Photo Frame 810

Transkript

Photo Frame 810
PHOTO FRAME 810
Popis pøístroje
1. UP: Kurzor nahoru/rotace obrázku/pohyb po
pøiblíženém obrázku nahoru
2. DOWN: Kurzor dolù/rotace obrázku/pohyb po
po pøiblíženém obrázku dolù
3. PREV: Pøedchozí obrázek/pohyb po pøiblíženém
obrázku vlevo/snížení hodnoty položky v menu
4. NEXT: Další obrázek/pohyb po pøiblíženém
obrázku vpravo/zvýšení hodnoty položky v menu
5. EXIT: Návrat do pøedchozí obrazovky
8. Montážní otvory
6. MENU/SETTINGS: Funkce vymazání
volba složky - souboru, submenu pøi
prohlížení obrázkù/menu „Settings”
7. POWER/PLAY/PAUSE: Zapnutí-vypnutí
pøístroje/zvìtšení obrázku na celý
displej/spuštìní-pozastavení slideshow
/vstup do složky a návrat do vyšší složky
9. USB Host: konektor pro USB flash disky
10. SDHC/SD/MS/MMC èteèka
11. AC/DC konektor napájení
Dálkové ovládání
Zobrazení obrázkù
MENU
1. ON/OFF: Zapnutí/vypnutí
2. MENU: Návrat na menu pamìti / vyvolání volby
ZOOM
ROTATE
vymazání souboru / volba souboru - složky /
submenu pøi prohlížení obrázkù
3. ROTATE: Otoèení obrázku o 90°, 180°, 270°
4. UP: Kurzor nahoru / otáèení obrázku / pohyb
SLIDE
EXIT
SHOW
po zvìtšeném obrazu
5. ZOOM: Zvìtšení obrazu v pìti krocích
6. PREV: Pøedchozí obrázek / pobyb po zvìtšeném
obrazu / snížení hodnoty položky v menu
7. PLAY/PAUSE: Zobrazení zvoleného obrázku na celé
obrazovce / potvrzení volby / start - pozastavení slideshow
/ vstup - opuštìní aktuální složky
8. NEXT: Další obrázek / pobyb po zvìtšeném obrazu / snížení hodnoty položky v menu
9. SLIDESHOW: Zahájení slideshow obrázkù
10. DOWN: Kurzor dolù / otáèení obrázku / pohyb po zvìtšeném obrazu
11. EXIT: Návrat na pøedchozí obrazovku (menu)
Po zapnutí pøístroje se objeví hlavní menu s nastavenou položkou Photo. Po stisku tlaèítka
PLAY/PAUSE se zobrazí mozaika s náhledy obrázkù z vložené karty nebo USB disku. Mezi
obrázky mùžete procházek tlaèítky UP, DOWN, PREV a NEXT, aktuální soubor mùžete zobrazit
na celé ploše displeje tlaèítkem PLAY/PAUSE. Pokud nìkolik sekund podržíte tlaèítko MENU,
zobrazí se volba smazání vybraného obrázku (Delete) nebo návrat zpìt (Exit).
Napájení
Váš fotorámeèek Energy Photo Frame 810 je napájen ze sítì pomocí dodávaného AC/DC 5V
adaptéru. Nepoužívejte jiný adaptér než od výrobce! Pokud produkt nehodláte delší dobu
používat, vypnìte jednotku hlavním vypínaèem na zadní stranì (dálkový ovladaè vypne pøístroj jen
do pohotovostního režimu). Pro vìtší úsporu elektrické energie vytáhnìte adaptér ze zásuvky.
Dálkový ovladaè je napájen 3V lithiovou baterií CR2025, kterou lze v pøípadì vybití snadno
vymìnit.
Zapnutí/vypnutí pøístroje
Pøi prvním zapnutí podržte nìkolik sekund tlaèítko ON/OFF na zadní stranì pøístroje nebo na
dálkové ovladaèi. Totéž proveïte pro vypnutí fotorámeèku.
V celoobrazovkovém režimu lze obrázky pøepínat tlaèítky PREV/NEXT. Pro spuštìní slideshow
od aktuálního obrázku stisknìte tlaèítko PLAY/PAUSE, totéž pro pozastavení slideshow. Ruèní
procházení obrázkù je možné pouze pøi zastaveném slideshow. Podržením tlaèíka MENU
vyvoláte submenu s nabídkou povelu Rotate (otoèení), Zoom (zvìtšení), Save Picture (uložit
obrázek do interní pamìti) a Exit (návrat).
Pro zvìtšení aktuálního obrázku stisknìte (pøi zastaveném slideshow) tlaèítko ZOOM - k
dispozici je 5 úrovní zvìtšení. Tlaèítky UP, DOWN, PREV, NEXT se mùžete pohybovat po ploše a
prohlížet si detaily obrázku. Funkci zvìtšení lze též vyvolat z menu - viz výše.
Pro otoèení aktuálního obrázku stisknìte (pøi zastaveném slideshow) tlaèítko ROTATE.
Obrázek lze rotovat o 90, 180 nebo 270 stupòù. Funkci otáèení lze též vyvolat z menu - viz výše.
Dùležité: Nenechávejte tentýž statický obrázek na obrazovce déle než jeden den, riskujete
poškození TFT displeje! Doporuèujeme mìnit obrázek alespoò 2x dennì nebo ideálnì použít
slideshow s dlouhým intervalem zmìny obrázkù.
Správce souborù
Pro aktivaci této funkce vyberte tlaèítky UP/DOWN z hlavního menu položku File Explorer a
potvrïte tlaèítkem PLAY/PAUSE. Mùžete procházet složky a soubory ve formátu JPG/JPEG
uložené na pamìovém zaøízení (kartì nebo USB flash disku) se zobrazením miniatur obrázkù a
detaily souboru - názvem, rozlišením a velikostí. Tlaèítky UP/DOWN zvolte soubor nebo složku
a tlaèítkem PLAY/PAUSE pro zobrazení obrázku na celém displeji nebo vstup do složky èi návrat
do vyšší složky.
Mazání složek a souborù: Podržte nìkolik sekund tlaèítko MENU z nabídky zvolte „Delete” pro
vymazání vybrané složky nebo souboru. Potvrïte tlaèítkem PLAY/PAUSE.
Kalendáø
USB Host / M-EX
Prohlášení o shodì
Pro aktivaci této funkce vyberte tlaèítky UP/DOWN z hlavního menu položku Calendar a
potvrïte tlaèítkem PLAY/PAUSE. Na displeji se zobrazí mìsíèní kalendáø spolu s hodinami a
obrázky z pamìti.
Váš Energy Photo Frame 710 dokáže pøehrávat obrázky kromì pamìových karet SDHC/SD/
MMC/MS také z USB diskù pøipojených k rozhraní USB Host na zadní stranì pøehrávaèe.
Nastavení
1. Proè nemohu zobrazit své soubory JPG?
Mnoho digitálních fotoaparátù a grafických editorù pøidává do souborù JPG vlastní data,
která mohou zabránit fotorámeèku v korektním naètení snímku. Zkuste soubor otevøít v grafickém programu a uložit jej pod jiným názvem.
Výrobce Energy Sistem Soyntec S.A., Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1,
03509 Finestrat Alicante (Španìlsko) deklaruje výhradní odpovìdnost za
shodu produktu Energy Photo Frame 810 Deep Black, vyrobeného v Èínì, se
souvisejícími smìrnicemi, normami a standardy Evropské unie dle
89/336/EEC (EMC smìrnice).
Øešení problémù
Pro nastavení systémových parametrù fotorámeèku zvolte z hlavního menu položku Settings a
potvrïte tlaèítkem PLAY/PAUSE.
Language: volba komunikaèního jazyka nabídek fotorámeèku
Photo Sequence: poøadí øazení fotek pøi promítání: Sequence (postupnì), Random (náhodnì)
Slide Mode: zobrazení jedné, tøí nebo ètyø fotografií souèasnì pøi slideshow
Slide Speed: zvolte interval zmìny obrázku v automatickém režimu Slideshow. Vyberte
3/5/15/30 sekund nebo 1/5/15/30 minut nebo 1 hodinu.
Photo Effect: barevné tónování obrázkù „Color” (pùvodní), „Mono” (èernobílé), „Sepia”.
Transition Effect: vyberte z 15 nabízených pøechodových efektù, které zpestøí pøechody mezi
zobrazovanými soubory. Zvolit lze konkrétní efekt nebo Random (náhodný).
Image mode:
režim zobrazení fotografií na displeji
- Full: soubor je horizontálnì natažen tak, aby se vešel na celou obrazovku
- Optimal: obrázek je roztažen tak, aby vyplnil celou plochu displeje
- Auto-Fit: obrázek je zobrazen na celé ploše displeje pøi zachování pomìru
a velikosti stran
Display: nastavení kontrastu (Contrast), jasu (brightness), sytosti (Color) a zabarvení (Tone)
Set Time and Date: nastavení systémových hodin a datumu
Set Time Format: nastavení mezi zobrazením èasu ve 12- nebo 24-hodinovém formátu
Format Build-in Memory: zformátování interní pamìti fotorámeèku
Reset Settings: tato volba zruší veškeré uživatelské zmìny a nahraje tovární nastavení
2. Nelze ukládat nebo kopírovat soubory do interní pamìti fotorámeèku.
V tomto pøípadì nejprve zformátujte interní pamì a poté proveïte operaci se soubory.
3. Pøístroj nerozpoznal vloženou pamìovou kartu.
Ujistìte se, že je karta správnì vložena. Mìjte na pamìti, že pøístroj je kompatibilní s kartami
SDHC/SD/MMC/MS.
Technické specifikace
Displej
Soubory
Pamì
8" TFT panel, formát 16:9, rozlišení 800x600 bodù
JPEG
pamìové karty SD, SDHC, MMC, MS
USB Host 2.0
Napájení AC adaptér 100-240V, výstup DC 5V/1,5A
Rozmìry 224 x 163 x 26 mm
Hmotnost 480g
Obsah balení
Energy Photo Frame 810, utìrka na displej, manuál, dálkové ovládání, AC/DC adaptér
Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com
Toto zaøízení je elektroodpad a nepatøí do domovního odpadu. Takto oznaèené
nefunkèní zaøízení mùžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbìrnì.
Dovozce pro ÈR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.
Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Štìrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10.
Tel: 777 785 404 (Po-Pá 9-15 hod.), E-mail: [email protected], www.getta.cz

Podobné dokumenty

Photo Frame M8 - Energy Sistem

Photo Frame M8 - Energy Sistem Váš fotorámeèek Energy Photo Frame M8 Ultra Slim je napájen ze sítì pomocí dodávaného AC/DC 5V adaptéru. Nepoužívejte jiný adaptér než od výrobce! Pokud produkt nehodláte delší dobu používat, vypnì...

Více

Photo Frame 850

Photo Frame 850 Pamì pamìové karty SD, SDHC, MMC, MS; USB Host 2.0 pro flash disky interní pamì 2GB Napájení AC adaptér 100-240V, výstup DC 5V/2A; interní lithiová baterie, cca 2 hod. výdrž Rozmìry 218 x 173 x ...

Více

Docking 100 Web

Docking 100 Web Pro nastavení automatického vypnutí rádia stisknìte bìhem poslechu hudby v pøíslušném režimu postupnì tlaèítko SNOOZE/SLEEP/LIGHT pro nastavení èasového intervalu vypnutí v rozmezí 10-90 minut: 90/...

Více

410x Quick11 new web

410x Quick11 new web Pøehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potøeba, soubor pøekódujte znovu v poèítaèi. Nelze pøehrávat WMA chránìné systémem DRM. Jaká videa lze pøehrát v ...

Více

420x Touch Quick11 new web

420x Touch Quick11 new web Zkuste pøístroj vypnout tlaèítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepomùže, mùže být poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky poèítaèe, z menu zvolte "Download Energy MP5 Firmware Utility"...

Více

320x Quick new - Energy Sistem

320x Quick new - Energy Sistem rovnìž, že máte v poèítaèi nainstalované všechny nové kodeky napø. z balíku K-Lite Codec Pack. Pøehrávaè na mì mluví španìlsky, jak nastavím v menu angliètinu? V hlavním menu jdìte do nabídky SETTI...

Více

220x Quick new - Energy Sistem

220x Quick new - Energy Sistem rovnìž, že máte v poèítaèi nainstalované všechny nové kodeky napø. z balíku K-Lite Codec Pack. Pøehrávaè na mì mluví španìlsky, jak nastavím v menu angliètinu? V hlavním menu jdìte do nabídky SETTI...

Více

150x Quick new

150x Quick new Data ID3 Tagù mají nekorektní znaky Text zobrazených polí (název, interpret apod.) musí být uložen ve formátu UNICODE pro zajištìní maximální kompatibility pøi zobrazení. Nicménì špatné zobrazení n...

Více

250x Quick new web

250x Quick new web Mùže být poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky poèítaèe, z menu zvolte "Download Energy 25 Series Firmware". Otevøe se stránka podpory na www.energysistem.com, zde zvolte firmware pro v...

Více

DasaF1015 návod ve formátu pdf

DasaF1015 návod ve formátu pdf Je-li DVBT tuner vybaven tzv. “fantomovým” napájením antény po koax. kabelu pøipojte anténu pomocí koaxiálního kabelu s F konektorem pro anténu a F èi IEC konektorem na stranì DVBT tuneru dle typu....

Více