Naďačni Spec iální

Transkript

Naďačni Spec iální
F
t
EFF v
20 10
Naďačni fond pŤi Spec iální
škole pro sluchově posrtzene
jt
lrll
ITTT
IITT
ttll
ITTT
ÍIII
v
/
Nadačnífond pŤi Specidlní škole pro sluchově postižené
757 ]4 ValašskéMeziŤíčí
Vsetínská 454
tl NÁŇČN'i
íŘ Ar"- vpl,"ffirer'l
FinančníŤad
PoDATĚl
3 0 -03-
Vrbenská ulice
757 0I ValašskéMeziŤíčí
r'*.
Il{ii
itJll
Doručeno osobni
2011
i
._1.,..",..*,"
vI'
Ve ValašskémMeziŤíčí,20I ] -03-22
Revizní zprdva za rok 2010
Dne 24.3.20] 1 byla provedena kontrola četnictvíNadačníhofondu pŤi Speciální škole pro
sluchově postižené ve ValašskémMeziŤíčí.
Bylo shledáno, že četnictví je vedeno Ťádně, nebyly zjištěny žádnénedostatlql.
Stav pokladny:
pečátečníKč
22.702,10
#b'iiE..Ef.'..'.....::.l..l::...ll::'fltl
Stav
poč tečníKč 89.285,66
nAlni,*
..,ffiltl..1'.1r1,'1.,2fi$.1i 6i 5
rÍčt'ťt:
.'ii..'',.,.,,..,'t',..
Pohledávlql na
Závazlry na
Stav
pr
P Ť íj my
fakturách..
fakturách:
0
0
položlry.. 0
běžné
+p o
hl e dáv lql -nákl ady - z áv az lql :
Vypracovala.. Jana Gajdošová, členka ]ÝF
Zkontr olovala,. Svatava Lindušková, r evizor
Schválila: Mgr. Marie Čunková, pŤedseda
NADAčNÍrono
pŘt spEctÁt-ruí Šxolr
PRo sLUcHoVĚ posrtŽeuÉ
|.+{l l+ Va|ašskt. ri4eziťičí