Datový list CZ (verze AS DP)

Transkript

Datový list CZ (verze AS DP)
Machine Monitoring Systems
DOPS AS DP
Digitální systém střežení otáček
s komunikací PROFIBUS-DP
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Digitální zpracování řízené
mikropočítačem
Rozhraní PROFIBUS-DP
Až 6 limitních hodnot pro
každý kanál, různé provozní
režimy dle naprogramování a
volby propojovací desky
Dva proudové výstupy pro
každý kanál
Vzájemná komparace
vstupních i výstupních
signálů,
Verifikace vybraných
binárních výstupů metodou
výběru 2 ze 3
Redundantní napájení
Samo-testovací funkce
elektronických obvodů a
snímačů
Usnadnění detekce závad
zobrazením textových hlášení
Galvanické oddělení
binárních vstupů a výstupů
Připojení unifikovanými
kabely a svorkovnicemi
RS 232 interface pro
nastavení parametrů a servis
Provozní komunikace RS 485
Možnost výměny karty za
provozu
Stručný popis:
Digitální systém střežení otáček
epro DOPS DP (Digital Overspeed
Protection System) slouží k měření
otáček a ochraně před překročením
povolené meze otáček rotačních
strojů.
Díky
své
nekompromisně
tříkanálové koncepci, od snímačů
přes zpracování dat až po
generování výstupních signálů a
povelů, zaručuje systém maximální
míru
provozní
bezpečnosti
sledovaného stroje.
Limity, které bezprostředně ovlivňují
bezpečnost stroje (např. odstavení
od přeotáček), jsou vyvedeny
separátně k dalšímu logickému
zpracování navazujícími obvody.
Tím je zajištěna nejen vysoká
spolehlivost ale i vysoká míra
ochrany zařízení.
Při
vhodném
geometrickém
uspořádání snímačů nad měřícím
ozubeným
kolem
může
být
detekován směr točení.
Paměť maximálních dosažených
otáček
poskytuje
důležitou
informaci
pro
posouzení
mechanického
zatížení
stroje
způsobeného
nadměrnými
otáčkami.
Limitní výstupy jsou vyvedeny přes
opto oddělovače a zkratuvzdorné
spínače.
Kromě toho jsou limitní výstupy pro
odstavení vyvedeny přes relé s
přepínacím kontaktem.
Dále jsou dva binární výstupy
opatřené výběrovou logikou 2 ze 3
rovněž vyvedeny přes relé.
Detailní funkce a počty relé se
mohou lišit podle verzí systému.
Systém je vybaven rozsáhlou
autodiagnostikou.
Tři
snímače
otáček pracující na principu vířivých
proudů jsou trvale testovány, zda
pracují v předepsaných mezích.
Kromě toho si jednotlivé karty
navzájem porovnávají naměřenou
hodnotu otáček. Při zjištění závady
nebo odchylky v měření systém
indikuje poruchu prostřednictvím
příslušného binárního výstupu a
indikátorem na čelním panelu. Je-li
karta opatřena displejem, indikuje
typ závady textovou formou.
Nastavení parametrů jakož i
monitorování funkce systému je
možné pomocí PC a servisního
SW.
K připojení externí kabeláže slouží
unifikované kabely a bloky svorek.
Rozhraní
Profibus-DP
slouží
k přenosu všech měřených a
vyhodnocovaných veličin.
Machine Monitoring Systems
Technická data:
Signálové vstupy:
Diferenciální vstup, neovlivňující
snímač, odolný proti zkratu a
přerušení
Rozsah vstupního napětí:
0...27,3 V stejnosměrné
Maximální hodnoty:
0...30 V
Vstupní odpor:
> 100 kOhm
Výstup pulzního signálu:
SMB zdířka na panelu,
zkratuvzdorný, zkrat
neovlivní další funkci karty
Výstupní signál:
0...4,1 V; výstup = 0.15 x
vstupní signál ze snímače
Přesnost:
±1% rozsahu
Frekvenční rozsah:
0...16 khz (-3dB) ±20%
Povolené zatížení:
> 1 MOhm
Vnitřní odpor:
10 kOhm
Dynamické výstupy:
Zpracované vstupní pulsy
jsou vyvedeny ve formě TTL
a přes opto oddělovač, jsou
zkratuvzdorné, zkrat
neovlivní další funkce karty
TTL – výstup:
Jmenovitý rozsah:
0...5 VSS
Frekvenční rozsah:
0Hz...20 khz
Povolené zatížení:
> 1 MOhm
Vnitřní odpor:
5,1 kOhm
Pulsní výstup:
výstup pulsů přes
optoodělovací člen
Max. napětí:
+24 V na UC, +48 V na
kolektoru
Max. proud, C-E vodivý:
100 mA
Zpracování signálu na
charakteristickou veličinu:
Vstupní signál je upraven na
konstantní amplitudu pro další
zpracování
procesorem.
Charakteristická
veličina
–
otáčky – je vypočtena jako
převrácená hodnota kmitočtu
vstupního signálu vyděleného
počtem zubů měřícího kola.
Max. měřící rozsah:
omezen max. kmitočtem
vstupního signálu 20 khz
Max. počet otáček:
65.535 ot/min (při max. 18
zubech měř. kola : 20kHz)
Max. počet zubů měřícího kola
255 (max. 4700 ot/min)
Proudové výstupy otáček:
Měřící rozsah proudových
výstupů se odpovídá
nastavení parametr karty.
Proudový výstup 1:
0/4...20 mA
galvanicky oddělený
Přesnost:
±0.1% rozsahu /16 bitů
Proudový výstup 2:
0/4...20 mA galvanicky není
oddělen, slouží rovněž pro
interní komparaci
naměřených hodnot mezi
kartami
Přesnost:
±0.1% rozsahu /16 bitů
Funkce “Zoom”:
Možnost libovolného
nastavení počátku a konce
rozsahu proudového výstupu
Binární výstupy:
Každá karta má celkem šest
binárních
výstupů
s
programovatelnou funkcí a
parametry.
Nastavení limitů:
při parametrizaci karty, počet
parametrů závisí na zvolené
funkci výstupu.
Indikace stavu výstupu:
Žlutá LED na čelním panelu
pro každý výstup.
Parametry binárních výstupů
karty:
Výstup 1 -3
max. UCE 48 V/ ICE 50 mA
Výstup 4 –6
max. UCE 48 V/ICE 100 mA
Parametry binárních výstupů
systému DOPS:
Zkratuvzdorný spínač
max 25 mA
Parametry reléových výstupů
systému DOPS:
Trip kanál A,B,C,
Výstup 2 ve výběru 2 ze 3
Výstup 4 ve výběru 2 ze 3
max 48V DC, 4A
Dohled nad funkcí zařízení a
zobrazení poruchových stavů:
Každý kanál střeží trvale stav Komunikační rozhraní:
RS 232:
vlastního snímače. Dále jsou
trvale srovnávány naměřené
Zásuvka na čelním panelu,
hodnoty
otáček
komparací
pro konfiguraci a testování.
RS 485:
analogových výstupů.
Tak je zajištěna maximální
Bus interface vyvedený na
provozní bezpečnost.
svorkovnici.
Profibus-DP
Bezporuchový stav signalizuje
svit zelených LED na čelním
Sub-D zásuvka na čelním
panelu a opticky oddělený
panelu, provozní komunikace.
spínač na konektoru karty.
Napájení:
max. UCE 48 V/ICE 100 mA
vyvedený přes zkratuvzdorný
Dva
redundantní
vstupy,
spínač max 25 mA
oddělené diodami, se společnou
zemí.
Binární vstupy:
Povolený rozsah napětí:
Binární vstupy do modulů jsou
18...31,2 V DC vyhovuje
galvanicky odděleny ale mají
IEC 60654-2
Napájení snímačů:
společný nulový potenciál.
Úroveň signálu:
Galvanicky
oddělený
Low:
0...+3 V
zkratuvzdorný zdroj na každé
High:
+13...+48 V
kartě.
Externí blokování:
Napájecí napětí snímačů:
Aktivace umožní zablokování
26,75 V DC
Zvlnění:
funkce alarmů např. pro
servisní účely.
< 20 mVpp (při 20 mA)
Reset binárních pamětí:
Max. zatížení:
Vynuluje paměť binárních
35 mA
limitů, pokud byla aktivována.
Testovací vstupy:
Pro testovací účely aktivuje
interně zadanou hodnotu
otáček, která ovlivní pouze
binární výstupy.
Machine Monitoring Systems
Technická data:
.
Mechanická konstrukce karty:
Euro-formát (100 x160 mm)
podle DIN 41 494
Šířka:
14 TE (71 mm)
Konektor:
DIN 41 612, typ F 48 M
Rozměry celého rámu MMS 6352:
šířka: 84 TE (19“)
výška: 3 HE (cca 135 mm)
hloubka: 210 mm
+ 100mm prostor pro kabely
Systém
DOPS
obsazuje
polovinu prostoru v rámu. Ve
zbývající polovině může být
instalováno například měření
posuvů nebo chvění
Šířka desky MMS 6351:
42 TE (213 mm)
polovina rámu MMS 6352
Režimy měření:
Měření rychlosti otáčení je založeno
na
principu
měření
periody
vstupního pulsního signálu. Karty
mohou pracovat ve dvou základních
režimech:
1.
režim
přesně
opracované
měřící ozubené kolo. Tvarové
odchylky nebo radiální kmitání
kola se projeví
“neklidem”
naměřené hodnoty.
2.
n měření na otáčku
V tomto režimu se měří perioda
jednoho nebo několika puls, tak
aby doba měření byla v
rozmezí 5..10ms. Tím je
zajištěna velmi rychlá odezva
při vysoké přesnosti měření.
Vzhledem k tomu, měřící
interval není synchronní vůči
točení stroje, vyžaduje tento
Tento režim se hodí zejména
pro přesné měření otáček,
neboť
potlačuje
vliv
nepřesností měřícího kola.
Vhodný je též pro rychloběžné
stroje s měřícím kolem s
malým počtem zubů, kde
prodloužení měřícího intervalu
není tak výrazné a zvýšení
přesnosti a stability naměřené
hodnoty přijde vhod.
Jedno měření na otáčku
V tomto režimu karta počítá
rychlost otáčení z periody
právě jedné otáčky.
Doba
měření je nepřímo úměrná
rychlosti otáčení (20ms při
3000 ot/min).
Programovatelné parametry:
-
Měřící rozsah
Otáčková lupa (zoom)
Převodový poměr
Analogová diference
Počet zubů měřícího kola
Hodnoty limitů
Funkce limitů
Funkce binárních výstupů
2 testovací hodnoty
-
Hystereze limitů
Označení kanálu textem
Označení kanálu KKS kódem
Proudové výstupy
Kalibrace proudových výstupů
Potlačení proudu při poruše
Filtrace (zklidnění) proudového
výstupu
Střída vstupních pulzů
-
Detekce klidu stroje
Trigrovací úrovně pulzů
Limity pro vyhodnocení
poruchy snímače
Preferovaný směr točení
Měřící režim
Paměť maximální dosažené
hodnoty otáček
Střežení fázového posuvu
pulzů
Parametry „ramp testu“
Kompletní systém:
Porovnání měřených hodnot:
DOPS AS DP
Tři měřící monitory (karty) si navzájem permanentně porovnávají
tyto naměřené hodnoty:
Pulsy
Každá karta porovnává pulsní
signál z vlastního snímače se
signály
sousedních
karet.
Podmínkou správné funkce je
rozmístění snímačů zajišťující
rovnoměrný
fázový
posuv
jednotlivých signálů. Při detekci
poruchy je indikován „Pulse
error“. Tuto funkci je možno
vypnout.
-
-
3 x MMS 6350 DP
( firmware subtyp. 2)
1 x MMS 6351/10
1 x MMS 6352
6 x MMS 6361
6 x MMS 6360
1 MMS 6950 W
alternativně
3 x MMS 6350 D/DP (s
displejem, firmware subtyp 2)
Analogový výstup (Iout2)
Každá karta porovnává trvale
svoji naměřenou hodnotu na
proudovém
výstupu
2
s hodnotami
naměřenými
sousedními
kartami.
Při
překročení nastavené diference
hlásí karta příznak poruchy
„Analog error“.
Machine Monitoring Systems
Principiální schéma systému DOPS AS DP s deskou MMS 6351/10:
Channel Clear C
K3
10 kOhm
Imax 25 mA short-circuit-proof
6
768 Ohm
n>110% trip C
Imax 25 mA short-circuit-proof
5
MUX
data communication C
n>90% C
Imax 25 mA short-circuit-proof
n<300 RPM C
Imax 25 mA short-circuit-proof
n<4 RPM C
Imax 25 mA short-circuit-proof
standstill (0 RPM) C
Imax 25 mA short-circuit-proof
Imp. C
Umax 24 V/DC Imax 25 mA short-circuit-proof
Iout C2
0/4...20 mA
Iout C1
0/4...20 mA
2
3
4
limit supervision
C
speed
zoom
channel
data
Imax 4A
48 V/DC
Imax 4A
48 V/DC
n>110% trip B
K2
failure
detection
speed
zoom
Imp. TTL B
10 kOhm
6
data communication B
Imax 25 mA short-circuit-proof
768 Ohm
n>110% trip B
Imax 25 mA short-circuit-proof
n>90% B
Imax 25 mA short-circuit-proof
n<300 RPM B
Imax 25 mA short-circuit-proof
n<4 RPM B
Imax 25 mA short-circuit-proof
standstill (0 RPM) B
Imax 25 mA short-circuit-proof
Imp. B
Umax 24 V/DC Imax 25 mA short-circuit-proof
Iout B2
0/4...20 mA
Iout B1
0/4...20 mA
2
3
4
limit supervision
5
MUX
Channel Clear B
B
speed
zoom
channel
data
Imax 4A
48 V/DC
Imax 4A
48 V/DC
n>110% trip A
K1
failure
detection
speed
zoom
RS
232
RS
485
analog
supervision
1
MMS 6350
modul 02
TTL
PROFIBUS DP
impulse
detection
channel B
sensor supply
Channel Clear supervision
signal conditioning
speed calculation
K5
n>90 U/min in 2 out of 3
TTL
10 kOhm
Imax 25 mA short-circuit-proof
6
768 Ohm
Imax 25 mA short-circuit-proof
5
n>110% trip A
Imax 25 mA short-circuit-proof
Imax 25 mA short-circuit-proof
n<4 RPM A
Imax 25 mA short-circuit-proof
standstill (0 RPM) A
Imax 25 mA short-circuit-proof
Imp. A
Umax 24 V/DC Imax 25 mA short-circuit-proof
Iout A2
0/4...20 mA
Iout A1
0/4...20 mA
4
n>90% A
n<300 RPM A
2
3
MUX
limit supervision
data communication A
Fig. 2
speed
zoom
failure
detection
RS
232
RS
485
analog
supervision
1
MMS 6350
modul 01
Imp. TTL A
Channel Clear A
A
speed
zoom
channel
data
impulse
detection
channel A
sensor supply
Channel Clear supervision
signal conditioning
speed calculation
K4
n<4 U/min in 2 out of 3
PROFIBUS DP
+24 V
RS 485 Bus
19" rack MMS 6352
RS
232
RS
485
analog
supervision
1
MMS 6350
modul 03
TTL
PROFIBUS DP
impulse
detection
channel C
sensor supply
Channel Clear supervision
signal conditioning
speed calculation
n>110% trip C
Imp. TTL C
Imax 4A
48 V/DC
Backplane
MMS 6351/10
Machine Monitoring Systems
Binární výstupy a jejich funkce
Karta MMS 6350 má celkem šest
univerzálních binárních výstupů. Ty
lze použít pro indikaci dosažení
limitů nebo specifických provozních
stavů. Šestý výstup může být kromě
toho nastaven též jako výstup
tvarovaných pulzů, nebo pro
komunikaci s displejem epro.
Výstupům 1 až 4 a 6 lze přiřadit
níže uvedené funkce:
Žádná funkce
> Limit
< Limit
> LIMIT + Latch
< LIMIT + Latch
Klid stroje
Směr točení
Dvojitý rozsah Out 1
Dvojitý rozsah Out 2
Porucha - komparace pulzů
Porucha – analog. kompar.
Porucha snímače
GAP varování
Testovací hodnota 1 aktivní
Testovací hodnota 2 aktivní
> Limit – okno
< Limit – okno
>Limit+Latch (>GW+Latch)
<Limit+Latch (<GW+Latch)
Stejná funkce jako >GW, (<GW) .
Pro návrat do klidového stavu je
nutno odkvitovat vstupem Reset
Latch.
Klid stroje (Stanstill)
Výstup je aktivován po zastavení
stroje (snímač nevydá po
nastavenou dobu žádný puls)
Směr točení
(Direction of roration)
Výstup indikuje směr otáčení
stroje
Dvojitý rozsah Out 1
(Dual current Out 1)
Pokud je proudový výstup Out 1
provozován v režimu Dual
current, indikuje binární výstup
přepnutí mezi spodním a horním
rozsahem proudového výstupu.
Dvojitý rozsah Out 2
(Dual current Out 2)
Pokud je proudový výstup Out 2
provozován v režimu Dual
current, indikuje binární výstup
Výstupu 6 lze kromě toho přiřadit
přepnutí mezi spodním a horním
funkce:
rozsahem
Komunikace s displejem
Pulzní výstup
Porucha - komparace pulzů
Funkce výstupu 5 (Trip) je pevná.
V bezporuchovém stavu je výstup
aktivní a relé sepnuto. Při dosažení
limitní
hodnoty
otáček
nebo
vyhodnocení poruchy měření se
výstup deaktivuje, relé rozepne. Po
poklesu otáček nebo odstranění
poruchy je nutno výstup aktivovat
signálem Reset.
Popis jednotlivých funkcí binárních
výstupů:
>Limit (>GW)
Hladina otáček. Výstup se
aktivuje překročením nastavené
limitní hodnoty. Výstup se vrátí
do klidového stavu poklesem
otáček pod limitní hodnotu
sníženou o hodnotu hystereze.
<Limit (>GW)
Hladina otáček. Výstup se
aktivuje poklesem otáček pod
nastavenou
limitní
hodnotu.
Výstup se vrátí do klidového
stavu nárůstem otáček nad
limitní hodnotu zvýšenou o
hodnotu hystereze.
(Pulse comparison)
Indikuje poruchu sledu pulzů
v jednotlivých kanálech.
Porucha – analogová komparace
(Analog error)
Indikuje překročení povolené
diference hodnot naměřených
jednotlivými kartami.
Porucha snímače
(Sensor fault)
Indikuje poruchu snímače pokud
je stroj v klidu.
GAP varování
(GAP-alarm limit)
Kdykoliv je zub měřícího kola
přesně proti snímači, je změřeno
napětí ze snímače odpovídající
vzdálenosti mezi snímačem a
zubem. Pokud tato hodnota
vybočí z nastavených mezí, je
aktivováno GAP varování.
Funkce se aktivuje až po prvním
protočení měřícího kola.
Testovací hodnota 1 aktivní
(Test value 1 active)
Indikuje, že testovací hodnota 1 je
aplikována místo aktuální měřené
hodnoty.
Testovací hodnota 2 aktivní
(Test value 2 active)
Indikuje, že testovací hodnota 2 je
aplikována místo aktuální měřené
hodnoty
>Limit-okno (>Limit-window)
Otáčkové okno. Výstup se aktivuje
pokud je aktuální hodnota otáček
uvnitř zvoleného intervalu.
Hystereze působí při snižování
otáček.
Hys.
Hys.
Schaltcharakteristik
Hochlauf
Auslauf
<Limit-okno (<Limit-window)
Otáčkové okno. Výstup se aktivuje
pokud je aktuální hodnota otáček
uvnitř zvoleného intervalu.
Hystereze působí při zvyšování
otáček.
Hys.
Hys.
Schaltcharakteristik
Hochlauf
Auslauf
Komunikace s displejem
(Ext. Display)
Jen výstup 6.
Umožňuje použít binární výstup
pro sériovou komunikaci
s externím displejem.
Pulzní výstup
(Pulse output)
Jen výstup 6.
Po aktivaci této funkce je na
výstupu 6 k dispozici pulzní signál.
Pravoúhlé pulzy mají stejnou
frekvenci jako signál ze snímače.
Signál je určen k dalšímu
zpracování navazujícími systémy
Machine Monitoring Systems
Data přenášená komunikací PROFIBUS DP
Na rozhraní Profibus DP jsou Binární veličiny:
k dipozici 4 analogové hodnoty a 13
binárních veličin. K řízení funkce
Směr točení
systému slouží 6 povelů.
Dosažení limitních hodnot
Klid stroje
Přenášené analogové veličiny:
Stav šesti programovatelných
binárních výstupů
Aktuální otáčky v ot/min
Poruchové stavy systému
Aktuální otáčky v %
Tik – bit měnící v pravidelném
Maximální dosažené otáčky
intervalu svoji hodnotu, indikujíc
Aktuální zrychlení
tak bezporuchový stav.
GAP
Řídící povely:
Reset systému
Potvrzení a nulování některých
veličin
Ovládání testu ochran
Ovládání funkce „rampa“
Přenosová rychlost
linky leží v rozsahu
9,6 až 12 000 kBaud
komunikační
Testovací funkce „rampa“
Tato funkce simuluje otáčky stroje
na výstupech systému DOPS.
Umožňuje nejen ruční zadání
požadované hodnoty otáček ale i
automatické
zvyšování/snižování
této hodnoty zadaným trendem.
Nastavitelné parametry:
Výchozí hodnota
Konečná hodnota
Doba náběhu
Povolená doba nečinnosti
Zvyšování nebo snižování otáček
trendem může být libovolně
přerušováno. Lze také zvolit režim
opakovaného trendování nahorudolů. V souladu se simulovanými
otáčkami se mění stavy limitních
výstupů a proudových výstupů.
Po uplynutí nastavené doby
nečinnosti se ramptest automaticky
deaktivuje.
Bezpečnostní opatření:
Simulační signál se projeví na
všech výstupech jen je-li
simulovaná hodnota větší než
aktuální měřená hodnota!
Dvojitý rozsah proudového výstupu:
Po aktivaci této funkce lze
proudovému výstupu přiřadit dva
měřící rozsahy (např. 0...300 ot/min
a 0...3000ot/min).
Výstupní proud bude 0/4...20 mA v
rozsahu
0..300
ot/min.
Po
překročení hodnoty 300 ot/min
přepne do druhého, vyššího
rozsahu. Platný výstupní rozsah
může indikovat zvolený binární
výstup.
U tříkanálového systému smí být
pro tuto funkci použit pouze
galvanicky oddělený výstup Out 1.
Výstup Out 2 se využívá u
tříkanálových
systémů
pro
vzájemnou komparaci a přepínání
rozsahu by způsobilo indikaci
poruchy.
Iout
20
mA
2
mA
n
300
3000
Obr.2
Otáčková lupa (zoom):
Tato funkce umožňuje zadat
začátek
a
konec
rozsahu
analogového výstupu 0/4..20mA a
tím podle potřeby roztáhnout určitou
část měřícího rozsahu přes celý
rozsah
analogového
výstupu.
Situaci demonstruje obr.3.
U tříkanálového systému smí být
pro tuto funkci použit pouze
galvanicky oddělený výstup Out 1.
Výstup Out 2 se totiž využívá u
tříkanálových
systémů
pro
vzájemnou komparaci a ta by pak
mimo rozsah otáčkové lupy nebyla
funkční.
Obr. 3
Iout
[mA]
20
16
12
8
4
n
0
Iout
[mA]
500
1000
1500
2000
2500
3000
2750
2850
2950
3050
3150
3250
3500
20
16
12
8
4
n
Machine Monitoring Systems
Střežení bezporuchového stavu:
Interní střežení bezporuchového
stavu modulu zahrnuje tyto funkce:
Signál ze snímače je v
určeném rozsahu
Stav kabeláže ke snímači
(přerušení, zkrat)
Systémová napájecí napětí v
předepsaných mezích
- Naměřené hodnoty v mezích
měřícího rozsahu
- systémový watch -dog
Po
zapnutí
napájení
a
bezprostředně
po
odeznění
poruchového stavu, jsou všechny
výstupy blokovány po dobu 15s.
K indikaci poruch na čelním panelu
slouží 2 zelené LED označené CC.
U karty s displejem je dále příčina
poruchy
upřesněna
textovou
hláškou. U všech karet lze tuto
Indikace poruch do ostatních hlášku zobrazit na připojeném PC
systémů je provedeno pomocí pomocí konfiguračního programu.
polovodičových
spínačů
na
výstupech Channel Clear nebo
pomocí trip relé.
Ovládací prvky na čelním panelu:
2 koaxiální zdířky SMB:
6 žlutých LED:
Jeden zkratuvzdorný výstup signálu
Jedna LED pro indikaci stavu
ze snímače:
každého binárního výstupu. Svit
Rozsah:
0...4,1 V
indikuje aktivaci výstupní
Zatěžovací odpor: ≥1 MOhm
funkce.
2 zelené LED:
Vnitřní odpor:
10 kOhm
LED CC1
Jeden zkratuvzdorný výstup
Indikace bezporuchového
tvarovaného pulsního signálu:
stavu tohoto kanálu
Rozsah:
0...5 V
LED CC2, 3
Zatěžovací odpor: ≥1 MOhm
Indikace bezporuchového
stavu sousedních kanálů
Vnitřní odpor:
5,1 kOhm
Trvalý svit zeIených LED CC
indikuje bezporuchový stav. Při
poruše LED nesvítí.
1 Mini DIN zásuvka:
RS232 interface pro připojení
servisního
PC.
Pomocí
programu MMS 6950W lze tudy
kartu konfigurovat a testovat.
1 SubD zásuvka:
Rozhraní Profibus-DP
Hmatník:
Pro vytahování a zasouvání
karty do rámu a označení karty.
Verze MMS 6350D/DP:
8-mi místní alfanumerický LED
displej.
Napájení:
Systém DOPS má redundantní Napájecí napětí:
napájení dvěma přívody pro každou
18....24....31.2 V DC podle IEC
měřící kartu. Pro plnou funkčnost
654-2, class DC4
musí být v provozu alespoň jeden
Příkon:
přívod.
max. 20 W (max. 840 mA při
24 V)
Pro jiné napájecí napětí, je nutno
použít vhodné napájecí zdroje.
Podmínky prostředí:
Stupeň krytí:
Karta a propojovací deska:
IP 00 dle DIN 40050
Přední panel:
IP21 dle DIN 40050
Klimatické podmínky:
class KTF dle DIN 40040,
Rozsah provozních teplot:
0....+65°C
Rozsah teplot pro skladování a
přepravu:
-30....+85°C
Rozsah vlhkosti okolí:
5....95%, bez kondenzace
Povolené vibrace:
dle IEC-68-2, kap. 6
Amplituda vibrací:
0.15 mm v rozsahu 10...55 Hz
Zrychlení vibrací:
16.6 m/s2 v rozsahu 55...150Hz
Náraz:
dle IEC 68-2, díl 29
špičková hodnota zrychlení:
98 m/s2
jmenovitá doba nárazu:
16 ms
EM slučitelnost:
vyhovuje EN50081-1 /
EN50082-2
Minimální požadavky na konfigurační PC:
Konfigurace a testování se dělá Processor:
programem
MMS
6950W
Pentium II, 128MB RAM
instalovaným na PC, který se připojí Interfaces:
do čelního konektoru (RS 232)
RS 232 interface (COM 1 nebo
nebo přes svorkovnici (RS 485):
COM 2)
Volné místo na disku:
min. 50 MB
Operační systém:
WIN® 98,2000, XP
Machine Monitoring Systems
Propojovací deska MMS 6351/10:
Blok svorek
MMS 6361:
(adaptér z
konektoru SubD25
na šroubové svorky
2
průřezu 2,5 mm )
Měřící ozubené kolo a vzájemný úhel snímačů:
Ozubené kolo musí být vyrobeno
velmi přesně. Čím je ozubené kolo
přesněji a pečlivěji vyrobeno, tím
vyšší přesnosti a stability měření je
možno dosáhnout .
Pro snímač s měřícím rozsahem
2mm (např. PR 6423) je vhodná
hloubka zubů 1 mm. Ta umožní
kontinuální střežení snímače.
PR 6423/..
Vzájemný úhel snímačů by měl být
volen s ohledem na počet zubů kola
tak, aby v případě, že jeden snímač
je právě nad středem zubu, byl
druhý nad náběžnou a třetí nad
sestupnou hranou.
Toto uspořádání je nutné pro
vyhodnocení směru otáčení a pro
funkci kontroly fázového posuvu
signálů.
uspořádání
PR 6423/..
Fig. 4
Obr. 4:
MMS 6350/DP
MMS 6350D/DP
MMS 6351/10
MMS 6352
MMS 6353/TS
MMS 6360
MMS 6362
MMS 6363
MMS 6361
MMS 6950 W
Karta měření otáček s komunikací Profibus DP ......................................
Karta měření otáček s displejem a komunikací Profibus DP ...................
Propojovací deska DOPS AS....………………………………………………
19“ Montážní rám ......................................................................................
Adaptér pro náhradu katry MMG 1222 kartou MMS 6350.........................
Propojovací kabel 25-pólů, 3 m.................................................................
Propojovací kabel 25-pólů, 0,5 m..............................................................
Propojovací kabel Profibus, 4m ................................................................
Blok svorek - adaptér 25 pole SUB D na svorky ......................................
Konfigurační Kit .(SW, kabely, návod, jazyk A+N)....................................
Výrobce:
Zastoupení pro ČR a SR:
epro GmbH
Jobkesweg 3, D-48599 Gronau
GERMANY
Tel.: +49 / 2562 / 7090
Fax: +49 / 2562 / 709255
email: [email protected]
Internet: www.epro.de
PROFESS, spol. s r.o.
Květná 5, 326 00 Plzeň
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 377 454 411
Fax: +420 377 240 472
email: [email protected]
Internet: www.profess.cz/
9100 – 00065
9100 – 00066
9100 – 00049
9100 – 00053
9120 – 00001
9510 – 00006
9510 – 00015
9510 – 00024
9100 – 00052
9510 – 00005
6000-00046_cz_02/06
Objednací čísla:
Tištěno v České Republice. Vzhledem k neustálémo vývoji a nezadržitelnému pokroku,
může být tato specifikace měněna bez dalšího upozornění.
Příklad
možného
ukazuje obr. 4
PR 6423/..

Podobné dokumenty

LubMon Visu - ARGO

LubMon Visu - ARGO zobrazování naměřených hodnot pomocí LubMon PClight propojte LubMon Visu pomocí USB s počítačem a vyberte v LubMon PClight virtuální rozhraní COM LubMon Visu. Všechny naměřené hodnoty se zobrazí bě...

Více

Datový list CZ - PROFESS, spol. s ro

Datový list CZ - PROFESS, spol. s ro Tištěno v České Republice. Vzhledem k neustálému vývoji a nezadržitelnému pokroku, může být tato specifikace měněna bez dalšího upozornění.

Více

zde - UNIMA KS

zde - UNIMA KS ozna ených S-DO (binární výstupy), S-DI (binární vstupy) a S-AI (analogové vstupy). Konektor CANNON slouží pro p ipojení S k PC, p ípadn k nad ízenému ídícímu systému (Koncentrátoru) i dalšímu za í...

Více

Návod k použití

Návod k použití Binární vstupy, lze konfigurovat jako spínače nebo tlačítka. Připojení vstupů di2/3 8 (Volitelná výbava) Binární vstupy (externí 24Vdc), galvanicky oddělené, lze konfigurovat jako spínače nebo tlač...

Více

Stáhnout - ELCOM, as

Stáhnout - ELCOM, as bilanci jalového a činného výkonu měnit během jedné periody skokem a tím pak ovlivní, např. hlavní kritérium na posuzování čistoty odběru elektrické energie od dodavatele, jako je tzv. účiník cos n...

Více

HEAD_SD

HEAD_SD Vložte přístupovou kartu do čtečky přístupových karet pro sledování TV programů od poskytovatele slyžby. Tento CA může být použit pro sledování terestriálních i satelitních programů.

Více