vzduchové clony

Komentáře

Transkript

vzduchové clony
VZDUCHOVÉ CLONY
AGI
NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Všeobecná doporučení
Před samotnou montáží dveřní clony AGI si prosím pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte návod
na dostupné místo pro budoucí potřebu. Podmínkou platnosti záruky je používání clony na účely
určené výrobcem a při dodržení podmínek Frico / Systemair návodu na montáž, obsluhu a údržbu.
Oblast použití
Dveřní clony Thermozone AGI A/W jsou určeny pro trvalou horizontální montáž nad vstupy o výšce až
6m nebo vertikální montáž vedle dveří. Dosah clony je 6m. Účinnost dveřní clony závisí na teplotě
vzduchu, tlakové diferenci napříč dveřmi a tlaku větru proti dveřím. Clony AGI W se napojují
na horkovodní systém vytápění.
Třída krytí: IPX4.
Provoz
Vzduch se nasává přes mřížku v čelní části clony a vytlačuje se vysokou rychlostí napříč dveřmi, čímž
vytváří ochranný vzduchový štít, který minimalizuje průvan a redukuje tepelné ztráty přes otevřené
dveře. Pro dosažení nejlepších výsledků by dveřní clona (clony) měla úplně překrývat celou výšku
dveří.
Vzduchová mřížka / usměrňovač je nastavitelná a standardně by měla směřovat ven, aby se
zabezpečila co nejlepší ochrana vstupu před studeným vzduchem. Vzduchový výkon lze ovládat
regulátorem otáček. Účinnost dveřní clony závisí na teplotě vzduchu, tlakové diferenci napříč dveřmi a
tlaku větru proti dveřím.
UPOZORNĚNÍ! Podtlak vytvořený v budově jiným VZT systémem výrazně redukuje účinnost dveřní
clony. Proto musí být větrací systém v budově vyrovnaný.
Montáž
Dveřní clona AGI může být instalována horizontálně či vertikálně. Způsob instalace musí být
vyspecifikován při objednání. Clony je třeba instalovat co nejblíže za dveřní otvor. Pro pokrytí širších
dveřních otvorů může být namontováno několik dveřních clon vedle sebe. Ujistěte se, zda servisní
dvířka jsou dostupná a lze je plně otevřít. Clona AGI má v horní části umístěné 6ks fixačních matic
M10 pro instalaci clony do stropu pomocí závitových tyčí (nejsou součástí dodávky). Rozměry clony
viz. obr. na str. 9 - 10.
Elektrické připojení
Elektrické připojení dveřní clony musí provádět pouze kvalifikovaná oprávněná osoba – elektrikář ve
smyslu platných předpisů.
1. Clonu připojte skrz kabelové průchodky umístěnou na boční straně clony.
Různé možnosti ovládání clony jsou uvedeny v el. schématech zapojení na str. 11 - 12.
Připojení vodního výměníku
Připojení vodního výměníku dveřní clony by měla vykonávat pouze kvalifikovaná oprávněná osoba –
instalatér ve smyslu platných předpisů. Dveřní clona má vestavěný vodní výměník s hliníkovými žebry
a měděnými trubicemi vhodnými pro napojení na uzavřený horkovodní systém vytápění. Výměník
clony nesmí být napojený na hlavní tlakový rozvod vody nebo na otevřený rozvod vody.
Připojení vodního potrubí je umístěno v horní části clony (clona AGI5 DN32, ostatní velikosti DN25 3/4“, vnitřní závit). Zvýšenou pozornost věnujte při připojování potrubí na clonu. Použijte klíč nebo
hasák k zafixování polohy připojovacích potrubí clony tak, aby se zabránilo jejich deformaci a
následným netěsnostem a protékání vody při napojení potrubí přívodu vody.
Systemair a.s.
str. - 2/16 -
4. 12. 2012
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Připojení musí být provedeno přes uzavírací kulové ventily pro zabezpečení provádění servisu –
demontáže clony nebo vodního výměníku (lze dodat jako příslušenství nebo dodává profese UT). V
nejvyšším bodě potrubního systému by měl být instalovaný odvzdušňovací ventil, aby mohl být
výměník clony při montáži nebo servisu úplně odvzdušněný. Odvzdušňovací ventil není součástí
dodávky clony.
Nastavení výkonu clony a směru proudění vzduchu
Směr proudění vzduchu a výkon clony musí být nastaveny podle skutečných podmínek – tlakových sil
působících na otvor dveří. Tlakové síly působí na proud vzduchu a ohýbají jej směrem dovnitř (je-li
interiér vytápěný a ve venkovním prostoru je studený vzduch). Z tohoto důvodu musí být proud
vzduchu směřovat proti působení těchto sil, směrem ven z otvoru dveří. Doporučený úhel natočení
směru proudění vzduchu je 15º. Všeobecně platí: čím větší síly působí na otvor dveří, tím větší úhel
nastavení proudu vzduchu vůči dveřím je potřebný.
Základní nastavení VZT výkonu – otáček ventilátoru
Vzduchový výkon clony je třeba nastavit tak, aby rychlost vzduchu 1m nad podlahou byla 3 - 4 m/s.
Otáčky ventilátoru a směr proudu vzduchu musí být velmi jemně nastaveny v závislosti na zatížení
vytvořeného na dveře.
Filtr
Vzdálenost desek výměníku v kombinaci s rozměrem přívodní mřížky ochraňují výměník před prachem
a nečistotami a zvláštní filtr není nutný.
Údržba
Vzhledem k tomu, že motory a další části clony jsou tzv. bezúdržbové, je pro zabezpečení
požadovaného výkonu a spolehlivosti dveřní clony třeba provádět pouze pravidelnou kontrolu a čistění.
Kontrola a čistění by mělo být prováděno minimálně 2x do roka, ale závisí to především na
specifických lokálních podmínkách, ve kterých clona pracuje na místě montáže. Mřížku, oběžné kolo a
základní díly lze čistit vysáváním nebo utíráním prachovkou. Vyvarujte se používání silných alkalických
nebo kyselinových čistidel! Před zahájením prací odpojte clonu od zdroje napájení!
Tepelná ochrana motorů
Všechny typy instalovaných motorů mají zabudované TK tepelné kontakty vyvedené do svorkovnice
viz. schéma zapojení (str. 11 - 12). Tepelné kontakty TK musí být připojeny na relé tepelné ochrany
nebo na svorky TK regulátoru RTRD (RTRDU) s vestavěným ochranným relé. Ochrana se automaticky
resetuje – restartuje po snížení teploty na provozní hodnoty motoru.
Výměna ventilátoru
1.
2.
3.
4.
Zjistěte, který z ventilátorů je nefunkční.
Opojte napájecí el. kabely daného ventilátoru.
Odšroubujte šrouby fixující ventilátor a ten vytáhněte ven ze skříně clony.
Instalujte nový ventilátor opačným postupem.
Výměna vodního výměníku
1.
2.
3.
4.
Uzavřete ventil přívodu vody do clony.
Odpojte potrubní napojení vodního výměníku.
Odšroubujte šrouby fixující vodní výměník a výměník vytáhněte ven ze skříně clony.
Instalujte nový vodní výměník opačným postupem.
4. 12. 2012
str. - 3/16 -
Systemair a.s.
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Vypuštění vodního výměníku
Vypouštěcí ventil je umístěný na spodní straně výměníku (na připojovací straně clony) a je dostupný
přes servisní dvířka.
Poruchy
V případě, že některý z ventilátorů není funkční, zkontrolujte:
1.
Ovládací okruh clony: zkontrolujte pojistky, jističe, časový spínač nebo dálkový spínač (pokud
je instalovaný).
2.
Zda je správně navolený požadovaný vzduchový výkon.
3.
Zda je funkční limitní spínač pohybu / polohy dveří (pokud je nainstalovaný).
4.
Zda nebyly aktivovány tepelné ochrany motorů.
5.
Zda není sací mřížka neúměrně zašpiněná.
V případě, že clona neohřívá vzduch, zkontrolujte:
1. Zda horká voda prochází tepelným výměníkem (je-li nainstalováno, zkontrolujte též funkčnost
čerpadla)
2. Zda existuje požadavek na ohřev vzduchu, zkontrolujte a porovnejte nastavený parametr
teploty vzduchu na termostatu a aktuální teplotu v prostoru.
3. Zda není sací mřížka neúměrně zašpiněná
V případě, že poruchu nedokážete odhalit, kontaktujte firmu Systemair.
Bezpečnost:

Zabezpečte, aby sání a výtlak vzduchu nebyly blokovány!

Během chodu je povrch clony teplý!
Technické údaje jsou uvedeny na str.17.
Regulace – možnosti
AGI A - bez ohřevu
Úroveň 1: RTRD + AGB304
Požadovaný vzduchový výkon se nastavuje manuálně, clona se zapíná / vypíná automaticky podle
stavu dveří (otevřené/zavřené).
- RTRD7, RTRD14 napěťový regulátor, který reguluje výkon v 5-ti stupních
- AGB304 dveřní spínací kontakt
AGI W - vodní ohřev
Úroveň 1: RTRD + AGB304, T10 (KRT1900 IP55) - VR25
(případně TVV25 – SD20)
Požadovaný vzduchový výkon je nastavovaný manuálně, clona se zapíná / vypíná automaticky podle
stavu dveří (otevřené/zavřené). Teplotní termostat reguluje tepelný výkon regulací průtoku vody přes
3-cestný ventil s by-passovým ventilem nebo přes 2-cestný ventil a pomocí servopohonu ON/OFF.
- RTRD7, RTRD14 napěťový regulátor, který reguluje výkon v 5-ti stupních
- AGB304 dveřní spínací kontakt
- T10 teplotní termostat IP30 (případně KRT1900 IP55)
- VR25 sada ventilů (resp. TVV25 + SD20)
Systemair a.s.
str. - 4/16 -
4. 12. 2012
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Úroveň 2: RTRDU + MDC, RTI2 (KRT2800 IP55) - VR25 (případně TVV25 – SD20)
Vzduchový a tepelný výkon jsou řízeny automaticky na základě stavu dveří (otevřené/zavřené) a
teploty v prostoru. Pokud jsou dveře otevřené, ventilátory poběží na vyšší otáčky, pokud se dveře
zavřou ventilátory, pokračují v chodu na vyšší otáčky podle nastaveného časového doběhu na dveřním
kontaktu MDC (1-10min), následně se přepnou na nižší otáčky. Na vyšší otáčky ventilátory poběží i při
zavřených dveřích, pokud je teplota vzduchu nižší než teplota nastavená na termostatu. Vyšší/nižší
otáčky se nastavují manuálně na regulátoru RTRDU, který umožňuje regulaci v 5-ti stupních a dvou
úrovních otáček (vysoké / nízké). Teplotní termostat reguluje tepelný výkon regulací průtoku vody
přes 3-cestný ventil s bypassovým ventilem (sada VR25) nebo přes 2-cestný ventil (TVV25) a pomocí
servopohonu ON/OFF.
- RTRDU7 napěťový regulátor, který reguluje výkon v 5-ti stupních a dvou stupních otáček
- MDC dveřní kontakt s časovým relé
- RTI2 2-stupňový elektronický termostat IP44 (případně KRT2800 IP55)
- VR25 sada ventilů (resp. TVV25 + SD20)
Popis regulátorů
RTRD7, 5-stupňový regulátor
Regulátorem otáček RTRD7 lze nastavit otáčky v 5 stupních. Otáčky ventilátorů se nastavují ručně
podle různých externích podmínek.
Maximální vstup: 7A, IP21
RTRD14, 5-stupňový regulátor
Regulátorem otáček RTRD14 lze nastavit otáčky v 5 stupních. Otáčky ventilátorů se nastavují ručně
podle různých externích podmínek.
Maximální vstup: 14A, IP21
RTRDU7, 5-stupňový regulátor vysoké/nízké otáčky
Regulátorem otáček RTRDU7 lze nastavit otáčky v 5 stupních. Pokud jsou dveře zavřené, poběží
ventilátory na nastavené nízké otáčky, aby byl zajištěn tepelný komfort v místnosti. Pokud se dveře
otevřou, ventilátory poběží na přednastavené vysoké otáčky.
Maximální vstup: 7A, IP21
Obecně
Regulátory otáček RTRD7/14 a RTRDU7 jsou určeny pouze pro ovládání 3-fázových motorů. Nastavení
otáček se provádí ručně 5-stupňovým ovladačem na plášti regulátoru. Regulátor může být
zapnutý/vypnutý sepnutím nebo rozpojením svorek RT prostorového termostatu (RT-RT). Rozsvícená
LED kontrolka indikuje připojení napájení. Motory jsou chráněny tepelnými kontakty, které musí být
zapojeny na ochranné relé nebo na svorky TK v regulátoru RTRD/RTRDU.
Upozornění: Pokud je zapojeno několik clon dohromady, musí být termokontaky zapojeny do série.
Regulace topného výkonu - regulace průtoku vody
VR20/25, sada ventilů
Používá se pro regulaci průtoku vody do vodních clon.
Sada se skládá z následujících položek:

AV20/25, uzavírací ventil

JVF20/25, regulační ventil

TRV20/25, 3-cestný regulační ventil

BPV10, ventil bypassu

SD20, servopohon on/off, 230V
4. 12. 2012
str. - 5/16 -
Systemair a.s.
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Uzavírací ventil (AV20/25) je tvořen kulovým ventilem uzavřen/otevřen. Uzavírá přívod vody, je-li to
třeba např. pro účely servisu. Regulační ventil slouží k jemnému nastavení průtoku vody. Nastavený
průtok vody může být odečten přímo na ventilu. (kv hodnota pro JV20: 3,5, kv hodnota pro JV25:
5,5). Je-li třícestný ventil (TRV20/25) uzavřen, prochází malé množství vody přes ventil bypassu
(BPV10) a tím je ve výměníku vždy teplá voda. Tím je zajištěn rychlý přívod tepla, jsou-li dveře
otevřeny, a navíc je tím zajištěna i protimrazová ochrana. Servopohon (on/off) reguluje přívod tepla.
Sada ventilů VR se vyrábí ve dvou velikostech: VR20 je vhodný pro rozměr potrubí DN20 (3/4“) a
VR25 pro DN25 (1“). Ventil bypassu je určen pro DN10 (3/8“). VR20/25 se připojuje ke vhodnému
termostatu.
Pokud je třeba izolovat / odpojit dveřní clonu od potrubí rozvodu vody (např. potřeba demontáže
clony nebo výměníku), je nutné instalovat sadu ventilů – potrubních armatur. Integrovaný termostat
řídí průtok vody / tepelný výkon clony. Použitím bypassového ventilu se udržuje malý průtok vody,
ventil má rychlou odezvu na požadavek ohřevu od termostatu.
TVV20/25, 2-cestný regulační ventil
TVV 20 je vhodný pro rozměr potrubí DN20 (3/4“) a TVV25 pro DN25 (1“).
Tlaková skupina PN16.
Maximální tlak 2MPa (20 bar)
Maximální tlaková ztráta TVV 20: 100 kPa (0,1bar)
Maximální tlaková ztráta TVV 25: 62 kPa (0,062bar)
Hodnoty Kv mohou být nastaveny na 3 pozice:
Poz.1
Poz.2
Poz.3
TVV20
kv1,6
kv2,5
kv3,5
TVV25
Kv2,5
kv4,0
kv5,5
SD20, servopohon On/Off 230V
Pro regulaci přívodu vody. Pracuje systémem on/off. Pětisekundový interval zavřeno/otevřeno
zabraňuje náhlým tlakovým změnám v potrubním systému. Třída krytí IP40.
TVV20/25 a SD20 dávají jednoduchou možnost regulace vody bez nastavování a uzavírání průtoku
vody. TVV20/25 a SD20 je nutno pro regulaci doplnit vhodným termostatem.
JV20/25, regulační ventil
Regulační ventil slouží k jemnému nastavení průtoku vody nebo ručnímu uzavření průtoku vody. Je
vybaven tlakovým vývodem pro odečet z externích přístrojů. JV20 má hodnotu kv 0,13-5,9 a JV25 má
hodnotu kv 0,17-8,52.
TE3434
Ohebná hadice s vnějším hrdlem ¾“ (DN20) na jedné straně a připojovací maticí ¾“ (DN20) na
druhé straně, délka 0,8m, pro připojení vody ke cloně (každá clona potřebuje 2 ks hadice).
Systemair a.s.
str. - 6/16 -
4. 12. 2012
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Příslušenství
MDC (včetně MDCDC)
4. 12. 2012
ABG304
str. - 7/16 -
Systemair a.s.
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Regulace vody
Regulace průtoku vody 3-cestným ventilem:
Systemair a.s.
Regulace průtoku vody 2-cestným ventilem:
str. - 8/16 -
4. 12. 2012
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Rozměry clony
Typ
AGIH2
AGIH3
AGIH4
AGIH5
Délka [mm]
1200
1800
2400
3000
DN25
X
X
X
DN32
X
Montáž
Clona AGIH pro horizontální montáž se instaluje pomocí 6ks závitových tyčí (nejsou součástí dodávky
clony) do otvorů s vnitřním závitem M10 na vrchní straně clony.
4. 12. 2012
str. - 9/16 -
Systemair a.s.
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Typ
AGIV2
AGIV3
AGIV4
AGIV5
Délka [mm]
1200
1800
2400
3000
DN25
X
X
X
DN32
X
Montáž
Clona AGIV pro vertikální montáž se instaluje pomocí montážní patky (součást dodávky AGIV) a
šroubů přímo na podlahu. Pro pokrytí požadované výšky otvoru je možné instalovat několik clon na
sebe pomocí zmiňovaných montážních patek. Pokud je celková výška dveří větší než 2m, je třeba
clonu ve vrchní části pevně uchytit ke zdi pomocí konzoly, závitové tyče a pod. (není součástí dodávky
clony), aby nedošlo k jejímu převrhnutí.
Systemair a.s.
str. - 10/16 -
4. 12. 2012
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Schéma zapojení AGI A
Clona bez ohřevu
Schéma zapojení znázorňuje vnitřní zapojení typu AGIV(H)5 s 5 ventilátory. Schéma je platná pro
všechny velikosti clon AGI, přičemž počet ventilátorů odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku
dané clony.
4. 12. 2012
str. - 11/16 -
Systemair a.s.
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Schéma zapojení AGI W – Úroveň 1
Schéma zapojení AGI W – Úroveň 2
Schéma zapojení znázorňuje vnitřní zapojení typu AGIV(H)5 s 5 ventilátory. Schéma je platná pro
všechny velikosti clon AGI, přičemž počet ventilátorů odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku
dané clony.
Systemair a.s.
str. - 12/16 -
4. 12. 2012
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Tabulka výkonů a parametry vody WL
Typ
Otáčky
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
Typ
Otáčky
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
Typ
Otáčky
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
Typ
Otáčky
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
Typ
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
Otáčky
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
4. 12. 2012
Voda vstupní/výstupní teplota 80/60°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
55,7
50,1
85,6
77,0
117,9
106,1
147,1
132,4
[l/s]
0,7
0,6
1,0
0,9
1,4
1,3
1,8
1,6
[kW]
50,5
45,5
77,5
69,8
106,4
95,8
132,8
119,5
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
38,6
36,3
39,2
36,8
40,0
37,5
40,0
37,5
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
41,4
39,0
41,9
40,0
42,6
40,2
42,5
40,2
Průtok
vody
[l/s]
0,6
0,5
1,0
1,0
1,3
1,2
1,6
1,4
Voda vstupní/výstupní teplota 70/40°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
37,2
33,5
56,6
50,9
77,9
70,1
96,9
87,2
[l/s]
0,3
0,1
0,5
0,2
0,6
0,3
0,8
0,4
[kW]
31,8
28,6
48,0
43,2
66,3
59,7
82,5
74,2
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
30,8
29,2
31,0
29,4
31,5
29,9
31,5
29,8
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
33,5
32,2
33,6
32,2
34,1
32,7
34,0
32,6
Průtok
vody
[l/s]
0,3
0,1
0,4
0,2
0,5
0,2
0,7
0,3
Voda vstupní/výstupní teplota 60/40°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
33,7
30,3
51,5
46,3
71,0
64,0
88,5
79,7
[l/s]
0,4
0,1
0,6
0,2
0,9
0,3
1,1
0,3
[kW]
28,4
25,6
43,2
38,9
59,5
53,6
74,1
66,7
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
29,3
27,9
29,6
28,1
30,1
28,6
30,0
28,5
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
32,1
30,9
32,2
31,0
32,6
31,4
32,6
31,3
Průtok
vody
[l/s]
0,3
0,1
0,5
0,2
0,7
0,2
0,9
0,3
Voda vstupní/výstupní teplota 60/30°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
25,7
23,1
38,6
34,7
53,3
48,0
66,2
59,5
[l/s]
0,2
0,1
0,3
0,1
0,4
0,2
0,5
0,2
[kW]
19,8
17,8
28,9
26,0
40,9
36,8
48,4
43,6
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
25,9
24,8
26,0
24,8
26,3
25,5
26,2
25,1
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
28,4
27,6
28,2
27,4
28,7
27,8
28,2
27,4
Průtok
vody
[l/s]
0,2
0,1
0,2
0,1
0,3
0,2
0,4
0,2
Voda vstupní/výstupní teplota 55/35°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
28,2
25,4
43,0
38,6
59,1
53,2
73,5
66,2
[l/s]
0,3
0,1
0,5
0,2
0,7
0,2
0,9
0,3
[kW]
22,8
20,6
34,6
31,1
47,6
42,9
59,3
53,3
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
27,0
25,8
27,1
25,9
27,5
26,3
27,5
26,3
str. - 13/16 -
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
29,7
28,7
29,8
28,8
30,1
29,1
30,1
29,1
Průtok
vody
[l/s]
0,3
0,1
0,4
0,1
0,6
0,2
0,7
0,2
Systemair a.s.
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Tabulka výkonů a parametry vody WH
Typ
Otáčky
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
Typ
Otáčky
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
Typ
Otáčky
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
Typ
Otáčky
AGIH2
AGIV2
AGIH3
AGIV3
AGIH4
AGIV4
AGIH5
AGIV5
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
vysoké
Systemair a.s.
Voda vstupní/výstupní teplota 130/70°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
59,9
53,9
92,9
83,6
128,4
115,6
159,7
143,7
[l/s]
0,2
0,1
0,4
0,3
0,5
0,4
0,7
0,6
[kW]
55,8
50,2
86,6
77,9
119,7
107,7
148,9
134,0
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
40,4
38,0
41,3
28,9
42,2
39,8
42,1
39,7
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
43,7
41,4
44,5
42,1
45,4
42,9
45,3
42,8
Průtok
vody
[l/s]
0,2
0,2
0,3
0,3
1,0
0,4
0,6
0,5
Voda vstupní/výstupní teplota 110/80°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
61,0
54,9
95,0
85,5
131,2
118,1
163,7
147,4
[l/s]
0,5
0,4
0,8
0,7
1,1
0,9
1,04
1,2
[kW]
57,1
51,4
88,8
80,0
122,8
110,5
153,1
137,8
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
40,9
38,3
41,9
39,2
42,8
40,1
42,8
40,1
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
44,2
41,8
45,1
42,6
46,0
43,5
46,0
43,4
Průtok
vody
[l/s]
0,5
0,4
0,7
0,6
1,0
0,9
1,3
1,1
Voda vstupní/výstupní teplota 90/70°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
49,8
45,5
78,1
70,3
107,5
96,7
134,1
120,7
[l/s]
0,6
0,5
1,0
0,8
1,3
1,2
1,5
1,5
[kW]
46,0
41,4
71,9
64,7
99,0
89,1
123,5
111,1
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
36,2
34,1
37,1
34,9
37,8
35,6
37,8
35,5
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
39,5
37,6
40,3
38,3
41,0
38,9
41,0
38,9
Průtok
vody
[l/s]
0,6
0,5
0,9
0,8
1,2
1,1
1,1
1,3
Voda vstupní/výstupní teplota 80/60°C
T přívod. vzduchu +15°C
T přívod. vzduchu +20°C
Průtok
vzduchu
Výkon
Průtok
vody
Výkon
[m3/h]
7000
7000
10500
10500
14000
14000
17500
17500
[kW]
41,6
37,4
64,7
58,2
89,5
80,5
111,6
100,4
[l/s]
0,5
0,5
0,8
0,7
1,1
1,0
1,4
1,2
[kW]
37,6
33,9
58,5
52,6
80,6
72,6
100,5
90,4
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
32,7
30,9
33,3
31,5
34,0
32,1
33,9
32,1
str. - 14/16 -
Výstupní
teplota
vzduchu
[°C]
36,0
34,4
36,5
34,9
37,1
35,4
37,1
35,4
Průtok
vody
[l/s]
0,5
0,4
0,7
0,9
1,0
0,9
1,2
1,1
4. 12. 2012
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Tlakové ztráty na straně vody
Průtok vody [m³/h]
Tlaková ztráta (bar)
Tlaková ztráta (kPa)
Tlaková ztráta na straně vody přes výměník clony AGI WH
Průtok vody (l/s)
Průtok vody [m³/h]
Tlaková ztráta (bar)
Tlaková ztráta (kPa)
Tlaková ztráta na straně vody přes výměník clony AGI WL
Průtok vody (l/s)
Průtok vody [m³/h]
Tlaková ztráta (bar)
Tlaková ztráta (kPa)
Tlaková ztráta na straně vody přes regulační ventily
Průtok vody (l/s)
Tlaková ztráta je počítaná při průměrné teplotě 70°C (80/60°C). Pro jiné teploty vynásobte tlakovou
ztrátu K faktorem podle tabulky.
Průměrná teplota vody ºC
40
50
60
70
80
90
K
1,10 1,06 1,03 1,00 0,97 0,93
4. 12. 2012
str. - 15/16 -
Systemair a.s.
Návody na montáž, obsluhu a údržbu
Technická specifikace – Thermozone AGI A (bez ohřevu)
Typ
Průtok vzduchu
AGIH/V2
AGIH/V3
AGIH/V4
AGIH/V5
[m3/h]
7000
10500
14000
17500
Hladina
hluku*2
[dB(A)]
69
71
72
73
Napětí
Proud
Hmotnost
[V]
400V3~
400V3~
400V3~
400V3~
[A]
2,4
3,5
4,7
5,9
[kg]
51
75
97
120
Technická specifikace – Thermozone AGI WL (vodní ohřev), horizontální montáž
Typ
Výkon*1
AGIH/V2
AGIH/V3
AGIH/V4
AGIH/V5
[kW]
56
86
118
147
Průtok
vzduchu
[m3/h]
7000
10500
14000
17500
t*1,3
[°C]
24
24
25
25
Objem
vody
[l]
6,6
10,1
14,0
17,6
Hladina
hluku*2
[dB(A)]
69
71
72
73
Napětí
Proud
Délka
Hmotnost
[V]
400V3~
400V3~
400V3~
400V3~
[A]
2,4
3,5
4,7
5,9
[mm]
1200
1800
2400
3000
[kg]
82
125
165
205
Technická specifikace – Thermozone AGI WL (vodní ohřev), vertikální montáž
Typ
Výkon*1
AGIH/V2
AGIH/V3
AGIH/V4
AGIH/V5
[kW]
50
77
106
132
Průtok
vzduchu
[m3/h]
7000
10500
14000
17500
t*1,3
[°C]
21
22
23
22
Objem
vody
[l]
6,6
10,1
14,0
17,6
Hladina
hluku*2
[dB(A)]
69
71
72
73
Napětí
Proud
Délka
Hmotnost
[V]
400V3~
400V3~
400V3~
400V3~
[A]
2,4
3,5
4,7
5,9
[mm]
1200
1800
2400
3000
[kg]
82
125
165
205
Technická specifikace – Thermozone AGI WL (vodní ohřev), horizontální montáž
Typ
Výkon*1
AGIH/V2
AGIH/V3
AGIH/V4
AGIH/V5
[kW]
42
65
89
112
Průtok
vzduchu
[m3/h]
7000
10500
14000
17500
t*1,3
[°C]
18
18
19
19
Objem
vody
[l]
4,6
7,0
9,5
12,0
Hladina
hluku*2
[dB(A)]
69
71
72
73
Napětí
Proud
Délka
Hmotnost
[V]
400V3~
400V3~
400V3~
400V3~
[A]
2,4
3,5
4,7
5,9
[mm]
1200
1800
2400
3000
[kg]
76
112
148
180
Technická specifikace – Thermozone AGI WL (vodní ohřev), horizontální montáž
Objem
t*1,3
Hladina
Průtok
vody
hluku*2
vzduchu
[dB(A)]
[l]
[kW]
[m3/h]
[°C]
AGIH/V2
37
7000
16
4,6
69
AGIH/V3
58
10500
16
7,0
71
AGIH/V4
81
14000
17
9,5
72
AGIH/V5
100
17500
17
12,0
73
*1) Při parametrech vody 80/60°C, teplota vzduchu +15°C
*2) Podmínky: Vzdálenost od clony 5m, směrový faktor 2, ekvivalentní absorpční plocha
*3) t = zvýšení teploty při max. topném výkonu a nejvyšších otáčkách
Typ
Výkon*1
Napětí
Proud
Délka
Hmotnost
[V]
400V3~
400V3~
400V3~
400V3~
[A]
2,4
3,5
4,7
5,9
[mm]
1200
1800
2400
3000
[kg]
76
112
148
180
200 m2
Třída krytí: IPX4
Technické změny vyhrazeny!
Výrobce:
Frico AB
BOX 102
SE-433 22 Partille
Švédsko
Systemair a.s.
Prodej a servis:
Fakturační adresa, sídlo společnosti:
Doručovací adresa, kancelář, sklad:
str. - 16/16 -
Systemair a.s.,
Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Hlavní 826, 250 64 Praha - Hovorčovice
tel.:
283 910 900-2
fax:
283 910 622
web:
www.systemair.cz
4. 12. 2012

Podobné dokumenty

Teplovzdušné dveřní clony

Teplovzdušné dveřní clony 1039 x 525 x 270 1549 x 525 x 270 2039 x 525 x 270 2549 x 525 x 270 1039 x 525 x 270 1549 x 525 x 270 2039 x 525 x 270 2549 x 525 x 270 1039 x 525 x 270 1549 x 525 x 270 2039 x 525 x 270 2549 x 525...

Více

Dveřní a vratové clony,teplovzdušné ventilátory

Dveřní a vratové clony,teplovzdušné ventilátory 1039 x 525 x 270 1549 x 525 x 270 2039 x 525 x 270 2549 x 525 x 270 1039 x 525 x 270 1549 x 525 x 270 2039 x 525 x 270 2549 x 525 x 270 1039 x 525 x 270 1039 x 525 x 270 1549 x 525 x 270 1549 x 525...

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti a využít jich co nejlépe k vlastnímu prospěchu. Věřím, že otevřený přístup k různým duchovním naukám a učitelům má velký význam a stojí za to překonat možné obtíže. Předpokládá to ovšem udržet si...

Více

Regulátory otáček, přepínače

Regulátory otáček, přepínače Pro clony Portier s elektrickým ohřevem. Ovladač slouží k přepínání otáček ventilátoru i topného výkonu ve 2 stupních. Max. proud 12 A, 230 V~. IP44.

Více

Dveřní a vratové clony

Dveřní a vratové clony DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! Thermozone AD 200 je dveřní clona s moderním designem s vysokým účinkem pro montáž nad vstupní a jiné malé dveře s výškou do 2,5 metrů. AD 200 vytváří vzduchovou bariéru mezi pr...

Více

Elektrárně Počerady - ŠKODA PRAHA Invest

Elektrárně Počerady - ŠKODA PRAHA Invest Parní turbina ŠKODA s výkonem 270 MW je dvoutělesového provedení (VT + ST, NT díl) s kondenzátorem pod NT dílem. Je instalována spolu s generátorem na monolitickém betonovém základu.

Více

Teplovzdušné dveřní clony

Teplovzdušné dveřní clony Thermozone AD 200 je dveřní clona s moderním designem s vysokým účinkem pro montáž nad vstupní a jiné malé dveře s výškou do 2,5 metrů. AD 200 vytváří vzduchovou bariéru mezi prostory s různou tepl...

Více