší informace včas
zveřejníme.
strana 2
STRANA 13
Stav
sokolovny
Dlouho jsem přemýšlela, jestli se
mám pouštět do tohoto tématu, ale
stále se setkávám s poněkud negativním přístupem k naší sokolovně.
Prý je tam špína, zima, všechno staré a ošuntělé. Ráda bych uvedla věci
na pravou míru. V minulosti takový
stav opravdu byl, ale za posledních
pár let se leccos změnilo k lepšímu.
Některé věci sice nejdou tak rychle, jak bychom chtěli, ale jak se říká
„nemusí pršet, stačí, když kape“.
Snažíme se sehnat peníze nejen na
provoz, modernizaci a vybavení sokolovny, ale i na činnost našich oddílů. Těší nás i malé počiny, např. teď
jsme koupili nové žíněnky, nechali DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; Capoeira. Foto:Monika Žitníková
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
jsme udělat
nové revize stávajícího
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
tělocvičného nářadí, zakoupili
jsmeOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY
nové stoly a židle do dalšího tré- lo. Tak nám držte palce, a kdo máte tkávání lidí na Buštěhradě.
ninkového prostoru našich šachistů chuť, pomozte nám.
Z ávěrem
(poslední jmenované jsme usku- A co se tedy v sokolovně Ráda bych poděkovala všem buštečnili za podpory mikroregionu všechno děje ?
těhradským spolkům za zpříjemňo„Údolí Lidického potoka“). Pro ně- V současné době sokolovnu vyuvání života v našem městě, za jejich
koho maličkosti, ale i kolem toho je žívají Junáci, jsou u nás pět dní v
pravidelnou činnost a pořádání nejdost práce a nemalé finanční nákla- týdnu každé odpoledne. Aktivně
dy. Co se týče údržby sokolovny, na u nás fungují šachisté, volejbalisté, různějších akcí. Dobře vím, co je za
úklid jsme přijali zaměstnance, na stolní tenisté, cvičení žen, Šťabajzny, tím odvedené práce. Jmenovitě děkterého dostáváme mzdové dotace klub ručních prací (ty mají schůz- kuji za spolupráci Junáku Buštěhrad
z úřadu práce. Paní uklízečka uklí- ky nepravidelně) – ti všichni jsou a RC Pelíšek a těším se na spolupráci
zí sokolovnu každý den. Ohlasy lidí, členy Sokola Buštěhrad. Dále naše novou. A samozřejmě chci poděkoco navštěvují sokolovnu pravidelně, sokolovna poskytuje zázemí kurzu vat zastupitelstvu města Buštěhrad
hovoří za vše, jsou velice spokojeni. Capoeiry a nově u nás cvičí i děti ze za podporu Sokola na Buštěhradě a
věřím, že naše spolupráce bude rok
V příštím roce se chceme inten- soukromé školy Donum Felix. Kaž- od roku lepší.
zivněji zaměřit na přípravy rekon- dý týden tedy projde sokolovnou v
strukce sokolovny. Potřebujeme průměru 250 lidí, což myslím není Přejeme všem krásné svátky vánočkvalitní projekt, abychom měli jasný málo. A to nepočítám individuální ní a do příštího roku hodně zdraví,
cíl, potom můžeme začít s žádostmi akce, jako např. plesy, sportovní tur- štěstí a pohody.
o investiční dotace popř. s dílčími naje, šachové turnaje, maškarní pro
úpravami a opravami, které pove- děti, mikulášskou, bazárek, divadla Se sokolským Nazdar! Tělodou k tomuto cíli. Je to všechno běh a koncerty. Tímto se sokolovna řadí cvičná jednota Sokol Buštěhrad
na dlouhou trať a moře práce oko- mezi nejvýznamnější místa pro seVěra Buková
VÍTE, ŽE...
H avárie
na
H řebečské
ulici
Při cestě na schůzku RR postihla redaktora BZ Ing. Luďka Zámyslického nehoda. Dne 16. 11., krátce po 19.
hodině se srazila dvě auta na Hřebečské ulici. Naštěstí se nic vážného nikomu nestalo. Důvodem havárie bylo opomenutí přednosti v jízdě vozidlu zprava. Je potřeba stále dbát na zvýšenou pozornost v této ulici, kde si ještě mnozí
motoristé stále nezvykli na novou úpravu silničního značení přednosti v jízdě.
JJ
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 14
Promítání
velkofilmu
W aterloo
Večer 6. 11. se v sále restaurace U
Bečvářů sešlo několik desítek Buštěhraďanů na promítání velkofilmu Waterloo.
To by mohl být úvod ke vzniku místního filmového klubu. Propagátorem této
myšlenky se stal pan režisér Pavel P. Ries.
Do konce roku zde uspořádá ještě jedno představení za vydatné podpory p.
Kuthana. Zahájení přišla podpořit i p.
starostka.
JP
Akce
Výklad k filmu Waterloo. Foto: J. Pergl
cedule
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Možná jste si někteří všimli, mož-JE DŮLEŽITÝ
chtělo seVOLNÝ
mi přiložit
trochu
PROSTORaspoň
NAHOŘE
I DOLE; torských práv, výroby, převozu a inná si teprve
všimneteSTEJNÉ
a možná
ruku k dílu. Protože
nejsemfont
žádný
Takže
díky všem,
FONTY POUŽÍVAT
JAKO si
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
Binner,stalace…
normální text
bezpatkový
font; kteří se
také nikdy nebudete chtít
všimnout
dovolte
mi touto
cestou na
tom0,8b
jakkoli podíleli nebo svou
RÁMEČKY
OKOLOspisovatel,
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA
nové vstupní cedule u vodojemu při poděkovat Milanovi Jarošovi, který pomoc nabízeli. Protože nápis Buvjezdu do Buštěhradu. Myslím, že propůjčil svou kresbu a svolil k její štěhrad měl být původně vytvořen
hodně lidí jezdilo kolem oprýskané další kopii, Honzovi Zelenkovi, kte- z plechovek formou workshopu s
cedule s vyšisovaným nápisem Bu- rý je pořád připraven pomoci a ce- Veronikou Rychterovou a nakonec
štěhrad, která nás vítala tak trochu lou ceduli vytvořil, Jardovi Macíkovi k tomu nedošlo, domluvili jsme se
smutně. A tak se kdysi v něčí hlavě za pomoc při usazení a montáži a s Veronikou, že na jarním jarmarku
zrodil nápad, proč tuto starou ce- také technickým službám, kteří oko- workshop uděláme a společně můduli trochu neomladit… Já opravdu lí posekali a poté také opravili světla, žeme vytvořit z plechovek květiny,
neznám přesně celou historii, čí byl která na ceduli míří, když se setmí.
kterými osázíme prázdné květináče
ten onen nápad ceduli vytvořit, ani
Ještě bych ráda napsala, než za- vedle cedule. Doufám, že se k nám
nevím, proč se některým nelíbilo to čnou plout Buštěhradem jakési přidáte i vy ostatní :)
realizovat, ani zadarmo. Ale vím, že, zvěsti o ceně cedule, že tato cedule
L. Libertinová
když se opět začalo o ceduli hovořit, byla opravdu úplně zadarmo od au-
Stará a nová cedule Buštěhrad. Foto: Archiv autorky
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 15
ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
biografii měli nastudovanou. Nicméně využili mě k překladu někteněkdy se k Vám dostane informarých textů, popisků, názvů, ... apod.
ce, kterou byste rádi sdíleli s ostatníNo byli v sedmém nebi. Když se pak
mi, i když je osobní. Mě se to stalo
všichni vyfotili v rohu u psacího stos e-mailem od kamaráda z Lidic,
lu, vypadalo to, jako by právě dobyli
který navštívil naše muzeum v Buseverní pól. Expozici velmi chválili
štěhradě. Ráda se s Vámi o milou
a velmi ocenili, že tam je. Ty fotky
pochvalu podělím. Ivona Kasalická
na ně velmi zapůsobily, stejně jako
(spolek Buštěhrad sobě).
autentické dopisy, dokumenty apod.
Bylo to pro ně jako že vidí něco, o
15. 11. 2015
čem dosud jen četli nebo museli jen
Milá Ivono,
věřit, že to tak bylo. A tady je důkaz,
že je to pravda.Třeba ty fotky reálií
dnešní deštivý podzimní den, kdy
vystupujících v povídkách (rybníky,
by ani psa nevyhnal, mi neplánova- DONaproti
tomu ale byl
již třikrát
v Koničkovic mlýn, ...). Na závěr si
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
ně přinesl jedno velké potěšení. Je- JEpamětní
v Luhu
u Branova,
DŮLEŽITÝsíni
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘEkde
I DOLE;Gunter otiskl pamětní razítko mulikož věřím,
že POUŽÍVAT
i Tobě udělá
radost,
dokonce trávil i LISTŮ
dovolenou
rodiFONTY
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisys font
Binner,
bezpatkový font;
zeanormální
do své text
knížky.
RÁMEČKY
FOTEK
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
tak si dovolím se o něj s Tebou
po-OKOLO
nou,
aby POUŽÍVAT
mohl prožívat
atmosféru
dělit.
Po prohlídce muzea jsme už stihli
Berounky delší dobu a prochodil i
okolí (Rozvědčík, rybárna, Nezabu- jen rychle oběhnout rybník a museli
Včera Lidice navštívila skupinka dice). Sklapla mi čelist, ale brzy jsem spěchat na bus, aby neujel rychlík do
Němců z Drážďan. Několik lidí ze se vzpamatoval a jelikož Otu Pavla a Drážďan.
skupinky jsem již znal na základě jeho knížky taky zbožňuji, tak jsem
nějakých dřívějších kontaktů (již se nenechal zahanbit a rozpovídal
No co budu povídat, mně to strašjednou byli v Lidicích na besedě), jsem se zase chvíli já. V tu chvíli bylo ně nabilo:
ostatní byli jejich přátelé (mně do- jasné, že se sešli čtyři „Pavlomilci“ a
a) dokonce i v zahraničí existují
sud neznámí). Skupinka absolvovala už jsme to téma neopustili a mně
prohlídku muzea a pietního území, bylo v tu ránu zřejmé, že do Buš- lidé, kteří Otu Pavla takto důkladně
v odpoledních hodinách se v lidic- těhradu razím s nimi. Vichr jak blá- znají a jeho povídky jsou jim blízké
ké Oáze zúčastnila besedy s Mile- zen, pršelo, deštník neměl šanci. Ale a mají je rádi
nou Městeckou (chodí po stopách cesta kolem hřiště a pak k benzince
b) když mají lidé společný zájem,
návratu lidických žen z KT). Večer velmi rychle ubíhala, stále v debatě. tak si rozumí bez ohledu na národse skupinka rozdělila - část odjenost či jazyky
la autem do Drážďan, zbylá trojice
Pak jen pár skoků mezi domky a
c) Vaše expozice je úžasná, sklipotom přespala v Lidické galerii do už jsme byli u muzea. Během té cesdnešního dne s tím, že domů bude ty jsem poznal, že znalosti života a dili jste obrovskou pochvalu. V nácestovat veřejnou dopravou.
díla Oty Pavla jsou zejména u Gun- vštěvní knize k tomu zanechali zápis
tera (ale Thomas a Annemarie byli Ocenili i Slávku Kopeckou za vydáDnes ráno jsem se tedy šel s nimi též zdatní) na velmi vysoké úrovni. vání knížek Oty Pavla.
do LG rozloučit a oni mě překvapili Povídky znal nazpaměť - vždycky
d) Kdybyste někdy potřebovali k
tím, že přece mají ještě na dnešek do- když jsem se mu snažil sdělit nějapolední program - návštěvu muzea kou větu, kterou mám rád, tak ji oka- Muzeu Oty Pavla něco v Německu,
Oty Pavla v Buštěhradě. Při vší úctě mžitě německy ocitoval a uvedl, z máte spojence, kontakt rád zprojsem to považoval z jejich strany za jaké povídky je. Znal biografii, moře středkuji. Fandové tam jsou a to je
„nápad z nouze ctnost“ - prostě že věcí. Uvnitř muzea jsme výhradně v základ.
potřebují nějaký snadno (veřejnou té expozici Oty Pavla (tj. bez návštěJak řečeno, pro mě úžasný zážitek
dopravou nebo pěšky) dosažitelný vy druhé místnosti věnované městu
a
věřím,
že v tomto směru není ještě
turistický cíl a google (nebo naviga- Buštěhrad) strávili více než hodinu!
všem dnům konec. Takže díky vám
ce) jim nejspíše vyhodil právě toto
muzeum jako turistickou zajímavost
Trojice si bedlivě prohlížela ka- za Vaši smysluplnou práci!
v okolí Lidic.
ždou fotečku. Jen se na ni podívaHodně zdaru, síly i radosti přeje
li, už jim byl jasný kontext, kdo na
Takže jsem tomuto plánu zpr- ní je, z jaké je doby apod. - fakt tu
Jirka Černý z Lidic
Milí čtenáři,
vu nepřikládal zásadní význam a
mezi řečí jsem se zeptal, zda aspoň
tuší, kdo Ota Pavel byl. Tu se na mě
přísně podívali a Gunter běžel pro
batoh, odkud vylovil starší knížku
s názvem „Der Tod des schonen
Rehbocke“ (Smrt krásných srnců)
a já jsem vyvalil oči. A na důkaz, že
tu knížku nenosí v batohu náhodou,
mi Gunter začal povídat, jak je Ota
Pavel jeho oblíbeným autorem a že v
Buštěhradě se už byl u rybníka díky
Otovi podívat několikrát, ale muzeum ještě neměl to štěstí navštívit.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 16
V ýlet
do
O chranova - 28.10.2015
V říjnovém čísle Buštěhradského
zpravodaje jsem zaznamenala článek o činnosti Moravských bratří s
pozvánkou k návštěvě jejich exilového sídla v německém Herrnhutu
- neboli Ochranově. Zaujalo mě to
natolik, že jsem státní svátek věnovala tomuto výletu a vydala se spolu
se skupinou asi 17 dalších zájemců
na cestu za hranice všedních dnů.
zů a pár předmětů ve vitrínách tam Pastor nestojí na žádném pódiu, ale
vlastně toho moc k vidění není. Ale jen na malém stupínku uprostřed
síla myšlenky, která je za tím vším, svých bližních. I tady je patrná myšodhodlání lidí, kteří šli za svým pře- lenka rovnosti všech.
svědčením, dělá z tohoto malého
Cesta na místní hřbitov je vítanou
muzea zvláštní místo. I ty obrazy
jsou trochu netypické. Nebývá zvy- procházkou na čerstvém vzduchu.
kem, aby na obrazech z počátku 18. Hřbitov vypadá spíše jako upravený
století byli zobrazeni běloši, černoši, park. Muži leží vlevo od hlavní cesindiáni a další rasy jako sobě rovní. tičky, ženy vpravo a jsou postupně
V tom je velká síla myšlenky Mo- pohřbíváni vedle sebe - tedy žádné
Mým cílem bylo, dozvědět se něco ravských bratří - všichni lidé jsou rodinné hrobky, žádná hřbitovní
více o málo známé odnoži jednoty si rovni, všichni si zaslouží stejný okázalost. Každý má jen jednodubratrské, která desítky let fungovala přístup. A tuto myšlenku aplikovali chou kamennou desku místo nána Moravě, než byla pod silou násil- na svých mnoha misijních cestách hrobku, na které je napsané jeho
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; jméno, data a také kde zemřel. Můné rekatolizace donucena utéct do DOpo
celém světě. Dokonce dodnes
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE; žeme zde číst názvy mnoha exoticNěmecka a tam v roce 1722 založit žije ve Spojených
státech
komunita normální text bezpatkový font;
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
- nadpisy font Binner,kých
vlastní osadu, kterou nazvali Ochra- indiánů, kteří siLISTŮ
která misionáři během let
na
památku
těchto - SÍLAmíst,
RÁMEČKY
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
0,8b
nov (německy Herrnhut).
Až v exilu
navštívili.
misionářů říkají Moravians - neboli
si začali říkat Moravští bratři, podle Moravané.
Po krátkém obědě z vlastních zámísta, odkud přišli, a pod tímto násob
se vydáme do malé manufakzvem je zná celý svět.
Další naše kroky vedly do místní
tury,
kde se vyrábějí známé ochramodlitebny. Je vymalována na bílo,
Návštěvu Ochranova jsme zahájili bez obrazů a dalších ozdob, jen lehké novské hvězdy - papírové ozdoby v
v místním muzeu Moravských brat- bílé závěsy splývají kolem vysokých různých velikostech, které má celé
ří. Muzeum je relativně malé. Kro- oken. I lavice jsou bílé. Dokonce i Německo zafixovano jako symbol
mě dvou byst zakladatelů, pár obra- varhany jsou vyvedeny v bílé barvě. Vánoc. Hvězdy se dodnes vyrábějí
Manufaktura na výrobu ochranovských hvězd. Foto archiv autorky
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 17
ručně - přímo před zraky návštěvníků - a manufaktura je také malým
muzeem historie Herrnhutu a jeho
obyvatel.
Na závěr našeho výletu jsme
navštívili ještě místní Etnologické
muzeum, které je naplněno exponáty snad ze všech míst, která misionáři Moravských bratří od počátku
18. století až do dnešních dnů na-
P átek
vštívili. Expozice je opravdu úctyhodná a exponátů je mnoho. Nejvíc
asi zaujmou saně s vycpaným psím
spřežením a Eskymákem v životní
velikosti. Můj dojem z onoho muzea je takový, že misionáři z tohoto
města skutečně navštívili celý svět
a oslovili skutečně mnoho lidí svou
prací a přístupem. Zajímavý je popisek z jednoho místa v jižní Africe,
kde se misionáři stavěli na stranu
domorodých černochů a snažili se
jim pomáhat v jejich běžném životě. Nakonec byli ze země vyhoštěni
„pro přílišnou lidskost“.
Děkuji organizátorům, že jsem se
mohla tohoto výletu zúčastnit Inspiroval mě k dalšímu studiu informací
o mně do té doby neznámém sboru
Moravských bratří.
Vaše čtenářka M.
třináctého
Nejsem pověrčivý, proto jsem se třanský z Orientálního ústavu AV
Nacházíme se v obtížné době.
ani 13. listopadu v pátek neobával ČR, který poukázal na frustrované Naše společnost je rozdělena do
nějakých nepříjemných překvapení jedince z muslimských enkláv, kte- dvou táborů. Jedni mají strach z
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; potenciálního nebezpečí zakládánebo událostí. Těšil jsem se na večer- DO
ří podlehnou
radikálnímu
výkladu
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
ní schůzku
pořadatelů Buštěhradu islámu a přiklánějí se k hodnotám ní muslimských komunit v České
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
na vodě v restauraci U Bečvářů.
Islámského
státu. NORMÁLNÍ
Muneeb JEDNODUCHÉ
Hassan republice,
RÁMEČKYO
OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
- SÍLA 0,8bmají obavy z šikanování
to horší bylo probuzení druhý den a Alzawi, předseda Ústředí muslim- svých dětí a vnoučat za strany musseznámení se s teroristickými útoky ských obcí v ČR, vyjádřil podiv nad limských přistěhovalců, mají strach
v Paříži, kde jim dosud podlehlo 129 aktivitou západních mocností v z teroristických útoků, které se molidí. Podle poskytnutých informací době, která byla naprosto nevhod- hou stát i v naší zemi, strach z Islábyl jeden z pachatelů se syrským pa- ná, a nečinností nyní, kdy není vůle mu jako netolerantního nábožensem, další s egyptským, stopa vede rychle skoncovat s Islámským stá- ství se svými vlastními právy, které
i k belgickým islámským radikálům. tem. Pravdu měla i vláda ČR, která nadřazují zákonům země, která je
Někteří z nich mluvili plynně fran- již před tímto krvavým incidentem přijme nebo přijala. Druzí prosazují
couzsky a byli z druhé generace usa- volala po ochraně schengenských multikulturní společnost, která naši
zené ve Francii nebo Belgii.
hranic, aby se lidé bez registrace ne- kulturu obohatí a učiní ji pestřejší,
Proč zase Francie? I tato otázka pohybovali volně uvnitř členských že je naší povinností pomáhat nešťastníkům, kteří prchají před válpadala z úst redaktorů a moderáto- zemí.
rů během celé soboty následujícího
Je mi líto, že tolik nevinných lidí kou ve své zemi nebo před obtížnou
dne. Jedna z odpovědí poukazovala zemřelo z důvodu fanatismu teroris- ekonomickou situací, islámské nána větší angažovanost Francie na tických muslimských radikálů. Je mi boženství nepovažují za nebezpečBlízkém východě a na velkou popu- líto, že se část z nich, ne-li všichni již né, rozlišují jen mezi umírněnými
laci muslimských komunit v zemi, narodili jako Francouzi nebo Belgi- muslimy a radikály – teroristy.
kde mladí lidé podléhají manipulaci čané v prosazované multikulturní
Věřím, že většina z nás chce poa stávají se členy teroristických sku- tolerantní společnosti. Francie ne- máhat, ale má také přirozený zájem
pin.
byla připravena. Bohužel se domní- bránit bezpečnost svých blízkých.
Kde je příčina? Podle mého mí- vám, že tyto tragické události nejsou
Ing. Jiří Janouškovec
nění vystihl situaci Bronislav Os- posledními.
Dne 15.11.
O bnova
rozoraných mezí
Obec Buštěhrad vlastní asi 2,5 ha
orné půdy, které byly dříve cesty.
Při rozrůstání našeho města se mohou obnovit třeba do podoby in line
drah a nebo vysázením alejí se stát
novými místy pro procházky. V no-
vém územním plánu to mohou být
osy nově budovaných lokalit.
Jejich trasy už dnes někde jenom
připomínají boží muka umístěná
uprostřed polí.
Možná , že by stálo za úvahu vy-
bírat za užívání těchto obecních
pozemků nějaký poplatek a předejít
tak k přechodu majetkových práv
na stávající uživatele vydržením pozemků.
LZ
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
strana 2
STRANA 18
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Vystoupení sboru v Hostivicích. Foto: archiv SPSMB (str.12)
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015
Před sestupem. Foto: J. Janouškovec (str. 10)
strana 2
STRANA 19
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
číSLO 1., březen 2015
strana 2
ČÍSLO 10. PROSINEC 2015 STRANA 20

Podobné dokumenty

Buštěhradský zpravodaj č. 2/2015

Buštěhradský zpravodaj č. 2/2015 979,--Kč/MWh. Úspory očekáváme ve výši nejméně 100 000,- Kč ročně. Jednalo se o nákup 160 MWh za rok. Takovéto množství elektřiny spotřebuje asi 15 rodinných domků nebo 20 uživatelů bytových jednot...

Více