MS Outlook Express

Komentáře

Transkript

MS Outlook Express
Nastavení Outlook Expressu
Pokud chcete nastavit Outlook Express k výbìru pošty, je možné použít "Automatické nastavení MS Outlook
Express" nebo nastavení manuální dle níže uvedeného návodu.
Automatické nastavení MS Outlook Express
"Automatické nastavení MS Outlook Express" naleznete po pøihlášení do své e-mailové schránky pod záložkou
"Nastavení". Postupujte dle návodu uvedeného pøímo u automatického nastavení
Ruèní nastavení
• otevøete MS Outlook Express
• kliknìte na "Nástroje", vyberte "Úèty"
• kliknìte na "Pøidat", vyberte "Pošta"
• do pole "Zobrazované jméno" zadejte své celé jméno nebo libovolný alias
• kliknìte na "Další"
• vyberte "Již mám elektronickou adresu, kterou chci dále využívat"
• do pole "E-mailová adresa" zadejte svou e-mailovou adresu (ve tvaru [email protected])
• kliknìte na "Další"
• "Typ serveru pøíchozí pošty" zanechte nebo vyberte "POP3"
• do políèka "Server pøíchozí pošty" zadejte "pop3.seznam.cz"
• do políèka "Server odesílané pošty" zadejte "mail.vevynet.cz"
• kliknìte na "Další"
• do pole "Název úètu" zadejte své uživatelské jméno. (napøíklad: [email protected] )
• do pole "Heslo" zadejte své pøístupové heslo
• kliknìte na "Další"
• kliknìte na "Dokonèit"
Tímto byl úspìšnì vytvoøen úèet v poštovní programu. Aby bylo možné poštu odesílat, je nutné ještì aktivovat
kontrolu uživatelského jména a hesla na SMTP.
• kliknìte na "Nástroje", vyberte "Úèty"
• vyberte svùj úèet na Seznamu
• kliknìte na tlaèítko "Vlastnosti"
• vyberte záložku "Servery"
• pod nadpisem "Server odchozí pošty" zaškrtnìte "Server požaduje ovìøení"
• kliknìte na tlaèítko "Nastavení..."
• vyberte "Pøihlašovat se jako"
• vyplòte uživatelské jméno a heslo
• zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole "Zapamatovat heslo"
• kliknìte na "OK"
• kliknìte na "Zavøít"
POZOR ! "Automatické nastavení MS Outlook Express" nelze použít pro Microsoft Outlook.
Tip: Pro SMTP je použit port 25, pro POP3 je použit port 110

Podobné dokumenty

Instalace přes internet

Instalace přes internet právního informaèního systému CODEXIS ACADEMIA. Pozor, pro instalaci programu musíte mít na disku pøibližnì 17 GB volného místa.

Více

Ruční nastavení • otevřete MS Outlook Express • klikněte na

Ruční nastavení • otevřete MS Outlook Express • klikněte na Tímto byl vytvořen účet v poštovní programu. Pro dokončení potřebného nastavení prosím postupujte dále:

Více

zde - OLTIS Group

zde - OLTIS Group Dopravní portál je jedním z nejdùležitìjších nástrojù dopravní organizace pro komunikaci se zákazníky, vlastními zamìstnanci i partnery. Vytváøí platformu pro ukládání všech informací a aplikací, k...

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka 4. Z rozevíracího seznamu Formát vyberte jeden z formátù papíru bez okrajù. 5. Z rozevíracího seznamu Typ vyberte vhodný typ papíru. 6. Zaškrtnutím políčka Automaticky pøizpùsobit bez okrajù se aut...

Více

AirPlus DWL

AirPlus DWL pak zadejte vhodné èíslice nebo písmena. Mùžete vytvoøit až 4 klíèe. Vyberte klíè, který chcete použít. Hexadecimální èíslo se skládá z èíslic 0–9 a písmen A–F. ASCII (American Standard Code for In...

Více

rendez-vous

rendez-vous Magdalena Brožková Magdalena Brožková Magdalena Brožková Robert Blahout Magdalena Brožková Magdalena Brožková Robert Blahout Jan Vávra Magdalena Brožková Magdalena Brožková Magdalena Brožková Magda...

Více

V15

V15 poté, co prochází jeho spis v naší bance. Upøímnì a vìdomì usilovat o váš souhlas k vám jako další pøíbuzný / bude pøíjemce na zemøelého tak, že se èástka v hodnotì 21,5 libry milionù britských lib...

Více

KRUH PŘÁTEL ROLNIČKY

KRUH PŘÁTEL ROLNIČKY Rolnièka, jedno ze støedisek Diakonie Èeskobratrské církve evangelické, byla založena z iniciativy nìkolika jednotlivcù, na podnìt rodièù dìtí s postižením, na podzim roku 1993. Svou èinnost zaháji...

Více

Tabáček Chinaski D (1) Haló, kdo je tam, po zaznění tónu G A mi

Tabáček Chinaski D (1) Haló, kdo je tam, po zaznění tónu G A mi haló, nejsem doma, no je to fakt bída G A volané číslo vám neodpovídá Emi A (R1)Polevím z vysokejch otáček D Hmi pohoda, klídek a tabáček Emi A půl dne noviny číst a pak cigáro D Hmi pohoda klídek ...

Více