stáhnout katalog v pdf

Komentáře

Transkript

stáhnout katalog v pdf
Kurzobraní
1
Podzimní degustace kurzů
aneb Kurzobraní s Ottimou
Na podzim se tradičně těší především milovníci dobrého vína. V Ottimě je podzim
věnovaný milovníkům rozvoje, kteří mají chuť na nové vědomosti a dovednosti.
Připravili jsme pro vás speciální „degustační nabídku“ – možnost vyzkoušet si vybrané kurzy z našeho portfolia
za zvýhodněnou cenu 15 000 Kč bez DPH za jednodenní trénink.
Tréninky jsou určené pro účastníky z jedné firmy, maximální kapacita jednoho tréninku je 12 účastníků. Zvýhodněná
nabídka platí při objednávce tréninků do konce října 2015. Tréninky je potřeba zrealizovat do konce ledna 2016.
Naše degustační nabídka obsahuje nejžádanější kurzy roku 2015:
Kontakt se zákazníkem (Petra Bendová / Ivana Červená)
Zvládání námitek a argumentace (Ivana Červená / Radek Cieslar)
Vyjednávání v praxi (Ivana Červená / Radek Cieslar)
Asertivita (Karolína Kaslová / Petra Bendová)
Barevná osobnostní typologie (Radek Cieslar / Petra Bendová)
Jak vést svůj tým (Petra Bendová / Ivana Červená)
Jak motivovat druhé (Petra Bendová / Karolína Kaslová)
Hodnocení a zpětná vazba (Petra Bendová / Karolína Kaslová)
Zenová prezentace (Radek Cieslar)
Stress management metodou inner game (Ivana Červená)
V případě zájmu se obraťte na projektovou manažerku Kateřinu Dobiášovou: [email protected], +420 608 979 471.
2
Podmínky degustační nabídky
Cena jednoho standardního
tréninkového dne zahrnuje:
Úprava tréninku na míru
ü 8 hodin interaktivního tréninku včetně přestávky na oběd pro max. 12 osob
Za cenu 4 900 Kč bez DPH vás osobně
návštíví náš lektor, provede vstupní analýzu
a na jejím základě přípraví praktické modelové
situace na míru cílové skupině a specifickému
pracovnímu prostředí účastníků.
ü Odborně vzdělaného lektora/konzultanta, jeho přípravu a vlastní provedení
kurzu/aktivity
ü Stravovací a případné ubytovací náklady lektora
ü Komunikační, organizační a administrativní činnost realizačního týmu Ottimy
ve všech fázích realizace zakázky: rozeslání elektronické pozvánky účastníkům;
rozeslání pracovního sešitu v elektronické podobě před tréninkem;
zpracování zpětných vazeb; vyhotovení závěrečné zprávy a její odeslání
zákazníkovi v elektronické podobě
3
Místo realizace zajišťuje zákazník na své náklady.
Cena za dopravu lektora na místo tréninku mimo
Prahu činí 6 Kč/km.
Obsah
1. Kontakt se zákazníkem
5
2. Zvládání námitek a argumentace
6
3. Vyjednávání v praxi
7
4. Asertivita
8
5. Barevná osobnostní typologie
9
6. Jak vést svůj tým
10
7. Jak motivovat druhé
11
8. Hodnocení a zpětná
12
9. Zenová prezentace
13
10. Stress management metodou inner game
14
Lektorský tým
15
Náš přístup k rozvoji a tréninkům
17
Základní principy lektorského přístupu
18
Tréninkové metody
19
Naši zákazníci
21
Společnost OTTIMA
22
4
1.
Kontakt se zákazníkem
Cíl
Trénink je určený nejen pracovníkům na prodejnách, ale každému, kdo při své práci přímo komunikuje se
zákazníky a nabízí jim produkty či služby. Naučíte se, jak komunikovat se zákazníkem tak, aby vám důvěřoval,
nakoupil u vás a vracel se k vám.
Program
• Zákazník ve středu pozornosti – principy komunikace se zákazníkem
• Osobnost prodejce – osobnostní předpoklady, osobní motivace, znalosti, schopnosti a dovednosti
• Navázání kontaktu se zákazníkem
• Struktura prodejního rozhovoru
• Zákaznická typologie, nákupní motivace a její druhy
• Empatie k nákupnímu signálu
• Jednání s problematickými zákazníky
Lektorky
Petra Bendová / Ivana Červená
5
2.
Zvládání námitek a argumentace
Cíl
Na tréninku se naučíte, jak vhodným způsobem podpořit svůj obchodní návrh, a osvojíte si principy
překonávání námitek zákazníka. Naučíte se věcně reagovat a argumentovat na připomínky zákazníka
včetně základů zvládání asertivních technik.
Program
• Co jsou to námitky, jak je poznáte, druhy námitek
• Námitka jako pozitivní signál
• Překonání námitek – metoda 4P
• Základy asertivity, zásady asertivního jednání, asertivní techniky
• Formulace argumentů, argumentační řetězec
• Základní rétorická pravidla, kvalitní prezentace nabídky
• Podpora argumentů – důkazy, příklady, pomůcky, zapojení zákazníka
Lektoři
Ivana Červená / Radek Cieslar
6
3.
Vyjednávání v praxi
Cíl
Trénink vám pomůže uvědomit si klíčový význam důkladné a efektivní přípravy pro úspěch jakéhokoli
obchodního jednání. Seznámíte se se strukturou vyjednávání a naučíte se, jak ve vyjednávání postupovat
a čeho se vyvarovat.
Program
• Prodej a vyjednávání – kdy se jedná o prodej, kdy se řeší námitky, kdy přistupujeme k vyjednávání
• Vyjednávací styly
• Příprava na vyjednávání
• Techniky vyjednávání – MAPOS
• Komunikační dovednosti ve vyjednávání – efektivní komunikace jako základ vyjednávání
(aktivní naslouchání, argumentace, rétorika)
• Základní principy ve vyjednávání – co je a co není povoleno
Lektoři
Ivana Červená / Radek Cieslar
7
4.
Asertivita
Cíl
Trénink je určený každému, kdo má problém s vymezováním a dodržováním svých osobních hranic. Pomůže
vám uvědomit si, že vaše potřeby a názory jsou stejně důležité jako potřeby a názory druhých. Naučíte se
ovládat svou tendenci za každou cenu vyhovět druhým a přijímat více úkolů a požadavků, než můžete reálně
zvládnout.
Program
• Asertivita není moderní sprosté slovo, ale přirozený životní postoj – co je a není asertivita, základní
asertivní práva
• Jak jednat přímo a otevřeně, abyste dokázali prosadit vlastní zájmy a požadavky, uspokojit své potřeby,
vyjádřit názory a city a zároveň brali v úvahu i potřeby a zájmy druhých lidí
• Rozdíly mezi pasivním, agresivním a asertivním chováním – jak tyto vzorce chování identifikovat u sebe
i u ostatních a vhodně na ně reagovat
• Jak se účinně bránit manipulaci a vyvarovat se vlastní manipulaci druhých
• Neodmítám tebe, ale tvůj požadavek – naučte se říkat „ne“ tam, kde je to nezbytné
• Asertivní kritika a pochvala – umíte ji poskytovat i přijímat?
Lektorky
Karolína Kaslová / Petra Bendová
8
5.
Barevná osobnostní typologie
Cíl
Cílem tréninku je lépe pochopit sebe i druhé na základě barevné osobnostní typologie a získat základ pro
efektivní komunikaci a řízení vztahů s druhými. Prostřednictvím výkladu know-how a praktických nácviků
získáte znalosti, které vám pomohou rozpoznat typ osobnosti vašeho komunikačního partnera, a naučíte se
adekvátně přizpůsobit své jednání potřebám a komunikačnímu stylu daného člověka.
Program
• Základní principy osobnostní typologie
• Historický kontext – Hippokrates, C. G. Jung, MBTI
• Barevná osobnostní typologie
• Klíčové charakteristiky jednotlivých barevných typů a jak je v praxi rozeznáme
• Kdo jsem já – určení vlastního barevného typu, poznání vlastních silných stránek a omezení
• Praktické využití barevné typologie – při vyjednávání, budování vztahů, sestavování týmů,
fungování v projektovém týmu, náboru zaměstnanců apod.
Lektoři
Radek Cieslar / Petra Bendová
9
6.
Jak vést svůj tým
Cíl
Naučíte se, jak efektivně řídit tým a jak vhodně používat jednotlivé situační styly vedení,
a tím správně motivovat své podřízené.
Program
• Co je tým a čím se liší od jiných skupin, etapy vývoje skupiny
• Týmové role
• Vedení lidí – podmínky efektivního vedení lidí, úloha manažera, vedení jednotlivce a týmu
• Teorie řízení X–Y
• Analýza vlastního preferovaného stylu vedení – manažerská mřížka
• Východiska situačního vedení
• Situační styly vedení v praxi – jak zvolit správný styl dle konkrétní situace, úrovně připravenosti
a motivace daného pracovníka
Lektorky
Petra Bendová / Ivana Červená
10
7.
Jak motivovat druhé
Cíl
Pochopíte význam motivace pro dosažení lepších pracovních výkonů jednotlivců i týmu.
Osvojíte si praktické motivační nástroje a seznámíte se s nejznámějšími motivačními teoriemi.
Program
• Co je a co není motivace
• Motivace jako „obchodní činnost“ – jak prezentovat úkol tak, aby v něm pracovník viděl naplnění
svých potřeb
• Maslowova pyramida potřeb – 5 základních potřeb člověka
• Herzbergova teorie motivace
• 8 cest k loajalitě a motivaci zaměstnanců
• Motivace v náročných situacích
Lektorky
Petra Bendová / Karolína Kaslová
11
8.
Hodnocení a zpětná vazba
Cíl
Díky intenzivním praktickým nácvikům a konkrétním doporučením a návodům se naučíte poskytovat
zpětnou vazbu a hodnotit své podřízené na profesionální úrovni. Pochopíte, že hodnocení není pouze
formalita spojená se zbytečnou administrativní zátěží, ale příležitost k práci s reálným potenciálem vašich lidí.
Program
• Osobnost, vztah a cíl – základní pilíře efektivního vedení lidí
• Sebereflexe – jak jste na tom vy sami s poskytováním zpětné vazby
• K čemu slouží hodnocení
• Způsoby poskytování a přijímání zpětné vazby v běžné pracovní praxi
• Průběžná zpětná vazba – příležitosti k pozitivní a k rozvojové zpětné vazbě
• Klíčové kroky poskytování konstruktivní zpětné vazby
• Profesionální vedení hodnoticího rozhovoru – příprava hodnotitele, příprava hodnoceného, průběh
hodnoticího rozhovoru, zásady vedení hodnoticího rozhovoru, chyby při vedení hodnoticího rozhovoru
Lektorky
Petra Bendová / Karolína Kaslová
12
9.
Zenová prezentace
Cíl
Trénink prezentačních dovednosti vám ukáže směr a moderní trendy, kterými se současná doba ubírá.
Uvědomíte si, jak ke tvorbě prezentací přistupovat a jak je přirozeně a poutavě přednést před posluchači.
Absolvováním tréninku se naučíte vytvářet originální prezentace, které vtáhnou posluchače do dění
a zaujmou jejich pozornost.
Program
• Co dělá prezentaci poutavou
• Základní principy, jak k prezentacím přistupovat – tajemství Steva Jobse
• Tři fáze: příprava, tvorba, přednes
• Logická struktura prezentace
• Současné moderní trendy, zákonitosti vizualizace
• Co ukážu, co řeknu, co rozdám
• Verbální přednes, správné dýchání, rétorická cvičení
• Neverbální projevy
• Přirozenost a nenucenost projevu
• Práce se stresem, jaké existují spouštěče stresu a jak se s nimi vyrovnat
Lektor
Radek Cieslar
13
10.
Cíl
Program
Stress management metodou inner game
Pochopíte, že stres nemusí být nutně každodenní součást vašeho života. Zjistíte, že zvládání stresu nespočívá
v odstranění vnějších podnětů, ale vnitřních příčin, na jejichž odbourání můžete sami aktivně pracovat.
Získáte tak větší odolnost, psychickou rovnováhu a schopnost zvládat všechny těžkosti, které nám všem
dnešní hektická doba přináší.
• Vysvětlení pojmu inner game (vnitřní hra) a principů fungování této metody
• Vaše stresové faktory a vytvoření osobního „stromu stability“
• Jak můžete využít své vnitřní schopnosti k vytvoření vlastního ochranného štítu
• Vy a váš život – řiďte svůj život aktivně, nenechte se vláčet vnějšími okolnostmi a buďte pány
svých rozhodnutí
Lektorka
Ivana Červená
14
Lektorský tým
Petra Bendová
Radek Cieslar
Během kariéry získala zkušenosti zejména
v zahraničním obchodě a v tréninku.
V zahraničním obchodě měla na starosti vývoz
různých komodit do zemí západní Evropy,
Ruska a Blízkého východu. Od roku 2005 se jako
trenérka v Makro Cash & Carry specializovala
na trénink lektorských, prodejních,
manažerských, prezentačních a komunikačních
dovedností. Podílela se na celém procesu
rozvoje pracovníků – od identifikace potřeby
přes realizaci tréninku, vyhodnocení jeho
úspěšnosti až po následné koučování. Poté jako
senior lektorka spolupracovala na projektech
pro Českou spořitelnu, Marks & Spencer,
ComGate CallExpert, PRO-DOMA, Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnu atd.
Má za sebou stovky tréninků určených
pro zaměstnance retailu.
Svoji profesní kariéru začal u společnosti
Procter & Gamble jako obchodní zástupce
a pokračoval jako manažer prodeje. Poté
zastával obchodně-manažerské pozice
ve společnosti Pivovary Staropramen, kde
zároveň školil obchodní týmy. Jako senior
lektor působí především v oblasti obchodních,
komunikačních a manažerských dovedností.
Spolupracoval na projektech pro společnosti
ČEZ, eBanka, Winterthur, RABAT, Opavia,
VITANA, GE Money Bank a další. Je firemním
specialistou na tréninky zaměřené na prodejní
procesy a odborníkem na field koučink
obchodních týmů zejména ve spojení se
softwarem, který pro tyto účely sám vyvinul.
15
Ivana Červená
Karolína Kaslová
V nadnárodních společnostech prošla řadou
pozic od telefonního obchodního zástupce
až po koučování a rozvoj nového obchodního
týmu v GE Money Bank. Poté se začala
orientovat na roli sales trainera – navrhovala
tréninkové plány a podílela se na přípravě
obchodní a manažerské akademie ve
společnosti Centrum Holdings. V rámci
manažerské praxe vedla tým telesales (10 lidí).
Působila jako obchodní ředitelka internetové
společnosti e-stream. V současnosti je externí
trenérkou pro společnost Economia. Od roku
2007 se věnuje rozvojovým programům
a koučování, zaměřuje se především
na prodejní, komunikační a manažerské
dovednosti. Absolvovala CAT – certifikovanou
akademii pro trenéry . Má magisterské vzdělání
v oboru andragogiky a systematicky se věnuje
vzdělávání dospělých.
V oblasti rozvoje lidí působí od roku 2002,
kdy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze absolvovala obor andragogika
a personální řízení. Po studiu pracovala
jako konzultant a terapeut v oblasti klinické
psychologie. Vedla skupinové programy
a individuální poradenství s klienty, u kterých byl
diagnostikován syndrom vyhoření. Dále vedla
personální sekci humanitární a rozvojové pomoci
organizace Člověk v tísni. Od roku 2005 se věnuje
přípravě a realizaci rozvojových vzdělávacích
programů a koučování jako nezávislý
konzultant. Ve své trenérské praxi se zaměřuje
především na rozvoj soft skills: komunikačních
dovedností, stress managementu, koučování,
sebepoznání, týmové spolupráce, motivace
a trenérských dovedností.
16
Náš přístup k rozvoji
a tréninkům
Všichni naši lektoři respektují interní pravidla
pro vedení tréninků, přičemž vycházejí
z OTTIMA SPIRÁLY UČENÍ. Tato metodologie
je inspirována více než devadesátiletou
ověřenou metodologií Dale Carnegie,
je průběžně aktualizována o nejnovější
poznatky z didaktiky, andragogiky, NLP
a dalších odborných zdrojů. Dále
je doplňována o lokální specifika a praktické
zkušenosti z korporátního prostředí.
V průběhu tréninku aplikujeme individuální i skupinovou práci,
pracujeme s motivující zpětnou vazbou, využíváme moderovanou
diskusi, nácviky a praktická cvičení. Věnujeme prostor sdílení zkušeností
ve skupině. Klademe důraz na praktický trénink s koučující zpětnou
vazbou – lektor cíleně podporuje účastníky, aby si sami uvědomili vlastní
silné a slabé stránky a posiluje jejich motivaci k aktivní práci na vlastním
rozvoji.
Při zpětné vazbě účastníkům na jejich konkrétní výkon (zejména
praktické modelové situace s videozáznamem a následným rozborem
dané situace) využíváme koncept semaforu. Osoba, která dostává
zpětnou vazbu, musí vědět, které činnosti má přestat dělat, ve kterých
má pokračovat a co má začít dělat.
Vycházíme z motta:
„Řekni mi, já zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě si to zkusit a já to pochopím.“
Díky této komplexní zpětné vazbě má účastník velmi jasnou představu
o tom, jakým způsobem může zapracovat na svých dovednostech
směrem k ještě vyšší profesionalitě.
Naše tréninky jsou založené na aktivní spolupráci trenéra s účastníky.
Trenér klade důraz na propojení teoretických bloků s konkrétními
příklady z praxe zúčastněných. Do tréninku ve vysoké míře zařazujeme
případové studie, na jejichž základě vysvětlujeme teorii.
17
Základní principy
lektorského přístupu
Maximální přizpůsobení konkrétní cílové skupině –
typologii účastníků, stylům učení a specifikům
firemního prostředí.
• Zaměřuje se na transfer trénovaných dovedností do praktického
života, a proto více než 70 % času věnuje praktickým nácvikům a dává
náměty pro další rozvoj dovedností v pracovní praxi
• Demonstruje trénovanou dovednost na praktických příkladech
• Je odborník na dané téma či špičkový manažer školené oblasti
• Důraz na kontext – lektor zná pracovní prostředí účastníků, ví,
co má být výsledkem vzdělávací aktivity. To, co trénuje, logicky zapadá
do pracovního života účastníků
• Přijímá a poskytuje zpětnou vazbu, kterou využívá ke kotvení nových
dovedností do praxe, ověřuje si splnění cílů a očekávání, zaměřuje
se na pozitivní změnu v čase
• Aktivně pracuje s pozitivní motivací účastníků pro rozvoj a případnou
změnu návyků
• Je zaměřen na výsledek, a proto poskytuje praktickou přidanou
hodnotu, pro personální controlling zadavatele kvalifikovaně hodnotí
účastníky, měří přínos tréninku pro zadavatele
• Vede s účastníky otevřený dialog
• Princip „žádný slide zdarma“ – účastníci aktivně spolupracují s lektorem
• Aktivně pracuje s očekáváním účastníků – vyjasnění individuálních
očekávání v úvodu tréninku a na závěr vyhodnocení míry naplnění
18
Tréninkové metody
Lektor udržuje poměr 70 : 30 ve prospěch aktivity
účastníků / aktivního naslouchání
• Individuální a skupinové úkoly
• Diskuse nad praktickými situacemi účastníků
• Dotazování
• Brainstorming
• Ice-breaker k úvodnímu překonání bariér a nastavení atmosféry
spolupráce
• Sdílení zkušeností
• Výklad lektora – teoretickému výkladu lektor věnuje nejvýše 20 % času
• Sebereflexe
• Ukázky z praxe, příklady best practice
• Testy, dotazníky, pracovní listy
• Výukové filmové ukázky na míru
• Sumarizace key learning points
• Modelové situace, případové studie
• Akční plány rozvoje
• Energizery
• Praktické nácviky
• Videozáznam s koučující zpětnou vazbou
19
Jsme váš partner pro práci s lidmi
Protože na lidech záleží
Budeme vašimi partnery po celou dobu životního cyklu zaměstnance
20
Naši zákazníci
21
Společnost OTTIMA
Název společnosti
OTTIMA s.r.o.
IČ
04279727
DIČ
CZ04279727
Sídlo společnosti
Thámova 21/34
186 00 Praha 8
Bankovní spojení
115-80600267/0100 Komerční banka
Osoba oprávněná jednat
jménem společnosti
Barbora Krieglerová
ředitelka společnosti
T: +420 731 157 310
E: [email protected]
Kontaktní osoba společnosti
Kateřina Dobiášová
projektová manažerka
T: +420 608 979 471
E: [email protected]
Web
www.ottima.cz
22

Podobné dokumenty

- DPD_magazin_etrend_02_2013

- DPD_magazin_etrend_02_2013 Není žádným tajemstvím, že řada „kamenných“ obchodních firem otevírá e-shopy. Je to jejich další prodejní kanál. Ale spočítejme si: Když firma s miliardovým obratem bude prodávat 5 % online, znamen...

Více

PRO–DOMA Akademie 2014

PRO–DOMA Akademie 2014 a uživatel transakční analýzy (TA). Věnuje se rozvoji lidí a pomáhá jim žít úspěšnější a spokojenější život.

Více

Podmínky soutěže

Podmínky soutěže viditelné nápisy, z důvodu možného považování za reklamu) či jiným způsobem nevhodný obsah pro potřeby soutěže (např. zobrazení loga či jakýchkoliv reklamních prostředků). Zasláním soutěžních fotog...

Více

Reference list

Reference list service line, Prague CZE ÈEZ, a.s., supplies to distribution plants in

Více

ReDat_Reference list 2013_EN

ReDat_Reference list 2013_EN Professional Call Center Solutions, s.r.o.,

Více