zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
bzlt+
JUDr. Mi|an v|ha, soudní exekutor
E X e k U t o r s k ýú ř a d o s t r a v a , P r o k e š o v on á m ě s t í5 , 7 0 2 0 0 o s t r a v a
l02 EX 00ó71/09-095
č'.;,
Usnesení
Soutlnícrcliutor JUDr. Mi|an vlha. E\ckutorskj úřat|ostrar a se sít||cmProkešor'onámčstí6J.l/5'7()2(X)
()stril\ll. po.,čřenr proredcnin clclucc rra zákIadčLtsncscniokrcsrrilrosoudu rc Fňdlu.Nlistlu zc dnc
6 5 ] ( ) ( ) 9č. . t .2 l t N c 6 6 5 . l . / 2 ( ) ( ) 9k-13e( )r .ón a b 1 l op r á r t l in t o c id r r c l 7 ' l l , 2 ( ) ( ) 9k.t c n n r b r l a r r a ř i z c t rcar c l t t c c
podlc cxckutorskéhozápisu JUDr' Jiřiho TrojanorskóIro. crckutorskóho Larrdidátasottdttílro
crcku1ora
J L ' D l \ l r ] a n aV l ] r r E r c l u l o r s L é ] ú
r oř a d uO s t r a r ač
r .p r á r n ir č c i
. i ' l ( ) 2E Z ( l ' l ( )z8c d n c l 9 2 . 2 1 x ) 8
o p r á rn č r r ó l r o
N A S H F | N A N C E L T D , | Č :6 5 J 5 8 5 2 , . Ll a r c h c r c c n ' D o u g | a sB a < | ePr a r k ' N w 9 5 G L
L o n d o n ,L ] K ' z a s t '1 \ í g P
r c t rB u d z i n s k ia. d r o k á tP. ' o ' B o X 6 3 . 5 9 5( ) |V c l k ó B i t c s .
k rrnloŽcniptlhledárkroprárrrěrróho
lc rrši ]6ll -ll.l.5()Kč-a nákladr tótocrckucc
pro1ipol innórrtu Tatlc/tšSzturc. RČ: 59-|]-2!l(l|Sti. Br rtřice čp.29.7J9 95 Br střicc.
vydává tuto
dražební
vvh|ášku
t.
Nař.izuie se elektr.onickádražba, která se koná pr.ostř.ednictvím
elektl.onického
systémrr
portálrr
dražebna adl.ese
wr,w.exdlazbr'.cz
Čas zahájení e|ektronickédražby je stanovenna <|en30. tlubna 20l.l ve l.1:30hod., od
tohotookamŽikumohoudrazite|é
činitpodani'
t,končení
elektr.onické
dr.ažbyje stanovenona den J0. dubna 20l.l ve l.l:50 hod Dražbase
všakkoná do dobv'dokuddrazrtelé
soudni
činipodáni(\ ]]6i odst 4 zákonač.99/l96.3Sb,.občansk.v
řád, r' platrrém
zněni' dále.jen .'o's'ř,..)'
Bude-li v poslednichpěti mrnutáchpřed startoren1ttt
okamŽikenrukončenidražbyučiněnopodáni' má Se Za to. Že draŽitelé
stále člnipodáni a okanlžik
ukončenidražbyse posouváo pět minut od okamŽikuučiněnipodáni' Budou-|ipotéčiněnada|ší
podánípostupdle předcházejicivět1'se opaku1e'Up|yne-liod poslednihoučiněného
podánípět lnlnut.
aniŽby bylo učiněnodalšipodánirná se Za to. žedražitele
1ižnečrnipodánia dražbakonči,Podánije
pouzev připadě.Že bylo systémem
branoza učtněné
Zpětněpot\rzcno
elektronických
draŽebdraŽrtelr
zaslánimzprárryprostřednrctvim
veře1né
dato\éSitě(e.nrarlem)'
I D d a t o v és c h r á n k y |4 B h 9 " 8 6 9e' m a i | |u r a d G ] V | h an'f o , h t t p | / / W W W ' V | hnaf'o
T e l . ;5 9 6 1 1 7 3 1 0 I, c : 1 3 6 1 9 5 4 3 Z, a p s é nu E K c R p o d e V ' č -1 0 2
It.
Draženybudouncnlol'itosttporlnnehozapsané
na listu r'lastnictr
i č l.]'1l u Katastrá|niho
úřadu
pro Moravskoslezskýkra1.KatastrálnihopracorrŠtě
Třtnec.pro obec Bvstřrce.kat.úzerrri
Bystřlcenad
o|šl.a to:
.
.
.
.
pozemekparc'č,3Ó2lt5' lesnipozcmek- pozemekurčený
k plněnifunkcilesa.
pozemekpalc' č']622/l, tn'alýtravníporost.
pozemekparc'č'3808/2.tn'alýtral'níporost.
pozemekpalc č 38 |2/2.ostatníplocha- neplodnápůda'
Shorauvedené
nemor"'itosti
tr'oři1edenfunkčniceleka budoudrazenys přislušenstvirn
a součástmi
jeden
celek.
lako
Zna]eckýposudekk draženýmnen]ovitostem
povinneho k nahlédnuti
u Erekutorského
úřadu
ostrava' na webových stránkáchrvwwr,lhain1b. a taktéŽ detailu drazby na shora uvedeném
elektroni
ckémsysténlu
dražeb
ilI.
Výsledná cena dražených
nemovitostipovinnéhobyla určenana základě maleckéhoposudku
č.20l li207 ze dne l J 05 20 l I znalcelng Pav|aKrá|neračástkou
ve výši245 000'00Kč
tv.
Neinižšínodání se stanovi v souladu s ust \ j36e odst' l o's.ř' r,e výši dr,otrtřetin rÝsledne cenr
nemovitostičástkoul63 33J.00 Kč.
v.
Výše iistotv se stanoviv sou|aduS ust' \ ]]6e odst 2 o's'ř částkou20 000,00 Kč. Jistotulze
přer'odemna účet
zaplatitpouzebeáotor,'ostninl
soudnihoexekutorač,ú420034;ll48/6800,vedeného
u SberbankCZ. a.s..konstantnisymbol0J08. variabilnisvnbol 67109095a s uvedenimspecifickeho
symbolu.kteým budel' připaděprávnickéosobvjeji identifikačni
čisloa r,'připaděfuzickéosobyjeji
rodnéčislo K1rstotězaplacené
poLrzetehdv.bvlo-li před zahá1eninr
timto zpúsobemlze přihlédnout
elektronicke
drazbvzjiŠtěno.
žena účet
soudnilroerekutoratakédošla
vI.
Jako dražitel se miiže elektronickédražby účastnitpouze osoba, která je RegislroranÝm
pro dražbypr.obíhající
dr.ažitelenr
na por.tá|uwww.ex<lrazbv.cz,prokážesvou totožnosl,k této
dr.ažběse na po|.táluwww.erdtazbv.czpř.ih|ásía na írčetsorrdníhoexekulora zap|atídražební
jistotu ve výšistanovené
touto dl.ažební
lyh|áškouv čl.\,.
Registl.ovanýmdražitelemse stane kazdá osoba (lzická i právnrcká)'která se 1ako draŽitel
registr.uje
na portá|urlrru,erdt'azb}cz. a to bud.změnoujiž dřive provedené
základníregtstrace
na
..Registracidrazitele..vsekcl..N{ůj
nebose rovnoujakodraŽitelregistru1e
účet..,
v sekci..ReÍ]istrace..
Registrovanýdl.ažitelprokáŽeSVoutotoŽnost..DokIadem
o prokázánitotoŽrostiregistrovaného
dražltelepro drazby probiha1icina portálu rr,."vrr
'erdrazbvcz.. (dále jen ..Dok|ado prokazánl
totoŽnosti.').
nebo v
1ehoŽÍbrmulářje umistěnna pofiálu wrvrvexdrazbycz v sekci ..Můi účet..
rnÍbrmačnim
bannerudetarlutétodražbyna ponálu rr'.',nv'
erdrazbt''
cz umIstěnehor sekct ..Níote
dražby..poté,
co se k tétodrazběpřihlásikliknutímna tlačitko,, Př.ihlásitse k dražbě...
I D d a t o v és c h r é n k y 4
: B h q - B 6 9e, - m a | ] ;u r a d @ v | h a ' i n f oh, t t p | / / W W W ' V I h a . i n f o
T e | . |5 9 6 1 1 7 3 1 0 I, c : 1 3 6 1 9 5 4 3 z, a p s á nu E r c R p o d e V ' č .1 o 2
Podpis Rcgistrolanehodrýltele na Dokladu o prokiáni totožnostimusi být úředněor'ěřcn
celku nebostátumusj být DokIado
prál'nrcké
uzenlnčsamosprár,'nélro
osob\'.obce.rr ŠŠtho
V přípaclě
musibýt
v ust'$ 2l' 2la a 2lb o's'ř.'jejížopráVněni
podepsan
osobourtredenotr
prokázánitotoŽnosti
plná
nroc
nrusí
být
zástupcem.1ehož
prokázánol1stlnou.JeŽ nltlsl b\t uřer1něor'ěřena.nebo-1e1lch
prál nrckéosobr'1enavic potřebadoloŽitorrginálčiúředněověřenoukopii
V phpader
o1'ěřena.
úŤedně
právnrcké
osobya
právniSubJektlvltu
nebo1rného
dokladuprokazu'1iciho
výpisuz obchodnihore.1sthku
orgán'
1e1istatutární
musi být řádně l'yplněnýa podepsanýDoklad o prokazáni
doručovani
V připaděelektronického
totožnostia listiny prokazu1icioprávněni1ej podepsat(připadnětéŽvýpis z obchodnihorejstřikuu
konverze dokumenti.i'
podoby formou autorizované
právnrckýchosob) převeclenydo elektronrcké
Doklad o prokázánitotoŽnostinesnribýt ode dne jeho vyplněni ReglstrovanÝnldraŽitelernke dnr
konánitétodrazbystaršišestiměsiců,
je draŽrteliomámenopřihlaŠovaci
registracedo tetodražb.v
1nlénoa heslo
Po řádnémpro."edení
pro draŽbu
Doklad o prokazárnitotožnostis ltsttnanli prokazujicinrioprávněni Je| podepsatdoruČl
RegtstroVaný
uŽivatelsoudnimucxekutorovtněkterymz těchtozpúsobťll
a. Osobně v sídle soudníhoexekuto|.aJUDr. NtilanaVlhy. ExekutorskÝúřadostrava"ostrar'a
podptsu
náIrr 6]4/5 V tomto připadě neni nutne úřednior.ěřenr
Moravská ostrava.Prokešor,'o
drazrtel
za předpokladu'Že Registrovany
Dokladu
o ověřenítotožnostl
na
dražitele
Reglstrovaného
platným
úředninl
před soudnimexekutorema prok'Žc se mu
podepiŠe
Dok|ado ol'ěřenitotoŽnosti
průkazem'
b . Zasláním v pisemnéformě držitelenrpoštovnílicence'
zasláním na :rdresu elektronické podatelny soudního exekutora
c . Elektronickým
.18hg869
[email protected] rnfo nebo do t|atovéschránky sorrdníhoexekutora - lD datol.éschránkv
d . t]loženimna portálu www.erdrazby.cz v sekct
.'Ntůj
účet''
vil.
Práva a závady spojenés nemovitostmi- nezjištěny'
VIII.
Závady, kteréprodejemv dl.ažběnezaniknou_ nez1tštěrr'v'
lx.
po
dnem následu1ícim
nemovitostis přisluŠenstl.im
VydraŽitelje oprávněnpřevzítl,-n-dražené
přislušenstvims
nemor,'itosti
vydáni usnesenio přiklepu VvdraŽitelSe stává Vlastnikemr'ydraŽený'ch
vydáni
usnl'senio
podirni.
ke
dni
a
to
nejvyšši
právni
zaplatll-|i
přiklepu
mocr
a
nabylo-liusnesenio
přiklepu($ 69 e ř vc spojerri
s $ ]36l odst'I a2o's ř.)'
x.
podstat'v
se mohou oprávněný.ti. kdo d t ' ň z e n t p i t s t o u p | I1| a k o d a l Š r
Při ron,rhu rozdělované
oprál'nění.a dalši věřltelépovinnéhodomáhatuspokojeni jiných r,rynrahatelných pohledár'ek za
l D d a t o v és c h r á n k y :4 B h q B 6 9 ' e - m a | | :u r a d @ v l h a . i n f oh, t t pr / / w w wv. l h a . n f o
T e l . :5 9 6 1 1 7 3 1 0 I, C ; 1 3 6 1 9 5 4 3 z, a p s é nu E K Č Rp o d e V ' č '1 o 2
povinnýmpřiznanj'chrrkonateltlrnlrozhodnuttr-n.
smirem nebo jiným titulenl rtredenvmv s 27:1
zněni (dálejen osř)nebo v $ 40 zákona
soudnrřád. r platném
zákonač' 99/19ó]Sb. obČanskr
(exekučni
zákonů
řád)a o změnědalšich
a erekučni
člnnosti
č' l20i200l Sb'' o soudnicherekutorech
pro
prodár
neŽ
právem
ncnlor'itostech.
Zasta\ninr
na
aných
(dále1ene.ř')anebopohledárek
za1rštěnrch
kterébyla nařizenatatoexekuce.jestliŽe1e phhlási u soudnihoexekutoraneipozděii do 29' dubna
a tt. kdo
soudnímuexekutorovi'oprár,'něný
{!.1|- " tétolhťltěmusíbýt přihláška í.át|nědor.učena
jim
byly
do řizeni pňstouplli1ako dalšioprál'něni'mohou své pohledávkypřihlásit.jen jestliŽe
poprarn]
40
ř,
274
ř,
nebo.S
e
přrznányrozhodnutim.
nebo';iným
v
o
s
titulem
uvedeným
srnirem
$
mocl usnesenio nařizeniexekuce'
V pňhlášcemusi být uvedenavýšepohledávkya 1e1ihopřislušenstvi.
1e1ihoŽ Lrspoko1enise
věřitel povinnéhodonráhá,K př'ihlášcemusí být pi.ipojenylistiny, a to v originá|e nebo úř.edně
Že jde o pohledávkupřimanourykonatelnýmrozhodnutim.smirem nebo
kooii" prokazu1icí.
ověř.ené
zajištěnou
zastar'nim
.1inýmtrtulemuvedenýmr' $ 27zlo s,ř,' nebo Q.{0 e'Ť.aneboo pohleclávku
právem na prodávanýchnemovltostech.
K přihlášce,v niŽ nebudeuvedenalÍše pohledávkynebo
nebudcsoudniexekutorpřrhlížet'
1e1ihopřislušenstvi.
xI.
Soudni exekutor ly{vá oprávněného.t.v.kdo přistoupiIi do řízeni.1akodalšíoprávněni. a ostatni
věřite|é povinného.kteři přihlásili nebo podle vÝroku X' tohoto usneseni přihlási u podepsaneho
soudniho exekutoÍa své pohledár,ky za povtnnýtn. aby sdělili soudnimu erekutorort. zda zlii].rir
dražebniho jednanr. ntuze
zaplaceni sr,ych pohledávek' Nepožáda1i.lio zaplaceni před zahá1enin.r
r,ydrazitel d|uh povlnného vůči nin převzit' Převzetim dluhu nastoupi lydražrtel '1ako dluŽnrk na
misto povinnóho Souh|asu věřrtele se přitom nevyŽaduje.Je-li pohledávka' do niŽ nastoLrprl
nel])o\tto5tl.
r,ydraŽite|misto povinného jako dluŽnik. ZaJištěnaZáStaVnim právenr k r'rydraŽené
působizástavni prár'o r'účivydražiteli(s 69 e ř. ve spo'1eniS \ 3.]óg o's'ř')'
xlt.
drazbu($ 52 e'ř' ve spoJent
kdo n]á právo.kterénepřipouŠti
Soudnierekutorvyzrlvákaždého.
je
uplatnil lt soudnihoexekutora.a ab.vtakovéuplatněnipráva prokázal
s Lrst \ 267 o s ř'). aby
pŤedzahá1enimelektronické
draŽby..1inakk 1eho právu nebudepři provedeníerekuce
ne1pozdě-1i
oi l hI i Ž c n o
xilt.
předkupniprál'o.1e mohou uplatnit1en v drazbě'1ako
osoby,.kterérnajík nenrovitostem
drazrtelé'
L,dělenimpřiklepupředkupniprávo zaniká.Hodlá-lrosoba'1iŽ svědčipředkupniprávo-toto
prár'ouplatnitpři drazbě.musíje uplatnit a prok:izat neinozděii do 29. dubna 20l.l (r,tóto lhůtě
prár,avčetrrě
soudninruexekulorovlněkterynl ze
důkazů
rlusi br't uplatněnipřeclkupniho
@!4
ještě
pŤed
zahájenrm
vlastni drazbv rozhodne
zptrsobůur.edenýmr,' čl' Vl.)' Soudni exekutor
(totorozhodnutibuden'eřejněnopři zahá1enr
drazbvv
usncsenim.zda předkupniprávoJe pÍokáZano
připustné
neni
Proti
tomuto
usneseni
odvolani
systému
dražby).
elektronickém
xtv.
kterytoto
podánibude určenr'ydraŽitelem
ten dražrtel.
Že r,připaděste1ného
Soudniexekutolurču1c'
jako
př1ato
prr,ni
podáni učini1ako pnni a toto podáni bude systémemelektronickédrazby
stejnépodánijako jiŽ dřil e ucincne
a potvrzeno'Z tohotodúvodubudedrazrteli.kteý by hodlalučrnrt
mít
nemťtŽe
(a nesvědči
dražbyoznámeno.Že totopodá'rri
mu předkupniprávo).systémem
elektronrcké
Da|šipodánitedv musi být Vždyri,Širnež
na základěkteých b1'se nrohl stát l.ydražite|em'
účinky'
l D d a t o v éS c h r á n k y ;4 B h q 8 6 9 ,e - m a i | :u r a d . 6 ) V | hna f' o , h t t p : / / W W W . V I hnaf 'o
T e | . :5 9 6 1 1 7 3 1 0 I, Č |1 3 6 1 9 5 4 3 z, a p s á nu E K c R p o d e V . č 1' 0 2
předchoziučrněné
podáni'přičenŽ1ednotlir'á
poclánise zvyšu1iminimálně o | 000.00Kč.Pokud bv
přestodoŠlo
svsténrem
elektronickedrazbr'kakceptacI
.t".;ného
po.láni
d,ffi.Sto
steJny
"i.. pak
okamŽika nebude-limožnouděiit přiklep zájcmcr s předkupninlprávem.
soudni exekutorurči
r.rydrazitele
losem.
Př.edchozíodstavecnep|atipro dražitele,ktelým svědčípř.erlkupníprávo _ v připadě'
Že
bude učiněnostejnépodáni drazitelenl'kterémusvědčipředkupniprávo a nebude
učinůno
podáni
v1.šší.
budeudělenpřikIepdražiteli
jemuŽsvědčí
předkupniprar'o
xv.
Po skončeni dražby bude v s1'stémueIektronických clraŽeb na portálu
rvrlrv,exdrazbv'cz
zrc'řqněna osoba. která učinilaneJv}'šši
podali a \1še nejr1'ššiho
podáni,
od okamŽiku zveře.;něniosoby s nejvyššimpodánim a r'1lšenejr,yššiho
podáni běži účastníkúm
dražb1' lhůta 2 hodin, ve ktel.é mohou uplatnit nárnitky pr'oti ut|ěIenípř.ík|epu,
V pirpadě. Žc
budou podánv nárnitkv proti uděleni přiklepu' rozhodne o nich soudní
.*"kuto,. u,n","nim. které
Z\eřeJnl \ systénluelektronickedražby V připadč.že budou námltky
shledány důvodnými'pokračqe
draŽba předposlednímpodánirl. l'ýšetohoto podani bude obsaženav usneseni.
kterym bude soudnitll
e\ekLltorelnrozhodnuto o námitkách' s určenimokamžiku. od kreréhoje
mozné činit da|ši podánr
D r a Ž b ap o k r a č u j ed o d o b y . d o k u d 1 s o u č i n ě n ad a l š ip o d á n i ( č l I ' t o h o t o
u s n e s e n i ) P r o t i L t s n e s e not
rozhodnutio námitkách proti uděleni pňklepu neni oclvoláni připustné.
xvt.
Usnesenio přik|epuse r,elektronické
podobězveřejniV systému
elektronické
drazbyna ponalu
w.'uvu''
exdrazb}''
cz a doručise osobánrdle ust $ J.]ók o,s ř
Poučení:
Protttomutousnesenimohoupodatodr''olani
oprávněný.
ti' kdo do řizeni pňstoupili
.]akodalšioprávněni'povinný a osobv' kteréma.1ik nemovitostempředkupnrpralo'
věcnéprávo nebo náJemniprávo.a to do l5 dnůode dne donrčenijeho
pisemneho
whotovcni ke Krajskemu soudu v ostravě prostředn
ictvinl souclnihoerekutora
JLIDr N,lilana
Vlhy' od''olfuiJenprotivýrokům
I ' ll'. V|l,, IX'. x . XI'' Xll, neboXllI
tohotousneScninenipřipustné'
I p o z o r n ě n í: Ve snlysluust $ 336codsl 3o,sř obecnrúřad.vJehožob''odu
'1enemovltostuveřqni r,'1.hlášku
nebo .1e.]ipodstatnýobsah způsobenrv nristě ob''yk|ýrn.
a přrslušnýkatastrálniúřadur'eře.1ni
r'r,'hlášku
nebojeji podsratnýobsahna své
úřední
desce'
\l ostrar,'ě.
dne 2.1,0] ' 20 l 4
otisk úřednihorazitka
J IJDr.Jaroslar.Kuba, r,.r
erekutorskÝkandidát
pověřenýsoudnímexekutorem
ID datové
n k y : 4 8 h g 8 6 9 , e - m a i l l u r a d @ v l h a .n f o , h t t p : / / w w w . v l h a . l
T e l . r5 9 6 1 1 7 3 1 0 I, C r 1 3 6 1 9 5 4 3 z, a p s á n u E K c R p o d e V ' č .1 0 2
Dr.ažcbni
rr hláškase donrčr.rjc:
oprrirnčný:NASH FINAN(.E L1 D. rcg č ó.j5lJr2. .l Larch Grccrr.Douglas Badcr Park. NW9 5GL
L o r r d o rUr .K . z a s t .I ! 1 g rP' c 1 rB u d z i n s k ia. d \ o k á t P. , o B o X 6 3 . 5 9 5( ) l V e l k á B i t c š .
2 . p o r i n n j : T a d e á šS z t u r c R
l tl.s t ř i c cč p ' 2 9 . 7 3995 B r s t ř i c c . Č :5 9 - l 2 - 2 . l i r ) l 5 B
3. Katastrá|níúřatl pro Morar skoslczskj kr:|'i.Katastrá]ni
pracorištčTřincc (úicdnidcska)
{ . F i n a n č nú
í ř a t |p r o M o r a r s k o s l e z s | ikír a j . ú z c m n p
í racorištč
r T ř i n c i . N á n l č s tSi r o b o d 1| l . l l . 7 3 9 6 3
Třincc
5. obecní úřad Brstřice. B1střicc33-l.73995 Br střicc(Ílřcdnidcsxat
6. MčstskíírřadTřincc. Jablunkorskálíl().739 (l3Tňncc (úřcdnidcska)
7. okresní sprítra socili|níhoZabezpcčcníFrÝ(|ek-Ntístek'Palaclcho ll5. 738 ()l Frydck.J\{istck.
(pracolišrěTřincc)
lJ. Všeobccnťrzt|rrrrotní;lojišt'or
nl Čcrkt repu|rIiL.r,U zctnltr pracorištčFn dck-Mistck
9 ' z l i s t a r n íl ě ř i t e l : G E M o n c \ B a n k .a ' s ' .I C : 2 5 6 7 2 7 2 |V| r. s k o č i l o r al ' l 2 2 1 | al.. l ( )2 8 P r a h a . l - 1 \ ' 1 i c h | c
l | ) .Z i l s t a \ n i\ č ř i t c | :I l l g F r a r r t i š cHl á j c k . r č ' 5 ( ) ( ) 3 ( ) 5 i ( )U| k8r. a t i n s k á2 5 l J l - 2 7 2 ( ) l K l a d r r o . K r o č c hrl.a r
p r z i s t ' 1 \ 1 gPr ,e t rH á i c k a d r o k á ts e s i d l e nar d r o k á t nki a n c c | á ř M
c i c h a l s k á . 1 . . l l(2) |I , i t o r r r ě ř i c c
l l. lást \ni l'čřite|: Scl crotrrorlrska p|1rrrrcnsLr.a s. lČ -t76757-llJ.I)lrnárni 27.llll,(l.7()2 7]
ostrara-l\1orar
ská ostrara. pr zást, Mgr' Kanril Strpa. ad\okát ad\okátllíkancclářc Ccstr Partncrssc
sIdlcnladrokátrrikancclářcPlr nárrri27.l8/(l.7()272 ostrara-Morarská ostrara
l]. r':istarní\čřite|:Pctr Porrcza.r'č'7ó()82l]i.l9+8.
KonrorniLhotka]()().739 53 Hno;ník-pr zást 1\'1gr
I:ra
H i l ] a .a d r o k á t k a
s c s i d l c n ar d \ o l á 1 l lLi a n c c l á ř cN á d r a ) n]i ! l / 8 .7 j 7 ( | |C C s k \T č š l | r
l 3 . z l i s t a r n í\ č ř i t c | :V o d a | o n eC z c c l r R c p r r b l i cJ s ' . | Č ] r 7 8 8 l ) ( ) l V
. i r r o l r r a d s k3á2 | 7 l | 6 7 . l ( ) ( )( ) ( )P r i l h o
l0-$11'4tti".
l . | . z i i s t a r ' n\íč ' ř i t e |A:g r c l l C a p i t a l .' p o l s r o . I C . l j 7 ( l I i J l { .P a ř i Ž s k ál 2 l t , / 2 2].l ( ) 1 ) (P) r a h al J o s c l b r . p r
zást J\|grTonráš1\,1uŽik.
adrokát sc sidlcnradrokitni kancclářcPařížská
22. I l() ()()Prahal
l 5 . z l i s t t r n ír č ř i t c | :I E S R E A L & C o N s U L T l N G s p o l ' s r , o , .I Č :( l ( ) 7 ( ) - l ( )s8c(s) i.d l c n ro s t r u ž r r i c k] 2
á (r'll.
7 7 9 0 (Ol l o m o u c
1 6 . z í t s t a r nríč ř i t e | :C c r r c r a lPi o j l Š t o \ | ]aa' .s . | Č í , l R 5 . , x { Íslc. s i d l c r t B
t č | c h r a d s k2á9 9 il 3 2 . l 2 ( ) ( ) (P)r a h a
2-Vinohradr
l.. /ii\ti|tnílčřilť
V |I :c d i s | íS\ z r r r c kR.( 0 2 | l | ] { l ]l2( l .Č r . l a . , . kIlx 2 í |, | ) 7 . 1 7 l ť
J lc s l l f c š r r r
l t | ' p ř i h | á Š c n\íč ř i t e l :A T L A N T I C D I ] P o S l T A R Y L L C . s c s i d l c n r3 . l l l S i l r e r s i d cR o a d .R o d l r c lB u i l d i r r g .
Suttc l()+.Wilnringlon.DE I9lJI(). USA. pr zást. Mgr. Ing' Gabricla IVlilotor
á. adrokátka sc sidlcnr
adrokótrrikancclářcDaliborora ó.llJi3lt,7()9()()ostrara-MariárlskóHon
l9. přih|ášení\čř.itel:E\cktltolskrúřadFňdek-\lístck.solldnicxckutorMgr' JaroslarKocincc.l-L'N'l'
2().přihlilšenÍrčřitc|:Erckutorski úřadPraclraticc.
soudnicxckutorN{gr'Karril Košina
2 l . p ř i h l l i š e n rÍ' č i . i t cK| :A R I R E , \ L r s . l C ] ( ) 7 y ( , 2 ] 8s .c s t d l c t lFt n d c c k á 2 7 2 .7 3 i )( l l I . ř i n c c - S l a rMcč s t o p r ' l á s t ,J U D r ' J o s c f Z u b c ka. d \ o k á lS cs i d l c n ra d ro k á t r rki a n c c l á ř el ' n r á 1 3
c 9 8 .7 ] 9 6 l T ř i n c c
l 2 ' 1 r ř i h I l i i e n ír ( ' ř i t c | :\ t a l c b t t r. p o ř i t e l r r aC c ' k c s p o ř r t c I r l rl . \ . I ( ' ( l { ) l | ' 7 ( ' ( l..cl . \ | d I c | ]\] r r l o | l r r d . k a
| 8 ( )lió 3 2 . | 3 ( )l I P r a h a3 . p r z á s t 'l v ' l g rP c t rN o r á L .a d t o l á ta d \ o L á t nki a n c c l á ř cH a r c l . H o | á s c kP a r t n c r s
s c s i d l c mH i l l c h o6 . 6 0 20 0 B r r r o
23. Erekutorskj úřat|P|zcň.mčsto.
soudnicxckutorJUDr ZdcnčkZitka
2"l. Erekutorský úřat|Šumperk,soLrdnicrckutorJUDr' Jiři Pctnrit
25. Elckutorský úřad Frít|ek-Místck,soLldnicrckutorJUDr Jiři Trojanorskj
'forrráŠ
26. Erekutorský úřad Přcror. soudnicrckutorJUDr
Vrána
27. ErckutorskÍ úřar|Praha l(),soudnic\ckutorI\1grRichardBcdrrář
2tl. E\ekutorský úr1at|
ostrarrt. soudnicxckulorlVlgr'Jiři Král
29. Erckutor.skÝúřrrt|ostrar a' soudnicxclutor l\{gr'Parla FLrčikor
a
J(). Ereliutorskj úřrrd Prostčjol, soudIricrckutor]!1grLcnka Ccrnoškor
ó
3 1 . E r c k u t o r s k íú ř a t lN o r ý J i č i n 's o u d nci x c k u t o lr\ ' l g rI n g M o n i k aM i c h l o r á
32. Erckutors|r'júřrrdPlzcň-mčsto,
soudnicrckutorMgr' Irr.qJiři Prošck
3 3 . E r e k u t o r s k ýú ř a do s t r a r a , s o u d n íe \ e k u t o rJ U D r ' N t i | a nV l h t ( ú ř e d rdr ei s k a )
l.
d a | šoís o b ru r e d c n ér u s t .s J 3 ó c o d s t .I o . s . ř '
Vyvěšeno:'1b |,. ..0' í9
Sňoto:
l D d a t o v éS c h r á n k y :4 B h 9 8 6 9 ,e - m a : u r a d @ V I h a . i n f oh,t t pr / / w w wv. l h a .i n f o
T e ' | 5 9 6 1 L / 3 ] ' o ,l c | 1 3 6 1 9 5 4 3 z, a p s d nL F | Č Rp o d e V ' Č1. 0 2
1 t'
'f
.

Podobné dokumenty

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI zdravotnicla.ich prostiedkfi, hradek, osobnich_ ochrannfch piostiedkri, potieb pro dilnu, kancel6i, spon a domAcnost \T/mezen6 piflohou tohoto osvdddeni. Toto osvdddenije dokiadem o udeleni akredit...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Dne 15.05.2013 rozhoď KrajslqÍ soud v Plzni o zahájení irrsolvenčníhořízeníďužníka Jaroslav Šestiák,a to zveřejněním vyhlášky čj. KSPL 20 INS 13588/2013, čímžnastďy účinky spojené se zahájenÍm inso...

Více

``{J`l !is4 usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

``{J`l !is4 usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) přihlédnoLrt pouzetelrdy.bylo-li před zahájenimclraŽebního Že na účet exektrtora také souclr-rího doŠla.

Více

Exekutor§ký úřad Děčín

Exekutor§ký úřad Děčín osoby s nejvyššímporláním a \,ýše ncjqššíhopodání běžíúčastní}iům dražb1, !h!!& přo uplatnění nínritk!, proti Uděltní přik|cpu v dólce 2 hodin. Nánlitk],_je nrožné soudninlLr e.icktI1o|oťi doručit ...

Více

ŽL 01/1995 - Obec Žilina

ŽL 01/1995 - Obec Žilina je 1epší)na obecní úřad nebo č'lenovi zastup!ielst,re: kteráho jste vol i'li a máte k němu dŮvěru. TᎠnán riůžet,esděl it, cc jste ocnotrii sami uCěla+. nebo zajist !t, ai jiŽ za odmŠnu nebo zaCar...

Více

Exekučni kaz tJ. ~. earo

Exekučni kaz tJ. ~. earo 08.03.2007. v souladu S u. nesením Okresního soudu ve Žďáic nad Sázavou re dne 29.06.2007 č.j. 12 N ;4 12007-3. k uspokojeni pohledávky cpravnčného v částce 20 188.80 Kč. úroků ve v :'ši :? .00 I. ...

Více

ZDE - Tamron

ZDE - Tamron ! !'vk!ipynL pr rivrl( \or,Lr..o5tro5t \ r ].]ŤýI mi||ýr ljtlJ] | P.úte..]o!. ( \ o r'l: ! {on Lr7f.!.! j(-r.rrlrI ijl \aL ' ^Ž[{l'. Óij li^. !..h il..i ]l |.i] l].ř rlm..n.] |Í| n.l].i.nI. po.čn n...

Více