smlouva o nájmu

Komentáře

Transkript

smlouva o nájmu
SMLOUVA O NÁJMU
uzavřená dne ….. 2016 mezi těmito smluvními stranami:
obchodní společnost
………………………….
IČ: ………………………
DIČ: …………………….
se sídlem ……………………….
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………v ……………, oddíl …, vložka ……..
zastoupená ………………..
(dále jen "Pronajímatel")
-aobchodní společnost
Rosatom Central Europe s.r.o.
IČ: 03033716
DIČ: CZ03033716
se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226523
zastoupená panem Zdeňkem Šímou, jednatelem společnosti, oprávněným samostatně podepisovat za společnost
(dále jen „Nájemce")
ČLÁNEK 1.
DEFINICE, PŘÍLOHY A VLASTNICTVÍ BUDOVY
1.1.
Ledaže by v této Nájemní smlouvě bylo stanoveno jinak a navíc k výrazům definovaným výše nebo v jiné části této
Nájemní smlouvy, všechny výrazy začínající velkými písmeny použité v této Nájemní smlouvě budou mít níže
uvedené významy.
"Budova"
znamená komplex kancelářských budov, nacházející se v ulici …….., s číslem
popisným ..… (včetně souvisejících podzemních a povrchových parkovacích
ploch, komunikací, infrastruktury, zařízení a zelených ploch), nacházející se
na pozemku parc. č. ….. a zapsaný jako vlastnictví pronajímatele na listu
vlastnictví č. ….., vedeným Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, kat. prac.
Praha pro k.ú. ….., jak je blíže vyznačen na plánu připojeném k této Nájemní
smlouvě jako Příloha 1;
"CZK"
znamená českou korunu či jinou budoucí zákonnou měnu České republiky,
která případně nahradí českou korunu;
"Den uplynutí doby nájmu"
znamená 30. června 2018, a poté poslední den případného Období
dlouhodobého prodloužení;
"Den zahájení nájmu"
znamená 1. 7. 2016;
"Den zahájení placení Nájemného" znamená 1. 7. 2016;
"Doba trvání"
znamená dobu určitou, která začne v Den zahájení nájmu a skončí v Den
uplynutí doby nájmu;
"Drobné úpravy"
má význam uvedený v odstavci 8.4 této Nájemní smlouvy;
"EUR"
znamená EURO či jinou budoucí zákonnou měnu Evropské unie, která
případně nahradí EURO;
„MUICP“
znamená Monetary Union Index of Consumer Prices;
"Nebytové prostory"
znamená nebytové prostory sloužící k podnikání o výměře ….. m2 nacházející
se v …. (……) patře, s umístěním a rozsahem vyznačenými na plánu
připojeném k této Nájemní smlouvě jako Příloha 2, jejichž výměra zaměřená
podle pravidel zaměření uvedených v Příloze 7 této Nájemní smlouvy) pro
veškeré účely této Nájemní smlouvy je ….. metrů čtverečních;
"Společné prostory"
znamená nebytové prostory o výměře ….. m2 (jako podíl nájemce na
společných prostorách o výměře ….. m2) nacházející se v ….. patře,
s umístěním a rozsahem vyznačenými na plánu připojeném k této Nájemní
Strana 1 (celkem 16)
smlouvě jako Příloha 2, jejichž výměra zaměřená podle pravidel zaměření
uvedených v Příloze 7 této Nájemní smlouvy) pro veškeré účely této Nájemní
smlouvy je ….. metrů čtverečních; tyto prostory je nájemce oprávněn
spoluužívat s nájemcem …………………….., IČ ……….;
"Nájemné"
má význam uvedený v odstavci 5.1. této Nájemní smlouvy;
"Nájemní smlouva"
znamená tuto smlouvu o nájmu mezi Pronajímatelem a Nájemcem, ve znění
jak může být kdykoliv v budoucnu doplňována či měněna;
"Období dlouhodobého prodloužení" znamená jedno tříleté období prodloužení prodlužující Dobu trvání, jak je blíže
uvedeno v odstavci 3.2. této Nájemní smlouvy;
"Oprávnění"
má význam uvedený v odstavci 4.3. této Nájemní smlouvy;
"Pevné nájemné"
znamená částku …… (slovy ………………) EUR za každý čtvereční metr výměry
Nebytových prostor uvedené v této Nájemní smlouvě za jeden kalendářní
měsíc, vynásobenou dvanácti (12), kterážto částka rovnající se v úhrnu za
12 měsíců a ….. m2 Prostor částce …..,- EUR (slovy ………… EUR) bude
předmětem každoroční úpravy navýšení podle MUICP v souladu s
podmínkami uvedenými v odstavci 5.3. této Nájemní smlouvy; a dále
znamená částku …. (slovy …..) EUR za každý čtvereční metr výměry
Společných prostor uvedené v této Nájemní smlouvě za jeden kalendářní
měsíc, vynásobenou dvanácti (12), kterážto částka rovnající se v úhrnu za
12 měsíců a ….. m2 Společných prostor částce ….. EUR (slovy ……. EUR) bude
předmětem každoroční úpravy navýšení podle MUICP v souladu s
podmínkami uvedenými v odstavci 5.3. této Nájemní smlouvy. Celkem
Pevné nájemné za Nebytové prostory a Společné prostory činí ročně částku
…………… EUR (slovy ………….. EUR);
"Pohyblivé nájemné"
znamená pro každý příslušný kalendářní rok Doby trvání částku Poměrného
podílu Nájemce na Pronajímatelem přiměřeně odhadnuté částce celkových
nákladů uvedených v Příloze 3 připojené k této Nájemní smlouvě, která ke
Dni zahájení nájmu činí částku ….. CZK (slovy ….. korun českých) za každý
čtvereční metr výměry Nebytových prostor uvedené v této Nájemní smlouvě
za jeden kalendářní měsíc vynásobenou dvanácti (12), kterážto částka
(rovnající se v úhrnu za 12 měsíců a ….. m2 Prostor částce ….. CZK (slovy
….. korun českých) bude předmětem každoročního vypořádání v souladu s
podmínkami uvedenými v odstavci 5.5. této Nájemní smlouvy; Pohyblivé
nájemné se platí ode Dne zahájení placení Nájemného;
"Poměrný podíl Nájemce"
znamená (s přihlédnutím ke zvláštní úpravě podle odstavce 7.5. této
Nájemní smlouvy) procentní podíl vypočtený jako poměr plochy Nebytových
prostor oproti celkové pronajímatelné nebytové ploše Budovy (avšak bez
zahrnutí veškerých parkovacích a skladovacích prostor v Budově a bez
zahrnutí ploch, které jsou užívány pro účely správy či údržby Budovy a které
nebudou v rozsahu větším než celkem ….. metrů čtverečních), kterýžto podíl
se ke Dni zahájení nájmu rovná ….. %; jakékoli změny tohoto podílu musí
být Nájemci Pronajímatelem řádně zdůvodněny s uvedením nového %
výpočtu;
"Povolené užívání"
má význam uvedený v odstavci 4.1. této Nájemní smlouvy;
"Pracovní den"
znamená všechny dny jakéhokoliv kalendářního roku, s výjimkou sobot,
nedělí a všech dnů prohlášených v České republice za státní svátky;
"Prostory"
znamená společně Nebytové prostory a Společné prostory;
"Provozní náklady"
znamená celkové náklady na veškerá media a služby uvedené v Příloze 4
připojené k této Nájemní smlouvě dodané Budově (jako celku) během
každého příslušného kalendářního roku Doby trvání ve výši účtované
Pronajímateli příslušnými dodavateli;
"Provozní příručka Budovy"
má význam uvedený v odstavci 9.1. (h) této Nájemní smlouvy;
"Předpokládané provozní náklady" znamená pro každý příslušný kalendářní rok Doby trvání částku ve výši
předpokládané částky Provozních nákladů za takový kalendářní rok Doby
trvání s tím, že Poměrný podíl Nájemce na částce Předpokládaných
provozních nákladů do konce zbývající části prvního kalendářního roku Doby
trvání se bude rovnat (s výjimkami odstavců 7.2. a 7.3. této Nájemní
smlouvy) ….. CZK (slovy ….. korun českých) za každý čtvereční metr výměry
Nebytových prostor a za každý čtvereční metr výměry Společných prostor
uvedené v této Nájemní smlouvě za každý kalendářní měsíc (plus za
jakoukoliv jeho poměrnou část) takového roku (respektive části takového
roku), a poté bude Poměrný podíl Nájemce na částce Předpokládaných
Strana 2 (celkem 16)
provozních nákladů přiměřeně stanoven Pronajímatelem před začátkem
každého kalendářního roku Doby trvání;
1.2.
"Přímé provozní náklady"
znamená skutečné přímé náklady Nájemce na telefony (či jakákoliv jiná
telekomunikační zařízení a/nebo služby) a na jakákoliv jiná media a/nebo
služby, ohledně kterých může být Nájemce (za předpokladu předchozího
písemného souhlasu Pronajímatele) veden jako fakturovaný spotřebitel a
které se vztahují k Prostorám, zejména včetně jakýchkoliv souvisejících
poplatků za připojení, převod a odpojení;
"Případ porušení"
má význam uvedený v odstavci 13.1. této Nájemní smlouvy;
"Rozvodné systémy budovy"
znamená mechanické, elektrické, topné, vzduchotechnické, klimatizační,
výtahové, odpadní, sanitární, bezpečnostní, telekomunikační, zabezpečovací
a jiné systémy sloužící Budově (nezahrnující však takové části technických
systémů Budovy, které jsou součástí Prací Nájemce a/nebo jakýchkoliv
jiných Úprav);
"Sazba úroku z prodlení"
znamená úrokovou míru ve výši zákonného úroku z prodlení vyplývající
z obecně závazných právních předpisů;
"Úpravy"
znamená veškeré úpravy, instalace, vylepšení, rekonstrukce či jiné fyzické
stavební změny (bez ohledu na to, zdali mohou být považovány za technické
zhodnocení či nikoliv) v Prostorách či ohledně Prostor provedené Nájemcem
či jeho jménem; a
"Zajištění"
má význam uvedený v odstavci 6.1. a 6.2. této Nájemní smlouvy.
Veškeré následující přílohy připojené k této Nájemní smlouvě tvoří její nedílnou součást:
Příloha 1
Plán Budovy (včetně jejího popisu a specifikace);
Příloha 2
Plán Nebytových prostor;
Příloha 3
Výčet celkových nákladů pro účely kalkulace úpravy výše ceny Pohyblivého nájemného;
Příloha 4
Způsob konstrukce a stanovení výše Provozních nákladů;
Příloha 5
Neobsazeno;
Příloha 6
Neobsazeno;
Příloha 7
Pravidla zaměření;
Příloha 8
Kopie výpisu z obchodního rejstříku Pronajímatele;
Příloha 9
Kopie výpisu z obchodního rejstříku Nájemce;
Příloha 10
Vizualizace umístění loga Nájemce na plášti Budovy
Pronajímatel tímto prohlašuje, že ke Dni zahájení nájmu je výlučným vlastníkem Budovy, že nebylo rozhodnuto o
jeho zrušení s likvidací, že mu nejsou známy skutečnosti že by jeho majetek byl dotčen výkonem rozhodnutí ani
exekucí, ani jakákoli vykonatelná rozhodnutí, na základě kterých by bylo možno takové řízení zahájit, že není
v úpadku ani hrozícím úpadku, že nemá daňové nedoplatky, a že je oprávněn uzavřít s Nájemcem tuto Nájemní
smlouvu a poskytnout Nájemci jeho práva v plném rozsahu uvedeném v této Nájemní smlouvě.
ČLÁNEK 2.
PŘEDMĚT NÁJMU, UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘEVZETÍ, UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR
PRONAJÍMATELEM
2.1.
Předmět nájmu: Předmětem nájmu podle této Nájemní smlouvy jsou Prostory.
2.2.
Užívání dalších společných prostor: Bez omezení odstavce 2.1. této Nájemní smlouvy, Nájemce (včetně jeho
zaměstnanců, zákazníků, návštěvníků, dodavatelů a zástupců) bude v souvislosti s výkonem Povoleného užívání
oprávněn v přiměřeném rozsahu užívat (společně s Pronajímatelem a všemi dalšími k tomu oprávněnými osobami)
další společné prostory Budovy, včetně jejího zásobovacího prostoru a jakýchkoliv nerezervovaných parkovacích
ploch (budou-li Pronajímatelem poskytnuty) v Budově a/nebo mimo ni, s tím, že Pronajímatel bude dle svého uvážení
a kdykoliv oprávněn:
(a) užívat či pronajímat jakékoliv části dalších společných prostor Budovy a jakékoliv nerezervované parkovací
plochy (budou-li Pronajímatelem poskytnuty) v Budově a/nebo mimo ni, a
(b) organizovat v dalších společných prostorách Budovy zvláštní akce v rozumné míře vzhledem k hlavnímu účelu
Budovy jakožto kancelářské budovy; avšak za podmínky, že
(c) konání takových pronájmů či akcí bude předem koordinováno s Nájemcem s cílem vyloučení či maximálního
možného zmenšení jakéhokoliv nepříznivého dopadu na činnosti Nájemce v Prostorách (včetně dopadu na
přístup k Prostorám), a
(d) tím nebude nepřiměřeně omezeno užívání Prostor či přístup k Prostorám ze strany Nájemce a jeho zaměstnanců
Strana 3 (celkem 16)
a zákazníků. Pronajímatel bude Nájemce předem informovat o takových pronájmech či akcích.
2.3.
Převzetí: Nájemce převezme Prostory v Den zahájení nájmu, přičemž Nájemce se seznámil se stavem Prostor a
prohlašuje, že stav Prostor umožňuje jejich řádné užívání a nebrání Nájemci Prostory řádně a v souladu s touto
Nájemní smlouvou užívat (s výjimkou případů, kdy je takové řádné užívání znemožněno nedokončením Prací
Nájemce). O předání a převzetí Prostor bude v Den zahájení nájmu vyhotoven oběma stranami předávací protokol
a každá strana obdrží jedno vyhotovení takového protokolu.
2.4.
Prostory budou předány Nájemci ve stavu umožňujícím bezprostřední zahájení Povoleného užívání.
ČLÁNEK 3.
DOBA NÁJMU
3.1.
Doba trvání: Pronajímatel tímto pronajímá Nájemci Prostory a Nájemce si od Pronajímatele najímá Prostory na Dobu
trvání, a to za podmínek uvedených v této Nájemní smlouvě.
3.2.
Uplatnění práva na Období dlouhodobého prodloužení: Nájemce bude mít právo prodloužit (písemným oznámením
doručeným Pronajímateli nejméně ….. (…..) celých kalendářních měsíců před aktuálním Dnem uplynutí doby nájmu
příslušnou Dobu trvání o Období dlouhodobého prodloužení. V případě řádného uplatnění práva Nájemce na
prodloužení Doby trvání podle předchozí věty bude Doba trvání prodloužena za stejných podmínek, jaké budou v té
době aktuálně platné podle této Nájemní smlouvy, avšak s tím, že v té době aktuálně splatné částky Pevného
nájemného budou nadále předmětem každoroční úpravy navýšení podle MUICP podle odstavce 5.3. této Nájemní
smlouvy a v té době aktuálně splatná částka Pohyblivého nájemného bude nadále určována a konečně vypořádána
podle odstavců 5.4. a 5.5. této Nájemní smlouvy. V případě, že Pronajímatel neobdrží od Nájemce včas příslušné
písemné oznámení o prodloužení Doby trvání o příslušné Období dlouhodobého prodloužení, jak je požadováno výše,
v tomto odstavci, potom právo Nájemce na takové prodloužení Doby trvání o Období dlouhodobého prodloužení
automaticky zanikne a Doba trvání vyprší aktuálním Dnem uplynutí doby nájmu.
Právo prodloužit příslušnou Dobu trvání o Období dlouhodobého prodloužení náleží Nájemci jedenkrát, nikoli
opakovaně.
ČLÁNEK 4.
ÚČEL NÁJMU A UŽÍVÁNÍ PROSTOR
4.1.
Povolené užívání: Nájemce bude užívat Prostory jako prostory obchodní, sloužící k výkonu jeho podnikání v rozsahu
jeho aktuálního předmětu podnikání uvedeného v obchodním rejstříku.
4.2.
Výkon Povoleného užívání: Nájemce nebude užívat Prostory pro žádný jiný účel než účel výslovně povolený podle
odstavce 4.1. této Nájemní smlouvy ani žádným jiným způsobem, kterým by nepříznivě ovlivnil řádné a ekonomické
poskytování jakékoliv služby, kterou je nutno poskytovat jakémukoliv nájemci či jinému uživateli Budovy, či užívání
či výkon práv k jakékoliv části Budovy jakýmkoliv jiným nájemcem či jiným uživatelem.
4.3.
Povolení: Nájemce tímto prohlašuje, že ke Dni zahájení nájmu má veškeré licence a povolení požadované pro
právoplatné provozování obchodních aktivit předpokládaných Povoleným užíváním Prostor, či jakékoliv jejich část
(dále jen "Oprávnění"). Nájemce dále prohlašuje, že v budoucnu bude mít vždy veškerá Oprávnění požadovaná
podle v té době platných předpisů, a bude je udržovat v plné platnosti a účinnosti a bude dodržovat jejich podmínky.
Na odůvodněnou žádost předloží Nájemce Pronajímateli kopii každého Oprávnění a jakéhokoliv jeho doplňku nebo
změny. Neobdržení či pozbytí Oprávnění požadovaných právními předpisy či vyžadovaných Nájemcem neovlivní, v
rozsahu povoleném příslušným zákonem, trvající platnost a vynutitelnost této Nájemní smlouvy a práva a povinnosti
Nájemce podle této Nájemní smlouvy. Pokud by Nájemce z jakéhokoliv důvodu veškerá Oprávnění pozbyl a
Pronajímatel odstoupil od této Nájemní smlouvy podle odstavce 13.1. (h) této Nájemní smlouvy či Nájemce případně
tuto Nájemní smlouvu ukončil podle kogentních ustanovení zákona, potom bude Pronajímatel oprávněn si ponechat
částku Zajištění jakožto smluvní pokutu aniž by tím bylo omezeno právo Pronajímatele domáhat se náhrady škody.
ČLÁNEK 5.
NÁJEMNÉ
5.1.
Nájemné: Počínaje Dnem zahájení placení Nájemného bude Nájemce hradit Pronajímateli jakožto roční nájemné za
užívání Prostor celkovou částku, která se bude, bez příslušné DPH rovnat souhrnu:
(a) Pevného nájemného;
(b) Pohyblivého nájemného (ve výši určené podle podmínek uvedených touto Nájemní smlouvou popř. upravené
podle podmínek uvedených v odstavci 5.5. této Nájemní smlouvy)
(společně dále jen "Nájemné").
5.2.
ustanovení neobsazeno
5.3.
Každoroční úpravy Nájemného v rozsahu Pevného nájemného: Aktuální roční základy Pevného nájemného v EUR
budou předmětem každoročního zvyšování počínaje 1. ledna 2017 a následně každého dalšího 1. ledna během
příslušné Doby trvání, které bude reflektovat výhradně případné zvýšení MUICP během bezprostředně
předcházejícího běžného roku začínajícího 1. listopadu a končícího 31. října. První takové zvýšení ke dni 1. ledna
2017 bude reflektovat zvýšení MUICP za období od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016). Meziroční zvýšení MUICP
bude vypočteno jako podíl hodnoty MUICP pro měsíc říjen bezprostředně přecházejícího kalendářního roku Doby
Strana 4 (celkem 16)
trvání a hodnoty MUICP pro měsíc říjen dalšího předcházejícího kalendářního roku. Pronajímatel vypočte případné
zvýšení Pevného nájemného, a pokud bude takové navýšení aplikovatelné, platby Pevného nájemného budou bez
dalšího upraveny s účinností od každého 1. ledna každého roku Doby trvání. O aktuální výši Nájemného a jejího
výpočtu je Pronajímatel Nájemce povinen bezodkladně informovat. Za účelem vyloučení pochybností, na základě
jakéhokoliv případného meziročního snížení MUICP nebude aplikováno jakékoliv snížení Pevného nájemného.
Jakákoliv úprava Pevného nájemného ve smyslu tohoto odstavce zůstane účinná až do doby, kdy bude podle
předchozích ustanovení provedena další úprava Pevného nájemného. Pokud již MUICP nebude kdykoliv nadále
vyhlašován, potom bude na základě dohody stran nahrazen jiným úředním indexem nebo srovnatelnými statistickými
údaji vydávanými uznávaným úřadem. Nedojde-li k takové dohodě, bude nový úřední index nebo srovnatelné
statistické údaje určeny pro potřeby této Nájemní smlouvy společností PriceWaterhouseCoopers CZ. Náklady s tím
spojené uhradí Pronajímatel a Nájemce rovným dílem.
5.4.
ustanovení neobsazeno
5.5.
Každoroční úprava výše ceny Pohyblivého nájemného: Nejpozději do každého 31. března bezprostředně
následujícího po skončení jakéhokoliv kalendářního roku či jeho části během Doby trvání provede Pronajímatel
kalkulaci skutečné výše celkových nákladů uvedených v Příloze 3 této Nájemní smlouvy vynaložených
Pronajímatelem za příslušný bezprostředně předcházející kalendářní rok Doby trvání či jeho část počínaje rokem
2017 (respektive kalkulaci Poměrného podílu Nájemce na takové skutečné výši celkových nákladů) oproti platbám
Pohyblivého nájemného obdrženým Pronajímatelem od Nájemce za takový skončený kalendářní rok (nebo jeho
poměrnou část), kteroužto kalkulaci zašle Nájemci s určením případného rozdílu. Bude-li takový rozdíl existovat,
potom bude výše ceny Pohyblivého nájemného za nejbližší následující kalendářní měsíc Doby trvání o takový rozdíl
automaticky příslušným způsobem upravena (tj. zvýšena či snížena). V případě, že by takto upravená výše ceny
Pohyblivého nájemného za takové nejbližší následující kalendářní měsíc Doby trvání byla záporná, pak bude částka
takového rozdílu rovnoměrně rozložena do dvou nejbližších následujících kalendářních čtvrtletí probíhajícího roku
Doby trvání (tj. dojde ke snížení částek splatných na Pohyblivém nájemném v jednotlivých následujících měsících
během dvou kalendářních čtvrtletích). Na základě jakéhokoli ukončení Doby trvání bude případná úprava výše ceny
Pohyblivého nájemného provedena způsobem uvedeným výše na poměrném základě zpětně a bude příslušet k platbě
Pohyblivého nájemného za kalendářní měsíc Doby trvání, ve kterém byla Doba trvání ukončena.
5.6.
Struktura plateb Nájemného a související DPH: Počínaje Dnem zahájení placení Nájemného bude Nájemce (na
základě příslušné konečné faktury vystavené Pronajímatelem) hradit Pronajímateli Nájemné v EUR ve ….. (…)
rovnoměrných ….. platbách hrazených předem nejpozději ….. (…..) den kalendářního měsíce bezprostředně
předcházejícího kalendářnímu ….., za které je platba Nájemného splatná (za podmínky doručení příslušné konečné
faktury Pronajímatelem Nájemci alespoň patnáct (15) dnů před takovým dnem splatnosti, jinak se splatnost posouvá
na patnáctý (15.) den po doručení faktury), a to na takový bankovní účet, který bude uveden v každé případné
příslušné konečné faktuře vztahující se na Nájemné vystavené Pronajímatelem. Takovou fakturu Pronajímatel vystaví
a Nájemci doručí nejdříve v první (1.) den každého kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího ….., za které
je platba Nájemného splatná.
Plnění ve formě nájmu podle této Nájemní smlouvy je poskytováno ve formě dílčích zdanitelných plnění s tím, že za
dílčí zdanitelné plnění se považuje plnění ve formě nájmu poskytovaného v období kalendářního ….., avšak s
výjimkou posledního dílčího zdanitelného plnění během Doby trvání, přičemž za poslední dílčí zdanitelné plnění
během Doby trvání se považuje plnění ve formě nájmu poskytnutého v období od prvního dne kalendářního ….., ve
kterém došlo k ukončení platnosti této Nájemní smlouvy, do Dne uplynutí doby nájmu nebo posledního dne platnosti
této Nájemní smlouvy v případě jejího předčasného ukončení (v obou případech včetně). Za den uskutečnění každého
dílčího zdanitelného plnění se považuje první den kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu
….., za které je Nájemné splatné, avšak s výjimkou prvního období dílčího zdanitelného plnění během Doby trvání,
kdy se za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude považovat Den zahájení placení Nájemného. Základem
daně z přidané hodnoty dílčích zdanitelných plnění ve formě nájmu je částka každé platby Nájemného splatného
podle této Nájemní smlouvy.
5.7.
Úhrada Nájemného: Nájemce bude platit Nájemné bez jakýchkoliv srážek, bankovních poplatků či odpočtů. Jakékoliv
platby podle této Nájemní smlouvy budou považovány za uskutečněné Nájemcem včas, pokud příslušná částka
platby bude v plné výši připsána na účet Pronajímatele do dne splatnosti takové platby.
5.8.
Platby po lhůtě splatnosti: Nájemné či jakákoliv jiná platba splatná podle této Nájemní smlouvy ze strany Nájemce
Pronajímateli, která nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, ponese (na základě dalšího požadavku Pronajímatele) úrok
z prodlení ve výši Sazby úroku z prodlení, počínaje prvním dnem po dni splatnosti takového Nájemného či jiné platby
a konče dnem úplného zaplacení takového Nájemného či jiné platby a úroků z prodlení.
ČLÁNEK 6.
BANKOVNÍ ZÁRUKA, JISTOTA
6.1.
Zajištění: Nejpozději do 1. 6. 2016 předá Nájemce Pronajímateli originál neodvolatelné a nepodmíněné bankovní
záruky na první vyžádání (v oboustranně dohodnuté formě se zapracováním odůvodněných připomínek
Pronajímatele) vystavené na počáteční Dobu trvání plus tři (3) měsíce a ve prospěch Pronajímatele (či jakéhokoliv
případného budoucího vlastníka Budovy či její části, ve které se nacházejí Prostory) na částku ………..,- CZK s tím,
že veškeré částky, které bude Pronajímatel oprávněn inkasovat z takové bankovní záruky, se budou dále nazývat
jen jako "Zajištění". Okamžitě (do ….. (…) Pracovních dnů) po jakémkoliv čerpání bankovní záruky ze strany
Pronajímatele podle podmínek této Nájemní smlouvy bude Nájemce povinen doplnit částku příslušné bankovní záruky
na shora uvedenou výši ……,- CZK. Během Doby trvání nebo na základě skončení této Nájemní smlouvy (ať už
vypršením Doby trvání nebo předčasným ukončením této Nájemní smlouvy kteroukoliv z jejích stran) podle
ustanovení této Nájemní smlouvy nebo v souladu s jakýmkoliv příslušným právním předpisem může v případě
porušení povinností Nájemce vyplývajících z této Nájemní smlouvy být částka Zajištění Pronajímatelem (dle jeho
Strana 5 (celkem 16)
výlučného uvážení) použita na:
(a) s výhradou odstavce 8.5. této Nájemní smlouvy a na základě skončení této Nájemní smlouvy, úhradu nákladů
na uvedení Prostor do stavu, v jakém byly ke dni zahájení užívání Prostor po Nájemcem provedených úpravách
Prostor dle odst. 2.4. čl. 2 této Nájemní smlouvy s přihlédnutím k obvyklému opotřebení;
(b) započtení jakýchkoliv částek dlužných Nájemcem podle této Nájemní smlouvy Pronajímateli nebo
poskytovatelům jakýchkoliv dodávek medií či jiných služeb ve vztahu k Prostorám, za které Nájemce odpovídá
podle této Nájemní smlouvy; a/nebo
(c) započtení jakýchkoliv částek smluvních pokut splatných ze strany Nájemce podle odstavce 4.3. této Nájemní
smlouvy.
Aniž by tím byla dotčena výše uvedená ustanovení a s výhradou odstavce 8.5. této Nájemní smlouvy, Nájemce bude
odpovědný za účelně a rozumně vynaložené dlužné dodatečné platby, které mohou být zákonně nebo smluvně
vyžadovány k uvedení Prostor do stavu, v němž se nacházely ke dni zahájení užívání Prostor po Nájemcem
provedených úpravách Prostor dle odst. 2.4. čl. 2 této Nájemní smlouvy ke splnění všech jeho finančních závazků
vyplývajících z této Nájemní smlouvy vůči Pronajímateli nebo takovým poskytovatelům dodávek medií či jiných
služeb a/nebo k úhradě všech příslušných smluvních pokut splatných Nájemcem podle této Nájemní smlouvy. Na
základě ukončení této Nájemní smlouvy Pronajímatel vrátí Nájemci případnou nepoužitou část Zajištění (včetně
originálu příslušné bankovní záruky), a to nejpozději do ….. (…) měsíců po takovém ukončení.
6.2.
Namísto bankovní záruky je nájemce oprávněn složit ve prospěch bankovního účtu pronajímatele vedeného u …..,
číslo účtu ……………., jistotu ve výši uvedené v čl. 6. odst. 6.1. této Nájemní smlouvy (dále jen „Jistota“), částku
složenou jako jistotu je pronajímatel oprávněn použít ve všech případech ve kterých je dle této Nájemní smlouvy
oprávněn čerpat z bankovní záruky; „Zajištěním“ se v takovém případě rozumí jakékoli použití Jistoty. Veškerá
ustanovení o bankovní záruce (povinnost doplnění, porušení povinnost zřídit nebo doplnit bankovní záruku atd.) se
použijí obdobně. Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu z titulu
zajištění nejpozději do 30 dnů ode dne skončení nájmu.
ČLÁNEK 7.
PROVOZNÍ NÁKLADY, PŘÍMÉ PROVOZNÍ NÁKLADY A TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
7.1.
Struktura plateb Předpokládaných provozních nákladů: Počínaje Dnem zahájení nájmu bude Nájemce hradit (na
základě příslušné zálohové faktury vystavené Pronajímatelem) Pronajímateli Poměrný podíl Nájemce na
Předpokládaných provozních nákladech v CZK ve dvanácti (12) měsíčních zálohových platbách hrazených předem
nejpozději patnáctý (15.) den každého kalendářního měsíce, za které je platba Poměrného podílu Nájemce na
Předpokládaných provozních nákladech splatná (za podmínky doručení příslušné zálohové faktury Pronajímatelem
Nájemci alespoň čtrnáct (14) dnů před takovým dnem splatnosti, jinak se splatnost posouvá na čtrnáctý (14.) den
po doručení faktury), a to na takový bankovní účet, který bude uveden v každé příslušné zálohové faktuře vztahující
se na Předpokládané provozní náklady vystavené Pronajímatelem. Takovou fakturu Pronajímatel vystaví a Nájemci
doručí nejdříve v první (1.) den daného kalendářního měsíce, za který je platba Předpokládaných provozních nákladů
splatná.
První měsíční platba částky Poměrného podílu Nájemce na Předpokládaných provozních nákladech uvedená výše v
tomto ustanovení bude Nájemcem Pronajímateli uhrazena do patnácti (15) dnů po Dni zahájení placení Nájemného
(za podmínky doručení příslušné konečné faktury Pronajímatelem Nájemci alespoň čtrnáct (14) dnů před takovým
dnem splatnosti, jinak se splatnost posouvá na čtrnáctý (14.) den po doručení faktury).
7.2.
ustanovení neobsazeno.
7.3.
Částka Rozdílu: V případě, že se na základě příslušného výpočtu bude Poměrný podíl Nájemce na Částce skutečných
Provozních nákladů za jakýkoliv kalendářní rok v průběhu Doby trvání této Nájemní smlouvy lišit od zálohových
plateb Poměrného podílu Nájemce na částce Předpokládaných provozních nákladů uhrazených Nájemcem
Pronajímateli během takového kalendářního roku, Nájemce uhradí Pronajímateli, respektive Pronajímatel uhradí
Nájemci, částku ve výši takového rozdílu (dále jen "Částka rozdílu"). Bez ohledu na předchozí větu, pokud by Doba
trvání začínala či končila v jiný než v první den kalendářního roku, potom Částka rozdílu uvedená výše bude poměrně
snížena tak, aby se částka rozdílu vztahovala výlučně na takové kalendářní dny během takového částečného
kalendářního roku, za které je Nájemce povinen hradit Předpokládané provozní náklady za Prostory. Povinnost
Nájemce uhradit Částku rozdílu, respektive právo Nájemce na její vrácení, zůstane v platnosti i po vypršení či
předčasném ukončení této Nájemní smlouvy.
7.4.
Vyúčtování zálohových plateb Poměrného podílu Nájemce na Předpokládaných provozních nákladech: Nejpozději do
31. března bezprostředně následujícího po skončení jakéhokoliv kalendářního roku během Doby trvání provede
Pronajímatel vyúčtování zálohových plateb Poměrného podílu Nájemce na Předpokládaných provozních nákladech
uhrazených Nájemcem Pronajímateli za předchozí kalendářní rok Doby trvání oproti Poměrnému podílu Nájemce na
skutečných Provozních nákladech vztahujících se k takovým obdobím plnění příslušných dodávek a/nebo služeb v
rámci Provozních nákladů, kterážto období mají počátek v takovém předchozím kalendářním roce Doby trvání a
konec nejpozději do dne provedení příslušného vyúčtování zálohových plateb Poměrného podílu Nájemce na
Předpokládaných provozních nákladech Pronajímatelem podle tohoto odstavce. Společně s takovým vyúčtováním
zálohových plateb Poměrného podílu Nájemce na Předpokládaných provozních nákladech zašle Pronajímatel Nájemci
konečnou fakturu vztahující se na Provozní náklady spolu s výpočtem případné Částky rozdílu za takové příslušné
období, a Nájemce uhradí Pronajímateli případnou Částku rozdílu během patnácti (15) dnů po obdržení takové
faktury. Pokud částka, kterou Nájemce uhradil Pronajímateli podle této Nájemní smlouvy jakožto Poměrný podíl
Nájemce na Předpokládaných provozních nákladech, přesáhne Poměrný podíl Nájemce na skutečných Provozních
nákladech, bude taková částka přeplatku vrácena Nájemci během patnácti (15) dnů následujících po obdržení
Pronajímatelem písemného oznámení od Nájemce uvádějícího detaily bankovního účtu Nájemce.
7.5.
Vypočet Provozních nákladů: Provozní náklady budou Pronajímatelem vypočítávány jakožto celkové náklady na
Strana 6 (celkem 16)
veškerá spotřebovaná media s výjimkou elektrické energie (odst. 7.8.) dodávaná Budově dle údajů na hlavních
měřidlech v Budově za v dané době aktuální sazby naúčtované Pronajímateli k úhradě za taková spotřebovaná media
dodávaná Budově (včetně jakýchkoliv parkovacích a skladovacích prostor v Budově, avšak vyjma Skladových
prostor) a na služby uvedené v Příloze 4 této Nájemní smlouvy naúčtované Pronajímateli příslušnými dodavateli v
souvislosti s provozem Budovy. Poměrný podíl Nájemce na provozních nákladech činí ….. % z celkových provozních
nákladů na Budovu. Pokud budou prostory vybaveny podružným měřičem (který bude Pronajímatel oprávněn kdykoli
nainstalovat) spotřeby příslušného media, potom Nájemce bude Pronajímateli hradit jakožto Provozní náklady, za
spotřebu příslušného media podle údajů na takovém podružném měřiči. Nájemce bude oprávněn, na základě
předchozí písemné žádosti doručené Pronajímateli alespoň v dvoutýdenním předstihu (které bude podáno maximálně
jedenkrát v průběhu jakéhokoliv kalendářního čtvrtletí Doby trvání), nahlížet do účetních knih a záznamů
Pronajímatele vztahujících se k nákladům a výdajům zahrnutým v Provozních nákladech, což mu Pronajímatel umožní
ve svých prostorách nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy takovou žádost Pronajímatel obdržel a poskytne
Nájemci k prostudování knih a záznamů rovněž přiměřený čas.
7.6.
Přímé provozní náklady: Nájemce bude výlučně odpovědný za a bude řádně hradit Přímé provozní náklady
dodavatelům příslušných medií a/nebo poskytovatelům příslušných služeb a bude u takových dodavatelů či
poskytovatelů veden jako fakturovaný spotřebitel. Nájemce se tímto zavazuje a souhlasí, že bude-li tak Pronajímatel
požadovat, podnikne při ukončení této Nájemní smlouvy veškeré kroky a podepíše veškeré dokumenty (bez
jakýchkoliv nákladů pro Pronajímatele či takovou osobu, s výjimkou poplatku za převod účtovaného poskytovatelem
příslušného media nebo služby) nezbytné v souvislosti se zavedením Pronajímatele, či jím určené osoby, jako
fakturovaného spotřebitele media a/nebo služby, které byly podle této Nájemní smlouvy vedeny na jméno Nájemce.
7.7.
Telekomunikační služby; Nájemce bude využívat ….. (…) telefonních/datových linek, které budou k dispozici v Budově
nejpozději v Den zahájení nájmu napojením z přípojného bodu, nacházejícího se v telekomunikační místnosti v
Budově a dva bezdrátové spoje (satelitní a pozemní radioreléovou linku), jejichž anténní systémy budou umístěny
na střeše nižší části Budovy. Všechny tyto vnější linky budou provozovány poskytovateli telekomunikačních služeb
a Nájemce bude výlučně odpovědný za žádost, zřízení a zajištění telekomunikačních služeb (včetně přidělení
telefonních čísel a zajištění napojení telekomunikačních služeb do Nebytových prostor z přípojného bodu
nacházejícího se v telekomunikační místnosti v Budově) pro Nebytové prostory a bude okamžitě řádně hradit
související Přímé provozní náklady poskytovateli telekomunikačních služeb (včetně jakýchkoliv nákladů souvisejících
s takovými žádostmi o přidělení telefonních čísel, vedením, instalací, užíváním a údržbou vlastních telefonních linek
a telekomunikačního zařízení v rámci Budovy a Nebytových prostor) a bude u takového poskytovatele veden jako
fakturovaný spotřebitel.
7.8.
Dodávky elektrické energie: Vedle Provozních nákladů a Přímých provozních nákladů bude Nájemce Pronajímateli
hradit náklady na spotřebu elektrické energie v Prostorách, a to na základě její skutečné spotřeby (měřeno
příslušným podružným měřičem) a dle jejich jednotkové ceny určené dle faktury příslušného dodavatele elektrické
energie. Náklady na dodávky elektrické energie budou hrazeny měsíčně na základě pronajímatelem vystavené
faktury s úhradou do čtrnácti dní od obdržení příslušného daňového dokladu Nájemcem.
7.9.
Dodávky vody: Vedle Provozních nákladů a Přímých provozních nákladů bude Nájemce Pronajímateli dále hradit
náklady za dodávku vody /vodné a stočné/ do Prostor, a to na základě její skutečné spotřeby (měřeno příslušným
podružným měřičem) a dle jejich jednotkové ceny určené dle faktury příslušného dodavatele vodného a stočného.
Náklady na dodávky vodného a stočného budou hrazeny měsíčně na základě pronajímatelem vystavené faktury
s úhradou do čtrnácti dní od obdržení příslušného daňového dokladu Nájemcem.
ČLÁNEK 8.
ÚPRAVY A PRÁCE NÁJEMCE
8.1.
Provádění Úprav: Nájemce nebude provádět žádné Úpravy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele pro
každý jednotlivý případ, který může na žádost Nájemce obsahovat též souhlas Pronajímatele s odepisováním hodnoty
každých odsouhlasených Úprav ze strany Nájemce. Nedohodnou-li se strany jinak, pokud navrhované a schválené
Úpravy:
(i) jsou konstrukční, mechanické nebo jakýmkoliv způsobem ovlivní Rozvodné systémy budovy;
(ii) ovlivní jakoukoliv část Budovy s výjimkou interiéru Prostor, a/nebo
(iii) nepříznivě ovlivní jakoukoliv službu, jejíž zajišťování je vůči Nájemci nebo jakémukoliv jinému nájemci či
uživateli jiných prostor v Budově vyžadováno od Pronajímatele,
potom takové Úpravy budou v každém takovém případě provedeny Pronajímatelem (respektive dodavateli
Pronajímatele) na náklady Nájemce s odsouhlasenou přirážkou ke konečným nákladům Úprav za koordinaci a řízení
prací namísto Nájemce; jinak (nepůjde-li o Úpravy uvedené výše) budou provedeny Nájemcem (respektive
dodavateli Nájemce předem písemně schválenými Pronajímatelem, s tím, že takový souhlas nebude bezdůvodně
odepřen) na náklady Nájemce.
Jakékoliv Úpravy odsouhlasené Pronajímatelem podle tohoto odstavce a jiné práce ze strany Nájemce vyžadované
nebo povolené podle této Nájemní smlouvy budou Nájemcem provedeny takovým způsobem, aby nezpůsobovaly
nepřiměřenou hlučnost, vibrace nebo pachy, které by obtěžovaly jakékoliv jiné nájemce užívající přilehlé a/nebo
sousedící prostory, nebo jakékoliv jiné uživatele či návštěvníky Budovy; s tím, že jakékoliv takové Úpravy a/nebo
jiné práce budou Nájemcem prováděny v takové době a podle takových podmínek, které budou uvedeny v Provozní
příručce Budovy a v souladu s požadavky Pronajímatele. Bezodkladně po dokončení provádění jakýchkoliv Úprav
oznámí Nájemce Pronajímateli písemně celkovou hodnotu takových dokončených Úprav.
8.2.
Souhlas s plány Nájemce: Před provedením jakýchkoliv Úprav odsouhlasených Pronajímatelem podle odstavce 8.1.
této Nájemní smlouvy předloží Nájemce Pronajímateli ke konečnému písemnému odsouhlasení Pronajímatele (které
nebude v žádném případě zakládat jakoukoliv odpovědnost Pronajímatele za správnost, dostatečnost či soulad
jakékoliv Úpravy s jakýmikoliv příslušnými právními předpisy a normami) podrobné plány a specifikace pro takové
Strana 7 (celkem 16)
Úpravy, a pokud takové Úpravy vyžadují povolení jakéhokoliv úřadu státní správy nebo podání k takovému úřadu,
potom budou takové plány a specifikace úředně odsouhlaseny či autorizovány jakýmkoliv takovým pravomocným
povolením nebo podáním, to vše výlučně na náklady a výdaje Nájemce, který bude odpovědný za jejich získání. V
případě, že v souvislosti s prováděním jakýchkoliv Úprav vznikne Pronajímateli škoda (ať již na Budově či jinak),
potom Nájemce uhradí Pronajímateli veškerou takovou prokázanou škodu na výzvu.
8.3.
Soulad se zákonem a úřední povolení: Veškeré Úpravy budou provedeny Nájemcem výlučně na náklady a výdaje
Nájemce, kvalitním a odborným způsobem, dle veškerých právních požadavků a technických norem, a v souladu s
plány a specifikacemi předem písemně schválenými Pronajímatelem. Nájemce na své náklady a výdaje a svým
jménem získá veškerá pravomocná povolení a autorizace od veškerých příslušných úřadů (zejména včetně
pravomocného stavebního povolení a pravomocného rozhodnutí o kolaudaci pro Úpravy), která bude dle
odůvodněného názoru Pronajímatele nutné podle příslušných právních předpisů získat před započetím, během
provádění a po dokončení (před zahájením užívání) Úprav. Navíc, jakékoliv Úpravy budou odpovídat příslušným
předpisům na ochranu životního prostředí.
8.4.
Drobné úpravy: Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku 8, Nájemce bude moci na základě předchozího
písemného oznámení Pronajímateli, aniž by si musel obstarávat souhlas Pronajímatele, provádět drobné úpravy
interiéru Prostor za předpokladu, že takové drobné úpravy nejsou konstrukční, mechanické a žádným způsobem
neovlivní Budovu ani Rozvodné systémy budovy a svým charakterem nevyžadují vydání stavebního povolení (dále
jen "Drobné úpravy") a za předpokladu, že přiměřeně odhadované náklady na jakoukoliv takovou Drobnou úpravu
nepřesáhnou v každém jednotlivém případě 5.000,- (pět tisíc) CZK a dále za předpokladu, že jakákoliv taková Drobná
úprava nemá (nebo, bez ohledu na její hodnotu samostatně nebo v součtu s jinými úpravami, nemůže mít) charakter
technického zhodnocení podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ohledně opravy a údržby té části předmětu
nájmu, která byla vybudována Nájemcem dle 8.8. platí, že Nájemce je povinen provádět opravy a údržbu bez ohledu
na výši nákladů s tím spojených. Ostatní shora neuvedené opravy a údržba jsou povinností Pronajímatele. Bez ohledu
na shora uvedené v tomto bodě 8.4. pro případ, že nutnost opravy zavinila jedna ze smluvních stran platí, že náklady
na opravy a údržbu platí ta smluvní stran, která vznik nutnosti oprav zavinila. Pro potřeby výkladu předchozí věty
se za zavinění Nájemce považuje, pokud potřeba oprav vznikla v důsledku činnosti jeho podnájemců , zaměstnanců
či zákazníků, za zavinění Pronajímatele se považuje, pokud potřeba oprav vznikla v důsledku činnosti jeho
zaměstnanců či ostatních nájemců v budově.
8.5.
Odstranění Úprav: Veškeré Úpravy v Prostorách a do Prostor, které mohou být provedeny Nájemcem nebo jeho
jménem, před nebo během Doby trvání, budou k poslednímu dni Doby trvání Nájemcem na náklady nájemce
odstraněny a Prostory budou Nájemcem uvedeny do stavu odpovídajícímu dni zahájení užívání nájmu po Nájemcem
provedených úpravách Prostor dle odst. 2.4. čl. 2 této Nájemní smlouvy, s přihlédnutím k běžnému opotřebení,
nedohodnou-li se strany písemně jinak.
8.6.
Umístění loga Nájemce na plášti Budovy: Nájemce je oprávněn bezúplatně na dobu trvání nájmu dle této smlouvy
umístit na plášti Budovy své logo dle vizualizace viz příloha č. 10. Náklady spojené s instalací loga jakož i náklady
spojené s odstraněním loga ke dni skončení nájmu hradí Nájemce. Technické provedení instalace podléhá souhlasu
Pronajímatele.
8.7.
Označení jednotky: Nájemce bude oprávněn na své náklady, na základě předchozího písemného odsouhlasení
Pronajímatele (co do designu, velikosti, formy, umístění apod.) umístit v místě vstupu do Prostor své logo nebo
obchodní označení (nikoliv však reklamní poutače, či jiné reklamní předměty). Logo nebo obchodní označení nesmí
zasahovat do zájmů Pronajímatele a do zájmů ostatních nájemců v Budově. Ohledně všech reklam a označení platí,
že Nájemce je povinen tyto odstranit vlastním nákladem ke dni skončení Nájmu.
8.8.
Smluvní strany ujednávají, že nájemci nenáleží jakákoli náhrada za provedené Práce nájemce, náhrada za provedené
technické zhodnocení (jsou-li Práce nájemce takovým zhodnocením), ani náhrada toho, oč se zvýšila hodnota věci.
Nájemce a Pronajímatel se dohodli, že Nájemce je oprávněn po dobu trvání nájmu, odepisovat veškeré náklady na
stavební práce a úpravy Prostor, které představují technické zhodnocení Prostor, provedené nájemcem v souladu s
touto Nájemní smlouvou.
ČLÁNEK 9.
DALŠÍ POVINNOSTI NÁJEMCE
9.1.
Kromě ostatních povinností Nájemce uvedených v této Nájemní smlouvě, Nájemce se zavazuje k následujícím
povinnostem:
(a) Užívání a dodržování právních předpisů: Užívat Prostory výhradně k Povolenému užívání a dodržovat a
neporušovat či neumožnit porušování jakýchkoliv příslušných právních předpisů a podmínek či pravidel, podle
nichž je Budova Pronajímatelem provozována, pokud jsou či měly být Nájemci takové podmínky a pravidla
známy;
(b) Způsob provozování: Provozovat řádně Prostory a podniknout veškeré nezbytné kroky, které lze na něm
spravedlivě požadovat, k zabránění svým potencionálním návštěvníkům v rušivém chování v Budově a/nebo
jejích zařízeních;
(c) Úklid Prostor: Uklízet interiér Prostor a interiérové části oken a dveří (včetně rámů oken a dveří) v Prostorách s
tím, že úklidová společnost musí vždy dodržovat aktuálně platná bezpečnostní pravidla Budovy, jinak je Nájemce
povinen na žádost Pronajímatele takovou úklidovou společnost zaměnit dle svého výlučného výběru;
(d) Nekonstrukční údržba a opravy: Hradit náklady a výdaje na provádění údržby a nekonstrukčních oprav Prostor
(včetně jejich součástí, příslušenství, vybavení a těch částí technických systémů Budovy, které jsou součástí
Prací Nájemce a/nebo jakýchkoliv jiných Úprav, a včetně revizí vnitřních elektrických zařízení a sítí Nájemce,
které nejsou součástí nebo příslušenstvím Prostor) s tím, že Nájemce je odpovědný za včasné a řádné písemné
oznámení nutnosti provedení jakékoliv takové údržby a/nebo opravy Prostor Pronajímateli. Na písemnou žádost
Strana 8 (celkem 16)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
Nájemce provede jakoukoliv takovou údržbu a opravy v přiměřené lhůtě (s přihlédnutím k povaze vady či
poškození) Pronajímatel (či jeho dodavatelé) a veškeré prokazatelné náklady a výdaje vzniklé Pronajímateli v
souvislosti s prováděním takové údržby a/nebo oprav uhradí Nájemce Pronajímateli na výzvu. Pokud Nájemce
písemně nepožádá Pronajímatele o provedení jakékoliv takové údržby a/nebo nekonstrukční opravy (a nemůželi taková údržba a/nebo nekonstrukční oprava ovlivnit Rozvodné systémy budovy či jakoukoliv část Budovy s
výjimkou interiéru Prostor či jakoukoliv službu, jejíž zajišťování je vůči Nájemci nebo jakémukoliv jinému nájemci
nebo uživateli jiných prostor v Budově vyžadováno od Pronajímatele, v kterýchžto případech provede takovou
údržbu a/nebo nekonstrukční opravu vždy Pronajímatel na náklady Nájemce), potom bude taková údržba a/nebo
oprava provedena Nájemcem (či jeho dodavateli odsouhlasenými Pronajímatel s tím, že takový souhlas nebude
bezdůvodně odepřen) na vlastní náklady, a to (i) v takové době a podle takových podmínek, které budou
uvedeny v Provozní příručce Budovy, a v souladu s požadavky Pronajímatele; a (ii) za použití materiálů kvality
srovnatelné s kvalitou a užitnou hodnotou Prostor, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
Stav Prostor: Udržovat Prostory čisté, uklizené, uspořádané, hygienické a bezpečné (s tím, že případné malování
Prostor bude provedeno pouze na žádost Nájemce a na jeho vlastní náklady) a zajistit veškeré údržbářské
dodávky, materiál a vybavení nezbytné pro takové udržování Prostor. Navíc, Nájemce vyhoví příslušným
předpisům o separaci odpadu a pravidlům separace odpadu přijatým kdykoliv v budoucnu Pronajímatelem;
Výměna rozbitého či popraskaného skla: Nahradit jakákoliv rozbitá či popraskaná (pokud jejich poškození bylo
způsobeno Nájemcem či jeho zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a/nebo návštěvníky) vnitřní okenní skla v nebo
na Prostorách (a dále okamžitě oznámit Pronajímateli jakékoliv rozbité či popraskané vnější okenní sklo v nebo
na Prostorách a nutnost jeho náhrady) sklem stejného druhu a kvality ihned, jakmile je to možné a v každém
případě do čtyřiadvaceti (24) hodin, a pokud tak Nájemce po oznámení Pronajímatele bezodkladně neučiní,
Pronajímatel může takovou práci provést za Nájemce a Nájemce uhradí veškeré náklady a výdaje v této
souvislosti Pronajímatelem vynaložené;
Vzhled Prostor: Neinstalovat ani neumístit v rozporu s touto smlouvou jakýkoliv nápis, reklamu, oznámení nebo
jiný druh či formu oznámení nebo dekorace do oken či na exteriér Prostor (zejména včetně nápisů typu "k
pronájmu"), a neinstalovat žádná svítidla ani neprovádět jakékoliv změny do vstupních dveří Prostor,
neinstalovat žádné venkovní okenní clony, markýzy, žaluzie, klimatizační jednotku či jakékoliv jiné zařízení na
nebo v sousedství jakéhokoliv okna do Prostor, které nejsou povoleny podle Provozní příručky Budovy nebo
předem písemně odsouhlaseny Pronajímatelem;
Provozní příručka Budovy: Vždy dodržovat (a zajistit, aby tak činili i zaměstnanci Nájemce a vynaložit maximální
úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, aby tak činili i dodavatelé, zákazníci a návštěvníci Nájemce)
podmínky provozní příručky Budovy vydané Pronajímatelem přede Dnem zahájení nájmu, a to ve znění jak
může být kdykoliv v budoucnu Pronajímatelem na základě jeho výlučného uvážení jednostranně doplňována či
měněna (dále jen "Provozní příručka Budovy"), pokud o takových doplňcích a změnách bude Nájemce
prokazatelně informován a takové doplňky či změny nemají šikanózní povahu nebo nejsou obecně v rozporu s
dobrými mravy a jsou v daném čase obvyklé pro srovnatelné kancelářské budovy. V případě jakéhokoliv rozporu
mezi touto Nájemní smlouvou a Provozní příručkou Budovy, budou převažovat ustanovení této Nájemní
smlouvy;
Nebezpečné látky: S výjimkou přiměřeného množství látek, které se vztahují k předmětu činnosti Nájemce (jako
např. vzorky paliv) a které budou uskladněny v souladu s právními předpisy a požadavky Pronajímatele,
nedovolit, aby se jakákoliv látka, která je nebo by se mohla stát nebezpečnou nebo kontaminovanou svoji
povahou nebo která by pravděpodobně mohla negativně ovlivnit nebo poškodit Prostory a/nebo Budovu či životní
prostředí, nebo způsobit škodu na lidském zdraví, vyskytovala v Prostorách, a pokud Nájemce zjistí přítomnost
jakékoliv takové látky v Budově, anebo zjistí, že z Budovy uniká (fyzicky či zápachem), okamžitě na to písemně
upozornit Pronajímatele a, pokud taková skutečnost byla způsobena Nájemcem, jeho zaměstnanci či dodavateli
nebo byla důsledkem porušení této Nájemní smlouvy Nájemcem, odstranit takovou látku v souladu s požadavky
Pronajímatele a/nebo jakéhokoliv příslušného úřadu. Navíc, Nájemce vyhoví příslušným předpisům na ochranu
životního prostředí a pravidlům ochrany životního prostředí přijatým kdykoliv v budoucnu Pronajímatelem;
Bezpečnost a požární ochrana: Udržovat bezpečnost a požární ochranu Prostor (spočívající mimo jiné v zajištění
OZO technika, PPŘ, únikových cest, evakuačního plánu, požárních hlídek). V případě, že nastane porušení či
nepřípustné zasahování do bezpečnosti nebo požární ochrany požadované zákonem či v odůvodněném rozsahu
Pronajímatelem vzniklé jednáním ze strany zaměstnanců, návštěvníků, zákazníků, dodavatelů či zástupců
Nájemce, pak Nájemce bezodkladně přijme jakákoliv opatření za účelem nápravy takového stavu, která budou
odůvodněně nutná, popřípadě taková, která mu v souladu se zákonem či v odůvodněném rozsahu určí
Pronajímatel. Navíc, Nájemce vyhoví příslušným předpisům o požární ochraně a pravidlům požární ochrany
přijatým kdykoliv v budoucnu Pronajímatelem, pokud budou v souladu se zákonem a Nájemce bude o nich
prokazatelně informován a pokud nemají šikanózní povahu nebo nejsou obecně v rozporu s dobrými mravy a
jsou v daném čase obvyklé pro srovnatelné kancelářské budovy;
Ochrana před neoprávněným vstupem: Zamykat v době, kdy Prostory nejsou užívány, veškeré vstupní dveře a
okna Prostor;
Odevzdání Prostor: Na základě jakéhokoliv ukončení této Nájemní smlouvy odevzdat Prostory Pronajímateli v
řádném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Ustanovení čl. 8.5. této Nájemní smlouvy tím není
dotčeno.
Osvětlení a elektroinstalace: Zajišťovat a hradit výměnu veškerých žárovek a zářivek užívaných v Prostorách,
nezasahovat do elektroinstalace nebo jakékoliv jiné instalace či zařízení patřícího Pronajímateli, nepřetěžovat
elektrorozvodný systém nebo jakoukoliv jinou síť;
Omezení zátěže: Nepřipevňovat na stěny a stropy Prostor žádné předměty či vybavení, a neumisťovat na
podlahu Prostor zátěž, které by mohly přesáhnout zátěžové limity uvedené v Provozní příručce Budovy, a
nepřemisťovat jakékoliv mimořádně těžké předměty do nebo z Prostor bez předchozího souhlasu Pronajímatele,
kterýžto souhlas nebude bezdůvodně odepřen;
Instalace zařízení: Neinstalovat v Prostorách a/nebo Budově či na nich žádná zařízení (jako například satelitní
antény nebo antény, kamery či ventilaci) bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele;
Klíče a přístupové karty: Nevyměnit bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele žádné zámky a/nebo
přístupové karty do Prostor a/nebo Budovy a nést veškeré náklady na dodatečné a náhradní klíče a/nebo
přístupové karty do Prostor a/nebo Budovy; Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel bude mít v držení
Strana 9 (celkem 16)
náhradní klíče k Prostorům. Tyto klíče budou uschovány v zapečetění obálce a budou použity pouze v případě
havárie (nebo hrozící havárie) či jiného podobného nebezpečí. O každém použití klíčů k Prostorám
Pronajímatelem musí být učiněn písemný záznam s uvedením důvodu použití a Pronajímatel je zároveň povinen
bezodkladně informovat Nájemce o použití klíčů a jeho důvodu a na vyžádání poskytnout nájemci sepsaný
písemný záznam o jejich použití.
(q) Důvěrnost: Zacházet s veškerými informacemi z této Nájemní smlouvy a z jakýchkoliv dalších dokumentů
poskytnutých Pronajímatelem jako s důvěrnými a náležejícími Pronajímateli a nezveřejnit jakékoliv takové
důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, ledaže by bylo takové zveřejnění
vyžadováno právními předpisy, v kterémžto případě Nájemce takové zveřejnění Pronajímateli bezodkladně
oznámí.
ČLÁNEK 10.
DALŠÍ POVINNOSTÍ PRONAJÍMATELE
10.1. Kromě ostatních povinností Pronajímatele uvedených v této Nájemní smlouvě, Pronajímatel se zavazuje k
následujícím povinnostem:
(a) Ochrana práv Nájemce: S přihlédnutím k podmínkám a ustanovením této Nájemní smlouvy Pronajímatel zajistí,
že Nájemci bude umožněn řádný výkon práv, která jsou mu poskytována touto Nájemní smlouvou;
(b) Přístup Nájemce a oprávněných osob: Pronajímatel během Doby trvání Nájemci, jeho zaměstnancům,
návštěvníkům, zákazníkům, dodavatelům, zástupcům a všem osobám oprávněně požadujícím vstup do Budovy,
umožní volný a nerušený (s výjimkou případné informativní registrace návštěvníků Budovy v recepci) přístup
do Prostor 24 hodin denně, 7 dnů týdně. Pronajímatel vyvine maximální úsilí, které lze na něm spravedlivě
požadovat, aby zabránil vstupu do Budovy osobám, které jej vyžadují neoprávněně či ve zlé vůli;
(c) Konstrukční údržba a opravy: Pronajímatel bude provádět údržbu a opravy Rozvodných systémů budovy a
údržbu a opravy konstrukčních prvků Budovy jak vnějších tak vnitřních, střech, výtahů a eskalátorů) a na
písemnou žádost Nájemce také údržbu a nekonstrukční opravy Prostor jak je blíže uvedeno v odstavci 9.1. (d)
této Nájemní smlouvy). Pokud Pronajímatel neprovede jakoukoliv takovou údržbu nebo opravu Rozvodných
systémů budovy či konstrukčních prvků Budovy v přiměřené lhůtě (s přihlédnutím k povaze vady Či poškození)
a pokud zároveň jakákoliv taková neodstraněná vada či poškození podstatným způsobem omezuje výkon
Povoleného užívání Nájemce v Prostorách a není pouze designového charakteru (a Pronajímatel takovou údržbu
nebo opravu neprovedl ani po obdržení alespoň jednoho (1) písemného oznámení Nájemce ohledně nezbytnosti
provedení každé jednotlivé údržby nebo opravy), potom bude Nájemce oprávněn provést takovou údržbu nebo
opravu na náklady Pronajímatele (a to výlučně prostřednictvím autorizovaných dodavatelů, kteří jsou oprávněni
provést jakoukoliv takovou úpravu nebo údržbu s ohledem na zachování záruk za jakost) a Pronajímatel uhradí
Nájemci na výzvu veškeré prokázané a přiměřené náklady s tím spojené. Pronajímatel též (na náklady Nájemce,
které budou v prokazatelné výši uhrazeny Nájemcem Pronajímateli na výzvu) provede opravu veškerých škod
na Prostorách nebo jakékoliv jiné části Budovy (či jejich instalacích, příslušenství a vybavení) vzniklých v
důsledku jakéhokoliv úkonu, opomenutí, nedbalosti či nesprávného jednání ze strany Nájemce či jeho
zaměstnanců, návštěvníků, zákazníků či dodavatelů, nebo v důsledku jakéhokoliv porušení Nájemce s plněním
jakékoliv jeho povinnosti vyplývající z této Nájemní smlouvy;
(d) Služby, měřidla a vyloučení záruk Pronajímatele: Pronajímatel zajistí, aby po dobu užívání Budovy Nájemcem,
byly pro Budovu dodávány následující media a/nebo služby:
elektrická energie, voda, odvod odpadních vod, vytápění, chlazení a ventilace Prostor;
elektrické osvětlení veškerých společných prostor Budovy;
provoz hlavní recepce každý pracovní den v době minimálně od 8:00 -18:00 hod. s běžnou komunikační
znalostí alespoň českého a anglického jazyka (avšak bez jakékoliv z toho vyplývající odpovědnosti pro
Pronajímatele, ledaže nastalo závažné porušení povinností Pronajímatele podle zákona či této Nájemní
smlouvy);
zajištění centrálního odvozu odpadu z Budovy;
řádný úklid a údržba veškerých společných a podzemních částí a okolí Budovy (včetně čistění, provádění
venkovních úprav a odklízení sněhu z takového okolí Budovy);
zajištění funkčnosti, revizí a kontrol centrálního samočinného hasicího systému (s přihlédnutím k nutnosti
dočasných odstávek z důvodu provádění nezbytných revizí, kontrol, údržby a oprav);
zajištění funkčnosti, revizí a kontrol centrálního požárního poplašného systému (s přihlédnutím k nutnosti
dočasných odstávek z důvodu provádění nezbytných revizí, kontrol, údržby a oprav);
zajištění funkčnosti, revizí a kontrol centrálního zabezpečovacího poplašného systému exteriéru Budovy,
avšak bez jakékoliv z toho vyplývající odpovědnosti pro Pronajímatele, ledaže nastalo závažné porušení
povinností Pronajímatele podle zákona či této Nájemní smlouvy (s přihlédnutím k nutnosti dočasných
odstávek z důvodu provádění nezbytných revizí, kontrol, údržby a oprav);
zajištění funkčnosti, revizí a kontrol veřejného rozhlasového informačního systému (s přihlédnutím k
nutnosti dočasných odstávek z důvodu provádění nezbytných revizí, kontrol, údržby a oprav);
provozování nerezervovaných parkovacích ploch (budou-li Pronajímatelem poskytnuty); a
zajištění provozu výtahů v rozsahu přiměřeném potřebám běžného zamýšleného využíváni Budovy (s
přihlédnutím k nutnosti dočasných odstávek z důvodu provádění nezbytných revizí, kontrol, údržby a
oprav);
Ostrahu budovy 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu.
Pronajímatel nezaručuje, že:
(i) jakákoliv media, jejichž dodávky mají být podle této Nájemní smlouvy zajišťovány Pronajímatelem
(popřípadě, jejichž dodávky mají být Nájemci podle této Nájemní smlouvy poskytovány přímo poskytovateli
medií pro Budovu), a
(ii) jakékoliv služby, které mají být podle této Nájemní smlouvy zajišťovány Pronajímatelem, budou odpovídat
případným nadstandardním či nestandardním potřebám Nájemce nebo že budou během celé Doby trvání
bez jakéhokoliv přerušení. Nájemce souhlasí, že kterákoliv nebo více takových dodávek medií a/nebo služeb
mohou být přerušeny nebo pozastaveny z důvodu nehody či z jakéhokoliv důvodu jakékoliv povahy, za
Strana 10 (celkem 16)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
který není Pronajímatel odpovědný, či z důvodu jakýchkoliv právních požadavků či z důvodu nouze.
Pronajímatel si dále vyhrazuje právo (na základě předchozího písemného oznámení Nájemci, bude-li to
objektivně možné) pozastavit, přerušit nebo omezit jakoukoliv dodávku medií a/nebo službu za účelem
provedení oprav, výměn nebo vylepšení, jejichž provedení je dle opodstatněného názoru Pronajímatele
nezbytné; avšak s tím, že Pronajímatel vyvine maximální úsilí, aby jakékoliv takové zastavení, přerušení
nebo omezení jakékoliv dodávky media a/nebo služby bylo pouze na tak krátkou dobu jak bude nezbytně
nutné a v podstatném rozsahu neomezovalo výkon Povoleného užívání Nájemcem a dále nahradí Nájemci
podle Poměrného podílu Nájemce dodavatelem energií nebo služeb Pronajímateli uhrazené škody, náhrady,
slevy či kompenzace za přerušení nebo pozastavení dodávek jakož i pojistné plnění vyplacené pronajímateli
z titulu přerušení provozu. Bez ohledu na výše uvedené, dojde-li k přerušení nebo pozastavení dodávky
jakéhokoliv media a/nebo služby a v takovém důsledku bude podstatným způsobem omezeno či vůbec
znemožněno užívání Prostor podle podmínek této Nájemní smlouvy, pak bude mít Nájemce nárok na slevu
na Nájemném podle ustanovení v té době platných právních předpisů;
Poplašný systém: Na žádost Nájemce umožnit (v souladu s podmínkami určenými Pronajímatelem) Nájemci (na
náklady Nájemce) připojení interiéru Nebytových prostor na centrální zabezpečovací poplašný systém, který je
pro Budovu k dispozici s tím, že takovým připojením nepřebírá Pronajímatel odpovědnost za zabezpečení
Nebytových prostor. Nájemce bude alikvotně hradit veškeré náklady na kabelová zařízení a personál (bude-li
třeba) takového zabezpečovacího poplašného systému v Nebytových prostorách (a v Budově) a také zaváděcí
a pravidelné poplatky za takové služby, které budou zahrnuty do Přímých provozních nákladů.
ustanovení neobsazeno;
Správa Budovy: Zajistit přiměřený personál pro správu a provoz Budovy, který bude řídit každodenní provoz
Budovy s tím, že správa Budovy musí odpovídat kvalitě správy srovnatelných budov;
Instalace nápisů na Budově: Pronajímatel na vlastní náklady a do dvou (2) týdnů po obdržení požadovaných
podkladů od Nájemce zajistí a nainstaluje takové nápisy (kteréžto všechny nápisy budou odpovídat standardním
požadavkům Pronajímatele na informační systém Budovy) na hlavní tabuli na exteriéru Budovy.
Nebezpečné látky: S výjimkou přiměřeného množství látek, které se vztahují k předmětu činnosti jakéhokoliv
nájemce v Budově a které budou uskladněny v souladu s právními předpisy a požadavky Pronajímatele,
nedovolit, aby se jakákoliv látka, která je nebo by se mohla stát nebezpečnou nebo kontaminovanou svoji
povahou nebo která by pravděpodobně mohla negativně ovlivnit nebo poškodit Budovu či životní prostředí, nebo
způsobit škodu na lidském zdraví, vyskytovala v Budově, a pokud Pronajímatel zjistí přítomnost jakékoliv takové
látky v Budově, anebo zjistí, že z Budovy uniká (fyzicky či zápachem), odstranit takovou látku v souladu s
požadavky Pronajímatele a/nebo jakéhokoliv příslušného úřadu; a
Bezpečnost a požární ochrana: Udržovat bezpečnost a požární ochranu Budovy. V případě, že nastane porušení
či nepřípustné zasahování do bezpečnosti nebo požární ochrany Budovy požadované zákonem, pak Pronajímatel
bezodkladně přijme jakákoliv opatření za účelem nápravy takového stavu, která budou v souladu se zákonem
odůvodněně nutná.
ČLÁNEK 11.
PŘÍSTUP PRONAJÍMATELE, NEMOŽNOST PLNĚNÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
11.1. Nájemce v míře nezbytně nutné umožní Pronajímateli, zástupcům Pronajímatele, dodavatelům medií a jiným
osobám poskytujícím služby Prostorám a/nebo Budově na základě písemného pověření Pronajímatele, aby v
Prostorách a z Prostor udržovali a opravovali Rozvodné systémy Budovy a konstrukční prvky Budovy. Pronajímatel
nebo zástupci Pronajímatele budou dále oprávněni vstupovat do Prostor po přiměřeně předchozím písemném či
ústním oznámení (s výjimkou případů nouze, kdy takové předchozí oznámení nebude vyžadováno), a to za účelem
prohlídky Prostor a provedení takové údržby či oprav:
(i)
které jsou objektivně potřebné či žádoucí pro Prostory či jakoukoliv jinou část Budovy, anebo
(ii) které se Pronajímatel může rozhodnout provést za Nájemce poté, co Nájemce neprovedl údržbu či opravy nebo
nevykonal jakékoliv jiné práce, které byl Nájemce povinen provést nebo vykonat podle této Nájemní smlouvy,
anebo
(iii) jejichž účelem je přizpůsobení se jakýmkoliv právním povinnostem.
Pokud by prováděním takových prací uvedených v předchozí větě bylo užívání Prostor podstatným nepříznivým
způsobem omezeno, potom bude mít Nájemce po dobu trvání takového podstatného omezení nárok na zákonnou
slevu na Pevném nájemném (vyjma případů uvedených v písm. (ii) a/nebo (iii) výše).
11.2. Pokud Nájemce nebude přítomen, když bude objektivně nutný přístup do Prostor z důvodu hrozící či vzniklé škody
na majetku, zdraví či životě, pak Pronajímatel nebo zástupci Pronajímatele budou oprávněni do Prostor vstoupit,
aniž by Pronajímatel či takový zástupce byli za takové jednání vystaveni odpovědnosti (za předpokladu, že v průběhu
takového vstupu Pronajímatel či zástupci Pronajímatele zajistí veškerou ochranu majetku Nájemce s přihlédnutím k
povaze vzniklého či hrozícího nebezpečí) s tím, že Pronajímatel podrobnosti takového vstupu bezprostředně poté
písemně oznámí Nájemci; Pronajímatel se vždy pokusí o předchozí kontaktování zástupce Nájemce o nutnosti vstupu
do Prostor.
11.3. Ledaže by kogentní ustanovení zákona vyžadovala jinak, tato Nájemní smlouva a závazek Nájemce platit Nájemné
a Provozní náklady podle této Nájemní smlouvy a plnit veškeré další povinnosti a ujednání Nájemce podle této
Nájemní smlouvy, nebudou ovlivněny nebo vyloučeny tím, že Pronajímatel není objektivně schopen v přiměřené
lhůtě plnit jakékoliv ze svých povinností vyplývajících z této Nájemní smlouvy z důvodu jakékoliv překážky vzniklé
nezávisle na vůli Pronajímatele a bránící mu ve splnění jeho povinností podle této Nájemní smlouvy s tím, že
Pronajímatel je povinen učinit vše co lze na něm spravedlivě požadovat za účelem bezodkladného (s přihlédnutím k
povaze takové překážky) odstranění takové překážky a zmenšení jejích následků.
11.4. Pronajímatel, ani jeho zaměstnanci či zástupci nebudou odpovědní za jakékoliv škody, ztrátu či poškození na
majetku Nájemce či jiných osob v Prostorách vzniklé v souvislosti s krádeží či vloupáním do Prostor, ledaže by k
Strana 11 (celkem 16)
tomu došlo porušením povinností Pronajímatele podle zákona či této Nájemní smlouvy.
ČLÁNEK 12.
PLNĚNÍ PRONAJÍMATELEM
12.1. Pokud Nájemce neplní jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Nájemní smlouvy, pak Pronajímatel, aniž
by tím prominul takové porušení závazku, může splnit takovou povinnost na účet a náklady Nájemce:
(a) okamžitě a bez jakéhokoliv oznámení, v případě nouze nebo v případě, že takové porušení Nájemce je v
podstatném rozporu s Povoleným užíváním; podstatným způsobem ruší efektivní provoz Budovy; může vést k
porušení jakékoliv právní povinnosti; anebo může vést ke zrušení jakékoliv pojistné smlouvy uzavřené
Pronajímatelem; a
(b) v jakémkoliv jiném případě, pokud takové porušení Nájemce trvá po uplynutí pěti (5) dnů po dni, kdy
Pronajímatel podal oznámení o úmyslu Pronajímatele takto splnit porušenou povinnost.
Veškeré prokazatelné a účelně vynaložené náklady a výdaje vynaložené Pronajímatelem v souvislosti s jakýmkoliv
takovým jeho plněním na účet Nájemce a/nebo vynaložené Pronajímatelem za účelem vynucení splnění jakékoliv
povinnosti Nájemce podle této Nájemní smlouvy, budou uhrazeny Nájemcem Pronajímateli na vyžádání.
ČLÁNEK 13.
PŘÍPADY PORUŠENÍ A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ
13.1. Každý z níže uvedených případů představuje podle této Nájemní smlouvy případ porušení ze strany Nájemce (dále
jen "Případ porušení"):
(a) pokud Nájemce neuhradí jakoukoliv platbu Nájemného nebo jakýkoliv jiný finanční závazek v době splatnosti
podle této Nájemní smlouvy a takové porušení bude trvat po dobu patnácti (15) dnů po obdržení písemného
oznámení Pronajímatele o takovém porušení, přičemž celková doba prodlení přesáhne třicet (30) dnů;
(b) pokud Nájemce nesplní povinnost zřídit zajištění úhrady svých závazků vzniklých dle této Nájemní smlouvy dle
čl. 6 odst. 6.1 resp. 6.2. této Nájemní smlouvy ani do patnácti (15) dnů po uplynutí sjednané lhůty;
(c) pokud Nájemce používá Prostory pro jiné než Povolené užívání;
(d) pokud Nájemce v rozporu s ustanoveními článku 14. této Nájemní smlouvy postoupí či přenese (nebo jinak
převede) jakékoliv ze svých práv či povinností vyplývajících z této Nájemní smlouvy, zastaví či jinak zatíží své
nároky z této Nájemní smlouvy, anebo podnajme Prostory, či jakoukoliv jejich část bez předchozího písemného
souhlasu Pronajímatele;
(e) pokud Nájemce způsobí Prostorám a/nebo Budově či jejím zařízením škodu ve výši převyšující v dané době
aktuální čtvrtletní Částku Nájemného a taková Škoda není zcela opravena Nájemcem (výlučně na své náklady)
během přiměřené lhůty určené Pronajímatelem;
(f) pokud Nájemce podá návrh na dobrovolné vyrovnání nebo bude vydáno soudní rozhodnutí o prohlášení konkursu
na majetek Nájemce nebo bude rozhodnuto o úpadku Nájemce nebo bude soudem nařízen výkon rozhodnutí
prodejem podniku Nájemce či jeho části nebo bude soudním exekutorem vydán exekuční příkaz k provedení
exekuce prodejem podniku Nájemce či jeho části;
(g) pokud je prohlášena likvidace nebo zánik Nájemce;
(h) pokud Nájemce pozbude (z jakéhokoliv důvodu) Oprávnění a bez přiměřené lhůty určené pronajímatelem tento
stav nenapraví; anebo
(i) pokud Nájemce nedodrží nebo nesplní jakoukoliv jinou podstatnou povinnost, dohodu, závazek či podmínku této
Nájemní smlouvy a nenapraví takové porušení do třiceti (30) Pracovních dnů (s výjimkou případu nouze) po
obdržení oznámení Pronajímatele Nájemci o takovém porušení, anebo, pokud je takové porušení takové povahy,
že v takové desetidenní lhůtě nemůže být zcela napraveno, Nájemce v takové lhůtě nezapočne, anebo po jejím
uplynutí nebude řádně směřovat k jejich dokončení, veškeré kroky nezbytné k nápravě takového porušení, a v
každém případě do takové lhůty, aby Pronajímatel nebyl vystaven riziku trestní odpovědnosti nebo porušení
této Nájemní smlouvy.
13.2. Pokud nastane Případ porušení, Pronajímatel bude oprávněn (kromě dalších práv či prostředků přiznaných
Pronajímateli právními předpisy) podat Nájemci, podle své volby a kdykoliv po takovém výskytu Případu porušení
(nicméně v době, kdy takový Případ porušení ještě trvá) a vždy po předchozím písemném upozornění na možnost
odstoupení od smlouvy spojeném s poskytnutím přiměřené lhůty k odstranění důvodu odstoupení, jeli takové
odstranění možné, písemné oznámení oznamující, že Pronajímatel odstupuje od této Nájemní smlouvy s účinky ke
dni doručení takového oznámení (ex nunc) Pronajímatelem Nájemci podle podmínek odstavce 16.1. této Nájemní
smlouvy (bez omezení nároku Pronajímatele domáhat se náhrady škody a zaplacení všech částek dlužných ze strany
Nájemce podle této Nájemní smlouvy ke dni takového odstoupení).
13.3. Pokud nastane jakýkoliv Případ porušení a tato Nájemní smlouva bude na základě odstoupení Pronajímatele
ukončena jak je uvedeno v odstavci 13.2. výše, pak Nájemce nejpozději do třiceti (30) dnů počítáno ode prvního
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k účinnosti odstoupení, vyklidí a předá Prostory Pronajímateli,
jinak budou Pronajímatel či zástupci Pronajímatele (bez jakéhokoliv následného oznámení Nájemci) oprávněni
Prostory převzít (bez jakéhokoliv dalšího oznámení) jakýmkoliv použitelným způsobem nebo právním donucením či
jinými právními prostředky (aniž by se v důsledku toho vystavovali stíhání) a mohou odejmout užívání Prostor
Nájemci či jakýmkoliv jiným osobám a, s přihlédnutím k odstavci 8.5. této Nájemní smlouvy, vyklidit jejich jakýkoliv
a veškerý majetek z Prostor.
13.4. V případě, že Prostory nebudou při jakémkoliv ukončení této Nájemní smlouvy Nájemcem Pronajímateli řádně
předány podle odstavce 13.3. výše, potom bude Nájemce odpovídat Pronajímateli za veškerou škodu vzniklou tím,
že Pronajímatel nemohl pronajmout celé Prostory nebo jejich část s účinností od vypršení nebo předčasného
ukončení této Nájemní smlouvy (případně s účinností ode dne, kdy měl Nájemce Prostory podle odstavce 13.3. výše
Strana 12 (celkem 16)
vyklidit a předat).
13.5. Kromě veškerých dalších prostředků poskytovaných Pronajímateli touto Nájemní smlouvou nebo právními předpisy
bude mít Pronajímatel právo v případě výskytu Případu porušení plnit povinnosti Nájemce, včetně úhrad jakýchkoliv
částek dlužných v souvislosti s Prostorami Nájemcem třetím osobám. V takovém případě budou veškeré náklady
(včetně přiměřených a prokazatelných výdajů Pronajímatele) na plnění takových povinností, včetně úhrad takových
částek třetím osobám, splatné Nájemcem Pronajímateli bezprostředně po vyzvání.
13.6. Kromě veškerých dalších prostředků poskytovaných Nájemci touto Nájemní smlouvou nebo právními předpisy bude
mít Nájemce právo odstoupit od této Nájemní smlouvy s účinkem uvedeným v odstavci 13.2. výše a ve stejném
režimu:
(a) pokud by Prostory nemohly být řádně užívány pro účely této Nájemní smlouvy (s výjimkou, kdyby byl takový
stav způsoben z jakéhokoliv jiného důvodu na straně Nájemce);
(b) pokud by se Prostory staly nezpůsobilými pro účely Povoleného užívání z důvodu, za který Nájemce nebyl
odpovědný, a Pronajímatel takovou nezpůsobnost neodstranil do deseti (10) Pracovních dnů po obdržení
oznámení Nájemce Pronajímateli o takové skutečnosti, anebo, pokud by taková nezpůsobilost byla takové
povahy, že v takové desetidenní lhůtě by zcela být odstraněna nemohla, Pronajímatel v takové lhůtě nezahájil
veškeré kroky (anebo po jejím uplynutí pečlivě nesměřoval k dokončení takových kroků) nezbytné k odstranění
takové nezpůsobilosti Prostor pro účely Povoleného užívání, nikoli však po dobu delší třiceti (30) dnů;
(c) jestliže by byl Pronajímatel podle této Nájemní smlouvy povinen k poskytování jakýchkoliv dodávek či služeb
souvisejících s užíváním Prostor a takovou povinnost by opakovaně porušil (ledaže by jakékoliv takové porušení
vzniklo z důvodu takové příčiny, za níž Pronajímatel není odpovědný) a takový stav by nenapravil do deseti (10)
Pracovních dnů po obdržení oznámení Nájemce Pronajímateli o takové skutečnosti, anebo, pokud by takový stav
byl takové povahy, že v takové desetidenní lhůtě by zcela být odstraněn nemohl, Pronajímatel v takové lhůtě
nezapočal veškeré kroky (anebo po jejím uplynutí pečlivě nesměřoval k dokončení takových kroků) nezbytné k
odstranění takového stavu, nikoli však po dobu delší třiceti (30) dnů;
(d) pokud by Pronajímatel pravomocně pozbyl jakékoliv obligatorní oprávnění či povolení vyžadované pro pronájem
Prostor právními předpisy; anebo
(e) pokud by byl Nájemci či jeho zaměstnancům, zákazníkům nebo návštěvníkům bez podstatného důvodu
znemožněn přístup do Prostor;
(f) pokud dojde k zániku Budovy;
(g) pokud Pronajímatel podá návrh na dobrovolné vyrovnání nebo bude vydáno soudní rozhodnutí o prohlášení
konkursu na majetek Pronajímatele nebo bude soudem nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku
Pronajímatele či jeho Části nebo bude soudním exekutorem vydán exekuční příkaz k provedení exekuce
prodejem podniku Pronajímatele či jeho části;
(h) pokud je prohlášena likvidace nebo zánik Pronajímatele; anebo
(i) pokud Pronajímatel nedodrží nebo nesplní jakoukoliv jinou podstatnou povinnost, dohodu, závazek či podmínku
této Nájemní smlouvy a nenapraví takové porušení do deseti (10) Pracovních dnů (s výjimkou případu nouze)
po obdržení oznámení Nájemce Pronajímateli o takovém porušení, anebo, pokud je takové porušení takové
povahy, že v takové desetidenní lhůtě nemůže být zcela napraveno, Pronajímatel v takové lhůtě nezapočne,
anebo po jejím uplynutí nebude řádně směřovat k jejich dokončení, veškeré kroky nezbytné k nápravě takového
porušení, a v každém případě do takové lhůty, aby Nájemce nebyl vystaven riziku trestní odpovědnosti nebo
porušení této Nájemní smlouvy; anebo pokud Pronajímatel poruší povinnost uvedenou v čl. 10.1. písm. l)
Nájemní smlouvy.
13.7. Bez omezení odstavce 13.6. výše Nájemce je oprávněn vypovědět tuto Nájemní smlouvu též v případě, pokud
Pronajímatel na základě nájemní či jiné smlouvy pronajme kterékoliv třetí osobě jakékoliv prostory v Budově pro
účely poskytování sexuálních služeb či pro účely jakékoliv zákonem nepovolené činnosti související s distribucí drog
či jiných nebezpečných návykových látek nebo s terorismem (ledaže by Pronajímateli nebylo známo, že provozování
jakékoliv takové činnosti je nepovolené), a takové porušení nenapraví ukončením takové nájemní či jiné smlouvy
ani ve lhůtě jednoho (1) měsíce po obdržení písemného oznámení od Nájemce. V případě takového ukončení této
Nájemní smlouvy jak je uvedeno výše v tomto odstavci skončí Doba trvání uplynutím třetího (3.) běžného měsíce
po doručení takové výpovědi Nájemcem Pronajímateli.
13.8. Právní úprava ukončení nájmu výpovědí (bez výpovědní doby, s výpovědní dobou), uvedená v občanském zákoníku,
se na vztah založený touto Nájemní smlouvou nepoužije.
ČLÁNEK 14.
POSTOUPENÍ A PODNÁJEM
14.1. Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele (který nebude bezdůvodně odepřen) udělovaného pro
každý jednotlivý případ:
(i) nepostoupí (ani jinak nepřevede) svá práva ani nepřenese (ani jinak nepřevede) své povinnosti vyplývající z
této Nájemní smlouvy (ať už smluvně, ze zákona či jinak), nezastaví ani nezatíží, vcelku či zčásti, svá
práva/nároky z této Nájemní smlouvy;
(ii) nepodnajme Prostory či jakoukoliv jejich část, ani jejich podnájem neumožní;
(iii) nedovolí, aby Prostory nebo jakákoliv jejich část byly kromě Nájemce užívány jakoukoliv osobou pro účely
zápisu sídla, poštovního doručování či jakýchkoliv jiných oprávnění.
Pronajímatel tímto souhlasí s tím, aby Nájemce v souladu s účelem nájmu podnajmul či na základě jiného
právního důvodu umožnit užívání části Prostor třetími osobami, jestliže jejich činnost bude přímo souviset
s účelem nájmu. O takové skutečnosti bude Nájemce vždy písemně informovat Pronajímatele písemně bez
zbytečného odkladu, a to i o ukončení příslušného podnájmu. Nájemce v případě poskytnutí podnájmu odpovídá
za dodržování podmínek Nájmu dle této smlouvy svými Podnájemci, v případě jakéhokoli porušení podmínek
této Smlouvy Podnájemci Nájemce, odpovídá nájemce jako by porušení způsobil on sám.
Strana 13 (celkem 16)
Pro účely odstavce 14.1. se bude změna, doplnění nebo prodloužení podnájmu považovat za nový podnájem
podléhající příslušnému souhlasu Pronajímatele.
14.2. Pronajímatel bude bez souhlasu Nájemce oprávněn postoupit (nebo jinak převést) jakákoliv či veškerá svá práva a
přenést (nebo jinak převést) jakékoliv či veškeré své povinnosti vyplývající z této Nájemní smlouvy (zejména včetně
správy a provozování Budovy), a zastavit nebo zatížit, vcelku či zčásti, svá práva/nároky vyplývající z této Nájemní
smlouvy (zejména včetně práva na Nájemné a/nebo jiné pohledávky podle této Nájemní smlouvy) ve prospěch třetí
osoby (včetně práv příslušejících Pronajímateli podle odstavce 21.2. této Nájemní smlouvy).
ČLÁNEK 15.
POJIŠTĚNÍ, ZNIČENÍ BUDOVY
15.1. Pronajímatel uzavře a po celou Dobu trvání bude udržovat v platnosti:
(a) pojištění odpovědnosti Pronajímatele za škody vzniklé v důsledku vlastnictví Budovy a v souvislosti s výkonem
vlastnických práv k Budově (zahrnující případy poranění či úmrtí osob a poškození majetku). Uvedené pojištění
bude sjednáno s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10,0 mil. (deset milionů) CZK;
(b) pojištění Budovy proti poškození nebo zničení (i) jakoukoliv živelní událostí (například požárem, úderem blesku,
vichřicí, krupobitím, výbuchem, zemětřesením, kouřem, apod.), (ii) vodovodními škodami (včetně poškození
vodou ze sprinklerových hasicích přístrojů), a/nebo (iii) pádem jakéhokoliv předmětu na pojištěnou věc; a dále
pojištění majetku Pronajímatele v souvislosti s rizikem krádeže vloupáním, loupežným přepadením a rizikem
vandalismu v souvislosti s krádeží vloupáním do Budovy, Uvedené pojištění bude sjednáno na novou cenu.
ČLÁNEK 16.
OZNÁMENÍ
16.1. S výjimkou uvedenou v odstavci 11.1., veškerá oznámení vyžadovaná či povolená podle této Nájemní smlouvy budou
písemná v českém jazyce a budou příjemci odeslána osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou. Aniž bytím
byly vyloučeny jakékoliv ostatní způsoby, kterými může kterákoliv strana prokázat, že oznámení bylo druhou stranou
obdrženo, oznámení podané na základě této Nájemní smlouvy bude považováno za řádně doručené:
(a) pokud bylo odesláno osobně či kurýrní službou, učiní odesilatel pokus o předání písemností příjemci (jednateli
nebo jeho zástupci) osobně, a v případě, že by příjemce (resp. jednatel nebo jím určený zástupce) nebyl
zastižen, zasílá odesílatel písemnost na poslední známou adresu adresáta, a to jako doporučenou zásilku s
doručenkou. Pokud se odesílateli nepodaří doručit osobně nebo kurýrní službou jednateli nebo jím určenému
zástupci příjemce, může být při druhém pokusu o doručení zásilka předána zaměstnanci (či jinému oprávněnému
zástupci) příjemce či na základě podpisu potvrzení o přijetí takového oznámení zaměstnancem (či jiným
oprávněným zástupcem) příjemce; anebo
(b) pokud bylo odesláno doporučenou poštou, třetím Pracovním dnem následujícím po dni uvedeném na příslušném
poštovním podacím lístku.
Pokud kterákoliv ze stran využije více než jeden z výše uvedených způsobů doručování oznámení podle této Nájemní
smlouvy, potom se bude příslušné oznámení považovat za obdržené příslušným příjemcem v takový výše stanovený
den doručení, který nastane nejdříve.
Veškerá oznámení budou odesílána příslušnému příjemci na adresu uvedenou níže nebo na takovou jinou adresu,
které může kterákoliv strana kdykoliv v budoucnu písemně oznámit druhé straně:
Adresa Pronajímatele:
Adresa Nájemce:
………………
………………
K rukám:
…………..
Rosatom Central Europe s.r.o.
Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00
K rukám:
Ing. Zdeňka Šímy
jednatele společnosti
16.2. Při prokazování doručení postačí, když odesílatel prokáže, že oznámení bylo doručeno, odesláno či zasláno způsobem
popsaným v odstavci 16.1. výše.
ČLÁNEK 17.
JAZYK NÁJEMNÍ SMLOUVY
17.1. Tato Nájemní smlouva bude podepsána v českém jazyce.
ČLÁNEK 18.
ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
18.1. Tato Nájemní smlouva a jakékoliv spory z ní vzniklé se budou řídit právními předpisy České republiky.
18.2. Jakékoliv spory vzniklé z této Nájemní smlouvy budou předmětem jednání mezi stranami této Nájemní smlouvy.
Pokud se stranám po přiměřeném úsilí a v každém případě do třiceti (30) dnů od vzniku sporu, nepodaří vyřešit spor
mezi nimi, pak bude takový spor vzniklý z nebo v souvislosti s touto Nájemní smlouvou, či jejím porušením,
ukončením nebo neplatností, s konečnou platností vyřešen před příslušným obecným soudem České republiky.
Strana 14 (celkem 16)
ČLÁNEK 19.
ODDĚLITELNOST, POKRAČUJÍCÍ ÚČINEK A ÚPLNOST SMLOUVY A ZMĚNY
19.1. Pokud bude jakékoliv ustanovení této Nájemní smlouvy nebo jeho aplikace na jakoukoliv osobu či případ prohlášeno
kdykoliv za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom v každém takovém případě zbývající ustanovení této
Nájemní smlouvy nebo aplikace takového ustanovení na jakoukoliv jinou osobu či jakýkoliv jiný případ (s výjimkou
těch, vůči nimž bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné) tím nebudou dotčena, a veškerá ostatní ustanovení
této Nájemní smlouvy zůstanou v platnosti, účinná a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy.
Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými, kterážto nová
ustanovení budou svým významem co nejbližší neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným ustanovením.
19.2. Bez ohledu na jakékoliv ukončení této Nájemní smlouvy, veškerá neuspokojená práva a nároky (a jim odpovídající
povinnosti) vyplývající z této Nájemní smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti a přetrvají takové vypršení či
předčasné ukončení této Nájemní smlouvy.
19.3. Tato Nájemní smlouva obsahuje úplnou dohodu obou stran a neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která
by upravovala předmět této Nájemní smlouvy, nebo pokud taková ujednání existovala, jsou tímto zrušena a
nahrazena touto Nájemní smlouvou. Jakákoliv změna či úprava této Nájemní smlouvy, anebo vyvázání z ní, celková
či částečná, musejí mít písemnou formu a být podepsány oběma stranami.
ČLÁNEK 20.
VZDÁNÍ SE PRÁV
20.1. Skutečnost, že Pronajímatel neusiluje o náhradu za porušení nebo netrvá na důsledném splnění jakékoliv povinnosti,
prohlášení či podmínky této Nájemní smlouvy a/nebo Provozní příručky Budovy neznamená, že následné jednání
(které by jinak nesporně představovalo porušení této Nájemní smlouvy a/nebo Provozní příručky Budovy), nebude
mít veškerou platnost a účinek prvotního porušení, a žádné takové vyvázání z povinnosti nebude předpokládáno,
ale bude účinné pouze, pokud bude vyjádřeno pro každý takový případ písemně.
ČLÁNEK 21.
RŮZNÉ
21.1. Výklad: Veškeré Přílohy připojené k této Nájemní smlouvě jsou začleněny do a tvoří neoddělitelnou část této Nájemní
smlouvy. Nadpisy v této Nájemní smlouvě jsou použity pouze pro přehlednost a orientaci a v žádném případě
nedefinují, neomezují ani nepopisují rozsah této Nájemní smlouvy ani úmysl jakýchkoliv jejích ustanovení. Tam kde
je to příhodné, slova označující jednotné číslo budou znamenat i množné číslo a naopak, a slova označující mužský
rod budou znamenat i ženský a střední rod. Odkazy na jakýkoliv zákon znamenají odkaz na tento zákon, tak jak
bude v budoucnu novelizován, schválen v novém znění či nahrazen (ať už před nebo po Dni zahájení nájmu) a budou
zahrnovat jakákoliv nařízení, vyhlášky či jiné podřízené právní předpisy vydané na základě takového zákona.
21.2. Ukončení na základě prodeje: Nájemce se zavazuje, že před jakýmkoliv převodem Budovy (či její části, ve které se
nacházejí Prostory) ze strany Pronajímatele Nájemce na žádost Pronajímatele písemně potvrdí, že tato Nájemní
smlouva nebude Nájemcem ukončena a bude dále mezi Nájemcem a nabyvatelem Budovy (či její části, ve které se
nacházejí Prostory) jakožto pronajímatelem nadále pokračovat v souladu s jejími podmínkami, jestliže takový
nabyvatel bude profesionální investor s dobrou tuzemskou či mezinárodní reputací. Bez ohledu na předchozí větu,
pokud by Nájemce na základě jakéhokoliv převodu vlastnictví Pronajímatele k Budově (či její části, ve které se
nacházejí Prostory) z takového důvodu tuto Nájemní smlouvu v souladu s příslušnými obecnými právními předpisy
účinně ukončil, potom se Nájemce zavazuje s takovým nabyvatelem Budovy (či její části, ve které se nacházejí
Prostory), jestliže takový nabyvatel bude profesionální investor s dobrou tuzemskou či mezinárodní reputací, na jeho
žádost za v té době aktuálně platných podmínek tuto Nájemní smlouvu okamžitě znovu uzavřít a pokud tak Nájemce
neučiní, pak Nájemce Pronajímateli uhradí smluvní pokutu ve výši Pevného nájemného, které by jinak podle této
Nájemní smlouvy bylo Nájemcem ve prospěch Pronajímatele splatné až do aktuálního Dne uplynutí doby nájmu,
kdyby k takovému ukončení nedošlo.
21.3. Rekonstrukce: Bez omezení odstavce 11.1. této Nájemní smlouvy, Pronajímatel bude oprávněn kdykoliv během
Doby trvání zahájit rekonstrukci a/nebo přestavbu a/nebo renovaci Budovy a tyto činnosti mohou probíhat při užívání
Prostor Nájemcem. Pokud by prováděním takových prací uvedených v předchozí větě bylo užívání Prostor
nepříznivým způsobem omezeno, potom bude mít Nájemce po dobu trvání takového podstatného omezení nárok na
zákonnou slevu na Pevném nájemném.
21.4. DPH: Nájemce bude navíc k veškerým částkám splatným Nájemcem podle této Nájemní smlouvy hradit
aplikovatelnou DPH; avšak s tím, že DPH na částce Nájemného bude Nájemce hradit, pokud je Nájemce plátcem
DPH ke Dni zahájení nájmu (což Nájemce Pronajímateli doložil předáním kopie svého osvědčení o registraci k DPH
přede Dnem zahájení nájmu), anebo pokud se takovým plátcem DPH kdykoliv během Doby trvání stane (což Nájemce
Pronajímateli stejným způsobem bezodkladně doloží) a částka podléhá DPH podle platných zákonů ČR.
21.5. Přepočty měn: Pro účely jakýchkoliv přepočtů z EUR na CZK či naopak předpokládané touto Nájemní smlouvou
během Doby trvání se použije směnný kurz mezi EUR a CZK vyhlašovaný ČNB k prvnímu dni kalendářního měsíce,
ve kterém je pro v té době aktuální platbu příslušný výpočet prováděn.
Strana 15 (celkem 16)
21.6. Obvyklé tržní ceny: Pronajímatel je povinen zajistit, aby poskytování veškerých dodávek a služeb předpokládaných
touto Nájemní smlouvou a ovlivňujících platby Pohyblivého nájemného a/nebo Předpokládaných provozních nákladů
Nájemcem podle této Nájemní smlouvy bylo Pronajímatelem smluvně zajištěno za v té době nejvýhodnějších (ne
však nutně nejlevnějších) aktuálních obvyklých tržních cen dosažených ve spravedlivých výběrových řízeních, avšak
se zachováním požadavku na maximální dosažitelnou kvalitu služeb. Ceny dodávek a služeb od třetích dodavatelů
ovlivňující platby Pohyblivého nájemného a/nebo Předpokládaných provozních nákladů již Pronajímatel není
oprávněn zatěžovat přirážkami a jinými navýšeními.
ČLÁNEK 22.
ZÁVAZNOST, PLATNOST A ÚČINNOST
22.1. Tato Nájemní smlouva bude zavazovat a opravňovat Pronajímatele a Nájemce, a jejich příslušné právní nástupce a
povolené postupníky.
22.2. Tato Nájemní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
Na důkaz čehož Pronajímatel a Nájemce podepsali tuto Nájemní smlouvu dne, měsíce a roku uvedených výše na začátku.
_____________________________
Pronajímatel
………
………..
_____________________________
Nájemce
Rosatom Central Europe s.r.o.
Ing. Zdeněk Šíma, jednatel společnosti
Strana 16 (celkem 16)

Podobné dokumenty

Evropská unie – jsme tam

Evropská unie – jsme tam být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění či doplnění. Zaevidované žádosti jsou vedeny v tzv. evidenci žadatelů o byty, jsou podle předem stanovených kritérií obodovány a...

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru č.

Smlouva o postupně spláceném úvěru č. 2. Úvěrovaný není oprávněn postoupit tuto smlouvu na jinou osobu bez písemného souhlasu úvěrujícího. Úvěrovaný není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku, kterou má za úvěrujícím, bez písemného s...

Více

journal 1/2016

journal 1/2016 Přenášené teplo přechází z teplejších těles na chladnější, dokud se nevytvoří rovnovážný stav. To je jeden ze tří mechanizmů přenosu tepla, které mají zásadní vliv na tepelný komfort člověka uvnitř...

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D  K O B E Ř I C E III. Stanoví podmínky pro projektovou přípravu stavby: 1. Při zpracování projektové dokumentace budou respektovány podmínky územního rozhodnutí, vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických pož...

Více

Bonding — porodní radost

Bonding — porodní radost tlačeny do nepříjemného pocitu viny. Když mají dojem, že diskuse o bondingu je útok na jejich mateřské schopnosti a zpochybněním síly jejich mateřské lásky. Dovedu pochopit, že mnohé z nich na poje...

Více