Exekutorský úřad Praha 1 - povinný Majer Jaroslav

Komentáře

Transkript

Exekutorský úřad Praha 1 - povinný Majer Jaroslav
asdf
Ověřovací doložka autorizované konverze z listinné do elektronické podoby
dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 64311865-116285-140902102551, že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se ze 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Laššáková Jana
Vystavil: JUDr. Ivo Luhan
V Praze dne 2. 9. 2014
Č. j. 099 EX 554/03-56
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1 , se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy ze dne 2. 5.
2003, č. j. Nc 2782/2003-5, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního výměru
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 10. 12. 1997, č. j. 4449706822, a podle vykonatelného
platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 10. 12. 1997, č. j. 2149706834,
a podle vykonatelného platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 22. 6. 2000,
č. j. 2140000560, a podle vykonatelného platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
ze dne 22. 6. 2000, č. j. 4240000560, a podle vykonatelného platebního výměru Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR ze dne 27. 3. 2001, č. j. 2140100285, a podle vykonatelného platebního
výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 28. 3. 2001, č. j. 4240100286, a podle
vykonatelného platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 19. 3. 2002,
č. j. 4240200422, a podle vykonatelného platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
ze dne 19. 3. 2002, č. j. 2140200421 ve věci
oprávněného
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČO: 41197518, se sídlem
Masarykova 340, 339 01 Klatovy
proti
povinnému
Majer Jaroslav, nar.: 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce
pro 101 409,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
(nařízení dražebního jednání § 336b odst. 2 o.s.ř.)
I.
Dražební jednání se nařizuje na den 14.10.2014 ve 12:30 hodin do aukční místnosti
soudního exekutora, na adrese Plzeň, Divadelní 2728/3a, 1. patro, č.dv. 225.
II.
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
- parc.č. St. 11 o výměře 1286 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kydliny, č.p. 44, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č. : St. 11
- parc.č. 17/1 o výměře 4136 m2 - zahrada
- parc.č. 394/6 o výměře 45 m2 - orná půda
- parc.č. 394/7 o výměře 10 m2 - zahrada
- parc.č. 659/33 o výměře 66 m2 - ostatní plocha
- parc.č. 659/35 o výměře 9 m2 - ostatní plocha
Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Klatovy, pro obec 555771 Klatovy, katastrální území 678392 Kydliny, na listu vlastnictví
č. 15 s příslušenstvím, které tvoří zejména stodola, hospodářský objekt, 2 studny a žumpa.
III.
Výsledná cena nemovitých věcí uvedených v čl. II. byla určena částkou 470 000,- Kč
(slovy: čtyřistasedmdesáttisíckorunčeských).
IV.
Nejnižší podání se stanovuje v souladu s § 336e odst. 1 o.s.ř. ve výši 313 334,- Kč (slovy:
třistatřinácttisíctřistatřicetčtyřikorunyčeské), což po zaokrouhlení odpovídá 2/3 výsledné ceny
nemovitých věcí stanovené dle § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.
V.
Výše jistoty se stanovuje v souladu s § 336e odst. 2 o.s.ř. ve výši 100 000,- Kč (slovy:
jednostotisíckorunčeských).
Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny Exekutorského úřadu Praha 1 nebo v místě
konání dražebního jednání nebo na účet soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana vedený u Komerční
banky, a.s. č.ú. 279183490217/0100, v.s.: 55403 var. symb. 1.
K jistotě zaplacené na bankovní účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li
před zahájením dražby zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Hodlá –li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před
zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor před zahájením vlastní dražby rozhodne, zda
předkupní právo je prokázáno; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
VI.
Práva spojené s nemovitou věcí: nebyla zjištěna.
Závady spojené s nemovitou věcí:
Cena závady, kterou je věcné břemeno zatěžující parc. č. 17/1, parc. č. 394/6 a parc. č. 394/7,
zřízené za účelem právo vodovodu a služebnosti vodovodu (braní vody ze studně) pro vlastníka
parc. č. St. 9, parc. č. St. 14, parc. č. St. 7/1 na základě Usnesení soudu číslo deníku 726/1937,
zapsané v části C listu vlastnictví č. 15 pro obec 555771 Klatovy a katastrální území 678392
Kydliny, pod zn. Z-6758/2006-404 (listina č. Z-9600113/1966-404).
VII.
Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou:
Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to
stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem
společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závady:
Cena závady, kterou je věcné břemeno zatěžující parc. č. 17/1, parc. č. 394/6 a parc. č. 394/7,
zřízené za účelem právo vodovodu a služebnosti vodovodu (braní vody ze studně) pro vlastníka
parc. č. St. 9, parc. č. St. 14, parc. č. St. 7/1 na základě Usnesení soudu číslo deníku 726/1937,
zapsané v části C listu vlastnictví č. 15 pro obec 555771 Klatovy a katastrální území 678392
Kydliny, pod zn. Z-6758/2006-404 (listina č. Z-9600113/1966-404).
VIII.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání,
udělí exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo, a poté, nedohodnou-li se jinak
dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc (vydražené nemovité věci)
s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět
exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, pokud
rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání
rozhodnutí o příklepu.
IX.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byla
nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce
uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění,
a ostatní věřitelé povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty,
aby exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje,
že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného
vůči nim převzít.
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.),
aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního
jednání a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, že je
mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením přiklepu předkupní právo zaniká.
Poučení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný a ti kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní
právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému soudu v Plzni prostřednictvím podepsaného soudního exekutora. Odvolání jen
proti výrokům uvedeným v odstavci I., II., VI., VIII.-XII. do tohoto usnesení není
přípustné.
V Praze dne 9.9.2014
JUDr. Ivo Luhan, v.r.
soudní exekutor
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 1
JUDr. Ivo Luhan
tel.: 296 333 728
fax: 296 333 729
e-mail: [email protected]
ISDS: f7gg8py
Karlovo nám. 17
120 00 Praha 2
Č. j. 099 EX 554/03-98
Vyrozumění
ve věci
oprávněného
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČO: 41197518, se sídlem Masarykova
340, 339 01 Klatovy
proti
povinnému
Majer Jaroslav, nar.: 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce
pro 101 409,00 Kč s příslušenstvím
se dražební jednání nařízené na den 14.10.2014 ve 12:30 h. do aukční místnosti soudního
exekutora, na adrese Plzeň, Divadelní 2728/3a, 1. patro, č.dv. 225 za účelem dražby nemovitých
věcí:
- parc.č. St. 11 o výměře 1286 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kydliny, č.p. 44, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č. : St. 11
- parc.č. 17/1 o výměře 4136 m2 - zahrada
- parc.č. 394/6 o výměře 45 m2 - orná půda
- parc.č. 394/7 o výměře 10 m2 - zahrada
- parc.č. 659/33 o výměře 66 m2 - ostatní plocha
- parc.č. 659/35 o výměře 9 m2 - ostatní plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Klatovy, pro obec 555771 Klatovy, katastrální území 678392 Kydliny, na listu vlastnictví
č. 15 s příslušenstvím, které tvoří zejména stodola, hospodářský objekt, 2 studny a žumpa,
odročuje na neurčito.
Praha dne 23.10.2014
JUDr. Ivo Luhan, v.r.
soudní exekutor
Č. j. 099 EX 554/03-99
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy ze dne 2. 5.
2003, č. j. Nc 2782/2003-5, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního výměru
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 10. 12. 1997, č. j. 4449706822, a podle vykonatelného
platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 10. 12. 1997, č. j. 2149706834,
a podle vykonatelného platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 22. 6. 2000,
č. j. 2140000560, a podle vykonatelného platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
ze dne 22. 6. 2000, č. j. 4240000560, a podle vykonatelného platebního výměru Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR ze dne 27. 3. 2001, č. j. 2140100285, a podle vykonatelného platebního
výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 28. 3. 2001, č. j. 4240100286, a podle
vykonatelného platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ze dne 19. 3. 2002,
č. j. 4240200422, a podle vykonatelného platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
ze dne 19. 3. 2002, č. j. 2140200421 ve věci
oprávněného
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČO: 41197518, se sídlem Masarykova
340, 339 01 Klatovy
proti
povinnému
Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce
pro 101 409,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
I.
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 18.12.2014 od 14:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 18.12.2014 v 14:30 hodin. Dražba se však koná,
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné.
II.
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
-
parcela č. 204/7 o výměře 172 m2 - ostatní plocha
parcela č. 224/34 o výměře 10081 m2 - orná půda
parcela č. 224/36 o výměře 4746 m2 - orná půda
parcela č. 234 o výměře 241 m2 - orná půda
parcela č. 239 o výměře 276 m2 - orná půda
parcela č. 240 o výměře 4979 m2 - orná půda
parcela č. 241/1 o výměře 1553 m2 - orná půda
parcela č. 388 o výměře 3338 m2 - orná půda
parcela č. 456/17 o výměře 697 m2 - orná půda
parcela č. 456/67 o výměře 1852 m2 - orná půda
parcela č. 486/102 o výměře 9420 m2 - orná půda
parcela č. 663/18 o výměře 266 m2 - ostatní plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Klatovy, pro obec 555771 Klatovy, katastrální území 678392 Kydliny, na listu vlastnictví
č. 15, s příslušenstvím.
III.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení činí
227.500,00 Kč (slovy: dvěstědvacetsedmtisícpětsetkorunčeských).
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých věcí uvedených pod
bodem II. tohoto usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících
k draženému celku a činí částku 151.667,00 Kč
(slovy: jednostopadesátjedentisícšestsetšedesátsedmkorunčeských).
V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje
v částce 50.000,00 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských), nejvýše však ve výši ¾ nejnižšího podání.
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději 1 hodinu před
dražbou v hotovosti u Exekutorského úřadu Praha 1 JUDr. Ivo Luhana, nebo nejpozději 2 dny před
dražbou na účet tohoto úřadu, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 27-9183490217/0100, v.s.: 5
55403, s.s.: rodné číslo/IČO zájemce o dražbu.
K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li ve stanovené lhůtě zjištěno, že na jeho
účet také došla. Do elektronické dražby budou připuštěni jen dražitelé, kteří takto zaplatili dražební
jistotu do uvedeného termínu. Hodlá-li osoba, jíž svědčí předkupní právo toto právo uplatnit při
dražbě, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před konáním prvního dražebního jednání
(v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutorovi).
Pokud nebude předkupní právo shora uvedeným způsobem uplatněno a prokázáno, nebude
v případě dalšího dražebního jednání k později uplatněnému předkupnímu právo přihlíženo. Soudní
exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je
prokázáno (toto rozhodnutí bude zveřejněno při zahájení dražby v elektronickém systému dražby).
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
VI.
Práva spojená s nemovitostí: nebyla zjištěna.
Závady spojené s nemovitostí:
- nájem pozemků na základě Nájemní smlouvy s panem Vojtěchem Biskupem, bez uvedení
výpovědní lhůty.
VII.
Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to
stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem
společnosti vyžaduje, aby nemovité věci zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závady:
- nájem pozemků na základě Nájemní smlouvy s panem Vojtěchem Biskupem, bez uvedení
výpovědní lhůty.
VIII.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po
udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem
vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
IX.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byla
nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce
uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní
věřitelé povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty,
aby exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje,
že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného
vůči nim převzít.
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního
jednání a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, že je mohou
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.
XIII.
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového
formuláře na adrese www.okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášení.
XIV.
Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz.
2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může
jako ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného
a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou
dražbu, exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup
k technickému vybavení.
4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí nemovitou věc,
kterou chce dražit.
5. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě
dle tohoto usnesení je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
6. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým
uživatelským jménem a heslem do systému, poté může přihazovat.
7. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To
neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo – v případě, že bude učiněno stejné
podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude
udělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo.
8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. 1 věta
druhá o.s.ř. se činí elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned
po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším číslem bude
udělen příklep.
9. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná
či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou
menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
10. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu,
která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
11. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží
osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které
mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti
udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba
vyvoláním předposledního podání; v opačném případě exekutor udělí příklep.
12. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až
do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
13. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému
elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.
Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Plzni do 15 dnů
od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský
úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2. Proti tomuto usnesení
mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,
povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní
právo. Odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce I., II., VI., VIII.-XIV.
není přípustné.
Praha dne 23.10.2014
JUDr. Ivo Luhan, v.r.
soudní exekutor

Podobné dokumenty

Pivoň - pozemky

Pivoň - pozemky zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít. XI. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a ab...

Více

usnesen í

usnesen í příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, pokud rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyš...

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU 1

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU 1 Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení celek. lako Zna]eckýposudekk draženýmnen]ovitostem povinneho k nahlédnuti u Erekutorského úřadu ostrava' na webových stránkáchrvwwr,lhain1b. a taktéŽ detailu drazby na shora uvedeném elektroni ckém...

Více

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti nejpozději ve lhůtě shodné pro uhrazením dražební jistoty (v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutorovi). Soudní exekutor ještě před zahájením vlast...

Více

40/2013

40/2013 Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozum...

Více

Credit House - oprava

Credit House - oprava Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražen...

Více

ke stažení zde PDF - MUNICIPAL Centrum

ke stažení zde PDF - MUNICIPAL Centrum porušeno, domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi, začíná běžet dnem následujícím po dni, ke kterému vznikly účinky vkladu práva do katastru nemovitost...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška chce dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby. Postup pro přihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem...

Více