Školáček-08-1-PDF - Základní škola a mateřská škola Dolní

Komentáře

Transkript

Školáček-08-1-PDF - Základní škola a mateřská škola Dolní
Časopis žáků ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice
prosinec 2009
VIII. ročník 1. číslo
SLOVO NA ÚVOD…
Milí tenái, víte, že naší škole už je 25 let? To je výroí, které se nejen pipomíná, ale i
slaví. Slavit budeme ke konci školního roku. K zamyšlení nad tématem škola budete mít
píležitost, když zalistujete naším novým íslem Školáka. Nabídneme vám nejen hodnocení
zmn, jež se na naší škole od prázdnin udály, ale také budete moci pootevít okénko do staré
školy minulých století a nahlédnout, jak to tam tehdy vypadalo.
Doufáme, že zajímavou nápl mají i další rubriky, jako napíklad Školní móda, Ze svta
zvíat, Svt poíta. Záhady a tajemno a samozejm Humor a zábava.
Slovo na úvod
Píjemné tení a hodn zdaru do roku 2010 pejí Marek Stöhr a redakce
Zpráviky aneb Co se ve škole dje
School-ní móda
Zpráviky aneb Co se ve škole dje
Knižní nabídka
Zajímavosti
Na prvním stupni se stále dje nco zajímavého – dýové figurky, drakiáda, andlské
harašení, den otevených dveí, Ježíškova dílna. Družina i chodby, to je jako v pohádkovém
svt. Rozhodn to zabere spoustu asu, než takové pkné vci vzniknou, ale stojí to za to.
Školáek peje hodn dobrých nápad i do budoucna. V píštím ísle se vydáme do naší MŠ.
Ze svta zvíat
Záhady a tajemno
Recepty a návody
Humor a zábava
Vtipné obrázky našich žák
Tisk: Tiskárna Lelka, Dolní Bojanovice
Na druhém stupni se piln po odpolednech nacviuje polonéza, šijí se slavnostní šaty, kluci se
uí vázat vázanky. Neklamné znamení, že se blíží školní ples, velká spoleenská událost pro
devááky. Pejeme, a se všem tato spoleenská událost líbí.
Sedmáci, ti si naopak zlepšují fyziku, aby neudlali ostudu na zasnžených lyžaských
svazích. Druhého ledna odjíždjí na lyžaský kurz. Pejeme hodn snhu, dobré lyže a žádný
úraz.
Redakční rada: Kristýna Jordánová, Veronika Pazderková, Štěpán Kaňa, Marek Stöhr,
Petra Bílíková, Pavlína Ševčíková, Klára Bačová
redakce Školáka
1
Okénko do minulosti
Školní pravidla
Vydejte se s námi opět do školy.
Jenže pozor, kolo času se otočilo o pár století zpět....
V Čechách byla nejstarší škola v Budči. Tam byl vyučován i sv. Václav. Stav škol byl v 16. a 17. století a i později velmi neutěšený. Učitelé byli většinou málo schopní
a odměňováni byli nuzným žoldem, a to ještě nepravidelně – hrnkem zrní, bochníkem chleba. Školou byla bídná chatrč, v níž přespával i obecní pastýř,
učitel měl malou místnůstku za třídou, ve třídě se často objevila kuřata, slepice, ve střeše byly
díry Některé obce měly tzv. vandrovní školy – stěhovaly se ode dvora ke dvoru i s učitelem. Úcta
obce, rodičů a dětí k učiteli, to bylo něco neznámého. Přečtěte si zápis z dokumentu jedné obce,
kde se volil učitel. Vybrán byl (i proto, že měl mnoho „přímluvčích“) tkadlec J.M.: „ Padesátku
už má za sebou, zpíval tři písně, ale melodie přecházela do mnoha jiných písní, hlas měl by
míti silnější, vícekrát vykvikl, což by nemuselo býti, četl s deseti chybami, slabikoval bez chyb,
z rozumu tři otázky zodpovídal dobře, z katechismu recitoval bez chyby, diktanda napsal tři řádky
s pěti chybami, počty neznal.“
A kázeň? Udržet ji, to bylo
pro učitele nesnadné. Přečtěte
si zápisky nešťastného učitele
z 18. století: „Žáci se vztekají,
zuří při vyučování jako blázni,
tlukou se v mé přítomnosti,
posmívají se mi, převrhnou
stůl i lavice, ječí, až je to slyšet na ulici a musím se stydět
před kolemjdoucími. Smějí
se při modlitbě, vybíhají bez
svolení ven ze školy, do školy
přicházejí loudavě a kdy se jim
zachce, házejí po sobě skořápky z ořechů, kradou si knihy
a z mých napomenutí mají
posměch. Když učím, povídají si nahlas, že slova svého neslyším. Chci-li je potrestati, vzepřou
se mi, utekou či vlezou pod lavice, vytrhnou mi rákosku a napřahují ji na mne. Řeknu-li jim co,
odpovídají co nejhruběji. Jsem tak upachtěn a zemdlen, že si nepřeji nic jiného, než aby mne Bůh
z tohoto trápení vytrhnouti ráčil.“
Tresty ve škole byly různé. Lískovka a březové pruty stály připraveny v koutě třídy, jinými tresty
byly rány do zad, na zadek, na ruce, žáci byli zdobeni obrazy osla, vola, vepře, berana, klečelo se
na pytlíku kamínků, na hrachu, na ostře řezaném dřevě, jindy musel žák stát na jedné noze a držet
v předpažených rukou knihu. Zahalečům, kteří usnuli, byla nalita studená voda za límec..
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Choď bedlivě do školy!
Do školy přicházej v pravý čas čist a učesán!
Než-li do školní světnice vkročíš, otři bláto nebo sníh s obuvi a šatův!
Po chodbě a schodech kráčej zvolna a tiše!
Vstoupíš-li do školní světnice, pozdrav a pokloň se učiteli, odlož svrchní šat a jdi na vyká
zané místo!
Před vyučováním nechoď z místa, nepovykuj, nýbrž se připravuj k vyučování!
Co máš učiteli oznámiti, oznam před vyučováním!
Vstoupivšího do učírny učitele neb hostě pozdrav povstáním a stůj tak dlouho‚ až se
pokyne, abys sedl!
Při vyučování buď pozorným a varuj se všeho vyrušování!
Nepřinášej do školy věcí nepříslušných, zejména cukrovinek!
Potřebu tělesnou vykonej, než do školy vstoupíš, při čemž záchodu neznečisti!
Za vyučování nejez!
K odpovědi se hlas pouze ruku zvedna!
Odpovídej nebo čti hlasitě, stoje při odpovědi přímo!
Jdeš-li k tabuli nebo ke stolu, pokloň se učiteli, totéž učiň odcházeje!
Po vyučování slož své věci beze hluku!
Ze školy odcházej dle ustanoveného pořádku!
Buď svorným a laskavým!
Nedaruj peněz, nevyměňuj a neprodávej věcí beze svolení rodičův!
Nepoškozuj školního nářadí ani věci spolužákových! Každou učiněnou škodu jsi povinen
nahraditi.
Neškrab a nepiš po stěnách!
Nedělej ve školní budově
smetí!
Vážené osoby slušně
pozdravuj!
Nevysmívej se nikomu
a netup nikoho!
Na veřejných místech nekřič,
neházej‚ neper se!
Nepoškozuj stromův a jiných
rostlin!
Zvířat netrap, cítit
ona jako ty!
Ptáčkův, jich hnízd
a vajíček nenič!
V zimě po chodníkách se neklouzej!
V soumrak nedli, nejsa poslán od rodičův, na ulici!
Nenavštěvuj hostinců, veřejných tanečních zábav a divadel!
3
A nketa
Oslovení žáci II. stupně dostali tři následující otázky: 1. Jak hodnotíte změny ve školní budově,
k nimž došlo během prázdnin? 2. Co říkáte na změny v pedagogickém sboru? 3. Jaké změny byste
chtěli v budoucnu?
A jaké odpovědi jsme zaznamenali?
1. Hodnocení změn ve školní budově po prázdninách
- záchody – výborné, mohli dát holkám takové kachličky jako klukům
- nové židle – dobré, protože na těch starých se už skoro nedalo sedět
- jsem ráda, že máme každý svoji skříňku
- klimatizace a nové židle v učebně PC – konečně se tam dá dýchat a pohodlně sedět
- skříňky jsou bezva, konečně tam můžu mít, co chci
- podlaha v učebně náboženství je taky super
- asi nejlepší změna na škole je hodně viditelná – rekonstrukce WC
- líbí se mi otevřené sprchy v šatnách tělocviku
- mohly by se udělat nové dlažby v celé budově
- kachličky na dívčích toaletách mohly být zelené místo oranžových
- klimatizace byla nutná, v PC učebně bylo hrozné horko
- změny ve škole jsou opravdu dobré
- velká proměna na záchodech – kachličky, dlažba, umyvadla
- škola se hodně změnila, dlažba je krásná, líbí se mi
- nové židle v PC učebně jsou super, ty staré byly rozviklané, měly upadnutá kolečka, nové WC jsou taky pěkné, ale myslím si, že budou stejně za chvíli rozbité, jak
znám děcka, tak to tam počmárají
- nová klimatizace na PC je dobrá věc, ale je to zbytečné, vydrželo se to tam několik roků bez klimatizace a teď najednou ji děcka musí mít
2. Hodnocení změn v pedagogickém sboru
- změny v pedagogickém sboru jsou mi jedno
- odešli p. uč. Zálešáková a p. uč. Dočekal, přišla p. uč. Vrablcová – měli zůstat ti samí
- nelíbí se mi, že se tu hodně mění učitelé, špatně se mi učí, mám v tom zmatek
- střídání učitelů je blbé, protože si musíme pořád zvykat na nové
- nějak to neřeším, je mi to jedno
- mrzí mě, že odešli p. uč. Dočekal i p. uč. Zálešáková
- jsem spokojená s p. uč. Vrablcovou, umí všechno dobře vysvětlit a naučí, ale vadí mi, že se
nám každý rok mění vyučující z angličtiny
- líbí se mi náš pan učitel třídní V. Navrátil, jsem spokojená se změnami učitelů
- příchod p. uč. Vrablcové nebyla chyba, p. učitelka dobře učí a hodiny mě baví
- změny mi nevadí, když přijde učitel se smyslem pro humor
- nejsem ráda, že se často mění učitelé, musíme si na ně zvykat i na jejich formu
učení, ale zatím jsou vynikající
- učitelé, kteří k nám přišli, jsou skvělí, teda až na to, že k nám na II. stupeň přišla p. uč. Vrablcová, která vyměnila p. uč. Zálešákovou – obě jsou dobré, i když na p. uč. Zálešákovou jsme
byli už zvyklí
3. Jaké změny bych chtěl v budoucnu
- udělat podlahy a výzdoby ve všech chodbách, v jídelně bych brala dvě jídla každý den, samozřejmě by měla existovat nějaká odpočívací místnost plná polštářků, gaučů, dek, kde bychom mohli
být o přestávkách, ale i po škole, rozšířila bych školní knihovnu, kdy bychom si mohli půjčovat
knížky, pracovat tam po vyučování, prostě aby byla škola pořád otevřená (knihovna a odpočívárna by se mohly spojit v jedno), přivítala bych automat na nápoje
- dát do učeben počítače, zařídit relaxační místnost, některé učebny vymalovat, tenisové stoly
- něco, co žádná škola nemá, něco „spešl“
- nějaký oddechový prostor, bylo by pěkné, kdybychom měli uniformy
- chtěla bych v tělocvičně zrušit sloupy, protože vadí při hře, nechala bych nádherně vymalovat
třídy, klidně dvou i tříbarevně – to by bylo krásné, byla by dobrá i chemická laboratoř
- mohlo by být více tříd s interaktivní tabulí, dále by se hodila chemická laboratoř, PC v každé
třídě, na chodbách by mělo být více laviček, na každé by měl být stůl na stolní tenis, bylo by
dobré omezit dozory
- posilovnu a kávovar
- chtěla bych posilovnu, kde by byly rotopedy, běžící pás, gymnstické míče, dále bych zřídila sál
na aerobic, zavedla dramatický kroužek na II. stupni a vylepšila učebnu šití
- chtěl bych posprejovat třídu
- nic bych už neměnil
- šikla by se chemická laboratoř
- aby byla škola dokonalá, chtělo by to vymalovat
- nechci, aby se zamykaly třídy
- nové byty ve druhém patře – kvůli zisku
- nechci dozory na chodbách, přeju si vyměnit staré PC za nové
- nové hudební nástroje do hudebky
- nemít každý rok jiného učitele z angličtiny
Sport
Naše škola se zatím umístila na těchto pozicích ve sportu:
Florbal dívky starší i mladší kategorie – 2. v okrese
Nohejbal starší žácí – 2. v okrese
Nohejbal mladší žáci – 4. na turnaji okrsku
Podle výsledků můžeme poznat,
že naše škola má v celkovém
souhrnu škol velmi dobré postavení. Zapojujme se tedy do
mimoškolních aktivit týkajících
se tělocviku a dopomožme škole
k postavení ještě lepšímu.
Marek Stöhr 9.B
4
5
Kdo se skrývá v tajence?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
patronem nejstaršího českého kláštera (10.stol.) byl svatý
kníže, který pozval na Velkou Moravu Konstantina a Metoděje
nejvzdělanější vrstva ve středověku
písmo vytvořené Konstantinem pro potřeby staroslověnštiny
město, kde byla v 16. století založena další univerzita v českých zemích
centra vzdělanosti ve středověku
významný dekret, kterým byl roku 1409 změněn Václavem IV. poměr hlasů na univerzitě
v Praze
8. středověká písárna
9. součást univerzity
10. jazyk, kterým mluvili středověcí vzdělanci
School-ní
móda
1. Xxx má krásné kalhoty zdobené kytikami a pkn sladný svetík i se svazkem
klí2. XXX má správáckou kluií mikinu a taktéž pkné šedé kalhoty…
3. Pan Xxx je sladný, ale lze vytknout jednu velkou malikost: zlatý prsten je nepíliš
dobe vypadající na stíbrném „etzu“-
1.
4. Xxx má krásné rifle a obzvláš oblíbené boty „croscky“ zdobené gumovými ozdobami
3.
4.
Pkné triko a pásek sladný s botami. Slušíí…
5.
6.
7.
8.
9.
$QNHWDQD,VWXSQL
TV
PC
3.A
IIIIIIIIII
4.A
I
IIIIIIIII
5.A
I
IIIIIIIII
Petra Bílíková a Pavlína Ševíková provedly nedávno dotazování mezi žáky 3. – 5. roníku,
aby zjistily, co žáci upednostují ve volném ase – zda televizi, nebo poíta. Která
technická vymoženost to vyhrála? Jednoznan poíta!
Petra Bílíková a Pavlína Ševíková 6.A
6
KristýnaJordánová8.B
7
Crocs
První gumáky Crocs spatily svtlo svta v roce
2003 v americkém Coloradu, kde pvodn vznikly
jako gumové boty pro veslae. Mly být nejen
KNIŽNÍ NABÍDKA
Pro ty, co mají rádi knihy, pinášíme dva tipy. První nabídka bude rozhodn zajímat kluky.
Jde o tetralogii. Pro ty, kteí nevdí, co tetralogie je, pinášíme vysvtlení – jde o tydílné
vyprávní.
Eragon
módní a zábavné, ale i funkní a pohodlné. O rok pozdji se Crocs staly fenoménem, který si
oblíbili doktoi, kuchai, atleti, celebrity. Firma Crocs tvrdí, že a si jejich boty vezmete na
lo
, procházku po pláži, na schzku, nebo na nákupy, už je nebudete chtít nikdy zout, protože
to budou jedny z nejpohodlnjších a nejvšestrannjších bot, které jste kdy na nohou mli.
A jak vznikl název CROCS?
Tvrcm bot se stal inspirací krokodýl, který je pírodním predátorem a zárove velice silným
zvíetem obratným ve vod i na suchu. Boty Crocs by mly být stejné a snad práv proto se
krokodýl objevil i na firemním znaku.
Autor – Christopher Paolini
Materiál
Materiál Croslite, ze kterého jsou boty Crocs vyrobeny, je tvoený z uzavených bunk
vyplnných pryskyicí, která se zahívá teplem vašeho tla, tvaruje se a tím pádem formuje
vaše chodidlo. Boty jsou navíc antibakteriální, takže zabraují vzniku kožních onemocnní
chodidel. Jak je známo, bakterie zárove zpsobují zápach, takže s Crocs je smradlavým
botám konec!
Ozdoby...
A jak už je známo, boty si také mžete ozdobit gumovými ozdobami, které v dnešní dob lze
koupit skoro všude.
Vypráví píbh chudého farmáského chlapce, který najde v Draích horách modrý kámen, z
nhož se vyklube draí mlád - Safira. Spolu se vydají na nebezpenou cestu. Osud jejich
království te
možná leží v jejich rukou… 1. díl tetralogie Odkaz Draích jezdc Eragon. 2.
díl – Eldest, 3. díl – Brisingr, 4. díl (poslední) – ješt nevydán.
Dvatm nabízíme další knihu.
Poslední šance pro Janu
CROCS na podpatku
Autor – Margot Berger
Jana nikdy nepoítala s tím, že by mohla skonit u soudu. Obas ukradla njaký ten alkohol –
to je pece zábava. Jenže pak musela za trest nastoupit do útulku pro opuštná zvíata. Do té
doby, než dostala na starost týranou klisnu, nechápala, co to znamená mít zodpovdnost.
Pestala být lhostejná a po ase zjistila, že podívá-li se klisn do oí, cítí podivné pohnutí a
souznní…
zimní CROCS
CROCS na mobil
Knižní nabídku pro vás pipravila Veronika Pazderková z 8.
Kristýna Jordánová 8.B
8
9
ZAJÍMAVOSTI
ZE SVTA ZVÍAT
Zempisné zajímavosti
ína
Základní informace
ínská lidová republika je tetí nejvtší zem na svt. Každý pátý obyvatel planety žije v této
zemi. Hlavní msto je Peking. Nejvyšší horou je Mt. Everest, nejvyšší hora svta, která mí
8 848m.
Velká ínská ze
íká se, že je to jediná stavba naší planety vybudovaná lidskými silami, která je vidt
z Msíce. Pouhým okem je ale na tak velkou vzdálenost nemožné tuto stavbu vidt. A to
pesto, že je 6 700km dlouhá. Byla postavena na obranu ían ped Mongoly. Stavly ji
statisíce lidí.
Víte, že
když se ían chytí za ucho ukazovákem a palcem, je nadšený.
Není slušné dívat se íanm pímo do oí, považují to za znak agrese nebo nedvry.
íané se zdraví mírným úklonem.
Naute se psát ínské íslice:
Mraveneník velký
Patí mezi jedny z nejzajímavjších zvíat na svt. Je to asi kvli jeho bizardnímu vzhledu.
Jeho tlo zaíná úzkou trubkovitou hlavou a koní mohutným ocasem, který slouží jako
pikrývka pi nepíznivém poasí. Na hlav má drobné oi a uši, v trubkovité tlam pak jazyk,
který dosahuje délky až 60 cm a který slouží k vybírání mravenc z mraveniš. Aby se na
dobe pichytili, je porostlý drobnými ostny a neustále zvlhován slinami. Mraveneník
dorstá až 2 metr a živí se výhradn mravenci a termity. O rozmnožování tohoto druhu
existuje mnoho nejasností. Samice se rozmnožuje zhruba jednou za 9 msíc a po 190 dnech
bezosti rodí jediné mlád, které je po narození stejn barevn osrstné jako dosplci a váží
kolem 1,3 kg. Mraveneník obývá vtšinou pastviny, listnaté a deštné lesy Stední a Jižní
Ameriky. Patí mezi ohrožené druhy zvíat.
Štpán Kaa, 7.A
Vyluštte názvy zemí
BULKARIPE SÁEK, SOCKAŠVÝR, MOCKEN, OSLOPK, SPLAŠKON, RENIFCA,
COEK, ASU, KOSAMRA, KOSSLONVE, NOSKIF
Svt poíta
Internet je celosvtový systém navzájem propojených poítaových sítí. Víte, jak vznikl?
První testovací sí byla instalována poátkem roku 1968 v Národní výzkumné laboratoi ve
Velké Británii. Tato sí však neopustila hranice jedné budovy. V roce 1972 byl internet
rozšíen na 20 smrova a 50 poíta. V tomtéž roce vzniká také první e-mailový program.
Až v roce 1987 vzniká pojem Internet, který do té doby byl jen výzkumným experimentálním
projektem ARPANET. Roku 1993 Marc Andressen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlíže a
dává ho zdarma k dispozici. V dnešní dob je k internetu pipojena více než 1 miliarda lidí po
celém svt.
Zajímavosti o hadech
Nejmenšími hady jsou slepani, kteí v dosplosti mí nco kolem 10 cm.
Nejtžším hadem je anakonda, která v dosplosti mže vážit až 180 kg.
Mezi nejdelší hady patí krajta mížkovaná. Žije v deštných pralesech Jihovýchodní Asie, kde
mže dorst délky 10 m.
V jednom doupti se mže shromáždit až 1000 chestýš, kteí se tak navzájem zahívají.
Užovka pi napadení asto hraje mrtvou. Leží s pevrácenou hlavou a vyplazeným jazykem.
Veronika Pazderková 8.A
Kristýna Jordánová 8.B
Štpán Kaa 7.A
10
11
ZÁHADY A TAJEMNO
Kozodírky
Byla nebyla jedna malá ves a ta mla zvláštní název. Zdejší vesniané ji tak pojmenovali
proto, že se v ní zabydlel zvláštní druh koz. Tento druh byl pvodem z koz divokých.
Obyvatelé je nechovají na svých zahradách ani nikde jinde. Je to zkrátka „kozopes“. Nejsou
nijak odlišné od klasických domácích, ale mají zajímavý zpsob života. Stechu nad hlavou
mají vyhrabanou v zemi. Tam se vlezou maximáln dv, protože je dlouhá 2,5m, vysoká
69cm a na konci je široká 1,4m. Žijí pevážn ve dne a živí se koínky rostlinek, listy kopiv a
nepohrdnou kouskem chleba posypaného solí. Jsou velice istotné. Kopyta po tžké práci
zajdou umýt do blízkého Stejskalova jezera a jejich podestýlka je z kvtin. Mají mnoho
dalších zajímavostí ,ale nejzajímavjší jsou jich nory v zemi, a tak obyvatelé rozhodli, že to
zde pojmenují „Kozodírky“ (jako kozí dírky). A tak pokaždé, když tudy nkdo projíždí, tak se
zahledí do mnoha nor, které zde jsou.
Konec-
Zelnice
Píše se rok 863 a Slované dále osídlují už pojmenované „Dolní Bojanovice“. Nkde na okraji
je ulice, ve které to neustále voní i zapáchá ZELÍM. Je ho tam tolik, že lidé každé ráno
snídají ZELNÝ SALÁT S JOGURTEM, na obd je ZELAKA a k veei ŠAVNATÉ
ROLÁDY SE ZELÍM. Dokonce ho uctívají a první vc, co udlají, když postaví „dm“, je,
že zasadí ZELÍ. Dále se myjí mýdlem ze ZELÍ, každoron poádají hod ZELÍM, který se v
souasnosti nazývá bowling.Posledním hitem byly nápoje ze ZELÍ. A aby toho nebylo málo,
ani tamjší dti nejsou jako ostatní, obvykle první slovo, které dít vypustí z úst, je „máma“,
že ano, ale dti, které zde žijí, první, co vysloví, je „ZELÍ“.Každopádn, jednoho krásného
dne vesnicí procházeli Cyril a Metodj a najednou jim pod nosy zavála vn i zápach ZELÍ.
Když zjistili, že skoro všechny tamjší ulice už jsou pojmenované, rozhodli se, že této dají
jméno……ZELNICE.
KONEC-
Recepty
ZELENÝ SALÁT S JOGURTEM
sáek kysaného zelí, 150 g strouhaného sýra, 100g pórku, 4 lžíce bílého jogurtu, pep
Zelí pekrájíme, pidáme sýr a pokrájený pórek. Vmícháme bílý jogurt, ochutíme
pepem, pípadn pisolíme. K salátu je vhodné celozrnné peivo.
ZELAKA
zelí kysané, smetana, brambory, bobkový list, nové koení, pep, sl, sladká paprika,
cibule, mouka na zahuštní, klobása
Na oleji osmahneme na kostiky nakrájenou cibulku, pisypeme papriku, trochu
orestujeme a dolijeme vodou. Pidáme pekrájené kysané zelí (propláchnout, aby
nebylo tak kyselé), kuliky nového koení, pepe, bobkový list, mžeme pidat i na
kostiky nakrájené brambory (nkdo je vaí zvláš). Vaíme dokud není zelí a
brambory mkké, pak pidáme nakrájenou klobásku (uzeninu) a povaíme ješt tak 5
minut. Potom zalijeme smetanou a zahustíme (mžeme rovnou smíchám smetanu s
moukou).Ješt chvilku povaíme a je hotovo. Nkdo má radji uvaené brambory
zvláš, ty se pak rozšouchají, pak rozdlí na talíe a pelijí zelakou, pípadn
dozdobí osmaženou cibulkou. Mžeme smaženou housku. Dobrou chu!
ŠAVNATÉ ROLÁDY SE ZELÍM
400g hladké mouky,½ lžiky soli,3 vejce,2 lžíce oleje,4 lžíce studené vody,mouku na
posypání válu na nápl:500g kysaného zelí,250g slaniny,2 cibule,3 lžíce zakysané
smetany,5 lžic másla,1 lžiku kmínu,1 lžiku cukru,1l masového vývaru,sl, pep
Mouku, sl, vejce, olej a vodu dejte do mísy a vypracujte hladké tsto, které nechte
pibližn pl hodiny odpoinout.Mezitím nakrájejte dv tetiny slaniny na malé
kostiky a tetinu na proužky. Kostiky slaniny a nadrobno nasekanou cibuli osmažte
na tech lžících másla. Pokud je zelí kyselé,propláchnte ho, nakrájejte nahrubo,
pidejte ke slanin a k cibuli, osolte, opepete, pisypte kmín a cukr a za stálého
míchání duste asi deset minut. Pimíchejte smetanu, odstavte a nechte chladnout.Tsto
vyklopte na pomouený vál, propracujte, rozdlte na poloviny a každou ást rozválejte
na tenký obdélník. Dušené zelí rozložte na tsto, okraje nechte volné, širší stranou je
srolujte tak, aby spoj zstal na spodní stran. Naplnné tsto nakrájejte na roládky o
šíce pt centimetr a vyrovnejte je tsn vedle sebe do zapékací mísy.Obložte je
proužky slaniny a posypte kmínem. Podlijte horkým vývarem, zakryjte alobalem a
pete 35 minut v troub vyháté na 180 °C. Podávejte pelité rozpuštným máslem.
Zelné hody pro vás pipravila Kristýna Jordánová, 8.B
Záhadu názvu bojanovské ulice a vesnice Kozodírky vysvtlila K. Jordánová, 8.B
12
13
Disk to dort
RECEPTY A NÁVODY
INGREDIENCE:
6 vajec
6 vrchovatých lžic cukru
6 vrchovatých lžic polohrubé mouky
Špetka kypícího prášku
Tuk a mouka na vysypání a vymazání dortové formy
Razítka z brambor
Dokonce i ten nejmenší dáreek vypadá mnohem lépe, když je zabalený do run zdobeného
papíru. Mžeš si vyrobit svj vlastní balicí papír nebo visaku k dárkm. Staí k tomu docela
obyejné pedmty, jako teba brambory nebo listy.
Cobudešpotebovat:
Papír na balení
Tvrdý papír na visaky
Brambory
Vlnu
Plakátové barvy nebo tempery
Tužku,nžky,menší nž, štteek, prkýnko, talíek
PUDINKOVÝKRÉM:
2 vanilkové pudinky
500ml mléka
150g másla
100g moukového cukru
50g želé bonbón
NAOZDOBENÍ:
Jak na to:
Sušenky Diskíto
Stíbrné cukrové perliky
Plnné trubiky
POSTUP:
Žloutky dáme do misky a uteme se temi lžícemi cukru do pny. Z bílk ušleháme sníh,
pidáme zbývající cukr a ušleháme do pevna. Pidáme ke žloutkové pn a promícháme
s moukou prosetou s práškem do peiva. Tsto rozeteme do tukem vymazané a moukou
vysypané formy, vložíme do trouby pedeháté na 180 °C a zvolna upeeme. Upeený korpus
dáme vychladnout. A poté jej podéln rozízneme a naplníme ástí krému, do kterého jsme
vmíchali nadrobno pokrájené žélé bonbóny. Zbylý krém nateme na povrch i strany dortu,
ozdobíme sušenkami Diskíto a posypeme stíbrnými perlikami. Strany dortu obložíme
plnnými trubikami. Uložíme ztuhnout do chladna.
Rozízni brambor na plky. Na jednu rozkrojenou polovinu nakresli teba strom. Nyní opatrn
vyež obrys stromu z bramboru tak, aby trochu vyníval.
PUDIKOVÝKRÉM:
Pudinkové prášky rozmícháme v mléce, uvaíme hustý pudink a za obasného zamíchání
necháme vychladnout. Zmklé máslo uteme s moukovým a vanilkovým cukrem do pny a
postupn do nj zašleháme vychladlý pudink. Do ástí krému vmícháme na drobno pokrájené
želé bonbóny.
Jordánová Kristýna 8.B, Pazderková Veronika 8.A
14
Smíchej na talíku zelenou barvu s trochou vody. Namo tiskátko do barvy a zani ho
postupn otiskovat na kus papíru.
Potiskni celý papír stromky. Z druhé poloviny bramboru vyezej opatrn tverec, nebo
obdélník a natiskni hndou barvou pod každý stromek jeden.
Vzniknul ti hustý les a nádherný balicí papír, kterým mžeš zabalit pkný dárek pro nkoho,
koho máš rád.
15
HUMOR A ZÁBAVA
Víte kdo pronesl tyto slavné citáty ?
Dárkové visaky vystihni z tvrdého papíru. V jednom rohu udlej
dírku a protáhni kousek vlnné píze. Visaku mžeš potisknout rznými vzory podle své
fantazie a použít je na jmenovky na dárky.
1.Být i nebýt, to otázka.
a) Romeo
b) Hamlet
c) Jií Paroubek
Nemáš peníze na šperky? Vyrob si vlastní!
2. Co je po jmén? Co rží zvou i zváno jinak, vonlo by stejn.
a) Julie
b) p.u.Vychodil
c) Romeo
Jako vtšina holek se ráda zdobím a hezky oblékám. Jenže na nové korálky a šperky mi asto
nezbývají peníze. A tak jsem se pustila do výroby vlastních ozdob.
Korálky jdou vyrobit teba i z hlíny i papíru, ale ty m moc nezaujaly. Já se rozhodla pro
ozdoby z tstovin.
3. Budeš-li pomlouvat, sám také pomluvu uslyšíš.
a) Plautus
b) Usama Bin Ládin
c) Sofoklés
Vzala jsem si kelímky a dala do nich tempery. V návodech doporuují plakátové barvy, ale ty
bývají docela drahé (kolem 100 K jedna). Použila jsem zelenou, ervenou, žlutou a
oranžovou barvu. Do každého kelímku jsem dala jednu barvu a postupn korálek po korálku
obarvila.
4. Však po salonu rozbíhá se - jen tlach jak balet na led.
a) Mickeal Jackson
b) Puškin
c) Hamlet
Obarvené tstoviny jsem nechala uschnout. Pak jsem je mixovan navlékala na bavlnné
provázky. Byly úžasné! Pestože jsem jich už mla hodn navleených, zkoušela jsem i své
laky na nehty. Koupila jsem si jeden tpytkový a tak jsem jich pár nalakovala. Taky jsem
vyzkoušela barevné laky, ale ty už se mi až tak moc nelíbí.
5. Život je radostná spoluúast na zázraku bytí.
a) Václav Havel
b) Já (Štpán Kaa)
c) Oscar Wilde
Štpán Kaa 7.A
Tstovinové korálky si mžete taky sami vyrobit a nabarvit podle toho, co se vám zrovna hodí
k obleení. Teba v lét se asto nosí žlutá, oranžová, ervená a další veselé barvy, kdežto na
podzim spíš barvy spadeného listí. V zim to jsou barvy studené a tmavé. Urit to zkuste a
taky si njaké korálky vyrobte
Perliky
Perliky z naší školy
„Da Vinci byl pedstavitelem rezezance,“ prozradila novinku v hodin literatury Markéta
Netopilíková.
Kristýna Jordánová 8.B
„Jak vznikl Interfet?“ zeptala se na oplátku paní uitelka echovská.
korálky z fimo hmoty
„Hrdinou eckých bájí, který okouzloval svým zpvem, byl pece ten..., no pece... –
Morfeus!“ vykikl radostn Jakub Kabát v hodin hudební výchovy pi oprav testu.
A korunu všemu nasadily nejmenší dti, které se vrátily ze zoologické: „Vidly jsme
krkošpanla, korbu a hanakondu!“ volaly radostn.
„Já se na to vykašlu, já tu klávesnici roztískám!“ hulákal Jea Klubus v hodin psaní všemi
deseti, když se mu stále nedaila práce na klávesnici poítae. A skuten. Vyskoil ze židle
a mlátil klávesnicí o stl „hlava nehlava“. Tída ztichla, o paní uitelku Kramáovou se
16
17
pokoušely mdloby. Když ze sebe vysoukala první slova údivu, Jev obliej se rozzáil
úsmvem. Povedlo se mu to. Od zaátku hodiny skrýval pod mikinou nefunkní, z domu
pinesenou, starou klávesnici a íhal na vhodný okamžik.....
Jazykolamy
V hodin chemie jsme dlali laboratorní práci, a jelikož bylo málo asu, tak jsme se se
závrem moc netrápili. Nejvíc ml napilno Sebastián, a proto do závru uvedl:
Povedlosemto…
Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí.
V 8.B v hodin J nám paní uitelka echovská místo hyperboly povídala o hypernov..
Pišel za mnou jeden ek, a ten mi ek, abych mu ek, kolik je v ecku eckých ek. A já mu
ek, že nejsem ek, abych mu ek, kolik je v ecku eckých ek.
Stalo se v hodin fyziky. „Jmenujte píklady zamstnání, kde se používá fyzická síla.“ Zvedl
ruku „vzorný“ žák J.Kabát a povídá: „….ten, co eže strom,“ pemýšlí, „…už vím! ezník!“
„Nemyslel jsi náhodou devorubce?“ ptají se všichni. A do ticha A.Štohandl po chvíli
pemýšlení vyhrkne: „Santa Klaus, jako že se musí tahat s tím pytlem.“
V J pi opravování diktátu jeden žák nemohl pochopit, pro se ve slov brziko píše mkké
i. A když už se zdálo veškeré vysvtlování marné, tak Sebastián promluvil úpln jasn a se
srozumitelným odvodnním: „...iko, vole, ne?“
Ve fyzice práv probíhala hodina, ale pana u. Zmrzlíka velmi znepokojoval kik na chodb,
a tak v plce výkladu ekl: „Sebastiáne, postav se, jdi ke dveím, otevi je a zaki „ticho
tady“. Když Seba poslušn provedl píkaz pana uitele Zmrzlíka a vrátil se, tak ml divný
výraz v oblieji. „Stalo se nco, Sebastiáne?“ otázal se pan uitel. Ano, pane uiteli, to byla
vaše žena!“ Aha, tak to zásadn mní situaci!
Perliky z žákovských: Bez dovolení vyhodila vaše dcera žáka z okna i pesto, že žák vážil
víc jak 100kg. Vaše dcera to dokázala. Udlujeme pochvalu, ale dovolte jí, a se píšt
dovolí. Otec: Dovoluji dcei, aby se dovolila
Str prst skrz krk.
Nenaolejuje-li t Julie, naolejuji Julii já.
Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatjší lomenice.
Strýc Šusta šustí švestky.
Šla Prokopka pro Prokopa: Poj
Prokope pro proroka. Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
Ped potokem pt kopek konopí, za potokem pt kopek konopí. Tak pokopete-li mi to pole,
nebo nepokopete-li mi to pole.
Petra Bíllíková, 6.A
Vtípky
Tom jde do lesa a potká u rybníka žábu, žába mu íká lidskou eí: "Tomášku, polib
m." Tom: "Nee!" Žába prosí: "Tomášku, polib m a nco dostaneš." Tomáš žábu políbí a ptá
se: "A co dostanu?" "Ekzém, ekzém!"
Dívá se na m pes pravítko a pak se mi smje, že jsem zelená.
Blondýnka u zkoušek v autoškole. "Co byste dlala, kdyby vám za jízdy upadlo kolo?"
"Pidala bych a dohonila ho!"
Dívá se na m pes ržové pravítko a myslí si o m, že jsem prase.
Vyrušuje v hodin NJ, bohužel jen esky.
Jdou ti policajti. První si píkne. Druhý na to: "Na zdraví!" Tetí: "Klucí, nalejte mi
Vyhodil spolužákovi tužku z okna se slovy: "Jestli t má ráda, vrátí se."
Kristýna Jordánová 8.B,
Veronika Pazderková 8.A
taky!"
Ddeek se rozhodl zhubnout a zaal cviit. Upažit, pipažit, upažit. Po pl hodin se
ho babika ptá: “Tak co, kolik jsi už shodil?” “Dv vázy.”
Pepíek píše z tábora: "Hodn jím a jenom odpoívám. Je tu moc hezky. PS : Co je to
epidemie?"
Pipravila redakní rada asopisu
18
19
Co znamená tvé jméno?
VTIPNÉ OBRÁZKY NAŠICH ŽÁKŮ
Vybraly jsme ta nejčastější jména na naší škole. Přečtěte si, jak jsou charakterizována.
Adam – člověk pozemšťan, z červené hlíny
David – miláček, náčelník
Filip – milovník koní
Jakub – ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jan – Bůh je milostivý, milostivý dar Boží
Jiří – zemědělec, rolník
Josef – on (Bůh) přidá, přidávající
Karel – král, (svobodný) muž, chlap
Libor – libý, líbezný
Luboš – mírumilovný
Lukáš – Lukánec, pocházející z Lukánie
Marek – bojovník, zasvěcený bohu
Martin – bojovný, zasvěcený bohu
Michael, Michal – kdo je jako Bůh, podobný
Bohu
Ondřej – mužný, statný, odvážný
Patrik – patricijský, urozený, šlechtický,
milující otec
Pavel – skromný, malý - nepatrný
Petr – skalák, skálopevný
Radim – ten, kdo má rád mír, radostný
Šimon – slyšící, naslouchající
Štěpán – ověnčený věncem, korunovaný, vítěz
Tadeáš – chvála (Boha), odvážný
Tomáš – dvojče, blíženec
Václav – více slavný
Viktor – vítěz
Vítězslav – slavící vítězství, slavný vítěz
Vojtěch – útěcha vojska, těšitel vojska
Zdeněk – vždy slavný, vytvořil slávu
Eliška – pyšná, rozumná, nekamarádská
Erika – shovívavá, chytrá, má pochopení
Eva – chápavá, ochotná, bouřlivá
Ivana – pomlouvána, super kámoška,
upovídaná
Jana – přemýšlivá, šikovná, upovídaná
Jitka – ostýchavá, toulavá, něžná
Karina – oslnivá, starostlivá, pokorná
Karolína – výborná kámoška, pravdomluvná,
starostlivá
Kateřina – marnotratná, plachá, odhodlaná
Klára – nesamostatná, přemýšlivá, pracovitá
Kristýna – dvojí tváře, nespolehlivá,
srandistka
Lenka – vychytralá, líná, váhavá
Leona – inteligentní, nespolehlivá, pracovitá
Lucie – krutá, samostatná, zdatná lhářka
Ludmila – milá, rozhodná, bojovná
Marie – náladová, frajerka, pomlouvá
Markéta – nesmiřitelná, rozhodná, rázná
Martina – má kuráž, smyslná, hrdá
Michaela – tichá, nemá kuráž, pořádná
Miroslava – ustaraná, zvědavá, líná
Monika – rozvážná, panovačná, sexuchtivá
Natálie – kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Nikola – rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Pavla – nadřazená, nekamarádská, parádivá
Pavlína – předvádivá, obyčejná, kreativní
Petra – milá, šikovná, inteligentní
Sabina – vychytralá, málomluvná, křehká
Sára – mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Simona – rozhodná, nekreativní, upřímná
Tereza – chce být nejlepší, nešikovná, něžná
Věra – surová, rozpustilá, roztržitá
Veronika – náladová, nervózní, ráda pomáhá
Adéla – veselá, milá, špatná kamarádka
Alžběta – dobrotivá, uzavřená, vtipná
Aneta – uštěpačná, zlomyslná, dobrá kámoška
Anna – dobrotivá, hodná, hodně vnímavá
Barbora – sympatická, chytrá, vypočítavá
Beáta – jemná, laskavá, vnímavá
Blanka – ustaraná, vlídná, předvádivá
Božena – zamlklá, nevšímavá, nesympatická
Dita – krásná, chladná, opomíjející okolní svět
Drahomíra – lehkomyslná, líná, dětinská
Řešení úkolů tohoto čísla
Kristýna Jordánová 8.B,
Veronika Pazderková 8.A
20
Tajenka doplňovačky zní: J. A. Komenský
Vyluštění názvů zemí: Česká republika, Švýcarsko, Německo,
Polsko, Španělsko, Francie, Řecko, USA, Maďarsko,
Slovensko, Finsko
Autoři citátů: Hamlet, Romeo, Plautus, Puškin, Václav Havel

Podobné dokumenty