Anglický jazyk

Komentáře

Transkript

Anglický jazyk
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2004
Kód uchazeče
ANGLICKÝ JAZYK
Součet bodů:
Obor: 79-41-K/808
Opravil:
1. termín
Kontroloval:
I. Slovní zásoba
1. Napište, co vidíte na obrázku. S podstatnými jmény v jednotném čísle použijte neurčitý
člen, s množným číslem příslušnou číslovku.
1)
1)____________________________
2)
2)____________________________
3)
3)____________________________
4)
4)____________________________
5)
5)____________________________
2. Následující číslovky zapište slovy:
1)
4
2) 12
3) 29
________________
4) 45
________________
_____________
_____________
5) 90
_____________
Strana 1 (celkem 5)
Mezisoučet:
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2004
Kód uchazeče
3. Zapište se správnou předložkou, kdy se mohou dva přátelé setkat. Časy zapište slovy –
např.:
V půl deváté, nikoli v osm třicet.
1) They can meet (6:00) ___
2) They can meet (7:15) ___
3) They can meet (8:30) ___
4) They can meet (2:50) ___
________________________________ .
_________________________________ .
_________________________________ .
_________________________________ .
4.Doplňte názvy dnů v týdnu tak, jak jdou za sebou:
Sunday, M __________, ___________, ___________, ___________, ___________,
___________
5. K následujícím slovům utvořte slova opačná:
1) long - ___________________________________
2) thick 3) open 4) start -
_______________________
_______________________
_______________________
6. Po přečtení vysvětlivek zapište jedním / dvěma slovy názvy míst, věcí a lidí:
Places in town:
1) You can borrow books there
________________________
2) You can buy stamps there
Places in the house:
3) You can wash your body there
________________
4) You can cook there
Things:
5)You are sitting on it now
_______________
_______________________
_______________________
6) People have their clothes in it at home
People:
7)Your mother´s mum is your
_______________
8)Your brother Tom is your dad´s
________________
Strana 2 (celkem 5)
_______________________
Mezisoučet:
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2004
Kód uchazeče
II.Mluvnice
7. Pečlivě přečtěte následující text. Chybějí v něm zájmena, která však najdete v tomto
obdélníku:
I
my he she her our us it this
Doplňte je na správná místa:
Hello, (1)_____ ´m Jackie and (2)______ is (3)_____ brother Ben. (4)_____´s 12 today.
You can see (5)_____ in the garden with (6)______ friends Fiona, Bill and Charlie. Ben´s
dancing with Fiona, (7)_____ ´s so nice today .(Ben loves (8)______!!!) (9)______ ´s a great
party!
8. Následujíc věty dejte do záporu:
1. I´m reading.
_____________________________________________
2. He likes reading.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
3. We watch TV every day.
4. He can swim well.
5. They´re at home.
9. Do následujících vět vyber správný slovesný tvar a zapiš ho na linku vpravo:
1. I ´ve got/ ´s got a penfriend.
2. He comes / ´s coming from Britain.
3. Dan and Bob go / goes to school by bus.
4. At the moment I write / ´m writing a letter.
5. They live / living in London.
Strana 3 (celkem 5)
_____________________
______________
______________
______________
______________
Mezisoučet:
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2004
Kód uchazeče
10. Na následující otázky odpovězte pomocí tzv. krátkých odpovědí:
1. Do you like it?
Yes,_______________________________
2. And he? Does he like it?
____________________
Yes, ____________________
No, ____________________
Yes, ____________________
Yes, ____________________
3. Are they plaiyng now?
4. Is she here?
5. Do you play the piano?
6. Can dad do it?
No,
11. Jaké otázky se reportér ptal turistů? Napište je na volné linky:
1.______________________________________________________________ ?
Parker, John Parker.
2. _________________________________________ ?
I ´m 19 this year.
3.And _______________________________________?
Oh, it ´my sister, Annie.
4. _________________________________________ ?
She ´s 12.
5.
_______you _________ London?
Oh, yes, London is a nice town..
6.
________your sister_____________ London, too?
Yes, she likes namely the Tower.
III. Čtení s porozuměním
12.
Přečtěte si následující text:
In Britain children start school when they are 5 years old. They go to primary school.
When they are 11, they go to secondary school. They can leave school when they are 16
or they can do two more years in the sixth form.
Most schools start at 9 o´clock and finish at about 3:30. Children don´t go to school
on Saturdays and Sundays. A lot of secondary schools have sports matches on Saturday
mornings or after school.
In most schools, pupils wear a school uniform. The uniforms are usually blue or green.
Pupils and students call their female teachers ´Miss´ and male teachers ´Sir´.
Strana 4 (celkem 5)
Mezisoučet:
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2004
Kód uchazeče
.
13. Nyní odpovězte, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Na příslušnou linku napište
Yes nebo No.
1. British children go to secondary school when they are 5.
__________________
2. They leave primary school when they are 12.
___________________
3. Lessons start at 9.
__________________
4. Many secondary schools have sport matches on
Saturday mornings.
___________________
5. Pupils in schools call female teachers ´Lady´.
___________________
6. All the children leave school when they are16.
____________________
14. Vyberte pouze správné výrazy z obdélníku a doplňte je do vět:
primary school
1.
2.
3.
4.
British school
secondary school
sixth form
Sir
Mister
Bob, a student from Britain, is 15. He goes to ______________________ in London.
Linda is only 6. She goes to_______________________ in Bristol.
Her brother is 17, he goes to ______________________ .
John Brown is a teacher. Children greet him in the morning:
´Good morning, ___________________!´
Strana 5 (celkem 5)
Mezisoučet:

Podobné dokumenty

Anglický jazyk I.

Anglický jazyk I. Pomocí nápovědy vyřeš křížovku a doplň větu pod křížovkou. Na připravenou linku zapiš číslovkou čas, který ti vyšel v tajence, podle uvedeného příkladu. Příklad: eight o’clock 8.00 the day after Th...

Více

Anglický jazyk II.

Anglický jazyk II. _______________________________ has / what / in / bag / do / she / got / her _______________________________? are / the castle / can / you / it / the shop / next to / buy / in _____________________...

Více