Zpráva o vztazích 2013 - Pražská energetika Holding as

Transkript

Zpráva o vztazích 2013 - Pražská energetika Holding as
Pražská energetika Holding a.s.
Zpráva o vztazích 2013
Zpráva o vztazích 2013
1.
SCHÉMA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI A SKUPINY PRE (PŘEHLED OSOB OVLÁDAJÍCÍCH A
OVLÁDANÝCH)
(a) NECKARPRIBeteiligungsgesellschaft
mbH
(b) OEW Energie-Beteiligungs
GmbH (OEW)
46,75%
46,75%
B. EnBW Energie Baden-Württemberg AG
A. Hlavní město Praha
51%
49%
C. Pražská energetika Holding a.s. (PREH)
41,40%
58,05%
Ostatní
0,55%
Pražská energetika, a.s.
100%
100%
PREdistribuce, a.s.
PREměření, a.s.
Pražská energetika Holding a.s.
100%
eYello CZ, a.s.
2
Zpráva o vztazích 2013
2.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a, odst. 9 zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami)
Osobami ovládajícími Pražskou energetiku Holding a.s., jsou hlavní město Praha
(51% podíl na základním kapitálu) a EnBW Energie-Baden Württemberg AG (49 % podíl na
základním kapitálu Pražské energetiky Holding a.s.).
A. Informace o vztahu ovládající osoba: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské
náměstí 2, 110 00 Praha 1 - ovládaná osoba: Pražská energetika Holding a. s., Na Hroudě
1492/4, 100 05 Praha 10, IČ: 26428059 (dále také jen „PREH“)
Ovládající osoba (označená ve schématu písmenem A.) nemá ovládající osobu a přímo
ovládá mimo PREH (označená ve schématu písmenem C.) další níže uvedené osoby:
Obchodní firma
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Kolektory Praha, a.s.
Kongresové centrum Praha, a.s.
Obecní dům, a.s.
% podíl
Sídlo
IČO
100%
Praha 9, Sokolovská 217/42
00005886
100%
100%
(od 17.12.2013
podíl HMP 30,55 %)
100%
Praha 9, Pešlova 3, čp. 341
26714124
Praha 4, 5. května 65
63080249
Praha 1, nám. Republiky 1090/5
27251918
Pražská energetika Holding, a.s.
51%
Praha 10, Na Hroudě 4
26428059
Pražská plynárenská Holding, a.s.
51%
Praha 4, U plynárny 500
26442272
Pražská teplárenská Holding, a.s.
51%
Praha 7, Partyzánská 1
26416808
100%
71,84%
(resp. 76,92 %)
100%
Praha 1, Žatecká 110/2
25656112
Praha 9, Pod Šancemi 444/1
60194120
Praha 1, Opletalova 929/22
25649329
Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Pražské služby, a.s.
Rozvojové projekty Praha, a.s.
TRADE CENTRE PRAHA, a.s.
100%
Praha 2, Blanická 1008/28
00409316
Úpravna vody Želivka, a.s.
90,04%
Praha 10, K Horkám 16/23
26496224
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
97,25%
Praha 1, Žatecká 110/2
26496402
Pražská energetika Holding a.s.
3
Zpráva o vztazích 2013
Přehled nepřímo ovládaných osob vč. společností s kapitálovou účastí akciových společností
ovládaných přímo či nepřímo hl. m. Prahou
Společnost v
majetkovém portfoliu
HMP
Dopravní podnik hl.m.
Prahy, akciová
společnost
Pražská energetika
Holding a.s.
Nepřímo ovládané společnosti a
dceřiné společnosti
Společnosti s kapitálovou účastí DP
RENCAR PRAHA, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní,
a.s.
PS-renovace s.r.o.
(dříve GTR-DP Praha s.r.o., dříve
Elaugen DP Praha, s.r.o.)
28%
Praha 8, Křižíkova 148/34
005 06 397
100%
Praha 5, Plzeňská 298/217a
256 32 141
40%
Praha 9, Na obrátce 16/102
251 46 033
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
601 93 913
Praha 5, Svornosti 3199/19a
Praha 10, Limuzská 2110/8
Praha 10, Na Hroudě 2149/19
273 76 516
250 54 040
256 77 063
Praha 1, Národní 37
601 93 492
100%
Praha 4, U plynárny 500
290 01 498
100%
Praha 4, U Plynárny 500
274 03 505
100%
Praha 4, U Plynárny 1450/2a
471 16 471
100%
Praha 4, U Plynárny 500
630 72 599
100%
Praha 4, U Plynárny 500
274 36 551
100%
100%
Praha 4, U Plynárny 500
Praha 1, Jungmannova 36/31
264 20 830
279 33 318
Praha 7, Partyzánská 1/7
452 73 600
100%
Praha 10, Třebohostická 46/11
471 16 234
100%
Neratovice, Školní 162
498 27 316
100%
Tuchoměřice, Ke Špejcharu 392
264 32 331
100%
Praha 9, Pod Šancemi 444/1
272 57 452
35%
% podíl TCPna ZK
100%
% podíl ÚVŽna ZK
100%
% podíl ZPVK na
ZK
100%
Praha 9, Pod Šancemi 444/1
272 57 452
Praha 2, Blanická 1008/28
256 72 541
Praha 10, K Horkám 16/23
291 31 804
Praha 1, Žatecká 110/2
291 48 995
Nepřímo ovládaná společnost
Nepřímo ovládaná společnost
Společnosti s kapitálovou účastí PP
Měření dodávek plynu a.s.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.
Pražská plynárenská Servis distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
Prometheus, energetické služby, člen
koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Správa majetku,
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
Informační služby energetika, a.s.
Pragoplyn, a.s.
Nepřímo ovládaná společnost
Pražská teplárenská, a.s.
Společnosti s kapitálovou účastí PT
TERMONTA PRAHA a.s.
Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Společnosti s kapitálovou účastí
Pražských služeb
AKROP s.r.o.
Nepřekonatelný servis s.r.o.
Úpravna vody Želivka,
a.s.
Zdroj pitné vody
Káraný, a.s.
% podíl DP na ZK
601 93 298
Pražská plynárenská, a. s.
TRADE CENTRE PRAHA
a.s.
IČO
Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská
133
PREdistribuce, a.s.
eYello CZ, a.s. (dříve PREleas, a.s.)
PREměření, a.s.
Pražské služby, a.s.
Sídlo
100%
Společnosti s kapitálovou účastí PRE
Pražská teplárenská
Holding a.s.
na ZK
Pražská strojírna a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská
Holding a.s.
% podíl
Pražská odpadová a.s. v likvidaci
Společnosti s kapitálovou účastí TCP
TCP - Vinohrady, a.s.
Společnosti s kapitálovou účastí ÚVŽ
Želivská provozní s.r.o.
Společnosti s kapitálovou účastí ZPVK
Vodárna Káraný, a.s.
Pražská energetika Holding a.s.
% podíl PREH v
PRE
58,046%
% podíl PRE v
dceřin.spol.
100%
100%
100%
% podíl PPH v PP
50,20%
% podíl PP v
dceřin.spol.
% podíl PTH v PT
47,33%
% podíl PT v
dceřin.spol.
% podíl PS na ZK
4
Zpráva o vztazích 2013
SMLOUVY, OPATŘENÍ ČI JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE
§ 66A ODST. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
Smlouvy uzavřené, resp. účinné v roce 2013 mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9
obchodního zákoníku:
1) „Smlouva o nájmu nebytových prostor“ ze dne 30. 3. 2001 mezi PREH a Pražská
energetika, a.s., (PRE) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2004. Na základě této smlouvy
si PREH od PRE pronajímá kancelářské prostory pro sídlo své společnosti. Tato
obchodní smlouva a její Dodatek č. 1 byly uzavřeny na základě obvyklých obchodních
podmínek, bez zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany.
2) „Smlouva o vedení ekonomické a personální agendy“ ze dne 30. 3. 2001 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2002, Dodatku č. 2 ze dne 31. 12. 2007 a Dodatku č. 3 ze dne
8. 4. 2008. Na základě této smlouvy zpracovává PRE pro PREH ekonomickou (vedení
účetnictví, zpracování roční účetní závěrky apod.) a personální agendu. Tato obchodní
smlouva a její Dodatky č. 1, 2 a 3 byly uzavřeny na základě obvyklých obchodních
podmínek, bez zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany.
3) „Smlouva o krátkodobém úvěru“ ze dne 1.7.2013 mezi PREH a PRE. Na základě této
smlouvy poskytla PREH PRE úvěr se splatností 30.7.2014. Tato obchodní smlouva byla
uzavřena na základě obvyklých obchodních podmínek, bez zvýhodnění jedné nebo
druhé smluvní strany.
4) „Zpracování internetových stránek PREH“ na základě objednávky ze dne 10.12.2013.
PRE zpracovala pro PREH internetové stránky společnosti. Tato smlouva byla uzavřena
na základě obvyklých obchodních podmínek, bez zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní
strany.
Z výše uvedených smluv nevznikla ovládané osobě žádná újma.
Osoba ovládaná neučinila v posledním účetním období žádné další právní úkony vůči
propojeným osobám, ani v zájmu nebo na popud těchto osob nepřijala ani neuskutečnila
žádná další opatření. Ovládaná osoba rovněž propojeným osobám neposkytla žádné další
plnění.
B. Informace o vztahu ovládající osoba: EnBW Energie Baden-Württemberg AG, se sídlem
Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, Spolková republika Německo - ovládaná osoba: Pražská
energetika Holding a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČ: 26428059
Ovládající osoba (označená ve schématu písmenem B.) je ovládána osobami (a) NECKARPRI
Beteiligungsgesellschaft mbH, se sídlem Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart, Spolková republika
Německo a (b) OEW Energie-Beteiligungs GmbH, se sídlem Friedenstr. 4, 88212 Ravensburg,
Spolková republika Německo, a ovládá další níže uvedené osoby:
Pražská energetika Holding a.s.
5
Zpráva o vztazích 2013
Podíl na ZK V % Sídlo
Oblast výroby a obchodu
Plně konsolidované společnosti
AWISTA Logistik GmbH, Düsseldorf
100,00
EnBW Biomasse GmbH, Karlsruhe
100,00
EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG,
Stuttgart (vormals EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart)
100,00
EnBW Etzel Speicher GmbH, Karlsruhe
100,00
EnBW Grundstücksverwaltung Rheinhafen GmbH,
Karlsruhe
EnBW Kraftwerk Lippendorf Beteiligungsgesellschaft mbH,
Stuttgart
EnBW Speicher GmbH, Stuttgart (vormals EnBW Akademie
Gesellschaft für Personal- und Managemententwicklung
mbH, Stuttgart)
100,00
100,00
100,00
EnBW Trading GmbH, Karlsruhe
100,00
Gemeinschaftsheizkraftwerk Fortuna GmbH, Düsseldorf
100,00
Heizkraftwerk Stuttgart GmbH, Stuttgart
100,00
Kernkraftwerk Obrigheim GmbH, Obrigheim
100,00
KMS Kraftwerke Grundbesitzmanagement und -service
GmbH & Co. KG, Karlsruhe
MSE Mobile Schlammentwässerungs GmbH, KarlsbadIttersbach
100,00
100,00
NWS Energiehandel GmbH, Stuttgart
100,00
TAE Thermische Abfallentsorgung Ansbach GmbH, Ansbach
100,00
TPLUS GmbH, Karlsruhe
100,00
TWS Kernkraft GmbH, Gemmrigheim
100,00
U-plus Umweltservice AG, Karlsruhe
100,00
EnBW Kernkraft GmbH, Obrigheim
99,80
Südwestdeutsche Nuklear-Entsorgungsgesellschaft mbH,
Stuttgart
86,49
Kraftwerk Bexbach Verwaltungsgesellschaft mbH,
Bexbach/Saar
66,66
AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung mbH, Düsseldorf
KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH, Rostock
51,00
50,40
Höherweg 222
40233 Düsseldorf
Am Erlengraben 5
76275 Ettlingen
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Durlacher Allee 93
76131 Kalrsuhe
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Höherweg 100
40233 Düsseldorf
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Kraftwerkstr. 1
74847 Obrigheim am Neckar
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Auf der Hub 35-39
76307 Karlsbad- Ittersbach
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schalkhäuser Str. 2
91522 Ansbach
Am Erlengraben 5
76275 Ettlingen
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Am Erlengraben 5
76275 Ettlingen
Im Steinbruch
74382 Neckarwestheim
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
c/o Saar Energie GmbH
Trierer Str. 1
66111 Saarbrücken
Höherweg 100
40233 Düsseldorf
Chausseestraße 23 10115
Berlin
Propojené, avšak nekonsolidované společnosti
Zentraldeponie Hubbelrath GmbH, Düsseldorf
Pražská energetika Holding a.s.
76,00
Erkrather Landstr. 61
40629 Düsseldorf
6
Zpráva o vztazích 2013
Nahwärme Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
KWO Rückbau GmbH, Obrigheim
Podíl na ZK V % Sídlo
Höherweg 100
66,00
40233 Düseseldorf
Kraftwrkstr. 1
51,00
74847 Obrigheim am Neckar
Oblast obnovitelných zdrojů
Plně konsolidované společnosti
Aletsch AG, Mörel/Schweiz
100,00
EnAlpin AG, Visp/Schweiz
100,00
EnBW Baltic 2 GmbH, Börgerende-Rethwisch
100,00
EnBW Biogas GmbH, Stuttgart
100,00
EnBW He Dreiht GmbH, Varel
100,00
EnBW Hohe See GmbH, Stuttgart
100,00
EnBW Offshore 2 GmbH, Stuttgart (vormals EnBW Omega
Dreißigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart)
100,00
EnBW Offshore Service GmbH, Klausdorf-Barhöft
100,00
EnBW Omega Siebenundvierzigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart
EnBW Onshore Portfolio GmbH, Stuttgart (vormals EnBW
Windpark Buchholz II GmbH, Stuttgart)
EnBW Solar GmbH, Stuttgart
EnBW Wind Onshore 1 GmbH, Stuttgart (vormals EnBW
Omega Neunundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH,
Karlsruhe)
EnBW Wind Onshore 2 GmbH, Stuttgart (vormals EnBW
Ingenieure GmbH, Stuttgart)
EnBW Windkraftprojekte GmbH, Stuttgart (vormals EnBW
Altus Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Karlsruhe)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
EnBW Windpark Eisenach II GmbH, Stuttgart
100,00
Energiedienst AG, Rheinfelden
100,00
Grünwerke GmbH, Düsseldorf
100,00
Windfarm Neuruppin GmbH & Co. KG, Leer
100,00
Windpark Niederlinxweiler GmbH & Co. KG, LeinfeldenEchterdingen
100,00
EnBW Holding A.S., Gümüssuyu-Istanbul/Türkei
99,99
Neckar Aktiengesellschaft, Stuttgart
82,17
Geothermie-Gesellschaft Bruchsal GmbH, Bruchsal
74,90
Energiedienst Holding AG, Laufenburg/Schweiz
66,67
Pražská energetika Holding a.s.
c/o EnAlpin AG
Litternaring 2
CH-3930 Visp
Litternaring 2
CH-3930 Visp
Kronenstrasse 26
70173 Stuttgart
Kronenstrasse 26
70173 Stuttgart
Kronenstrasse 26
70173 Stuttgart
Kronenstrasse 26
70173 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Kronenstrasse 26
70173 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Kronenstrasse 26
70173 Stuttgart
Kronenstr. 26
70173 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Kronenstrasse 26
70173 Stuttgart
Kronenstrasse 26
70173 Stuttgart
Rheinbrückstr. 5/7
79618 Rheinfelden
Höherweg 200
40233 Düsseldorf
Am Nesseufer 40
26789 Leer
Ulmer Straße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Inonu Cad. 53/9
GümüssuyuTR- 34437 Istanbul
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Auf dem Sand 15
26892 Dörpen
Baselerstr. 44
7
Zpráva o vztazích 2013
Rheinkraftwerk Neuhausen AG, Neuhausen/Schweiz
EnBW Baltic 1 GmbH & Co. KG, Stuttgart
Kraftwerk Lötschen AG, Steg/Schweiz
Podíl na ZK V % Sídlo
CH-5080 Laufenburg
Laufengasse
56,00
CH- 8212 Neuhausen
Kronenstrasse 26
50,32
70173 Stuttgart
Litternaring 2
50,00
CH- 3940 Steg VS
Propojené, avšak nekonsolidované společnosti
Baltic 2 Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG, Stuttgart
100,00
CarbonBW (Thailand) Ltd., Bangkok/Thailand
100,00
EnBW Baltic 1 Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe
100,00
EnBW Baltic 2 Windpark Verwaltungsgesellschaft mbH,
Stuttgart
EnBW Baltic Windpark Verwaltungsgesellschaft mbH,
Stuttgart
EnBW Wind Onshore Verwaltungsgesellschaft mbH,
Stuttgart
100,00
100,00
100,00
ZEAG Erneuerbare Energien GmbH, Heilbronn
100,00
BürgerEnergie Königheim GmbH & Co. KG, Königheim
99,00
Bürgerenergie Widdern GmbH & Co. KG, Widdern
99,00
EE BürgerEnergie Boxberg GmbH & Co. KG, Boxberg
99,00
EE Bürgerenergie Braunsbach GmbH & Co. KG, Braunsbach
99,00
EE Bürgerenergie Bühlerzell GmbH & Co. KG, Bühlerzell
99,00
EE BürgerEnergie Forchtenberg GmbH & Co. KG,
Forchtenberg
EE Bürgerenergie Frankenhardt GmbH & Co. KG,
Frankenhardt
EE BürgerEnergie Jagsthausen GmbH & Co. KG,
Jagsthausen
99,00
99,00
99,00
EE BürgerEnergie Krautheim GmbH & Co. KG, Krautheim
99,00
EE BürgerEnergie Möckmühl GmbH & Co. KG, Möckmühl
99,00
EE BürgerEnergie Neudenau GmbH & Co. KG, Neudenau
99,00
EE Bürgerenergie Sulzbach-Laufen GmbH & Co. KG,
Sulzbach-Laufen
99,00
EE Bürgerenergie Hardthausen GmbH & Co. KG,
Hardthausen am Kocher
98,00
Holzkraft Plus GmbH, Düsseldorf
90,00
Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG, Leutkirch im Allgäu
55,50
Solarpark Leutkirch Verwaltungsgesellschaft mbH,
Leutkirch im Allgäu
55,50
Pražská energetika Holding a.s.
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Thailand
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Kronenstr. 26
70173 Stuttgart
Weipertstraße 41
74076 Heilbronn
Kirchplatz 2
97953 Königheim
Rathausplatz 7
74259 Widdern
Kurpfalzstraße 29
97944 Boxberg
Geislinger Straße 11
74542 Braunsbach
Heilberger Straße 4
74426 Bühlerzell
Hauptstraße 14
74670 Forchtenberg
Crailsheimer Straße 3
74586 Frankenhardt
Hauptstraße 3
74249 Jagsthausen
Burgweg 5
74238 Krautheim
Hauptstraße 23
74219 Möckmühl
Hauptstraße 27
74861 Neudenau
Eisbachstraße 24
74429 Sulzbach-Laufen
Lampoldshauser Straße
874239 Hardthausen am
Kocher
Höherweg 100
40233 Düsseldorf
Markstraße 26
88299 Leutkirch im Allgäu
Markstraße 26
88299 Leutkirch im Allgäu
8
Zpráva o vztazích 2013
Alb-Windkraft Verwaltungs GmbH, Geislingen/Steige
Alb-Windkraft GmbH & Co. KG, Geislingen/Steige
Podíl na ZK V % Sídlo
Eybstr. 98-100
51,00
73312 Geislingen
Eybstr. 98-100
25,50
73312 Geislingen
Oblast sítě
Plně konsolidované společnosti
EBT Elektrizitätswerk Braunsbach-Tullau GmbH, IlshofenObersteinach
Elektrizitätswerk Aach GmbH, Aach (vormals
Elektrizitätswerk Aach eG, Tuttlingen)
100,00
100,00
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart
100,00
EnBW REG Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart
100,00
EnBW Regional AG, Stuttgart
100,00
Energiedienst Netze GmbH, Rheinfelden
100,00
Energieversorgung Gaildorf OHG der EnBW Kommunale
Beteiligungen GmbH und NWS REG
Beteiligungsgesellschaft mbH, Gaildorf
100,00
Erdgas Südwest Netz GmbH, Karlsruhe
100,00
EVGA Grundstücks- und Gebäudemanagement GmbH &
Co. KG, Obrigheim
100,00
Netzgesellschaft Ostwürttemberg GmbH, Ellwangen
100,00
NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH, Heilbronn
100,00
NWS Grundstücksmanagement GmbH & Co. KG, Obrigheim
100,00
NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart
100,00
ODR Technologie Services GmbH, Ellwangen
100,00
PREdistribuce a.s., Prag/Tschechien
100,00
PREmereni a.s., Prag/Tschechien
100,00
RBS wave GmbH, Stuttgart
100,00
Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH, Düsseldorf
100,00
terranets bw GmbH, Stuttgart
100,00
TransnetBW GmbH, Stuttgart
100,00
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG, Ellwangen
99,73
ZEAG Energie AG, Heilbronn
98,26
Erdgas Südwest GmbH, Karlsruhe
79,00
Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf
54,95
Pražská energetika Holding a.s.
Orlacher Str. 1
74532 Ilshofen-Obersteinach
Eltastr. 1-5
78532 Tuttlingen
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Rheinbrückstr. 5/7
79618 Rheinfelden Baden
Burg 2
74405 Gaildorf- Unterrot
Siemensstraße 9
76275 Ettlingen
Kraftwerkstr. 1
74847 Obrigheim
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
Badstr. 80
74072 Heilbronn
Kraftwerkstr. 1
74847 Obrigheim
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
Prague 5
Svornosti 3199/19a
Prague 10
Na Hroudě 2149/19
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Höherweg 200
40233 Düsseldorf
Schulze-Delitzsch-Str. 7
70565 Stuttgart
Kriegsbergstr. 3270174
Stuttgart
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
Weipertstraße 41
74076 Heilbronn
Siemensstraße 9
76275 Ettlingen
Höherweg 100
9
Zpráva o vztazích 2013
Neckar Netze GmbH & Co. KG, Esslingen am Neckar
Pražská energetika a.s., Prag/Tschechien
Propojené, ale nekonsolidované společnosti
Energieversorgung Immenstaad Verwaltungs-GmbH,
Immenstaad (vormals EBAG Omega Erste
Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart)
Energieversorgung Raum Friedrichshafen GmbH & Co. KG,
Stuttgart
Energieversorgung Raum Friedrichshafen
Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl
Neckar Netze Verwaltungsgesellschaft mbH, Esslingen am
Neckar
Netzgesellschaft Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl (vormals
EnBW Omega Fünfundvierzigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart)
Netzgesellschaft Vaihingen GmbH & Co. KG, Vaihingen an
der Enz
Netzgesellschaft Vaihingen Verwaltungs-GmbH, Vaihingen
an der Enz (vormals EnBW Omega Sechsundvierzigste
Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart)
Podíl na ZK V % Sídlo
40233 Düsseldorf
Rennstraße 6
49,00
73728 Esslingen am Neckar
Prague 10
41,40
Na Hroudě 1492/4
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Hauptstraße 1
68782 Brühl
100,00
Marktplatz 1
71665 Vaihingen an der Enz
100,00
Marktplatz 1
71665 Vaihingen an der Enz
Rieger GmbH & Co. KG, Lichtenstein Kreis Reutlingen
74,28
Rieger Beteiligungs-GmbH, Lichtenstein Kreis Reutlingen
74,24
Elektrizitätswerk Weißenhorn AG, Weißenhorn
62,89
Gasnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG, Laupheim
50,10
Gasnetzgesellschaft Laupheim Verwaltungs GmbH,
Laupheim
50,10
Netzgesellschaft Elz-Neckar GmbH & Co. KG, Obrigheim
50,10
Netzgesellschaft Elz-Neckar Verwaltungs GmbH, Obrigheim
50,10
Stromnetzgesellschaft Albershausen GmbH & Co. KG,
Albershausen
Stromnetzgesellschaft Albershausen Verwaltungs GmbH,
Albershausen (vormals EnBW Omega Zweiunddreißigste
Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart)
Stromnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG,
Laupheim
Stromnetzgesellschaft Laupheim Verwaltungs GmbH,
Laupheim
Dr.-Zimmermann-Straße 1
88090 Immenstaad am
Bodensee
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Hauptstraße 1
68782 Brühl
Rennstraße 6
73728 Esslingen am Neckar
50,10
Friedrichstr. 16
72805 Lichteinstein
Friedrichstr. 16
72805 Lichteinstein
Illberberger Str. 6a
89264 Weißenhorn
Marktplatz 1
88471 Laupheim
Marktplatz 1
88471 Laupheim
Hauptstraße 7
74847 Obrigheim
Hauptstraße 7
74847 Obrigheim
Kirchstraße 1
73095 Albershausen
50,10
Kirchstraße 1
73095 Albershausen
50,10
Marktplatz 1
88471 Laupheim
50,10
Marktplatz 1 88471 Laupheim
100,00
Rheinbrückstr. 5/7
79618 Rheinfelden Baden
Oblast obchod
Plně konsolidované společnosti
ED GrünSelect GmbH, Rheinfelden
Pražská energetika Holding a.s.
10
Zpráva o vztazích 2013
Podíl na ZK V % Sídlo
Birkenwaldstraße 34
EnBW EnergyWatchers GmbH, Stuttgart
100,00
70191 Stuttgart
Mainfrankenpark 2
EnBW Mainfrankenpark GmbH, Dettelbach
100,00
97337 Dettelbach
Durlacher Allee 93
EnBW Operations GmbH, Karlsruhe
100,00
76131 Kalrsuhe
Werkstr. 3
EnBW Propower GmbH, Eisenhüttenstadt
100,00
15890 Eisenhüttenstadt
Schelmenwasenstr. 15
EnBW Vertrieb GmbH, Stuttgart
100,00
70567 Stuttgart
Werdener Str. 4
energieNRW GmbH, Düsseldorf
100,00
40227 Düsseldorf
Zeller Straße 38
ESD Energie Service Deutschland AG, Offenburg
100,00
77654 Offenburg
Prague 10
eYello CZ a.s., Prag/Tschechien
100,00
Limuzská 2110/8
EZG Operations GmbH, Wismar (vormals ESG Operations
Am Haffeld 2
100,00
GmbH, Wismar)
23970 Wismar
Schulze-Delitzsch-Straße 7
GasVersorgung Süddeutschland GmbH, Stuttgart
100,00
70565 Stuttgart
Weipertstraße 41
Gasversorgung Unterland GmbH, Heilbronn
100,00
74076 Heilbronn
Am Wasserkraftwerk 49
NaturEnergie AG, Grenzach-Whylen
100,00
79639 Grenzach-Whylen
Rheinbrückstr. 5/7
NaturEnergie+ Deutschland GmbH, Rheinfelden
100,00
79618 Rheinfelden Baden
Sales & Solutions GmbH, Frankfurt am Main (vormals Watt
Lyoner Str. 44-48
100,00
Deutschland GmbH, Frankfurt am Main)
60528 Frankfurt am Main
Friedrichstraße 13
SüdBest GmbH, Stuttgart
100,00
70174 Stuttgart
Talstr. 117
Thermogas Gas- und Gerätevertriebs-GmbH, Stuttgart
100,00
70188 Stuttgart
Lyoner Str. 44-48
Watt Synergia GmbH, Frankfurt am Main
100,00
60528 Frankfurt am Main
Taubenholzweg 1
Yello Strom GmbH, Köln
100,00
51105 Köln- Poll
Badstr. 80
ZEAG Immobilien GmbH & Co. KG, Heilbronn
100,00
74072 Heilbronn
Fleischmannstr. 50
grünES GmbH, Esslingen am Neckar
51,00
73728 Esslingen am Neckar
Durlacher Allee 93
EnBW Eni Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe
50,00
76131 Karlsruhe
Energiedienstleistungen Rhein-Neckar GmbH,
Donnersbergweg 2
50,00
Ludwigshafen
67059 Ludwigshafen am Rhein
Energie- und Medienversorgung Sandhofer Straße GmbH &
Sandhofer Str. 116
49,91
Co. KG, Mannheim
68305 Mannheim
Propojené, ale nekonsolidované společnosti
Talstraße 117
WECO Flüssiggas Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart
100,00
70188 Stuttgart
Badstr. 80
ZEAG Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, Heilbronn
100,00
74072 Heilbronn
Talstraße 117
WECO Flüssiggas GmbH & Co. KG, Stuttgart
90,00
70188 Stuttgart
Pražská energetika Holding a.s.
11
Zpráva o vztazích 2013
Energie- und Medienversorgung Sandhofer Straße
Verwaltungs GmbH, Mannheim
Podíl na ZK V % Sídlo
Sandhofer Str. 116
50,00
68305 Mannheim
Ostatní majetkové účasti
Plně konsolidované společnosti
ED Immobilien GmbH & Co. KG, Rheinfelden
100,00
ED Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, Rheinfelden
100,00
EnBW City GmbH & Co. KG, Obrigheim
100,00
EnBW Immobilienbeteiligungen GmbH, Stuttgart
100,00
EnBW International Finance B.V., Rotterdam/Niederlande
100,00
EnBW Perspektiven GmbH, Karlsruhe
100,00
EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH, Karlsruhe
100,00
Energiedienst Support GmbH, Rheinfelden
100,00
Facilma Grundbesitzmanagement und -service GmbH & Co.
Besitz KG, Obrigheim
100,00
Neckarwerke Stuttgart GmbH, Stuttgart
100,00
NWS Finanzierung GmbH, Karlsruhe
100,00
Salamander Marken GmbH & Co. KG, Karlsruhe
100,00
SBZ Beteiligungen GmbH, Karlsruhe
100,00
symbiotic services GmbH, Karlsruhe
100,00
Teweratio GmbH, Stuttgart
100,00
MURVA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.
KG, Grünwald
95,00
EnBW EnHol Beteiligungsgesellschaft mbH, Karlsruhe
86,61
EnBW VersicherungsVermittlung GmbH, Stuttgart
51,00
Propojené, ale nekonsolidované společnosti
EBAG Omega Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH,
Stuttgart
EnBW CZ spol. s.r.o., Prag/Tschechien
EnBW Omega Achtundvierzigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart
EnBW Omega Dreiundvierzigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart
EnBW Omega Einundfünfzigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart
EnBW Omega Einundvierzigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart
Pražská energetika Holding a.s.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Rheinbrückstr. 5-7
79618 Rheinfelden Baden
Rheinbrückstr. 5-7
79618 Rheinfelden Baden
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Eichwiesenring 14
70567 Stuttgart
Schouwburgplein 30-34
NL- 3012 CL Rotterdam
Durlacher Allee 93
76131 Karlsrhe
Durlacher Allee 93
76131 Karlsrhe
Rheinbrückstr. 5-7
79618 Rheinfelden Baden
Kraftwerkstr. 1
74847 Obrigheim
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Stammheimer Str.10
70806 Kornwestheim
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Durlacher Alle 93
76131 Karlsruhe
Ossietzkystr. 8
70174 Stuttgart
Tölzer Str. 15
82031 Grünwald
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Durlacher Allee 93
76131 Karlsrhe
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Jungmannova 31Prague 1
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
12
Zpráva o vztazích 2013
EnBW Omega Fünfzigste Verwaltungsgesellschaft mbH,
Stuttgart
EnBW Omega Neununddreißigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart
EnBW Omega Neunundvierzigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart
EnBW Omega Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH,
Karlsruhe
EnBW Omega Zweiundvierzigste Verwaltungsgesellschaft
mbH, Stuttgart
EnBW Real Estate GmbH, Obrigheim
EnBW Senergi Immobilien GmbH, Karlsruhe
KMS Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart
NeckarCom Telekommunikation GmbH, Stuttgart
OSD SCHÄFER GmbH, Karlsruhe
SSG Verwaltungsgesellschaft mbH i.L., Kornwestheim
Podíl na ZK V % Sídlo
Schelmenwasenstr. 15
100,00
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
100,00
70567 Stuttgart
Schelmenwasenstr. 15
100,00
70567 Stuttgart
Durlacher Allee 93
100,00
76131 Karlsruhe
Schelmenwasenstr. 15
100,00
70567 Stuttgart
Amtsgericht Frankfurt am Main
100,00
HRB 55144
Durlacher Allee 93
100,00
76131 Karlsruhe
Durlacher Allee 93
100,00
76137 Karlsruhe
Stöckachstr. 48
100,00
70190 Stuttgart
Greschbachstr. 1
100,00
76229 Karlsruhe
Stammheiner Str.10
100,00
70806 Kornwestheim
Nepřímo ovládané společnosti na území ČR (ve smyslu § 66a, odst. 2 Obch. zákoníku)
Společnost
Pražská energetika, a. s.
PREdistribuce, a. s.
eYello CZ, a. s.
PREměření, a. s.
Pražská energetika Holding a.s.
% podíl na ZK
58,05
100,00
100,00
100,00
Adresa sídla
Praha 10, Na Hroudě 1492/4
Praha 5, Svornosti 3199/19a
Praha 10, Limuzská 2110/8
Praha 10, Na Hroudě 2149/19
13
Zpráva o vztazích 2013
SMLOUVY, OPATŘENÍ ČI JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE
§ 66A ODST. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
Smlouvy uzavřené, resp. účinné v roce 2013 mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9
obchodního zákoníku:
1) „Akcionářská smlouva“ ze dne 14. 7. 2010 mezi PREH a společností EnBW Energie Baden
Württemberg AG (o spolupráci akcionářů ve vztahu k PRE).
Tato obchodní smlouva byla uzavřena na základě obvyklých obchodních podmínek, bez
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany.
2) „Smlouva o poskytování poradenských a správních služeb“ ze dne 26. 1. 2004 mezi PREH
a společností EnBW CZ spol. s r.o. ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 2. 4. 2007,
Dodatku č. 2 ze dne 16.2.2010 a Dodatku č. 3 ze dne 17.10.2012. Na základě této smlouvy
EnBW CZ spol. s r.o. poskytuje PREH poradenské a správní služby. Tato obchodní smlouva
a její Dodatky č. 1, 2 a 3 byly uzavřeny na základě obvyklých obchodních podmínek, bez
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany.
3) „Smlouva o nájmu nebytových prostor“ ze dne 30. 3. 2001 mezi PREH a Pražská
energetika, a. s., (PRE) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2004. Na základě této smlouvy si
PREH od PRE pronajímá kancelářské prostory pro sídlo své společnosti. Tato obchodní
smlouva a její Dodatek č. 1 byly uzavřeny na základě obvyklých obchodních podmínek, bez
zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany.
4) „Smlouva o vedení ekonomické a personální agendy“ ze dne 30. 3. 2001 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2002, Dodatku č. 2 ze dne 31. 12. 2007 a Dodatku č. 3 ze dne 8.
4. 2008 mezi PREH a Pražská energetika, a.s. Na základě této smlouvy zpracovává PRE pro
PREH ekonomickou (vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky apod.) a personální
agendu. Tato obchodní smlouva a její Dodatky č. 1, 2 a 3 byly uzavřeny na základě
obvyklých obchodních podmínek, bez zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany.
5) „Smlouva o krátkodobém úvěru“ ze dne 1. 7. 2013 mezi PREH a PRE. Na základě této
smlouvy poskytla PREH PRE úvěr se splatností 30. 7. 2014. Tato obchodní smlouva byla
uzavřena na základě obvyklých obchodních podmínek, bez zvýhodnění jedné nebo druhé
smluvní strany.
6) „Zpracování internetových stránek PREH“ na základě objednávky ze dne 10. 12. 2013. PRE
zpracovala pro PREH internetové stránky společnosti. Tato smlouva byla uzavřena na
základě obvyklých obchodních podmínek, bez zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní
strany.
Z výše uvedených smluv nevznikla ovládané osobě žádná újma.
Osoba ovládaná neučinila v posledním účetním období žádné další právní úkony vůči
ostatním propojeným osobám, ani v zájmu nebo na popud těchto osob nepřijala ani
neuskutečnila žádná opatření. Ovládaná osoba rovněž neposkytla žádné další plnění
propojeným osobám.
V Praze dne 13. 3. 2014
Představenstvo společnosti
Pražská energetika Holding a.s.
Pražská energetika Holding a.s.
14

Podobné dokumenty