Průvodce First 4004

Komentáře

Transkript

Průvodce First 4004
Alcatel First Reflexes™
Alcatel
OmniPCX Office
ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD
Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou
pøíruèku ?
+RZ
Vlastníte digitální telefon Alcatel First Reflexes. Tento telefon s velmi jednoduchou
obsluhou je vytvoøen tak, aby vám poskytl výhody kvality digitálního zvuku.
• Akce
• Klávesnice
Zvednìte sluchátko
Èíselná klávesnice
Zavìste sluchátko
Specifické tlaèítko
èíselné klávesnice
Popis akce nebo
kontextu
• Další pou½ívané symboly
• Pøedprogramovaná tlaèítka
2
neb o
a
Další mo½nosti pro
sekvenci akce
Pøedprogramované
tlaèítko (funkce je
Dùle½ité informace.
zobrazena pomocí
ikony)
Symboly mohou být doplnìny malými ikonami nebo krátkými texty. Všechny
pøíslušné nebo osobní kódy jsou uvedeny v tabulce kódù, kterou naleznete na
dodatkovém listì.
2
Obsah
7RF
Poznejte svùj telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
1.
První pou½ití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Uskuteènìní a pøijetí hovoru. Pøístup k hlasové poštì. Vyzvednutí
zpráv z hlasové pošty. Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánìní.
Instalace štítku pro pøedprogramovaná tlaèítka.
2.
Telefonovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7
Telefonujte. Pøístup do vašeho osobního telefonního seznamu.
Opakované volání. Po½ádání o automatické vytoèení telefonního
èísla interního úèastníka, jeho½ linka je obsazena.
3.
V prùbìhu hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
Vysílání v DTMF volbì. Volba dalšího úèastníka bìhem hovoru.
Vyzvednutí druhého hovoru. Støídavé volání. Pøepojení hovoru.
Tøíèlenná konference.
4.
Telefon podle vašich pøedstav . . . . . . . . . . . . . str. 10
Programování vašeho osobního telefonního seznamu. Upravte si
vaši uvítací zprávu. Osobní asistent: jediné èíslo pro zavolání
vašeho telefonu. Úprava vašeho osobního kódu.
3
5.
Zùstaòte v kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12
Pøesmìrování hovorù do hlasové schránky nebo na jiné èíslo. Pøi
návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty. Zapnout/vypnout
osobního asistenta.
6.
Duch podniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 13
Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu. Odpovìdìt na
všeobecné zvonìní. Odeslání kopie hlasové zprávy.
Záruka a ustanovení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14
3
Poznejte svùj telefon
7HOHSKRQH
Pøedprogramovaná tlaèítka
Pøístup k rùzným slu½bám hlasové
pošty.
Otevøe osobní telefonní seznam.
Tøíèlenná konference.
automatické opakované volání
Pøesmìrování hovorù.
Automatické vyvolání posledního
vytoèeného èísla (opakovaná volba).
Zrušení dvojího hovoru.
Pøesmìrování hovoru na jiný
telefon.
Svítící dioda upozoròuje na
hlasovou zprávu nebo na
zamluvený hovor.
Podrobnìjší informace naleznete na internetové adrese www.alcatel.com
4
1
První pou½ití
2WKHU
1.1
Uskuteènìní a pøijetí hovoru
• Uskuteènìní hovoru:
zvednìte
sluchátko
pro externí
hovor
volte po½adované èíslo
• Odpovìï na volání:
zvednìte sluchátko
1.2
Pøístup k hlasové poštì
5
zadejte heslo a poté nahrajte své
jméno podle pokynù, uvedených v
návodu hlasového ovládání
Svítící dioda bliká
Osobní kód se pou½ívá pro pøístup k hlasové poštì a pro
uzamèení vašeho telefonu.
1.3
Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty
odeslání zpráv
zvednìte sluchátko
osobní kód
neb o
další zpráva
pøedcházející
zpráva
pøeposlech
zprávy
5
1
1.4
Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánìní
postupnì stisknìte
kód funkce ”Nastavení”
neb o
zvolte
vyzvánìní
1.5
zvolte hlasitost
Instalace štítku pro pøedprogramovaná tlaèítka
Tištìný štítek je dodáván s telefonem. Mìl by být nainstalován pod
pøedprogramovaná tlaèítka.
6
1.
2.
3.
4.
6
Vlo½te široký nástroj (šroubovák) do mezery (1 štítek na 1 blok tlaèítek).
Zvednìte kryt.
Ulo½te štítek na správné místo.
Vra²te kryt zpátky.
2
Telefonovat
2WKHU
2.1
zvednìte
sluchátko
Telefonujte
volte po½adované
èíslo
Pro volání externí linky zadejte pøed èíslem 0
Pro volání operátorky vytoète '9'
2.2
7
zvednìte
sluchátko
Pøístup do vašeho osobního telefonního seznamu
osobní
seznam
zvolené èíslo z
telefonního
seznamu (0 a½ 9)
pomocí èíselnice
2.3
Opakované volání
2.4
Po½ádání o automatické vytoèení telefonního èísla
interního úèastníka, jeho½ linka je obsazena
opakovaná volba
èíslo je obsazeno
zamluvení
hovoru
7
3
V prùbìhu hovoru
2WKHU
Bìhem hovoru mù½ete provádìt další operace jako napøíklad zavolat druhého
úèastníka nebo pøedat jednoho úèastníka druhému.
3.1
Vysílání v DTMF volbì
V nìkterých pøípadech hovorù je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby,
napøíklad v rámci hlasového serveru, automatického standardního re½imu nebo v
pøípadì hovoru na dálku pøes záznamník. Funkce je automaticky zrušena pøi
ukonèení hovoru.
Bìhem rozhovoru
kód funkce ”Pøeèíslování
DTMF”
3.2
stejné tlaèítko pro
zrušení
Volba dalšího úèastníka bìhem hovoru
Bìhem rozhovoru mù½ete zavolat druhého úèastníka.
8
první hovor je odlo½en
volte po½adované
èíslo
3.3
zrušení druhého
hovoru
Vyzvednutí druhého hovoru
Bìhem rozhovoru se vám sna½í dovolat nìkdo jiný.
první hovor je odlo½en
kód pro funkci
“Konzultace
èekajícího hovoru“
8
3.4
V prùbìhu hovoru
3
Støídavé volání
Bìhem jednoho hovoru mù½ete mít druhý hovor odlo½ený.
Pro pøíjem druhého hovoru:
první hovor je odlo½en
kód pro funkci
“Støídavé volání”
3.5
Pøepojení hovoru
Bìhem rozhovoru mù½ete hovor pøepojit na jinou stanici.
9
Po½adované
èíslo
3.6
Tøíèlenná konference
V komunikaci s úèastníkem, druhý je pøidr½en a èeká.
konference
stejné tlaèítko pro
zrušení
9
V
4
Telefon podle vašich pøedstav
2WKHU
Programování vašeho osobního telefonního
seznamu
4.1
Vytvoøte si svùj seznam pomocí 10 tlaèítek (0 a½9) na èíselnici.
kód funkce ”Nastavení”
4.2
0 a½9
Zadejte interní
nebo externí
èíslo
Upravte si vaši uvítací zprávu
Máte mo½nost zmìnit pùvodní nastavenou uvítací zprávu podle vlastní pøedstavy.
nahrávání v
prùbìhu hovoru
10
kód funkce
”Nastavení”
hlasová pošta
neb o
konec
nahrávky
10
potvrdit
pro návrat k
pùvodnímu ohlášení
4.3
Osobní asistent: jediné èíslo pro zavolání vašeho
telefonu
kód funkce
”Nastavení”
osobní asistent
zadání èísla
vašeho kolegy
nebo asistenta
nebo další osoby
a
a
a
zvolte typ
pøesmìrování
zadání
zadání èísla vašeho zapnutí / vypnutí
externího mobilního telefonu smìrování na
èísla
nebo vašeho DECT
operátorku
11
4.4
Úprava vašeho osobního kódu
Osobní kód se pou½ívá pro pøístup k hlasové poštì a pro uzamèení vašeho
telefonu. Pokud jste neupravovali vaši hlasovou poštu jinak, osobní kód je 1515.
kód funkce ”Nastavení”
nové heslo
(4 èíslice)
mo½nosti
osobní kód
Telefon podle vašich pøedstav
4
staré heslo
(4 èíslice).
potvrdit
11
Tel
5
Zùstaòte v kontaktu
2WKHU
Alcatel OmniPCX Office vaše hovory automaticky pøesmìruje do hlasové
schránky.
5.1
Pøesmìrování hovorù do hlasové schránky nebo na
jiné èíslo
neb o
cílová stanice
5.2
Pøi návratu vyberte zprávy z vaší hlasové pošty
Svìtelná dioda oznamuje, ½e máte zprávy.
odeslání zpráv
osobní kód
12
1 : opakovaný poslech zprávy. 2 : vymazání zprávy.
3 : zavolat autorovi zprávy.
4 a '5' : zvolit zprávu.
6 : kopírovat zprávu.
tlaèítka '1' a½ '6'
5.3
Zapnout/vypnout osobního asistenta
kód funkce ”Nastavení”
osobní asistent
neb o
zapnutí osobního
asistenta
12
vypnutí osobního
asistenta
potvrdit
6
Duch podniku
2WKHU
6.1
Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu
vyzvednutí hovoru èíslo zvonícího
telefonu
6.2
Odpovìdìt na všeobecné zvonìní
V pøípadì, ½e hovory zvoní na centrálním zvonku, je mo½né je vyzvednout místo
spojovatelky:
kód funkce “Programování
obecného vyzvánìní”
obecné vyzvánìní
13
6.3
Odeslání kopie hlasové zprávy
osobní kód
neb o
výbìr zprávy k odeslání
odeslání
kopie zprávy
potvrdit
neb o
neb o
pøidat
úèastníka
Po½adované èíslo
nahrát komentáø
poslat zprávu
13
Záruka a ustanovení
KRZWRF
Vedle zákonné záruèní lhùty se na tento telefon, na náhradní díly a na servis
vztahuje servisní záruka po dobu jednoho roku od data uvedeného na vaší faktuøe.
V pøípadì, ½e zákonná záruèní lhùta ve vaší zemi je delší ne½ jeden rok, pak platí
tato zákonná záruèní lhùta.
Pøi uplatnìní záruky je tøeba pøedlo½it fakturu. Záruka se nevztahuje na: poškození
zpùsobené nesprávným zacházením, které neodpovídá pokynùm v tomto návodu,
poškození nebo vady zpùsobené bì½ným opotøebením nebo vnìjším vlivem, napø.:
nárazem, pádem, nadmìrnou vlhkostí atd., nesprávnou instalací nebo neodborným
zásahem nebo opravou provedenou subjektem, který není autorizován výrobcem
nebo prodejcem.
14
Prohlášení o shodì
My, Alcatel Business Systems, prohlašujeme, ½e výrobek Alcatel First Reflexes
odpovídá základním po½adavkùm smìrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a
Rady.
Veškeré neautorizované zmìny ve výrobku zrušují toto prohlášení o shodì. Kopie
originálu tohoto prohlášení o shodì vám mù½e být zaslána poštou z adresy:
Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Francie
Symbol CE oznaèuje, ½e tento pøístroj vyhovuje následujícím normám a pøedpisùm:
-
89/336/CEE (elektromagnetická kompatibilita)
73/23/CEE (nízké napìtí)
1999/5/CE (R&TTE)
Nìkteré funkce vašeho telefonu se dají pou½ívat výhradnì s
programovým klíèem nebo jsou pøístupné po naprogramování
odborným pracovníkem.
Podrobnìjší informace naleznete na internetové adrese
www.alcatel.com
Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Všechna práva vyhrazena.
V zájmu u½ivatelù si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na zmìnu
technických parametrù svých výrobkù bez pøedchozího upozornìní.
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185
3EH 21004 BZAA Ed.01
14

Podobné dokumenty

Průvodce - Easy 4010

Průvodce - Easy 4010 My, Alcatel Business Systems, prohlašujeme, ½e výrobek Alcatel Easy Reflexes odpovídá základním po½adavkùm smìrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady. Veškeré neautorizované zmìny ve výrobku z...

Více

Průvodce - Premium 4004

Průvodce - Premium 4004 My, Alcatel Business Systems, prohlašujeme, ½e výrobek Alcatel Premium Reflexes odpovídá základním po½adavkùm smìrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady. Veškeré neautorizované zmìny ve výrobk...

Více

guide_4035-advanced_cz

guide_4035-advanced_cz Nastavení kontrastu obrazovky

Více

Průvodce - Advanced 4035

Průvodce - Advanced 4035 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady. Veškeré neautorizované zmìny ve výrobku zrušují toto prohlášení o shodì. Kopie originálu tohoto prohlášení o shodì vám mù½e být zaslána poštou z adresy: Alca...

Více

Diferenciace svalové funkce z hlediska posturální podstaty

Diferenciace svalové funkce z hlediska posturální podstaty V této souvislosti vycházíme z pojetí svalujako funkèní jednotky, kteráje urèenafunkcí CNS. V pohledu na funkci svalu vycházíme z kineziologického obsahuposturálníchfunkcí, které jsou geneticky urè...

Více

Navod_GPS_lokator_PGT5020.pd f

Navod_GPS_lokator_PGT5020.pd f Stisknìte krátce tlaèítko POWER. 5.7.5 Volání na nouzové kontakty Volat lze na 3 nouzové kontakty, které reprezentují tlaèítka 1,2 a 3. Stisknìte tlaèítko krátce 2x za sebou v prùbìhu 1 vteøiny. 5....

Více

SMC-Delta a SMC-3

SMC-Delta a SMC-3 Øada malých øídicích systémù má pouze komunikaèní kanál s RS232, který má omezené možnosti. V mnoha

Více

DECT bezdrátová vstupní audio sada s zapuštěným tlačítkovým

DECT bezdrátová vstupní audio sada s zapuštěným tlačítkovým Stisknutím jakékoliv èíselné klávesnice se komunikace prodlouží o další minutu.

Více

robustní datový rozvaděč ats-up box - ATS

robustní datový rozvaděč ats-up box - ATS 256 vynesených van pro připojení klasických analogových nebo digitálních telefonů, popřípadě připojení do externí sítě pomocí standardních rozhraní4). Pro připojení do hlasové sítě je možné použít ...

Více

U¾ivatelská příručka Nokia 2300

U¾ivatelská příručka Nokia 2300 Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Noki...

Více