Stáhnout - ELCOM, as

Transkript

Stáhnout - ELCOM, as
ELCOM, a.s. - Divize Virtuální instrumentace
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava - Pustkovec
BK-ELCOM
Komplexní systém monitoringu
a analýzy kvality elektřiny
Uživatelský manuál
BK-Node
Firmware analyzátorů
Verze 2.8.0
Červenec 2009
www.elcom.cz
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
Historie manuálu:
Verze 2.8.0
Uvolněna 20.07.2009
Copyright ©ELCOM, a.s. 2009
Tato příručka obsahuje informace chráněné autorskými právy. Všechna práva jsou vyhrazena. Kopírování,
úpravy a překlad textu bez písemného souhlasu autorů zakázán.
Příručka neprošla jazykovou úpravou, firma ELCOM, a.s. neručí za škody vzniklé v souvislosti s informacemi
uvedenými v manuálu a za případné chyby.
© ELCOM, a.s. Divize Virtuální instrumentace 2009
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
2
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
Obsah
1. Úvod ....................................................................................................................... 5
2. Bezpečnostní pokyny pro práci s přístrojem BK-ELCOM ........................................................ 6
3. Energetické rušení, zpětné vlivy .................................................................................... 7
3.1. Kvalita elektřiny .................................................................................................... 7
3.2. Normy související s kvalitou elektřiny........................................................................... 8
3.3. Požadavky na měřicí přístroje.................................................................................... 9
4. Charakteristiky měřeného signálu................................................................................. 10
4.1. Časové intervaly měření..........................................................................................10
4.2. Matematické vztahy...............................................................................................12
5. Moduly implementované v analyzátoru BK-ELCOM ............................................................ 14
5.1. Monitor napětí dle normy ČSN EN 50160.......................................................................14
5.2. Měřič blikání – Flikrmetr..........................................................................................15
5.2.1. Teoretické základy zpracování naměřených dat ........................................................15
5.2.2. Funkční schéma měřiče blikání ............................................................................16
5.2.3. Základní blokové schéma modulu měřiče ................................................................17
5.3. Monitor rychlých dějů (transient recorder) ...................................................................17
6. Spuštění analyzátoru ................................................................................................. 20
6.1. Ovládáni analyzátoru .............................................................................................20
7. Hardwarové podoby analyzátoru sítí BK-ELCOM................................................................ 21
7.1. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA330 ...........................................................21
7.2. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA400 ...........................................................22
7.3. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA440 ...........................................................23
7.4. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA450 ...........................................................24
7.5. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA500.xx........................................................25
8. Poznámky............................................................................................................... 26
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
3
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
Seznam obrázků
Obr. 1: Souvislost šířky okna Tw a prvního okna 3sec ................................................................11
Obr. 2: Blokové schéma měřiče blikání podle normy ČSN EN 61000-4-15 .........................................16
Obr. 3: Blokové schéma zpracování měřených dat v modulu měřiče blikání .....................................17
Obr. 4: Interval splnění spouštěcí podmínky při podmínce překročení ............................................19
Obr. 5: Interval splnění spouštěcí podmínky při podmínce podkročení ...........................................19
Obr. 6: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA330 ...................................................................21
Obr. 7: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA400 ...................................................................22
Obr. 8: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA440 ...................................................................23
Obr. 9: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA450 ...................................................................24
Obr. 10: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA500.12 a ENA500.13 ..............................................25
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
4
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
1. Úvod
Vážený zákazníku,
jste-li uživatelem systému BK-ELCOM, blahopřejeme Vám k Vašemu rozhodnutí. Komplexní systém monitoringu a analýzy kvality elektřiny BK-ELCOM byl vyvinut ve spolupráci s odborníky na základě praktických
přístupů a mnohaletých zkušeností v oblasti měření tzv. zpětných vlivů na napájecí síť. Naplněným cílem
projektu bylo získat kompaktní, jednoduchý a zároveň levný analyzátor elektrických sítí využívající nejmodernějších softwarových a hardwarových technologií doplněný prostředky budování distribuovaných
systémů pro monitoring a analýzu kvality elektřiny.
Analyzátor sítí BK-ELCOM tvořící základ systému, je nyní k dispozici v různých hardwarových podobách jak
pro stacionární monitoring, tak pro přenosné přístroje. Všechny dostupné hardwarové podoby přístroje
jsou výsledkem vlastního vývoje ve firmě ELCOM, a.s. a úzké spolupráce s našimi zahraničními partnery.
Ve všech svých podobách si však analyzátor sítí BK-ELCOM zachovává všechny výhody dané jeho moderní
koncepcí včetně možnosti připojovat potřebné periférie.
Firmware plně respektuje normy a související dokumenty platné k lednu 2005:
•
ČSN EN 61000-4-7
•
ČSN EN 61000-4-15
•
ČSN EN 50160
•
ČSN EN 61000-4-30
•
PNE 33 3430-7
•
PPDS - Pravidla provozování distribučních soustav, příloha 3 Kvalita elektřiny v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení
•
PPPS - Pravidla provozování přenosové soustavy, část 5 Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS
Výše uvedené dokumenty předepisují požadované vlastnosti měřicí techniky v oblasti energetických rušení.
Systém BK-ELCOM je založený na bázi technologie virtuální instrumentace. Tato moderní koncepce umožňuje reagovat pružně na měnící se požadavky koncových uživatelů a doplňovat do přístroje další moduly či
části analýzy dat. Kontinuálně ve vývoji zohledňujeme zkušenosti našich uživatelů, kterých jsou díky obchodní síti firem Chauvin-Arnoux a Dewetron dnes již stovky po celém světě.
Přejeme Vám s naším přístrojem bezproblémovou práci a úspěchy při Vaší práci, kde jej použijete jako
výkonný nástroj. V případě jakýchkoliv problémů neváhejte využít naší technické podpory a kontaktujte
nás.
Autoři projektu
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
5
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
2. Bezpečnostní pokyny pro práci s přístrojem BK-ELCOM
•
Analyzátor sítí BK-ELCOM smí instalovat pouze odborník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
•
Před započetím prací s analyzátorem je nutno prostudovat tento manuál.
•
Uzemnění přístroje – pro třídu zařízení 1 (mající uzemňovací svorku) je zapotřebí z napájení připojit na tuto svorku bezpečnostní uzemňovací vodič.
•
Je zakázáno používat přístroj v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v prostředí s hořlavými plyny.
•
Nepoužívejte poškozený přístroj – ačkoliv jsou v přístroji použita všechna bezpečnostní opatření,
fyzické poškození přístroje může ohrozit obsluhu – v takovém případě vypněte napájení a do servisního zásahu přístroj nepoužívejte.
•
Otevřít přístroj smí jen pracovník servisní organizace, nikoliv obsluha přístroje. Nedotýkejte se
vnitřních propojovacích vedení v analyzátoru, ani s nimi nemanipulujte.
•
Nejsou dovoleny žádné modifikace dodaného přístroje, pojistka v napájení smí být nahrazena pouze pojistkou stejného typu, výměnu pojistky provádějte vždy při odpojeném napájení.
•
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte přístroj samotni – v případě úrazu elektrickým proudem by
vám neměl kdo poskytnout první pomoc. Toto doporučení je obecné pro libovolné měřící přístroje,
které měří napětí jiné než bezpečné.
•
Nepoužívejte vyšší napájecí napětí, než je deklarováno, nepřetěžujte měřící vstupy.
•
Používejte pouze originální příslušenství.
•
Bezpečnost obsluhy závisí na dodržování těchto pokynů.
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
6
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
3. Energetické rušení, zpětné vlivy
Zpětné vlivy, jinak též elektromagnetické interference, rušení a jiné používané termíny, lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. Hlavní kritérium je kmitočet rušivých signálů. Podle kmitočtu dělíme zpětné vlivy na
„Energetické rušení“(nízkofrekvenční) a „Radiofrekvenční rušení“(vysokofrekvenční). Hranice není přesně
stanovena, ale energetické rušení podle posledních norem končí v oblasti jednotek kHz. Naopak radiofrekvenční rušení začíná na kmitočtu 100 kHz a v podstatě není omezeno shora.
Jeden z pohledů na energetické rušení je vztah k základnímu kmitočtu síťového napětí, tedy k 50 Hz.
Pak lze rozdělit zpětné vlivy na napájecí síť do následujících oblastí:
•
podsynchronní
•
synchronní
•
nadsynchronní
Podsynchronní oblast, tj. oblast s kmitočtem rušení pod 50 Hz, představuje rušení napájení jako je kolísání napětí, krátkodobá podpětí, přepětí, výpadky napětí a hlavně tzv. flikr efekt, který je v české terminologii nazýván jako blikání.
Blikání je jev, který představuje změny napětí s opakovaným kmitočtem 0,5 - 25 Hz. V napájecích sítích je
blikání způsobováno velkými změnami odebíraných výkonů jak činných tak jalových. Vyskytuje se v sítích
napájejících obloukové pece, svářecí automaty, výkonové regulované pohony s velkou dynamikou (např.
válcovací tratě), atd.
Synchronní oblast představují rušení v oblasti změn základních veličin napájecí sítě s kmitočtem 50 Hz.
Jedná se zejména o vlastní přenosy všech výkonů, resp. energií a rušení je zde chápáno jako přenos
zejména jalových energií. Nelineární zátěže představované např. elektronickými měniči mohou celkovou
bilanci jalového a činného výkonu měnit během jedné periody skokem a tím pak ovlivní, např. hlavní kritérium na posuzování čistoty odběru elektrické energie od dodavatele, jako je tzv. účiník cos nebo přesnější kriterium a to je opravdový účiník označovaný jako λ Tyto shora uvedené vlivy mají pochopitelně
dopad do obou definovaných oblastí tj. pod i nadsynchronní.
Nadsynchronní oblast, jak už je asi zřejmé představuje interferenční jevy s kmitočtem nad 50 Hz. Vzhledem k tomu, že energetické rušení je zatím kmitočtově shora omezeno na 2500 Hz je nadsynchronní oblast
přesně definována. Do této oblasti jsou zahrnuty známé vyšší harmonické, dále jen harmonické, napětí a
proudu. Poslední dobou se začínají uplatňovat z hlediska posouzení zpětných vlivů i tzv. toky harmonických výkonů. Do nadsynchronní oblasti též spadají rušivé signály na kmitočtech, které nejsou celistvými
násobky základního kmitočtu označované jako meziharmonické. Tyto nepříjemné rušivé signály vznikají
zejména při rychlé fázové regulaci, při provozu obloukových pecí, atd. Rovněž signály HDO (hromadné
dálkové ovládání) je nutno z pohledu čistoty napájecí sítě považovat za rušivé signály.
3.1. Kvalita elektřiny
Kvalita elektřiny je dnes specializace v oboru výroba, přenos a distribuce elektrické energie. Základní
pohled na kvalitu elektřiny vychází z dodržení ukazatelů kvality jako jsou zejména:
•
síťový kmitočet
•
velikost napájecího napětí
•
flikr
•
krátkodobé poklesy a zvýšení napětí
•
přerušení napětí
•
nesymetrie napájecího napětí
•
harmonické napětí
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
7
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
•
meziharmonické napětí
•
napětí síťových signálů na napájecím napětí
•
rychlé změny napětí
Analyzátor BK-ELCOM vyhodnocuje všechny výše uvedené parametry kvality. Bližší kritéria jsou stanovena
normou ČSN EN 50160.
Jeden z rozhodujících bodů distribuční sítě je společný napájecí bod (PCC - Point of Common Coupling).
Jedná se o bod kde dochází k předávání elektrické energie od dodavatele odběrateli, tzn., kde dodavatel
měří elektrickou energii a sleduje další ukazatele kvality podchycené ve smlouvě.
3.2. Normy související s kvalitou elektřiny
Pojem kvalita elektřiny je pojem velice obsáhlý. Normy v této oblasti vznikaly mnoho let jak u nás tak ve
světě. V současné době se začíná uplatňovat určitá skupina norem, resp. doporučení jak v IEC, tak již norem evropských a posléze i přijatých jako ČSN. Současný pohled na rozdělení norem zabývajících se energetickým rušením lze rozdělit na základní normy emisí nf rušení a normy popisující prostředí a stanovující
kompatibilní úrovně.
Základní normy pro emise nf rušení:
EN 61000-3-2 je ekvivalentní s IEC 1000-3-2 a je zavedena v ČSN EN 61000-3-2 „Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 2: Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním
fázovým proudem <= 16 A)“. Tato norma je revizí IEC 555-2, kterou nahrazuje.
EN 61000-3-3 je ekvivalentní s IEC 1000-3-3 a je zavedena v ČSN EN 61000-3-3 „Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 3: Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem <= 16 A“. Tato norma je rovněž revizí IEC 555-3, kterou
nahrazuje.
IEC 1000-3-4 „Meze pro emise harmonických proudu (vstupní fázový proud zařízení ≥ 16 A)“. Tato norma
zatím nevyšla.
IEC 1000-3-5 je zavedena v ČSN IEC 1000-3-5 „Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze Oddíl 5: Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A“.
Normy popisu prostředí a stanovující kompatibilní úrovně:
IEC 1000-2-1 je zavedena v ČSN IEC 1000-2-1 „Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí.
Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály
ve veřejných rozvodných sítích“
IEC 1000-2-2 je zavedena v ČSN IEC 1000-2-2 „Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí.
Oddíl 2: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných
sítích nízkého napětí“
IEC 1000-2-3 je zavedena v ČSN IEC 1000-2-3 „Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí.
Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu.“
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
8
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
EN 61000-2-4 je ekvivalentní s IEC 1000-2-4 a je zavedena v ČSN EN 61000-2-4 „Elektromagnetická
kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 4: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené
vedením v průmyslových závodech“
IEC 1000-2-6 je zavedena v ČSN IEC 1000-2-6 „Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí
- Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů“
Poslední norma, která se zavádí a přímo souvisí s kvalitou elektrické energie je norma EN 50160 zavedená
jako ČSN EN 50160 „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě“
Předchozí dvě skupiny norem odkazují na normy předepisující vlastnosti specifické měřicí techniky:
EN 61000-4-7 je ekvivalentní s IEC 1000-4-7 a je zavedena v ČSN EN 61000-4-7 „Elektromagnetická
kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Díl 7: Všeobecný pokyn o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich“
ČSN EN 61000-4-15 „Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl
15: Měřič blikání - Specifikace funkce a dimenzování“
ČSN EN 61000-4-30 “Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika –
Metody měření kvality energie“
Závazné dokumenty platné v České republice, které předepisují požadované vlastnosti měřicí techniky v oblasti energetických rušení:
PNE 33 3430-7 - Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (PNE Podnikové Normy Energetiky pro rozvod elektrické energie)
PPDS - Pravidla provozování distribučních soustav, příloha 3 Kvalita elektřiny v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení
PPPS - Pravidla provozování přenosové soustavy, část 5 Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS
3.3. Požadavky na měřicí přístroje
Obor kvality elektrické energie podchycený ve zmíněných normách zavádí a přesně definuje celou řadu
pojmů jako jsou např. harmonické napětí a proudu, kolísání napětí, toky harmonických výkonů, blikání
atd. Tyto všechny veličiny je nutno pak v praxi nějakým způsobem zjišťovat. Pokud pomineme teoretické
výpočty ve fázi návrhů a projektů nových zařízení pak vlastní zjišťování zpětných vlivů se provádí speciálními měřícími přístroji většinou vyvinutými pro měření v elektrických sítích. Posouzení kvality, vlastností,
přesnosti a další charakteristiky analyzátorů některých výrobců by bylo jistě zajímavé, ale překračuje rámec tohoto manuálu. Mnohé analyzátory prakticky nerespektují normu ČSN EN 61000-4-7, která klade
poměrně vysoké nároky na kvalitu a rychlost měření harmonických a meziharmonických nebo některé
aspekty normy ČSN EN 61000-4-30.
Jeden z přístrojů, který je již několik let na trhu, a který plně respektuje aktuálně platné normy je přístroj BK-ELCOM „Sdružený analyzátor elektrických sítí“, který jste si zakoupili.
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
9
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
www.elcom.cz
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
4. Charakteristiky měřeného signálu
4.1. Časové intervaly měření
Základním vyhodnocovacím intervalem analyzátoru dle norem platných k 1/2005 je Tw=10 period měřeného signálu, pro frekvenci signálu 50Hz je Tw=200ms. Analyzátor musí měřit kontinuálně, tedy bez přerušení. Tento požadavek klade vysoké požadavky na rychlost měření a následnou analýzu.
Základním časovým vyhodnocovacím intervalem pro vyhodnocení celé řady parametrů jako jsou: RMS hodnota napětí, nesymetrie napětí a harmonické je v souladu s normou ČSN EN 61000-4-30 deset period signálu pro síť se jmenovitou frekvencí 50Hz a dvanáct period pro síť se jmenovitou frekvencí 60Hz. Z těchto
údajů vyplývá, že základní časové okno TW je totožné pro 50Hz nebo 60Hz síť a je rovno 200ms. Také vzorkovací frekvence může být shodná.
Celistvý počet vzorků na jednu periodu a lépe na jednu půlperiodu vyplývá z dalšího požadavku normy ČSN
EN 61000-4-30 vyhodnocovat poklesy či zvýšení napětí s rozlišením jedné půlperiody. Zde je nutné upozornit, že ne všichni výrobci z mnoha specifických důvodů tento požadavek respektují.
Z definice základního časového okna TW dle ČSN EN 61000-4-30 a dle ČSN EN 61000-4-7 je patrné, že nadále již není možné používat algoritmus FFT ale je nutné použít DFT, což je výrazně náročnější na výpočetní
výkon použité techniky. V analyzátoru sítí BK-ELCOM byl použit algoritmus, kde vzorkovací frekvence je
9600 vz/s, N=1920, počet vzorků na jednu periodu je 192.
Pro výpočet frekvenčního spektra je použit algoritmus DFT, což klade výrazně větší nároky na výkon použitého hardware, avšak výkon dnešní výpočetní techniky je dostatečný pro uvedené řešení. Uvedený počet
vzorků na periodu je konstantní i při změnách frekvence sítě, analyzátor sítě přizpůsobuje v takovém případě svou vzorkovací frekvenci dle požadavku normy ČSN EN 61000-4-7.
Základním stavebním kamenem při stavbě vyhodnocovacího procesu analyzátoru BK-ELCOM je tedy šířka
okna Tw = 0,2 s. Z tohoto okna, do kterého se vejde deset period napěťového nebo proudového signálu při
frekvenci 50Hz se vyhodnocují spektra harmonických (do padesáté harmonické, tj. do 2500Hz), dále frekvence sítě, základní elektrické veličiny jako výkony (činný, jalový, zdánlivý), RMS hodnoty a fázové posuvy
napěťových a proudových signálů a s krokem rovným šířce okna se integrují i všechny měřené energie.
Norma ČSN EN 61000-4-30 zmiňuje tři další agregační intervaly, které jsou zavedeny pro zhuštění naměřených údajů:
•
150 period (3sekundy)
•
10 min
•
2 hodiny
Agregace pro většinu veličin se provádějí s použitím druhé odmocniny aritmetické střední hodnoty druhých
mocnin vstupních hodnot viz rovnice 1.
M
Rovnice 1
C nVS =
( ∑ C n2, K
K =1
M
Kde M je počet jednotlivých vypočtených FFT hodnot harmonických Cn pro celou dobu intervalu T.
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
10
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
Ilustrujme vztah šířky okna Tw a okna 3sec na příkladu (viz. Obr.1). Požadavek na počet měřených signálů
je: tři napětí a tři proudy tedy celkem šest kanálů (analyzátor BK-ELCOM umožňuje práci až se čtyřmi napěťovými a čtyřmi proudovými kanály).
Šířka okna Tw a interval 3s
Po skončení vzorkování v rámci okna šířky Tw ( 8
kanálů rychlostí 9600 vz/s) máme k dispozici 8 x 1920
měřených hodnot. Současně bylo nutno spočítat
všechny potřebné hodnoty včetně DFT z hodnot
naměřených v minulém okně Tw.
T
W
=10 period
3s =150 period
Interval 3 s (150 period).
Po uplynutí 150 period máme
k dispozici celkové efektivní hodnoty
pro 50 harmonických podle Rovnice 1,
které je nutno uložit pro další výpočty.
Obr. 1: Souvislost šířky okna Tw a prvního okna 3sec
Každých 200 ms je nutno vypočíst paralelně pro osm sledovaných kanálů harmonickou analýzu pro 50 harmonických (500 spektrálních čar s krokem 5Hz pro každý měřený kanál). Z předchozího znázornění časového diagramu vyplývají vysoké nároky na rychlost a množství zpracovaných dat.
Stejného vzorkování a šířky okna používají pro zpracování měřených hodnot do potřebného tvaru i další
moduly analyzátoru. Modul “Monitor napětí“ pracuje v souladu s požadavky normy ČSN EN 50160 se stejnou vzorkovací frekvencí a následujícími šířkami oken pro zpracování jednotlivých měřených hodnot:
Měřená hodnota
Základní šířka okna
Časový interval pro
vyhodnocení
Frekvence
200 ms
10 s
RMS napětí
200 ms
10 minut
harmonické napětí
200 ms
10 minut
kolísání napětí (flikr)
200 ms
120 minut
krátkodobé poklesy
20 ms
-
krátkodobá přerušení
20 ms
-
dlouhodobá přerušení
20 ms
-
dočasná přepětí
20 ms
-
nesymetrie
200 ms
10 minut
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
11
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
www.elcom.cz
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
Zpracování měřených napěťových kanálů probíhá v souladu s ČSN EN 50160 – za časový interval pro vyhodnocení se zjišťuje geometrická střední hodnota a z těchto středních hodnot se za dobu měření jednoho
týdne určuje percentil 95%.
Specialitou je transientní zapisovač – záznamník rychlých dějů, pracuje s vzorkovací frekvencí, která je
závislá na počtu měřených kanálů. Toto omezení vyplývá z maximální dosažitelné vzorkovací frekvence
použité měřící karty National Instruments řady E (rozlišení 16 bitů), která činí 200 kS/s a rychlosti HW
analyzátoru. Následující tabulka ukazuje dosažitelnou vzorkovací frekvenci tohoto modulu:
Počet měřených
Vzorkovací frekvence
Vzorkovací frekvence ostatních
modulů analyzátoru
kanálů
transientního zapisovače
8
9 600 vz/s na kanál
9 600 vz/s na kanál
6
19 200 vz/s na kanál
9 600 vz/s na kanál
2
38 400 vz/s na kanál
9 600 vz/s na kanál
(jednofázové měření)
Transientní zapisovač ukládá naměřené vzorky v časové oblasti na disk a neprovádí s daty žádnou analýzu.
Jeho hlavní význam spočívá v možnosti zaznamenat surové vzorky signálů na disk po splnění nastavené
spouštěcí podmínky.
Jediným SW modulem implementovaným v BK-ELCOM, který nemá bezprostřední vztah s kvalitou elektrické energie je PAD zapisovač – záznamník pomalých dějů nebo také záznamník pomocných veličin. Jeho
vzorkovací frekvence měření není shodná s předchozími moduly. Pomocné veličiny jsou měřeny prostřednictvím speciálního HW nazývaného PAD moduly. Každý PAD modul měří až osm kanálů. Vzorkovací frekvence měření těchto pomocných kanálů činí jedno měření za tři sekundy.
Matematický aparát použitý při zpracování naměřených dat bude podrobně uveden u popisu jednotlivých
modulů integrovaných do analyzátoru BK-ELCOM.
4.2. Matematické vztahy
Uvedené matematické vztahy jsou nezbytné pro objasnění způsobu měření.
Efektivní hodnota napětí
U RMS = U A =
Efektivní hodnota proudu
I RMS = I A =
1
1920 2
In
∑
1920 n =1
U A2 + U B2 + U C2
3
Průměrná hodnota napětí
U A BC =
Střední hodnota proudu
I ABC =
Zdánlivý výkon [ VA ]
S = U RMS I RMS
BK-ELCOM
1
1920
U n2
∑
1920 n =1
1
(I A + I B + IC )
3
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
12
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
P =
Činný výkon [ W ]
Opravdový účiník [ PF, "lambda" ]
PF =
1
1920
UnIn
∑
1920 n =1
P
S
Jalový výkon [ var ]
Q = S 2 + P2
Výkon 1. harmonické [ W ]
P1 = U 1 I1 cos(ϕ U 1 − ϕ I 1 )
Jalový výkon 1. harmonické [ var ]
Q1 = U 1 I1 sin(ϕ U 1 − ϕ I 1 )
Účiník 1. harmonické [ dPF, cos ]
dPF = cos(ϕ U 1 − ϕ I 1 )
Celkový zdánlivý výkon [ VA ]
S ABC = S A + S B + SC
PABC = PA + PB + PC
Celkový činný výkon [ W ]
Celkový jalový výkon [ var ]
QABC = QA + QB + QC
Celkový činný výkon 1. harmonické [ W ]
P1 ABC = P1 A + P1B + P1C
Celkový jalový výkon 1. harmonické [ var ]
Q1 ABC = Q1 A + Q1B + Q1C
PFABC =
Celkový opravdový účiník
PABC
S ABC
Celkový účiník 1. harmonické
dPFA BC = cos arctg
Koeficient nesymetrie napětí [ % ]
αU =
Q1A BC
P1A BC
A − 3 A 2 − 6B
A + 3 A 2 − 6B
kde
A = U A2 + U B2 + U C2
a
B = U A4 + U B4 + U C4
∑
50
Celkové zkreslení napětí [ THD ]
THDU =
n=2
U1
U n2
.100
∑
50
Celkové zkreslení proudu [ THD ]
THDI =
n=2
I1
I n2
.100
Dále jsou hodnoty S, P, Q, Q1, P1 integrovány v čase a tím jsou vypočítány jednotlivé energie AS, AP, AQ,
AQ1, AP1.
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
13
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
5. Moduly implementované v analyzátoru BK-ELCOM
V aktuální verzi firmwaru BK-Node pro analyzátory BK-ELCOM je integrována řada softwarových vyhodnocovacích modulů, které pracují paralelně:
•
FFT analyzátor harmonických (ČSN EN 610004-7, ČSN EN 50160)
•
Osciloskop
•
Vektorskop
•
Monitor výkonů a energií
•
Měřič blikání (flikrmetr) (ČSN EN 61000-4-15)
•
Monitor napětí (ČSN EN 50160)
•
Transientní zapisovač - monitor rychlých dějů (transient recorder)
•
Analyzátor signálu HDO (Telegramů)
•
Monitor alarmů
•
Analyzátor symetrických složek sítě
•
Analyzátor zkratové impedance sítě v místě měření
•
Monitor efektivní hodnoty napětí
•
Zapisovač poruchových dějů (disturbance recorder)
•
PAD zapisovač – monitor pomalých dějů
•
Monitor digitálních vstupů
Všechny vyjmenované moduly lze provozovat současně, jediné co mají společné jsou měřicí vstupy, způsob
zapojení měření a nastavení měřicích konstant.
Koncepce analyzátoru BK-ELCOM je modulární – minimální sestavu tvoří hardware, příslušenství a volitelně
jeden ze dvou základních SW modulů:
•
FFT analyzátor
•
Monitor výkonů a energií
Postupně lze analyzátor rozšiřovat o další SW moduly a umožnit tak uživateli jeho postupné rozšiřování až
na plnou sadu všech SW modulů.
5.1. Monitor napětí dle normy ČSN EN 50160
Tento přístroj měří hlavní charakteristiky napětí v odběrném místě odběratele připojeného do veřejné
distribuční sítě nízkého a vysokého napětí v normálních provozních podmínkách podle normy ČSN EN
50160.
Základní cyklus měření je podle této normy týden. Měřenými veličinami v souladu s touto normou jsou:
frekvence - přístroj měří střední desetisekundové hodnoty frekvence. Indikuje se minimální a maximální
střední hodnota a procento měření, které padne do intervalu +/- 1 % odchylky od jmenovité frekvence
(norma předepisuje více než 95 %) a procento měření, které padne do intervalu +4/-6 % odchylky od jmenovité frekvence (norma předepisuje 100 %)
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
14
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
střední desetiminutové RMS hodnoty napětí v jednotlivých fázích - indikuje se minimální a maximální
střední desetiminutová RMS hodnota za dobu měření a procento měření, které padne do intervalu +/- 10%
odchylky od jmenovitého napětí (norma předepisuje minimálně 95 %)
kolísání napětí (flikr Plt) - indikuje se maximální hodnota dvouhodinové míry vjemu blikání za dobu měření v jednotlivých fázích a procento měření z celkové doby měření, které padnou do intervalu hodnot Plt
<1 (norma předepisuje minimálně 95 %)
harmonické napětí jednotlivých fází do pětadvacáté harmonické a činitel harmonického zkreslení jako
střední hodnoty za desetiminutový interval. Indikuje se v grafu maximální hodnota, hodnota hranice 95
procentního intervalu a limit povolený normou pro každou harmonickou do 25. Činitel harmonického zkreslení je indikován pro jednotlivé fáze jako maximální hodnota za dobu měření a procento měření z celkové
doby měření, kdy je činitel harmonického zkreslení menší než 8 % (norma předepisuje minimálně 95 %
takových měření)
nesymetrie - měří se střední hodnota za desetiminutový interval. Indikuje se maximální hodnota nesymetrie za dobu měření a procento měření z celkové doby měření, kdy je nesymetrie menší než 2 % (norma
předepisuje minimálně 95 % takovýchto měření).
odchylky napětí - sleduje se RMS hodnota napětí každé fáze a indikuje se opuštění pásma +/- 10% od jmenovité hodnoty. Indikuje se četnost odchylek, přičemž do tabulky histogramu se sčítají odchylky podle
délky trvání a velikosti odchylky. Chronologicky se tyto odchylky zachycují do seznamu událostí, kde se
archivuje doba počátku, fáze, doba průchodu zvolenými komparačními úrovněmi, extrémní hodnota a
délka trvání odchylky. Tyto odchylky napětí jsou měřeny s krokem 20 ms.
5.2. Měřič blikání – Flikrmetr
Měřič blikání analyzátoru BK-ELCOM pracuje s klouzavými okny délky 10 minut a 120 minut, v rámci kterých jsou každou minutu vyhodnocovány následující veličiny:
•
statisticky zpracovaná hodnota krátkodobého vjemu blikání Pst za interval 10 minut
•
statisticky zpracovaná hodnota dlouhodobého vjemu blikání Plt za interval 120 minut
5.2.1. Teoretické základy zpracování naměřených dat
Rušivými vlivy v napájecích systémech při připojování domácích spotřebičů se zabývá evropská norma EN
60555 z dubna 1987, kterou zpracovala CENELEC na základě doporučení IEC 555 z roku 1982. Tato evropská
norma rozděluje rušivé vlivy do dvou typů:
•
vyšší harmonické proudu a napětí (harmonics) - lze měřit frekvenčními analyzátory
•
kolísání napětí (voltage fluctuations) - lze měřit měřiči blikání
Studijní komise mezinárodního svazu pro elektrické teplo UIE provedla výzkum, v němž vzala v úvahu zkušenosti s různými měřiči blikání dříve studovanými a zkoušenými v několika průmyslových zemích a vyvinula přístroj pro měření vjemu blikání, to je subjektivního vjemu kolísání světelného toku, způsobeného
kolísáním napětí - měřič blikání (flikrmetr).
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
15
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
Na základě výsledků těchto prací připravila subkomise 77A technické komise IEC doporučení IEC 868 - Flickermeter: Functional and design specifications, které se zabývá funkční a konstrukční specifikací přístrojů
pro měření blikání. Českým ekvivalentem tohoto doporučení je ČSN EN 61000-4-15 „Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 15: Měřič blikání - Specifikace funkce a
dimenzování“.
Měřič blikání dle doporučení UIE/IEC modeluje proces fyziologického zrakového vnímání a dává spolehlivou
indikaci reakce pozorovatele na jakýkoliv typ blikání, která je nezávislá na zdroji rušení. Záměrem UIE
bylo získat jednotnou metodu pro vyhodnocení blikání užívající vyhodnocovací postup, který je rovnocenně aplikovatelný pro jakýkoliv druh kolísajícího zatížení.
5.2.2. Funkční schéma měřiče blikání
Funkční schéma měřiče blikání dle doporučení IEC a ČSN EN 61000-4-15 je následující:
Simulace frekvenční odezvy žárovka - oko - mozek
BLOK 1
Vstupní
transformát
Detekto
ra
řízení
Adaptér vst.
BLOK 2
Demodulátor
s kvadratickým
zesilovače
m
BLOK 3
d
0,05
Generátor
signálu pro
kalibraci
1
8,8
Hz
Hz
Výstup 3 - volba rozsahu
Výstup 4 - krátkodobá
integrace
Výstup 5 - ukládání
Kvadratický
zesilovač
Vyhlazo
vací filtr
%ΔU/U
0,5 5,0
1,0 10,0
2,0 20,0
Váhové filtry
BLOK 5
Výstup 1
indikace RMS
Volba
rozsahu
d
-3
BLOK 4
A/D
převodník
frekvence
vzorkování
> 50 Hz
Rozdělová
ní do 64
tříd
Výstupn
í
rozhraní
Programování
krátkých
a dlouhých intervalů
sledování
Výstup 2
vážené kolísání
napětí
Výstup a indikace
měřených dat,
archivace
Statistické vyhodnocení úrovně vjemu
blikání
Obr. 2: Blokové schéma měřiče blikání podle normy ČSN EN 61000-4-15
Pro implementaci modulu měřiče blikání do analyzátoru BK-ELCOM bylo toto funkční schéma převedeno do
podoby modelu matematicky realizujícího všechny jeho funkce a tento model byl převeden do algoritmu
virtuálního měřiče blikání, který je implementován v analyzátoru BK-ELCOM.
Základní myšlenkou virtuálního měřiče blikání je využití obvodů úpravy signálů a obvodů A/D převodníků
(zásuvná měřicí karta) společně s ostatními moduly měřicích přístrojů implementovaných v analyzátoru.
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
16
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
5.2.3. Základní blokové schéma modulu měřiče
Základní blokové schéma zpracování měřeného signálu v modulu měřiče blikání analyzátoru BK-ELCOM
ukazuje následující obrázek:
1
3
4
5
6
7
8
2
14
9
10
11
12
13
15
1
2
3
4
5
6,7,8
....
....
....
....
....
....
A/D převod
zdroj testovacího signálu
vstupní napěťový adaptér
kvadratický demodulátor
filtr stejnosměrné složky
demodulační filtr
9, 10
....
11
12
13
14
15
frekv. přenos žárovky a lidského oka
....
umocnění
....
klouzavá střední hodnota
....
statistické vyhodnocení
....
prezentace výsledků na displeji
....
archivace výsledků do souborů
Obr. 3: Blokové schéma zpracování měřených dat v modulu měřiče blikání
Flikrmetr analyzátoru BK-ELCOM analyzuje měřené napěťové průběhy ve třech fázích. Sběr měřených signálů je společný s ostatními moduly a před vstupem do modulu flikrmetru jsou data převzorkována na
vzorkovací frekvenci 400 vzorků za sekundu. S touto vzorkovací frekvenci se vytváří blok dat v délce 200
milisekund a tento vstupuje do zpracování.
Vyhodnocená veličina P(t) vystupující z bloku 12 je převzorkována na 100 vzorků za sekundu a je statisticky vyhodnocována.
Každou minutu se posouvají okna pro statistické vyhodnocení – desetiminutové okno pro vyhodnocení Pst a
dvouhodinové okno pro vyhodnocení Plt.
Před vlastním statistickým vyhodnocením musí proběhnout po zapnutí tohoto modulu ustálení filtrů.
5.3. Monitor rychlých dějů (transient recorder)
Pro možnost zachycení časové řady měřené veličiny v zajímavém okamžiku je určen modul monitoru rychlých dějů (transient recorder). Uživatel si zde může zadat spouštěcí podmínku, při jejímž splnění je časový
úsek měřených dat uložen na disk. Uložený úsek měřených dat obsahuje interval definované délky před
splněním spouštěcí podmínky (pretrigger) a definovaný časový interval po splnění spouštěcí podmínky (posttrigger). Na uložených datech lze off-line provádět specifické typy analýzy signálu.
Vzorkovací frekvence, se kterou se ukládají měřená data v tomto modulu je dána zapojením analyzátoru
(jednofázové – trojfázové měření) a nastavením modulu transientního zapisovače.
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
17
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
Následující tabulka ukazuje možné spouštěcí podmínky a jejich význam:
Označení
Význam
du/dt [V/s]
strmost napětí mezi vzorky - max hodnota za Tw = 10 period (200ms)
di/dt [A/s]
strmost proudu mezi vzorky - max hodnota za Tw = 10 period (200ms)
delta U
rozdíl napětí mezi dvěma půlperiodovými RMS hodnotami U
delta I
rozdíl proudu mezi dvěma půlperiodovými RMS hodnotami I
U max [V]
maximální hodnota napětí za Tw = 10 period
I max [A]
maximální hodnota proudu za Tw = 10 period
U rms [V]
efektivní hodnota napětí za každou půlperiodu
I rms [A]
efektivní hodnota proudu za každou půlperiodu
Uhar [V]
velikost dané harmonické napětí za Tw = 10 period
Ihar [A]
velikost dané harmonické proudu za Tw = 10 period
THD U
činitel harmonického zkreslení napětí za Tw = 10 period
THD I
činitel harmonického zkreslení proudu za Tw = 10 period
delta P
rozdíl činného výkonu mezi dvěma Tw = 10 period
P
činný výkon za Tw = 10 period
P1
činný výkon první harmonické za Tw = 10 period
Q
jalový výkon za Tw = 10 period
Q1
jalový výkon první harmonické za Tw = 10 period
S
zdánlivý výkon za Tw = 10 period
α
činitel napěťové nesymetrie za Tw = 10 period
PF
skutečný účiník za Tw = 10 period
cos ϕ
účiník první harmonické za Tw = 10 period
Frekv.
frekvence za periodu
delta f
rozdíl frekvence za periodu
Dig. vstupy
vyhodnocování podmínky od externích digitálních signálů
Trigger transientního zapisovače je hranový, proto jsou zaznamenány pouze okamžiky splnění nebo ukončení spouštěcí podmínky (s nastavenou délkou záznamu před a po výskytu těchto událostí a vzorkovací
frekvencí).
U všech nastavených spouštěcích podmínek s výjimkou digitálních vstupů je naprogramována hystereze.
Působení hystereze u spouštěcí podmínky lze popsat následujícím způsobem:
a) u podmínky překročení nastavené hodnoty
při dosažení nastavené hodnoty spouštěcí podmínky zdola začíná interval jejího splnění a trvá po dobu,
dokud se měřená veličina pohybuje v rozsahu nad hodnotou: nastavená velikost spouštěcí podmínky minus
hystereze, teprve po podkročení této hodnoty se spouštěcí podmínka považuje opět za nesplněnou.
b) u podmínky podkročení nastavené hodnoty
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
18
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
při dosažení nastavené hodnoty spouštěcí podmínky shora začíná interval jejího splnění a trvá po dobu,
dokud se měřená veličina pohybuje v rozsahu pod hodnotou: nastavená velikost spouštěcí podmínky plus
hystereze, teprve po překročení této hodnoty se spouštěcí podmínka považuje opět za nesplněnou.
Názorně to ukazují následující obrázky:
x(t)
hystereze
interval splnění
trigrovací podmínky
x
Obr. 4: Interval splnění spouštěcí podmínky při podmínce překročení
x(t)
hystereze
interval splnění
trigrovací podmínky
x
Obr. 5: Interval splnění spouštěcí podmínky při podmínce podkročení
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
19
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
6. Spuštění analyzátoru
Analyzátor BK-ELCOM sestává ze základní jednotky ve zvolené hardwarové podobě a z brašny nebo kufříku
s příslušenstvím (vodiče, adaptéry, proudové sondy …).
Instalaci analyzátoru smí provádět pouze poučená osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací
s dodržením všech bezpečnostních opatření.
Po vyjmutí analyzátoru je nutno připojit síťovou napájecí šňůru do napájecího konektoru analyzátoru. Pro
vlastní práci s analyzátorem není nutná ve variantách s dotykovým displejem externí klávesnice – jeho
ovládání je možné plnohodnotně provádět přes dotykový displej pomocí aplikace BK-Touch. Při potřebě
externí klávesnice či polohového zařízení lze tyto připojit do konektorů USB portů v provedení ENA330,
ENA400, ENA440, ENA500.xx nebo do standardních konektorů v ostatních variantách.
Je naprosto nepřípustné činit zásahy do vnitřní konfigurace analyzátoru, a to jak po stránce hardwarové, tak i po stránce softwarové. Nedodržení tohoto pravidla má za následek ztrátu záruky poskytované výrobcem.
Po zapnutí síťového vypínače se po krátké době objeví pracovní plocha operačního systému (Windows XP).
Analyzátor v módu měření se spustí buď automaticky nebo prostřednictvím ikony na pracovní ploše. Analyzátor se dodává s nainstalovaným programem pro vlastní měření a odděleným programem pro analýzu
naměřených dat. Software pro měření je vázán na hardware analyzátoru a nelze jej proto použít na jiném
personálním počítači. Software pro analýzu naměřených dat lze nainstalovat i na jiný personální počítač.
6.1. Ovládáni analyzátoru
Ovládání analyzátoru lze provádět prostřednictvím aplikace BK-Touch. Na analyzátorech vybavených dotykovým displejem (nebo displejem, klávesnicí a myší) běží aplikace BK-Touch paralelně
s firmwarem BK-Node přímo na analyzátoru. Analyzátory bez těchto periferií lze ovládat aplikací BK-Touch
vzdáleně přes rozhraní ethernet (volitelně sériové rozhraní).
Postupy konfigurace, ovládání a zobrazení měřených dat analyzátoru pomocí aplikace BK-Touch jsou
podrobně popsány v uživatelském manuálu pro tuto aplikaci.
Pro první seznamování s analyzátorem doporučujeme využití demonstrační verze firmwaru, ve které jsou
měřené signály simulovány a chování analyzátoru je identické jako při měření reálných signálů. Demonstrační verze firmwaru není vázána na hardware analyzátoru a není potřeba analyzátor připojovat na měřené veličiny.
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
20
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
7. Hardwarové podoby analyzátoru sítí BK-ELCOM
7.1. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA330
Model ENA330 je kompaktní analyzátor kvality elektřiny bez displeje. Přístroj je vybaven čtyřmi napěťovými a proudovými vstupy. Proudy se měří nepřímo použitím klasických proudových kleští s železným jádrem nebo flexibilních Rogowského cívek - AmpFLEX.
Jednotka má rozměry 66 x 308 x 257 mm, hmotnost je cca 1,5 kg. Rozměry umožňují snadné uzavření
přístroje v rozvaděčích. Pracovní teplota je v rozmezí -15 až +50 stupňů Celsia. Pro snadnou komunikaci s
periferními zařízeními je přístroj vybaven rozhraními USB a Ethernet. ENA330 se konfiguruje pomocí externího PC (notebooku). Přístroj lze vybavit volitelným rozsahem paměti pro ukládání naměřených dat. Dle
zvoleného ukládacího intervalu lze měřit a ukládat data nepřetržitě až několik měsíců.
Vstupní rozsahy napěťových kanálů jsou 65, 110, 250 a 450 V AC, analyzátor měří až do 600V rms. Přepěťová ochrana modulu je 1 kVrms, a izolační pevnost 4.2kV, 50 Hz po dobu 1 minuty. Přesnost modulu je
lepší než +/- 0,1 %.
Vstupní rozsahy proudových kanálů jsou dány připojením proudových kleští s napěťovým výstupem nebo
kleští Ampflex, pro které jsou v analyzátoru zabudovány zesilovače jejich výstupního signálu. Přesnost je
lepší než +/- 0,1 % s kleštěmi MN71.
Všechny rozsahy jsou přepínatelné softwarově, antialiasing filtr na vstupech má frekvenci řezu 3 kHz, šířka
měřeného pásma modulů je od 50 Hz do 2,50 kHz.
Obr. 6: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA330
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
21
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
7.2. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA400
Stacionární analyzátor ENA400 se skládá z výkonného PC zabudovaného v průmyslové skříni určené pro
montáž do 19“ rámu a externí jednotky úpravy signálu BK-SCM-01A. ENA400 je ideálním prostředkem pro
trvalou instalaci na rozvodnách.
Modul BK-SCM-01A slouží pro úpravu až 16-ti analogových signálů (např. 5 x 3~U) a poskytuje také volitelný
počet digitálních vstupů. BK-SCM-01A je určen pro montáž na 35mm DIN lištu.
Vstupní rozsahy modulu BK-SCM-01A jsou navrženy pro aplikace měření kvality elektrické energie, kde se
nejčastěji zpracovávají výstupní signály z měřících transformátorů napětí (57V a 100V) a z měřících transformátorů proudů (1A a 5A). Měřitelné přetížení pro U a I vstup je 200% jmenovitého rozsahu. Přesnost
měření U a I je lepší než +/- 0,1 %. Přepěťová ochrana U modulů je 1 kVrms a izolační pevnost U a I modulů je 4.2kV, 50 Hz po dobu 1 minuty.
Modul digitálních vstupů a výstupů umožňuje zpracování diskrétních signálů s úrovní 24V DC. Izolační pevnost digitálních modulů je 1.5kV.
Systém není standardně vybaven displejem. Pro konfiguraci lze využít dálkové správy přes počítačovou síť
(volitelně bezdrátový Ethernet), modem nebo připojení standardních periférií k servisním rozhraním (monitor, klávesnice, myš).
Obr. 7: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA400
K analyzátoru ENA400 lze připojit až dva kusy jednotek úpravy signálů a vyhodnocovat tak až 32 signálů.
Počet napěťových a proudových vstupů lze namixovat libovolně s dodržením podmínky rozšiřování U a I
vstupů po dvojicích (N x 2U, M x 2I). Při monitorování kvality elektřiny tímto jediným přístrojem na několika 3~ soustavách tímto jediným přístrojem se cena za monitoring jedné 3~ soustavy stává velmi zajímavou.
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
22
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
7.3. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA440
Základní systém se skládá z pasivně chlazeného průmyslového PC volitelně bez točivého harddisku a externí jednotky úpravy signálu BK-SCM-01A. ENA440 je společně s BK-SCM-01A určen pro přímou montáž na DIN
lištu. ENA440 je ideálním prostředkem pro trvalou instalaci na rozvodnách.
Modul BK-SCM-01A slouží pro úpravu až 16-ti analogových signálů (např. 5 x 3~U) a poskytuje také volitelný
počet digitálních vstupů. BK-SCM-01A je určen pro montáž na 35mm DIN lištu.
Vstupní rozsahy modulu BK-SCM-01A jsou navrženy pro aplikace měření kvality elektrické energie, kde se
nejčastěji zpracovávají výstupní signály z měřících transformátorů napětí (57V a 100V) a z měřících transformátorů proudů (1A a 5A). Měřitelné přetížení pro U a I vstup je 200% jmenovitého rozsahu. Přesnost
měření U a I je lepší než +/- 0,1 %. Přepěťová ochrana U modulů je 1 kVrms a izolační pevnost U a I modulů je 4.2kV, 50 Hz po dobu 1 minuty.
Modul digitálních vstupů a výstupů umožňuje zpracování diskrétních signálů s úrovní 24V DC. Izolační pevnost digitálních modulů je 1.5kV.
Systém není standardně vybaven displejem. Pro konfiguraci lze využít dálkové správy přes počítačovou síť
(volitelně bezdrátový Ethernet), modem nebo připojení standardních periférií k servisním rozhraním (monitor, klávesnice, myš).
Obr. 8: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA440
K analyzátoru ENA400 lze připojit jeden kus jednotky úpravy signálů a vyhodnocovat tak až 16 signálů.
Počet napěťových a proudových vstupů lze namixovat libovolně s dodržením podmínky rozšiřování U a I
vstupů po dvojicích (N x 2U, M x 2I).
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
23
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
7.4. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA450
Model ENA450 se skládá z procesorové jednotky a měřících modulů v kompaktním šasi určeném pro montáž na 35mm DIN lištu.
Pro konfiguraci lze využít dálkové správy prostřednictvím Ethernetu nebo GPRS modemu.
Důležité vlastnosti:
•
3 galvanicky vzájemně oddělené napěťové vstupy
•
3 nepřímé proudové vstupy
•
adaptivní vzorkovací frekvence
•
rozlišení A/D převodníku 24bitů zabezpečuje extrémně vysokou přesnost bez zkreslení v celém
vstupním rozsahu
•
galvanicky oddělené digitální vstupy (8x)
•
spotřeba do 10VA
•
malé rozměry (95 x 180 x 90mm)
•
vysoký rozsah pracovních teplot -40 až +70°C
•
z důvodu vysoké spolehlivosti je ENA450 zcela bez točivých částí
•
operační systém VxWorks
Obr. 9: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA450
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
24
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
7.5. Popis analyzátoru BK-ELCOM v provedení ENA500.xx
Základní systém je výkonné PC zabudované do přenosné a mechanicky velmi odolné skříně. Uvnitř je zabudováno výkonné PC, jehož rozšiřitelnost je zaručena rozhraními Ethernet, 2x COM a 2x USB. Základní
jednotka má rozměry 300 x 300 x 120 mm pro provedení ENA500.11, ENA500.12 a 300 x 300 x 180 mm pro
provedení ENA500.22, ENA500.13 a ENA500.50 hmotnost je cca 7,5 kg. Pracovní teplota je v rozmezí -25
až +50 stupňů Celsia.
V tomto provedení je možno v jednom přístroji analyzovat až pět třífázových systémů v různých kombinacích:
ENA500.11
jeden napěťový a jeden proudový systém (každý o čtyřech měřených kanálech)
ENA500.12
jeden napěťový a dva proudové systémy (každý o čtyřech měřených kanálech)
ENA500.13
jeden napěťový a tři proudové systémy (každý o čtyřech měřených kanálech)
ENA500.14
jeden napěťový a čtyři proudové systémy (každý o třech měřených kanálech +
1x In – celkem 13 proudových vstupů)
ENA500.22
dva napěťové a dva proudové systémy (každý o čtyřech měřených kanálech)
ENA500.50
pět napěťových systémů (každý o třech měřených kanálech)
Vstupní rozsahy napěťových kanálů jsou 65, 110, 250 a 450 V AC, analyzátor měří až do 600V rms. Přepěťová ochrana modulu je 1 kVrms, a izolační pevnost 4.2kV, 50 Hz po dobu 1 minuty. Přesnost modulu je
lepší než +/- 0,1 %.
Vstupní rozsahy proudových kanálů jsou dány připojením proudových kleští s napěťovým výstupem nebo
kleští Ampflex, pro které jsou v analyzátoru zabudovány zesilovače jejich výstupního signálu. Přesnost je
lepší než +/- 0,1 % s kleštěmi MN71.
Společné vlastnosti pro U a I kanály: rozsahy jsou přepínatelné softwarově, antialiasing filtr na vstupu má
frekvenci řezu 3 kHz, šířka měřeného pásma modulu je od 50 Hz do 2,50 kHz.
Firmware analyzátoru může být pro tuto hardwarovou platformu řešen jako multisystém - uživatel přepíná
mezi analyzovanými třífázovými systémy, přičemž pro každý z nich má k dispozici plnohodnotná grafická
rozhraní jako u jednosystémového analyzátoru.
Obr. 10: Analyzátor BK-ELCOM v provedení ENA500.12 a ENA500.13
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
25
ELCOM,a.s. Divize Virtuální instrumentace
www.elcom.cz
Technologická 374/6, 708 00 Ostrava-Pustkovec, Czech Republic
tel: +420 558 279 940, fax: +420 558 279 901, e-mail: [email protected]
8. Poznámky
BK-ELCOM
Uživatelský manuál – BK-Node – Firmware analyzátorů
26

Podobné dokumenty

Stáhnout - ELCOM, as

Stáhnout - ELCOM, as v rámci distribuovaných systémů monitoringu a analýzy kvality elektřiny. V oblasti přenosných přístrojů k již známým podobám robustních přenosných personálních počítačů a kompaktního přístroje pro ...

Více

Katalog - Chauvin Arnoux

Katalog - Chauvin Arnoux měřicího systému řízeného mikroprocesorem pro určení sledu fází, odstraňuje omezení a poruchy s nimiž se setkávají přístroje založené na odporových nebo kapacitních technologií při používání ochran...

Více

elektrické. stroje 3.ročník

elektrické. stroje 3.ročník 3. Účiník naprázdno - cos ϕ0 u různých typů a velikostí transformátorů je značně rozdílný. Závisí především na ztrátách naprázdno (∆PFE) a velikosti proudu naprázdno (I0). Pohybuje je se přibližně ...

Více

Vícevstupový PQ monitor MEg37

Vícevstupový PQ monitor MEg37 napětí a tři měřené proudy standardem ČSN EN 61000-4-30, ed. 2 stanovené parametry kvality napětí s přesnostmi třídy S metodami splňujícími požadavky ČSN EN 62586 pro třídu A. Při událostech specif...

Více

Katalog - Chauvin Arnoux

Katalog - Chauvin Arnoux Společnost CHAUVIN ARNOUX založená v roce 1893 v Paříži dokázala během staletí rozvinout své schopnosti navrhovat, vyrábět a prodávat měřicí zařízení pro profesionály. Od přenosných přístrojů po pe...

Více

4. nepřímé frekvenční měniče

4. nepřímé frekvenční měniče • brzdění se zúčastňují motor jako generátor, střídač jako usměrňovač, větev s odporem R a spínačem T jako spotřebič a kondenzátor C také jako zdroj jalového výkonu pro stroj • je-li T zapnut, proc...

Více

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE Motor power / Výkon motoru Capacitor power for motors up to1 000 turn/min. Výkon kondenzátoru pro motory pod 1 000 ot/min. Capacitor power for motors from 1 000 turn/min. Výkon kondenzátoru pro mot...

Více

Návod k údržbě a opravě

Návod k údržbě a opravě přístupné po odebrání zadní stěny. Výměnu obrazovky je možné provést po odebrání zadní stěny a po vysunutí chassis, výměnu elektronek po odebrání zadní stěny. Přístup k laděným prvkům je možný po o...

Více

SYN 5302 - VF servis

SYN 5302 - VF servis ÚDRŽBA A PORUCHY...............................................................................................71

Více