JAMN LIPINA RYT˝SKO

Komentáře

Transkript

JAMN LIPINA RYT˝SKO
JAMN
133
680
LBC 4
715
D˝RECK
Z`DUN˝ LES
714
671/3
ZT
NR
BK
OP
K1
24
ZO
ZO
709
r
1010/1
r
1004/1
719
r
1005
r
1009/1
r
1006/1
LIPINA
10
04
/2
10
06
/2
r
1010/3
720
145
r
K Lipin
1007
r
r
1008/1
1003/1
1010/2
978
76/2
1009/2
984/3
977
10
03
/2
983
705/1
1009/3
722/1
6/3
K1
2
97
K
708/1
679
97
4
6/
5/
1
97
73
702/1
LP
LP
678
710
704/1
144/3
97
5/3
716
74
988
79
T
3
989/1
O
86
K
BR
984/2
990/1
BR
87
705/3
702/2
2/
1
ZT
991/1
ZT
1000
701
975/2
979/2
1011/1
1001
713
72
993
677
PLOCHY PRO HROMADNOU REKREACI
RH
80
PO
Borky
692
144/4
79
PLOCHY
REKREACE
1013
85
1
722/4
1018
984/1
S
BU
NR
B
144/2
BR
84
1009/5
671/2
9/
97
LB
K
705/2
987/2
SK
695
6/2
75
982/3
82/1
83
2
991/
PLOCHY PRO RODINNOU REKREACI
RR
722/2
82/2
BR
986
1/4
PLOCHY BYDLEN˝ V RODINNCH DOMECH
BR
97
/2
IN
OP
704/2
1
4/
14
08
1009/4
101
BR
BYDLEN˝
REZERVA
694
718/2
4
2/
98
10
IP
708/2
259
985
S
BU
PLOCHY
N`VRH
L
722/3
STAV
OP
982/1
Lipina
ZZ
1011/3
4
721/1
PLOCHY ZASTAVNHO A ZASTAVITELNHO ZEM˝
982/2
ZT
723
RBC 702 BORKY
699
682
700
975/1
726/1
132
992
999
671/4
78
994
995
OV
VEEJN` VYBAVENOST
OV
671/5
683/2
LP
6/2
OB¨ANSKHO
696
703
676/1
72
681
SPORT A TLOVCHOVA
OS
1012
718/1
4
97
PZ
LP
ZELE VEEJNCH PROSTRANSTV˝
PZ
K)
PROSTRANSTIV˝
PD
M
(JA
739
A
PLOCHY SM˝EN VESNICK
SV
DROBN` VROBA A SKLADOV`N˝
VD
LP
735/2
748
LP
746/2
744
671/8
691
688
754
LP
768
757
766
r
998
K Lipin
KO
RI
DO
R
K
ZEMDLSK` VROBA
VZ
ZO
737/2
737/1
71/1
ZT
A SKLADOV`N˝
683/1
712
731
RB
N
VD
K
AN
675
P
LA
742
PLOCHY VROBY
ZT
697
E
72
PLOCHY SM˝EN
OBYTN
686
P
K
NS
KOMUNIKA¨N˝ PLOCHY
PD
996
O
OT
ZT
728
671/6
707/1
71/2
PLOCHY VEEJNCH
671/9
750
773
771
774/1
790
LB
PLOCHY INENRSKCH S˝T˝
TI
674
VR
T
4
TI
INFRASTRUKTURY
84
673
12
PLOCHY TECHNICK
PLOCHY POZEMN˝ DOPRAVY
D
772
K
D
K2
770
PLOCHY DOPRAVN˝
INFRASTRUKTURY
H
727
707/2
OS
VYBAVEN˝
SM SIL
.I
R
I/
PO 351
L
N
`
PLOCHY
ZT
793
794
788
791
5
805
13
230/1
808
PLOCHY NEZASTAVNHO ZEM˝
STAV
N`VRH
ZO
LBC 1
806
823
REZERVA
824/1
822
r
VODN˝ PLOCHY A TOKY
H
LP
824/2
PLOCHY VODN˝ A
VODOHOSPOD`SK
815
918/4
K LIPIN
ZT
826
918/5
71/6
OP
ORN` PDA
ZO
PLOCHY
846
134
5
95
ZEMDLSTV˝
ZT
ZT
TRVAL TRAVN˝ POROSTY
ZZ
ZAHRADY
NRB
849
KK
124
918/3
ZZ
970
88
/3
Rybnky
71/4
13
863
671/1
670/1
LBC 2
1036
70
PLOCHY
LP
LP
PLOCHY LES
LK
LK
PLOCHY KRAJINN ZELEN
669
82/1
88/1
LESN˝
ZT
143
N˝OV
865
71/5
69
81
71/7
969
U foroty
HLADOV
870
lbky
82/2
136
PLOCHY
PLOCHY BIOCENTER
OP
P˝RODN˝
Płedn kamenitÆ
r
918/1
864
873
85
OP
H
U piŁÆku vlevo
KONCEPCE DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY
902
668/1
ZO
68/1
STAV
N`VRH
REZERVA
ZT
N
67/24
67/23
SILNICE
ZO
VaovskØ doln
88/2
r
666
D`LNICE
r
665/1
914
ZO
TI
67/25
r
918/2
M˝STN˝ KOMUNIKACE
665/5
215
265
665/3
67/1
668/2
665/2
8/1
102
PARKOVIT A GAR`E, ZAST`VKY AUTOBUS
P,G,BUS
293
ZO
CYKLISTICK TRASY
ZO
LK
68/2
KK
124
P,G,BUS
925
OSA KORIDORU PRO VYSOKORYCHLOSTN˝ TRA
R
r
13
7
289
KONCEPCE TECHNICK INFRASTRUKTURY
N`VRH
ZT
REZERVA
TI
67/4
PLYNOVOD STL
1028/2
930/2
ZO
LP
SIL
233
VODOVODN˝ AD
918/6
/35
. II
3
`
1030
1029
NRB
STAV
Nad ZdrÆkem
ˇ
VEDEN˝ VVN 110 kV
931
VEDEN˝ VN 22 kV
67/6
ZT
KABELOV VEDEN˝ VN 22 kV
ZO
r
661/2
65/1
223
Płedn dl
SDLOVAC˝ KABELY
ZT
r
310
RADIORELEOV TRASY
954/1
13
MarovskØ
0
PLOCHA PRO RETENCI POVRCHOVCH VOD
LBC 7
ZO
90
930/1
89
NA MAROVSK
661/3
ZO
ZO
REZERVA
1038
LK
13
8
N`VRH
ZT
7/1
STAV
ZO
64
KONCEPCE USPO`D`N˝ KRAJINY
ZT
REGION`LN˝ BIOCENTRUM
67/10
650/2
OP
NADREGION`LN˝ BIOKORIDOR
ZT
U HavlŁkova kłku
312
4
0/1
65
313/2
ZdrÆk
649/2
LP
643/1
649/5
r
639/1
H HLUBOK
320
ZDR`K
650/9
NOV` TRAPA
321/2
250
INTERAK¨N˝ PRVKY LINIOV
ZO
52/1
LP
87
649/4
645
H
621/2
LK
LK
NovÆ Trapa
331
650/10
651/4
Hlubok
644/3
OP
649/1
335/2
ZT
VEEJN PROSPN STAVBY A OPATEN˝
N`VRH
96
1034
8/3
629/1
57
STAV
626
ZT
967/2
REZERVA
64
7/2
LK
VEEJN PROSPN` STAVBA PLON`
TI
SIL. II/351
313/1
LOK`LN˝ BIOKORIDOR
SMR TEB˝¨
LBC 3
644/1
LOK`LN˝ BIOCENTRUM
r
ZT
ZT
329
621/3
ZO
H
LK
341
621/4
NRB
632/1
973
160/1
JAMN
350
50/2
946
352
144/6
122
ZT
Na humnech
6
r
KK
124
1014
5
0
/7
132/1
119
ZT
131
2
347/2
950/
111
144/5
r
611/2
ZO
r
132/2
r
144/8
633
637
50/3
621/1
965
118
4
ASANACE
629/2
611/
VEEJN PROSPN` STAVBA LINIOV`
354/3
LP
338/1
333/2
611/1
14
4/
3
112
52/6
r
67/1
U drøbeÆrny
r
140
146/6
132/3
611/3
140
595
84/6
104
BR
119
107/4
120
46
47/2
125
2
BUS
VZ
91
398/5
373/2
1062
OV
2
968/1
398/3
OV
388/7
27/1
380/4
384/3
201
36/10
160
44
384/2
380/3
72
261
388/3
BR
BR
BR4
1056
134
513/22
125
513/19
1067
1066
134
BR3
10
506/2
38/4
513/33
r
169/1
203
ZT
407
12/1
LBC 6
ZADN˝ LOUKA
959
512/13
406
ZZ
BR
56
512/25
/3
JAMN
r
513/14
161
38/1
VD2
402/2
512/12
152
506/1
LK
H
188
142
512/10
VD2
VZ
ZZ
512/15
512/11
414
36/5
LP
3
/2
512/16
191
1063
158/1
31
RYT˝SKO
21/2
512/28
193
7
512/39
20
512/37
192
512/27
512/33
150
206
38
512/
512/29
512/31
LP
149/1
170
512/18
4
2/2
2
ZO
512/19
512/36
512/40
LP
4
149/3
12
K
K
B
R
N
512/30
21/3
N
RA
OV
129/1
26
97/1
r
30
ZT
D
102/2
LP
102/3
402/1
Krajina
r
512/1
LP
102/4
ZO
LK
401/1
128
141
/3
LK
ZT
5
VE
BE
ZT
2
.
SIL
3
961/1
512/34
5
149
5
II/3
VD1
VZ
ZT
450/2
SPOJ
V
O
T
DA
50 m
VKA
3
53 N
/3 B
II Y
.I
L RR
M
225
S
LP
512/35
960/1
SI
51
9/
14
21/4
512/17
38/3
27/2
BR11
102/1
151
2
51
211
119
3
968/9
r
513/1
153
1
402/3
190
189
OS
16
400/1
r
513/29
144
154
509
SV
BR1
513/34
513/30
512/26
OS1
38/8
513/32
512/14
LK1
OV
376
400/2
513/37
514/3
140/1
/5
401/2
145
513/35
512/5
r
508
33
0
ZT
BR
1050
1051
4
10
1052
0
11
513/36
143
507
BUS
BR13
6/1
1053
1054
1048
370
520/5
513/27
204
BR4
5/2
ZZ
40
10
514/5
513/31
137
9/2
16
512/32
38/5
127/1
513/38
199
136
511/1
1
36/9
17/1
/1
10
135
5
BR12
12/2
43
512/3
1059
/3
ZO
520/4
263
513/25
1047/1
47
514/2
513/26
142
513/20
132
260
228/1
TI1
Kopce
262
513/21
512/2
BR
1047/2
OV
38/7
377/1
377/2
BR
944/4
38/6
377/3
520/3
513/23
514/1
146
368/1
H
36/6
513/13
513/15
20
15
968/8
513/12
113
117
513/16
2
4/
SV
9
513/18
105
22/2
1049
6/5
1023
943/24
114
1060
6/6
106
1
36/7
513/9
1041
OV
944/1
8
10
7
OP
ZZ
4
6
104
14/5
VD
r
380/2
7/2
14/4
21
34
1055
384/6
22/1
r
B`RTV
2
3
5
6
ZT
BR1
513/11
41
384/4
13/2
9
30/1
521/1
108
107
513/6
1042
30/2
513/5
513/8
12
30/3
369/2
384/1
/4
30
944/6
384/5
6/3
SV
H
388/2
388/8
15
20/1
26
8/2
150
388/1
129/2
1017
20/2
4/
MLNSK
19
18
13/1
129/2
8/1
BR
16/1
27/1
9
8
187
520/2
513/4
513/10
26
LP
BR
138
17
16/2
513/7
369/1
388/4
521/14
18
10
212
23
29/2
520/1
513/2
11/1
139
510
388/5
20
19/1
9/2
11/1
42
/6
388/6
32
19/2
8
70
55
BR
36/11
35
172
253
BR
25
29/1
55/1
944/5
/2
252
214
5
213
5
131/3
390/1
5/4
BR5 OV1
243
957
21
14/3
10
14/1
944/7
71
368/2
RH
5/3
5/2
945
17/1
26
69
3
r
525/1
522/3
7
122
H
68
398/4
41/2
15/2
1020
r
1058
521/12
r
521/11
/4
395/5
5/1
47
45
367/2
367/3
BR
522/5
522/1
40
111
962/2
10
BR
121/1
373/3
395/3
392
522/12
398/1
522/2
22/2
267
2
4/
94
522/11
397
33
1
14
19
BR
54/2
65/1
H
962/1
PZ
109
ZT
553/4
170
DG
15/1
54/4
93
110
209
BR6
394/3
522/10
121/2
197
75/2
/4
55
ZT
BR
1061
522/13
22/3
/2
94
KOV`RNA
KovÆrna
13
3
4/3
62
ZT
149/2
159
OV
14/2
12
5
55/5
65/2
63
46/17
ZT
64
46/2
367/4
34
BR
46/11
BR
367/5
240
522/9
394/1
61/2
8
H
54/2
/3
61
ZZ
168
395/6
54/1
46/5
G
522/8
1069
/5
46/10
42
BR
3
5
RR
61/1
19
ZT
SELSK
49/2
167
2
37/2
53/2
55/4
3/
174
D
220 221
218 219
5
522/4
17/2
/1
ZT
SV
1
39
41/1
39
54/1
BR7
244
59
53
ZT
LK
36/1
245
217
ZT
149/14
22/1
/3
53
55/5
ZT
216
223
PZ
16/2
60
r
52/2
522/6
150
3/2
3/3
24
100/2
943/1
46/6
237
25/3
101
222
0
954/2
46
PZ1
1021
53/4
394/2
395/1
1024
100/1
224
BR
943/2
/1
57/1
56/3
/18
127/2
53/3
LP
r
59/1
173
52/12
PZ1
6
553/
553/8
149/12
3/1
1022
60
52/1
49/1
943/25
99
SV
r
46/4
165/1
125
ZZ
250
51
56
165/2
BUS
943/10
74
ZZ
BR
4
77
75
46/3
149/11
149/3
25/1
25/2
90
553/5
553/7
BR
149/10
208
2/1
26
943/19
56/2
58/3
198
6
149/1
149/8
149/9
91
247 968/4
69/3
46/12
RR
395/4
53/1
50
202
248
149/7
149/5
2/2
188
186/2
141
149/15
27
943/2
107/5
1025
BR
ZT
169
29
129
128
6
943/7
89
88
196
199
124
123
39
1
943/1
54
249
J
V SPO
O
T
A
D
0m
VKA 5
BR10
133
149/1
130
127
92
55/1
56/2
46/13
8/
BR
186/1
151
149/18
149/17
1/1
96
138
236
31
37
124
6/2
46/1
953
46/15
943/8
107/1
51
2/4
ZO
395/2
52/2
943/22
226
r
3/14
52/13
ZT
52/10
94
106
210
28
967/3
1/3
943/23
40
1/
17
121
171/1
51/3
171
967/4
968/7
139
11/2
51/2
52/1
53
148/1
153
968/5
38
1057
239
185
235
234
156/2
137
47/1
242
41/3
1019
45
107/2
156/1
207
184/1
238
157/6
149/13
VD
69/4
246
r
172/1
r
BR
148/3
148/2
1/2
149/6
69/1
BR9
PZ
42
116/4
108/3
48
943/3
93
943/5
257
1068
108/2
943/6
BR8
41/4
1026/2
241
6/3
LP
32
43/1
967/1
251
157/10
r
157/5
18
SV
87/2
79
r
157/9
157/2
157/4
146/3
55/2
124
157/3
r
157/7
147/3
127/1
116/5
ZZ
r
157/8
143
142/1
1026/1
56/1
SV
116
147/2
41/1
5
126
116/6
50
ZO
N
135/3
95
108/4
951
208/1
146/2
135/2
5
51/1
52/14
168/2
950/6
0/
85
194/2
OP
553/1
168/5
5
3
95
0/4
95/2
67/5
57/1
NA SI¨K`CH
639/4
147/4
97
116/2
365/1
48
131/1
ZT
168/3
33
87/1
80
r
46/14
K
147/1
396
55/3
BR2
256
147/5
108/1
95/3
194/1
K
RB
168/4
95
134/1
127/2
52/2
LP
ZT
146/7
142/2
r
95
LBC 5
568
BR
134/2
84/5
139
120
92
BR
116/1
SKOPAN
146/4
/3
ZT
r
TlaŁbabova zahrada
53/1
44
D`
LN
SM
IC
R
PR E D
AH 1
A
142/4
135/1
55/1
ZO
142/5
948
ZT
67/4
ZO
r
639/5
146/1
133
362
NR
4/4
14
142/6
947
114/2
98/6
LK
553/2
r
114/3
115
355
636
208/2
4
ZO
r
639/3
200
109
12
610
Kkopan
146/5
128/1
103
U pily
K
ZZ
98/1
356
BK
144/2
588
2
H
91
ZASTAVITELN ZEM˝
H
98
ZT
ZASTAVN ZEM˝
634
156
129
ZT
REZERVA
ZZ
128/2
87/3
N`VRH
LP
964
144/7
0/
STAV
114/4
ZO
168/6
VYMEZEN˝ ZASTAVNHO A ZASTAVITELNHO ZEM˝
115
ZT
354/1
67/15
ZO
ZT
ZO
Na shnilch
97/7
97/8
D
KO
- RS
VK
RU
A3
DN
0m
LOV
III/35
D
T˝S
D
97/4
450/1
Z`ZMAM O ¨INNOSTI
445
ZT
495
ZT
LP
OrgÆn vydÆvajc œzemn plÆn
Połizovatel
Zastupitelstvo obce JamnØ
MagistrÆt msta Jihlavy
Połizovatel - podpis a raztko
1046/1
49
6
29
1046/5
10
39
/1
1039/2
œład œzemnho plÆnovÆn
1039/3
1039/4
LB
Klnky
1046/4
10
SMR
LP
97/6
147
RY
SIL.
BTS
KOZ
32
97/9
148
39
446
/5
K
ZO
Łslo jednac:
448
97/3
1
1046/2
ZT
97/5
7/4
1046/3
12
datum vydÆn:
146
453
475/2
127/3
460
100/1
97/2
100/2
97/11
97/12
97/10
datum nabyt œŁinnosti:
D
`
SM LN
R ICE
B
D
R
1
N
O
ing.Jił Pejcha - starosta obce
BTS RYT˝SKO
T MOBILE
vedouc projektant
ing.arch.Jił Haek
zodpovdn projektant
inf. arch. Jił Haek
połizovatel
MagistrÆt msta Jihlavy
UrbanistickØ stłedisko
JIHLAVA, spol.s r.o.
Matky Bo 11, 58601 Jihlava
R
479
zadavatel
28
ZT
487
LP
491
ZEMN˝ PL`N
JAMN
HLAVN˝ VKRES
Obec JamnØ
tel: 567 309 461
e-mail: [email protected]
formÆt
datum
10/2007
stupe
0
zak.Łslo
04/16
młtko
Łslo vkr.
1: 5 000
2a

Podobné dokumenty

Hlavní výkres

Hlavní výkres PLOCHY OB¨ANSKHO VYBAVEN˝ TLOVCHOVN` A SPORTOVN˝ ZA˝ZEN˝ (OS)

Více

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací NOV` TRAFOSTANICE VE VCHODN˝ ¨`STI OBCE V¨ETN P˝VODN˝HO VEDEN˝ VN 22 kV VE VYMEZENM KORIDORU

Více

Koordinační výkres

Koordinační výkres doc. Ing. arch. Jakub KynŁl, Ph.D., Ing. arch. Jił Knesl, Ing. arch. Jan pirit, Ing. arch. Bohu Zoubek, Bc. Kamila VystrŁilovÆ

Více

Výkres technické infrastruktury

Výkres technické infrastruktury N`VRH / PLOCHY ZMN N`VRH / PLOCHY ZMN ZASTAVITELN, NEZASTAVITELN PESTAVBY ZEMN˝ REZERVY

Více

236_A-II.4

236_A-II.4 ZEMN˝ PL`N AROVY VKRES PEDPOKL`DANCH Z`BOR PDN˝HO FONDU

Více

Hlavní výkres

Hlavní výkres PLOCHY S ROZD˝LNM ZPSOBEM VYUIT˝ - ZASTAVN, ZASTAVITELN, PESTAVBY

Více