ZPRAVODAJ

Komentáře

Transkript

ZPRAVODAJ
1
2016
ZP R A V OD A J
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,
oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové
a SPS Hradeckého a Pardubického kraje
Ročník 21 Ročník 21
Vogel Jiří Ing.
OBSAH
leden 2011
 JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI BŘEZEN AŽ ČERVEN
2016

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI 2016
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČKAIT 2016
USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČKAIT OBLAST
HRADEC KRÁLOVÉ
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2016
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
UKONČENÍ V. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
OPAKOVANÁ INFORMACE





ODBORNÁ EXKURZE – VÝBĚR TRASY
POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI – 700 LET KARLA IV.
a) aklamací 2 kandidáty do Dozorčí
komise
se sídlem2015
v Praze na tříleté období 2012 –
 DVD
PROFESIS
2014:
 PROFESNÍ AKTIV POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB - VÝZVA
 ORGANIZAČNÍ
ZMĚNY NA STAVEBNÍM ÚŘADU
Málek Bořivoj Ing., Peterka Karel
Ing.
MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
b) aklamací delegaci z oblasti Hradec
Králové
na Shromáždění
delegátů,
 ČSN
V OBLASTNÍ
KANCELÁŘI
HK které se bude
konat dne 17. 3. 2012 ve složení:
 DOHODA O SPOLUPRÁCI A POMOCI V RÁMCI
1. Ing. Vítězslav Bezpalec
8. František
Melichárek
INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO
SYSTÉMU (IZS)

POZVÁNKY
2. Ing. Jiří Hájek
9. Ing. Jiří Otčenášek

3. Ing. Milan Havlišta
10. Ing. Karel Peterka
4. Ing. Vlastimil Klazar
11. Ing. Petr Skála
5. Ing. Václav Kikinčuk
12. Ing. Bohumil Rusek
Viz
6. Ing. Vladimíra Lesenská
13. Ing. Jiří Vogel
ZPRAVODAJ K TISKU
7. Ing. Bořivoj Málek
R
RO
OČ
ČN
NÍÍK
K 2266
Ú
ÚN
NO
OR
R
22001166
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
březen až červen 2016
ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové
13.00
7. 3.
14.30
Březen
2016
8. – 9. 3.
8.30
14.30
14. 3.
15.30
ZMĚNY POŽADAVKŮ NA
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
VNĚJŠÍCH KONTAKTNÍCH
ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ
KOTVENÍ ETICS.
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ POMŮCKY
PRO NÁVRH KOTVENÍ DLE ČSN
73 29 02. INFORMACE O
ZMĚNÁCH.
Ing. arch. Marcela Kubů
Asociace výrobců minerální
izolace
Ing. Jan Dvořák
Cech pro zateplování budov
http://www.ckait.cz/content/kotv
eni-etics
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ
K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM
Ing. Rusek, JUDr. Šakarov, Ing.
Kaisler
http://www.cssi-cr.cz/aktualityhradec-kralove/skoleni-kpriprave-k-legislativni-castiautorizacnich-zkousek-3.html
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
OP ČSSI HK
http://www.cssi-cr.cz/akce-aseminare/op-hradeckralove/vyrocni-clenska-schuzeop-cssi-hk.html
REKONSTRUKCE BÍLÉ VĚŽE
V HRADCI KRÁLOVÉ
Ing. Bohumil Rusek
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
19. 3.
Duben
2016
Schůze výborů
13.00
Schůze výborů
14.30
SANACE HISTORICKÝCH
PAMÁTEK
NA PŘÍKLADU GOTICKÝCH
HRADŮ
V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
VODNÍ HRAD ŠVIHOV A HRAD
4. 4.
2
HSC zasedačka
HSC zasedačka
HSC zasedačka
Praha
HSC zasedačka
7.30
.20. 4.
VELHARTICE
Ing. Michael Balík, CSc
http://www.ckait.cz/content/sana
ce-historickych-pamatek-0
STAVEBNÍ VELETRH BRNO
Účast na základě předchozího
přihlášení na adrese
http://www.cssi-cr.cz/hradeckralove/op-hradeckralove/mezinarodni-stavebniveletrh-brno.html
INŽENÝRSKÝ DEN
Květen
2016
13.00
Schůze výborů
14.30
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A
REAKCE NA POVODNĚ A
SUCHA
Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru péče o vodní
zdroje
Povodí Labe, státní podnik
Hradec Králové
Ing. Pavel Loskot, Ing. Lukáš
Netušil
ze společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.
http://www.ckait.cz/content/zaso
bovani-vodou-reakce-napovodne-sucha-0
2. 5.
VÝSTAVA 700 LET KARLA IV.
26. 5.
Červen
2016
13.00
Schůze výborů
14.30
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB
PŘI REALIZACI STAVBY
Jiří Doležal - stavitel
http://www.ckait.cz/content/prav
a-povinnosti-osob-pri-realizacistavby-se-zamerenim-nazhotovitele-stavbyvedouciho
6. 6.
http://www.ckait.cz/staveduk-search
3
Brno
Brno
HSC zasedačka
PRAHA
HSC zasedačka
POZVÁNKA
NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI
PRO ČLENY OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ
Vážení kolegové,
dovolte mi pozvat Vás srdečně na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
OBLASTNÍ POBOČKY
ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
HRADEC KRÁLOVÉ,
která se koná v pondělí dne
14. 3. 2016 od 14.30 hodin
v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra,
Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí
Program schůze











Schválení programu schůze
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Zpráva revizní komise
Vystoupení hostů
Přijetí nových členů, ukončení členství
Program činnosti pro rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Diskuse
Usnesení
Závěr
Po skončení schůze bude přednáška Ing. Ruska na téma rekonstrukce
Bílé věže v Hradci Králové pro členy OP ČSSI a ostatní zájemce – od 15.30 hod.
Ing. Jiří Hájek
předseda OP ČSSI
Hradec Králové
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 2016
TÝKÁ SE POUZE ČLENŮ OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ





řádný člen
přidružený člen
člen mimo aktivní pracovní činnost
mladý člen do 30ti let věku
čestní členové svazu, důchodkyně nad 65 let a
důchodci nad 70 let věku
600,- Kč/rok
200,- Kč/rok
400,- Kč/rok
200,- Kč/rok
0,- Kč/rok
Členský příspěvek uhraďte nejpozději do 31. března 2016 převodem na běžný účet u
pobočky České spořitelny, a.s. Hradec Králové, č. ú.: 1080168309/0800, konstantní symbol
0308, a jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. Členský příspěvek můžete uhradit i
v hotovosti v kanceláři ČSSI, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.
4
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČKAIT 2016
V roce 2016 byla místo papírové složenky na zaplacení členského poplatku
odeslána výzva k úhradě členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované
osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou emailovou adresu, obdrželi
výzvu poštou. Termín zaplacení, číslo účtu i variabilní symbol zůstávají stejné – informace je
rovněž zveřejněna na úřední desce na webových stránkách ČKAIT. Uhrazený členský
příspěvek je stále daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z příjmu. Dokladem o
zaplacení poplatku pro vás bude výpis z vašeho bankovního účtu.
Podle usnesení shromáždění delegátů (dne 21. 3. 2015) a Profesního a etického řádu
(PEŘ §6/5a) je stanovena výše členského poplatku pro rok 2016 na 3000,- Kč s
termínem zaplacení do 31. 3. 2016. Číslo účtu: 109270792/0300, v.s. vaše rodné číslo.
Členský poplatek
 řádného člena na rok 2016 splatný 31. 3. 2016 - 3.000,- Kč/rok
Snížená výše poplatků
 členský poplatek pro invalidy na základě žádosti, která obsahuje kopii dokladu o invaliditě
- 1.000,- Kč
 členský poplatek pro seniory na základě žádosti, kterou mohou podat AO pobírající řádný
starobní důchod (kopii potvrzení o přiznání důchodu) a jejichž příjmy z činnosti AO jsou
nižší než 50.000,- Kč/rok (čestné prohlášení) - 1.000,- Kč.
Osvobození od poplatků
Od členského poplatku jsou osvobozeny:
 autorizované osoby starší 70 let (na základě žádosti s prohlášením o ukončení aktivní
činnosti AO), tyto osoby nebudou na další činnost pojištěny, ale budou mít tzv. "Udržovací
pojištění" s krytím jejich činnosti 5 let zpět
 autorizované osoby na mateřské resp. rodičovské dovolené (na základě žádosti, která
obsahuje kopii rodného listu dítěte - žádost nutno každoročně obnovit)
 čestní členové ČKAIT
Další informace viz http://www.ckait.cz/content/placeni-clenskych-poplatku-za-rok2016.
VALNÁ HROMADA
USNESENÍ
Z VALNÉ HROMADY ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ,
KTERÁ SE KONALA DNE 5. LEDNA 2016
V BUDOVĚ KONGRESOVÉHO CENTRA ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ
Valné hromady se zúčastnilo 126 členů z 1930 řádných členů ČKAIT (což odpovídá
6,5 %), kteří byli na Valnou hromadu pozváni písemnou pozvánkou ve Zpravodaji 4/2015
nebo elektronickou poštou.
A) Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje

Zprávu o činnosti za rok 2015 a návrh plánu činnosti OK ČKAIT pro rok 2016
přednesenou předsedou oblasti ing. Milanem Havlištou.

Zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti ČKAIT a OK ČKAIT v roce 2015 přednesenou Ing.
Vlastimilem Klazarem
5
B) Valná hromada bere na vědomí
Informace předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o práci Představenstva a ostatních
orgánů Komory v roce 2015 a výhledu na rok 2016.
C) Valná hromada zvolila
c) aklamací delegaci a náhradníky z oblasti Hradec Králové na Shromáždění delegátů,
které se bude konat dne 19. 3. 2016 v hotelu Pyramida na Praze 6 ve složení
Ing. Vítězslav Bezpalec, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Josef Čermák, Ing. Jiří Hájek, Ing.
Milan Havlišta, Ing. Vlastimil Klazar, Ing. Václav Kikinčuk, Ing. Bořivoj Málek, František
Melichárek, Ing. Jiří Otčenášek, Ing. Karel Peterka, Ing. Bohumil Rusek, Ing. Jiří Vogel
Náhradníci - Ing. Vladimír Janda, Ing. Petr Skála, Ing. Jiří Vejvoda.
D) Valná hromada ukládá

Delegaci oblasti zvolené Valnou hromadou včetně případných náhradníků na
Shromáždění delegátů konaném dne 19. 3. 2016 podpořit hlavní úkoly činnosti Komory a
předložený návrh rozpočtu na rok 2016, pokud budou v souladu s posláním Komory

Výboru oblasti v případě potřeby vybrat osobu z řad náhradníků na Shromáždění delegátů
bez ohledu na pořadí volby

Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2016

Výboru oblasti aktivně se podílet na 13. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku
Královéhradeckého kraje 2016, pokud bude vyhlášen

Výboru oblasti vyhodnotit průběh dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat

Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI, HSC a SPS v rámci nové Smlouvy o
společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové

Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 116 členů. Kvórum pro
přijetí usnesení bylo 59 hlasů.
Přílohou usnesení je zpráva mandátní komise.
HLASOVÁNÍ
Počty hlasů
Pro
116
Proti
0
Zdrželo
0
Návrhová komise pracovala ve složení:
Ing. Jiří Hájek, Ing. Jiří Vogel, Ing. Vítězslav Bezpalec
Ing. Jiří Hájek
za návrhovou komisi
Ing. Vladimír Janda
za mandátovou komisi
Ing. Milan Havlišta
předseda OK ČKAIT
Přílohy
Zpráva mandátové komise
6
Další foto viz
http://cssi.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_CKAIT_5._1._2016__foto_Ing._arch._Karel_Novotny
7
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2016
Královéhradecký kraj
ve spolupráci
s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Hradec Králové
vypisuje
13. ročník veřejné neanonymní soutěže
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2016
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomíra France
Cílem soutěže
je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví,
architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.
Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v
Královéhradeckém kraji a zviditelnění jejich stavebních a projekčních firem
v Královéhradeckém kraji.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích,
zhotovená a zkolaudovaná v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015.
Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.
Kategorie staveb a hodnocení
1.
2.
3.
4.
Domy pro bydlení a rodinné domy
Stavby občanské vybavenosti
Stavby pro průmysl a zemědělství
Dopravní a inženýrské stavby
Porota určí v každé kategorii jednu „Stavbu roku KHK 2016“ a udělí dvě čestná uznání.
Kterákoliv z uvedených cen nemusí být na základě rozhodnutí poroty udělena. V případě
malého počtu staveb přihlášených v jednotlivých kategoriích může porota rozhodnout o
sloučení dvou i více kategorií v jednu. Porota může rozhodnout o udělení zvláštní ceny
v případě jedinečných vlastností přihlášené stavby.
Všechny přihlášené stavby obdrží upomínkový diplom. Na diplomu budou uvedeny
vybrané údaje z textové části (viz bod 2). Na plaketě (vzhledem k omezenému prostoru)
pouze stručné údaje uvedené v bodě 3 Přihlášky do soutěže.
Termín vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění výsledků je předběžně stanoven
na IV. Q. 2016. Účastníci soutěže budou o termínu a místu vyhodnocení včas předem
vyrozuměni.
Kriteria hodnocení – porota
Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh
vypisovatele. Každý z pořadatelů je v porotě zastoupen jedním členem, předsedou poroty je
vždy zástupce vypisovatele.
8
Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
-
architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos
celkové prostorové a funkční řešení díla
začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů
kvalita a jakost stavebních prací
vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně
realizačním zvládnutí
délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům
spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
úroveň investičního záměru
další kriteria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí,
úspory energií a další)
Vyhlášení a ocenění nejlepších
Titul „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2016“ je spojen s právem používat ji jako
referenční, reklamní a propagační argument. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno
slavnostním způsobem za účasti hejtmana kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele,
účastníků výstavby, popřípadě odborné veřejnosti a dalších přizvaných hostů.
Výsledky soutěže budou poskytnuty regionálním a vybraným odborným médiím a
oceněná díla budou zveřejněna na webových stránkách vypisovatelů.
Všechny soutěžní stavby budou zveřejněny na webových stránkách vypisovatele po
uzávěrce soutěže včetně seznamu přihlášených firem s plnou adresou a kontaktním
spojením.
Přihlášení do soutěže
Přihlášku do soutěže může podat pouze jeden z účastníků výstavby, to je investor,
projektant, zhotovitel nebo majitel stavby, který zdokumentuje zrealizované dílo níže
uvedeným způsobem.
1. Přihláška
Řádně vyplněná přihláška se stručnou anotací charakteristiky stavby, která ji představí
veřejnosti na internetu. Přihlášku
2. Textová část obsahující základní údaje o stavebním tvůrčím týmu a o stavbě
a) Údaje o stavbě
Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční určení,
konstrukční a stavební řešení, lokalizaci, dobu výstavby, použité technologie, materiály a
výrobky, event. další podstatné údaje o stavbě
b) Údaje o stavebním tvůrčím týmu:
- o autorech návrhu a projektu realizovaného díla (přihlašovatel přebírá odpovědnost za
případné nepřesnosti ve vztahu k autorskému právu)
- o dodavatelské firmě - název, IČO, DIČ, sídlo, adresa, statutární zástupce, kontaktní
spojení vč. jména kontaktní osoby, charakteristika činnosti firmy, převládající činnost,
rozsah přímé dodávky na přihlašované stavbě
- o rozhodujících kooperantech
- o investorovi stavebního díla, jeho jméno, sídlo, adresu, statutárního zástupce a kontaktní
osobu
- o uživateli stavby, je-li od investora odlišný
- čestné prohlášení o kolaudaci přihlášeného díla ve vymezeném časovém období
3. Výkresová a fotografická dokumentace
Požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat:
9
- situaci
- rozhodující půdorysy, řezy a případně schéma konstrukčního řešení stavebního detailu,
popřípadě další dokumentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby, zmenšenou na
formát A4,
- minimálně 10 ks fotografií, a to z interiéru i exteriéru
- totožnou dokumentaci zpracovanou v elektronické podobě v rozlišení pro tiskové účely
s vyznačením jedné fotografie, která má být pro prezentaci stavby ve vztahu k médiím
použita. Fotografie dokumentovat v elektronické podobě každou samostatně ve formátu
JPG, JPEG.
Předaná dokumentace všech staveb přihlášených do soutěže zůstává majetkem
vypisovatelů s právem publicity.
4. Prezentační panel
Požadovaný prezentační panel musí být
- jednostranně pojednaný, rozměrů 80 x 120 cm na výšku v plnoplošném provedení,
nezasklený
- s podkladovou bílou plochou,
- s přehlednou informací o stavebním díle, autoru projektové dokumentace, investoru a
zhotoviteli,
- se základními půdorysy a řezy a fotodokumentací exteriéru a interiéru podle vlastního
výběru přihlašovatele
Prezentační panel zůstává vypisovateli k výstavním a propagačním účelům do doby
vyhodnocení dalšího ročníku soutěže, poté ho může přihlašovatel obdržet zpět.
5. Předání přihlášky a dokumentace
Veškeré textové podklady vč. přihlášky předat i v elektronické podobě (CD, emailem) ve formátu doc, docx, vzhledem k tomu, že textové údaje jsou využity
k vytvoření prezentace přihlášené stavby na webových stránkách vyhlašovatelů a
v médiích.
Výkresovou a fotografickou dokumentaci předat zpracovanou v elektronické
podobě (CD, e-mailem) v rozlišení pro tiskové účely s vyznačením jedné fotografie,
která má být pro prezentaci stavby ve vztahu k médiím použita. Fotografie
dokumentovat v elektronické podobě každou samostatně ve formátu JPG, JPEG.
Prezentační panel předat na tzv. KAPA desce v předepsaných rozměrech.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 29. ČERVNA 2016 VE 12.00 HOD.
Dokumentaci je nutno doručit do sekretariátu soutěže.
Sekretariát soutěže
SPS, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; tel: 495401224, e-mail: [email protected]
Propozice soutěže jsou uvedeny na www.ckait.cz a www.sps.cz.
V Hradci Králové 23. 1. 2016
PROPOZICE SOUTĚŽE I VE FORMÁTU DOC VIZ
http://www.ckait.cz/content/soutez-stavba-roku-kralovehradeckeho-kraje-2016
VÍTĚZNÉ STAVBY V SOUTĚŽI „STAVBA ROKU 2015“ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
http://www.ckait.cz/content/vitezne-staveby-v-soutezi-stavba-roku-2015kralovehradeckeho-kraje
10
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2016
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
(Předat i v elektronické podobě!!! – doc, docx!!!)
1. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVATELI
Název firmy
Adresa
Statutární zástupce - jméno, příjmení,
titul
Funkce
IČO
DIČ
Kontaktní osoba - jméno, příjmení,
titul
Telefon
Mobil
E-mail
2. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍLE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY VE STRUČNÉ PREZENTACI
Stavební dílo (název, lokalita)
Přihlašovatel
Projektant
Zhotovitel
Investor
Období realizace
Datum kolaudace
Stručná anotace stavby, která bude využita pro její prezentaci
3. ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY NA PLAKETĚ V PŘÍPADĚ OCENĚNÍ
Název
Projektant
Zhotovitel
Investor
Podáním přihlášky do soutěže „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2015“
potvrzuji souhlas s podmínkami soutěže
Datum
Razítko a podpis
Uzávěrka přihlášek 29. 6. 2016 ve 12.00 hod.
11
UKONČENÍ V. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
OPAKOVANÁ INFORMACE
K 31. 12. 2015 skončil V. běh celoživotního vzdělávání (2013 – 2015). Při účasti v
kreditním programu je stanovena povinnost autorizované osoby (AO) získat 12 kreditů
během doby trvání běhu. Při tom každá AO musí absolvovat minimálně 2 vzdělávací akce
zaměřené na právní předpisy. Při účasti prostřednictvím individuální formy celoživotního
vzdělávání si AO volí vlastní, individuální formu tak, aby si zajistil svůj odborný růst.
AO, přihlášená do kreditního programu CŽV může využít formuláře registračního listu
účastníka kreditního programu CŽV, jehož prostřednictvím eviduje vzdělávací akce, kterých
se zúčastnila
http://www.ckait.cz/sites/default/files/Registracni_list_V_beh_2013_2015.pdf
AO oznámí k své oblastní kanceláři (OK) formou „čestného prohlášení“, u kreditního
programu – spolu s Registračním listem účastníka kreditního programu CŽV, případně
formou jiného průkazu jakým způsobem splnily svou povinnost vzdělávání v letech 2013 až
2015. Čestné prohlášení účastníka Celoživotního vzdělávání ČKAIT 2015
http://www.ckait.cz/sites/default/files/formular_cestne_prohlaseni_CZV_2015.pdf
Na základě oznámení bude členovi ČKAIT vyhotoveno osvědčení „Certifikát odbornosti
o absolvování V. běhu CŽV ČKAIT na léta 2013 – 2015“ příslušnou OK. Osvědčení je
potřeba vyzvednout si osobně na oblasti. Osvědčení o účasti na celoživotním vzdělávání je
dokladem pro klienty o odborné úrovni AO, lze je zařadit mezi dokumentované průkazy
integrovaného systému jakosti firmy AO a lze očekávat, že bude v budoucnu vyžadováno
jako součást kvalifikace ve výběrových řízeních.
Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň
činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst.
Členové ČKAIT, kteří získali certifikát odbornosti o absolvování V. běhu CŽV mají
sníženu spoluúčast na pojištění autorizovaných osob při pojistné události. Spoluúčast činí
10.000 Kč pro každou pojistnou událost. Pro ty, co prokáží celoživotní vzdělávání dle
vnitřních předpisů ČKAIT, se spoluúčast snižuje na 5.000 Kč.
Registrační list účastníka kreditního programu CŽV – VI. běh celoživotního
vzdělávání ČKAIT 2016 – 2018 – viz http://www.ckait.cz/sites/default/files/Registracnilist-VI_beh-2016-2018.pdf
ODBORNÁ EXKURZE
Vážené kolegyně, kolegové,
obracíme se na Vás s nabídkou odborných exkurzí pro letošní rok. Pokud máte o
některou z nabízených možností zájem, prosíme Vás o vyplnění návratky (přihlášky) a její
zaslání nejpozději do 29. 2. 2016 na adresu [email protected] Věříme, že jsme pro odborné
exkurze roku 2016 opět vybrali náměty, které Vás uspokojí tak jako v minulých letech.
Upozorňujeme, že údaje o trasách jsou orientační (termín, cena, místa návštěv) a budou
upřesněny na konkrétní vybrané trase. Všechny trasy jsou absolvovány luxusním autobusem
s WC, příspěvek na odbornou exkurzi dle zavedených pravidel (max. do 2.000,- Kč na člena
ČSSI nebo ČKAIT na 1 rok).
12
Do posledního řádku si Vás dovolujeme požádat o vepsání návrhu na odbornou
exkurzi (stačí oblast, země), který byste rádi absolvovali, ale není v naší nabídce. K těmto
návrhům přihlédneme při přípravě naší činnosti na další roky.
OP ČSSI
Ing. Jiří Hájek
OK ČKAIT
Ing. Milan Havlišta
CA GABI
Líba Gabrielová
Návratka (přihláška)
Titul, jméno, příjmení
Bydliště
R.č.
Číslo mobilního telefonu
E-mailová adresa
Člen (nehodící se škrtněte)
ČKAIT
ČSSI
Přihlašuji se na trasu
Navrhuji další odbornou exkurzi
TRASA 1
Termín
Předpokládaná cena
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
POD VRCHOL EVROPY
7. 6. 2016 - 12. 6. 2016
14.500,- Kč
Odjezd 6.00 HSC
Hirschau - jak je možno lyžovat na písku (Monte Caolino –
technický projekt na odpadním kaolinovém písku)
Norimberk – krátká prohlídka památek starého města
Ulm – večerní prohlídka města – ubytování
odjezd do Lindau na břehu Bodamského jezera – prohlídka města
Konstanz na břehu Bodamského jezera – prohlídka – stopy české
historie
Vevey – na břehu Ženevského jezera, krátká prohlídka vč. hradu
Chillon
Lausanne – prohlídka města, ubytování
odjezd do Geneve – prohlídka města, projížďka lodí po jezeře,
Les Gorges du Pont du Diable (Ďáblova soutěska)
Chamonix – krátká zastávka ve městě
Tunelem Mont Blanc do Itálie
Aosta a okolí – ubytování
Courmayeur – lanovka na Mont Blanc - viz text dále
(www.cordeemontblanc.eu), odpoledne horskou silnicí Breuil
Cervinia, fakultativně možno lanovkou na Plateau Rosa
(Matterorn z italské strany)
ubytování okolí Aosta
odjezd Vidracco - fakultativně Damanhur - 8. div světa –
soustava podzemních chrámů, jeden z nejrozsáhlejších
chrámových komplexů na světě. Prohlídka 2 hodiny.
13
12. 6.
Milano – prohlídka města, zejména přístupná střecha dómu
Bergamo – prohlídka starého města, ubytování, večer zhodnocení
trasy ve sklípku v proslulé vinařské oblasti (Merlot, Chardonay …)
Odjezd Hradec Králové se zastávkami, návrat ve večerních
hodinách
Upoutávka (převzato z www stránek)
Není divu, že rostoucí zájem proniknout do ledovcového království co nejrychleji,
přivedl před 10 lety italskou společnost Funivie Monte Bianco S.p.A. k myšlence přetáhnout
zájemce o vrchol Mont Blanku nejkratší cestou ze „svého“ údolí Aosta na vrchol Helbronneru
(3500 m n. m) mnohem výkonnější a atraktivnější velkokapacitní lanovkou. Konsorcium
stavebních firem Cordée Mt. Blanc s vládní podporou se k projektu spojilo s prestižním
designérským Studiem Progetti, a největším světovým výrobcem lanovek Doppelmayrem,
který má v Itálii svoji pobočku, se rozhodlo investicí 110 mil.eur postavit exkluzivní lanovku s
otáčivými kabinami přibližně v trase staré kabinové dráhy z Pontal d´Entréves přes
mezistanici Mont Frety na samý vrchol Helbronneru.
Požadavek, aby stanice i samotné kabiny byly vrcholem estetiky a inovací jak
architektury, tak lanovkové techniky, se navzdory obrovským obtížím, jaké představují práce
v takových výškách a v třeskutém mrazu, podařilo splnit začátkem roku 2015. Lanovka v
délce 4,3 km s přestupní stanicí dostala název Skyway Monte Bianco, a výškový rozdíl 2140
m k vrcholové stanici zdolává klimatizovanými panoramatickými kabinami pro 75 až 80
cestujících. Spodní úsek dokáže přepravit obousměrně 800 cestujících za hodinu, horní s
kabinami jen pro 75 osob, má kapacitu 600 cestujících/h. Cesta na prvním úseku trvá jen 4
min, na druhém 5 min. Během té doby se panoramatické kabiny otočí o optimální
fotografování nebo filmování hlubokých údolí i věčně zasněžených štítů.
Kabiny pro 80 stojících osob pojíždějí rychlostí 9 m/s po dvojicích nosných lan Ø 70
mm, a jsou výkyvně zavěšené ke zdvojeným kladkovým běhounům. Doppelmayr u závěsu
použil poprvé „inteligentní“ systém tlumení výkyvů i otřesů při přejíždění běhounů přes
traťové opěry. Lana jsou napínána protizávažími v šachtách na prostřední přestupní stanici i
na stanici vrcholové. Poháněcí kotouče ve strojovnách na prostřední a vrcholové stanici jsou
poháněny asynchronními frekvenčně řízenými elektromotory po 600 kW. Každý má
samostatný měnič a navzájem jsou zálohovány. Strojníci je řídí v automatickém provozu
elektronickým programátorem Funitek, a jen v případě poruchy a nouzového provozu
přejdou na manuální řízení. Poháněcí kotouče jsou brzděny pneumatickým systémem a
hydraulickými zádržnými brzdami.
Doppelmayr pamatoval i na nezávislý dvojí způsob záchrany cestujících v případě
trvalého uváznutí kabiny na trase. Oba úseky mají samostatné záchranné kabiny, které by
sjely po nosných lanech ke střeše havarované panoramatické kabiny, a průlezem by je
postupně po skupinkách evakuovaly. K evakuaci lze použít nezávisle i tradičně používaný
„seskakovací“ systém, umožňující spouštět jednoho cestujícího za druhým v záchranné síti
podlahovým otvorem pomocí vestavěného kladkostroje.
Doppelmayr využil při návrhu kabin zkušeností s realizací otočných kabin, jaké použil u
lanových drah v Kapském městě, v Palm Springs, na horu Titlis ve Švýcarsku, a nejnověji na
lanovce Monte Baldo u Gardského jezera. Vzhledem ke krátké době jízdy (5 min na horním a
jen 4 min na spodním úseku), mají pouze několik sklopných sedadel pro invalidy.
Panoramatická okna a otáčivá podlaha umožňují turistům s kamerami nejlepší záběry a
výhled postupně na všechny strany údolí i vrcholků. Obrazovky na středovém sloupu
přenášejí navíc live - obrazy z postranních i podpodlahových videokamer nebo oznámení a
pokyny od strojníků z řídicího pultu. Akumulátory dobíjené automaticky kontaktními spínači
při zastavení kabiny ve stanicích zásobují i účinnou klimatizaci ve středovém sloupu a
moderní LED osvětlení. Nejúžasnější okamžik prožívají cestující při přejezdu nejvyšší
podpěry na horním úseku tratě, kterou kabina přejíždí ve výšce 110 m nad terénem.
14
Nástupní údolní stanice Ponntal d´Entréves je na rozdíl od původní stanice zbořené
staré lanovky posunuta mezi terasovitě rozložené superparkoviště pro 400 vozidel. Navazuje
bezprostředně přímo na výjezd automobilů z 12 km dlouhého autotunelu pod Mont Blankem.
Studio Progetti pod vedením prof. Carla Rossiho dalo stanici tvar vějíře s obloukovým
proskleným průčelím, kryjícím nástupiště kabin. Ve spodním patře ocelové konstrukce jsou
umístěny pokladny a informační střediska i občerstvení.
Přestupní stanice Mont Frety v nadmořské výšce 2173 m je pokládána za
architektonický zázrak pro svoje skořepinové střechy, pokryté solárními články, a zasklená
nástupiště. Pod klenbami pláště skrývá restaurační komplex, konferenční prostory a
prstencovou vyhlídkovou terasu. Turisté mohou sestoupit i do vedle stojící, a dnes už pro
svoji nadmořskou výšku legendární, botanickou zahradu. Ve výšce 3456 m na minimální
dostupné ploše vrcholu je vybudována futuristicky krystalově tvarovaná třípodlažní vrcholová
stanice Helbronner. Ze tří vyhlídkových teras je fantastický výhled nejen na zmíněné vrcholky
rozeklané nejvyšší hory Evropy, ale i na Vallée Blanche.
Nesmírně obtížnou stavbu v takové nadmořské výši, umožněnou jen po několik měsíců
v roce provádělo 500 pracovníků při teplotě až –30 °C, kteří po dobu stavby bydleli v o něco
níže vybudované horské chatě, sloužící dnes jako turistický hostel. Se stanicí lanovky je
spojena výtahem jezdícím v 70 m hluboké šachtě, z které do hotelu vede 130 m dlouhá
chodba s eskalátorem.
Profesor Rossi má hlavní zásluhu na tom, že lanovkové stanice se nejen co do
vzhledu, ale i co do úspory energie a tepla zařazují k nejúžasnějším výtvorům současného
stavebnictví. Kombinace materiálů na jejich plášť, pokrytí solárními panely a využití
tepelných čerpadel snížilo spotřebu elektrické energie na minimum, údolní stanice odpovídá
kritériu „aktivní dům“.
TRASA 2
ZA TECHNICKÝMI PAMÁTKAMI VISEGRÁDU
Termín
8. 6. 2016 - 12. 6. 2016
Předpokládaná cena 7.800,- Kč
8. 6.
Odjezd z Hradce Králové v 7.00
Dolní Morava- Stezka v oblacích
Dřevěné kostely severní Moravy (sv. Antonína Paduánského, sv.
Kateřiny, sv. Michala, Všech svatých v Sedlišti - výběr a pořadí dle
návaznosti na trasu)
Ubytování v okolí Frýdek Místek
9. 6.
Odjezd Wieliczka - pohlídka solných dolů
Krakow - Wawel, prohlídka města s průvodcem - ubytování
10. 6.
Odjezd Bardejov, cestou staré kostely v Polsku
Bardejov – prohlídka a relaxace
Kluknava - dřevěný krytý most na řece Hornád
Ubytování Levoča
11. 6.
Levoča – prohlídka města
Stará Bystrica – prohlídka
Skanzen Vychylovka
Ubytování na Kysuci
12. 6.
Nová Bystrica - úvraťová železnice, ev. pěší výlet
Odjezd do HK, návrat se zastávkami ve večerních hodinách
15
ODBORNÁ EXKURZE K 700. VÝROČÍ KARLA IV.
K 700. výročí narození Karla IV (14. května 1316) se bude konat několik výstav a
doprovodných programů. Zveme Vás na výstavu pořádanou v Praze ve Valdštejnské
jízdárně.
CÍSAŘ KAREL IV. 1316 - 2016
ve čtvrtek 26. 5. 2016
Předpokládaný program
07.30
07.45
10.00
13.00
14.00 – 15.00
15.00
17.30
do 19.00
Odjezd od HSC - Hradec Králové
Odjezd od železničního nádraží nástupiště J - Hradec Králové
Výstava Karel IV. ve Valdštejnské jízdárně – komentovaná prohlídka s
průvodcem - 170 exponátů z nejprestižnějších evropských a amerických
muzeí, církevních i soukromých sbírek (velká část bude v České
republice
vystavována
poprvé)
http://ngprague.cz/expositiondetail/karel-iv-1316-1378/
Hanavský pavilon s vyhlídkou na Prahu a možností občerstvení viz
http://hanavsky-pavilon.cz/historie.php
Prohlídka Letenských sadů
Národní technické muzeum na Letné – výstava Vita Caroli - Stavitelství
doby gotické
Odjezd do Hradce Králové
Příjezd do Hradce Králové
Cena 500,- Kč, pro členy ČSSI nebo ČKAIT 300,- Kč (v ceně zahrnuty vstupy na
výstavy vč. komentované prohlídky ve Valdštejnské jízdárně, doprava).
V případě zájmu se přihlaste do 29. 2. 2016 e-mailem na adresu [email protected]
Zařazení na odbornou exkurzi proběhne podle stanovených pravidel (nejdříve členové ČSSI
a ČKAIT podle data přihlášky, v případě volných míst rodinní příslušníci).
K výstavě ve Valdštejnské zahradě (převzato z www. stránek NG)
Cílem výstavy je ukázat portrét Karla IV. oproštěný od zkreslujících nánosů
ideologických předsudků a nabídnout veřejnosti plastickou podobiznu historické osobnosti
s jejími pozitivními i stinnými stránkami. Osobnost Karla IV. bude promítnuta na
kaleidoskopické pozadí širokých dobových kulturně-historických souvislostí, k nimž ve 14.
století patřily např. klimatické změny, sucha i povodně, neúrody, hladomory, morové
epidemie, židovské pogromy anebo finanční krize. A právě do tohoto historického kontextu s
nápadnými aktuálními přesahy bude zasazen obdivuhodný rozkvět karlovského umění a
architektury. Byl tedy život na císařském dvoře natolik odtržen od ne vždy uspokojivé reality
všedního dne v podhradí? Jakým způsobem byl vlastně současníky vnímán Karel IV.?
Odkud přicházely finanční prostředky na velkolepou a nákladnou císařskou reprezentaci?
Jak si lze představit shromažďování svatých ostatků a jaká byla role umění ve službách
Karlovy říšské politiky? Kdo byli ti, kteří jménem císaře konali a zajišťovali mu tolik potřebnou
podporu?
K výstavě v Národním technickém muzeu (převzato z www. stránek NTM)
Stavitelství doby gotické - stavitelské umění v době velkého stavebního rozmachu,
který byl umožněn vládou Karla IV. Prezentována bude řada dobových stavebních prvků a
stavitelských postupů. Návštěvníkům muzeum představí například funkční repliku
středověkého dřevěného jeřábu na lidský pohon, zkonstruovanou na základě vyobrazení v
Bibli Václava IV. Tento stroj byl vyroben výhradně ručními středověkými tesařskými a
kovářskými technologiemi a postupy a jeho funkčnost byla úspěšně ověřena při zdvihání
16
břemen během stavebních prací – mimo jiné při obnově krovů na hradě Točník a Kost.
Dalším z velkých stavebních strojů bude plně funkční replika gotického beranidla
používaného pro beranění/zatloukání dřevěných pilotů při zakládání staveb nebo stavbě
mostů.
Na shledanou s Vámi se těší
OP ČSSI
Ing. Jiří Hájek
OK ČKAIT
Ing. Milan Havlišta
CA GABI
Líba Gabrielová
DVD PROFESIS 2015 PROFESNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČKAIT
V oblastní kanceláři je k dispozici DVD PROFESIS 2015. DVD je určeno pro AO, které
do PROFESISu nemají možnost nahlížet přes internet nebo ho chtějí mít z různých důvodů i
na DVD.
Autor
Kolektiv autorů
Vydavatel
INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o. a společnost GRAND
České Budějovice, Praha, 2015
Systém zahrnuje základní soubory informací potřebné k výkonu
vybraných činností ve výstavbě v několika provázaných úrovních:
 předpisová úroveň;
 průřezová úroveň;
 základní úroveň;
 oborová úroveň;
 technická úroveň;
 referenční;
 faktografická úroveň.
Dokumenty normativního a informativního charakteru, zařazené do Profesního
informačního systému, jsou jedenkrát ročně vydávány v elektronické podobě. Vybrané
dokumenty, jejichž charakter to umožňuje, jsou vydávány také v tištěné formě. Většina
dokumentů je uložena na DVD v hypertextovém prostředí, tj. s vloženými hypertextovými
odkazy. Část dokumentů je pak uložena ve formátu PDF. Jednotlivé dokumenty mají formu
metodických a informačních pomůcek, technických pomůcek, případně pomůcek
podnikatelského servisu.
PROFESIS na stránkách ČKAIT
http://www.profesis.cz/profesis-menu
Nápověda pro systém PROFESIS na stránkách ČKAIT (Profesis krok za krokem)
http://www.profesis.cz/napoveda
PROFESNÍ AKTIV – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - VÝZVA
Dovolujeme si Vás, kterým není lhostejný další vývoj oboru požární bezpečnosti staveb
oslovit s nabídkou aktivního zapojení do práce profesního aktivu. Případní zájemci se mohou
hlásit e-mailem buď Ing. Šárce Janouškové ([email protected]), nebo Ing. Františku
Chudějovi ([email protected]).
17
Aktiv by neměl být jen připomínkovým místem nově vznikajících předpisů a norem, ale
sám by měl aktivně působit při návrzích řešení problémů, které se v oboru požární
bezpečnosti staveb vyskytují, a to nejen v oblasti právních předpisů a norem, ale i při
prosazování požární bezpečnosti v projektové přípravě a realizaci staveb. Nedílnou součástí
jeho práce bude problematika dalšího vzdělávání autorizovaných osob.
Další
informace
bezpecnost-staveb.
viz
http://www.ice-ckait.cz/aktualne/profesni-aktiv-pozarni-
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY NA STAVEBNÍM ÚŘADU HRADEC KRÁLOVÉ
Do konce minulého roku byla agenda státní správy na úseku obecného stavebního
úřadu vykonávána pro projekty na území města Hradec Králové odborem hlavního architekta
a odborem stavebním. Rozdělení agend, které na sebe navazují, tedy územního a
následného stavebního řízení, často přinášelo prodloužení doby nutné pro získání
stavebního povolení a zejména pro laickou veřejnost přinášelo toto členění komplikace při
vyřizování povolení.
Počátkem roku došlo k přesunutí územně správního oddělení z odboru hlavního
architekta pod odbor stavební. Odbor stavební je nyní organizačně rozdělen na oddělení
územně správní, stavebně správní a oddělení stavebního úřadu obcí. Celý stavební odbor
byl sestěhován do pravého křídla budovy, konkrétně do druhého a třetího podlaží. Klient již
tedy nebude muset přecházet z jednoho křídla magistrátu do druhého. Jakmile se nový
systém zaběhne, měl by se jak územnímu, tak navazujícímu stavebnímu řízení v jedné věci
věnovat jeden referent.
Magistrát si od této organizační změny, která se týká výkonu státní správy, slibuje do
budoucna zkrácení lhůt pro získání potřebného povolení, komunikaci s jedním úředníkem
včetně vedení řízení z jednoho místa. Změna má navíc potřebnou podporu v připravované
legislativě, konkrétně v připravované novele stavebního zákona, která by měla zavést
koordinované povolení.
Odbor hlavního architekta, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, bude pro
investory a projektanty nadále zajišťovat konzultační činnost ohledně vhodného
architektonického začlenění stavby do stávající zástavby a posouzení záměru z hlediska
územního plánu města.
Z podkladů Ing. Michala Jandíka – vedoucího stavebního odboru Magistrátu města Hradec
Králové
ČSN V KANCELÁŘI OK ČKAIT V HRADCI KRÁLOVÉ
V kanceláři ČKAIT byla počátkem roku 2015 obnovena knihovna norem. K
dosavadnímu prohlížení norem jsme přidali možnost i jejich tisku. Pokud norma bude již
vytištěna, dostanete ji k nahlédnutí v papírové formě, pokud ne, vytiskneme ji a doplníme tak
katalog norem. Elektronické zasílání znění norem vzhledem k licenční smlouvě nelze.
18
DOHODY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI NA ÚZEMÍ KRAJE PODEPSÁNY
Koncem ledna byly v budově krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (HZS KHK) v Hradci Králové uzavřeny dohody o spolupráci a
pomoci v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci kraje.
Ředitel HZS KHK František Mencl podepsal během pracovního setkání dohody
o spolupráci, plánované pomoci na vyžádání a o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci se
zástupci Vězeňské služby ČR – Věznice Valdice, Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Královéhradeckého a Pardubického, Skalní záchranné služby z. s., firmy Elektro Mosev
spol. s r. o. a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
oblastní kanceláří Hradec Králové.
Smluvní strany svými podpisy stvrdily vzájemnou spolupráci v rámci IZS při provádění
záchranných a likvidačních prací, přípravě sil a prostředků na zdolávání mimořádných
události na území Královéhradeckého kraje.
Během odpoledne ředitel Mencl uzavřel s náčelníkem Horské služby, o. p. s. pro oblast
Krkonoš Adolfem Klepšem dohodu o plánované pomoci na vyžádání. Ta zahrnuje spolupráci
a pomoc při záchranných a likvidačních pracích v rámci IZS v horském terénu a
v naléhavých případech i mimo něj.
Součástí dohody je také příprava a organizace společných cvičení složek IZS
zaměřených zejména na vyhledávání a záchranu osob v nepřístupném horském terénu,
respektive na specifické činnosti horských záchranářů. Horská služba pro oblast Krkonoše
se ustanovením této dohody stala ostatní složkou IZS pro oblast spolupráce a poskytování
pomoci a její síly a prostředky byly zahrnuty do Poplachového plánu IZS Královéhradeckého
kraje.
http://hradecky.denik.cz/z-regionu/dohody-o-vzajemne-spolupraci-na-uzemi-krajepodepsany-20160205.html
19
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU
OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové
ZMĚNY POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST VNĚJŠÍCH KONTAKTNÍCH
ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ KOTVENÍ ETICS
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ POMŮCKY PRO NÁVRH KOTVENÍ DLE ČSN 73 29 02
INFORMACE O ZMĚNÁCH
která se koná
v pondělí dne 7. března 2016 od 14.30 hod.
v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra,
Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrumas/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0
Přednáší
Ing. arch. Marcela Kubů
Asociace výrobců minerální izolace
Ing. Jan Dvořák
Cech pro zateplování budov
PŘEDNÁŠKA JE OHODNOCENA 1 KREDITNÍM BODEM
Vstup zdarma!
POZVÁNKA NA ZÁJEZD NA MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BRNO
který se koná
ve středu dne 20. dubna 2016
Odjezd autobusu
v 7.30 hod.
z Terminálu MHD Hradec Králové, stanoviště F3
Odjezd z Brna je v 15.30 hod.
ÚČAST NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO PŘIHLÁŠENÍ NA ADRESE
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/op-hradec-kralove/mezinarodni-stavebni-veletrhbrno.html
Vydavatel
Klub stavařů Královéhradeckého kraje
šéfredaktor, grafická úprava, příjem článků
Miroslava Dolanová
Kontakt
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
[email protected], [email protected], [email protected],
495406590, 724035703
Redakční rada
Výbor ČSSI a ČKAIT
Vychází 4x ročně
Toto číslo vyšlo 22. 2. 2016
http://www.ckait.cz/content/oblastni -kancelar-hradec-kralove
http://www.cssi-cr.cz/hradec-kralove/oblastni-pobocka-cssi-hradec-kralove.html
20

Podobné dokumenty

zpravodaj

zpravodaj SPS Královéhradeckého a Pardubického kraje a CA GABI odborný zájezd na Island Ledovou zemi, jak ji nazval jeden z prvních návštěvníků Viking Vilgerdarson na konci 9.

Více

zpravodaj

zpravodaj bylo pojmenováno indiány, kteří žili na tomto místě ve chvíli kdy španělští conqistadores přišli. Hernanu Cortézovi bylo 33 let, když v r. 1519 opustil Kubu, aby dobyl říši Aztéků. Své vítězství ko...

Více

Zde - Odbor památkové péče

Zde - Odbor památkové péče mostní věž. Malostranskou stranu zdobí dvě věže: menší Juditina, románská, a vyšší vybudovaná v roce 1462 Jiřím z Poděbrad. Most délky 516 m má 16 oblouků, jejichž šířka kolísá mezi 16–23 m, a byl ...

Více

Rozbor šlechtitelského programu 2015

Rozbor šlechtitelského programu 2015 Rozbor představuje přehled o stavu a vývoji plemene a realizaci jeho selekčního programu. Jeho každoroční vypracování vyplývá z ustanovení zákona č.154/2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospo...

Více

zde - iMaterialy

zde - iMaterialy Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2013 Předběžně přihlášení: Předběžně přihlášeným zájemcům jsou místa ve 3. běhu exkurze rezervována do 10. prosince 2012. Prosíme o zaslání závazné přihlášky!

Více