220x Quick new - Energy Sistem

Transkript

220x Quick new - Energy Sistem
Pøipojení k PC, nabíjení baterie, zapnutí/vypnutí:
Pøehrávaè pøipojte k USB portu poèítaèe pomocí dodávaného datového kabelu. V systému
Windows se automaticky objeví výmìnná disková jednotka reprezentující interní pamì
pøehrávaèe. Soubory a adresáøe mùžete èíst, zapisovat a mazat, stejnì jako pøi práci s pevným
diskem poèítaèe. Po ukonèení práce vždy pøehrávaè nejprve bezpeènì odhlašte ze systému
pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej mùžete odpojit od PC.
220x MP4 Player
Popis pøístroje:
1. VOLUME+: zesílení/A-B smyèka/oblíbené
2. PREV: pøedchozí položka/pøetáèení zpìt
3.MENU: pøedchozí menu/hlavní menu/
menu rádia
4. PLAY: volba/hrát/pauza/zapnutí/vypnutí
5. NEXT: další položka/pøetáèení vpøed
6. VOLUME-: zeslabení/vypnutí LRC/smazat
7. POWER: hlavní vypínaè
8. Oèko pro poutko
9. Konektor pro sluchátka
10. Mikrofon
11. USB 2.0 pro pøenos dat a nabíjení baterie
10
3
1
11
2
5
4
6
7
Baterie se nabíjí vždy bìhem pøipojení k poèítaèi, volitelnì ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá pøibližnì 3-5 hodin. Nenechávejte pøístroj
zbyteènì dlouho pøipojený ke zdroji napìtí, mohlo by dojít k jeho poškození.
Pøehrávaè zapnìte podržením tlaèítka PLAY na cca 2 sekundy. Pro vypnutí podržte tlaèítko PLAY
cca 3 sekundy. Systém uloží uživatelská nastavení a vypne pøístroj.
Hlavní nabídka:
1. MUSIC - pøehrávání hudby
2. VIDEO - pøehrávání videa
3. RADIO - pøíjem rozhlasového vysílání
4. PHOTO - prohlížení obrázkù a fotografií
5. E-BOOK - ètení textových souborù
6. RECORD - záznam hlasových poznámek
7. BROWSER - správce dat
8. SETTINGS - nastavení systému
Nabídka Music:
9
8
V menu Music se nalézají níže uvedené položky. Stisknutím tlaèítka VOLUME+ lze vybraný
soubor z výpisu pøidat nebo odebrat do/ze seznamu oblíbených skladeb:
Music Player (obrazovka pøehrávání), All Music (seznam všech skladeb v pamìti), Artist
(seznam skladeb podle umìlcù), Album (seznam alb), Title (výpis podle názvù), Favorites
(seznam oblíbených skladeb), Recordings (seznam nahrávek), Dir List (procházení adresáøové
struktury pamìti), Update (aktualizace knihovny médií). Aby byly skladby správnì zaøazené v
kategoriích, musí mít vyplnìna odpovídající pole v ID3 Tagu.
Na obrazovce pøehrávání jsou uvedeny údaje z ID3 Tagù (název, autor...), informace o typu
souboru a èase, režimy pøehrávání a opakování a hlasitost. V rámci souboru se lze pohybovat
dlouhým stiskem tlaèítek PREV/NEXT, krátkým stiskem pøecházet mezi soubory. Pokud má
soubor pøiøazen text písnì (LRC soubor), zobrazí se místo grafického ekvalizéru. Hlasitost zvuku
mùžete upravit podržením tlaèítek VOLUME+/VOLUME-. Krátkým stiskem tlaèítka VOLUME+
mùžete nastavit body smyèky A-B. Krátkým stiskem MENU se vrátíte zpìt na výpis souborù,
delším stiskem pak do hlavní nabídky. Volby nastavení parametrù pøehrávaèe jsou dostupné
pod položkou SETTINGS -> MUSIC v hlavním menu:
EQ Select (ekvalizér):
Normal, MS PlayFX, Rock, Pop, Classic, Jazz
Repeat Mode (opakování): Once (pøehrát soubor jednou), Repeat 1 (opakovat soubor),
Folder Once (pøehrát celou složku jednou), Folder Repeat
(opakovat složku), All Once (pøehrát vše jednou), All Repeat
(opakovat vše), Intro (10sec. ukázky skladeb)
Play Mode (pøehrávání):
Normal (postupnì), Shuffle (náhodnì)
Nabídka Radio:
Pro ideální pøíjem pøipojte k pøístroji sluchátka nebo USB kabel, oboje slouží jako anténa.
Systém umožòuje automatické nebo ruèní naladìní stanic. Pro automatické prohledání pásma
a uložení dostupných stanic do pøedvoleb stisknìte v režimu RADIO tlaèítko MENU, zvolte
„Auto” a stisknìte PLAY. Pro ruèní ladìní zvolte v menu FM položku „Manual”, tlaèítky
PREV/NEXT mùžete procházet frekvenèní pásmo. Po nalezení stanice stisknìte MENU, zvolte
„Mem”, tlaèítky PREV/NEXT zvolte požadované èislo pøedvolby a stiskem PLAY stanici uložte.
Pro procházení pøedvoleb se stanicemi zvolte z FM menu položku „Preset”. Tlaèítky
VOLUME+/ VOLUME- mùžete upravit hlasitost, podržením tlaèítka MENU režim rádia opustíte.
Nabídka Video:
S ENERGY 220x mùžete pøehrávat videoklipy a filmy, které jste pøedtím pøevedli do formátu AVI
(XviD s MP2 zvukovou stopou) pomocí programu Energy Movier, který se nachází na pøiloženém
CD-ROM. Po zvolení funkce VIDEO mùžete vybrat požadovaný soubor v adresáøové struktuøe
interní pamìti tlaèítky PREV/NEXT, stiskem tlaèítka PLAY jej spustíte.
Bìhem pøehrávání stisknìte PLAY pro pozastavení a opìtovné spuštìní videa, VOLUME+/
VOLUME- pro úpravu hlasitosti. Krátkým stiskem tlaèítem PREV/NEXT mùžete pøecházet na
pøedchozí/další soubor, podržením lze video pøetáèet zpìt/vpøed. Pro návrat do výpisu
souborù stisknìte krátce MENU, podržením tlaèítka MENU se vrátíte do hlavní nabídky.
Nabídka Browser:
Pomocí tohoto nástroje mùžete procházet adresáøovou strukturu interní pamìti a spouštìt
všechny typy souborù (na rozdíl od jednotlivých režimù, kdy vždy vidíte pouze související
soubory, tedy jen hudbu, video, obrázky atd.).
Soubory a adresáøi mùžete listovat tlaèítky PREV/NEXT, pro vstup do adresáøe stisknìte PLAY,
pro návrat na vyšší úroveò stisknìte MENU. Chcete-li urèitý soubor smazat, stisknìte
VOLUME- a potvrïte „Yes”.
Nabídka Photo:
V adresáøové struktuøe interní pamìti zvolte požadovaný soubor a stisknìte PLAY. Tlaèítky
PREV/NEXT mùžete pøecházet na pøedchozí/další obrázek, stiskem tlaèítka MENU se vrátíte
zpìt na výpis souborù a delším podržením do hlavní nabídky. Stiskem tlaèítka PLAY pøi
zobrazeném obrázku spustíte automatickou prezentaci, interval mezi jednotlivými snímky
nastavíte zde:
SETTINGS -> Auto Browse -> Photo Browse
Nabídka E-Book:
Po zvolení položky E-BOOK v adresáøové struktuøe interní pamìti zvolte požadovaný soubor
tlaèítky PREV/NEXT a stisknìte PLAY. Tlaèítky PREV/NEXT mùžete listovat po stránkách, stiskem
tlaèítka PLAY pøi zobrazeném textu spustíte/zastavíte automatické stránkování, jehož interval
mùžete nastavit zde:
SETTINGS -> Auto Browse -> Text Browse
Tlaèítky VOLUME+/VOLUME- lze na vybraném místì ukládat nebo mazat záložky.
Nabídka Record:
Po zvolení položky RECORD z hlavního menu mùžete tlaèítkem PLAY zahájit/pozastavit záznam
z mikrofonu. Krátkým stiskem tlaèítka MENU záznam ukonèíte. Delším podržením tlaèítka
MENU se vrátíte do hlavní nabídky.
Nahrávky se ukládají ve formátu WAV do složky „RECORD”, odkud je mùžete pøehrávat v
režimu MUSIC pod položkou „Recordings” nebo ze správce souborù BROWSER.
Nejèastìjší dotazy
MP4 pøehrávaè nereaguje, co mám dìlat?
V pøípadì, že pøístroj tzv. zamrzne bìhem nìjaké funkce (napøíklad pøi pokusu o pøehrání
nekompabitilních dat), vypnìte jej hlavním vypínaèem POWER ON/OFF a poté jej opìt zapnìte.
Pøístroj se chová nestandardnì nebo nelze zapnout.
Mùže být poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky poèítaèe, z menu zvolte
"Download Energy 22 Series Firmware". Otevøe se stránka podpory na www.energysistem.com,
zde zvolte firmware pro váš pøístroj, stáhnìte jej a rozbalte na disk poèítaèe. Otevøete soubor
"Readme" a následujte instrukce. Pøed instalací firmware si zazálohujte všechna data, pamì je
bìhem procesu vymazána! Podle sériového èísla ovìøte, že stažený soubor je opravdu urèen
pro váš pøehrávaè. Aplikací jiného firmware mùžete pøístroj znièit!
Nelze pøehrát nìkteré MP3 a WMA soubory, nezobrazují se nìkteré obrázky...
Pøehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude
potøeba, soubor pøekódujte znovu v poèítaèi. Nelze pøehrávat WMA chránìné systémem
DRM. Dále nìkteré JPG soubory mohou obsahovat data zapsaná digitálními fotoaparáty nebo
grafickými programy, které zabrání systému pøehrávaèe takový obrázek korektnì naèíst.
Jaká videa lze pøehrát v mém pøehrávaèi?
Procesor pøehrávaèe umí pøehrát AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2. Pokud
Vaše video není kompatibilní, pøekódujte je v dodaném programu Energy Movier. Ujistìte se
rovnìž, že máte v poèítaèi nainstalované všechny nové kodeky napø. z balíku K-Lite Codec Pack.
Pøehrávaè na mì mluví španìlsky, jak nastavím v menu angliètinu?
V hlavním menu jdìte do nabídky SETTINGS -> IDIOMA a zvolte ENGLISH.
Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu www.energy-sistem.cz
Toto zaøízení je elektroodpad a nepatøí do domovního odpadu. Takto oznaèené
nefunkèní zaøízení mùžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované
sbìrnì.
Dovozce pro ÈR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.
Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Za Kovárnou 25, 10900 Praha 10.
POZOR - nová adresa servisu od 6.2.2012: Štìrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10.
Tel: 777 785 404, E-mail: [email protected], www.getta.cz

Podobné dokumenty

320x Quick new - Energy Sistem

320x Quick new - Energy Sistem Baterie se nabíjí vždy bìhem pøipojení k poèítaèi, volitelnì ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá pøibližnì 3-5 hodin. Nenechávejte pøístroj zbyteènì dlou...

Více

250x Quick new web

250x Quick new web Pøehrávaè pøipojte k USB portu poèítaèe pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví výmìnná disková jednotka reprezentující interní pamì pøehrávaèe. Soubory a adresá...

Více

420x Touch Quick11 new web

420x Touch Quick11 new web Pøehrávat lze mnoho formátù vèetnì AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2. Pokud Vaše videa nelze pøehrát, pøekódujte je v dodaném programu Energy Movier. Ujistìte se rovnìž, že máte v poè...

Více

52xx Touch Quick11 new

52xx Touch Quick11 new Pøehrávat lze mnoho formátù vèetnì AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2. Pokud Vaše videa nelze pøehrát, pøekódujte je v dodaném programu Energy Movier. Ujistìte se rovnìž, že máte v poè...

Více

410x Quick11 new web

410x Quick11 new web pro pamìovou kartu. Soubory a adresáøe mùžete èíst, zapisovat a mazat, stejnì jako pøi práci s pevným diskem poèítaèe. Po ukonèení práce vždy pøehrávaè nejprve bezpeènì odhlašte ze systému pomocí ...

Více

150x Quick new

150x Quick new Pøehrávaè pøipojte k USB portu poèítaèe pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví výmìnná disková jednotka interní pamìti. Soubory a adresáøe mùžete èíst, zapisovat...

Více

core vision

core vision - volba zvukových efektù 3D, Bass, LEQ (volume equalizer) EQ Set - volba režimu ekvalizéru (Normal, PlayFX, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ) User EQ Setup - nastavení uživatelské pøedvolby ...

Více

Photo Frame 810

Photo Frame 810 PLAY/PAUSE se zobrazí mozaika s náhledy obrázkù z vložené karty nebo USB disku. Mezi obrázky mùžete procházek tlaèítky UP, DOWN, PREV a NEXT, aktuální soubor mùžete zobrazit na celé ploše displeje ...

Více

Docking 100 Web

Docking 100 Web Pro nastavení automatického vypnutí rádia stisknìte bìhem poslechu hudby v pøíslušném režimu postupnì tlaèítko SNOOZE/SLEEP/LIGHT pro nastavení èasového intervalu vypnutí v rozmezí 10-90 minut: 90/...

Více

Český návod v PDF

Český návod v PDF svépomocí, opravu nechte na autorizovaném servisu! Toto je laserový přístroj třídy 1. Nikdy nerozebírejte kryt laserové optiky a nedívejte se přímo do čočky, mohlo by dojít k poškození zraku! Stand...

Více