Tábor na kolech II – starší děti

Transkript

Tábor na kolech II – starší děti
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
pracoviště Fantázie, Tilhonova 49, Brno 627 00
tel: 539 085 766, 775 600 405, [email protected]
Tábor na kolech II – starší děti
Termín
9. – 16. 7. 2016
Rekreační středisko Štíří důl u Krucemburku
Místo
- k jízdě na kolech využíváme zpevněné cesty v rekreační oblasti Velké Dářko a údolí Doubravky
- součástí tábora je dvoudenní cesta na kole na kraj Brna s přespáním v budově, na vlastních karimatkách ve spacáku.
 3300 Kč – platí pro děti do 14 let
v ceně není doprava
Cena
 3600 Kč – platí pro děti od 15 let
zahrnuje ubytování v pevných budovách, stravu pětkrát denně, pitný režim, program, vedoucí, pojištění, odměny.
1.Vyplňte elektronickou přihlášku na www.helceletka.cz.
2.Emailem získáte variabilní symbol, vyplněnou přihlášku a list účastníka.
Podepsanou přihlášku odevzdejte na Fantázii, Tilhonova 49, Brno – Slatina.
3. Přihláška se stává závaznou až po zaplacení zálohy 1000 Kč.
Přihláška
4. Doplatek ceny proveďte nejpozději do 9. 6. 2016
a platba
5. Prosíme o zaplacení tábora bezhotovostně.
6. K úhradě poukazu lze použít FKSP – kontaktujte [email protected]
Při úhradě celého poukazu z FKSP a účasti dítěte na táboře vám bude uhrazená záloha 1000 Kč vrácena jako
přeplatek (v den nástupu na tábor).
V případě neúčasti se záloha stává stornopoplatkem, storno se neúčtuje při vlastním zajištění náhradníka.
 Dopolední výlety na kolech do okolí
 Zážitkový program – hry v přírodě, výlety, sport, koupání – rybník Řeka
Program
 Rukodělná a výtvarná činnost
 Celotáborová hra
Stravování
5x denně, pitný režim
Ubytování
Ubytování ve 3 – 6 lůžkových pokojích v pevných budovách
Vlastní! Příjezd: v sobotu 9. 7. 2016 od 11.00 do 12.00 hodin
(cesta: Žďár nad Sázavou – Krucemburk odbočka vlevo na Hlubokou – cca za 2 km vlevo RS Štíří důl)
Doprava
Návrat: v sobotu 16. 7. odpoledne do Brna na parkoviště u hobby marketu UNI HOBBY (bývalé OBI) v Bystrci, čas
příjezdu odhadujeme mezi 14. a 17. hodinou, přesný čas se dozvíte v SMS minimálně hodinu před příjezdem.
V případě špatného počasí může být čas i místo změněno, o tom budete informování na kontaktním telefonu.
 Podepsanou přihlášku (pokud jste ji neodevzdali dříve)
 Průkaz pojištěnce (nebo kopii)
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (tiskopis v příloze) musí vyplnit lékař, vrací se po LT, platí 1 rok – použijte
Na sraz
potvrzení např. ze zimních táborů, školy v přírodě, …
přineste
 Vyplněný list účastníka (je součástí elektronické přihlášky)
 Léky, které musí dítě užívat (včetně jména a dávkování)
 Čestné prohlášení o stavu kola (tiskopis v příloze)
 Nedoporučujeme dávat dětem cenné věci.
 O táborovém dění budete informováni prostřednictvím zpravodajství na www.fantoska.org.
 Rovněž nedoporučujeme návštěvy dětí na táboře (co na to ostatní děti), o to častěji dětem pište na adresu:
RS Štíří Důl, Hluboká čp.1, 582 63, Ždírec nad Doubravou.
Doporučení  Před odjezdem překontrolujte stav kola!
 Před odjezdem na tábor prohlédněte dětem hlavu (pedikulóza).
 Všechny věci podepište nebo opatřete značkou, popř. pořiďte seznam věcí, které má dítě s sebou.
 Dětem dejte přiměřené kapesné a nadepsané adresy na dopisech a pohlednicích.
 Účastníci tábora se mohou sami připojistit.
Seznam věcí berte jako orientační – počty upravte dle skutečných potřeb Vašeho dítěte
 Oblečení na kolo (cyklodres nebo jiné vhodné oblečení), oblečení do přírody (vhodné k zašpinění), teplé oblečení
na večer (mikina, svetr, dlouhé kalhoty), oblečení do budovy a věci na spaní (pyžamo).
 Dále je samozřejmostí dostatek spodního prádla a ponožek.
 Přezůvky, tenisky či botasky (2x). Důležité je také mít alespoň jednu šuťákovou bundu, která neprofoukne.
Seznam věcí
 Mycí potřeby, ručník, jelení lůj na rty, kapesníky, plavky, opalovací krém, brýle, pokrývku hlavy, šátek na hry.
 Cyklistická přilba, batůžek (na obě ramena, do kterého se vejde pláštěnka, láhev a svačina), pláštěnka (funkční,
dostatečně velká), láhev (alespoň 1 litr)
 Spacák a karimatka (přespání ve škole na zemi při zpáteční cestě do Brna)
 Osvětlení kola – přední světlo (popř. čelovka), zadní červená blikačka – s baterkami na min 1,5 hodiny
V případě neúčasti dítěte na táboře nás informujte prosím obratem:
Upozornění
Klára Horčicová - 775 600 405 nebo Zdena Jemelková - 776 043 604.
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:
2. Účel vydání posudku
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé s omezením*)**):
B) Posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)………………………………………………………
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)………………………………….
d) je alergické na…………………………………………………………………………
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)……………………………………………..
Poznámka:
*) nehodící se škrtněte
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující
zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho
prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání
lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro
nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.
5. Oprávněná osoba
Jméno, případně jména, a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzná dítěte):
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku
Jméno, příjmení a podpis lékaře,
razítko poskytovatele zdravotníchslužeb
Prohlášení o stavu jízdního kola
Tábor na kolech II – starší děti
9. – 16. 7. 2016
Prohlašuji, ţe jsem zabezpečil/a technickou kontrolu jízdního kola svého dítěte tak,
aby stav a jeho vybavení odpovídalo znění zákona č. 56/2001 Sb., a vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 341/2007.
V případě potřebných oprav kola (následkem nedůsledné kontroly či nově vzniklou technickou
závadu na táboře) souhlasím s tím, aby vedení LT zajistilo případnou opravu kola. Souhlasím
s úhradou nákladů do výše 200,- Kč a na základě doúčtování oprav po táboře uhradím.
O vyšších nákladech budu informován předem.
Jméno dítěte ………………………………………………….
Dne ………………………
……………………………………….
Podpis zákonného zástupce
Povinné vybavení kola:
-
dvě na sobě nezávislé brzdy
zadní červenou odrazku nebo reflexní plochy s podobnými vlastnostmi (mohou být i na
oblečení)
přední bílou odrazku nebo reflexní plochy (mohou být i na oblečení)
oranžové odrazky na obou stranách pedálů, můžou se nahradit jinými reflexními
plochami na botách nebo v jejich blízkosti
oranžová odrazka v paprscích předního nebo zadního kola po obou stranách. Odrazky
se můžou nahradit reflexními plochami na koncích blatníků, na bocích kola nebo bocích
ráfků.
Při snížené viditelnosti:
-
přední bílé světlo nebo blikačku, musí vydržet svítit alespoň hodinu a půl
zadní červené světlo nebo blikačku, která také musí vydržet svítit alespoň hodinu a půl.
ŢÁDOST O VYSTAVENÍ FAKTURY
Vyplňte a odevzdejte společně s přihláškou, pokud uplatňujete u svého zaměstnavatele nárok
na příspěvek z FKSP na dětskou rekreaci.
Poskytovatel
Dům dětí a mládeţe Brno, Helceletova, IČ: 44993412
Tábor,
pobytová akce
Tábor na kolech II – starší děti
VS
Termín
9. – 16. 7. 2016
Cena
Jméno a příjmení
dítěte
Jméno a příjmení
zaměstnance
Objednatel
(zaměstnavatel)
RČ*
Telefon
IČ
Fakturační adresa
Fakturu zašlete
* zákon č..561/2004 Sb., § 28 písmeno b, odst. 3 a 4
V ……………………………………..
dne ………………………...
Svým podpisem potvrzuji, že žádost o příspěvek není a nebude podána u zaměstnavatele
druhého rodiče dítěte.
Podpis příkazce: …………………………..
Podpis žadatele: …………………………

Podobné dokumenty

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: a. je zdravotně způsobilé*) b. není zdravotně způsobilé*) c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)..................

Více

Popis ke stažení

Popis ke stažení a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE b) je proti nákaze imunní (typ/druh)……………………………………………………… c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)…………………………………. d) je alergi...

Více