Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II

Transkript

Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodika angličtiny v praxi
sborník jazykového projektu JARO II
Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková
trendy – přístupy – metodické listy – herní aktivity
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Tato publikace vznikla v projektu „Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na
území hl. města Prahy“ - JARO II, reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009. Projekt realizoval Jaspex MÚVS ČVUT
v Praze ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a s finanční podporou z prostředků ESF a
rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy.
Poděkování:
Děkujeme všem učitelům zapojeným do projektu za jejich práci, organizátorům a administrátorům za
jejich vedení projektu a podporu, kterou věnovali všem aktivitám.
© 2013 Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková
ISBN 978-80-87783-01-6
1
Obsah
O projektu................................................................................................................................................ 3
1. ÚVOD ................................................................................................................................................... 8
2. Jak zvyšovat kvalitu výuky ................................................................................................................... 8
2.1 Jaké trendy jsou považovány za moderní...................................................................................... 8
2.2 Interaktivní role jazyka .................................................................................................................. 9
2.3 Hry a soutěže ................................................................................................................................. 9
3. Výstup metodických seminářů .......................................................................................................... 10
4. Metodické listy – praktický výstup projektu ..................................................................................... 11
5. Uspořádání sborníku příkladů dobré praxe....................................................................................... 11
5.1 Komu je soubor určen ................................................................................................................. 12
5.2 Popis metodických listů pro ZŠ (č. 1 – 18 ) .................................................................................. 12
5.3 Zadání pro zpracování metodických listů pro ŠŠ ......................................................................... 14
5.4 Metodický komentář k listům pro ŠŠ .......................................................................................... 14
5.4.1 Silné aspekty metodických listů: .......................................................................................... 14
5.4.2 Aspekty metodických listů vyžadující další profesní rozvoj: ................................................. 15
6. Přehled metodických listů ................................................................................................................. 17
Metodické listy 1 – 25
Seznam literatury a internetových zdrojů
2
O projektu
Milé kolegyně, milí kolegové,
máte před sebou sborník příkladů dobré praxe učitelů základních a středních škol, který vznikl
v projektu „Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy“ JARO II.
V období tří na sebe navazujících let (2010 – 2013) byly v projektu v rámci celoživotního
vzdělávání realizovány jazykové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny, dále metodické kurzy pro
kvalifikované i nekvalifikované učitele jazyků, specializované na didaktiku jazyka s ohledem na věková
specifika žáků a studentů a rozšiřující studium angličtiny vedoucí k získání kvalifikace pro výuku
anglického jazyka. Mezi klíčové faktory patřilo nejen zvýšení jazykových znalostí a dovedností
pedagogických pracovníků a jejich kvalifikovanosti, ale také snaha podpořit jejich sebevědomí,
motivaci a zvednout prestiž učitelského povolání.
Vysoký zájem o účast v projektu ze strany samotných učitelů potvrzuje skutečnost, že
jazyková vybavenost učitelů zejména angličtiny stále ještě není na uspokojivé úrovni. Potřebu
kvalifikovaných učitelů cizích jazyků ze strany institucionální pak dokládá např. výroční zpráva České
školní inspekce z roku 2010 (www.csicr.cz), kdy mělo aktivní znalost např. anglického jazyka pouze
41,9% učitelů 1. stupně ZŠ, 35,9% učitelů 2. stupně ZŠ, 38,5% učitelů SŠ (57,4% učitelů gymnázií).
Kvalifikovaně byly cizí jazyky vyučovány v průměru na 70% škol, z toho však pouze 57,4% na SOŠ.
Projekt JARO II nabídl pěti stům učitelů a řídících pracovníků pražských základních a středních
škol v každém školním roce (2010-11, 2011-12, 2012-13) možnost uceleného koncepčního
jazykového vzdělávání. Celkem se v průběhu 3 let do projektu zapojilo 686 osob.1
Zájemci o angličtinu tvoří drtivou většinu kapacity projektu (v každém školním roce přes
85%), a proto se sebraný výběr příkladů dobré praxe uvedený v tomto sborníku týká metodiky
angličtiny. Zájem o němčinu a francouzštinu měl v průběhu projektu mírně klesající tendenci, jak
vyplývá z grafu č. 1.
100%
5,08%
4,27%
4,51%
8,33%
6,55%
95%
90%
9,49%
FJ
Nj
85%
80%
Aj
85,43%
87,39%
88,94%
75%
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Graf 1 Účastníci projektu podle jazyků
1
Všechna data se vztahují k stavu projektu k 30. listopadu 2012
3
Podle standardizovaných rozřazovacích testů provedených na začátku projektu u všech
účastníků byla zjištěna vstupní úroveň znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky a došlo k rozřazení účastníků do 35 konkrétních jazykových skupin:
angličtina A0 (17,1% účastníků), A1 (23,8%), A2 (28,9%), B1 (22,7%), B2 (3,6%), C1 (3,9%). Celkem 27
skupin.
němčina (A0 20,9%, A1 18,6%, A2 18,6%, B1 27,9%, B2 14%). Celkem 5 skupin.
francouzština (A1, A2,B1). Celkem 3 skupiny.
V průběhu projektu došlo z důvodu snížené naplněnosti německých a francouzských skupin
ke zrušení některých jazykových úrovní. Z původních 5 skupin německého jazyka (A0, A1, A2, B1, B2)
se v roce 2012-2013 realizovala výuka pouze na úrovni A2 a B1 ve třech skupinách. U skupin
francouzského jazyka z původních 3 skupin (A1, A2, B1) se v roce 2012-2013 realizovala výuka pouze
na úrovni A1-A2 ve dvou skupinách. Počet anglických skupin naopak vzrostl na 32.
Vyhodnocení výstupní úrovně účastníků na konci projektu nebylo v době dokončování tohoto
textu uzavřeno, proto orientačně uvádíme pouze výsledky dílčího šetření z června a září 2012. Podle
nich můžeme předpokládat, že 46% účastníků, kteří budou v projektu studovat po celou jeho dobu
(při hodinové dotaci minimálně 4 vyučovací hodiny týdně po dobu 28 týdnů/šk. rok), má možnost
v oce 2013 zaznamenat zlepšení až o dvě jazykové úrovně. Čtvrtina účastníků se v průběhu dvou let
zlepší o jednu jazykovou úroveň. Ke zjištění jazykového pokroku slouží pravidelné testování v pololetí
a na konci školního roku. Úspěšnost v testech na konci školního roku je více než 90%. Někteří učitelé
se v červnu 2012 (tj. po 2 letech) zúčastnili i standardizovaných zkoušek JASPEX z angličtiny a
němčiny, které jsou mezi uznávanými zkouškami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ze 71
účastníků jich bylo 48 úspěšných. Tento zaznamenaný pokrok účastníků jazykových kurzů je
potěšujícím výsledkem projektu JARO II.
Porovnání jazykového posunu účastníků anglických skupin na jednotlivých jazykových
úrovních v prvním a posledním roce projektu je znázorněno na Grafu 2.2
35,5%
40,0%
30,5%
30,0%
20,0%
24,6% 26,5%
17,6%
23,5%
9,9%
3,8%
10,0%
7,4%
4,0%
0,0%
A0
A1
2010-2011
12,9%
A2
B1
B2
2012-2013
3,7%
C1
Graf 2 zastoupení účastníků na jednotlivých jazykových úrovních - angličtina
2
Jazyková úroveň určena na základě výukových materiálů, které účastník skupiny užívá.
4
Graf 3 shrnuje složení účastníků projektu podle pohlaví a potvrzuje obecně známou
feminizaci českého školství.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
85,7%
87,4%
87,7%
ženy
muži
14,3%
12,6%
12,3%
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Graf 3 Účast v projektu podle pohlaví- jazykové kurzy i rozšiřující studium angličtiny
Graf 43 znázorňuje věkové složení účastníků projektu. Věkový faktor nepochybně ovlivnil
jazykové úrovně studijních skupin (převaha věkové kategorie 46+). Graf zároveň naznačuje
opodstatnění a potřebu jazykového vzdělávání v rámci DVPP, kde existuje stále velmi početná cílová
skupina uprostřed produktivního věku, která se chce a potřebuje dále vzdělávat a rozvíjet. Jde hlavně
o ženy, které se nacházejí v životní etapě, kdy již nepečují tak intenzivně o děti a rodinu, a které si tak
mohou dovolit věnovat čas sebevzdělávání. Rovněž nezanedbatelnou věkovou skupinou jsou učitelé
v předdůchodovém věku, zatímco věková kategorie 36-45 let je zastoupena dokonce méně než
kategorie absolventů vysokých škol (do 35 let). Rozpoznání věkové skupiny se zvýšeným zájmem o
další vzdělávání pak ovlivňuje volbu formy a náplně kurzů a podílí se na přiměřeném nastavení
vzdělávacích cílů.
19,1%
17,7%
do 35
36 až 45
15,6%
46 až 55
56 let a staší
47,5%
Graf 4 Složení jazykových skupin podle věku ve školním roce 2012-2013.
3
Čerpáme z údajů, jak je uvedli účastníci jazykových skupin v přihláškách či v dodatečném šetření. Data byla
očištěna o nelogické údaje, kdy účastník uvedl příliš nízký rok narození či naopak příliš vysoký a jednalo se tedy
s největší pravděpodobností o překlep (např. 1905 či 2012). Celkem byly zpracovány informace od 423
účastníků.
5
Graf 5 znázorňuje délku setrvání účastníků v projektu. Z 686 učitelů, kteří se zapojili do
jazykové výuky včetně rozšiřujícího studia angličtiny, se téměř polovina účastnila projektu po celé tři
roky, čtvrtina učitelů dva roky. Můžeme konstatovat, že po dobu dvou až tří let setrvalo v projektu
více než 70% účastníků. Je nutné zmínit, že někteří účastníci se o projektu dozvěděli až v době jeho
realizace a zapojili se později. Většina účastníků se v projektu vzdělávala z vlastního zájmu, v menší
míře šlo o pracovní nutnost (získání odborné kvalifikace pro výuku angličtiny). V projektu
nepokračovalo každý rok průměrně 20% účastníků, z toho nejčastějšími důvody pro odchod byly
dlouhodobá nemoc, odchod ze školství, na mateřskou dovolenou, rodinné důvody, neuvolnění ze
strany zaměstnavatele, pracovní vytížení, úmrtí. Uvolněná místa byla vždy doplněna novými zájemci
(kolegové spokojených účastníků, absolventi, kteří nastoupili do praxe, učitelé, kteří si dokázali
přizpůsobit pracovní rozvrh, apod.)
Projekt celkově potvrdil, že učitelé si uvědomují důležitost dalšího vzdělávání a projevují o ně
zájem. Koncepční a ucelená nabídka, jakou jazykový projekt JARO II přinesl, tak mnohdy úspěšně
nahradila náhodnou a nepromyšlenou volbu individuálních vzdělávacích akcí. Řada účastníků totiž
přiznala, že sama příliš systematicky a cíleně vlastní rozvoj neplánuje.
12,68%
3,94%
1 rok: 2010-2011
1 rok 2011-2012
1 rok 2012-2013
46,21%
11,37%
2 roky 2010-2012
2 roky 2010-2011 a 2012-2013
13,56%
2 roky 2011-2013
3 roky 2010-2013
11,37%
0,87%
Graf 5 Účastníci projektu podle doby docházky – jazyková výuka i rozšiřující studium
Oproti běžným komerčním kurzům se jazyková výuka v projektu více orientovala na potřeby
učitelů, které byly zjišťovány dotazníkovým šetřením ještě před zahájením projektu, a také více
zohledňovala specifika školního roku a školního prostředí. Velkým kladem Projektu je, že poskytl
možnost získání odborné kvalifikace pro výuku angličtiny pro zájemce se vstupní jazykovou znalostí
na úrovni B2, kteří také přispěli do sborníku svými příspěvky.
V neposlední řadě je nutno zmínit, že projekt minimalizoval finanční bariéru, která by
ekonomicky slabší učitele odradila od účasti.
Výuku v 37 jazykových a 6 metodických kurzech vedla a odborně garantovala katedra
jazykové přípravy Jaspex Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, která se úspěšně zabývá
dalším vzděláváním učitelů již více než dvacet let a stojí za řadou úspěšných projektů realizovaných
v Praze i v ČR, např. Rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků za účelem zkvalitňování
6
vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a SpŠ (JARO 1) - CZ.04.3.07/3.1.00.1/0220 a Příprava zavedení jazykové
certifikace na ZŠ a SŠ kraje Vysočina (JACE) - CZ.1.07/1.07/1.1.01/02.0038.
Věříme, že výše uvedené informace o projektu JARO II naznačují některá specifika ve
vzdělávání učitelů a mohou přispět ke smysluplnému formování a kvalitní organizaci dalšího
vzdělávání pro tuto cílovou skupinu.
PhDr. Monika Hřebačková
JASPEX MÚVS ČVUT
7
1. ÚVOD
Sborník příkladů dobré praxe představuje nápady a tipy pro výuku žáků prvního, druhého
a třetího stupně na základních a středních školách na různých jazykových úrovních podle Společného
referenčního rámce pro jazyky4, které zpracovali učitelé zapojení do projektu JARO II v rámci Cyklu
metodických seminářů a Rozšiřujícího studia angličtiny, tj. studia vedoucího k rozšíření odborné
kvalifikace o výuku angličtiny.
Hlavním cílem metodických seminářů bylo zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků na pražských
školách a upevnit a rozvíjet jazykové a metodické znalosti a dovednosti učitelů. Písemné zpracování
metodických příprav pro hodiny angličtiny se pak stalo logickým praktickým výstupem.
Kvalitu výuky ovlivňují nejen jazykové a metodické znalosti a dovednosti učitele, ale také
pochopení moderních trendů, které napomáhá vlastním praktickým změnám. Do následujících řádků
jsme se pokusili v krátkosti shrnout několik základních témat, se kterými jsme v projektu pracovali.
Uvedené příklady dobré praxe, které byly v projektu pilotovány a následně provedeny ve
výuce, netvoří systematický metodický materiál, ale směřují k doplnění a oživení jazykových hodin
a ke zvýšení motivace žáků. Autoři metodických listů se snažili o maximální srozumitelnost
a využitelnost v praxi, a proto snad odborníci, kterým se tento sborník dostane do rukou, omluví
případná zjednodušení.
Na tomto místě bychom také rádi poděkovali všem, kteří do sborníku přispěli.
2. Jak zvyšovat kvalitu výuky
Vývoj posledních let neklamně naznačuje, že generace dnešních dětí bude potřebovat
zvládnout pohotovou komunikaci nejen ve vlastním, ale i v cizím jazyce, a to mnohem intenzivněji
než všechny generace předchozí. Proto je užitečné zařazovat cizí jazyk do více předmětů, jazykové
kompetence žáků rozvíjet v různých komunikačních situacích, učit je, jak využívat možnosti
interaktivních medií a také jak být připraven se neustále učit v rychle se rozvíjejícím globalizovaném
světě.
2.1 Jaké trendy jsou považovány za moderní
Výuka 21. století bývá označována jako post-komunikační, a to proto, že cizojazyčná výuka
vychází z komunikačního přístupu s jeho osvědčenými technikami, strategiemi a aktivitami, ale
zároveň je úspěšně kombinuje s těmi prvky starších metod, které považuje za přínosné. Výuku
obohacuje o nejnovější technické nástroje, a činí tak výuku mnohem atraktivnější pro současnou
mladou generaci, ale často náročnou pro učitele.
Mezi moderní aktivizační přístupy se tak stále řadí párová a skupinová práce žáků, která
zvyšuje šanci žáků na vlastní komunikaci v cílovém jazyce, a také rozličné simulační aktivity, hry
a role-plays, které umožňují rozvíjet jazykové dovednosti a kritické myšlení, upevňují sociální vazby
mezi žáky a posilují jejich sociální a pracovní kompetence, stejně jako kompetence k učení.
Naopak významnou změnu prodělává role mateřského jazyka. Ten se postupně stává
respektovanou součástí cizojazyčné výuky (Atkinson, 1987), ani přeceňovanou, ale ani
4
Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
8
podceňovanou. Také původně silný důraz na přesnost jazykového vyjadřování se v současnosti
posunuje ve prospěch plynulosti jazykového projevu (Brumfit,1992). Rozhodně se významně mění
role učitele. Již nejde pouze o předávání informací, procvičování nebo kontrolu, ale učitel se dostává
do role manažera, poradce a analytika potřeb žáků (Richards a Rodgers, 1991). Žák se stává
spoluodpovědným za své pokroky5.
2.2 Interaktivní role jazyka
V českém prostředí stále narážíme na skutečnost, že nejen vzdělávací prostředí je u nás
poměrně konzervativní. Proto se moderní metody u nás prosazují poměrně pomalu jako v nedávné
době právě metoda komunikační. Uveďme si jeden příklad za všechny. Pokud nahlédneme do hodiny
matematiky, nikoho nepřekvapí, že se v takové hodině po většinu času provádí různé matematické
operace. Ale hodina cizího jazyka vedená pouze v cílovém jazyce stále ještě překvapuje. Přitom
obecně vzato existují minimálně tři základní důvody, proč nechat žáky ve třídě komunikovat právě v
cílovém jazyce. Za prvé se jedná o nácvik skutečných situací ze života, které žákům pomohou
zautomatizovat použití jazykových struktur, se kterými se mohou běžně setkat. Druhým důvodem je
nácvik a zlepšení schopnosti se vyjadřovat ústně, tj. rozvíjet interaktivní a produktivní řečové
dovednosti, které mohou uplatnit i v rodném jazyce. A za třetí se jedná o plnění nelingvistických
zadání, kdy jsou žáci motivováni, aby vyjádřili svůj vlastní názor. Ve vlastní praxi se ale často stává, že
učitel cizího jazyka, který se nebojí komunikovat v cílovém jazyce, musí, na rozdíl od svého kolegy
matematika, často svůj postup obhajovat, a to před žáky samotnými, jejich rodiči a často i vedením
školy.
V metodických seminářích si učitelé ujasnili, že právě používání cílového jazyka vyžaduje
dobrou organizaci práce a promyšlené vedení hodiny. Ústní interakce se totiž řadí mezi ty
dovednosti, které přinášejí do třídy tolik žádanou aktivitu, ale také hluk a občas i disciplinární
problémy. Aby jim učitel mohl předcházet, musí být schopen hodinu pečlivě naplánovat a hlavně
jasně a výstižně stanovit kritéria úspěšných řečových aktivit. Musí si uvědomit, jaké charakteristiky
má každá úspěšná mluvní aktivita, a takové aktivity zařazovat. Musí umět žáky motivovat, aby chtěli
mluvit, aby mluvili hodně a aktivně, a rozhovor tak neovládali jen úspěšní žáci. Musí umět vést
aktivity tak, aby jazyk žáků odpovídal požadované úrovni podle SERRJ a aby se žáci vyjadřovali
přiměřeně plynule.
2.3 Hry a soutěže
Hry a soutěže ve vyučovacím procesu představují silný zdroj motivace a umožňují cestou
přirozeného osvojování znalostí a dovedností vstřebávat cizí jazyk. Přináší prvek zábavy a
soutěživosti. Klíčovými vzdělávacími prvky jsou jejich cíle, pravidla a interaktivita. Některé hry
zahrnují praktické životní dovednosti, a vytváří tak prostředí pro rozvoj vzdělávacích a
psychologických cílů a rozvoj kompetencí požadovaných rámcovým vzdělávacím plánem.
V metodických seminářích si učitelé uvědomili, že je obtížné hry členit do kategorií, ale nakonec se
učitelé přiklonili k základnímu jazykovému měřítku, tj. jak hry rozvíjejí plynulost a přesnost
vyjadřování. V momentě, kdy jsme se zaměřili na hry z pohledu kognitivních dovedností, získali jsme
hry, ve kterých třídíme a řadíme slova nebo informace, získáváme je, odhadujeme, vyhledáváme,
spojujeme (do této kategorie patří i pexesa a domina), popisujeme obrázky apod. Nesmíme také
zapomínat na deskové hry (např. Scrabble) a různé role-plays, ve kterých se dobře uplatňují
5
Website for the EUROPEAN LANGUAGE Portfolio: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/
9
dramatické prvky a simulace. Přitom všechny uvedené aktivity ve skutečnosti představují pro žáky
obtížnou práci, ve které si postupně vytváří mapu nového jazyka, který je skutečně používán. Jedná
se o určitý most mezi školou a praktickým životem (Handfieldová, 1984). Vlastní prožitek pak pomáhá
vytvářet nové jazykové stereotypy.
Teprve v dobře organizované aktivitě se mohou úspěšně rozvíjet jazykové dovednosti žáků a
organizační dovednosti učitelů. Učitel se musí nejprve naučit žáky na hru připravit, pak zvládnout
organizační fázi a nakonec vytvořit zpětnou vazbu. Mezi základní kroky patří:
-
příprava jazyka - učitel s žáky probere/připraví potřebnou slovní zásobu a fráze,
-
organizace práce - učitel stanoví jasná a stručná pravidla; vysvětlí pokyny, které jsou ke hře
nutné,
-
vlastní předvedení - učitel předvede hru se skupinou žáků a nechá žáky pracovat samostatně,
-
zpětná vazba – jak úspěšná aktivita byla, co se žáci prostřednictvím hry naučili.
Pouze dobře zorganizovaná aktivita s kvalitně stanovenými kritérii hodnocení je úspěšná.
3. Výstup metodických seminářů
V metodických seminářích se učitelé společně snažili sestavit seznam praktických kroků, které
by je mohly dovést k úspěšné práci s cizím jazykem. Učitelé přitom vycházeli ze znalostí předních
evropských metodiků, ale také z vlastních zkušeností získaných při výuce na pražských školách. Mezi
užitečné kroky zařadili následující:
-
nejprve vyslovovat, znázorňovat a vizualizovat, využívat cílový jazyk
motivovat žáky - první úspěchy podporují sebedůvěru v jazykové oblasti a motivují k dalšímu
studiu
klást důraz na slovní zásobu a schopnost improvizace – v praktickém použití má větší váhu
než gramatické struktury
zařazovat aktivní poslech a procvičování ústní interakce
nechat žáky nejprve vyjádřit myšlenku, gramatické chyby opravovat později; využívat cestu
pokus – omyl
přiměřenost naučených obratů a gramatických jevů a jejich aplikovatelnost pro situace, ve
kterých se žák může ocitnout a pro které cizí jazyk potřebuje
učitel musí rozumět jazykové úrovni A1-A2-B1-B2
připravit reálnou komunikaci na principech tzv. „information gap“, tj. žáci mají rozdílené
vstupní informace
nutnost systematického dalšího vzdělávání a sebevzdělávání učitelů
10
4. Metodické listy – praktický výstup projektu
V metodických listech se učitelé pokusili vyrovnat s problémy, se kterými se běžně ve třídách
potýkají, například když žáci nevědí, o čem mluvit, když je téma nezajímá, nebo jak postupovat, když
žáci chtějí vyjádřit příliš složité myšlenky, a proto používají mateřský jazyk.
Metodické a pracovní listy obsahují postupy a strategie ověřené učiteli angličtiny při jejich
vlastní práci na pražských školách. Učitelé v nich prokázali schopnost tvůrčím způsobem aplikovat
získané znalosti nejen z projektových seminářů, ale i z dalších metodických zdrojů uvedených
v metodických listech. Při tvorbě metodických listů učitelé dále prokázali schopnost podrobně popsat
aktivity tak, aby i další vyučující mohli předložený materiál využít při rozvíjení jazykových
a vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí svých žáků, s ohledem na časové možnosti a nároky na
přípravu vyučovacích pomůcek. Právě základní klíčové kompetence, mezi které patří kompetence
k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní, lze účinně
rozvíjet v hodinách angličtiny jako prvního cizího jazyka, nepovinného předmětu či kroužku. Učitelé
obohatili jednotlivé aktivity o různé obměny, pomocí kterých je možné aktivity dále modifikovat
a upravovat podle konkrétních potřeb.
Část metodických listů zpracovali učitelé, kteří v projektu studovali s cílem získat odbornou
kvalifikaci pro výuku angličtiny. Jde o učitele jiných předmětů, kteří angličtinu jako cizí jazyk teprve
začnou kvalifikovaně učit. Vzdělávají se proto komplexněji nejen v oblasti metodiky, ale probírají
teoretické i praktické aspekty výuky jazykových systémů (např. gramatiky, slovní zásoby, fonetiky)
a jazykových dovedností (např. psaní, čtení, poslech). Dále se soustředí na práci s doplňkovými
materiály, jako jsou obrázky, hry, písně a také se učí pracovat s autentickými materiály, kdy se
zaměřují na adaptaci principů i materiálů pro specifické věkové skupiny. Ti, kteří plánují, že budou
vyučovat na středních školách, museli ukázat, že dokážou nejen propojit metodické teorie
s praktickými postupy, ale rovněž sestavit plán hodiny, seřadit aktivity a vybrat či adaptovat vhodné
materiály tak, aby podporovaly cíle hodiny. Jejich praktické metodické výstupy proto obsahují kromě
samotných aktivit také plán hodiny včetně logického řazení různých fází hodiny a následný komentář
reflektující silné i slabé stránky daného plánu. Protože tito učitelé-studenti zakončují studium se
znalostí jazyka na úrovni C1, zpracovávali své výstupy v angličtině, aby maximálně propojili
metodickou a jazykovou složku studia.
5. Uspořádání sborníku příkladů dobré praxe
Sborník je uspořádán podle obtížnosti jednotlivých aktivit. Učitelé se většinou věnovali slovní
zásobě, ale objevuje se i procvičování gramatiky nebo aktivity s prvky metody CLIL (Content Language
Integrated Learning). Slovní zásoba je ve výuce zejména na 1. stupni ZŠ považována za klíčovou.
Zařazení do ročníků je orientační, neboť vlastní jazyková úroveň žáků kvalitu aktivit značně ovlivňuje.
Předpokládá se, že vyučující budou jednotlivé aktivity zařazovat do hodin podle potřeby a možností.
Tento soubor přináší pestrou škálu aktivit, v podobě metodických popř. pracovních listů,
které byly vypracovány různými autory, ale na závěr získaly jednotný formát pro přehlednost dalšího
používání. Další uživatelé tak získávají možnost nahlédnout do různých pojetí práce na prvním,
druhém a třetím stupni základních a středních škol.
11
Aktivity vznikaly na základě různých zdrojů. Vycházely z odborné metodické literatury,
z internetu a z vlastní učitelské praxe. Všechny zdroje inspirace jsou v pracovních listech řádně
uvedeny, stejně jako adresy použitých webových stránek.
Metodické listy vznikaly v průběhu celého projektu a jejich zpracování odborně garantovaly
metodičky MÚVS ČVUT Jana Čadová a Kamila Dolejší, členky AMATE – Asociace metodiků.
5.1 Komu je soubor určen
Soubor je určen učitelům anglického jazyka, kteří chtějí aktivně a kreativně přistupovat ke své
práci a zajímají se nejen o jazykovou stránku svého předmětu, ale také o soustavný rozvoj klíčových
kompetencí. Pro učitele, kterým chybí jazyková jistota, je v pracovním postupu uveden jazyk instrukcí
v angličtině. Zpracované aktivity mohou žáci v hodinách realizovat individuálně, ve dvojicích nebo ve
skupinách. Každá aktivita vyžaduje různé nároky na použití pomůcek, které je možné připravit na
základě předloženého materiálu nebo je nutné si je opatřit nebo vytvořit. V rámci některých aktivit
budou žáci pracovat s internetem nebo se slovníkem. Jednotlivé aktivity mají rozdílnou časovou
a obsahovou náročnost. Je na zvážení každého učitele, aby rozhodl, zda a jak je vhodné danou
aktivitu ve své třídě využít.
Pevně věříme, že se tento soubor, který představuje praktický výstup z výuky metodiky
angličtiny projektu JARO II, stane inspirativním zdrojem a dalším obohacením jazykových hodin.
Všechny metodické listy jsou koncipovány tak, aby mohly být dále upraveny, přizpůsobeny aktuálním
podmínkám výuky, případně i jinému cizímu jazyku. Věříme, že budou inspirovat k dalším kreativním
nápadům, které jsou dosud nevyužity.
5.2 Popis metodických listů pro ZŠ (č. 1 – 18)
Všechny metodické listy jsou uspořádány v jednotném formátu. Úvodní piktogramy
napomáhají rychlé orientaci. V následující podrobné tabulce jsou uváděny cíle, klíčové kompetence
a další charakteristiky aktivity. Úvodní přehled obsahuje následující části:
Piktogramy:
Piktogramy představují zjednodušený popis metodického listu.
Název aktivity:
Název metodického listu se vztahuje k obsahu nebo typu aktivity.
Cílová skupina:
Většinou je uveden popis z piktogramu, tj. pro jaký ročník je metodický materiál nejvhodnější, někde
je uvedeno rozpětí ročníků, ve kterých je možné materiál použít. Je na zvážení vyučujícího, aby
zhodnotil schopnosti žáků ve své třídě a vybral materiál odpovídající úrovně. Dalším vodítkem jsou
jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce - A1, A2 apod.
Procvičovaná látka:
Stručný popis probírané látky, tj. slovní zásoba, určitá vazba apod.
12
Cíl aktivity (jazykový, vzdělávací):
Uvedené cíle zahrnují vědomosti, dovednosti a postoje, které si mají žáci během aktivit osvojit.
Klíčové kompetence:
Autoři listů se pokusili o přesnou specifikaci dílčích cílů v rámci klíčových kompetencí, které aktivita
rozvíjí.
Typ aktivity:
Navržený typ aktivity lze libovolně pozměnit podle potřeb žáků. Objevují se: soutěž, role-plays, bingo
apod.
Forma práce:
Základní formy jsou: individuální, párová, skupinová a frontální, které lze volně kombinovat.
Klíčová slova:
Uvedená klíčová slova obsahují vlastní slovní zásobu, kterou lze podle potřeby doplňovat.
Časová dotace:
Časovou dotací se udává, kolik času je obvykle nutné ke zvládnutí dané aktivity.
Pomůcky:
V této části je uvedeno, co je pro realizaci metodického listu nutné, např. různé pomůcky, slovníky,
mapy, psací pomůcky, počet nakopírovaných pracovní listů apod.
Zdroje:
V této části je uvedeno, jestli je aktivita založena na vlastní praxi nebo byla inspirována metodickým
materiálem či materiálem z internetu.
Metodický list připravil:
Jméno osoby, která metodický list připravila a v praxi zrealizovala. Zde je také uvedeno jméno editora
nebo vedoucího metodika
Pracovní postup/forma práce:
Pracovní postup představuje nejdůležitější část metodického listu. Je zde uveden přesný popis aktivit,
které bude realizovat žák a vyučující, jazyk učitele – psáno kurzívou – a další metodicko-didaktické
pokyny, možné obměny a následné navazující aktivity.
Poznámky z praxe:
Poznámky zahrnují pozorování z vlastní učitelské praxe, případně upozorňují na další variabilitu
pracovního listu.
Metodický komentář (listy č. 19 –25)
Přílohy:
Přílohy zahrnují materiály, které lze nakopírovat.
13
5.3 Zadání pro zpracování metodických listů pro ŠŠ
Učitelé - studenti měli za úkol zpracovat plán hodiny, který reálně využijí ve svých hodinách.
Časový rozsah a jazyková úroveň byly tudíž jejich volbou. Do hodiny, jež se měla zaměřit na jakýkoli
jazykový systém či jazykovou dovednost, museli zařadit některé z doplňkových materiálů, se kterými
se seznámili během rozšiřujícího studia. Cílem bylo ukázat, že jsou schopni přemýšlet o hodině
koncepčně (např. logický vývoj fází hodiny) i kriticky (např. při výběru a adaptování materiálů, které
napomohou k logickému řazení jednotlivých fází). Studenti byli požádáni, aby plán hodiny napsali v
anglickém jazyce a aby se v plánu hodiny vyjádřili k následujícím aspektům výuky:

Obecné informace o třídě včetně jazykové úrovně
o Cíle hodiny – hlavní, podpůrné a osobní
o Komentář k přístupu a případně zvolené metodě
o Očekávané problémy a možná řešení
o Vlastní procedura
o Materiály v příloze
5.4 Metodický komentář k listům pro ŠŠ
Metodické listy pro SŠ vznikly pod odborným vedením lektorky Kamily Dolejší, která
okomentovala některé silné a slabé stránky aktivit i jejich začlenění do výukových plánů. Její
metodický komentář a doporučení jistě dobře poslouží k porovnání jejího odborného názoru a
pohledu čtenáře tohoto sborníku.
5.4.1 Silné aspekty metodických listů:



učitelé jsou si vědomi důležitosti praktického jazyka, který je realistický a použitelný i mimo třídu
a zpravidla prezentují tento jazyk v realistickém kontextu, což se zdařile odráží ve většině
pracovních listů
o pracovní listy 19, 21, 22 se zaměřují na funkční jazyk – domluva schůzky, návštěva u lékaře,
objednávání v restauraci
o listy 20 a 25 se zaměřujíc popis lidí a míst
o listy 23 má za cíl zlepšit porozumění inzerátů na byt
o list 24 se zaměřuje na každodenní úkony a jazyk s nimi spojený
učitelé často staví na předešlých znalostech svých studentů a dávají jim tak jistou dávkou
nezávislosti a zodpovědnosti
hodiny jsou z větší části zaměřené na studenty a pravidelně využívají párovou a skupinovou práci
o

materiály vykazují známky tvořivosti a různorodosti, učitelé prokázali, že dokážou využít online
zdroje a moderní média
o

párové a skupinové práce využívají velmi dobře např. listy 19, 22, 23, 24 a 25
velmi pěkné jsou např. doplňkové materiály v listech 21, 22 a 23, které využívají autentických
letáků, jídelních lístků a inzerátů
aktivity a zadání většinou podporují různé styly učení, a tudíž také zajišťují různorodost hodiny
o
využití postupů a pomůcek (např. myšlenkové mapy), které podporují vizuální učební styl,
vhodně demonstrují listy 20, 22 a 24, kinestetické aktivity jsou zařazeny v listech 19, 23 a 24,
listy 21 a 22 zase dobře využívají interpersonálních a intrapersonálních stylů učení
14

nutno ocenit sebereflexi těch učitelů, kteří jsou sami schopni kriticky ohodnotit silné a slabé
stránky plánu a na silných stránkách dále stavět a rozvíjet je
o Studenti rozšiřujícího studia jsou vedeni ke kritickému a vyváženému sebehodnocení. Někteří
učitelé plán realizovali ve výuce a do komentáře rovnou zahrnuli postřehy reflektující silné a
slabší stránky daného plánu. Doporučujeme čtenářům tohoto sborníku srovnání, tj. aby si
prostudovali metodický komentář a zamysleli se nad vhodností plánu i přiložených materiálů
pro právě své studenty. Řadu metodických listů lze poměrně snadno adaptovat pro různé
úrovně i cílové skupiny studentů.
-
list 24 analyzuje potenciální jazykové problémy žáků, na které se pak učitel může
mnohem snáze připravit, reflektuje i procedurální problémy vlastního plánu a zabývá se
jejich řešením
-
v listu 22 komentář plánu reflektuje jeho nedostatky při realizaci. Podobným situacím pak
lze při dalším využití předejít, připravit se na ně nebo je odstranit. (dávat si pozor např.
na dodržování časových limitů)
5.4.2 Aspekty vyžadující další profesní rozvoj:




pozor na příliš ambiciózní cíle hodiny a čas
o Učitelé nemají dostatečnou zkušenost a znalost Evropského referenčního rámce a jeho
úrovní a mají tendenci nadhodnocovat schopnosti studentů
- ambiciózní cíle v ohledu na úroveň se zdají být např. v listu 23
o Cíle hodiny nejsou vždy v souladu s reálnými časovými limity jednotlivých fází hodiny,
případně s celkovým časovým limitem
- časová dotace některých fází hodin je diskutabilní např. v plánech 21 a 25
o Učitelé ne vždy dokážou dostatečně zúžit a specifikovat cíle hodiny tak, aby měly
rozpoznatelný a měřitelný výstup
- obecně formulované popisy typu „studenti se naučí“ jako např. v listu 20 jsou obtížně
měřitelné, dostatečně nespecifikují očekávaný výstup
logické řazení aktivit se občas jeví jako problém; prezentace cílového jazyka se občas dostaví až
příliš pozdě, kontrolované aktivity zaměřené na správnost ne vždy předchází aktivitám volnějším,
které se zaměřují na plynulost. Níže nabízíme několik typů:
o listy 20 a 24 by například obohatila fáze kontrolovaného procvičení
o v listech 20 a 25 by bylo logičtější zařadit nejprve poslech zaměřující se na obecné
porozumění textu
o v listu 23 není zcela jasný účel fáze 8 (aktivita a téma se zde rozbíhá trochu doširoka)
o v listu 21 by bylo vhodné odložit gramatiku až po čtení
o v listu 22 jsou velmi časté fáze opakovaní slovní zásoby, někdy se zdají nadbytečné, ale vždy
záleží na konkrétních studentech, se kterými učitel pracuje
prezentace cílového jazyka a práce na slovní zásobě se někdy zdají být poněkud zbytečně
zaměřené na učitele (teacher fronted) zatímco materiály by dovolovaly větší zapojení studentů
o např. v listech 21 a 25
použití terminologie není výstižné, hlavně pokud jde o pojmenování jazykových systémů a
dovedností
o např. v listu 22 se pod titulkem „Podpůrné dovednosti“ objevují cíle zaměřené na jazykové
systémy
15


ačkoli učitelé pravidelně zařazují fáze zpětné vazby, není vždy jasné, zdali se systematicky věnují
opravám chyb a jaké k tomu využívají strategie
v některých fázích hodiny učitelé počítají s překladovou metodou, přestože existují jednoduché
alternativní aktivity a překlad není vždy zcela nutný
o v listu 21 studenti mohou přiřazovat k anglickým slovům jednoduché definice v anglickém
jazyce, nebo obrázky
o v listu 23 lze využít obrázků, případně nahradit překlad několika otázkami, které by cílily na
porozumění textu
I přes výše uvedená doporučení nutno konstatovat, že jsou všechny navržené aktivity funkční
a přispívají k motivujícímu a nenásilnému osvojování jazyka.
Shrneme-li typy aktivit využívané v metodických listech, učitelé využívají často soutěže, hry,
písně, situační dialogy, hraní rolí a zaměřují se více na produktivní dovednosti. Jazykovou bariéru
snižují tím, že vedou studenty k využívání částečných jazykových struktur, které jsou doplňovány
výběrem z možností nebo vlastní tvorbou, a podporují motivaci realistickými kontexty, které jsou
studentům blízké. Využívají často vizualizaci, pohyb, provázání poznatků s emočním prožitkem, čímž
zvyšují efektivitu učení. Nejsou tedy jen „zábavnou“ složkou v hodině, ale účinným a úspěšným
prostředkem, který skutečně aktivuje a pomáhá realizovat výukové cíle.
16
6. Přehled metodických listů
Cílová skupina
Časová dotace
(např. 10
minut
A2
6.-7.tř
A1
4.-5.tř
Potřeba
připravit
pomůcky
Forma práce
individuální
ve
dvojicích
skupinová
celá třída –
společná
činnost
č. metod.
listu
název
úroveň
procvič látka
typ aktivity
1
Moving Chairs
A1 (1.-2.tř)
slovní zásoba
hra
2
Art in English
A1 (1.-3.tř)
slovní zásoba - smysly
projektová práce
3
Matches
A1 (2.-5.tř)
slovní zásoba - zákl. číslovky,
soutěž
hláskování
4
Build-a-face game
A1 (2.tř)
slovní zásoba - obličej
hra
5
There is are
A1 (3.-4.tř)
skupinová
spolupráce
6
Washing line
A1 (3.-4.tř)
slovosled - vazba there
is/are
slovní zásoba - oblečení,
barvy
7
Abilities
A1 (3.-5.tř)
can, can´t
soutěž
8
Match opposites
A1 (4.-5.tř)
slovní zásoba
soutěž
9
People Work
A1 (4.-5.tř)
slovní zásoba - zaměstnání
zpěv
10
What are you doing
A1 (4.-5.tř)
přítomný čas průběhový
párová práce
11
Where is it
A1 (4.-5.tř)
slovní zásoba - tázací
zájmeno where
12
A pancake story
A1+ (5.-6.tř)
slovosled
párová práce - gapfill
skupinová
spolupráce
13
Guess who am I
A1+ (5.-6.tř)
tvoření otázek
hra
14
Odd one out
A1-A1+ (1.-5.tř)
slovní zásoba
hra
15
Waka Waka
A1-A2 (6.-7.tř)
hláskování
individuální a
párová práce
17
soutěž
16
Dominoes finish the circle
A1-A2 (6.-9-tř)
slovní zásoba, definice
17
Proud Peter from Peru
A1-A2 (6.-9-tř)
zákl. konverzační dovednosti
18
Vocabulary networking
A2 (8.-9.tř)
slovní zásoba
A2
Listening, arrangements
B1
clothes, giving description
individuální a
párová práce
A2
modal verbs, imperative,
illness-vocabulary
individuální
A2
speaking in the restaurant
19
20
21
22
23
24
25
Let´s meet
(roleplay)
What are your fashion
preferences? (fashion
questionaire)
West Nile virus
(matching word definitions)
Menu for kids (role play)
Looking for a flat
(integrating PC skills)
How often do you…
(spidergrams)
Favourite places
(guessing game)
soutěž
skupinová
spolupráce
skupinová
spolupráce
individuální a
párová práce
individuální, párová,
skupinová práce
individuální, párová,
advertisements
skupinová práce
individuální a
present simple, daily routine
párová práce
comperative and superlative individuální, párová,
adjectives
skupinová práce
A2-B1
A1
A2
18
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 1
A1
1. - 2.tř
Název aktivity:
Moving chairs
Cílová skupina
1. a 2. roč. (A1)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák aktivizuje danou slovní zásobu
žák danou slovní zásobu foneticky správně vysloví
žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce
Klíčové kompetence:
k učení: má pozitivní vztah k učení, zaznamená vlastní pokrok
k řešení problémů: nebojí se opakovaně zeptat na radu
komunikativní: naslouchá promluvám druhých, porozumí jim a reaguje na ně
sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině
občanské: je si vědom svých práv a povinností při dodržování pravidel hry,
respektuje práva ostatních
pracovní: využívá znalosti a zkušenosti
Typ aktivity:
Hra
Forma práce:
Skupinová
Klíčová slova:
Podle probírané/procvičované lekce
Časová dotace:
Středně dlouhá aktivita - 10 -15 min.
Pomůcky:
Zdroje:
Sady obrázků znázorňující slovíčka, stejný obrázek 3-4x, židle v kruhu v počtu o
jednu míň než je počet žáků + učitel
vlastní zkušenost z dětství
Metodický list připravil:
Jana Piňosová; upravila Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 1
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte obrázky probírané slovní zásoby. Vhodná je velikost A5.
2. Židle uspořádejte do kruhu v počtu o jednu míň než je počet dětí s učitelem.
3. Na židle připravte karty s obrázky slov k procvičení.
4. Žákům vysvětlete postup: Sit on the chair. Show your picture! Say and repeat. V kruhu opakujeme slova podle
obrázků.
3. Po představení všech obrázků, max. 4-6 různých, které se na kartách opakují 3 – 4x podle počtu dětí, začněte hru.
Postavte se doprostřed kruhu, zatímco žáci sedí na židličkách s obrázky slovní zásoby. Učitel: I am here. No chair. No
picture. Remember a word you sit on.
4. Vyvolejte jedno slovo z karet. Žáci sedící na tomto obrázku si musí vyměnit svá místa, nikdo nesmí zůstat na své
původní židli. Zkuste rychle obsadit jednu z uvolněných židlí. Tím na jednoho z žáků zůstává místo bez židle uprostřed
kruhu. Tento žák říká další slovo z karet. Listen - I say a word. Is it yours? If yes – move and exchange your seats
(chairs). But I can sit on any empty chair. The last stands into the middle of the circle and says another word.
Obměna 1 – žáci nesmí říct stejné slovo dvakrát za sebou
Obměna 2 - pro zpestření učitel, až zjistí, že si žáci dostatečně osvojili opakovaná slova a přijde na něj znovu řada,
neřekne jedno ze slov z obrázků, ale slovo nadřazené všem ostatním slovům a vyměnit se musí všichni.
Příklad 1 - shoes, socks, jumper, T-shirt = Clothes!
Příklad 2 - cake, candle, present, baloon = Birthday!
Příklad 3 - soap, towel, duck, toothbrush = Bathtime!
Návazné aktivity:
Žáci:
1. - přiřazují obrázky ke slovům, kreslí a zapisují do sešitu
Poznámky z praxe:
Žáci mají tuto hru velmi rádi, podle mé zkušenosti si při ní většina žáků zapamatuje všechnu slovní zásobu dané
hodiny 4 – max. 6 slov. Neradi hru ukončují a s novou slovní zásobou se k ní opakovaně rádi vrací.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 2
A1
1. - 3.tř
2x
Název aktivity:
Art in English
Cílová skupina
1. - 3. roč. (A1)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák aktivizuje a používá v praxi danou slovní zásobu
žák pomocí smyslů hluboce prožije a uloží do podvědomí dané výrazy
žák výtvarnými technikami zhmotňuje dané výrazy, vdechuje jim život a ukládá
si je tím do dlouhodobé paměti
Klíčové kompetence:
k učení: přirozenou cestou přemýšlí a pracuje v angličtině, aniž by si uvědomil,
že je to učení (prožitkový princip metody CLIL)
k řešení problémů: reaguje praktickou činností a prožitky
komunikativní: atmosféra stejně zaměřených dětí podněcuje vnímání a
komunikaci
sociální a personální: porovnávání ve skupině přináší důležité životní otázky
nutné pro nastavení hodnot v životě
občanské: rozvíjí svoje smysly, to napomáhá vyrovnanému postoji k sobě
samým i k ostatním
pracovní: rozvinutí emocionální roviny je nutné pro budoucí povolání
Typ aktivity:
CLIL – výtvarné aktivity - Projekt „Smysly“
Forma práce:
Individuální, následuje skupinové hodnocení a společná diskuse
Klíčová slova:
Slova vyjadřující smyslové vnímání
Časová dotace:
90 min. (2 x 45 minut)
Pomůcky:
1. Výtvarné - akvarelové barvy, mastné pastely, tvrdé papíry A2, štětce,
kelímky na vodu
2. Názorné ukázky – ovoce, např. rozloupnutá mandarinka, dílky jablka na
ochutnání, citrón, cukr, sůl, pepř, hořká čokoláda, aj.; květiny, např. divoké růže,
konvalinky, gerbery, aj.; lahvičky od parfémů; koření, např. hřebíček, badyán, aj.
3. Reprodukce výtvarných umělců
Zdroje:
Nasbírané zkušenosti s vlastními i školními dětmi
Metodický list připravil:
Jana Beranová; upravila Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 2
Pracovní postup/forma práce:
1. Na úvod si povídejte o „vůni“. Vyvolávají ve vás vůně určité vzpomínky? Poznáte, jaký parfém používá vaše
maminka ? atd.
2. Připravte vůně - na stole jsou připraveny květiny, lahvičky od parfémů, rozloupnutá mandarinka, hřebíček, pod.
Žáci jsou seskupeni kolem.
3. V daný moment, kdy si žák přičichává, vyslovte hlasitě název předmětu a slovo vyjadřující smyslové vnímání –
voňavý, příjemný, nepříjemný.
Poznámka z praxe: - pro každý smysl doporučuji pouze 5 až 7 slovíček smyslového vnímání + 1 jednoduchou frázi,
např. It smells nice.
4. Každý žák v tento určující moment slovíčko zopakuje, a poté opakují všichni žáci sborově. Sledujte zapojení všech
žáků a správnou výslovnost.
5. žáci se pokusí vyjádřit vůni barvami. Ukažte ukázky obrazů, např. Františka Kupky, na kterých také není zachyceno
nic konkrétního.
6. Po asi 25 minutách malování následuje skupinová diskuse nad hotovými díly, kdy každý žák zvlášť uplatní několik
naučených anglických výrazů nebo frázi, případně pomohou ostatní.
7. Po krátké přestávce následuje druhá část zaměřená na „chuť“. Děti seskupené kolem stolu ochutnají připravené
pochutiny alarmující jejich chuťové buňky, např. citrón, cukr, sůl, pepř, hořká čokoláda, apod. Využijte slovíčka jako
slaný, sladký, hořký, kyselý, které opět budou žáci opakovat. Následně nakreslí mastnými pastely konkrétní oblíbené
jídlo. Ukažte jim reprodukce obrazů holandských mistrů zátiší s jídlem 15 – 17. století. Po ukončení kresby opět
následuje diskuse a opakování výrazů a frází v anglickém jazyce.
Poznámka z praxe: v dnešní době je užitečné se zeptat, jestli někdo není alergický na některou potravinu, např.
burské oříšky.
Obměna 1 – stejný scénář můžeme aplikovat s „hmatem“. Žáci budou modelovat s keramickou hlínou, předem
vyzkoušejí různé druhy materiálů, struktur a povrchů - hrubý, jemný, hladký, kulatý, ostrý. Se zavřenýma očima si
osahají připravené ukázky a vyslovují dané výrazy.
Obměna 2 – stejný scénář můžeme uplatnit při poslechu hudby. Různé typy a žánry hudby, různé hudební nástroje hlasitý, tichý, hluboký, vysoký, apod. Výtvarné vyjádření temperovými barvami.
Návazné aktivity:
Hodiny se dají zaměřit také na výtvarné výrazy: akvarel, tempera, pastel, štětec, malíř, sochař, hlína, špachtle, zátiší,
galerie, výstava, apod.
Žáci:
1. - při vyšší úrovni znalosti angličtiny se přidá využívání kartiček s napsaným textem + vypíchnutí nejdůležitějších
výrazů na tabuli + žáci také píší dané výrazy – opakovaně.
Poznámky z praxe: přirozené prožitky v příjemném atmosféře dokážou divy.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 3
A1
2. - 5.tř
Název aktivity:
Matches
Cílová skupina
2. - 5. roč. (A1)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba, hláskování, anglická abeceda, základní číslovky
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák procvičuje slovní zásobu
žák správně píše, hláskuje a vyslovuje slova dané slovní zásoby
žák procvičuje anglickou abecedu, a základní číslovky
žák pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce
k učení: poznává smysl a cíl anglické abecedy, má pozitivní vztah k učení
k řešení problémů: samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim a vhodně na
ně reaguje
sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, vytváří si pozitivní představu o
sobě samém
občanské: chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv i povinností ve škole i mimo školu
pracovní: využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
Klíčové kompetence:
Typ aktivity:
Soutěž, u vyšších ročníků warm-up
Forma práce:
Individuální, ve dvojicích, ve skupinkách – dle potřeby
Klíčová slova:
Dle jazykové úrovně a probíraného tématu
Časová dotace:
Krátká aktivita – 10 min.
Pomůcky:
Zdroje:
Sady zápalek či kratších špejliček - v jedné sadě 40 zápalek - podle počtu skupin
Sady slovní zásoby k procvičování - slova nebo obrázky
vlastní
Metodický list připravil:
Eva Pilařová; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 3
Pracovní postup/forma práce:
1 Připravte si sady zápalek v potřebném množství a slovní zásobu k procvičování
2. Žákům vysvětlete postup: You are going to create a picture of the word that I tell you. To create your pictures use
the matches from your box. You can use all of them. If you are ready with your picture, put up your hand and say Ready!
3. Řekněte první slovo – např. TREE. Žáci tvoří obrázek. Kdo je hotov, hlásí se. Provedeme společně kontrolu obrázků,
slovo znovu nahlas zopakujeme, případně vyhláskujeme.
4. Pokračujte obdobně dále – za správný obrázek si žáci počítají bod.
5. Délka aktivity je variabilní, záleží na rychlosti a naladění žáků na vybranou slovní zásobu.
Obměna 1 – místo vyslovení daného slova ukážeme obrázek – žáci dané slovo píší ze sirek.
Obměna 2 - procvičujte abecedu – žáci tvoří pouze dané písmeno podle vyslovené hlásky.
Obměna 3 - procvičujeme číslovky – řekněte základní číslovku, žáci tvoří danou číslici ze sirek
Obměna 4 - slovo hláskujte – žáci tvoří obrázek slova ze sirek
Obměna 5 - procvičovaná slova nezadává učitel, ale žáci navzájem – vhodné pro práci ve skupinkách - tato aktivita
umožňuje intenzivnější procvičení, ale je náročnější, neboť žáci jsou stále zapojeni do činnosti.
Návazné aktivity:
Žáci:
1. - Kimovka – po skončení aktivity, s malým časovým odstupem, žáci píší seznam všech slov, která skládali
2. - tvoří věty s danými slovy
3. - tvoří vyprávění obsahující daná slova
Poznámky z praxe:
Žáci mají tuto aktivitu velmi rádi – manipulace s dřívky při učení je zcela neobvyklá a osvěžující. Je možné ji zařadit
jako krátkou aktivitu i pro větší studenty – kreativní prvek je pro ně zábavný. Menší děti – 1. a 2. třída vydrží u hry
déle – motorika je méně zručná a manipulace je pro ně velmi poutavá.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 4
A1
2. tř.
Název aktivity:
Build a face game
Cílová skupina
2. tř. (A1)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba: My face
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu.
žák správně přečte a pochopí význam procvičovaných slovíček.
žák danou slovní zásobu správně foneticky vysloví.
Klíčové kompetence:
k učení: využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody strategie, poznává
smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, vyhledává informace a na základě
jejich pochopení je efektivně využívá při tvůrčí činnosti
k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problému, využívá
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
komunikativní: zapojuje se do diskuse, naslouchá názoru ostatních a obhajuje
svůj názor
sociální a personální: efektivně spolupracuje ve skupině a přispívá k diskusi
občanské: je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni
pracovní: dodržuje vymezená pravidla a adaptuje se na změněné nebo nové
pracovní podmínky
Typ aktivity:
Hra
Forma práce:
Dvojice nebo malá skupina – 3 - 4 žáci
Klíčová slova:
face, eyes, ears, mouth, nose, hair
Časová dotace:
středně dlouhá aktivita – 10-15 min.
Pomůcky:
Hrací kostky, papíry A4, tužky
Zdroje:
Teacher´s Book, Happy House 2, Oxford University Press, 2003
Metodický list připravil:
Ivana Cesarová; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 4
Pracovní postup/forma práce:
1. Na tabuli napište do sloupce čísla od 1 do 6. Vedle každého čísla umístěte kartu s obrázkem části obličeje, dané
slovíčko také napište. Číslo 6 je obrázek celého obličeje.
2. Zopakujte všechny výrazy. Ptejte se: What´s number four? It´s a …
3. Třídu rozdělte do dvojic nebo do malých skupinek.
4. Každý žák si připraví tužku a papír A4, hrací kostku má vždy skupinka hráčů.
5. Vysvětlete pravidla hry, snažte se hovořit anglicky a aktivitu zároveň předvádějte:
Házejte kostkou, dokud nepadne číslo 6, potom si nakreslete obrys obličeje. Střídavě házejte kostkou a podle čísla,
které vám padne, postupně dokreslete další části obličeje. Pokud vám padne stejné číslo, hází další v pořadí. Vyhrává
ten, kdo první ve dvojici nebo ve skupině dokreslí celý obličej.
Throw your dice until you get 6. Then draw a face. Take turns and draw the part the number you get. When you get
the same number the next player takes the turn. The winner can finish the face first.
6. Hra končí, když v každé dvojici nebo skupině, žáci dokončí celý obličej.
Obměna 1 – na tabuli slovíčka pouze napište
Obměna 2 – použijte pouze karty s obrázky
Obměna 3 – zamíchejte karty s obrázky a žáci je nejdříve přiřazují k číslům na tabuli podle pokynů, potom hrají hru a
dokreslují obličej
Obměna 4 - napište na tabuli čísla a hláskujte slovíčka částí obličeje, žáci slovíčka zapíší k daným číslům
Obměna 5 – rozdejte dětem papíry s obrysy obličeje, říkejte slovíčka a žáci je postupně dokreslují
Návazné aktivity:
Žáci:
- obrázky vybarví
- obrázky popíší
- pracují ve dvojici, ptají se „Where is your nose?“ Spolužák ukazuje danou část obličeje na sobě nebo na obrázku
- na tabuli nakreslete obličej a kolem napište slovíčka jednotlivých částí obličeje, žáci spojí správný nápis s obrázkem
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 5
A1
3. - 4.tř
Název aktivity:
„There is – There are“
Cílová skupina
3. - 4. roč. (A1)
Procvičovaná látka:
Vazba There is / are
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
Klíčové kompetence:
k učení: žák třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v procesu učení
k řešení problémů: žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází
jejich shodné, podobné a odlišné znaky
komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém
sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
sociální a personální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s
pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí
nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
občanské: žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
pracovní: žák znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Typ aktivity:
Sestavování vět
Forma práce:
Párová nebo individuální
Klíčová slova:
There, is, are
Časová dotace:
Krátká aktivita - 7 minut
Pomůcky:
Věty rozstříhané na tři části – kartičky – viz příloha
Zdroje:
http://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky/c2008050102-vazbathere-is---are.html
Tereza Hlávková; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list připravil:
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 5
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte si kartičky.
2. Žákům vysvětlete postup. Na základě dříve objasněné problematiky existenciální vazby „there is / are“ je vyzvěte,
aby skládali věty z kartiček.: You are going to build 10 sentences. Use 3 cards for each sentence.
3. Každá dvojice přečte jednu větu.
4. Společně proberte různé možnosti.
Obměna 1 - jeden žák píše věty na tabuli.
Obměna 2 -žáci věty přepíší se staženými tvary.
Obměna 3 - žáci se pokusí z vět s vazbou „There is/ are“ sestavit říkanku.
Návazné aktivity:
–
–
–
přidejte otázku a zápor
pomocí vazby „there is“ nechte žáky popisovat obrázek
žáci vytváří vlastní věty
Poznámky z praxe:
Čeští žáci tuto vazbu právem považují za něco nezvykle šroubovaného, proto je nutné ji pečlivě nacvičovat v mnoha
obměnách.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 5
Příloha
IN THE FORREST
THERE IS
A HILL
THERE IS
A HOUSE
IN THE HOUSE
THERE IS
A TABLE
ON THE TABLE
THERE IS
A BOWL
IN THE BOWL
THERE IS
THERE ARE
ELEVEN PLAYERS
IN OUR TEAM
THERE ARE
TWENTY-FIVE PUPILS
IN MY CLASS
IN OUR FLAT
THERE ARE
FOUR ROOMS
THERE ARE
MANY WORDS
IN ENGLISH
UNDER THE TABLE
THERE ARE
TWO CATS
ON THE HILL
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
SOME WATER
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 6
A1
3. - 4.tř
Název aktivity:
Prádelní šňůra
Cílová skupina
3. - 4. roč. (A1)
Procvičovaná látka:
slovní zásoba: oblečení a barvy
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák aktivizuje danou slovní zásobu
žák aktivně trénuje poslech dané slovní zásoby
žák foneticky správně vyslovuje.
žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce.
Klíčové kompetence:
k učení: poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok
k řešení problémů: získává informace vhodné k řešení problémů, nachází
rozdíly a shody, nové znaky
komunikativní: naslouchá novým instrukcím, snaží se jim porozumět a vhodně
reaguje
sociální a personální: aktivně spolupracuje ve skupině, podílí se společně
s učitelem na dodržování pravidel v týmu
občanské: : chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
pracovní: využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
Typ aktivity:
Soutěž
Forma práce:
Podle potřeby individuální nebo skupinová
Klíčová slova:
Oblečení, barvy
Časová dotace:
Krátká aktivita - 5-10 min.
Pomůcky:
Zdroje:
2 větší krabice, 2 sady stejného oblečení, např. ponožky stejných/různých
barev, kolíčky na prádlo, prádelní šňůra
Susan Halliwell, Teaching English in the Primary Classroom, Longman, 1992
Metodický list připravil:
Dagmar Lodinová; úprava Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 6
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte 2 krabice. Každá obsahuje stejné oblečení nebo stejné oblečení různých barev, prádelní šňůru a kolíčky
na prádlo.
2. Na jedné straně třídy postavte žáky do 2 skupin – týmů. Na druhé straně třídy - 2 žáci drží prádelní šňůru.
3. Žákům vysvětlete postup: Listen to my instructions. For example: „Please bring me a blue sock“. One member of
each group takes out the object from a box and run towards the washing line. The first one to hang it on the line is
the winner and that team scores a point.
4. Na znamení podle povelů učitele jeden žák po druhém zavěšují kusy oblečení - „vyprané prádlo“ - na šňůru. Učitel
přiděluje body.
Obměna 1 - žáci mohou také pracovat individuálně. Každý žák má papír A4, na který si zakreslí linku jako prádelní
šňůru a podle pokynů učitele jednoduše zakresluje oblečení různých barev.
Obměna 2 - žáci vybarvují předtištěné obrázky podle pokynů učitele.
Obměna 3 - žáci použijí kartičky s různými druhy oblečení. Ty pak „věší na prádelní šňůru“ nakreslené na čtvrtce
papíru.
Obměna 4 - hra pokračuje podle stejných pravidel a pokynů učitele s tím, že žáci uslyší pokyn učitele, běží, sundají
oblečení ze šňůry a dají na místo do krabice. Vítězí první z žáků a tým získává bod.
Návazné aktivity:
Žáci:
- seřadí oblečení podle abecedy.
- použijí daná slova ve větách: I like / don´t like …
- po ukončení aktivity žáci říkají, které druhy oblečení mají na prádelní šňůře. Např. I´ve got a blue sock. I´ve also got
a green shirt. apod.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 7
A1
3.-5.tř.
Název aktivity:
Abilities
Cílová skupina
3. – 5. tř. (A1)
Procvičovaná látka:
can, can’t
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
Žák vyjádří a pojmenuje své schopnosti a dovednosti.
Žák vede jednoduchý rozhovor, zeptá se na informaci. Porozumí mluvenému a
odpoví na položenou otázku.
Žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce.
Žák v rámci skupiny spolupracuje s ostatními spolužáky.
Klíčové kompetence:
k učení: poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok a určí překážky či problémy bránící učení.
komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, zeptá se na informaci, odpoví na
položenou otázku, účinně tak komunikuje s okolním světem.
sociální a personální: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy,
chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z
toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.
Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru
a samostatný rozvoj;
občanské: respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situací
ostatních lidí.
Typ aktivity:
Soutěž
Forma práce:
Skupinová
Klíčová slova:
Podle lekce a jazykové úrovně.
Časová dotace:
Krátká aktivita - 5 min.
Pomůcky:
Obrazové karty (flashcards) 6 – 10 ks volnočasové aktivity
Zdroje:
Učebnice Project, Presenting New Language – J. a C. Hadfield, Oxford.
Metodický list připravil:
Michaela Kocourková; úprava Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 7
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte si 6 až 10 „flashcards“ s tematikou volného času.
2. Vytvořte kontext: Look at the flashcards, you can or can’t do these activities. For example: I can swim (zvedněte
příslušnou kartu), but I can’t ride a bicycle (zvedněte příslušnou kartu).
3. Žákům vysvětlete postup: Make two teams. I take place in the middle of the class and hold up a flashcard. Only
one team can see it. You mime the action to the others. They have to guess what it is.
4. Cílem je uhodnout víc aktivit než uhodne druhá skupina.
Obměna 1 - použijte jakékoli téma slovní zásoby nebo gramatiky, které lze předvádět pantomimou – daily routines,
present continuous tense, animals, etc.
Návazné aktivity:
1. Otázky a odpovědi: Teacher (holding up a flashcard): Can you swim, Dan?
Dan: Yes, I can.
Teacher: Good. Peter, can you drive a car? etc.
Pozn. metodika:
S ohledem na motivaci žáků vždy pečlivě zvažte, kdy otázku položíte celé třídě – Can you swim?, a kdy ji zacílíte na
jednoho žáka: Can you swim, Dan?
2. Žáci připraví dotazník:
How many people in this class can ___________?
How many people in this class can’t __________ ?
3. Práce ve dvojici/skupinách/celá třída – řízená konverzace (předloha na tabuli):
Can you …? Yes, I can. / No, I can’t, but I can … .
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 8
A1
4. - 5.tř
Název aktivity:
Match opposites
Cílová skupina
4. – 5. roč. (A1)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák procvičuje danou slovní zásobu.
žák rozumí instrukcím v angličtině, dokáže podle nich pracovat
žák umí slova správně foneticky vyslovit, je schopný slova zapsat a vhodně
použít ve větách.
Klíčové kompetence:
k učení: žák vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí, poznává
smysl a cíl učení.
k řešení problémů: rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech,
samostatně řeší problémy, hledá vhodné způsoby řešení
komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí, rozumí jim, vhodně na ně
reaguje, spolupracuje s ostatními lidmi (žáky)
sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření
příjemné atmosféry v týmu, chápe potřebu efektivně spolupracovat
občanské: respektuje přesvědčení druhých, odmítá nátlak a hrubé zacházení,
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace
pracovní: dodržuje vymezená pravidla, adaptuje se na nové nebo změněné
pracovní podmínky
Typ aktivity:
Soutěž
Forma práce:
Skupinová, individuální
Klíčová slova:
Časová dotace:
Pokyny: Find the opposites. Match the words. Take two cards.
Slovní zásoba - kartičky s protikladnými slovy
Krátká aktivita - 5 minut
Pomůcky:
Sada 18 karet se slovy, pro obměny – látkový či papírový pytlík
Zdroje:
http://www.teflgames.com/games.html
Metodický list připravil:
Darina Krausová; úprava Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 8
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte si sady 18 karet, ke stažení zde - http://www.teflgames.com/opcbegin.html (materiál s právem volného
použití).
2. Rozdělte žáky do skupin po 3 - 4, každá skupina má svoji sadu karet.
3. Žákům vysvětlete postup: Place the cards face down in 3 rows of 6 in such a way that no-one sees the words
written on the cards. Like a pexeso in Czech. - Srovnejte kartičky na stůl do 3 řad po 6, tak aby byly slovy dolů. Tip:
můžeme na rub nakreslit puntík, pak bychom mohli říkat „puntíkem nahoru“
4. Pick up any two cards and show them to the group. If the cards are match – it means if one has a word and the
second one has its opposite, player takes the cards. If not, he/she returns them face down. Then next player takes any
two cards…. The game continues until all the cards have been claimed as 'matches', with the player having the most
cards at the end winning.
Obměna 1 - Write the opoosite - do sáčku dám jednu sadu karet, vytáhnu vždy jednu kartu a žáci zapíší na papír slovo
opačné – kontrola v páru a ověření správnosti na tabuli.
Obměna 2 - Go behind the blackboard - rozdělte žáky do 2 skupin a vždy jeden žák se schová za tabuli a píše slovo. Za
každé slovo se správným pravopisem pak družstvo dostane 1 bod.
Obměna 3 - Bingo – Ve skupině po třech si žáci rozdělí karty – každý má 6 karet. Učitel vytahuje z pytlíku karty a žáci
kontrolují, zda mají u sebe slovo opačného významu. Pokud ano, pak toto slovo otočí písmem dolů. Kdo má první
otočených všech 6 karet má Bingo a vyhrál.
Návazné aktivity:
Žák:
1. - vytáhne si slovo ze sáčku a zkusí ho použít ve větě
2. - doplňuje daná slova do vět
Odkazy pro stažení dalších sad karet:
http://www.teflgames.com/opcbegin.html - beginners
http://www.teflgames.com/opcinter.html - intermediate
http://www.teflgames.com/opcadv.html - advanced
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 9
A1
4.-5.tř
Název aktivity:
People Work
Cílová skupina
Modifikace dle jazykové úrovně 4. -5. roč. (A1)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák aktivizuje a rozšíří svoji slovní zásobu – druhy zaměstnání
žák foneticky správně vysloví a pravopisně správně napíše danou slovní zásobu
žák rozumí a pracuje dle instrukcí v anglickém jazyce
Klíčové kompetence:
k učení: poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok
k řešení problémů: vnímá nejrůznější situace ve škole a v zaměstnání, rozpozná
a pochopí problém
komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí ve skupině, porozumí jim a
vhodně na ně reaguje
sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
občanské: chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom základních práv a povinností ve škole i v různých
zaměstnáních
pracovní: dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
Typ aktivity:
Zpěv s cílem rozšíření slovní zásoby
Forma práce:
Skupinová a individuální
Klíčová slova:
Podle lekce a jazykové úrovně
Časová dotace:
Krátká aktivita (5 – 7 min)
Pomůcky:
Zdroje:
Nastříhané obrázky druhů zaměstnání a jejich anglické pojmenování.
Počítač, dataprojektor, promítací plátno
http//www.britishcouncil.org/kids-songs-jobs.htm
Metodický list připravil:
Dana Hrdá; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 9
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte si počítač s nalezenou příslušnou písní, nastříhané kartičky - obrázek zaměstnání + anglické pojmenování
příslušného zaměstnání.
2. Žákům vydejte pokyn: Listen.
3. Žáci poslouchají píseň a sledují kreslený doprovodný film.
4. Při druhém poslechu ukazujte příslušné kartičky: Listen and remember.
5. Při dalším poslechu zpívá nejen učitel, ale připojí se někteří žáci. Žáci ukazují příslušné kartičky: Listen and point.
6. Při čtvrtém poslechu již zpívají všichni.
Poznámka z praxe: písnička je velmi rychlá, vyplatí se některé fráze předem natrénovat jako jazykolam.
Obměna 1 – Nastříhané kartičky rozdejte žákům a ti je při zpěvu ukazují
Obměna 2 - Vytvořte dvojice a těm rozdejte nastříhané kartičky, obrázky zaměstnání jsou odděleny od anglického
pojmenování. Při zpěvu dvojice musí ukázat obrázek i příslušné anglické pojmenování.
Obměna 3 – Dvojice přiřadí obrázkům správné anglické pojmenování. Tato aktivita proběhne bez doprovodu zpěvu.
Nejrychlejší dvojice je pochválena.
Obměna 4 – Žáci odevzdají kartičky, pracují ve dvojicích a při zpěvu napíší názvy zaměstnání na papír. Je důležité
zkontrolovat pravopis.
Návazné aktivity:
Žáci:
1. – spojí jméno osoby s jeho zaměstnáním
2. – napíší název zaměstnání pod příslušný obrázek
Poznámky z praxe:
Děti tuto píseň milují, protože je rytmická, velice rychle si ji zapamatují díky doprovodnému kreslenému filmu.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 10
A1
4.-5.tř
Název aktivity:
„What are you doing?“
Cílová skupina
4.tř - 5.tř: 1. cizí jazyk; 6.tř: 2. cizí jazyk (A1)
Procvičovaná látka:
Přítomný čas průběhový
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák vyjadřuje pantomimou právě probíhající děj
žák zlepšuje poslech specifických informací
žák se zpíváním učí správně vyslovovat.
žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce.
Klíčové kompetence:
k učení: používá již nabyté znalosti a slovní zásobu a má pozitivní přístup k dané
aktivitě pomocí pohybového vyjádření.
k řešení problémů: pracuje s pravidlem tvoření tvarů přítomného času
průběhového.
komunikativní: naslouchá učiteli, komunikuje se spolužáky
sociální a personální: spolupracuje s učitelem a svým spolužákem tak, aby splnil
úkol
pracovní: rozvíjí své myšlení
Typ aktivity:
Poslech, spojování obrázků a vět (matching) a následný zpěv
Forma práce:
Párová práce
Klíčová slova:
Tvary sloves v přítomném čase průběhovém
Časová dotace:
Středně dlouhá - 20-30min.
Pomůcky:
Notebook nebo CD přehrávač, kartičky s obrázky a větami
Zdroje:
Internet – libovolné ukázky z YouTube,
např. http://www.youtube.com/watch?v=-xDvFMOEwXk&feature=related
Metodický list připravil:
Terezie Brůžková; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 10
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte si kartičky s obrázky a kartičky s větami, směrem nahoru.
2. Žákům vysvětlete postup: You are going to listen to the song „ What are you doing?“
Choose the sentences you hear in the song and match them with the pictures. There are 3 extra sentences and 3 extra
pictures. Take the pictures and mime the verbs - practise present continuous. During second listening mime the verbs
while listening. Third listening - sing a song and mime the meaning of the verbs in present continuous
Obměna 1 - Matching pairs – match the pictures with sentences
Poznámky z praxe:
Dětem se velice líbí možnost pantomimického vyjadřování. Do výuky se takto dostává nejen prvek názornosti a
prožitku, ale také humoru a zábavy.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 11
A1
4.-5.tř
Název aktivity:
Where is it?
Cílová skupina
4. - 5. tř. (A1)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba, tázací zájmeno místa where
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák aktivizuje slovní zásobu
žák foneticky správně vyslovuje
žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce
žák správně utvoří otázku se zájmenem where
žák správně používá jednotné a množné číslo podstatných jmen
žák správně používá předložky.
k učení: poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok
k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich
shodné, podobné a odlišné znaky
komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse
sociální a personální: účinně spolupracuje ve dvojici nebo ve skupině, podílí se
společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu,
občanské: chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
pracovní: využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
Klíčové kompetence:
Typ aktivity:
Doplňování informací - gap-fill
Forma práce:
Podle potřeby ve dvojicích nebo ve skupině
Klíčová slova:
Nábytek, předložky místa
Časová dotace:
Krátká aktivita - 5-10 min.
Pomůcky:
2 obrázky pokoje, tužka
Zdroje:
New English File, Elementary Teacher’s Book, Oxford, 2007
Metodický list připravil:
Jana Koubová; úprava Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 11
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte obrázek pokoje s libovolnými 6 předměty nakreslenými vedle obrázku a další obrázek s těmito 6
předměty různě rozmístěnými po pokoji, a tužku.
2. Žákům vysvětlete postup: Divide into pairs. Do not show your picture to your partner. Look at the picture. Ask
questions about the position of the six objects on the side of your picture and place them according to the instructions
into the empty picture.
3. Žák, který má obrázek s 6 předměty nakreslenými po straně, se postupně ptá svého spolužáka, kde jsou jednotlivé
předměty umístěny např. Where´s the book? Spolužák, jenž má obrázek, s předměty zakreslenými na různých
místech pokoje, vyhledá na obrázku daný předmět a odpoví na otázku, např. It is on the table.
4. Poté se žáci vystřídají.
5. Nakonec si žáci navzájem porovnají své obrázky a zkontrolují, zda správně zakreslili daných 6 předmětů.
Obměna 1 - Žáci mohou pracovat ve větších skupinách, nakreslí si svůj vlastní obrázek pokoje a sami si vymyslí
jednotlivé předměty k zakreslení.
Obměna 2 – Jeden žák nakreslí obrázek pokoje na tabuli z druhé strany, aby ho ostatní neviděli, a spolužáci navrhují
různé předměty, které na obrázku chtějí mít. Žák je zakreslí do obrázku a spolužáci hádají, kam je umístil.
Obměna 3 – Žáci si mohou nakreslit celý dům a předměty umístit do různých místností.
Návazné aktivity:
Žáci:
1. - seřadí předměty podle abecedy
2. - hláskují názvy jednotlivých předmětů
3. - použijí vazbu there is/ there are
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 12
A1+
5. - 6.tř
Název aktivity:
A pancake story
Cílová skupina
5. - 6. roč. (A1+)
Procvičovaná látka:
Postavení větných členů ve větě. Slovosled.
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák rozvíjí svojí představivost.
žák rozvíjí svou jazykovou tvořivost.
žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce.
žák aktivizuje danou slovní zásobu.
žák pravopisně správně danou slovní zásobu napíše a foneticky
správně vysloví
žák rozumí a pracuje podle instrukci v anglickém jazyce
Klíčové kompetence:
k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich
shodné, podobné a odlišné znaky
komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje
sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s
pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu,
občanské: chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
pracovní: využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
Typ aktivity:
Volná skupinová spolupráce
Forma práce:
Podle potřeby individuální nebo skupinová.
Klíčová slova:
Podle lekce a jazykové úrovně.
Časová dotace:
Krátká aktivita - 10 min.
Pomůcky:
Pro každého žáka pruh papíru asi 15 cm široký, stopky nebo přesýpací hodiny
Zdroje:
Vlastní praxe.
Metodický list připravil:
Gabriela .Jackson; upravila Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 12
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte si nastříhané pruhy papíru a časomíru.
2. Žákům vysvětlete postup: You get a piece of paper. In turns write a noun, an adjective, etc. …, then fold the paper
and pass the paper to your neighbour. Don´t let anybody else see your word.
3. Žáci sedí v kruhu na židlích nebo na zemi, každý dostane pruh papíru. Učitel je vyzve, aby každý napsal nahoru
libovolné anglické přídavné jméno (adjective) podle vlastního uvážení. Pak papír přehne tak, aby napsané slovo
nebylo vidět, a předá ho sousedovi napravo. Každý na papír, který právě obdržel, připíše podstatné jméno (noun) v
jednotném čísle, opět přehne proužek a pošle dál. Následuje sloveso (verb) -pozor na 3. osobu!, dále pak příslovce
místa (adverb), tedy odpověď na otázku ,,kde‘‘ (where), a nakonec příslovce času, odpověď na otázku ,,kdy‘‘(when).
Každé připsané slovo hráči skryjí přehnutím papíru a pošlou list stále ve stejném směru dál. Po posledním slůvku
postupně každý rozbalí papír.
4. Než žák začne číst větu, doplní na začátek neurčitý člen a/an , a pak přečte vzniklou větu.
Příklad:
A
blue
apple
sings
in bed
in
January.
Obměna 1 – Použijte různé časy, osoby, druhy vět apod.
Obměna 2 – Žáci pouze slova vykřikují (brainstorming).
Návazné aktivity:
Žáci:
1. - se pokusí vytvořit z daných vět příběh, který se pokusí předvést nebo ilustrovat.
Poznámky z praxe:
Text je obvykle nesmyslný, ale komický, což žáci jistě ocení. Žáci si touto zábavnou formou uvědomují postavení
větných členů v anglické větě, procvičují si různé časy, užijí si legračních vět, které předvedou. Je to prostě fun.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 13
A1+
5. - 6.tř
Název aktivity:
Guess who am I?
Cílová skupina
5. - 6. roč. (A1+)
Procvičovaná látka:
Tvoření otázek
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák aktivizuje slovní zásobu v dané oblasti.
žák si zopakuje pravidla tvoření otázek na dané jazykové úrovni.
žáci komunikují v anglickém jazyce.
k učení: žák se zábavnou formou učí, je schopen posoudit během hry svůj
pokrok
k řešení problémů: žák se ve hře musí rychle orientovat a podle toho klást další
otázky
komunikativní: žák poslouchá druhé, rozumí jim, vhodně reaguje
sociální a personální: žák se ve spolupráci s ostatními snaží odhalit utajované
zvíře nebo osobu
občanské: chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
pracovní: využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech
Klíčové kompetence:
Typ aktivity:
Hra
Forma práce:
Frontální, je zapojena celá třída
Klíčová slova:
Části těla, zvířata
Časová dotace:
Krátká aktivita – 10 min.
Pomůcky:
Křída, tabule
Zdroje:
Vlastní aktivita.
Metodický list připravil:
Jana Maryšková; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 13
Pracovní postup/forma práce:
1. Jeden žák se postaví před ostatní a myslí si nějaké zvíře.
Poznámka z praxe: Abychom zamezili nedorozumění, řekne nejprve svoji volbu učiteli, který tak má možnost hru
korigovat, doplňovat neznalosti, případně opravovat chyby.
2. Ostatní žáci se musí ptát otázkami, na které vybraný žák může odpovídat jen ano/ne. Žákům vysvětlete postup:
You are going to guess an animal, which I think about. You can ask only Yes/No question like: Do you live in the Zoo?
– Yes, I do. / No, I don´t.
3. Žáci se v kladení otázek střídají. Musí však neustále sledovat hru, protože okruh možných zvířat se neustále zužuje.
4. Kdo zvíře uhodne, má možnost volit další zvíře a nechat hádat ostatní.
5. Jestliže hru hrajeme víckrát, počáteční otázky se zautomatizují a žáci si je snadno pamatují. Are you a pet? Are you
a farm animal? Do you live in the zoo? Do you eat meat? Do you eat vegetables? Have you got four legs? Have you
got fur? etc.
6. Jestliže žáci potřebují pomoc se slovní zásobou, učitel pomůže a napíše slovo na tabuli, po skončení aktivity si žáci
slovíčka zapíší.
Obměna 1 - žáci používají 3. os.j.č. – Is it a pet? etc.
Obměna 2 - žáci, kteří zvládají i minulý čas mohou hádat slavné osobnosti, ať už žijící nebo nežijící.
Poznámky z praxe:
V nižších ročnících je třeba některá slova vysvětlovat a psát na tabuli během hry
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 14
A1-A1+
1. - 5.tř
Název aktivity:
Odd one out
Cílová skupina
Modifikace dle jazykové úrovně 1. - 5. roč. (A1-A1+)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba podle tematických okruhů
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák aktivizuje danou slovní zásobu.
žák rozliší slova jednoho tematického okruhu a vydělí ta, která do něj nepatří.
žák rozvíjí logické myšlení.
Klíčové kompetence:
k učení: třídí informace, na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je využívá v procesu učení
k řešení problémů: nachází shodné a odlišné znaky
komunikativní: rozumí různým typům běžných gest, zvuků a jiných
komunikačních prostředků
sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, na základě přijetí nové
role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
občanské: chápe základní principy, na nichž spočívají společenské normy
pracovní: používá bezpečně a účinně vybavení, dodržuje vymezená pravidla
Typ aktivity:
Hra, soutěž
Forma práce:
Skupinová, individuální
Klíčová slova:
Podle jazykové úrovně a tematických okruhů
Časová dotace:
Delší aktivita – 20 min.
Pomůcky:
Pruhy papíru a tužka, popř. tabule a křída
Zdroje:
Hanšpachová J., Řandová Z.: Angličtina plná her. Portál. Praha 2005.
Metodický list připravil:
Šárka Eckhardtová; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 14
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte si seznamy probraných slov podle tematických okruhů. Na tabuli napište tři řady po 4 slovech z jednoho
okruhu a mezi každé umístěte jedno, které tam nepatří, např. z jiného tematického okruhu. Na dlouhé pruhy papíru
napište vždy 4 nebo 5 od jednoho okruhu a mezi ně jedno nepatřičné. Množství slov na papíře volíme podle počtu
žáků ve skupinkách, se kterými chceme pracovat.
2. Žákům vysvětlete postup: There is an odd word in each group, say which and why. Read all group and explain
meaning (of all words).
3. Žáci pracují ve skupinách, společně si vysvětlují význam slov a zdůvodňují, které do dané skupiny nepatří. Společně
zkontrolují.
Obměna: Můžeme zvolit slova tak, aby se skupiny slov, po přesunutí jednoho slova z jiné skupiny, staly
monotematické.
4. Rozdělte žáky do dvou skupin a každé přidělte jeden pruh papíru s dalším seznamem slov. Žáci pracují tak, aby je
ostatní neslyšeli, zjišťují, které slovo do skupiny nepatří a jaký je význam všech slov.
5. Každá skupina předvede svůj seznam slov pantomimicky druhé skupině, členové musí uhodnout význam slov a
určit, které tam nepatří. V této fázi je přípustná pouze angličtina, ve skupině si radí, pokud si nejsou jisti výslovností
nebo významem.
Obměna 1 – rozdejte více okruhů slov každé skupině, skupiny se střídají a měří se jim čas.
Obměna 2 – více skupin, jedna předvádí, ostatní hádají. Která skupina odhadne význam slova má bod, která odhalí
nepatřičné slovo, má pět bodů.
Obměna 3 – použijte seznamy sloves nebo kombinované seznamy
Obměna 4 – pro pokročilejší žáky přidejte do seznamu 2 nebo 3 nová slova a nechte pracovat skupiny se slovníkem.
Každá skupina tak zároveň představí nová slova – přepíše na tabuli a zjistí výslovnost.
Návazné aktivity:
Žáci:
1. - zapíší slova z každého tematického okruhu na tabuli (bez nadbytečného) a přidají další, která se tam hodí.
2. - vytvoří jazykové mapy a diagramy tematických okruhů – pro sebe nebo ve skupinkách na větší plachty papíru
s ilustracemi. Tyto mapy pak vyvěste na nástěnky.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 15
A1-A2
6.-7.tř
Název aktivity:
Waka waka
Cílová skupina
6. - 7. roč. (A1-A2)
Procvičovaná látka:
Spelling
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák se orientuje v anglickém textu
žák pravopisně správně napíše daná slova
žák poznává možnosti práce s audiovizuálními materiály a získává motivaci
k celoživotnímu učení
Klíčové kompetence:
k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a
strategie, plánuje, jak by mohl své učení zdokonalit
k řešení problémů: samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení a
přezkoumá ho
komunikativní: využívá informační a komunikační prostředky
sociální a personální: chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při
řešení daného úkolu
občanské: projevuje smysl pro kulturu a tvořivost
pracovní: dodržuje vymezená pravidla
Typ aktivity:
Poslech
Forma práce:
Podle potřeby individuální, párová, skupinová
Klíčová slova:
Otevřená a zavřená slabika (např. saddle, getting, closer..)
Časová dotace:
Středně dlouhá aktivita - 20-25 minut
Pomůcky:
Interaktivní tabule s výstupem zvuku, přístup na internet, nakopírované texty
Zdroje:
Gap – text, píseň: http://www.youtube.com/watch?v=KSC2MU9OllA, v hodině
pracujeme s částí 0:22-0:52.
Metodický list připravil:
Mgr. Jaromír Horníček; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 15
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravíme si nakopírované texty, nastavíme audiovizuální techniku tak, aby žáci neviděli obraz videa a slyšeli
pouze zvuk.
2. Žákům vysvětlíme aktivitu a postup: obecně známá píseň – hymna MS ve fotbale – poslech její části - doplnění
textu - kontrola – možnost využití klipů s anglickými titulky.
3. Po prvním poslechu žákům rozdáme texty.
4. Při druhém (případně dalším) poslechu žáci doplňují vynechaná písmena. Obtížnější pasáže zopakujeme.
5. Kontrola a porovnání doplněného textu v párech.
6. Společný poslech ve dvojici, volba správného řešení.
7. Zapneme obraz a umožníme žákům kontrolu podle videa.
8. Zpětná vazba – nejčastější chyby, problémy, „matoucí“ momenty.
Obměna 1 – Vzhledem k rychlému tempu písně můžeme poslech nahradit diktátem a potom konfrontovat pomalejší
diktát s písní v originálním tempu.
Návazné aktivity:
Žáci:
1. - zpívají píseň v případě, že se jedná o skupinu, která do podobných aktivit vstupuje bez zábran s pozitivním
naladěním.
Poznámky z praxe:
V našem konkrétním případě žákyně na tuto melodie nacvičili taneční číslo na školní akademii, takže měli o píseň
zvýšený zájem.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 15
Příloha 1: Shakira: Waka Waka - text na doplnění 0:22 – 0:52
Y
´
a
C
P
g
s
Y
y
b
C
u
P
y
A
d
y
A
b
i
Y
´
o
E
Y
W
i
T
p
Y
f
B
y
i
´
y
b
i
g
f
g
u
Y
f
B
y
E h
f
´ s
w
i
´
´
s
o
´
o
i
a
i
g
i
y
f
g
i
y
f
g
e h
m i n a
Z a n g a l ewa
Z a n g a l ewa
i
A
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
C
u
o h
T s am i n a
m i n a
s
c
i
p
A
t
g
W
u
e h
t
´
o
t
k
T
O h
y
o
T
o h
i
´
B
f
T s am i n a
C
A
W
a
b
y
c
i
y
d
Y
i
s
A
s
o
g
u
E
o
g
a
y
Y
i
W
E h
w
´
B
A
´ s
´
s
f
g
T
O h
t
t
k
´
o
´
t
i
A
u
Metodický list č. 15
Příloha 2: Doplněný text: Shakira: Waka Waka – klíč
a
g o o d
s o l d i e r
Y o u ´ r e
a
g o o d
s o l d i e r
C h o o s i n g
y o u r
b a t t l e s
C h o o s i n g
y o u r
b a t t l e s
u p
P i c k
Y o u ´ r e
P i c k
y o u r s e l f
A n d
d u s t
y o u r s e l f
A n d
b a c k
i n
Y o u ´ r e
o n
t h e
E v e r y o n e ´ s
Y o u
k n ow
We ´ r e
T h i s
t h e
g e t t i n g
p r e s s u r e ´ s
Y o u
f e e l
B u t
y o u
Wh e n
O h
A n d
E h
f r o n t l i n e
b a c k
i n
Y o u ´ r e
We ´ r e
i t
a l l
g e t
y o u
f a l l
u p
Y o u
f e e l
B u t
y o u
E h
e h
T s am i n a
s e r i o u s
c l o s e r
o n
g o t
i t
a l l
i t
f a l l
g e t
u p
o h
i f
y o u
f a l l
g e t
e h
m i n a
Z a n g a l ewa
Z a n g a l ewa
t h i s
f r o n t l i n e
i t
y o u
T s am i n a
m i n a
s a d d l e
o v e r
p r e s s u r e ´ s
A n d
o f f
wa t c h i n g
i t ´ s
i s n ´ t
Wh e n
u p
g e t
t h e
g e t t i n g
B e l i e v e
f a l l
t h e
T h e
O h
i f
o n
k n ow
T h i s
o h
C a u s e
A n d
c l o s e r
i t
y o u
y o u r s e l f
Y o u
i t
g o t
d u s t
s e r i o u s
o n
u p
A n d
E v e r y o n e ´ s
o v e r
T h e
B e l i e v e
s a d d l e
wa t c h i n g
i t ´ s
i s n ´ t
o f f
y o u r s e l f
i s
A f r i c a
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
C a u s e
t h i s
i s
A f r i c a
u p
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 16
A1- A2
Název aktivity:
Dominoes – finish the circle
Cílová skupina
Modifikace dle jazykové úrovně (A1 – A2)
Procvičovaná látka:
Postavení větných členů ve větě. Slovosled.
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu
žák pravopisně správně danou slovní zásobu napíše a foneticky správně vysloví
žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce
k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je využívá
v procesu učení
k řešení problémů: žák vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází
jejich shodné, podobné a odlišné znaky
komunikativní: žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně
na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje
sociální a personální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s
pedagogy na vytváření pravidel v týmu
občanské: chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy
pracovní: žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavená,
dodržuje vymezená pravidla
Typ aktivity:
Soutěž
Forma práce:
Skupinová, možná i individuální
Klíčová slova:
Podle jazykové úrovně
Časová dotace:
Pomůcky:
Středně dlouhá aktivita - 10 – 20 min, liší se podle počtu kartiček, obměn a
toho, zda žáci hru hrají opakovaně.
Poznámka z praxe: na poprvé je třeba počítat s minimálně dvojnásobným
časem pro eliminaci chyb a omylů při přípravě kartiček
Prázdné nastříhané kartičky, připravená slovní zásoba
Zdroje:
Seminář pro učitele Aj (základní forma domino do kruhu) a vlastní praxe
Metodický list připravil:
Marie Rivolová; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 16
Pracovní postup/forma práce:
1. Připravte prázdné papírové kartičky
2. Žákům vysvětlete postup: We are going to play word dominoes. Match the pairs of words and close the circle as
soon as possible. Pro názornost předveďte hru s pěti předem připravenými hotovými kartičkami – třeba zvětšenými
na magnetické tabuli – budou se také hodit při vysvětlování výroby kartiček, která hru rozšiřuje o nutnost psaní.
Slovní dvojce mohou být např. slovíčka jedné lekce v učebnici.
How to make the dominoes cards? Write the word couples on the slips of paper with a line in the middle. Start writing
in the right half of the card. Matching words are not on the same slip of paper. The last word on the last card will
have its matching word in the first part of the first card. Vysvětlení je užitečné zároveň předvádět.
3. Žáci připraví ve skupinách kartičky, zamíchají je a sestaví kruh nejprve společně, pak jednotlivě, měří si čas.
4. Pokud mají skupiny stejnou slovní zásobu, pak mohou soutěžit, kdo sestaví kruh dřív.
5. Pokud mají skupiny odlišné sady slovních dvojic, tak si je mohou vyměnit a ověřit si vzájemně správnost a
funkčnost. Každý sestavený kruh se přečte nahlas pro kontrolu a trénink vlastní výslovnosti.
Obměny použijte všude, kde se vyskytují dvojice/páry.
Obměna 1 - Slovní zásoba: slovíčka Aj - Čj; antonyma - přídavná jména, směry, pod.; synonyma; dvojice - kytky, 2
stromy, 2 čísla, 2 barvy, apod.; pro pokročilé – definition - word; obvyklé krátké konverzační otázky a jejich odpovědi,
apod.
Obměna 2 - Gramatika: infinitive - past tense
Obměna 3 - Fonetické symboly: /e/ - bed
Návazné aktivity:
Žáci:
1. - vzpomenou si na co nejvíce dvojic z celé hry a napíší je
2. - vytvoří věty s celými dvojicemi, které užívali
3. - dostanou kontrolní list se slovy - polovinami dvojic a doplňují párové slovo
4. - zkouší se vzájemně ve dvojicích, kolik si kdo zapamatoval, apod.
Poznámky z praxe:
Při prvních hrách používejte jen malé počty kartiček, postupně zvyšujte počet.
Při vyměňování setů ve skupinách připomínejte čitelnost písma.
Při výrobě kartiček opakovaně zdůrazňujte, že pár slov není nikdy na jedné kartičce.
Vyrobené sety po čase použijte opakovaně, rychlost a uspokojení stoupá.
Obměna 4 - Definitions: viz Pl1 a Pl2
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 16
Example from class:
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 16
PL1 – General Words + definitions – úroveň Flyers
elephant
apple
It is cold and
sweet. It melts in
hot places.
It is a toy. It is
round. You can
kick it.
television
It is furniture. It
has got one, three
or four legs.
umbrella
Children fly it in
the autumn. It has
got a tail.
pencil
car
book
ice cream
This is a place
where people live.
It has got a head,
two hands and
two legs. It is a toy
usually for girls.
This small animal
is a pet. It can
drink milk.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ball
table
kite
It is an autumn
fruit. It is round. It
is usually red or
yellow.
This is something
that people can
watch at home.
You can open it
above your head
when it rains. You
don´t get wet.
This is something
that people can
write with and
erase later.
house
It is a vehicle with
four wheels. It is
for a family.
doll
This is something
that people can
read.
cat
This big animal
lives in hot
countries and eats
leaves and grass.
Metodický list č. 16
PL2 – General Words + definitions – úroveň Flyers – připraveno pro obrázkové domino
It is cold and
sweet. It melts in
hot places.
It is an autumn
fruit. It is round. It
is usually red or
yellow.
It is a toy. It is
round. You can
kick it.
This is something
that people can
watch at home.
It is furniture. It
has got one, three
or four legs.
You can open it
above your head
when it rains. You
don´t get wet.
Children fly it in
the autumn. It has
got a tail.
This is something
that people can
write with and
erase later.
This is a place
where people live.
It is a vehicle with
four wheels. It is
for a family.
It has got a head,
two hands and
two legs. It is a toy
usually for girls.
This is something
that people can
read.
This small animal
is a pet. It can
drink milk.
This big animal
lives in hot
countries and eats
leaves and grass.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 17
Název aktivity:
Cílová skupina
Procvičovaná látka:
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
A1 – A2
6. - 9.tř
Proud Peter from Peru
Modifikace dle jazykové úrovně: 6. - 9. roč. (A1-A2)
Základní konverzační dovednosti
žák aktivizuje danou slovní zásobu – vybaví si zapamatovanou slovní zásobu a
foneticky ji správně vysloví; pracuje s ní vzhledem ke stavbě věty a jejímu
obsahovému významu,
žák rozumí a pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce
Klíčové kompetence:
Typ aktivity:
Forma práce:
Klíčová slova:
Časová dotace:
Pomůcky:
Zdroje:
Metodický list připravil:
k učení: poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok
k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich
shodné, podobné a odlišné znaky
komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje
sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s
pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu,
občanské: chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
skupinová konverzace – zábavnou formou
skupinová
podle lekce a jazykové úrovně
středně dlouhá aktivita (5-15 min)
nejsou nutné – nejistým začátečníkům je možnou nabídnout nastříhané kartičky
se slovy, popř. papíry volně rozložené po zemi, nebo slovní zásobu napsanou na
tabuli, obrazové slovníky
Angličtina plná her (Hanšpachová, Řandová) – Nakladatelství Portál, 2010
Lucie Daňková; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 17
Pracovní postup/forma práce:
1. Žáci se postaví do kruhu, tak aby na sebe vzájemně dobře viděli.
Poznámka u praxe: pro nejisté či slabší žáky si připravte kartičky se slovy (adjektiva, podstatná jména),
popřípadě lze vhodnou slovní zásobu napsat na tabuli nebo na volné papíry rozložené na zemi; lze též nechat
k dispozici obrazové slovníky.
2. Žákům vysvětlete postup: You are going to introduce yourself: You have to use an adjective beginning with the
same letter as your name.
3. Žáci postupně vystupují z kruhu o krok vpřed a vzájemně se představují. (Např. “ I am lucky Lucy. “)
4. Ostatní žáci opakují
Poznámka u praxe: pro další zapamatování je užitečné, když žáci každou vlastnost ještě doplní nějakým
výrazným pohybem.
Obměna 1 – v dalším kole přidejte k vlastnosti (adjektivu)další upřesnění, např. zemi, město, místo, apod.
Např. I am lucky Lucy from Libanon. – ostatní opakují
Obměna 2 – v dalších kolech postupně přidávejte různé okruhy slovní zásoby (podstatná, přídavná jména, popř.
příslovce), které chcete procvičit – jídlo, které žáci mají rádi, zvíře, věci, apod.
Např. I am lucky Lucy from Libanon, I like lemons and my favourite animal is a lion – ostatní opakují
Obměna 3 - slova připravíme na tabuli nebo na kartičky, na volné papíry na zemi – žáci si je vybírají a vytvářejí
věty
Obměna 4 – žáci pracují s obrazovým slovníkem
Pokračující aktivity:
Žáci se snaží si zapamatovat a následně si vybavit co nejvíce příměrů k dané konkrétní osobě podle počátečního
písmene jeho jména
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list č. 18
A2
8. - 9.tř
Název aktivity:
Vocabulary networking
Cílová skupina
Modifikace dle jazykové úrovně 8. – 9. ročník (A2)
Procvičovaná látka:
Slovní zásoba
Cíl aktivity (jazykový,
vzdělávací):
žák aktivuje již známou slovní zásobu a odhadne význam neznámých slov
žák procvičuje správnou výslovnost dané slovní zásoby
žák umí pracovat se slovníkem
žák pracuje podle instrukcí v anglickém jazyce
Klíčové kompetence:
k učení: má pozitivní vztah k učení, poznává smysl a cíl učení
k řešení problémů: s využitím slovníku je schopen žák zjistit a nalézt shodné
znaky a přiřadit danou slovní zásobu do skupin
komunikativní: žák je schopen se s využitím dané slovní zásoby zapojit do
diskuse a obhájit své argumenty
sociální a personální: žák aktivně pracuje ve dvojici nebo v malé skupině
pracovní: využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního rozvoje
Typ aktivity:
Přiřazování, diskuse
Forma práce:
Skupinová
Klíčová slova:
Podle lekce a jazykové úrovně
Časová dotace:
Středně dlouhá aktivita - 10-15 min.
Pomůcky:
Sada slovíček, síťový diagram pro doplnění slov, slovník
Zdroje:
Učebnice HEADWAY Pre-Intermediate, Oxford
Metodický list připravil:
Lucie Lužová; úprava Mgr. Jana Čadová, 2012
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 18
Pracovní postup/forma práce:
1. Žáci dostanou seznam s danou slovní zásobou a jednu kartičku se síťovým diagramem na doplnění.
2. Žáci si rychle pročtou slovní zásobu. Potom si pročtou diagram, ve kterém musí porozumět označení skupin. Pokud
nerozumí přesnému významu, musí alespoň rozeznat, o jakou oblast jde (zábava, domácí práce…)
3. Žáci pracují ve skupině a přiřadí slova do daných skupin a případné neshody ve skupině prodiskutují.
4. Žáci jsou vyzváni, aby si s pomocí slovníku zkontrolovali správnost svého řešení a udělali korekci a nastudovali
správnou výslovnost jednotlivých slov.
5. Žáci si ve skupinách opakují správnou výslovnost jednotlivých slov
6. Následuje společná kontrola, která může probíhat formou soutěže. Týmy se zkouší z výslovnosti a sbírají body za
správnost.
Obměna 1: - následuje diskuse ve skupinách, aby si žáci procvičili slovní zásobu v praxi. Používají slovní zásobu ve
větách a použité výrazy vybarvují.
Obměna 2: - ve skupinách žáci vytváří příběh. Každý řekne jednu větu, tak aby postupně využili celou slovní zásobu.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 18
Example of Mind Map
Zkušenost z praxe:
Zadejte do vyhledávače Google Vocabulary maps a získejte spoustu dalších nápadů jak vytvořit Mind Maps.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 19
A2
Particulars:
Name
Duration:
Let´s meet
(roleplay)
45 minutes
Level:
Pre-intermediate
Number of students:
12 - 14
Age:
14 - 15
Course-book:
Project Plus by Tom Hutchinson
Prepared in a Teacher Eva Pilařová
training programme by:
Methodology Adviser:
Kamila Dolejší, 2012
Lesson aims:
Main aim:
Subsidiary aims
Personal Aims:
To improve listening skills – listening for gist and especially listening for special
information by using dialogs based on simple everyday conversation (rearranging an
appointment). To improve ability to understand different speeds of speech and
accents.
To develop reading for gist.
To improve speaking skills by creating students' own conversation based on the topic
(arr. appointment).
To activate students in using useful everyday English expressions.
To support collaboration among students, their creativity (personalization of the
conversation topic)
To activate passive students.
Assumptions and Commentary:
The aim and the topic
Lesson Material
This group of students is an active one. There are five students who are very good
in practical English- listening, speaking. They can help the others – a little bit passive
students – give them supporting energy to participate and create. The topic –
arrangements – is close to the students, they are able to imagine such situations in
their own life and take part in them.
The lesson is based on materials in Project Plus (Unit 6) Everyday English –
Arrangements. I have found these materials useful and well prepared. There are two
main listening exercises, materials which can be used for individual work, home
revision and even refreshing revision, which can be used in some of the following
lessons. The level of the materials corresponds with the level of students. It is simple,
clear but also challenging (using right tenses, would, time expressions).
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 19
Lesson Framework
This lesson should be a learner centred – it allows students to be active all the time.
In the beginning of the lesson students try to find out the topic of the lesson by using
pictures – suggesting, discuss.
The main part is dedicated to the listening skills
– organizing the dialog in the correct order /the control follows
– listening for the special information in 5 conversations
The third part – find out and summarize useful expressions for agreeing , refusing,
thinking, accepting
The final part – students create their own conversations following the pattern and
using the knowledge they have got in the lesson.
Teacher's role is mainly to guide, to support, to help and to control, and sometimes
to elicit.
Anticipated Problems and Possible Solutions:
Problem
Solution
students are passive in the pre-listening part (finding
out a topic)
listening num.1 – organizing a dialog is too demanding,
confusing
suggest and write some possible situation and places
on the board, discuss them
let students work in pairs/teams prepare copies of the
dialog, cut them according to the single acting person
– student can manipulate with papers and easily
organize the dialog
listen twice, work with the whole class – stop after
short intervals to discover the information needed
provide transcript and work with it
help them by writing part of the expressions on the
board – students try to complete
help students to make well - balanced pairs give Ss a
pattern they should follow to build up their
conversation; remind them useful expressions
presented on the board
determine appropriate time length of the dialog and
time they have for preparation
listening num.2 is too challenging and students are not
able to catch the information
Students are slow and enable to find example of useful
expressions of suggesting etc.
some students can be passive and lost in creating
conversations
dialogs could be too long or too short, students spend
too much time creating them
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 19
Procedure:
STAGE
1.Warmer
2. Pre- listening
task
3.1st listening
Feedback
4.2nd listening
5. Feedback
6. Guided
discovery
7. Feedback
8. Speaking
practice
preparation
9. Speaking
practice
performing
10. Feedback
ACTIVITY
T asks Ss to describe
places on the photos, to
suggest topic of the
conversations
T asks Ss to organize
the parts of the dialog in
the correct order Ss
work in pairs
Ss listen and check their
order
Ss listen to the 5
conversations, write
down specific
information for the each
conversations Ss listen
each conversation twice
Ss report answers / con.
can be played once
more simultaneously/ T
write the answers on the
board
Ss try to find out and
complete the useful
expressions of
suggesting, accepting,
refusing, thinking
Ss report answers
T asks Ss to work with a
partner and make
conversation to change
an appointment Ss
follow the fixed pattern
T tells Ss they have 5
min for preparation and
the length of the
conversation should be
1-2-min. To encourage
Ss to use the target
language in the
conversations they will
use checklists – see
Appendix 1
Ss perform their dialogs
T and Ss comment
dialogs
AIM
To warm the students up and get
them interested
INTERACTION
T - Ss
TIME
3
To develop reading for gist to
introduce useful expressions to
focus on collaboration
T –Ss
S-S
5
To provide feedback and error
correct
To develop listening for specific
information
S
S-S
S
3
To provide feedback -to control
and ensure understanding
T-Ss
Ss -T
5-6
To enlarge useful vocabulary of
everyday E
T-Ss
S
3
To provide feedback and error
correct
To develop speaking practice to
provide opportunity to practice
useful expressions form the
lesson to collaborate
Ss-T
1-2
T- Ss
S-S
6
To provide opportunity for
personalized and realistic practice
to develop speaking skills to
develop listening for gist to have
a bit of FUN
To provide feedback and error
correct
S-S
Ss-Ss
T- Ss
8
T-Ss Ss-Ss
2
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
8
Metodický list č. 19
Appendix 1
Ss will be given the following checklist and they have to use at least 1 phrase from each category before the end of
the role-play. Alternatively, stronger students may be asked to build in 2 phrases from each category.
Instruction: Tick 1-2 phrases from each column. Use these phrases in your conversations.
Checklist
Suggesting
Accepting
Refusing
What are you doing on…?
□
That sounds good.
□
I’d rather not.
□
How about we…?
□
Brilliant.
□
I’m sorry but…
□
Let’s…?
□
I’d love to.
□
Wouldn’t it be better to…?
□
Why don’t we…?
□
Great idea!
□
I’m not sure about that.
□
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 20
B1
2x
Particulars:
Name:
Duration:
What are your fashion preferences?
(fashion questionaire)
90 minutes
Level:
Intermediate
Number of students:
15
Age:
High – school students
Course-book
Maturita Solutions – SB, WB
Prepared in a Teacher Hana Langerová
training programme by:
Methodology Adviser:
Kamila Dolejší, 2012
Lesson aims:
Main aim:
Personal Aims:
The lesson is actually double lesson, so by the end of the first one students will be
able to describe someone´s clothes, use adjectives in the correct order, give
descriptions of things that are hard to describe exactly. By the end of second lesson
students will learn how to use different tenses to talk about the present and the
future and understand state verbs.
Even though the lesson is concentrating on speaking there will be some supporting
skills work: listening for gist skills and the students learn some new vocabulary, as
well.
To minimize Teacher talking time (TTT) during target language presentation
Assumptions and Commentary:
The aim and the topic
Lesson Material
I have chosen to review the contrast between the Present Simple tense and
The Present Continuous tense in speaking form because of its frequency and
usefulness in everyday speech, which describes the daily routine in one hand and
activities going on right now. These two tenses are particularly important since in
every day speech we often talk about our habits and situations happening at the
moment.
Furthermore, I believe that the context in which I plan to review the two tenses in
speaking connection allows students to personalise the activity and is appropriate
and also useful during the first few lessons as it provides the teacher with an insight
into their student’s personality.
I have based my lesson on books which my students possess from the beginning of
the school year, Maturita Solutions Intermediate level. They are aware of the fact
that the book itself prepares them step by step for their Maturita exam.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 20
Anticipated Problems and Possible Solutions:
Linguistic (form, meaning, pronunciation)
Problem
Solution
S have already known both tenses, they can describe
their usage in theoretical way but still struggle for a
proper distinguishing.
Sometimes using two tenses in one sentence can make
them confused, too
Elicit as much as possible and guide the students by
the discovery sheet and help / explicitly provide
answers where necessary.
Clear sentence solving difficulties with formulating the
grammar rules.
Providing the picture with simple situations which are
S familiar with.
Procedure:
Lesson Framework - 1
Lead – in, No 1. – 5 minutes
I will do a quick survey by writing these sentences on the board: I like wearing comfortable clothes like baggy
trousers and loose tops. I like to look different from other people. It is important for me to look fashionable. I really do
not care about fashion.
Ask S: Which of these sentences describes you the best? Students discuss the sentences with a partner for a minute.
I will find out with the show of hands which is the most popular attitude.
Exercise 1, page 4 – 10 min.
Ask S: What are these people doing and where are they?
Before S describe the photos, I will check that they understand the meaning of the new words in the box, by giving a
translation and eliciting the English word. They will work in pairs to describe the photos, giving their opinions.
Some of them repeat the descriptions for the rest of the class.
Vocabulary builder Clothes, p.128 – 15 min.
Exercise 2, page 4 – 5min.
S make their list in pairs, I will go around and help them. It could be done as a competition to see which pair can
come up with the longest list in two minutes
Exercise 3, 4, page 4 Listening - 20 min.
Playing the recording, checking the answer to see if they can remember the phrases and help them to identify the
photo.
Completing the phrases from the commentary, then listen again to check.
Exercise 6, page 4
Speaking tip – 10 min.
I will focus on the speaking tip emphasising that these phrases are extremely frequent in everyday spoken English.
It is a kind of…it is a bit like….it looks like… it is a sort of….
Describing the outfits form exercise 1 using the phrases form the tip above.
She is wearing elegant, baggy trousers…..
Appendix 1
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 20
Fashion questionnaire - option 1
Language: Fashion and clothes
Material: one copy of the worksheets per S.
Time: 15 min
Elicit or explain the following phrases – fashion pages, item of clothing…
Instruction: ask and answer the questions in pairs or small groups. Support your answers by giving a reason and ask
follow-up questions.
Fashion questionnaire - option 2
Language: Fashion and clothes
Material: one copy of the worksheet and scissors
Time: 10 min
Elicit or explain the following phrases – fashion pages, item of clothing…
Instruction: provide the word bank on the board; give each student one strip of paper / one question. Ss mingle and
ask the question on their piece of paper as many other Ss as possible. Encourage Ss to make notes of the different
answers they hear.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 20
Your fashion preferences
1. Complete the questions below with the correct word from the box:
buy
dress
enjoy
fashion
generations
hand
item
judge
notice
2. Interview your partner
Question:
1. Do you………………………..shopping for clothes?
2. Do you always……………………what other people are
wearing?
3. How much time do you……………..in front of the mirror?
4. Do you………………….the fashion pages magazines?
5. Do you think British people……………………..well?
6. Have you ever bought an…………of clothing?
7. Do you think there is a big difference in the way
different………..dress?
8. Do you think it is important to wear colours
that…………….?
9. Would you buy clothes from second………………shop?
10. Do you………………a character by the clothes they wear?
11. Do you think there is a big difference in the way
different………..dress?
12. Would you go out with somebody who had
no………..sense?
13. Do you try not to ………………clothes that have been
produced in factories where working conditions are bad?
Fashion questionnaire – option 2
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Name & answer:
read
spend
match
Metodický list č. 20
Do you………………………..shopping for clothes?
Do you always……………………what other people are wearing?
How much time do you……………..in front of the mirror?
Do you………………….the fashion pages magazines?
Do you think British people……………………..well?
Have you ever bought an…………of clothing?
Do you think there is a big difference in the way different………..dress?
Do you think it is important to wear colours that…………….?
Would you buy clothes from second………………shop?
Do you………………a character by the clothes they wear?
Do you think there is a big difference in the way different………..dress?
Would you go out with somebody who had no………..sense?
Do you try not to ………………clothes that have been produced in factories where working
conditions are bad?
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 20
Lesson Framework - 2
Lead – in, No 2. - 5 min.
Before S open their books again, I will brainstorm a list of things that you can do with a mobile phone. I will write
their suggestions on the board.
Possible answers: send a text, make calls, receive texts, take photos…
I will direct S to the picture and ask which of the actions in the list the girl is doing with her phone.
Exercise 1, page 5 – 10 min.
I will put the S into pairs to describe what is happening in the picture, encourage them to give as much details as
possible.
I will also suggest using the words in the box they should give information about possible relationship between the
boy and the girl reminding them to include descriptive vocabulary from previous part of the lesson.
Exercise 5, page 5 – 5 min.
I will monitor S work in pairs, checking for appropriate use of Present Simple, Present Continuous.
Appendix 2
Materials used
Maturita Solutions - SB,WB
Jeremy Harmer – How to teach English
http://www.toolsforeducators.com
http://www.spellingcity.com/
http://www.crossword-maker.com/
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 21
A2
Particulars:
Name:
Duration:
West Nile virus
(matching word definitions)
45 minutes
Level:
Pre-intermediate
Number of students:
14
Age:
17
Course-book
Course book – New Headway Pre-intermediate, English Grammar in use
Intermediate, Authentic material – Disease leaflet
Prepared in a Teacher Hana Vebrová
training programme by:
Methodology Adviser:
Kamila Dolejší, 2012
Lesson aims:
Lesson topic:
Modal verbs
Imperative
Vocabulary (illness-vocabulary, general vocabulary)
Main aim:
Practice "should" (present, past) and revise other modals
Remind imperative
Enlarge the vocabulary
Students become familiar with another modal verb and use it in the present and
past. Pupils know some words related to the topic Health/Illness.
Personal Aims
I will be using this type of leaflet for the first time in the lesson so I want to catch all
mistakes or ideas to make it better next time.
Language which can be
revised with this material
imperative; present simple; adjectives; than; than ever; as much as; as soon as; one
negation in English sentence; may; passive; prepositions; American x British English
The grammar students
have gone through
imperatives; comparatives and superlatives; quantifiers and determiners; some verb
patterns; present simple/continuous/perfect tenses; past simple/continuous tenses
future forms; modals, etc.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 21
Approach and Lesson
Framework
We are working on modal verbs. We did "must (x have to), mustn't". Since we were
talking about "must", they got extra information about the second meaning of
"must" - for hypothesis, deduction. I also added "may, might, could, can't, couldn't".
It was extra because the grammar "language of speculation" isn't covered in the
textbook. The reason I did it is there are a lot of strong pupils in the class. Students
were also explained perfect infinitive with modals. It was practised in speaking,
translation, workbook, English Grammar in Use and games.
They have notes with examples in their exercise books as well.
We have one modal verb left to go - "should".
I have chosen to use a leaflet to practice "should" because you can kill two birds with
one stone - vocabulary and grammar. Furthermore after modals there is the topic "At
the doctor's" in the course book. The leaflet will smoothly lead us to that subject.
Besides a new sort of material can keep students "awake" because the theme
"modals" might be already tiring for some students. Plus it is an authentic material.
Why the topic West Nile virus? Simply I don't have any others. The same type of
leaflets, which I like, is paid on the Internet in the USA. I have made copies of these
for students.
Anticipated Problems and Possible Solutions:
Linguistic (form, meaning, pronunciation)
Problem
Solution
I anticipate students will be able to form sentences with
"should" in the present and past after telling that it has
got the same rules as other modal verbs we have done
so far. For that reason I don't expect any difficulties with
"should" in the present. There might be some problems
with "should" in the past. Some students might be
mixing up terms "perfect infinitive" and "present perfect
simple tense".
Let stronger students explain it to them. If it doesn't
work, I will make it clear.
Procedure:
Stage
1. Warmer
Activity
T asks the questions and Ss answer them:
*Which illnesses / diseases have been in the
news recently? *Have you ever heard about
West Nile Virus? *Where can you catch this
virus? *What is it caused by? *What are the
symptoms? *Is this virus life-threatening?
2. Reading for
gist
T asks the questions, Ss look for them in the
leaflet (work with a dictionary):
Aim
To warm the students
up and show interest in
them
Interaction
T - Ss
Time
2'
To get the main idea
and sense of the text
T - Ss
2'
To provide feedback and
error correct
Ss - T
1'
*Where can you catch it?
*What is it really caused by? * Name 1 mild
symptom and 1 severe symptom.
3. Feedback
Ss report their answers
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 21
4.
Reading for
details.
Working with
a dictionary
5. Feedback
6. Matching
What things should / shouldn't people do in
order not to get ill?
Use "should/shouldn't" - present.
At this stage it is explained that "should" has
the same rules as other modal verbs we have
done.
To develop the
understanding of the
text. To build up the
vocabulary. To work
with a dictionary.
T - Ss
5'
Ss - T
3'
T - Ss
2'
To revise "may, might,
could". To practise
speaking, pronunciation,
vocabulary.
To personalise the
subject. To practise
"should" + perfect
infinitive"
Ss - T
2'
T - Ss
4'
Ss read the leaflet on their own and look up
words in a dictionary
Ss report answers
To provide feedback and
error correct. To
practise speaking,
pronunciation, "should"
and vocabulary.
What symptoms might ill people have? Use
To practise
"may, might, could".
understanding
If there are some unknown words this activity vocabulary.
will explain them to you.
There are English/Czech symptom cards
spread in the classroom. (Stripes of paper,
which I made, are with the symptoms from
the leaflet).
Match English words to their Czech
meanings. English expressions are written in
the same colour as Czech expressions.
Alternative to translation is the word
definition. See Appendix 1
7. Feedback
Ss report answers.
8. Writing.
Working with
a dictionary
Think of any illness you or somebody from
your family have had and describe its
symptoms. Add information about things you
should have done to avoid it.
9. Feedback
Ss report answers
To provide feedback and
error correct. To
practise speaking,
pronunciation.
Ss - T
5'
10. Writing
Creating.
Working with
a dictionary
Design a short leaflet about any illness.
These pieces of information must be
included:
What is it caused by? How is it spread? Is it
life-threatening? What to do to prevent the
illness? (should/imperative)
What are the mild and severe symptoms?
Ss report answers or it will be reported
another lesson because of time.
To revise imperative. To
practise modals and
vocabulary.
T - Ss
8'
To provide feedback and
error correct. To
practise speaking,
pronunciation.
Ss - T
8'
11.
Feedback
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 21
Appendix 1 – Vocabulary extension
Time: 5-10 minutes
Preparation: cut-up the worksheet, scissors
Procedure:
Students work in pairs or small groups of three.
They fill in the gaps and match the cut-up expressions with their meanings.
slight fever
h-g- fever
severe h--dache
rash
stiff n-ck
b-d- aches
muscle w--kness
swollen glands
confusion
tremors
convulsions
paralysis
-oma
zvýšená teplota
vysoká horečka
silná bolest hlavy
vyrážka
ztuhlý krk
bolesti těla
svalová slabost
nateklé uzliny
zmatenost
třesení, chvění
Křeče
Ochrnutí
kóma, hluboké bezvědomí
slight fever
high fever
severe headache
rash
stiff neck
body aches
muscle weakness
swollen glands
confusion
tremors
convulsions
paralysis
coma
zvýšená teplota
vysoká horečka
silná bolest hlavy
Vyrážka
ztuhlý krk
bolesti těla
svalová slabost
nateklé uzliny
Zmatenost
třesení, chvění
Křeče
Ochrnutí
kóma, hluboké bezvědomí
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 21
Alternative to translation
Time: 5-10 minutes
Preparation: cut-up the worksheet, scissors
Procedure:
Students work in pairs or small groups of three.
They match the cut-up expressions with their examples and simple definitions.
slight fever
severe headache
rash
body aches
swollen glands
tremors
convulsions
paralysis
a body temperature which is a little bit
higher than normal
a very bad pain in your head
skin illness / spots on the skin
pain in your body
some parts of your body get bigger
shaking of the body
violent moving of the body muscles
a loss of a movement in a body part
I measured my son’s temperature and he had a slight fever,
37.8.
Sometimes I get severe headaches and I feel like my head
will explode.
I am allergic to cats and if I touch them I get rash all over my
body
When you catch a bad cold you have a fever and body
aches.
My friend can’t eat peanuts because he gets swollen glands
and allergic reaction from them.
You can experience some tremors when you are very very
tired.
Epilepsy can cause convulsions.
My grandfather suffers from paralysis and cannot move his
legs.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 21
Appendix 2a
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 21
Appendix 2b
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 21
Appendix 2c
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 22
A2
2x
Particulars:
Name:
Duration:
Menu for kids
(role play)
90 minutes
Level:
A2
Number of students:
15
Age:
11 – 12
Course-book
none
Prepared in a Teacher Gabriela Janů
training programme by:
Methodology Adviser:
Kamila Dolejší, 2012
Lesson aims:
Main aim:
Supporting skills work:
By the end of this lesson the students will be able to demonstrate a dialogue in the
restaurant. They will show their ability to order food and drink in a restaurant.
To repeat the vocabulary (food, meal).
Personal Aims:
To encourage students to participate in a role-play activity.
Assumptions and Commentary:
Language
I have chosen this activity to repeat the phrases we use to order food and drink in a
restaurant. We are going to review the food and drink vocabulary as well.
The students are able to use the Present Simple. It is useful to practise this tense in
an everyday communication.
Lesson Material
I found a website www.musthavemenus.com and I chose a part Menus for Kids.
This menus help me to show students an authentic matherial they can meet in a real
restaurant. I can highlight the fact nearly everyone will need this phrases (possibly
later in the future).
I have chosen this menus to make my lesson more entertaining for my youngest
students. They can choose the menu they like the most, do the activity which the
menu offers (answer the questions, find words and pictures, colour in the pictures,
etc.) and imagine themselves to be a child-customer in a restaurant. I think this idea
appeals to many students and increases their motivation to enjoy this topic.
I have prepared an easy crossword to review the vocabulary and to show the possible
beginning of a dialogue in a restaurant.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 22
Approach and Lesson
Framework:
I assume the students are already familiar with above mentioned vocabulary. I
believe they have read a dialogue In a restaurant before. They have an opportunity to
present what they have already known – the vocabulary, answer easy questions in
Present Simple, the ways of ordering food and drink in a restaurant.
My lesson consists of several activities - a crossword, a competition, an individual,
pair and group work etc. I believe that the change of activities help pupils´
concentration on their work and prevent boredom.
I did this lesson with my students of 6th grade. The pupils enjoyed the lesson very much. However, we got stuck on
the “Menus activities“, the children spent too much time on it. I had a problem to manage it in time. We did not
finish all of the activities. We didn´t do the dialogue at school, they had to prepare it as their homework and
presented it the following lesson. This is the reason why I prepared this lesson for 90 minutes.
Anticipated Problems and Possible Solutions:
Linguistic (form, meaning, pronounciation)
Problem
Solution
Form: omission of 3rd person –s in Present Simple
Correct errors and encourage self-correction
Instructions: understanding the instructions
Ask someone to repeat the instruction or to show what
to do
Using Czech language: using Czech language during the
group work
Encourage Ss to speak only in English
Unknown vocabulary: words in Menus (sides,
bottomless, wheat, slice, scoop…)
Ask someone else or T explains the meaning, draws on
the board etc.
Pronounciation of unknown words
Correct errors and briefly review the pronounciation
rules
Procedural
Problem
Solution
The activity spending on Menus takes too much time
Give Ss limited time
Difficulty with formulating the partner´s oppinion
about the Menus
Tell Ss the next task in advance – encourage Ss to listen
the partner´s idea carefully
S who portrays a Kid in a dialogue doesn´t know how to
participate in
Explain their roles in advance
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 22
Procedure:
Stage
Activity
Aim
Interaction
Time
1. Warmer
T introduces the topic by using
questions
(Appendix 1)
To warm Ss up
T-Ss
5 min.
2. Feedback
S repeats new information (Tom´s
To pay attention, listen to each
other
S-S
5 min.
Ss guess the topic
To set the context
T-Ss
3 min.
4. Competition
T divides Ss into 2 groups (apple x
orange), each says 1 food, which
group doesn´t know or repeats what
was said, loose
To review the vocabulary
S-Ss
7 min.
5.
Conversation
S chooses one Menu, explains
his/her partner the reason of the
choice
To discuss the pictures/ menus
with the partner
S-S
5 min.
S reports what he has learned about
the partner´s choice
To summarize partner´s
opinion
S-Ss
7 min.
7. Individual
work
S does the activity which the Menu
offers
To entertain and review the
vocabulary
S
10 min.
8. Feedback –
T asks Ss if all words are familiar
To ensure Ss understand the
vocabulary, explain the
meaning of unknown words
T-S
5 min.
Ss fill the crossword with using the
pictures (pair work)
To review the vocabulary
S-S
5 min.
To provide feedback and
correct errors
T-Ss
3 min.
fav. meal is…, Susan doesn´t like to go
to the restaurant…), S appoints another
S…
3. Context
setting
(Appendix 2)
6. Feedback –
Oral exercise
Discuss the
vocabulary
9. Pair work
(Appendix 3)
10. Feedback -
Checking answers
Checking
answers
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 22
Ss look at the solution of the
crossword (Can I have?), Ss guess
when they can use this phrase
To give Ss suggestion of
possible beginning of the
dialogue
T-Ss
3 min.
12. Useful
phrases -
T writes Ss suggestions on the board
or uses SMART BOARD
T-Ss
7 min.
Brainstorming
(Appendix 4)
To discuss how to order food
and drink and ensure Ss
understanding
To provide opportunity for free
personalized and realistic
practice
S-S-S
10 min.
To provide opportunity for free
personalized and realistic
practice
S-S-S
10 min.
To provide feedback on their
oral output, correct errors
T-Ss
5 min.
11. Feedback Checking
answer
13. A Role-play Option 1: T devides students into
the groups of three
activity
(waiter/customer/kid), Ss prepare the
(training)
dialogue In a restaurant with using
the chosen Menus and phrases
Option 2 (shorter): see Appendix 4
14. A Role-play
activity
T chooses one or two groups to
demonstrate the dialogue
15. Assessment T and Ss assessment
and Feedback
Resources
Menus for kids:
www.musthavemenus.com
www.englishadvantage.info/worksheet/at-the-restaurant
Pictures in a crossword: Excel (Klipart)
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 22
Appendix 1
Appendix 1 – Possible questions:
 Do you like eating out or at home?

What is your favourite restaurant?

How often do you go to the restaurant?

What is your favourite meal to order there?

Do you like Italian food?

What is your favourite meal?
Appendix 2 – Menus for Kids
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 22
Appendix 3 – Crossword
(Solution: Can I have)
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 22
Appendix 4 – What sentences you can use in a dialogue in a restaurant if you want to order food and
drink?
Time: 10 minutes
Preparation: cut up the phrases on the worksheet
Procedure: Students work in pairs. 1.They sort out the phrases for the waiter and the customer. 2. They
put the phrases in logical order to have a dialogue. 3. They brainstorm for vocabulary to finish the
sentences. 4. They read the completed dialogue. 5. Role play.
WAITER
CUSTOMER
Can I help you?
The menu, please!
Are you ready to order?
Can I have….?
Would you like….?
I´d like…..
And for you?
I´ll have……
Can I recommend the….?
That sounds interesting…
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 23
A2-B1
Particulars:
Looking for a flat (integrating PC skills)
Duration:
45 minutes
Level:
A2 – B1
Number of students:
+/- 12
Age:
12
Course-book
none
Author
Vojtěch Jírovec; Upravila: Kamila Dolejší, 2012
Lesson aims:
Main aim:
practising of comprehension to advertisements
broadening and strenghtening of vocabulary connected with the topic
development of ability of practical use of language in the specific issue
Personal Aims:
To let pupils work together with minimal direct support of teacher – minimalization
of TTT during lesson activities and presentations
Assumptions and Commentary:
The aim and the topic
I chose these kinds of activities in order to support and develope Ss ability of fluent
speaking about issues connected with housing. I consider the topic of the lesson –
housing - as appropriate for awakening of Ss´interest, because I think that these
issues are attractive for everyone, even for teenagers. Students met these issues
before within units in their classbook, so they are expected to know at least basic
vocabulary.
Lesson Material
I used ordinary sheet with advertisements of flats from an ordinary English
newspaper.
Approach and lesson
Framework
I wanted to let students work alone or in groups without my perceptible influence. I
chose entertaining activities. I think that when are these activities connected with
their individual work, students will have more personal approach to the lesson´s
contents, they will be more motivated and thus will remember and get more.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 23
Anticipated Problems and Possible Solutions:
Problem
Solution
Ss may not be able to match abbreviations to explenations
correctly.
T could try to explain it in English and elicit correct
answers.
Ss could not be able to translate advertisements correctly.
T will help them to improve their translations in
cooperation with whole class. T will elicit corrections
from other Ss – something like brainstorming.
Procedure
Stage
Activity
Aim
Interaction Time
1. Warmer
T asks Ss to work in pairs. They will
ask each other about flats or houses
they live in.
S-S
2´
2. Feedback
In this stage everyone will introduce
home of his partner.
S-S
3´
3. Preparation
Option 1: Ss will get small cards with
some abbreviations used in
advertisements connected with flats
and other cards with explanations.
They will work in
pairs and their task will be to match
abbreviations to correct explanations.
Option2: in Appendix 2
Groups will present their results to
whole class. During this part results
will be checked/ corrected by teacher
– if necessary.
Ss will work separately with a
dictionary. The task will be to choose
and translate 5 advertisements.
Ss will have to range translated
adverts according to some criteria
which they could think out or choose.
Ss will present their results, the others
will guess what is used order based
on.
Ss will use a map and try to find out
places in which advertised flats are
situated.
Ss will prepare their own
advertisments. samples and
procedure in Appendix 2
To remind
Ss´current
vocabulary
connected
with flats.
To warm
up Ss´
interest in
the topic
To broaden
Ss´knowledge of real
abbreviatons and
terminology.
S-S
3´
To prepare Ss to reading of real
advertisements.
S –S (- T)
3´
4. Feedback
5. Individual
task
6. Individual
task II
7. Feedback
8. Final
activity
9. Extension:
homework
To practise individual work with a
dictionary.
10´
Demonstration that Ss really
understand to content of real
adverts.
Demonstration that Ss really
understand to content of real
adverts.
Familiarization with map of
England/London.
10´
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
S-S
10´
S-T
4´
Metodický list č. 23
Appendix 1
Scan of used sheet of a newspaper with advertisements
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 23
Appendix 2
2 bedroom flat to rent £3,000 pw
Lyall Street, London
Letting information:
Date available: Now
Furnishing: Furnished
Letting type: Long term
First Listed on Rightmove: 05 January 2013 ( 4 days ago )
Full description:
A stunning and newly decorated two bedroom property situated over three floors and located in the heart
of Belgravia.
The property, which is fully furnished, consists of a bright reception room, large fitted kitchen, master
bedroom with en suite bathroom, further large double bedroom and shower room. This wonderful
apartment has high ceilings and wooden flooring.
The nearest underground station is Sloane Square.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 23
1 bedroom flat to rent /£895 pcm
Brandram Road, London
Letting information:
Date available: Now
Furnishing: Furnished or unfurnished, landlord is flexible
First Listed on Rightmove: 15 December 2012 ( 26 days ago )
Full description:
Completely refurbished November 2012, this property has a lounge with open plan kitchen, separate study
area, double bedroom, bathroom w/c with shower. Gas central heating. Available 20/12/12
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 23
Extension/ Homework integrating PC skills
If there is access to PCs and the Internet, this activity is possible in the classroom, too.
Time: 45min
Preparation: Students will need PC and Internet access, paper, markers, scissors
Procedure: Students will prepare an advertisment including the graphic design (T shows 2 examples in Appendix 2).
Instructions for designing the advertisment: Use font Calibri, size 12, max 1 A4 page. Save it on USB or print it. Bring
it to class. The description must include picture of the flat, price, letting information, description of the place.
Option 2 to Stage 3 in the Lesson Plan
Students will prepare 2-3 cards using abbreviations they find in the adverts. There is the abbreviation on the front
side od the card, on the back of the card there is explanation. Teacher collects all cards from the students and then
give each student 1-2 cards (preferably not his/her own). Students mingle and ask each other: „Do you know what
XXX mean?“ They have the answer on the back, so they can check the answers of the fellow students. This is Option
2 to Stage 3 described in the Lesson plan and can be used at the beginning of the next class.
PCM
Per calendar
month
PW
Per week
k&b
Kitchen+bedroom
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 24
A1
Particulars:
Name:
Duration:
How often do you…
(spidergrams)
45 minutes
Level:
A1 – 6th class
Number of students:
15
Age:
12
Course-book
Challenges 1 - Longman
Prepared in a Teacher
training programme by:
Methodology Adviser:
Zdeňka Kubů
Kamila Dolejší, 2012
Lesson aims:
Main aim:
At the end of this lesson the students will be able to use Present Simple tense,
Adverbs of frequency and vocabulary related to a Daily routine and apply all these
parts to talk/write about their or someone’s daily routine.
Supporting skills work:
Improve reading and speaking skills. Drill grammar – Present Simple.
Personal Aims:
Meet the deadline (time).
Assumptions and Commentary:
Language
The students are familiar with Present Simple for about two years and many of them
have problems with 3rd person –s as well as questions (do or does) and negative
(don’t or doesn’t). This lesson may drill this grammar as well as concentrate on
reading and speaking aims. The topic Daily routine, in the course-book Challenges1,
follows the knowledge from the fifth class. The students know meaning of Adverbs of
frequency and some vocabulary related to the topic.
Lesson Material
Challenges 1 course-book and exercise book for HW. Pictures from the Internet plus
the text which was changed for T’s need.
The Crown magazine – January/February 2009.
Approach:
The communicative approach – the students are familiar with grammar and
vocabulary.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 24
Anticipated Problems and Possible Solutions:
Linguistic (form, meaning, pronunciation)
Problem
Solution
Form of the 3rd person –s
e.g. He get up at ….
self-correction by reminding the students
Prepositions of time
e.g. He gets up on 7.00 o’clock.
if the students make many mistakes – review on the
blackboard
Words-connection, collocation
e.g. do your bed
Error correct
Time
To remind students of twelve hour time and make sure
they know differences between a.m. and p.m.
Pronunciation
e.g. bathroom, cereal
Prevent error – before reading let the whole class
pronounce the difficult words loudly
Procedural
Problem
Solution
The reading may take long and students can get lost in
the pictures
Difficulties with grammar or vocabulary while speaking
can take more time than planned
Motivate them first to read whole text and then to find
the pictures as they read again. Not to be shy to ask
unknown vocabulary
Briefly review, if the errors are big, explain everything
again and again.
Too much noise while speaking, not speaking English.
Special HW – to learn the whole text for the next lesson.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 24
Procedure:
Stage
Activity
Aim
Interaction Time
1. Classroom
management
2. HW
checking
(warmer)
T make sure Ss sit how T need –
seating plan.
Ss check their HW which was set on
Present Simple tense (exercise book).
To prevent further problems.
T
2‘
To review Present Simple Tense.
S-Ss
Ss-T
T-Ss
5‘
Ss report answers aloud.
To check understanding of PS
and to prevent mistakes in 3rd
person –s.
To write as many activities as
possible to expand Ss
vocabulary.
3. Feedback
4. Context
setting
5. Reading
T asks Ss to brainstorm everything
they do every day
(T writes on BB, Ss in their notebooks;
alternatively Ss in groups create
spidergrams to display around the
classroom – for sample see Appendix
4).
T writes How often do you…? on
blackboard and 100%, and 0% and Ss
have to order adverbs of frequency
( T writes on BB, Ss in their
notebooks).
Appendix 1
Ss receive the text and pictures.
Firstly Ss are encouraged to read the
text and answer some
comprehension questions to show
understanding and secondly in pairs
they do close reading to put the
pictures in correct order.
S-T
S-Ss
Ss-T
10‘
To summarize meaning and use.
Ss – T
T - Ss
Reading for understanding.
Reading for follow up speaking.
To provide feedback and ensure
understanding.
S
10‘
Feedback
T asks concept checking questions
and checks the pictures. Ss glue them
in their notebooks.
Appendix 2
6. Speaking
T takes Ss the text away. Ss in pairs
talk about John‘s Daily routine with
the help of the pictures.
To provide opportunity to
practice speaking.
S-S
S-T
T listens to Ss speaking.
To provide feedback and error
correct.
To summarize what Ss practiced
and should remember.
Ss-T
T-Ss
5‘
T-Ss
3‘
Feedback
7. Lesson
feedback
8. HW
Setting
T summarizes PS tense, Adverbs of
frequency and vocabulary with the
help of BB.
To compare John’s and Valentino
Rossi’s Day
(John gets up at 7.00. Valentino
doesn’t get up early….).
Appendix 3
To practice what Ss learnt and PS
negative.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
T-Ss
Ss-T
10‘
Metodický list č. 24
Resources
Internet: http://doris3meflcenter.blogspot.cz/2010/10/level-2-unit-9-daily-routine-and-dating.html
Crown magazine January/February 2009
Appendix 1 – Blackboard transcript
Blackboard brainstorming daily routine.
Eat sandwich
Get up
.
Go home
go to school
catch the bus
to the radio
learn
Play basketball
Watch TV
have a shower
have lunch
DAILY
listen
wash your hands
ROUTINE
Brush your teeth
make your bed
meet
friends
Have a break
Blackboard adverbs of frequency.
have dinner
homework
Drink
read
etc
How often do you….
100%
Always
UsuallyOften
50%
Sometimes
Seldom
Hardly ever
0%
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Never
do
Metodický list č. 24
Appendix 2 – Reading and pictures
John’s Day
Every day John gets up at 7.00. Then he always goes to the bathroom and has a shower. After that he goes
downstairs to the kitchen and sometimes has breakfast with his family. He usually has fruit juice and cereal. He
hardly ever leaves home before 8.00 and he often hurries to catch the bus. He arrives at school at 8.55. Every day he
studies from 9.00 to 3.30. For lunch he usually eats fish and chips. He never goes home after school. He goes to the
park and plays basketball with his friends. Then he goes home and does his homework. He seldom has dinner before
7.30. After dinner he watches TV, listens to the radio or reads. Finally, he goes to bed at about 11.00.
CCQ:
Does John go home after school?
How does he go to school?
What does he do then?
What game does he play in the park?
Where does he eat his breakfast?
What does he usually eat for lunch?
What activities does he do in the evening?
What time does he get up?
Etc.
Pictures:
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 24
Appendix 3 – Valentino Rossi’s Day
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 24
Appendix 4 – Spidergram: Complete the diagram with your typical daily routines.
Afternoon
Morning
MY DAY
Evening
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Masarykův ústav vyšších studií
Katedra jazyků JASPEX
Metodický list
č. 25
A2
Particulars:
Name:
Favourite places (guessing game)
Duration:
45 minutes
Level:
Pre-intermediate
Number of students:
+/- 12
Age:
15 - 16
Course-book
Real Life
Author
Blanka Čechová; Upravila: Kamila Dolejší, 2012
Lesson aims:
Main aim:
The students will use comparative and superlative adjectives appropriately and
confidently. They can extract information from listening. Students will be able to
describe a place they like to hang out and also pictures. Students don´t use only
comparative and superlative for description but phrases of place as well.
Personal Aims:
To give instructions in a simple, direct and clear way. To give students appropriate
feedback.
Assumptions and Commentary:
The aim and the topic
My favourite place
This lesson is mainly focused on listening and speaking skills. The lesson is follow up
of the previous lesson where the students reviewed the grammar about the
comparative and superlative adjectives and description of the room/place. The last
lesson was vocabulary, reading and grammar session so my lesson changes activities
but the topic is same. So it means that the students already know vocabulary and
grammar and we will practice it by listening and speaking.
During the lesson I will use a course book for listening parts. We will follow the
exercises in the book because they fit the aim of the lesson well. But I also use
addition materials like pictures for warm-up at the beginning of the lesson (real
photos of the room of any celebrity) and the pictures for looking up the differences.
Using of the real photos/pictures will interest students in the topic a bit more.
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 25
Anticipated Problems and Possible Solutions:
Problem
Solution

omitting of „the“ for superlative form

encourage self-correction

pronunciation of the superlative form –est
ending

T correct it closely, practicepronunciation aloud
– individually/ as a class

wrong creation of comparative or superlative
adjectives – one/two or more syllables
adjectives/ irregulars
lack of knowledge of the vocabulary about place
and preposition of place

T correct the mistakes, S correct themselves/
write on board correctform/ explain it again

remind the vocabulary as a class, write
important words on board, review it as a class

lack of usage of the present continuous tense +
there is/are for description of the place

S should correct themselves, if not T have
correct this common mistake

some students may not catch the vocabulary
during the listening

give S time to be familiarwith the vocabulary, if
needed give go through the tapescript

Ss find hard to speak aloud in front of the class

give them support, compliment


Procedure
Stage
1. Warmer
Activity
T shows students photos of
differentrooms of the famous people,
students guess whose room is it and
why(discuss in pairs/groups)
Guessing game, procedure in
Appendix 1
Ss say their ideas and defend
theiropinion, T project photos and
person
T asks SSs about their favourite place,
write the ideas on the board
Ss read the words in the box before
they do the 1st listening
T explains unknown vocabulary in the
case of need
Aim
To warm students up,interest
them in thetopic,review previous
lesson
Interaction
S-S
Time
5´
To provide feedback
T-Ss
5´
To set the context
T-Ss
1´
To ensure the understanding of
the vocabulary
To feel S confidentabout the
vocabulary
S
1´
T-S
1´
6. 1st listening
Ss tick the thing that are mentioned
during the listening
To develop listening skills –
listening for specific information,
get S the real language
S
2´
7. Feedback
8. 2st listening
Ss report the answers
Ss listen again and look at the
pictures, make own notes to be able
to decide which picture was described
To provide feedback
To look for specific
information, to deep
understanding of the real
language
Ss
Ss
1´
2´
2. Feedback
3.Context
setting
4. Context
setting
5. Feedback
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 25
9. Practice
10.
Feedback
11. Practice
12. Feedback
13. Speaking
practice
/ Controlled
practice
14. Feedback
Ss create at least two reasons
forchosen picture (pair work)
Ss report their answers T asks CCQ
Ss complete an exercise using the
given phrases
Ss control their answer by the
listening T give quick feedback where
appropriate
Ss practice description of the
picture/room, use phrases, T monitor
Ss use of language
Ss compere the answers in groups
15. Feedback
Ss as a group present their answers
16. Speaking
practice
17. Feedback
Ss speak about their favouriteplace in
pairs
T elects some Ss to speak about their
favourite place
18. Set the
HW – writing
skills
T explain the HW – write about your
favourite place
To practice Ss own
target language
To provide feedback,
ensure understanding
To practice the target
language
To provide feedback
S-S
2´
Ss
T-Ss
S
S-S
S
T-S
2´
To provide the opportunity to
practice the target language
Ss
5
To avoid main mistakes,
to feel confident, to be
ready speak in whole
class
To provide feedback
S-S
2´
Ss
3´
To provide the opportunity to
practice the target language
To provide feedback,
error correct, get ready
for homework
To practice writing skills and
target language/vocabulary
S-S
6´
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
2´
1´
4´
Ss
1´
Metodický list č. 25
Appendix 1
Activity: Guessing game
Time: 15-30 minutes
Preparation: Pictures of places of famous people
Procedure: Teacher divides students into teams A and B. Team A gets 4 pictures of famous people. Team B
gets only 4 names of the people. Team A describes each picture (students in team A take turns in
describing). Team B makes notes. Team B can ask 1 yes-no question to each picture if necessary. After all
pictures were described, team B guesses who lives in each picture.
Practiced grammar: There is/are…, yes/no questions
Stage 1 – Warmer
Guessing Game
Materials: Team B
Who lives there?
Picture A…..
B …….. C……..
1 Britney Spears
2 Michael Jackson
3 Leoš Mareš
4 Justin Timberlake
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
D…….
Metodický list č. 25
Materials: Guessing game: Team A
Stage 1 – Warmer
(Britney Spears)
(Michael Jackson)
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 25
(Jastin Timberlake)
(Leoš Mareš)
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 25
Stage 4-6:
Listening tapescript:
Stage 8-10: described pictures
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 25
Stage 11-12:
Stage 13-15:
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Metodický list č. 25
Stage 16
Bibliography:
Real Life (pre-intermediate): Melanie Williams, PearsonalLongmanEdition 2006
Metodický list byl připraven v rámci projektu reg. č. CZ.2.17/3.1.00/30009
Seznam literatury a internetových zdrojů
Benešová, B. Metodická příručka projektu CLIL, kap. CLIL úvod, NIDV 2011
Coyle, D., Hood, P., Marsh, D., CLIL, CUP 2010
Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice, Fortuna 2001;
Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let, FRAUS 2001
Hadfield, J., Intermediate vocabulary games, Harlow, Essex: Longman 1999
Harmer, J., How to Teach English, Longman 2007
Lindsay, C. with Knight, P., Learning and Teaching English, OUP 2006
Little, D. a Perclová R., Evropské jazykové portfolio – Příručka pro učitele a školitele, Council of
Europe, MŠMT, Praha 2001;
Lonergan, J., Video in Language Teaching, CUP 1984
Primary Boxes – Cambridge Copy Collection, CUP 2005 - 2009
Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., VUP v Praze, 2006
Scrivener, J., Learning Teaching, Macmillan 2005
Seymour, D., Popova, M, 700 clasroom activities, Macmillan 1998
Sherman, J., Using Authentic Video in the Language Classroom, CUP 2003
Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Spratt, M., English for the Teacher, CUP 2003
Thornbury, S., An A-Z of ELT, Macmillan 2006
Thornbury, S., How to teah Vocabulary, Longman 2002
Thornbury, S., How to teach Speaking, Longman 2007
Ur, P., A Course in Language Teaching, CUP 2012
Ur, P., Discussions that Work, CUP 1981
Wright, A., Betteridge, D. and Buckby, M., Games for Language Learning, CUP 2006
Metodická videa:
Active English, Oxford 1995
Černá, M. a Píšová, M., Na návštěvě ve škole – Didaktické principy ve vyučování jazyka, Univerzita
Pardubice, 2001
Černá, M. a Píšová, M., Na návštěvě ve škole – Faktory vyučovacího procesu, Univerzita Pardubice,
2002
Primary English Language Teaching – A training programme for teachers and teacher trainers,
Longman ELT, 1993
Cambridge Training videos:
http://www.youtube.com/watch?v=50aavIFqkdY
http://www.youtube.com/watch?v=-9g2v6E9wtg
http://www.youtube.com/watch?v=bkMQXFOqyQA
http://www.youtube.com/watch?v=EEbozaOB16s
http://www.youtube.com/watch?v=ezh2N9ZFkcM
http://www.youtube.com/watch?v=gpJY32kbN1g
http://www.youtube.com/watch?v=KF7wpZslNRE
http://www.youtube.com/watch?v=KF7wpZslNRE
http://www.youtube.com/watch?v=ZEEIypkP_2A
Whole brain teaching:
http://www.youtube.com/watch?v=aaweXw03kQI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yygIwC3PSvk&feature=related
Interaktivní stránky:
http://supersimplelearning.com/songs/
http://www.learningchocolate.com/
http://www.esl-kids.com/flashcards/flashcards.html
Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková
Metodika angličtiny v praxi
sborník jazykového projektu JARO II
trendy – přístupy – metodické listy – herní aktivity
Sběr příkladů: Jana Čadová, Kamila Dolejší
Editace: Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková
Jazyková korektura: Soňa Dekastello
Odpovědný redaktor: Tomáš Groll
Grafická úprava: JAFA, Seifertova 17, 130 00 Praha 3
V roce 2013 vydalo AMATE – Asociace metodiků - Association of Teacher Educators
PdF MU Brno – KAJ, Poříčí 7, 603 00 Brno
Vyrobilo: JAFA, Seifertova 17, 130 00 Praha 3
1. vydání
ISBN 978-80-87783-01-6

Podobné dokumenty

10.VY_12_INOVACE_CJ_CGA10, Práce s textem – výklad řešení

10.VY_12_INOVACE_CJ_CGA10, Práce s textem – výklad řešení - někdy má prolog (naznačuje se děj) a epilog (shrnuje děj) - až do 19. století – bylo psáno ve verších - v moderní době – převažuje próza - např. lidové drama (Mastičkář), umělé drama (William Sha...

Více

Name of school Address Post code Town IČ Obchodní akademie

Name of school Address Post code Town IČ Obchodní akademie Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Bydlinského 2474 390 01 Tábor

Více

zde.

zde. jazyků. Cílem projektu je vytvoření sady aktivit, které mohou být použity v rámci výuky anglického jazyka pro dyslektické studenty, jejichž mateřštinou je jazyk jiný než anglický. K dosažení tohoto...

Více

Dalsi_hry

Dalsi_hry Další hry Brainstorming – žáci si k danému tématu vybavují vhodnou slovní zásobu.

Více