lFJl,o,"".

Transkript

lFJl,o,"".
Ìr,:t:l:
Ìii
lil$
il,{i,Í
Hqil.b.q
ii
1. Poznàmky g bezpeènosti........_.......
. . . . . . . . 1. .
2. Seznémení se zubnim kartéèkem.; . . . , . . . . . 2
3 . N a b i j e n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z.
4. Piipojení hlavice kadéòku
.............3
5 . Z p ú s o bp o u Z í t i . . . . . . . .......
' , ' ' ' .' . 3
6 . P o p o u i i l í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. . . . . . , . . . . .
7 - C i a t è n i s, k t a d o v é naí l i k v i d a € . . . . . . . . . . .s. . .
ó . K e s e n rp r o D l e m u . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7
9 . T e c h n i c k éú d a j e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. .
OMRON Sontc Styte 4S8
S o n i c k f e l e k t r i c k i z u b n í k a r t à ó e kS o n i c
Dèkujeme, :e jste si zakoupititento zubní kadéèek OMROf.tSonic Styte459. pi€d pouijtim si
peòlivé pieètéte pokyny a tuto piíruèku sj ponechte pro pozdèjÈi pou2ití. Nepouziveite
toto
zaiizeni k jinim úóelùm, nez jak je popséno v této piituéce.
r"rjàd*{{tffili,ffiE$f*iH#,
i;.iiií?iÀiiy,#,t!Ei*w.#:*ffi:$:
Ìs;*l&?i##i#
)
O M R O NS o n i c S t y l e 4 5 8
S o n i c k f e l e k t r i c k f z u b n ík a r t é ó e k
Nàvod k obsluze
r m
A Varovàní:
. Pokud jste v nedévné dobé prodèlaliústni nebo
zubni chirufgicki zéktgk nebo poKuo
podstupuj€teléóbu jinich onemocnéni ústní dutiny (léóbazubù, uvotnèníumélého
zubu),
obrafte se na svého zubniho lekaie.
' Pokud se u vés po pouZili tohoto zLrbniho kartÉóku
objevuje pietrvévalíci nebo zàvaZné
kNAceni dàsni, obratte se na svého zubniho lékaie.
. Pro zajiSténispràvného pou:irí virobku dohlédnète
na déti pii jeho pouZivànr.
. Nedélte se o svúj kartéòek s
linimi osoDamt.
. Neoplachujtenabieèku bater i vodoL.
. Nenechàvejtehlavni jedootku ani nabíjeèkubatedi ve
sprÈenebo na jinich vthkich mistech.
' Zabfaòte nevhodnému zachézeni s efektrickim kabelem,jakg je
nap;.j
- poskození nebo zlomeni kabeÌú,
- vlastníviroba nèbo úpravy kaoeru,
- nàsilné natahovéni nebo ohibàni kabelu, - kroucení
kabetu.
- smotévéní napéjecíchkabelù,
- pokladànitèZkich piedmèlú_nanapéjecíkabet,
- zasvorkovànikabelu.
. Pokud jsou napéjeci kabel ne bo zàstrókaposkozené
nebo je lvotnèni kotik kabèlu,
nepouZivejtejej.
. Nepaipojujteani neodpojujtezéstrókukabetù
mokqima rukama.
. Dbejle, abyste zaiízení pouZivatise specifikovanim
napètim sité.
. S vijímkou likvidacedo odpadu hlavni jednotku
;eroze6ireite.
AUpozomèní:
. pii.likvidacipiístroje nalepte na etektrody
baterieJepicipàsku nebo Sritek.
. S tímto virobkem nepouiívejte jinou nabíjeóku
baterii,neZ kreràje pro néj uróena.
. N etlaètezubni katéèek proti zubùm ói dàsním
nadmèrnou s rtoua nedotiiejte se jjch jinimi
plaslovimì èéstmi kanéèku, nez je piedn; konec s vtéknv. Rovne se vvhnÉg
zdiouhavèmuciStènijednoho m,sta
. Schvélenopouze p.o pou:ìti u lidi
. NeupouStèjtehlavníjednotku nebo nabijeóku
bate.ii na zem, nestapejlena ne anrJe
nevyslavujtesilnim narazúm
. Nevhazujtedobrjecibatent do ohîè
A Goo
HT 8458,É-01,04/09
ffi
Obecné doporuéení
. Je obecné piijíméno, Ze abrazrvapou:ivanà
v zubnich pastach k odstranenicigaretovich
skvrn nebo pro bélení zubú mohou zpùsobrtvé2né poèkozenizubri
1sou.I pouiívéna.piitiè
dlouho. Pied pouzitjm abrazivnizubni pasty se obratte na svého zuúnrho téi<aie,
abyite se
Vyhnulìpoikození zubù nebo dàsni.
' Prì prunim pouZitizllbniho kanàÒkumùzete pocitovat
lehké brnèni nebo lechlàni Tyto
- pociiy
'-- ,,
jsou zpùsobenyzv(kovou osc taci. které pro sonick)i
elektÍcky karlàòekspe;inct<à
ie
iia;q"znóry.ej"f
i*:*U,ld;,iiiiri4#tn;t'l1iirl1{4-:iJrfíjÍí,Í}-}#:*,r-T
iW-È{fri{ffi
I Hlavnl jednotka zubního kartàèku
fl
Hlava kartóèku s efektem
trojitého èièténi
HIavi€ mé tiidruhy ótètineka mùZe
tak púsobil stejnomérnou silou pro
ofektivni odst/anèní zubníhq plaku.
Spjnàò napójeni
Sphaa rezirfu vikyv!
I n d i k a l o rn a D é i e n l
l o d r k ó l o rn a b i i e t k y
n
Hlava velmi jemného kartéòku
J6mnim a hladkim pohybem doké:e
úèinné edstranitzubní plak, napi.
u citlivich dàsní.
ii;iÉiùíj';.;.ÍtbL{,:i'".F".riàì[4i;líÍ;ji;*trÈi
É#lÀ\"l.i,r.iii,to;ria€i:jìr,
rB#ffiffiri$
J.Piipojte hlavici kartéóku k hlavní jednotce zubniho kartóòku.
Vyrovnejtedréiku na hlavici karÉòku s pojistnouzàpadkou ns hlavníjednotca a pore htavic,
karlàèku piipojte.
Poznémkai Hlavicinelzepiipojit.pokuddo sebe dré:ka a pojislnózàpadkaneeapadnou
Pojistnà zépadka
Otoate piednl konec
kalóéiu mrnè dotú
Dró2ka na hlavici
2. Zaji6tète hlavici kartàéku a hlavni jednotku.
Opatrnè otoéte hlavici kartàèku ve sméru naznaèeném iipkou a vyrovnejte znacku
o na
hlavici kartéèku se znaèkou o na zubnim ka.tàóku. Htavic€ kadéèku bude zajiétèna, jakmite
bude znaòka 6 vyrovnéna se znaèkou o .
Poznómky:
.Neulahu]tenadmèrnoosilouanepiechàzejtezapolohuznaèkyo
nahlavníJednolce.l\4ohloby
dojit k poSko.eniqirobku.
'Pii rozebiràniu,;robkuotoòloproli srtéru Sipky
a odejmètehJavici
kadóòkú.
. Hlavice kadàéku vymónujto kÀtdé tfl mèsicè
nebo èastèji,jsouJi opo$ebovdns.
I N a b i j e è k ab a t e r i i
Olvor pro hlavn{
jl,ì,ti$'ffiSiàF,i*
+,3j;1'Fi:i,.
É"ó"ì!.ilif*.?:"ilrr#
{Í..,ii È;#ffiii,tt$der.A*1ì
l.Piiprava
l . P i , p o j t e z à s t r ó h us i t b v e l r o a d a p t é r u d o s i t b ! é
zasuvky.
2. Vlo.Zlehlavni jednorku do nabíjeèky.
lndikàtornabìjeòky(èerueni) se rozsviti a zahéjí se
nabijeni.
I Indikàtor nabijeòky
Indikélornabteóky svití nepietriité, nachézí-fise
hlavfi jednotkav nabíjeéce
PoznÉmka:Pokld se zubní kartéèekWpnekrétcepo
zapnuli,ihnedjej dejteznovuîabit po dobu
minimàIné16 hodìnbez pierúSeni.
2
k èiètèni zubú.
PoznAmkyr
. Pro dosaiení tepSich
[tsledkú navlhóetekadàÈekvodou
' Na hlavicikartéékunanestetrochuzubníDastv
. Vlo2lesi htavrcitanàéku do úst
. Abystezabróniliv}1ékAnízubní pasly,.apínele
a v/pínejrekadéèek.zatlmcote htavicekartéèku
@
-
ffi
n
&
2, Stisknéte spinaé napàjení (ttaóítko zaplvyp).
RozsvitÍ se indikàtornapàjení (zelené barva) a htavicekartéòkuse zaène
otéòet.
Pounémka: Pii prvnim po!:ití z!bního kadAòkumúiete pocifovats:tné
vjbrace.T)io pocityjsou zpúsobenyzwkovou oscilací.kteró ie
specifickàpro sonickéetektrické
z!bní kartàèkya um02nujeúèinnéodst.anénizubní)ìo
plaku.Pfr pravidelnempouiivéníkadÉèkusi na t)lo pocityzlykneie.
lFJl,o,"".
"*"n"'
lui;
a Poîrocí spinaèe re:inìu knitu zvolte jeden ze tíí rùzaúch retifroú
ilezlrì èiitèni zmènile stisknutimspinaèe vikyvu".
Po zapnuti zvoll eubni kadéóek poslední pouZlti reiim.
rI *ìrt r.l II
TÎar*effiil;-l
vY\/,eî
I
lndilalo,rvpn!,ir
I licii:lihX"
1 i"|',ll "'*..
fi*-:;;;fÉ],."e
tii^eî
(or.n2ové)
*f-Î;
lTl
+
l**[email protected]
r.
-.
r-
*"
|
r O D t i m é l n iz g ú s o b é i a t é n iz u b ú
Sila púsobící na hlavici kailièku: [email protected]àòkulehceliaó1ena zuby a désnè
Zpúsob posouvóní hlavice kaÉàókqrHlavicikartàókupos!nujleve vodorovnémsméru.
Zadni strana èzàkú
Piedni strana zubu
neo0 mtsta se
a kousaci ploaky
$patnYmzarovnóním
z u b n i h oo b l o u k u
óiÈtènj
' L T-na:-".FEilill
i:-[cn
(moor')
e
1iM't"
Poois uvedenV v 2àvolkrdr
'ad rdro L Pl' zrèné
e: r
t
ùkazw
Ctstici reiitn hlavice kartàèku
Pro úeinnéodslranénizubniho plaku ie doporuòenre:im s éirokim vikyvem a re:rm
s bodovim vikyverì, nebof oscilace konce kartéèkuje u léchto dvou re2ìmiJpiesnéjói.Zvolte
rezim òiitèní dle polohy kadóóku a osobnapreference.
, fililill
r .flllilLltrl
i
l
r
l
ffl
Polozle hlavìci kartéòku
na zub a dÉte kartàóek
v úhlu 90' k zubu.
i#"::"'l':Hlns#;j"'
rozhrani zubu a désnè
a drzte kartéèek v úhlu
45" k tomuto rozhrani.
lednom a pn dodriovóní úhiù
lyrovnÉoízubù v/òistéte.
"..,:"r.",;i*.$"
2. Omyjte hlavici kartóéku a hlavní jednotku vodou.
Piebyteònouvodu opatrnè oliepejle.
3,Vodu z hlavnl jednotky otiete mèkkim suchim
hadiikem diive, nez ji vlozite do nabijeèky.
4, VIo:te hlavici kartéòku a hlavni jednotk! do nabijeòky.
z . ó i s t e g r í , i l i l a o o va ài ink iv i d 4 c e -- ; i
vizuólné zjislil
t Zvolle rychlost pro re:im se standardnim vikyvem
Srsknète ovladaòrychlostia zvolte jednu z pètì rùznich
ryciìlosti
. Sliskoèteovladaòrychlosti( l nebo Y ) v jakémkolire2imu
\ J l / \ L a \ r ' o o l l a r L o î a l ' c k yz m é r , f e z n n a r e i n s e
stJnaardnlnlvikyvem a upravLrychlosl
l pro naslaveùrvyasi rychlosti
v prc naslaverìinrZÈirychlos!
ry\+i
t:i;*i::i ì
kadÉóek na
Opatrné otoéle hlavrc,hdrtac\u ve smèru
naznaóenémSipkoua vylmète jì z hlavni jednotky.
0
slav oscìlace hlavice karlàèku neni mo:né
Poloite
'
r
: i ' . : . . , ; . , t . , i .. ;
6. Po pouiiti .
1.Vyjmèlelìlavicikartéókuz hlavnijednotky.
- R e i i m b o d o v é h ok m i t u ( P o i n t s w i n g m o d e )
Reirm zapnuti; svití modD; rndikàtor
V reiimu s bodovim vikyveo se kartàòek pohybuje
pi.bl12nè'1.5<ràt
rlchlcji \e s/rslém smétu v porovnéni
s reiimem se standardnim vykyvem.
Je zvlàStévhodni pro óiStènívnilrni strany piedniah
2ubú zadnich zubù a rrist tèZko èistitelnich z dúvodu
Spahèho vyrovnéoi z!bniho oblouku.
Poznírìka:Akl!àlní
I I
rnL
fT-gr\
- R e z i m É i r o k é h oh m i t u { W i d e s w i n g m o d e )
ReZim zapnuti: sviti o.anzovi indrkatol
V rezimus !irokim vikyvem se kartàòekpohybule ve
n sraèru
d J a h r a ts , r s r mp r o s l o r - / n o - . z o n t à l m
v porovnénis rezimem se sGndardním vikyvem. Je
zvléStèvhodni pro jenìné òiStènimezer olezi zuby
a désnèmi.
tl
Di
baryÙ
"
NiiSí rychlost
a C a e o v a ón a 3 0 s c k u n d
/ubn, kaltàiek ka2dich 30 sekund zastavi oscilacì0a Inenè ne2 jednu sekundu óinìZved€
!zr!alcÌe k systerìlalckèmua vyttvalélnu ÒrÉÌènivSechzubù
3 Jste-ll hotovi s óisténim zubú a hlavici kadàÒku méte stóle v ústech, stisknète spinaè
, ì a p ó j e na
í k a d é Ò e kv y p n é t e .
Napdjenibude a!tomaiicky vypnuto po 3 mrnutéchod zapnuli Pokud znovu zapnete
napaleni.mil2elc sr óistitzuby dalSi 3 minuty ve zvolenérî rezimu
. r,'; 1
: :r.'
: " i, ; f i
I Zpúsob èistèni
Udrzujtehlavnijednotku/nabijeókuv éìslém stavu.
Skvrny odstraàte mékkim suchim hadiíkem.
V piipadé silneho zneèiSièninavihòetehadiik vodou nebo slabim óislicimpfostiedkem,
hadiik vy:dimejle a skv.ny otiete; piipadné je pied otienim hadiikem opiàchnétevodou
. Kryt nabijeòkyle mo:né cistit vodou
Vytéhnètek.yt nabil€akyz hlavni jednotky nabiJeaky
uvedenim zpùsobem.
Béhen1óiéténí bud\e opatrní
. Pied òrSlènirnnabiJeòkyvytàhnète zéstròkusitového
adapléru ze zàsuvky
. Zabraòtevniknuti vody do hlavni jednotky.
. Hlavicikartéòkuani hlavnijednoiku neponoiujtedo alkoholu
a neèistèteho.kou vodou (>40 "C).
Neolirejlehadfíkem namoèenim v antiseptickempajpravku.
K odstraréni skvrn nepou:ivelle benzin, iedidla anl podobné létky
4
I S&ladovóni
NeskiadlrlteÌla ní2e uvncjenychmislech
. Nr i,ìislech.kde se nìiie vifobek snadno
dostal do kontaktu s vodou.
. lle rfrstech kleré monou bit snadno vystrvcna
vtivu faktotu okoiniho prostiedi, napi.
vysoke teplolé vthkostr piimému sluneònimuzéaenÍ,prachu a soli.
. lla rnisrech.kterójsoo vystavenasilnim nàrazúm
nebo vibracim (napi. tam, kde by vifobek
ntolì snadno spadno!t na zem)
SkladLrllemimo dosah dètj
! Likvidace
Pii lik! daci virobku vyJmètedobijeci baterii,pokud je to nuhé, a dodr:ujte
místni naiizeni
ìikajíci se ochrany :ivotnìho prostiedi
Dobrlecíbateflrve vyrobku neni rìoiné vymèn I
'S,.
ÈeSeri I ;p1o.O^r
Og11i
Problém
Ii.!.
Piié ina
'il'{,f
,i,rr"i:'i,r?,
i
:d*
N àp r a v a
Oscilacehlavice
karléèkujsou nostélé
Hlavicekarléókuneni
sprévnèpiipevnènak
hlavnijednotce.
Vi.obek nefunguje
neD0Js0uoscilace
nlavrcekar{àókupfitì!
pomalé.
Napèli balerie je piilS
nizke.
Nabijtejedootkupomocl nabiieòky
oaleflL
(Viz aést 3 )
Hlavnìlednotkaa
nabijeòkase
zahiivají.
K mirnemuzahiivéri múZe
dochàzetbèhem nabijeni.
-folo
neni neobvykléa neovlvóujeto
seruisniiivo(nostqirobk!
Po vloZenizubního
kadàèku do nabtjeèky
s6 rndikàtornabíienÍ
nerozsvili
ZàslrÒkasífovéhoadaptéru
oení zapol€nav zésuvce.
Zkonlrolujtezda je zéstròkazapojena,
Spravne.
(Viz òàsi 3.)
Virobek fungujejen
kràlcei po úptném
nabiti;oscrlace
nlavrcekaféòk! lsou
piiljSpornalé
Pírd rim,,neZ,2aL tete Z.on kar{aaek
lOLl,rat lnned po Zd^ùupen. .rbO
pohL0 nebyt d/o_L ou doLJ pouitviin), aeLo pohvd
osLttdcc nla J ce
p'orozu pro edre ro''en' nepic('ii'èpodúr'u
"î'
lil;;:#'l;ì:;:
Virobek fungulejen
xralce,I kdyz byl
nabíjennepletrZitèpo
dobu mlnimàtnè
16 hodin:oscitace
hlavicekarléèkujsou
piíli! pomalé
Zkoîtrolujte,zda l-anabjjeókafunkènÍ.Dobíjècibateriiv kadéèku
neni
m0ino vyménit.pij likvidacibaterìedodr:uj'temlstnlnafizeni
iif4icl se
ochranyiivotnjho prostiedí.
Piipolle hiavici kadéóku k hlavní
lednolce
sprévné. (Viz èAst 4.)
Vyj !ù utt d obijec í batelie
i lotc neni poslup opravy.
' J r l , ' . L e j e J e d n o l ( a r o l o : e nr ae n t m o 2 n ej i o p r a r , t
I
l.Zkontrolujte, zda kartóéek neni v provozu, a poté odstraite hlavici kartàeku z htavni
j e d n o l k y .( V i z ó é s t 6 . )
2 O d s t r r ò t c d o l n í k r y t h i a v n ij c d n o t k , .
t) Ptochi,n éroubovékemodstrantekryt a fi t..
2) Porfoci kaiZovéhoSroubovàkuodstraóte S.oub v
dolfi èasti htavnijednolky a vyjméte do{ni kryt.
'i''l;J:"
\ú/c-l G:^
\Qd/
1
Eg'-.1"
] l"'
tJÒ
3.Zdvjhièle vnitfnipouzdro.
ZdvihnétevnitinÍ pouzdro a zàroveó ptochim
sfoultovakemslsknète Jedenze dvou héÒkúvn'tiniho
poLlzdra.
fl
ffi*
Hóèky vîitinlho
4. Vyjméle dobijecí baterii.
Odstraótepésku, vytàhnètebateriia piestiihnète
kabeiy na obou koncich baterie.
Poznànrky:
'Abysle zabràril zkralovàni!}jmuté balerie,na epte pies
póly + a - lepcr pésku,alileknebo podobni maierià1.
'Budìe opalrni- vy1ékajíci
nebo horkAbatenentùie
zpúsobdpopalenrny.
' Oàvel18
pozor aby nedoSiok pcfezénio osfé hrany
, Slafébalefle hlavnilednOtku,
htavicikartàòkua
nabíjeòkuoalenelikviduJte
v souladus platnimrmistníml
naiizeirmr
6
(Vjz èóst 3 )
ffi
pouzdra
W
SprÉvnó likvidaco tofiqto praduKu
(Ukvldace elektriqkish I elektronickich
ry
Nózev v9rcbku
Tvp
Napéti zdrojo
OMRON Sonic Style 4Se
HT-8458-Sg HT.&15&RE
220 - 24O V stíid. , 50 Hz
Spotieba energie
Metoda dobíjoní
Pirbli:nè 2,5 W (béhem nabijení)
Elektrómagn€lcké induk€
Bateri€
Dvé zabudované batedÉ typu N|-MH (N|MH, 2,4 V 2gO mAh)
Asi 16 hodin (pi 240 V sti., 50 Hz, 23 .C)
Ve standardnim.eiimu otéè€nÍ: asi g0 minut {pR 23 .C)
Aqtqmatické zastavsí po ti€ci minutach.
. Bateni neoí moàné vymèoit KdÉ sorvisni Zivobrgstbateri.
dosóhne svého [email protected], zlikvidujte baterii spolu s v],robkem.
+10'C aÉ +40 "C, 30 a: gS% RV
-20'C a2 î60 "C. 10 aà 95% RV
l-llavni jedrctka: piibtiZné 62 9 (vèetnè htaù€ kartAèku)
Nabi€èka: piibliinà 180 g
Hlavni jednotka: piibtiinè 225 mm (detka), pfibiiznè 20 x 23
mm (pnimér)
Nablecka: piibliZné 61 (5iÌka) x 47 (viÉka) x 89 (délka) mm
Piibliznè 120 cn
Hlava kadàèku s efekt€m trojilého èiàlènj, hlaya vehi jemného
kadà{*u, nabíieèk3, nàvod k obslqe.
Doba nabíjeni
Doba nepietr:itého pouiitl
Provozni tsplota/vlhkoÉt
Skladovaci leplotalvlhkosl
Hmolno!t
Rozmèry
Délka napé[email protected] kabelu
Obsah balen
Aktuàlniseznamsbérnichmist zjistítena:w.retela.cz, e.mail:ret€[email protected]:
nebona
tel.èisle251562 559.
[email protected]édnénebezpeènÉ
létky.
Pailikvidei pouzjtichbateriise fidtepokynype likvidacipiistrqje.
Virabc.
d
astupce pro EU
rE
i
ll
eJ
SB-070(2 kusy)
8
t
t
sl
t'i
lt
l
È:J
SB-080(2 kusy)
Jennym a hladkimpohybem
dokéie úónnè odskaf,itzubní
ptak,napi. u citlivichdésni,
Hlava jednqsvazkového
ka.1éóku
lìl l
il
U
SB-090(2 kusy)
Úèinni m6rizubníkartétrk
pra eiiténi obtiÈné
piistupnichmist.
OMRON HEALTIICARÉ CO., LTD.
24, YamanouchiYffianashita-chp. Ukyg-kq, Kyoto,
615-0084, Japonsko
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Krui€weg 577. 2132 NA Hoofddorp,Nizozemska
www.omron-health€ae.eom
OMRON HEALTHCARE UK LTO.
Opal Oriv6
Fax Milne, Milton Keynes MKiS ODG,Wlké Britónìe
PoboÈka
OMRON Medirlntechrll HandelsEesellschaft
dbH
John-Deer€-Slr 81a, 68163 tvtsonheim,Némecko
www.omr0n.mediainlechnik.de
OMRON SANIE FRANCE SAS
14, rue de Liibgone, 93561 Rosny,sous-BoìsCedex, Francie
Oistribu6ee servis pro eR
I Souèésti prodóvané oddélené
4ì
n
//ts+\
n
Dle zàkona é. 7/[email protected] Sb. zajisr'ujemà jehe zpètni odbèr a bezplatnou tikvrdacj
SpoleenoslOÀIRON HEALIHCARE EUROPE B.V na tenlo sirobek poskytvje 2telou zàrukú ode dne
nakuPu.
Zàruka se nevzlahujena baterii, kaddeky, na obal a/nebo na Skody zpùsobenéjakimkoti nespravnim
zachàzenim (napi, pódem nebo fyzickim poékozenim). Upletrìovanézéruka mù:; vóst k Fimèné'
vyrolrku pouze tehdy,je-lì uirobek vrécen s púvodní fakturou/dokladémo koupi.
Hlava velmi jemného
kartééku
tr'
prosliednictvím
kolektivniho
systémuspoteinostiRETÉLA,s.Io. Nevyhazujte
prototento
virobekneboiehoèéstido smèsného{komsétniho}odpadu.
Poznómkalfech.ické úpBvy jsou vyhrazeny bez pfedchozího qpozomèni.
'toto
zaiizení spiiuie poàadavky smérnice FMC 2004/1O81ECa smèrnbe pro nizkonapèt'ova
zaiizení 20O6/95|EC.
Hlava karlàcku
s efeklem trojiléhoèiótèni
zaiizeni)
Tenlo virobek byl uveden na lrh po 13.8.2005.
CELIM€D s,r.e.
Sociéhi péèo 3487/5a, 4OO11 UstÍ nad Labem
lel.i infolinka417 639 530, seryis475 ZoElBO
www.kartacky-omaon.cz
gT

Podobné dokumenty