ffiffi ffi__ffiw ffiffi h-ffitr

Transkript

ffiffi ffi__ffiw ffiffi h-ffitr
Dva
VI O ]
''|{
{ili[r"
ťffi
,ré.
mffiW,offi,
ďEffitfl
$#-ť
ffiffiffi__ffiw
[.-'.''''l'
Hl,'.ufr
lil-ffi
w*
{:'ffi
frW
m
mw- ffiffih-ffitr
l.frfl
#,{ťfrh
ill!llJ,lh,uťffi
KdybyMarcelanepotkala
Járu, bylaby
pořádpěkněkulatá.Naštěstí
se zamilovaIa
ji
a chtělase líbit.Jejímilý v tom podpořil
. a začalihubnoutspolečně.
ý.
]-",, s
. bývalým
n .,,,",.,m přítelem
n ř í+plpm
o rozchodu
jsem hodně přibrala. A bylo mi to
jedno,,. vyptáví Marcela. ,,JenŽe
pak jsem potkalaJáru. Hned od za.
čátkunašíznámosti mě ,tahal, na
procházky a kolečkové
brusle. To mě donutilo
se nad sebou zamyslet a začítněco dělat' Rozhodla jsem se,žechci vypadat dobře a všechna
ta kila navíc shodím.JenŽeneumím věci dotáh.
nout do konce,,,pŤiznáváMarcela. Pustila se toAle Jára netiž do hubnutí sama - a neúspěšně.
poradenském
lenil. A tak se Marcela ocitla v
centru přes ýžil"l a tvarovánípostavy.
,,Chtěl jsem Marcelu podpořit, proto
jsem šelza odborníkys ní,,.přidává se
Jaroslav.,,Dozvědělijsme se od nich,
co děIáme špatně.Doporučili nám
změny v jídelníčku
i pitném reŽimu
amy začalidodrŽovat plán. Takéjsme
koupili nové kolečkovébrusle a prodloužili procházky.,, Dnes, zhruba po
rcce, vážíMarcela o 1.3a Jára o 15 kilo
míň. ,,Jeto patáda, kdyŽ vás chlap povzbudi a fandí vám. A navíc hubnout
společněje téměř ideáLní,,,pochvaluje
si Marcela. A ieštějednu dobrou věc
jim přineslo společnéhubnutí - oba si
otestovali, iestli jim vztah bude fungovat.,,o tom nepochybujeme,,'usmívají se oba spokojeně.}
,
'.#
oHe nvní:
81 k9
ON NYNI :
79 kq
7 ena a zi v o l € , be u * r m ec i a " c
,,Unás jsou mísyplnéze|eniny
na sto|edenně.Ted'jeobdobína
čerstvévitaminy naprosto idefantazie'
á|ní'takžestačítrochu
a dobrotaje hotová',,říká Jaros|av,který doma fungujev ro|i
šéfkuchaře.,,Jednoupřipravím
-,
sa|át s balkánskýmsýrem' pak
.,1
s tuňákem,samotnýnebodo..i
Jiné varianty
chucenývajíčkem.
zase vymys|íMarce|a.Tímse
Vy hnem es t er eo t y pu, , . t v r dí " " j* , .
a dá| prozrazuje:,,Nášjíde|ňíček '
dopolednetvoří sacharidy,t{l
znamenátřeba s|adkénebo'*.ll . i.
,;
*
trí
lii
ilil;.;il.*.'i'.ř.};e,
jídIa,
včetně
zmíněné
zeteňm/
Tusi dávámeke všemu.
dáme jíd|anízkoka|oric
koktej|y.A hodně pijeme,
čtyřiIitrytekutindenně',,
olunám
tojce Iíp
,,Samabychtakhledlouho
To,
žádnoudietunevydrže!a.
.'
'iit]i'.
, , žehubnemeoba,mě motivuje.
o.'fám, žeještědlouhobude.,,
*.L;4'
' i .r r : :
,
pomfr[u
ffn nychls,mr"tm
vů!i
jÍnÝmeť.abg]irrnus* Žrny rnajIzasesilnějňf
* rvruŽtrnají
jí.
yž.!sem
u
měnila
a
n"lorá{[tu'
ahuhn*r'lt,
,,K
se
rorhodnoil
a když
ttačí'iimien př*staťřrťtplvo,vY.
nechat kned{íkY'a h{x#dníxůjí
řfkii
veíikostrnéilě.''
o korrfe[tční
Jára, který se tulr{eirtf*rrn*rlc{oto po.
čgtlna internetr"l','řilohu
tvrdit' protoře i rnně Klo {'lubnutí
snadn#iírt*žh'!arcele.0 .t*víc si
jí*en{n,l
,{ rnň
z* to, Ž* to uvl;*rjň.
p*dp*l"ovat.''
bavíii v t*rí,}
ena azivot @b au e rme d i a. c z
v;iha
ň{arni prvnírniÍsťcg
de{níček,
p$V2h{.ldoiů veirni r\íchlÉ'T0 i'n{{l
chlubí$g l\ť'lárůBíB'
,,MnŮhem
dÍ|g,''
kdvŽ užse Í:ůÍ
horšítpje alg {r:d'.
Aie ne.
rmkudržÍmrraste!irávi$"ee.
vldávsrn to, chri dát do{i}jeítě
peírklio' Těňíl"n
se, Že nniil t$rn s$.
xase sviřnó proch;ázky
rnr}Žoil
výlety"''
a',iťkendové
\
..i
I
,l\
i . ,.1
!