Březen 2011

Transkript

Březen 2011
Prázdninový
speciál
Autor názvu časopisu: Martin Pekár
Autorka fotografie: Taurus
Slovo úvodem
Milé čtenářky a milí čtenáři,
poslední číslo časopisu pro školní rok 2010/2011 je prázdninové. Jak jinak.
Rádi bychom v něm bilancovali uplynulý rok a to zejména proto, ţe byl
první. Pro rok další chystáme změny, které vzešly z Vašich nápadů a také
poţadavků, ale samozřejmě jsou do jisté míry i naším počinem a
rozhodnutím.
Samozřejmě se můţete začíst do toho, co Vám připravili naši autoři, seznámí
Vás totiţ se svými oblíbenými spisovateli a osobnostmi, s tím, co je baví –
ať uţ je to sport nebo tanec; můţete se rozhodnout, zda navštívíte některý
z festivalů, protoţe i o nich se dovíte v tomto čísle.
Také se můţete podívat, komu vděčíme za chod naší redakce. Zjistíte, kdo
vyhrál ve fotosoutěţi a můţete si zasoutěţit i o prázdninách. Pro příští rok
pro Vás chystáme novou soutěţ o pěkné ceny.
Vychutnejte si toto číslo, protoţe s některými autory se tady potkáte
naposledy.
Své postřehy, poţadavky a příspěvky můţete posílat na e-mailovou adresu:
[email protected], jak jste si jiţ zvykli.
Přeji příjemnou zábavu, pohodové léto a co nejvydatnější odpočinek.
L:-)
2
Obsah
1. Ohlédnutí za minulým rokem.................................................................................. 4
2. Co je to zábava? ...................................................................................................... 6
3. Tipy na léto aneb kam za zábavou ......................................................................... 8
Česká republika ................................................................................................. 8
Hranice ............................................................................................................. 14
4. Zajímavé osobnosti ............................................................................................... 16
Vynálezci .......................................................................................................... 16
Karel IV. ............................................................................................................ 19
5. Koho máme rádi .................................................................................................... 21
Paolini............................................................................................................... 21
Verne ................................................................................................................ 22
Frost ................................................................................................................. 24
6. Break Dance .......................................................................................................... 28
7. Cyklistika ............................................................................................................... 32
8. Vlastní tvorba ........................................................................................................ 37
9. Fotosoutěž - vyhodnocení .................................................................................... 40
10. Letní soutěž ........................................................................................................... 41
11. Sudoku ................................................................................................................... 42
12. Nesoutěžní křížovka .............................................................................................. 44
13. Vtipy ....................................................................................................................... 45
14. Poděkování ............................................................................................................ 47
Redakční rada:
Taurus – fotografka, autorka článků apod.
Cantam – autorka článků a vlastní tvorby
Anič – autorka článků
Лукаш Ридл – autor článků o sportu
Andrew – autor článků a vlastní tvorby
xfull – autor povídek a básní
Lukáš Šrámek – autor článků
Míša – autorka článků a úvah
Elisabeth – autorka básní a článků
Zipp – autor seriálu o metalu
Cult of Chaos – vlastní tvorba, fotky
Sherlock – autor článků o kapelách a zpěvácích
L:-) – korektorka textů, autorka úvodníků k článkům a toho, co je třeba
3
Proběhlo
aneb ohlédnutí za minulým rokem
Foto: Taurus
Nejprve trochu statistik, protoţe statistika je sice nuda, ale má přesné údaje, jak se
zpívá v jedné známé české pohádce. Tak tedy: včetně prázdninového speciálu
jsme loni stvořili sedm čísel, přičemţ první číslo vyšlo v říjnu. Povětšinou náš
časopis vychází jako měsíčník, jen Vánoce byly trochu náročnější, a tak jsme se
rozhodli napsat dvojčíslo. V květnu a červnu časopis nevyšel – důvodem byly
maturity a uzavírání známek.
4
V prvním čísle jste mohli listovat cca 30 stranami a v číslech následujících pak
stranami padesáti.
V uplynulém roce byla čísla laděna tematicky. Následující ročník přinese novinku
– rubriky, které se budeme snaţit naplnit kaţdý měsíc. Nově byste se měli setkávat
s rubrikou o tanci, kultuře, měli byste se dočíst o dění ve škole a také o vojenské
technice. I nadále se ovšem budeme snaţit čísla ladit tematicky.
Za zmínku rozhodně stojí fakt, ţe jsme se zapojili do projektu ET-STRUCT,
jemuţ jsme věnovali část dubnového čísla, díky tomuto projektu jsme získali
rozhled, můţeme se procvičit v angličtině a samozřejmě se nám otevírají nové
moţnosti, o nichţ se zmíníme v následujících číslech. Nutno podotknout, ţe ti
autoři, kteří se zapojili do projektu, získali odměnu – flash disk (to aby měli kam
střádat nové články pro další čísla časopisu).
Pochlubit se musíme také tím, ţe jedno číslo časopisu Portál je v papírové podobě
uloţeno v muzeu v Přerově – vyţádalo si ho přímo muzeum a slouţí mj.
k propagaci.
Novinkou, na níţ se pracuje, jsou internetové stránky časopisu Portál. Momentálně
jsou stránky v přípravě, ale od příštího roku byste měli mít moţnost listovat
v Portálu nejen v podobě .pdf. Internetové stránky spravuje Lukáš Šrámek,
spoluautor Narae. Popravdě to byl právě Lukáš, který přišel s tímto nápadem, a já
jsem ho s radostí přijala. Odkaz na stránky bude uveřejněn v příštím čísle.
A co bych to byla za šéfovou,
kdybych
pro
své
pracanty
neuspořádala za odměnu nějakou
párty. Proběhla 21. 6. 2011,
zúčastnili jsme se v poměrně
hojném počtu, někteří byli omluveni
pro nemoc či z osobních důvodů,
ale i tak se akce vydařila a všichni si
ji pochvalovali. Co by to bylo za
párty bez občerstvení (ukázku máte
vpravo). Mimo mlsání jsme se
shodli na tom, ţe se nám společně Foto: Taurus
tvoří dobře, ţe nás těší Váš zájem i
ohlasy a ţe má cenu pracovat v tomhle kolektivu i dále.
Jak jsem předeslala v úvodníku, někteří nás opustí, zejména proto, ţe
odmaturovali, ale povětšinou slíbili drobnou spoluúčast. A třeba se můţete
v příštím roce těšit na nové tváře.
Autorka: L:-)
5
Co je to zábava?
Foto: Kristýna Bulíčková
Váţení čtenáři,
ráda bych Vám předloţila úvahu o tom, jaké druhy zábavy máme, a také
zhodnotím, který druh zábavy je nejméně či nejvíce oblíbený.
Dnešní doba podle mě přináší hodně druhů zábavy, i kdyţ trochu jiného rázu neţ
v minulosti. V minulosti děti hrály míčové hry na hřišti, jezdily po výletech, a
kdyţ přišly domů, tak většinou hodily aktovku do kouta a vyrazily ven. My jsme
jako malí sice chodili ven, ale postupem času to většinu omrzelo a raději sedí
doma u počítače. Málokdo v dnešní době např. čte, coţ je z mého hlediska velká
škoda a hlavně chyba. Ne kaţdého baví sedět doma, ale co se dá dělat, kdyţ
málokdo chce jít ven, nebo zkrátka nemůţe. Můţeme se přece věnovat svým
koníčkům. Někdo rád jezdí na kole, jiný zase rád čte, ale najdou se i lidé, kteří rádi
hrají kolektivní hry.  Samozřejmě, ţe i počítačové hry patří do dnešní zábavy – a
to velmi oblíbené.
6
Počítačové hry ovlivňují naši psychiku, a proto se nedoporučuje, aby například
nějaké „krváky“ hrály mladší děti, ale stejně tento zákaz většinou nedodrţují. Tyto
hry jsou podle mě tak moc oblíbené, protoţe se do dané role člověk vcítí a proţívá
děj. Vím to podle sebe, kdyţ uţ jsem hrála nějakou hru, tak většinou právě
„krváky“, ale samozřejmě i nějaké klidné a komické hry, protoţe jsem si u toho
parádně vybila zlost a ještě jsem se perfektně zabavila. Ale máme i jiné hry, třeba
logické, strategické, akční, nebo různé závodní hry. Kaţdý si můţe vybrat svůj
okruh her, které mu vyhovují.
Zajímavé je i sportovní vyţití. Nikdo se nemůţe vymlouvat, ţe by neměl kam jít.
 Máme ve svém okolí cyklostezky, bazény, posilovny, tenisové kurty nebo
golfové či fotbalové hřiště, zase si kaţdý můţe vybrat a po dohodě s kamarády si
jít zahrát fotbal, anebo se jít projet na kole a udělat si příjemný výlet třeba do
přírody. Stačí si jen vybrat. Hodně navštěvované jsou třeba aquaparky – a to v létě
i v zimě, tam můţeme vybít veškerou energii, jak se patří. Dále můţeme vyrazit na
výlety, jak uţ jsem zmínila třeba do přírody, ale můţeme také vyrazit po
památkách, nebo jet stanovat s přáteli či rodinou.
Další zábavou jsou filmy, muzikály. Na filmy se můţeme samozřejmě podívat
doma, ale kdyţ chceme vidět nějakou premiéru a nechce se nám čekat, aţ se
objeví na internetu či v televizi, tak vyráţíme právě do kin. Já osobně mám raději
muzikály. Vidět zkrátka děj přímo před sebou a do toho poslouchat zpěv je něco
nádherného. Prostě se do toho děje dokáţu vcítit a mám z toho vţdy dobrý pocit.
To je ale můj názor. Kaţdému se líbí něco jiného a právě třeba muzikály někomu
připadají jako ztráta času.
A teď přejdeme podle mě k nejméně oblíbené zábavě v této době a to jsou knihy.
Jak uţ jsem uvedla v úvodu, málo lidí čte, přitom máme opět tolik moţností.
Knihy nemusíme kupovat, ale můţeme si je vypůjčit z knihovny, většina lidí však
hledá jiný druh zábavy neţ právě tento. Myslím si, ţe čtení je hodně prospěšné, ať
uţ pro rozvoj fantazie či slovní zásoby. Je to relaxační činnost, která je podle mě
zábavná a uţitečná, ale přemlouvat někoho, aby začal číst, to váţně nebudu. 
Poslední, co mě ještě tak napadá, jsou asi diskotéky, které jsou hodně oblíbené
hlavně u mladých lidí. Většinou jsou o víkendech a o prázdninách, a tak někteří
vyráţí vyřádit se na taneční parket, ale podle mě to uţ bohuţel není jen o tanci.
Myslím, ţe kaţdý si dokáţe vybrat tu správnou zábavu a raději vyrazí ven, neţ aby
se doma nudil, nebo trávil u počítače více času, neţ je zdrávo. Je to pouze na nás,
jak svůj volný čas vyuţijeme. 
Autorka úvahy: Cantam
7
Tipy na léto aneb kam za zábavou
Po roce je to opět tady. Léto klepe na dveře a s ním spousta festivalů na domácí,
ale i na zahraniční scéně. Avšak my se zaměříme na festivaly zde – v naší
republice. Jenţe kdy a kde jsou, jaké je vstupné a kdo všechno bude účinkovat?
Čtěte dále a dozvíte se víc.
ČERVENEC
ZAHRADA 2011 (2011)
kdy: 1. 7. 2011 – 4. 7. 2011 (pátek – pondělí) od 18:00
kde: Náměšť na Hané - město
styl: acoustic, blues, experimental, folk, rock, ska, world music
vstupné: 270 – 840 Kč
interpreti: Vlasta Redl a jeho přátelé, Ţalman a spol., Fleret, Sto zvířat, Peter Lipa, Jan
Nedvěd, Jablkoň, Tomáš Klus, Etsu Old Time ME BAND (USA), AG Flek, COP,
Ţamboši, Luboš Beňa & Matěj Ptaszek, Bluesberry, Jananas, Happy To Meet, Jumping
drums, Majerovky a další
www: http://www.casopisfolk.cz/
ROCK FOR PEOPLE (2011)
kdy: 2. 7. - 5. 7. 2011 (sobota – úterý)
kde: Hradec Králové - festivalpark
styl: alternativa, breakbeat, crossover, downtempo, drum and bass, dubstep, electronic
music, folk, funky, hip-hop, house, IDM, indie, metal, minimal, pop, punk, R'n'B, rap,
reggae, rock, ska, world music
vstupné: 1590 Kč (předprodej – červen); 1800 Kč (na místě)
interpreti: White lies, Digitalism, Pendulum, Kate Nash, Kylesa, Loonaloop, The Ghost
Inside, Anberlin, , Bullet For My Valentine, My Chemical Romance, Cancer Beats,
Beatsteaks, Brainscan, Extense, John Butler Trio, Kele, Konflikt!, Levellers, Molotov,
Musica De Luxe, Parkway drive, Polemic, Primus, Protest The Hero, The Qemists, The
Streets, Title Fight, US Bombs, Your Demise, Zoči Voči, Paramore, The streets, Sum 41,
Levellers, Deez Nuts, Tři Sestry, Chinaski, Kryštof, Vypsaná Fixa, Jiří Schmitzer, Prago
Union, Ester Kočičková, Lubomír Nohavica, Southpaw a další
www: http://www.rockforpeople.cz/
Pozn.: Jeden z největších festivalů v ČR.
ČESKÉ HRADY (Rožmberk nad Vltavou) (2011)
kdy: 8. 7. - 9. 7. 2011 (pátek-sobota)
kde: Roţmberk nad Vltavou - hrad
styl: pop, punk, rock, rock'n'roll
vstupné: 160 – 350 Kč (předprodej); 250 – 490 Kč (na místě)
interpreti: Jiří Schmitzer, Tata Bojs, Tomáš Klus, Divokej Bill, Kašpárek v rohlíku,
Kryštof, Mother’s Angels, Plexis Prague Conspiracy, Queens of Everything, Skyline
Sunshine, Support Lesbiens, United Flavour, Vladimir 518 feat., Tereza Černochová, Dj
Mike, Trafik, Vypsaná Fixa, Wohnout
www: http://www.ceskehrady.cz/cs/
8
PŘEŠTĚNICE (2011)
kdy: 8. 7. – 9. 7. 2011 (pátek-sobota)
kde: Přeštěnice – letní areál
styl: folk, funky, metal, pop, punk, rock
vstupné: 650 Kč
interpreti: Zakázaný ovoce, Tomáš Klus, Goodfellas , Wohnout, Skyline, Aneta
Langerová, Vanilla Sky, Hand Grenade, Peshata, F.O.B, Šatlava, Plastic People of the
Universe, Volant, ACDC revival, Escape 2 the Jungle, Patricie a spousta dalších
www: http://www.prestenice.cz/
CINDA OPEN AIR 2011 (2011)
kdy: 9. 7. 2011 (sobota) od 13:00
kde: Praha – Císařská louka
styl: electro, house, techhouse, techno
vstupné: 100 Kč
interpreti: Orbith, Michael C, Enrico, KIFLI & Carrasco + live sax Filip Ryšavý, Mark
Evill & P-jay, Marty Fish, Looky, Pavel Krejdl, Pete Walk, Pavel Faktor, Kiko, Coobcha,
Vasquez, Finidi, Béďa
www: http://www.cindaopenair.cz/
PROTI PROUDU (2011)
kdy: 9. 7. - 10. 7. 2011 (sobota-neděle) od 15:00
kde: Moravské Budějovice - letní kino a park
styl: breakbeat, drum and bass, electro, pop, punk, rock
vstupné: zdarma
interpreti: Vypsaná Fixa, Skyline Fastfood Orchestra, Discoballs, Schodiste, Deadly
Viperz (Akira, Anakin), Bifidus Aktif
www: http://protiproudu.cz/
COLOURS OF OSTRAVA (2011)
kdy: 14. 7. - 17. 7. 2011 (čtvrtek-neděle)
kde: Ostrava - město
styl: acoustic, alternativa, blues, jazz, pop, rock, world music
vstupné: 1890 Kč (v předprodeji); 1990 Kč (na místě)
interpreti: Cedric Watson, Anomie Belle, L'Orchestre International du Vetex, Moana
and the Tribe, Aranis, Frank Yamma, 5P Luboše Pospíšila, Café Industrial, CCTV
Allstars, Čankišou, Divokej Bill, Fiha, Garage & Tony Ducháček, Houpací koně, Jiří
Schmitzer, Kacu!, Le Pneumatiq, Luno, Madebythefire, Marsyas, Monkey Business,
Navigators, Nightwork, Oldřich Janota, Prago Union, Priessnitz, První hoře, Republic of
Two, Stanley`s Dixie Street Band, Sto zvířat, Tata Bojs, Tatroska, The Plastic People of
the Universe, The Pooh, Tleskač, Traband, Unifiction, Uţ jsme doma, Vladimír Mišík &
ETC..., Vladivojna La Chia, Vltava, Grindermen a další
www: http://www.colours.cz/
MASTERS OF ROCK (2011)
kdy: 14. 7. - 17. 7. 2011 (čtvrtek – neděle)
kde: Vizovice – areál likérky Rudolfa Jelínka
styl: rock
vstupné: 1150 Kč
interpreti: Twisted sister, Helloween, Guano Apes, Hammerfall, Tři Sestry, Kreyson,
Konflikt, Alkehol, Tleskač, Fleret, Nil, Silent Stream Of Godless Elegy, Dark Gamballe,
Jiří Schmitzer a další
www: http://www.mastersofrock.cz/
9
ČESKÉ HRADY (TOČNÍK) (2011)
kdy: 15. 7. - 16. 7. 2011 (pátek – sobota)
kde: Točník – Hrad Točník
styl: folk, hip-hop, oldies, pop, punk, rock, rock'n'roll
vstupné: 160 – 350 Kč (předprodej); 250 – 490 Kč (na místě)
interpreti: Jiří Schmitzer,Tata Bojs, Tomáš Klus, Divokej Bill, Gipsy.cz, Kašpárek
v rohlíku, Kryštof, Sunshine, Support Lesbiens, United Flavour, Vladimir 518 feat.
Tereza Černochová, Vypsaná Fixa, Wohnout
www: http://www.ceskehrady.cz/
ROCKOVÁ LIPNICE (2011)
kdy: 16. 7. 2011 (sobota)
kde: Lipnice nad Sázavou – amfiteátr pod hradem
styl: pop, punk, rock
vstupné: 200 - 390 Kč
interpreti: Anna K., Eddie Stoilow, Rybičky 48, KRUCIPÜSK, Green.Frog.Feet,
Natural a další
www: http://www.rockovalipnice.cz/
ČESKÉ HRADY (ŠVIHOV) (2011)
kdy: 22. 7. - 23. 7. 2011 (pátek - sobota)
kde: Švihov – hrad Švihov
styl: folk, pop, punk, rock
vstupné: 160 – 350 Kč (předprodej); 250 – 490 Kč (na místě)
interpreti: Jiří Schmitzer, Tata Bojs, Tomáš Klus, Divokej Bill, Gipsy.cz, Kašpárek
v rohlíku, Kryštof, Sunshine, Support Lesbiens, United Flavour, Vladimir 518 feat.
Tereza Černochová, Vypsaná Fixa, Wohnout
www: http://www.ceskehrady.cz/
BARVY LÉTA (2011)
kdy: 23. 7. 2011 (sobota)
kde: Poděbrady - jezero
styl: metal, pop, punk, rock, rock'n'roll, ska
vstupné: 200 - 300 Kč
interpreti: De Bill Heads, Apple Juice, MZH, Plexis, E!E, Krucipüsk, Tleskač, Anna K,
Zóna A, Wohnout, Vypsaná fixa, Tři sestry a další
www: http://www.barvyleta.cz/
VYSMÁTÉ LÉTO (2011)
kdy: 23. 7. 2011 (sobota)
kde: Kadaň – Kadaňský hrad
styl: acoustic, funky, pop, punk, rock, rock'n'roll, ska, underground
vstupné: 650 Kč
interpreti: Kabát, Nightwork, Support Lesbiens, Krucipusk, Walda Gang, Tomáš Klus,
Eddie Stoilow, Illectronic Rock, Atari Terror, David Deyl, Dukla Vozovna, Poletíme,
Imodium
www: http://www.rockfest.cz/
BENÁTSKÁ NOC (2011)
kdy: 29. 7. - 31. 7. 2011 (pátek – neděle)
kde: Malá skála
styl: alternativa, blues, folk, hardcore, metal, pop, punk, rock, rock'n'roll, ska
10
vstupné: 900 Kč (v předprodeji); 1190 Kč (celý víkend); 790 Kč (1den + neděle zdarma)
interpreti: Scooter, Arakain, Lucie Bílá, BSP, Citron, Clawfinger, Čechomor, Debbi,
Divokej Bill, Dukla vozovna, Doga, Dream Theater, Eddie Stoilow, Gipsy.cz, Chinaski,
Kašpárek v rohlíku, Kiss forever band, Katarina Knechtová, Kryštof, Aneta Langerová,
Olympic, , Škwor, Tleskač, U.D.O., Visací zámek, Wohnout, Ţlutý pes a další
www: http://www.benatskanoc.cz/
ČESKÉ HRADY (Kunětická Hora) (2011)
kdy: 29. 7. - 30. 7. 2011 (pátek-sobota)
kde: Kunětická hora – hrad Kunětická Hora
styl: funky, pop, punk, rock
vstupné: 160 – 350 Kč (předprodej); 250 – 490 Kč (na místě)
interpreti: Jiří Schmitzer, Tata Bojs, Tomáš Klus, Divokej Bill, Gipsy.cz, Kašpárek
v rohlíku, Kryštof, Sunshine, Support Lesbiens, United Flavour, Vladimir 518 feat.
Tereza Černochová, Vypsaná Fixa, Wohnout
www: http://www.ceskehrady.cz/
ROCKFEST DAČICE (2011)
kdy: 29. 7. - 30. 7. 2011 (pátek-sobota)
kde: Dačice – zámecký amfiteátr
styl: metal, punk, rock
vstupné: 450 Kč
interpreti: Alkehol, Harlej, Debustrol, Salamandra, Škwor, Satisfucktion, Atari Terror,
Citron, Arakain, Titanic, Sign Of Decay, Krucipusk, Venefica a další
www: http://www.rockfestdacice.cz/
SRPEN
SÁZAVAFEST (2011)
kdy: 4. 8. - 7. 8. 2011 (čtvrtek-neděle)
kde: Benešov – Areál Malá Strana
styl: alternativa, dubstep, electronic music, folk, indie, pop, punk, reggae, rock, ska
vstupné: 950 Kč + poplatky (v předprodeji)
interpreti: The Subways, Irie Révoltés, Alphaville, Hurts, Jazzanova, Nouvelle Vague,
Belleruche, Kosheen, Nightwork, Tomáš Klus, Monkey Business, J.A.R., Mandrage, Tata
Bojs, Nightwork, Chinaski, Vypsaná Fixa, Xindl X, Prago Union, Sto zvířat, Republic of
Two a další
www: http://www.sazavafest.cz/
ČESKÉ HRADY (Bezděz) (2011)
kdy: 5. 8. - 6. 8. 2011 (pátek-sobota)
kde: Bezděz – hrad Bezděz
styl: funky, pop, punk, rock
vstupné: 160 – 350 Kč (předprodej); 250 – 490 Kč (na místě)
interpreti: Jiří Schmitzer, Tata Bojs, Tomáš Klus, Divokej Bill, Gipsy.cz, Kašpárek
v rohlíku, Kryštof, Sunshine, Support Lesbiens, United Flavour, Vladimir 518 feat.
Tereza Černochová, Vypsaná Fixa, Wohnout
www: http://www.ceskehrady.cz/
11
OPEN AIR FESTIVAL (2011)
kdy: 11. 8. - 13. 8. 2011 (čtvrtek-sobota)
kde: Panenský Týnec - letiště
styl: electronic music, funky, house, pop, punk, reggae, rock, world music
vstupné: 990 Kč
interpreti: Chemical Brothers, Leftfield, Goose, Interpol, Good Charlotte, A-Skillz,
United Flavour, Sunflower Caravan, Dramatikz, Substance D, Sci*Fi*Psi, Hiffi & MC
Jacob, Skyline, J.A.R., Kryštof, Tata Bojs, Švihadlo, Jiří Schmitzer, No Name, Koblíţci,
Lus3, Michal Hrůza, Ivan Hlas trio, Mig 21, Nightwork, Polemic a další
www: http://www.openairfestival.cz/
KELTSKÁ NOC (2011)
kdy: 12. 8. - 13. 8. 2011 (pátek-sobota)
kde: Harrachov – areál skokanských můstků
styl: metal, pop, punk, rock, ska
vstupné: 400 - 700 Kč
interpreti: Delindows, Deratizéři, Guitar Gangsters, Navigators, N.V.Ú., Totální
nasazení, Wohnout, Vypsaná Fixa, Sto Zvířat, Skampararas, Paragraf 219, MZH,
Benjaming Band, S.P.S., Doctor P.P., Leniwiec, Blade Loki, Záviš, E!E, Anna K., Tři
sestry, Václav Neckář a Bacily a další
www: http://www.keltskanoc.cz/
MORAVSKÉ HRADY (Hradec nad Moravicí) (2011)
kdy: 12. 8. - 13. 8. 2011 (pátek-sobota)
kde: Hradec nad Moravicí – hrad Hradec nad Moravicí
styl: alternativa, folk, pop, rock, rock'n'roll, ska
vstupné: 160 – 350 Kč (předprodej); 250 – 490 Kč (na místě)
interpreti: Jiří Schmitzer, Tata Bojs, Tomáš Klus, Divokej Bill, Gipsy.cz, Kašpárek
v rohlíku, Kryštof, Sunshine, Support Lesbiens, United Flavour, Vladimir 518 feat.
Tereza Černochová, Vypsaná Fixa, Wohnout
www: http://www.moravskehrady.cz/
HIP HOP KEMP (2011)
kdy: 18. 8. - 20. 8. 2011 (čtvrtek-sobota)
kde: Hradec Králové - festivalpark
styl: hip-hop, rap
vstupné: 900 Kč (v předprodeji); 1400 Kč (na místě)
interpreti: Wildchild, Lootpack, Eklips, H16, phi-life cypher, Prago union + live band,
Static & Nat ILL, PSH, The Cool Kids, ILL Bill & Vinnie Paz, Dj Fatte, Dj Aka, The
Rugged Man, Kontrafakt, PIO Squad, K.I.Z. a spousta dalších
www: http://www.hiphopkemp.cz/
BRNO RIVIERA FEST 2011 (2011)
kdy: 19. 8. 2011 (pátek) od 13:00
kde: Brno – areál přírodního koupaliště Riviéra
styl: metal, pop, rock
vstupné: 280 Kč (v předprodeji); 350 Kč (na místě)
interpreti: Chinaski, Aneta Langerová, Support Lesbiens, Skyline, Sunshine, Mňága a
Ţďorp, ABBand, AIRFARE
www: http://www.brnorivierafest.cz/
12
MORAVSKÉ HRADY (Bouzov) (2011)
kdy: 19. 8. - 20. 8. 2011 (pátek-sobota)
kde: Bouzov - hrad
styl: alternativa, folk, funky, pop, rock, rock'n'roll, ska
vstupné: 160 – 350 Kč (předprodej); 250 – 490 Kč (na místě)
interpreti: Jiří Schmitzer, Tata Bojs, Tomáš Klus, Divokej Bill, Gipsy.cz, Kašpárek
v rohlíku, Kryštof, Sunshine, Support Lesbiens, United Flavour, Vladimir 518 feat.
Tereza Černochová, Vypsaná Fixa, Wohnout
www: http://www.moravskehrady.cz/
VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ (2011)
kdy: 19. 8. - 20. 8. 2011 (pátek-sobota)
kde: Vizovice – areál likérky Rudolfa Jelínka
styl: funky, hip-hop, oldies, pop, punk, rap, rock
vstupné: 510 Kč (celý festival); 290 - 299 Kč (1den)
interpreti: Zdob si zdub, Čechomor, Nightwork, Anna K., Divokej Bill, No Name, Aneta
Langerová, Tomáš Klus, Fleret & Jarmila Šuláková, Laura a její tygři, Jiří Schmitzer s
kapelou, Aristir, Jablkoň, T4, Hrdza, Los Perdidos, Poletíme? a další
www: http://www.trnkobrani.cz/
MORAVSKÉ HRADY (VALTICE) (2011)
kdy: 26. 8. - 27. 8. 2011 (pátek-sobota)
kde: Valtice - hrad
styl: alternativa, folk, pop, rock, rock'n'roll, ska
vstupné: 160 – 350 Kč (předprodej); 250 – 490 Kč (na místě)
interpreti: Jiří Schmitzer, Tata Bojs, Tomáš Klus, Divokej Bill, Gipsy.cz, Kašpárek
v rohlíku, Kryštof, Sunshine, Support Lesbiens, United Flavour, Vladimir 518 feat.
Tereza Černochová, Vypsaná Fixa, Wohnout
www: http://www.moravskehrady.cz/
ROCK FOR CHURCH(ILL) (2011)
kdy: 26. 8. - 27. 8. 2011 (pátek-sobota)
kde: Vroutek u Podbořan
styl: drum and bass, electronic music, hip-hop, pop, punk, rap, rock, ska
vstupné: 440 Kč (v předprodeji)
interpreti: Parov Stelar Band, N.O.H.A. , United Flavour, Sunshine, Prago Union,
Krucipüsk , Visací zámek a další
www: http://www.rfch.cz/
NATRUC KOLÍN (2011)
kdy: 27. 8. 2011 (sobota)
kde: Kolín – Kmochův ostrov
styl: folk, punk, rock, rock'n'roll, ska
vstupné: 250 - 280 Kč (v předprodeji); 330 Kč (na místě)
interpreti: Richard Müller, Xindl X, The First, Sunflower Caravan, Sto zvířat, UDG,
Mandrage, Rybičky 48, Cosmonautix, Atari Terror, Cocotte Minute, Bára Zemanová,
Imodium, Punk Floid, Enter, The Clients, Help Band a další
www: http://natruc.barry.cz/
Toto je jen malý přehled toho, co nás v létě čeká. Stačí si vybrat, koupit vstupenku
a zábava můţe začít.:)
Přehled připravila: Míša
13
Kulturní akce Hranice
Milý čtenáři,
V tomto článečku bych chtěla poukázat
na několik kulturních akcí či aktivit,
které se budou konat v Hranicích a
jejich blízkém okolí.
V Hranicích si můţe kaţdý, kdo má
plavky, zajít na bazén, vyřádit se, nebo se
jen tak osvěţit v parných dnech. 
Co plovárna Hranice nabízí?
Foto: internet
Bazénová hala:
Plavecký bazén 25m (4 dráhy)
Relaxační bazén s atrakcemi:
- divoká řeka
- houpací bazén
- masáţní lavice
- vzdušná lehátka
- vodní masáţní trysky
- bublér
Vně bazénové haly:
Finská sauna
Parní sauna
Aroma parní sauna
Masáţ nohou
Odpočívárna s občerstvením
Masáţe a Fit centrum
Restaurace ve vstupní hale
Dětský bazén 10x5 m
Tobogán 100 m
Whirpool
Parní kabina
Odpočinková zóna na galerii
Foto: internet
14
Dále se můţete projet na kolečkových bruslích či na kole.
CKH – Cykloturistický klub Hranice
Umoţní vám poznat okolní krajinu, odreagovat se a hlavně si zasportovat.
Foto: internet
Doufám, ţe si z těchto aktivit vyberete a půjdete se pořádně vyřádit.
Přeji Vám, milí čtenáři, hezké prázdniny a SPORTU ZDAR! 
Připravila: Taurus
15
Největší vynálezci v dějinách lidstva
E=mc2 a Albert Einstein
Kdo by neznal jednu z nejslavnějších rovnic světa. Ze
začátku obyčejný chlapec, který údajně propadal
z fyziky a matematiky, ale jako jediný na světě sestavil
teorii relativity, která dodnes nejlépe popisuje vesmír.
Jeho mozek se dochoval v nádobě pana doktora
Thomase Stolze Harveye – ten prováděl Einsteinovu
pitvu. V roce 1999 odhalili, ţe nositeli Nobelovy ceny
kus mozku chyběl, a proto měl temenní lalok o 15 %
větší. Tato nadměrně velká část mozku spáchala to, ţe
Albert měl velmi dobré matematické myšlení,
vizuálně-prostorové vnímání a představy pohybu lepší
neţ normální člověk.
Foto: internet
Víte ţe…
►Izraelská vláda mu navrhla, aby se stal druhým izraelským prezidentem.
Nemusím snad dodávat, ţe s díky odmítl…
► Kvůli svému ţidovskému původu uprchl v době nacistického reţimu do
Ameriky, kde se spolu s dalšími vědci a vynálezci věnoval vynalezení atomové
bomby – a to jen proto, aby Hitler zbraň hromadného ničení nedostal dřív…
►Po ukončení války bojoval proti jadernému odzbrojení a prohlásil: „Jestli
vypukne třetí světová válka, ve čtvrté světové se bude bojovat kameny a klacky.“
Předpokládal totiţ, ţe třetí světová válka bude chemická…
►Na jeho počest po něm byla pojmenována fotochemická jednotka einstein,
chemický prvek einsteinium a planetka 2001 Einstein.
Tomuhle se říká úspěšný život…
16
Isaac Newton
Příběh o jablku, je skoro tak slavný, jako ten,
koho jablko zasáhlo. Jednoho večera údajně
Isaac seděl pod stromem, lelkoval, kdyţ vtom
ho do čela udeřilo jablko a on se jako
zázrakem stal zakladatelem moderní fyziky a
sestavil tři nejzákladnější zákony, podle
kterých šlape celá fyzika – Zákon akce a
reakce, Zákon setrvačnosti a Zákon síly.
Kdybych měla jistotu, ţe kromě boule na mojí
hlavě vymyslím i nějakou uţitečnou věc, tak
na sebe nechám těch jablek padat tuny!
Foto: internet
Alfred Nobel
Dělá to BUM a BÁC, trhá to skály, dodnes se
to pouţívá a součástí je nitroglycerín. Co je to?
Dynamit! Alfred Nobel však není vynálezcem
nitroglycerínu – jeho taťkou je Ascanio
Sobrera, jenţ byl italským vědcem. Alfreda
nitroglycerín okamţitě fascinoval, a proto se
začal věnovat pokusům s ním. Po několika
nešťastných explozích této sloučeniny a
několika úmrtích město Stockholm jeho pokusy
prohlásilo za příliš nebezpečné a zakázalo je.
K vynálezu dynamitu došlu o tři roky později
vlastně náhodou. Jednoho dne se jako obvykle
věnoval zkoumání své milované sloučeniny a
trošku omylem vylil – a to přímo na hliněnou
Foto: internet
podlahu. Světe div se, BUM a BÁC to
neudělalo, ale vznikla stabilní sloučenina – tedy
dynamit. Ten si nechal patentovat spolu s rozbuškou. Tento jeho vynález způsobil
naprostý obrat ve stavebnictví. Rok před smrtí nabyla Nobelova konta na výši
okolo 33 miliónů švédských korun, a proto se rozhodl zaloţit fond dnes známý téţ
jako Nobelova cena. Je to to nejvyšší ocenění, jaké můţe jedinec dostat a
kaţdoročně jej převezmou vědci, kteří učinili objev k pokroku lidstva, na radnici
v Oslu.
17
Bůh řekl: „Budiž světlo.“ a Thomas Alva
Edison spojil kontakty!
Má na kontě pěknou řadu vynálezů, a proto není
divu, ţe při svých pokusech částečně ohluchl.
Nejvýznamnějším vynálezem je však ţárovka. Ta
spatřila poprvé své světlo dne 21. října 1879 a
vydrţela svítit přes 13 hodin. Za rok uţ vyráběné
ţárovky svítily aţ 1200 hodin. Za celé ty roky se
ţárovky měnily a měnily a dnes uţ na trhu
objevíme celou řadu ţárovek. Od první ţárovky
s bambusovým
vláknem
aţ
po
ţárovku
s wolframovým vláknem, která mi svítí nad
klávesnici při psaní tohoto článku. Díky Thomasovi
jsme se dočkali i kina – vynalezl totiţ první
promítací stroj a kinofilm.
Foto: internet
Výrok: Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se
nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme.
Autorka: Anič
18
Karel IV.
Všichni jsme o něm už slyšeli. Někteří jako o
Otci vlasti, římském králi a císaři. Nebo ho
známe jen pod jménem Karel IV. Jenže jak
dobře ho opravdu známe? Mnozí z nás si
vybaví významné stavby, které za svého života
nechal postavit. Vzpomene si ale i na jeho
život?
Karel IV., křtěný Václav, pocházel z rodu
Lucemburků. 14. května 1316 se narodil Elišce
Přemyslovně a Janu Lucemburskému. Kvůli
občanské válce musel svou první zimu přečkat na
hradě Křivoklátu. Po nějaké době malého Václava
Foto: internet
přemístili i s matkou na hrad Loket. Chvíli po tom,
co se naučil chodit, poslali Elišku Přemyslovnu do Mělníku a jej uvěznili na hradě.
Po třech letech, v roce 1323, odjíţděl do Francie a právě na jaře toho roku se
naposled setkal se svou matkou.
Do Paříţe byl poslán z vůle Jana Lucemburského na výchovu ke královskému
dvoru. Václav ještě téhoţ roku přijal při biřmování jméno Karel po svém kmotrovi
a strýci, francouzském králi Karlu IV. Sličném. Přitom se také oţenil s Blankou
z Valois. Blanka se původně jmenovala Markéta, ale jméno Blanche dostala díky
svým světlým vlasům. Všichni obdivovali, jak půvabný pár z nich byl, i kdyţ
oběma bylo pouhých sedm let.
Václav, teď uţ Karel, dostal ve Francii to nejkvalitnější vzdělání. Uměl německy,
francouzsky, latinsky a italsky. Česky se naučil, aţ kdyţ se vrátil zpět do Čech.
Učil ho sám Pierre de Rosieres, který se později stal papeţem Klementem VI.
Karel celou dobu vzpomínal na českou zem, a tak se v říjnu v roce 1333 vydal zpět
domů.
Nejdřív se zastavil ve Zbraslavském klášteře, kde odpočívala jeho matka. Kdyţ
Karel uviděl, v jakém stavu je česká země, nečekal a ihned začal jednat. Spojil se
se spoustou vlivných lidí a postupem času se dopracoval aţ k rekonstrukci
Praţského hradu. Jeho otec, Jan Lucemburský, ho nechal jmenovat markrabětem
moravským. Zanedlouho za ním přijela z Francie jeho manţelka Blanka a narodila
se jim dcera jménem Markétka.
Začátkem 40. let 14. století, přesněji 11. července 1346, byl zvolen a poté
korunován římským vzdorokrálem. 15. června 1349 byl znovu korunován a to na
krále Svaté říše římské, v roce 1355 obdrţel korunovaci na krále Itálie a o pár
měsíců později uţ byl římským císařem. Poté následovala korunovace na krále
Burgundska a Karel byl panovníkem všech království svaté říše římské.
19
Při korunovaci českým králem se Karel přihlásil k starým českým tradicím a také
k původu přemyslovské dynastie. Při korunovaci musel obout lýkové střevíce a
přes rámě si vzal prostou rolnickou mošnu. Poté usedl na bílého koně (Šemíka),
aby odjel do Svatovítského chrámu, kde se měla korunovace dokončit.
26. ledna 1347 papeţ Klement VI. povolil zaloţit Karlovu univerzitu. O rok
později Karel udělil Karlově univerzitě imunitu – a to i před zásahy světské moci.
Téhoţ roku, 1348, zaloţil Karel Nové Město praţské se třemi trhy (Koňský, Senný
a Dobytčí, který je dnes nazýván jako Karlovo náměstí a je povaţováno za největší
náměstí v Evropě). 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut poloţil Karel základní
kámen na výstavbu mostu, který se od roku 1870 jmenuje podle něj – Karlův
most. Vedou se dohady, ţe Karel vybral tento čas a datum schválně, protoţe věřil
na dobrou konstelaci hvězd (mimo dne a měsíce se čísla čtou stejně i nazpět). Poté
Karel zaloţil ještě jednu významnou stavbu – a to Karlštejn na uschování říšských
korunovačních předmětů.
Karel se ne vţdy choval jako vzorný král. Jendou ho dokonce musel sám papeţ
napomenout. Karel se totiţ velmi rád účastnil bitev a rytířských soubojů, které sám
vyvolával. Bohuţel jednou si zlomil čelist a poranil krční páteř. Nějakou dobu tak
zůstal na lůţku, avšak uţ nikdy nebyl zcela zdráv.
1. srpna 1348 zemřela jeho první manţelka Blanka, a to Karla velmi zarmoutilo. I
kdyţ si ji bral v pouhých sedmi letech, z politického manţelství se vyklubalo
manţelství plnohodnotné.
Karel neměl příliš v oblibě Ţidy. Za jeho vlády jich bylo 530 zabito a nikdo nebyl
potrestán. Karel totiţ uvalil amnestii a sám lidi nabádal k povraţdění Ţidů.
Karel dne 29. listopadu roku 1378 umírá na Praţském hradě. Příčinou byl zápal
plic. V síni královského paláce na Hradě byl vystaven jedenáct dní. Poté s jeho
tělem cestovali po různých částech Prahy, aby mu přišlo vzdát hold co nejvíce lidí.
Nakonec ho pochovali v chrámu sv. Víta na Praţském hradě.
Po své smrti byl Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti. Karel IV. Lucemburský
měl pro české země obrovskou cenu. Za svého ţivota tento moudrý a vzdělaný
muţ dokázal z Českého království vytvořit moderní centrum Evropy a celá země
zaţívala hospodářský, kulturní a umělecký rozvoj. Taktéţ Praha rozkvetla a stala
se sídelním městem panovníka Svaté říše římské. Karel České země dovedl
k vrcholu, který se uţ nikdy neopakoval. A kdo ví, zda se to ještě opakovat bude.
Autorka: Míša
20
Christopher Paolini
Představuji vám jednu ze slavných osobností.
Christopher Paolini je spisovatel a proslavil se
hlavně světovým bestsellerem jménem
„Eragon“.
Začal psát pro zábavu a nemyslel si, ţe by jeho
dílo
mohlo
být
jednou
zveřejněno.
Christopherovi bylo teprve 15, kdyţ dokončil
první verzi. Poté dal dílo přečíst a ohodnotit
rodičům, kteří se shodli na tom, ţe by dílo mělo
vyjít.
Christopher se narodil 17. Listopadu 1983 v jiţní
Kaliformii, Paradise Valley. Christophera učili
Foto: internet
rodiče doma, podnikal však časté výlety do
knihovny, protoţe hodně četl. Pár z jeho
oblíbených autorů znám i já, například R. E. Feist, Anne McCaffrey.
Postavy v jeho knize „Eragon“ jsou naprosto
smyšlené aţ na jednu a tou je jeho sestra, která
ztvárnila Angelu bylinkářku.
Jeho první kniha, jak jsem jiţ uvedl, je Eragon.
Rozhodl se psát dál a chvíli na to vyšla jeho druhá
kniha „Eldest“. Pak dokončil třetí knihu (pro mě po
dlouhé době) nesoucí název „Brisingr“.
Jeho knihy se staly velice
oblíbené a prozatím se
Foto: internet
čeká na jeho finální dílo
tetralogie odkazu dračích jezdců, která má nést jméno
„Inheritance“. V USA by měla vyjít asi v listopadu
2011. Kvůli tomu bych se i naučil anglicky, abych
nemusel čekat na český překlad.
Foto: internet
Autor: Andrew
21
Jules Verne
Milí čtenáři,
máme tady poslední číslo tohoto školního roku,
a já jsem si pro vás vybrala jednoho ze svých
oblíbených autorů. Proč zrovna tohoto autora?
Protoţe od něj jsem přečetla svou první knihu,
„Děti kapitána Granta“, a třeba jen díky němu
jsem zůstala u četby aţ doteď. Nevím jak vy,
ale já se moc ráda věnuji četbě kníţek, ať uţ
románů či jiných ţánrů.
Foto: internet
Jules Verne je francouzský spisovatel a
dramatik, který se narodil 8. února roku 1828 v
Nantes jako syn advokáta. V mládí Verne
studoval práva v Nantes a poté v Paříţi, po
studiích pak pracoval na burze.
Literární ambice měl Jules Verne jiţ od mládí, do světa literatury ho jako
tajemníka přivádí A. Dumas. Na počátku své umělecké kariéry se Jules Verne
pokoušel o tvorbu dramatickou, neměl ale se svými dramaty úspěch – na dráhu
romanopisce ho pak přivede velký ohlas jeho cestopisných románů (např. „Pět
neděl v balóně“).
Jules Verne se stává světoznámým spisovatelem pro mládeţ. Svým poutavým
stylem psaní, v kterém jsou zobrazeny nejrůznější, ve Vernově době neexistující,
technické vynálezy, se stává zakladatelem nového literárního ţánru, tzv. sci-fi.
Jules Verne věřil, ţe rozvoj moderní techniky povede zároveň k rozvoji lidské
společnosti, ţe přispěje k sociálnímu a morálnímu pokroku lidstva.
Jules Verne umírá 24. března roku 1905 v Amiens, kde od roku 1879 ţije a tvoří.
Dílo: Mezi jeho nejznámější romány patří:
DĚTI KAPITÁNA GRANTA
DVACET TISÍC MIL POD MOŘEM
TAJUPLNÝ OSTROV
DVA ROKY PRÁZDNIN
SEVER PROTI JIHU
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
PĚT NEDĚL V BALONĚ
Napsal mnoho románů, ale kdybych je tady měla všechny vypisovat, tak strávím u
počítače celý víkend. :-D Chtěla bych se o jednom dílu z výše uvedeného seznamu
zmínit trochu blíţe.
22
DĚTI KAPITÁNA GRANTA
Příběh začíná, kdyţ posádka jachty Duncan
uloví v Severním průlivu ţraloka kladivouna a v
jeho útrobách objeví tři neúplné listiny, které
jsou napsány francouzsky, anglicky, německy a
obsahují zprávu o ztroskotání lodi Britania
s kapitánem Grantem a posádkou na 37° 11´
jiţní šířky. Lord Edvard neváhá a vydává se na
palubě lodi Duncan společně s posádkou a dětmi
kapitána Granta, hledat tohoto skotského
kapitána.
Podle listin začínají pátrat nejdříve v Jiţní
Americe. Pochod přes Andy však nepřináší
výsledek, který očekávali. Poté zamíří k břehům
Austrálie. Zde se setkávají s nálodním Britanie
Ayrtonem, z kterého se vyklubal podvodník a
vůdce trestanců. Chtěl totiţ získat majetek
cestovatelů. Nejdříve otrávil koně a poté těţce
Foto: internet
zranil Mulradyho. Dokonce se zmocnil dopisu,
který měl Mulrady předat kapitánu Manglesovi. Nakonec se cestovatelé i přes
velké útrapy dostávají na pobřeţí a na malé lodi doplují na Nový Zéland. Zde jsou
však zajati lidojedy. Naštěstí je zachrání Robert, kterému se podařilo uprchnout.
Díky Paganelovi se dostávají k moři, kde je čekalo velké překvapení. Vody zde
křiţoval Duncan s Ayrtonem uvězněným v podpalubí. Náhoda přivedla jachtu
k malému ostrůvku, kde měl být nálodní vysazen. Jaké však bylo překvapení, kdyţ
zjistili, ţe ostrov je obydlení třemi trosečníky. Kapitánem Grantem a dvěma
námořníky. Román končí ponecháním Ayrtona na ostrově a šťastným návratem
domů.
Mám tohoto autora moc ráda a snad jsem Vám ho alespoň trochu přiblíţila.
Chtěla bych Vám popřát krásné prázdniny, plné sluníčka a zábavy a těším se na
Vás v dalším školním roce. 
Autorka: Cantam
23
Mark Frost
Milí čtenáři,
ráda bych Vám představila svého oblíbeného
autora. Moţná toho nejoblíbenějšího vůbec.
Čtu hodně a ráda, moţná proto dokáţu říct, ţe
kníţka přináší určité osvobození, rozvíjí
fantazii a člověk v ní najde (pokud opravdu
chce) sám sebe, nové světy a myšlenky, napětí,
ale i pohodu, odpočinek a prostor pro to, aby
se nikdy nenudil. Všechno to přináší knihy
Marka Frosta. Máte rádi detektivky? Sáhněte
po Frostovi. Nebo dáváte přednost fantazii? I
to v dílech Marka Frosta najdete. A co takhle
Foto: internet
napětí? Frost je tedy dobrá volba. Chcete
milostný příběh? Ano, Frost. Ono se asi nedá
úplně vyjmenovat, co vše v jeho dílech najdete, prostě se pokuste do jeho knih
začíst.
Mark Frost se narodil 25. listopadu 1953 v New York City, ovšem kdyţ byl ještě
dítě, jeho rodina se přestěhovala do Los Angles. Je to americký spisovatel, autor
několika románů i televizních a filmových scénářů. Proslavil se rovněţ jako
reţisér.
Asi jeho nejznámějším filmovým počinem je televizní seriál „Městečko Twin
Peaks“, které – jak jsem se dočetla – rozdělilo diváky na dva tábory: jedni ho
milují a druzí nenávidí (samozřejmě pokud jste viděli alespoň jeden díl). Pokud
máte rádi zapeklité příběhy, vřele doporučuji. Musím však předeslat, ţe jeden díl
k pochopení rozhodně nestačí, vše se totiţ pomalu odkrývá a rozplétá aţ
k naprosto geniálnímu a neuvěřitelnému konci. Vše se odehrává v malém
americkém městečku Twin Peaks (jde o fiktivní místo někde ve státě Washington),
které je na první pohled normální a řeklo by se, ţe aţ nudné… Vše začíná smrtí
mladé Laury Palmerové, její vraţdu přijíţdí objasnit agent FBI Dale Cooper, který
mnohdy působí bizardně a tak trochu „divně“. Ovšem to asi všechny postavy
seriálu. Pokud byste hledali někoho „normálního“, musím vás zklamat, nikdo mě
nenapadá. Celý seriál je propleten ţivotními osudy postaviček maloměsta, někdy
se trochu ztrácíme v tom, kdo je s kým v jakém vztahu, a tak nezbývá, neţ celý
seriál sledovat pečlivě, aby nám nic neuteklo. Nakonec je vše zdárně vyřešeno,
alespoň se to tak jeví… Poslední díl však nutí diváka, aby očekával další, jenţe on
uţ nepřijde, protoţe ţádný další prostě není, a tak nám nezbývá, neţ si některé
věci domýšlet. Spoluautorem a hlavním reţisérem (i kdyţ reţiséru má tento seriál
vícero) je i David Lynch. Kladně pro tento seriál vyznívá i to, ţe se v 90. letech
20. století stal jedním z nejlépe hodnocených seriálů té doby.
24
V roce 1992 byl v Americe představen ještě film „Twin Peaks“, ale ten
zaznamenal komerční neúspěch.
Co se knih týče, četla jsem od Marka Frosta „Seznam sedmi“, „Šest mesiášů“ a
„Přísně tajný cíl“, ale je autorem i knihy „ Golfový sen“. Můj dojem z Frostovy
tvorby je silný, moţná i proto jsem jeho knihy četla vícekrát. Po prvním čtení ve
mně zůstal pocit, ţe „tohle musím přečíst ještě jednou“.
„Seznam sedmi“ je Frostova prvotina. Jedná se
o román, jehoţ hlavním hrdinou je Artur Conan
Doyle. Pokud byste přemýšleli o shodě
s autorem Sherlocka Holmese, tak jste se trefili.
Neočekávejte ovšem Doyleův ţivotopis,
protoţe jediné, co je v knize z Doyleova ţivota
skutečné, jsou odkazy na jeho dílo. Celý děj je
fiktivní, ale o to poutavější. Protoţe byl Doyle
nejen autorem detektivek, ale zajímal se i o
spirituálno (díla o tomto tématu povaţuje on
sám za svá vrcholná), můţeme očekávat také ve
Frostově knize prvky nereálna, které se ovšem
skvěle doplňuje s tím, co my vnímáme jako
realitu a skutečnost. Román je dějově dobře
propracován, dalo by se říci, ţe o akčnost
v něm není nouze, pořád se něco děje. Příběh je
zasazen do kulis Anglie Doylovy doby, kde
proti sobě stojí dobro a zlo. Vše začíná o
Foto: internet
Vánocích roku 1884, kdy je Doyle pozván na
seanci, která se jeví jako „neškodná“, ovšem
posléze na ní umírají lidé. A tím začíná celý kolotoč, v němţ se Doyle ocitl tak
nějak náhodou. Rozporuplnou a zároveň tragickou postavou je Jack Sparks, dá se
říci, ţe po boku Doylově vystupuje rovněţ jako hlavní hrdina. Za zmínku
rozhodně stojí, ţe Jack Sparks je jakýmsi odkazem právě na Doylova Sherlocka
Holmese , mají spolu mnoho společného (oba kouří dýmku, hrají na housle, jsou
silně logičtí a vidí souvislosti i tam, kde obyčejný smrtelník selhává apod.). Doyle
ke konci knihy vysvětluje, jaká souvislost tyto dvě postavy spojuje (nicméně tomu
nemůţete věřit, jde přece o fikci!). Mými oblíbenými postavami byli ještě dvojčata
– bratři zlodějíčkové Larry a Barry, také oni to neměli zrovna lehké. Nerada
prozrazuju děj, ale jejich osud mě hodně dojal, zvlášť Barryho… Pokud si knihu
koupíte neporušenou (mně se to bohuţel nepovedlo), celý záţitek a dojem vám
umocní epilog, který je zalepený – a máte ho odlepit a přelouskat aţ po přečtení
románu. Odkaz na slavnou historickou postavu je zde zřejmý. Záleţí uţ jen na
Vás, zda se necháte zlákat.
25
„Šest
mesiášů“
je
volným
pokračováním
„Seznamu
sedmi“.
Hlavním hrdinou románu je opět
spisovatel Artur Conan Doyle. Zůstává
také druhý hlavní hrdina – Jack Sparks.
Příběh začíná tím, ţe Doyle cestuje lodí
do Ameriky. Je ţenatý a má děti, také je
znám jako autor Sherlocka Holmese,
tudíţ se děj odehrává v největší
„Holmesovské“ slávě. Do děje nás
dostává fakt, ţe jsou ukradeny vzácné
náboţenské knihy (mj. je zde odkaz i na
naši zemi, konkrétně na Prahu). V této
chvíli se děj tříští mezi několik dalších
postav. Kaţdá kapitola je vnímána
pohledu jedné z těchto postaviček.
Někteří čtenáři toto členění vnímají
jako velké minus knihy, ale dle mého to
nebylo
na
škodu,
naopak
se
umocňovalo napětí. Kaţdá kapitola
totiţ končí „v tom nejlepším“, a tak nás
Frost nutí číst dále, abychom se
Foto: internet
dověděli, jak se osud kaţdého z hrdinů
vyvine.
Zajímavou
postavou
je
Kanazuchi,
buddhistický
mnich
z Japonska, který skvěle ovládá bojové umění. Zajímavě působí Mary
Williamsová, Indiánka, která se o sebe umí velmi dobře postarat. Ale to je jen
malá část charakterů, které Frost v této knize dokonale propracoval. Kaţdé postavě
vymyslel uvěřitelný osud, ten se v určitém okamţiku spojí ve společný boj dobra a
zla. Jak to tak bývá: dobro vítězí. Kniha je oproti „Seznamu sedmi“ pochmurnější,
smutnější a odehrává se jakoby pomaleji (coţ je dle mého způsobeno právě tím, ţe
je děj kouskován mezi jednotlivé aktéry), ale myslím, ţe ani jedno z toho není na
škodu. Nejakčněji působí scény kolem Jacka Sparkse a samozřejmě také
závěrečný „boj“ dobra a zla. Velkým plusem a oţivením jsou skutečné postavy,
které se v textu objevují (např. Edison), dodávají totiţ příběhu jistý reálný nádech.
Oproti „Seznamu sedmi“ tak tento Frostův počin působí mnohem skutečněji a
realističtěji.
26
„Přísně tajný cíl“ je rovněţ román, ale jeho
děj se odehrává mimo Doylovskou dobu,
začíná totiţ na podzim 1944. Dějištěm jiţ
není Anglie, ale v podstatě celá Evropa, resp.
její bojiště, neboť děj je (jak jiţ napovídá rok)
zasazen do 2. světové války. Německo zrovna
prohrává a Američané se pomaličku začínají
těšit na Vánoce, protoţe se domnívají, ţe je
stráví doma. Hitler se však nevzdává a
rozhodne se podniknout trochu riskantní plán:
pokusí se o velkou ofenzivu v Ardenách – tzv.
operace Greif. Podplukovník Otto Skorzeny,
vůdce Hitlerova komanda je touto misí
pověřen. Dostane za úkol sestavit novou
brigádu, která bude čítat dva tisíce muţů.
Podmínkou je, aby všichni hovořili anglicky –
a to tak, ţe nikdo nepozná, ţe se jedná o
Němce. Toto komando se převlékne do
Foto: internet
amerických uniforem, jejich úkolem je totiţ
dokonale zmást vojska spojenců a vyvolat tak
zmatek. Mimo toho má Skorzeny z těchto muţů vybrat menší skupinu tvořenou
dvaceti nejschopnějšími. Těchto dvacet vybere dle toho, kdo se jak vyzná
v amerických reáliích (např. se jich ptá na americké herce, sportovní kluby). Jejich
úkolem bude dosáhnout druhého cíle – uskutečnit misi, která, zdaří-li se, změní
průběh války i běh dějin. V jednom z těchto týmů je i Bernie Oster, hlavní postava
knihy, coţ je Američan německého původu, který vyrůstal v New Yorku, jenţe
před začátkem 2. světové války se ještě jako mladík přestěhoval s rodiči zpět do
Německa. Jemu velí Erich von Leinsdorf, fanatický nacista, ale částečně také Ţid.
Svým fanatismem se snaţí svou ţidovskou část vymazat. Bernie se cítí být více
Američan neţ Němec a nejraději by zběhl, brání mu v tom ovšem fakt, ţe by ho
Američané nechali popravit jako špeha. Jediná cesta, jak z toho vyváznout ţivý, je
zjistit od velitele, co je oním druhým cílem. Počáteční neshody mezi Berniem a
von Leinsdorfem v průběhu knihy přerůstají v otevřený boj a začíná být jasné, ţe
přeţít můţe jenom jeden z nich. V cestě jim však stojí ještě jeden hlavní hrdina –
bývalý policista z New Yorku, v současnosti příslušník vojenské policie – Earl
Grannit, který se společně se svým kolegou dostane Němcům na stopu a rozhodne
se je za kaţdou cenu zastavit. Tento bestseller vás můţe přitáhnout nejen
poutavým dějem, který je ovšem opět fikce (na to nezapomínejte), ale také
historickými detaily a také reálnými osobnostmi. Zajímavostí je, ţe Frost čerpal
informace o 2. světové válce také z materiálů, které americká armáda odtajnila
teprve nedávno. Ačkoli se jedná o historickou fikci, je tento příběh zasazen do
skutečných historických reálií a je plný překvapivých a napínavých situací.
Autorka: L:-)
27
Break Dance – zábava i dřina
Foto: internet
Break Dance je akrobatický hip hopový tanec. Svoje počátky má v 70. letech.
Jeho vývoj ovšem není jednoduchý, protože je ovlivňován velkým množstvím
tanečních směrů.
Prvou podobu tohoto tance – tvz. Uprock – tančili mladí lidé na ulicích New
Yorku a Los Angeles. Uprock částečně nesl znaky bojového umění (Capoeira), a
proto působil mnohdy agresivně. Správně provedený Uprock ale spíše připomíná
bojové umění kung-fu. Postupem času se při tomto tanci začaly více uţívat tzv.
hladké pohyby a vlnění, čímţ vzniká nový směr zvaný Popping, který okamţitě
získává velkou popularitu u mládeţe a stává se diskotékovým hitem.
Break Dance byl ovlivněn také Freestylem (jinak také Freeslyte Dance), který
sdruţuje prvky zahrnující pády a točení. Zcela novým směrem, kterým se skupina
tanců Break Dance rozšířila, je Footwork. Při tomto tanci tanečníci pouţívají
k podepření těla ruce, čímţ si uvolňují nohy a chodidla, které posléze pouţijí pro
gymnastické prvky, vlečení nohou a různá přetáčení.
Dnes jsou základními prvky Break Dance toprock, uprock, footwork, power
moves (točivé pohyby) a freeze.
28
Foto: internet
Základní techniky
Footwork
Tanečník vyuţívá svoje ruce k přenesení váhy celého těla. Nohy dostávají prostor
pro pohyb. Kaţdý tanečník má svůj styl footworků. Kdo má rychlejší a technicky
náročnější footwork, je lepší. Základním krokem této techniky je sixstep, přičemţ
uţ z názvu vyplývá, ţe se tento prvek bude skládat ze šesti kroků.
Freez
Nejedná se o nic jiného neţ o „zmrznutí“. Znamená to chvilkové zastavení v dosti
krkolomné poloze. Freez se provádí zpravidla na rukách nebo na hlavě; je opravdu
mnoho způsobů. V poslední době se zajímavé freeze přejímají z Capoeiry.
29
Lockin
Je to technika tančená na nohou, vyuţívá rychlé a kulaté pohyby zakončené stop
timem, poppingem nebo pózou. Je to velmi zábavná technika s velikým prostorem
pro improvizaci.
Power Moves
Patří mezi nejznámější projev breakingu. Zahrnuje veškeré točivé pohyby. Tyto
prvky vycházejí většinou z gymnastiky, a proto jsou velice fyzicky a technicky
náročné.
Toprock
Základní krok, který je prováděný na nohách. Kaţdý tanečník má svůj styl, kterým
ohromuje diváky. Dá se proloţit třeba Lockinem.
Uprock
Krok pouţívaný při náznaku souboje. Dobře provedený Uprock vypadá jako
skutečná akční scéna vystřiţená z filmu o kung-fu. Důleţité je dodat, ţe tanečníci
se ovšem navzájem nedostanou do přímého kontaktu.
Něco o mně
Já osobně jsem dělal Break
Dance tři roky. Bohuţel teď je
v Hranicích dost těţké najít
nějaké uplatnění nebo se
dostat do nějaké Crew (party).
Break Dance je podle mého
názoru nejlepší tanec, ale také
vás to něco bude stát – a to
mnoho času a úsilí. To
znamená, ţe se někdy i
měsíce učíte jeden trik nebo
combo (více kombinovaných
prvku za sebou). Tento tanec
je velmi fyzicky náročný,
Osobní foto Lukáše Šrámka
samozřejmě o úrazech ani
nemluvím. Abych se přiznal,
za ty tři roky jsem jich stihl dost → vyhřezlá ploténka, vybočená nosní přepáţka,
bolesti kloubů…, ale tím vás od toho tance nechci nějak odradit. Tento tanec je
opravdu výjimečný v tom, ţe kdyţ se naučíte novou věc, můţete ji zkombinovat
s jakoukoliv jinou a kdyţ to dokáţete, objeví se vám nové moţnosti.
30
Osobní foto Lukáše Šrámka
Myslím, ţe kaţdý B-boy nebo B-girl (označení kluků a dívek, kteří tančí Break
Dance) sní o tom, ţe se dostane do Redbull BC One, coţ je největší a
nejpopulárnější soutěţ jednotlivců v Break Dance. Pak je ještě známá Battle of
Year. Přiznám se, to je můj sen – prosadit se tady s tímhle tancem. Zde pár
obrázků.
Autor: Lukáš Šrámek
31
CYKLISTIKA
Vážení čtenáři,
konec školního roku se nám přiblížil velice rychle a je čas napsat letošní
poslední článek o sportu, proto bych se v tomto článku rád věnoval cyklistice,
jelikož je to sport, který aktivně provozuji.
Asi ani nemusím vysvětlovat, o co vlastně jde, na kole jezdí, nebo jezdil snad
kaţdý. Mým cílem je přesvědčit čtenáře, aby opět začali jezdit, nebo jim jen předat
různé zajímavosti či tipy.
Historie:
Historie cyklistiky se odvíjí od vynálezu kola (původně – bicyklu).
Vynálezcem byl pan Karl von Drais (Německo) roku 1817 v Karlsruhe.
Původně se jeho „kolo“, jestli se tak tomu dá říct, nazývalo „draisina“
neboli „drezína“. Co se týče pohonu, byla to prakticky koloběţka poháněná
odráţením nohou. Myšlenka takového „kola“ byla známá uţ déle, ale Karl
von Drais se především zaslouţil o to, ţe „kolu“ přidal otočné kolo. Tento
vynález si nechal patentovat.
Foto: internet
32
Pedály, jak je známe dnes, se na kole objevily roku 1861 zásluhou pana
Pirreho Michauxe z Francie. Svými pedály přispěl k velkému světovému
poprasku. Kolo bylo prohlášeno za dopravní prostředek a poté Michaux
zaloţil první firmu Michaux & Lallement, která sériově vyráběla kola.
Zakázky se jen hrnuly z celé Evropy i z Ameriky. Angličané tato kola
nazývali „kostitřas“, a proto usilovali o lepší výrobu. Jejich úpravou byla
kola opatřena především gumovým povrchem proti tlumení nárazů, ale také
rám kola dosud vyráběný ze dřeva byl nahrazený ocelovým, čímţ se zvýšila
pevnost a prodlouţila ţivotnost.
Foto: internet
Postupem času se přední kolo zvětšovalo, protoţe se přišlo na to, ţe čím
větší je kolo přední, tím větší rychlosti lze dosáhnout na jedno šlápnutí.
Naopak zadní kolo se více zmenšovalo. A tak se kolu začalo říkat „vysoké
kolo“.
Foto: internet
33
Roku 1885 se objevil první předchůdce kola tak, jak ho známe teď. Jeho
vynálezci byli William Sutton a John Starley. Jejich nízké kolo bylo
nazýváno „Rover Safety“ a bylo cílem posměšků ze strany majitelů
„vysokého kola“. Přelomem se staly aţ závody v 80. letech 19. století, kde
„nízká“ kola vítězila nad „vysokými“ na plné čáře.
I přesto tyto úspěchy měla obě kola jednu velkou nevýhodu, a to, ţe brzda
malého rozměru z kopce takřka nebrzdila, jezdec byl nucen brzdit tlačením
do pedálů opačným točením. To znepříjemňovalo především jízdu a
unavovalo jezdce. Řešení našel inţenýr Bowden vynálezem axiální brzdy
působící z obou stran na ráfek předního i zadního kola. Tuto brzdu dodnes
pouţíváme jen s menšími vylepšeními. O něco později inţenýři vynalezli
brzdu, která začala brzdit při škubnutí pedály zpětným šlápnutím.
Dalším vynálezem byl tachometr, který pouţíváme i dnes, jen „trochu“
menší.
Fota: internet
Inovace:
Jízda na kole byla poţitkem, pokud
nefoukal vítr, nebo se nejelo do kopce, to
se inţenýři snaţili vyřešit převody. První
převod byl jen dvou rychlostní.
Postupně se zlepšovala technika a počet
převodů aţ na počet, jaký známe dnes,
například já mám jen 3x7, ale mnoho
cyklistů, které znám mají třeba 3x8, 3x9.
Ale to jsou kola určená jen na silnici, já
vlastním horské kolo (širší a zesílenější
pláště), na kterém můţu jezdit prakticky
všude.
34
Foto: internet
Typy kol:
 Horské kolo:
Jak jsem jiţ psal, toto kolo je určené do terénu, tudíţ je jeho hlavními přednostmi
velká pevnost, vysoká odolnost plášťů a rámů. Pláště jsou široké pro lepší odpor
při sjezdu a lépe se s nimi zabere při jízdě do kopce. Při brzdění kladou daleko
větší odpor, tudíţ brzdí rychleji. Jejich převody bývají často velmi malé pro lepší
vyjíţdění terénových tratí, kopců atd. Nejsou určené na překonávání extrémních
rychlostních rekordů.
+ odolnost, lehčí vyjíţdění terénu a kopců
- větší odpor plášťů znamená větší sílu v nohách – jezdec se více nadře
Foto: internet
 Závodní kolo:
Takové kolo má odlehčený rám, vyšší převody pro větší rychlost, sníţená řídítka,
aby se jezdec více sehnul (kvůli menšímu odporu vzduchu). Pláště jsou velice
tenké, aby měly menší odpor. Na takovém kole se jede „skoro samo“, poznáte
obrovský rozdíl oproti horskému kolu. Tato kola se dělí na:
a) silniční
b) dráhové
Foto: internet
35
 Trekkingové kolo (trekové kolo)
Je takový kompromis mezi horským a závodním kolem. Doporučuji ho pro méně
zdatné jezdce a začátečníky. Má oproti horskému kolu menší pláště, dá se s ním jet
do niţších terénů. Lze na něm i přepravovat zavazadla.
Foto: internet
 Lehokolo:
K tomuto kolu se nedá nic moc říct, fotografie mluví za sebe, kdo se nerad krčí při
jízdě, můţe si lehnout . Tato kola se nepouţívají na závodění. Nepříjemná je
především jízda do kopce. Řídítka se nachází uprostřed.
Foto: internet
Závěrem bych rád poděkoval čtenářům za přízeň obdrženou za předchozí
články. Rád bych smeknul před prací ostatních spoluautorů, kteří napsali
opravdu kvalitní články. A všem přeji krásně strávené léto, pokud možno na
kole. ;-)
Autor článku: Лукаш Ридл
36
Vlastní tvorba
Síla vůle
Chce to úsměv a půjdeš dál
bez smutku, ale i s ním.
Ţivot vyuţij, jdi vzpřímeně dál,
rány snášej, neuhýbej, zkrátka bojuj dál.
Nedej na sobě bolest znát,
kdyţ ublíţí ti, směj se.
Dostaneš ránu, vstaň.
Dostaneš druhou, vstávej dál.
Pokud vstaneš, budeš král.
Jde to lépe s úsměvem, i kdyţ slzám se neubráníš,
nevzdávej to a spěchej dál,
jednou se probudíš v prostředí klidném,
pomáhal jsi, ale byl jsi to ty.
A teď jsi to ty, kdo zvítězil.
Autorka: Cantam
Hřích
Je snad zločin snít
je snad milovat hřích
Uţ jen nenávidím
v tvých očích se utápím
Nenávidím
umřít bylo by mým přáním
Miluji
ţít si pro to přeji
Proč plnou hlavu tě mám
proč večer do polštáře brečívám
Uţ nechci být nešťastná
já nic zlého neudělala
Šťastný buď a na svět se usmívej
na mě uţ vícekrát nevzpomínej
Autorka: Cult of Chaos
37
Zvíře
Vlkodlak běţí tmou
tlamu krví zbarvenou
běţí stále dál
já v jeho zubech umíral
jeho oči mě uchvátily
a k zemi tím sloţily
Tenkrát kdyţ naproti mně stál
skoro jsem ani nedýchal
Nevěřil jsem ţe by zabít dovedly
vtom tesáky kůţí mi projely
Nevyčítám ti to bytosti temná
býváš za úplňku chladná
Miluji tvůj pohled nádherný
který bývá tak zrádný
Děkuji ţe jsi mě zachránil
před krutým světem mě ubránil
Autorka: Cult of Chaos
Foto: Cult of Chaos
38
Smrt
Chci umřít
uţ nemá cenu ţít
netrápit se věčně
čekat aţ ţalem srdce praskne
ničíš mě ty mě zabíjíš
proč mě tak nesnášíš
nic jsem ti neudělala
nikdy jsem tě nezradila
proklínám tě
nenávidím tě
miluji tě
Autorka: Cult of Chaos
Anděl
Anděl mi dal křídla já z nich udělala růţky
Anděl mi dal lásku já z nich udělala nenávist
Anděl mi dal přátelství a já z něj udělala zlobu
Anděl mi dal tebe a já pro tebe hynu
Autorka: Cult of Chaos
Snít
V šílenosti je krása
Ve snech zas spása
Sněte lidé milí
Sněte o svém vlastním cíli
Ať jsou to jen představy bláznivé
Nebo jsou to myšlenky tak skutečné
Sněte nechte se unést svou fantazií
Vţdyť ona je právě to co jsi ty
Nechte myšlenky volně plout
Jen aby mohla být tou tvou
Autorka: Cult of Chaos
39
FoTO
Celoroční fotosoutěţ byla napínavá aţ do úplného konce, protoţe o prvním místě
se rozhodovalo po poslední fotografii. Výherce máte zde:
Foto: L:-)
1. místo: Matyáš Karamon – SM1 (vpravo)
2. místo: Eliška Horáková – ND3 (vlevo)
3. místo: Petr Šálek – CH1 (uprostřed)
Výhercům gratulujeme!
40
Letní soutěž
Chcete se zúčastnit? Tak zašlete fotografii z nějakého zajímavého místa, které
jste navštívili. Nebo vyfoťte nějakou zajímavou událost, kterou jste zažili.
Zkrátka vyhrát může každý, kdo vyfotí a popíše (aspoň 5 řádků), co v létě
zažil. Odměny budou předány v září 2011.
Vaše příspěvky můţete zasílat na známou adresu [email protected]
Cenu získají tři nejlepší – dle hlasů poroty.
Nezapomeňte se pod svůj výtvor podepsat.
Foto: Cult of Chaos
41
SUDOKU
3
7
1
2
9
8
3
6
1
3
2
2
8
7
6
2
9
3
1
8
7
6
8
4
9
8
8
4
1
7
1
4
1
7
8
3
6
5
9
4
9
1
3
7
9
8
8
8
2
3
6
2
5
4
7
2
5
3
9
7
6
3
8
2
5
1
8
5
9
8
2
2
3
6
2
4
3
5
7
3
9
9
2
1
7
5
3
42
SUDOKU
5
3
2
8
6
7
7
9
5
2
1
4
4
2
1
7
5
3
1
7
4
9
7
6
9
4
1
8
4
8
9
2
5
6
4
6
5
1
8
4
4
8
4
8
1
2
7
1
8
2
7
5
1
7
2
3
4
3
6
3
7
8
5
3
9
1
6
4
6
2
7
4
4
9
5
5
1
1
3
6
1
3
9
8
4
5
8
6
6
1
8
8
5
7
2
3
4
1
5
7
2
1
4
9
2
4
5
6
43
Nesoutěžní křížovka
Autorka: Taurus
44
Vtipy
Blondýnka jde ke své domovní schránce. Podívá se do ní, zavře ji a jde zpátky
domů. Za chvíli ke schránce jde zase, podívá se do ní, zavře ji a jde zpátky.
Opakuje to asi pětkrát. Sousedovi to uţ nedá, a tak se jí zeptá: „To asi čekáte
nějaký dopis od dalekého přítele, ţe?” Blondýnka řekne: „Ále, chodím se tam
koukat, protoţe na počítači mám napsáno, ţe v poště mám novou zprávu.”
Blondýnka jede po cestě a poslouchá své oblíbené rádio. Hlasatel ale vypráví
jeden za druhým vtipy o blondýnkách, aţ to tuhle blondýnku vytočilo a rádio
vypnula. O chvilku později jela kolem kukuřičného pole a viděla tam jinou
blonďatou slečnu, ta vesluje v člunu. Naše blondýnka zastavila, vyklonila se
z okýnka a křičí: „Ty slepice! Přesně takové jako ty způsobují, ţe se nám lidi
smějí. Kdybych uměla plavat, dala bych ti co proto!“
Dva vodáci pozorují třetího, který se překlopil a nad hladinou má jen ruku, sem
tam i nohu, ale stále se nemůţe pořádně vynořit. Tu ten první povídá druhému:
„Hele, kámo, měl jsi pravdu, ţe do záchranné vesty se dává polystyren a ne
molitan.“
Baví se tři chlapi ve vězení, za co ţe jsou teda zavření… Ten první vypráví, ţe za
dalekohled. Ostatní nad tím kroutí hlavou. On jim to vysvětlí: „Dal jsem si ho na
pušku a mířil jsem na prezidenta!“ Druhý povídá, ţe on sedí v base za slepice. Dva
spoluvězni se na sebe nechápavě podívají, ţe to není ani moţné.
„Ale jo, chlapi, ty slepice vyhrabaly moji tchýni na zahrádce!“
Ten třetí vězeň říká, ţe sedí za lovení ryb. Opět nechápavé pohledy spoluvězňů, na
které on reaguje: „Hodil jsem do rybníka granát a vyplavala jedna ryba a čtyři
potápěči!“
U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho
kolegy: „Co je s tebou, člověče, kde tě máme? Potřebujeme čtvrtého do pokeru.“
„Chvíli vydrţte, hoši, hned jsem u vás, jen počkejte“, odpovídá lékař.
Kdyţ si obléká kabát, manţelka se ho ptá se smutkem v očích: „Je to váţný případ,
miláčku?“ „Určitě to bude něco hodně váţného, zlato,“ odvětí lékař, „uţ jsou
u toho tři další doktoři.“
45
Lékař se ptá mladičké sestřičky, která má svou první sluţbu: „Odebrala jste uţ
pacientovi krev?“ Sestřička se uculí a dodá: „Ano, pane doktore, ale měl jí jenom
šest litrů!“
V masně povídá zákazník prodejci: „To se teda divím, pane vedoucí, ţe ty vaše
jitrničky ještě nezpívají!“ Vedoucí podejny se zamračí: „A co by jako měly
zpívat!?“ Na to zákazník: „No, třeba: Heleď, koukej, podívej se, jak jsem tenká…“
Jednou takhle poslala babička na americké farmě svého malého vnoučka Johnnyho
s kbelíkem pro vodu ke skalnímu jezeru. Johnny je za chvilku zpátky, celý
vyděšený povídá své babičce: „Babi, babi, v té vodě je obrovský zelený
krokodýl!“ Babička mávne rukou: „Jo, ten uţ tam ţije několik let, chlapče, ale
nikdy nikomu neublíţil. A nejspíš z tebe má stejný strach, jako máš ty z něj.“
Johnny na to: „No, jestli má takový strach, jako mám já, babičko, tak ta voda
stejně nebude k pití.“
Co volá programátor, kdyţ se topí? F1, F1, F1!
Chlapeček: „Tatínku, potřeboval bych nový hardisk.“ Tatínek na to: „Synu, co
kouzelné slovíčko.“ A synek: „Ach jo, dneska je všechno zaheslované.“
Kdy je člověk úplně ztracený? Kdyţ ho www.google.cz nenajde.
46
Poděkování
Ráda bych poděkovala všem autorům, kteří pro Vás připravili všechna čísla
časopisu Portál. Také děkuji Vám, čtenářům, ţe jste se zapojili – ať uţ tím, ţe jste
četli, soutěţili či psali své ohlasy.
Také bych chtěla poděkovat našim sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěţe a
kteří přispěli i tím, ţe věnovali věcné dárky pro autory článků. Děkuji tedy:
-
Projektu ET-STRUCT za flash disky pro autory článků o tomto projektu
Městu Hranice za knihy, propisky a igelitové tašky pro autory článků
Policii Hranice za klíčenky
Firmám za propisky a igelitky, jmenovitě tedy:
o Firmě ELEKTRO Pavlica s. r. o za igelitky a propisky –
www.eanet.cz/elektro.pavlica
o Firmě BELANA – druhotné suroviny za propisky
o Firmě FKK STAVEBNINY za propisky
Samozřejmě také děkuji všem, kteří přispívali chodu časopisu svou podporou a
slovním oceněním. :-)
Uţijte si léto a v příštím roce nashledanou.
L :-)
47

Podobné dokumenty

ZDE - k622 - analýza dopravních nehod

ZDE - k622 - analýza dopravních nehod Cyklistika se stává fenoménem této doby v celém světě i u nás. Každý se snaží vymanit z nezdravého životního stylu a jízdní kolo je ideálním prostředkem, jak dosáhnout kýženého výsledku. Velkou výh...

Více

2010/2011 A. C. Doyle 1 Arthur Conan Doyle (1859

2010/2011 A. C. Doyle 1 Arthur Conan Doyle (1859 a ubytoval jsem se v penziónu na Rusell Square, poněvadţ tam bydlel Parker, vikář naší farnosti. Byla tam i mladá americká dáma – jmenovala se Patricková – Elsie Patricková. Spřátelili jsme se, a n...

Více

Rýmy z podzemí - přehled undergroundového hip hopu (Lemon 2004)

Rýmy z podzemí - přehled undergroundového hip hopu (Lemon 2004) - bože, ne! - komerční úspěch a mainstreamový průlom. Hranice mezi komercí a undergroundem ale není jen v hudební produkci. Velkou a patrně i rozhodující roli při odlišení hraje fakt, jestli ten či...

Více

Michal Neumann, Libor Vykydal, Jakub Mikolášek -SP

Michal Neumann, Libor Vykydal, Jakub Mikolášek -SP Hip Hop do Česka pronikl hlavně po stránce výtvarné, mladí lidé začali po revoluci jezdit do Berlína, který byl jedním z nejpomalovanějších měst na světě, kde spatřili fenomén grafitti. Velký význa...

Více