Univerzita Palackého v Olomouci

Transkript

Univerzita Palackého v Olomouci
Curriculum vitae
Osobní údaje:
Mgr. Igor Popa, CSc.
Narozen 5. listopadu 1956 v Kišiněvě
národnost: moldavská, státní občanství: ČR
Bydliště: Masaryková třída 959/61, Olomouc
Pracoviště a kontakty:
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav molekulární a translační
medicíny, Pracoviště Medicinální chemie, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 632 111, fax.: +420 585 632 180, e-mail: [email protected]
Zařazení: odborný asistent
Přehled zaměstnání:
od 2014:
Odborný asistent / stařší vědecký pracovník Pracoviště Medicinální chemie
Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci
2013-2014:
Vědecký pracovník Pracoviště Medicinální chemie Ústavu molekulární a
translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2011-2013:
Odborný asistent Katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého (Olomouc)
2009-2011:
Vědecký pracovník Katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého (Olomouc)
2000-2008:
Vědecký pracovník Laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého (Olomouc)
1998-2000:
Dočasný docent Katedry farmaceutické chemie a farmakognózie
Farmaceutické fakulty Nezávislé mezinárodní univerzity Moldavské
republiky (Kišiněv)
1995-1996:
Odborný asistent Katedry farmaceutické chemie a farmakognózie
Farmaceutické fakulty Nezávislé mezinárodní univerzity Moldavské
republiky (Kišiněv)
1994-1995:
Odborný asistent Katedry farmakologie Lékařské fakulty Přídněstrovské
Státní univerzity (Tiraspol)
1
1993-1994:
Vědecký pracovník Laboratoře analýzy a standardizace léků Národního
farmaceutického ústavu Moldavské republiky (Kišiněv)
1991-1993:
Lékař klinické laboratorní diagnostiky Oddělení hemodialýzy Šesté státní
nemocnice (Kišiněv)
1981-1991:
Vědecký pracovník Laboratoře bioanorganické chemie Ústavu chemie
Akademie věd Moldavské republiky (Kišiněv)
1980-1981:
Zástupce vedoucího oddělení Hlavní lékařské správy Moldavské republiky
(Kišiněv)
Vzdělání:
1975-1980:
Mgr., obor farmacie, Státní lékařská univerzita Moldavské republiky,
Farmaceutická fakulta (Kišiněv)
1987-1990:
Postgraduální studium, Ústav chemie Akademie věd Moldavské republiky
(Kišiněv)
1990-1991:
Studium na Fakultě zdokonalování lékařů Státní medicínské Moldavské
republiky (Kišiněv)
1994:
CSc., obor anorganická chemie, Státní univerzita Moldavské republiky,
Chemická fakulta, Katedra anorganické chemie (Kišiněv).
Disertační práce: Dioximáty Co(III) s heterocyklickými sulfanylamidy
1998:
Zahájeno habilitační řízení na funkci docenta, obor – farmaceutická chemie,
Nezávislá mezinárodní univerzita Moldavské republiky, (Kišiněv),
Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutické chemie a farmakognózie
(nedokončeno z důvodu přestěhování do ČR)
Vědecké zaměření:
Syntéza organických látek (sulfanylamidy, aminy, deriváty purinu).
Syntéza komplexů vybraných přechodných kovů s bioaktivními ligandy.
NMR-roztoková spektroskopie přírodních, syntetických látek a komplexních sloučenin.
Členství ve vědeckých společnostech, recenzní činnost:
Recenzent knihy: Жунгиету, Г.; Граник, В.: Основные принципы конструирования
лекарств, CZU 615.01, ISBN: 9975-917-42-9, „ULIM“, Кишинёв, 2000.
Oponent GAUK, 701912, B-BIO 2012, FaF: Phytochemical study of individual taxons of
Bergenia genus, 2012.
2
Přehled výukové činnosti:
2011-2013:
Obecná a anorganická chemie – přednáška (2 hod/týden, 2 semestry), PřF
UP Olomouc
2009-2012:
Laboratorní technika – laboratorní cvičení (5 hod/týden, 4 semestry), PřF
UP Olomouc
2009-2013:
Anorganická chemie – laboratorní cvičení (6 hod/týden, 4 semestry), PřF
UP Olomouc
2007-2013:
Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie – přednáška (2 hod/týden,
6 semestrů), PřF UP Olomouc
2007-2013:
Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie – přednáška (20 hod/semestr, 6 semestrů (doktorské studium), PřF UP Olomouc
1995-2000:
Analytická chemie – přednáška/laboratorní cvičení (2 + 18 hod/týden, 9 semestrů), Farmaceutická fakulta, Nezávislá mezinárodní univerzita Moldavské republiky (FF ULIM), Kišiněv
1995-2000:
Fyzikálně-chemické metody – přednáška/laboratornícvičení (2 + 9 hod/
týden, 4 semestry), FF ULIM, Kišiněv
1998-2000:
Farmaceutická chemie – přednáška/laboratorní cvičení (2 + 6 hod/týden, 3
semestry), FF ULIM, Kišiněv
1998-2000:
Farmaceutická analýza léků – přednáška (2 hod/týden, 2 semestry), FF
ULIM, Kišiněv
1994-1995:
Farmakologie – přednáška/praktická cvičení (2 + 12 hod/týden, 1 semestr),
Lékařská fakulta, Přídněstrovská Státní univerzita, Tiraspol
Vedení studentských prací:
Doktorské práce:
Radka Novotná, anorganická chemie, PřF UP Olomouc, Syntéza a studium komplexů
vybraných přechodných kovů s heterocyklickými deriváty odvozenými od purinového
skeletu – Radka Novotná, obhájeno 2012, (konzultant)
Pavel Štarha, anorganická chemie, PřF UP Olomouc, Syntéza a studium derivátů
cytokininů a CDK-inhibitorů odvozených od 6-benzylaminopurinu a jejich komplexů s
vybranými přechodnými kovy, obhájeno 2010, (konzultant)
Diplomové práce:
Ahmed Nasir, farmaceutická chemie, FF ULIM Kišiněv, UV spektrofotometrické
stanovení ampicyllinu a oxacyllinu v roztoku, obhájeno 1999
Lukáš Dvořák, anorganická chemie, PřF UP Olomouc, Biologicky aktivní komplexy
železa, obhájeno 2006 (konzultant)
3
Pavel Štarha, anorganická chemie, PřF UP Olomouc, Syntéza substitučních derivátů
adeninu a jejich komplexů s vybranými přechodnými kovy, obhájeno 2006 (konzultant)
Radka Novotná, anorganická chemie, PřF UP Olomouc, Synthesis and Study of Kinetin
Derivatives and Their Zn(II) Complexes, obhájeno 2007
Bakalářské práce:
Markéta Gemrotová, biochemie, PřF UP Olomouc, Charakterizace inhibitorů CDK pomocí
NMR spektroskopie, obhájeno 2004
Vedení středoškolských studentů:
2 studenti v rámci projektů Badatel a Otevřená věda II. (Alexander Popa, Michal Mrňka,
Slovanské gymnazium, Olomouc)
Další aktivity v rámci pedagogické a odborné praxe:
Oponent disertačních, diplomových a bakalářských prací.
Skripta:
I. Popa, R. Novotná: Základy NMR spektroskopie, UP PřF katedra anorganické chemie
Olomouc 2012, ISBN 978-80-244-2991-5
Původní vědecké práce dle databáze Web of Science
1. P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa, Z. Dvořák: Synthesis, characterization and in vitro
antitumor activity of Platinum(II) oxalato complexes involving 7-azaindole derivatives
as coligands, Molecules, 19 10832-10844 (2014).
2. B. Lemrová, P. Smyslová, I. Popa, T. Oždian, P. Zajdel, M. Soural: Directed solidphase synthesis of trisubstituted Imidazo[4,5-c]pyridines and Imidazo[4,5-b]pyridines,
ACS Combinatorial Science, (2014).
3. C. McMaster, V. Fulopova, I. Popa, M. Grepl, M. Soural: Solid-phase synthesis of
anagrelide sulfonyl analogues, ACS Comb. Sci., DOI: 10.1021/co400119c 1-9 (2014).
4. P. Starha, J. Hošek, Z. Dvořák, P. Suchý, I. Popa, G. Pražanová, Z. Trávníček:
Pharmacological and Molecular Effects of Platinum(II) Complexes Involving 7Azaindole Derivatives, Biochemical Pharmacology, Plos ONE, 9 (3): e90341 (2014).
5. P. Starha, I. Popa, Z. Trávníček: Platinum(II) Oxalato complexes involving
adenosine-based N-donor ligands: synthesis, characterization and cytotoxicity
evaluation, Molecules, 19 (3) 3832-3847 (2014).
4
6. I. Messina, I. Popa, M. Maier, M. Soural: Solid-phase synthesis of 5-noranagrelide
derivatives, ACS Combinatorial Science, 16, 33−38 (2014)
7. P. Cankař, I. Popa, Z. Trávníček, J. Stýskala, P. Hradil, J. Slouka: Synthesis of 1aminocodeine as a synthon for other codeine derivatives, European Journal of Organic
Chemistry, 27 6062-6068 (2013)
8. P. Starha, I. Popa, Z. Trávníček, J. Vančo: N6-Benzyladenosine derivatives as novel
N-donor ligands of platinum (II) dichlorido complexes, Molecules, 18(6) 6990-7003
(2013).
9. P. Starha, I. Popa, Z. Dvořák, Z. Trávníček: 6-(3,5-Dimeth-oxy-benzyl-amino)-9(oxan-2-yl)-9H-purine, Acta Crystallographica, Section E Structure Reports Online
69(Pt 4):o533 (2013).
10. Z. Trávníček, I. Popa, Z. Dvořák, P. Starha: N-(2-Meth-oxy-benz-yl)-9-(oxolan-2-yl)9H-purin-6-amine, Acta Crystallographica, Section E Structure Reports Online 69(Pt
4):o588 (2013).
11. P. Štarha, Z. Trávníček, A. Popa, I. Popa, T. Muchová, V. Brabec: How to modify 7azaindole to form cytotoxic Pt(II) complexes: Highly in vitro anticancer effective
cisplatin derivatives involving halogeno-substituted 7-azaindole, Journal of Inorganic
Biochemistry 115 57-63 (2012).
12. E. Schutznerová, I. Popa, V. Kryštof, H. Koshino, Z. Trávníček, P. Hradil, P. Cankař:
Utilization of DmbNHNH2 in the synthesis of amino-substituted 4-((3,5-diamino-1Hpyrazol-4-yl)diazenyl)phenols, Tetrahedron 68 3996-4002 (2012).
13. Z. Trávníček, R. Novotná, J. Marek, I. Popa, M. Šipl: Transformations of the natural
cytokinin N6-isopentenyladenine in aqueous, Ogranic Biomolecular Chemistry 9(16)
5703-5713 (2011).
14. Z. Travnicek, R. Novotna, J. Marek, I. Popa, M. Sipl: COD ID: 7151955,
Crystallography Open Database, Source URL:
http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7151955 (2011).
15. Z. Travnicek, R. Novotna, J. Marek, I. Popa, M. Sipl: COD ID: 7151957,
Crystallography Open Database, Source URL:
http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7151957 (2011).
16. Z. Travnicek, R. Novotna, J. Marek, I. Popa, M. Sipl: COD ID: 7151958,
Crystallography Open Database, Source URL:
http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7151958 (2011).
17. Z. Travnicek, R. Novotna, J. Marek, I. Popa, M. Sipl: COD ID: 7151959,
Crystallography Open Database, Source URL:
http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7151959 (2011).
18. Z. Travnicek, R. Novotna, J. Marek, I. Popa, M. Sipl: COD ID: 7151956,
Crystallography Open Database, Source URL:
5
http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=7151956 (2011).
19. R. Novotná, I. Popa, Z. Trávníček: Zinc(II) chlorido complexes of protonated kinetin
and its derivatives: Synthesis, properties and X-ray structure of
[Zn(Hkinetin)Cl3]_kinetin, Inorganica Chimica Acta 365 113–118 (2011).
20. M. Kubala, J. Vacek, I. Popa, M. Janovská, P, Kosina, J. Ulrichová, Z. Trávníček, V.
Šimánek: The fluorescens properties and NMR analysis of protropine and
allocryptopine, Journal of Luminiscence 131 1340-1345 (2011).
21. Z. Trávníček, R. Pastorek, P. Štarha, I. Popa, V. Slovák: Nickel(II) N-benzyl-Nmethyldithiocarbamato complexes as precursors for the preparation of graphite
oxidation accelerators, Zeitschrift fur anorganische und allgemeine chemie 636(8)
1557 (2010).
22. Z. Trávníček, Prof. Dr. R. Pastorek, P. Štarha, I. Popa, V. Slovák: Nickel(II) N-benzylN-methyldithiocarbamato complexes as precursors for the preparation of graphite
oxidation accelerators, Zeitschrift fur anorganische chemie 636(8) 1557-1564 (2010).
23. L. Dvořák, I. Popa, P. Štarha, Z. Trávníček: In Vitro Cytotoxic Active Platinum(II)
Complexes Derived from Carboplatin and Involving Purine Derivatives, European
Journal of Inorganic Chemistry 22 3441-3448 (2010).
24. Z. Trávníček, P. Štarha, I. Popa, R. Vrzal, Z. Dvořák: Roscovitine-based CDK
inhibitors acting as N-donor ligands in the platinum(II) oxalato complexes:
preparation, characterization and in vitro cytotoxicity, Bioorganic & Medicinal
Chemistry 45(10) 4609-4614 (2010).
25. R. Novotná, Z. Trávníček, I. Popa: Synthesis and characterisation of the first zinc(II)
complexes involving kinetik and its derivatives: X-ray structures of 2-chloro-N6furfuryladenine and [Zn(kinetin)2Cl2].CH3OH, Inorganica Chimica Acta 363(10) 20712079 (2010).
26. A. Klanicová, Z. Trávníček, J. Vančo, I. Popa, Z. Šindelář: Dinuclear copper(II)
perchlorate complexes with 6-(benzylamino)purine derivatives: Synthesis, x-ray
structure, magnetism and antiradical activity, Polyhedron 29(13) 2582-2589 (2010).
27. J. Nisler, M. Zatloukal, I. Popa, K. Doležal, M. Strnad, L. Spíchal: Cytokinin receptor
antagonists derived from 6-benzylaminopurine, Phytochemistry 71(7) 823-830 (2010).
28. P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa: Platinum(II) oxalato complexes with adenine-based
carrier ligands showing significant in vitro antitumor activity, Journal of Inorganic
Biochemistry 104(6), 639-647 (2010)
29. P. Štarha, I. Popa, Z. Trávníček: Palladium(II) oxalato complexes involving N6(benzyl)-9-isopropyladenine-based N-donor carrier ligands: Synthesis, general
properties, 1H, 13C and 15N{1H} NMR characterization and in vitro cytotoxicity,
Inorganica Chimica Acta 363(7), 1469-1478 (2010)
6
30. R. Novotná, Z, Trávníček, I. Popa: X-ray crystallographic and NMR study of the
tautomerism in kinetin, kinetin riboside and their derivatives: A comparison between
the solid state and solution. Journal of Molecular Structure 963, 202-210 (2010)
31. Z. Trávníček, I. Popa, M. Čajan, R. Zbořil, V. Kryštof, J. Mikulík: The first iron(III)
complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: magnetic, spectroscopic (IR, ES+
MS, NMR, 57Fe Mössbauer), theoretical and biological activity studies, Journal of
Inorganic Biochemistry 104(4), 405-417 (2010)
32. M. Šiller, P. Anzenbacher, E. Anzenbacherová, K. Doležal, I. Popa, M. Strnad:
Interactions of Olomoucine II with main drug-metabolizing enzymes of human liver
microsomal fraction, Toxicology Letters 189(6), S108 (2009)
33. L. Spíchal, T. Werner, I. Popa, M. Riefler, T. Schmülling, M. Strnad: PI-55 is a
purine-derived cytokinin antagonist that blocks cytokinin action via receotor inhibition,
Febs Journal 276(1), 390-391 (2009)
34. P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa: Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity of
the first palladium(II) oxalato compexes involving adanine-based ligands, Journal of
Inorganic Biochemistry 103(7), 978-988 (2009)
35. M. Šiller, P. Anzenbacher, E. Anzenbacherová, K. Doležal, I. Popa, M. Strnad:
Interactions of Olomoucine II with Human Liver Microsomal Cytochromes P450,
Drug Metabolism and Disposition 37(6), 1198-1202 (2009)
36. L. Szüčová, L. Spíchal, K. Doležal, M. Zatloukal, J. Greplová, P. Galuszka, V. Kryštof,
J. Voller, I. Popa, F.J. Massino, JE. Jorgensen, M. Strnad: Synthesis, characterization
and biological activity of ring-substituted 6-benzylamino-9-tetrahydropuran-2-yl and 9tetrahydrofuran-2-ylpurine derivatives, Bioorganic and Medicinal Chemistry 17(5),
1938-1947 (2009)
37. P. Štarha, Z. Trávníček, R. Herchel, I. Popa, P. Suchý, J. Vančo: Dinuclear copper(II)
complexes containing 6-(benzylamino)purines as bringing ligands: Synthesis,
characterization, and in vitro and in vivo antioxidant activities, Journal of Inorganic
Biochemistry 103(3), 432-440 (2009)
38. L. Spíchal, T. Werner, I. Popa, M. Riefler, T. Schmülling, M. Strnad: The purine
derivative PI-55 blocks cytokinin action via receotor inhibition, Febs Journal 276(1),
244-253 (2009)
39. Z. Trávníček, J. Mikulík, M. Čajan, R. Zbořil, I. Popa: Novel iron complexes bearing
N6 substituted adenosin derivatives: Synthesis, magnetic, Fe-57 Mossbauer, DFT, and
in vitro cytotoxicity studies, Bioorganic and Medicinal Chemistry 16(18), 8719-8728
(2008)
40. L. Szüčová, Z. Trávniček, I. Popa, J. Marek: Preparation and cis-to-trans
transformation study of squar-planar [Pt(Ln)2Cl2] complexes bearing cytokinins derived
from 6-benzylaminopurine (Ln) by view of NMR spectroscopy and X-ray
crystallography, Polyhedron 27(12), 2710-2720 (2008)
7
41. J. Stránská, M. Šebela, P. Tarkowski, P. Řehulka, J. Chmelík, I. Popa, P. Peč:
Inhibition of plant amine oxidases by a novel series of diamine derivatives, Biochimie
89(1), 135-144 (2007)
42. Z. Trávníček, L. Szüčová, I. Popa: Synthesis, characterization and assessment of the
cytotoxic properties of cis and trans-[PdL2Cl2] complexes involving 6-benzylamino-9isopropylpurine derivatives, Journal of Inorganic Biochemistry 101(3), 477-492 (2007)
43. K. Doležal, I. Popa, E. Hauserová, L. Spíchal, K. Chakrabarty, O. Novák, V. Kryštof,
J. Voller, J. Holub, M. Strnad: Preparation, biological activity and endogenous
occurrence of N6-benzyladenosines, Bioorganic and Medicinal Chemistry 15(11),
3737-3747 (2007)
44. Z. Trávníček, I. Popa, M. Čajan, R. Herchel, J. Marek: The first platinum(IV)
complexes involving aromatic cytokinins or cyclin-dependent kinase inhibitors derived
from 6-benzylaminopurine. X-ray structures of (BohH22+)[PtCl6]H2O and
(RosH22+)2[PtCl6]Cl24H2O, Polyhedron 26, 5271-5282 (2007)
45. Z. Trávníček, I. Popa: 2-Chloro-6-[(2,6-dimethoxybenzyl)amino]-9-isopropylpurine
0.125-hydrate, Acta Crystallographica E63: 629-631 (2007)
Z. Trávníček, I. Popa: COD ID: 2212287. Crystallography Open Database
Source URL: http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=2212287
46. Z. Trávníček, I. Popa: 2-Chloro-6-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)amino]-9isopropylpurine, Acta Crystallographica E63, 728-730 (2007)
Z. Trávníček, I. Popa: COD ID: 2212383. Crystallography Open Database
Source URL: http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=2212383
47. L. Szüčová, Z. Trávníček, M. Zatloukal, I. Popa: Novel platinum(II) and palladium(II)
complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: Synthesis, characterization and
anti-tumour activity, Bioorganic and Medicinal Chemistry 14, 479-491 (2006)
48. M. Strnad, L. Havlicek, V. Krystof, J. Hanus, L. Spichal, D. Moravcova, J. Moravec,
M. Zatloukal, I. Popa, M. Paprskova, M. Orsag, M. Otepka, M. Hajduch, P. Dzubak,
Z. Kolar, P. Binarova, V. Venklova: Purine inhibitors of cyclin-dependent kinases as
new generation of anticancer drugs, Biomedical Papers (Olomouc) 150 (1) 31-32
(2006)
49. K. Doležal, I. Popa, V. Kryštof, M. Spíchal, M. Fojtíková, J. Holub, R. Lenobel, T.
Schmülling, M. Strnad: Preparation and biological activity of 6-benzylaminopurine
derivatives in plants and human cancer cells, Bioorganic and Medicinal Chemisry 14,
875-884 (2006)
50. A. Klanicová, Z. Trávníček, I. Popa, M. Čajan, K. Doležal: Synthesis, characterization
and in vitro cytotoxicity of Co(II) complexes with N6-substituted adenine derivatives:
X-ray structures of 6-(4-chlorobenzylamino)purin-di-ium diperchlorate dihydrate and
[Co6(-L6)4Cl8(DMSO)10].4DMSO, Polyhedron 25, 1421-1432 (2006)
51. Z. Trávníček, J. Marek, I. Popa: 6-(2-Chloro-4-fluorobenzylamino)purine, Acta
Crystallographica E62, 1536-1538 (2006)
8
52. Trávníček, M. Šipl, I. Popa: Palladium(II) complexes containing cytokinins derived
from 6-benzylaminopurine, Journal of Coordination Chemistry 58(16), 1513-1521
(2005)
53. E. Hauserová, J. Swaczynová, K. Doležal, R. Lenobel, I. Popa, M. Hajdúch, D. Vydra,
K. Fuksová, M. Strnad: Batch immunoextraction method for efficient purification of
aromatic cytokinins, Journal of Chromatography A 1100(1), 116-125 (2005)
54. Z. Trávníček, A. Klanicová, I. Popa, J. Rolčík: Synthetic, spectral, magnetic and in
vitro cytotoxic activity studies of cobalt(II) complexes with cytokinin derivatives: Xray structure of 6-(3-methoxybenzylamino)purinium chloride monohydrate, Journal of
Inorganic Biochemistry 99, 776-786 (2005)
55. Z. Trávníček, I. Popa, K. Doležal: 6-(4-Methoxybenzylamino)purin-3-ium chloride,
Acta crystallographica C60, O662-O664 (2004)
Z. Trávníček, I. Popa, K. Doležal: COD ID: 2014294. Crystallography Open
Database. (2004)
56. K. Dolezal, D. Tarkowska, P. Tarkowski, I. Popa, J. Holub, M. Strnad, K. Dolezal, C.
Astot, G. Sandberg, K. Fuksova, T. Schmulling: Isolation, identification and biological
activity of new endogenous cytokinin class, Plant Biology (Rockville) 2003 150 (2003)
57. Z. Trávníček, M. Maloň, I. Popa, K. Doležal, M. Strnad: Preparation and cytotoxic
activity of nickel(II) complexes with 6-benzylaminopurine derivatives, Transition
Metal Chememistry 27(8), 918-923 (2002)
58. I.A. Popa, A.P. Gulya, V.N. Shafranskii, I.V. Dranka: Mixed-ligand cobalt(III)sulfanylamide trans-dioximates, Koordinatsionnaja Khimija 17(11), 1516-1522 (1991)
59. V.N. Shafranskii, D.D. Buburuz, I.A. Popa, A.P. Gulya, G.N. Neshchadim, Y.Y.
Kharitonov: Coordination compounds of cobalt(III) dioximates with 2sulfanylamidopyrimidine, Zhurnal Obshchei Khimii 61(10), 2233-2241 (1991)
60. V.N. Biyushkin, V.I. Gerasimov, V.A. Neverov, K.F. Belyaeva, V.N. Shafranskii, I.A.
Popa: Structure of copper(II) ammiacate with 2-(para-aminobenzenesulfamido)-5ethyl-1,3,4-thiadiazole, Koordinatsionnaja Khimija 17(8), 1115-1123 (1991)
61. I.A. Popa, Y.Y. Kharitonov, D.D. Buburuz, A.P. Gulya, V.N. Shafranskii, G.N.
Neshchadim: Coordination compounds of cobalt(III) dioximates with 6-(paraaminobenzenesulfamido)-4,5-dimethoxypyrimidine, Koordinatsionnaja Khimija 17(5),
694-701 (1991)
62. Y.A. Simonov, M.D. Mazus, I.A. Popa, V.N. Shafranskii, T.I. Malinowsky: Crystal
and molecular structure of trans-nitro-bis(dimethylglyoximato)sulfanylamide-6-(4,5dimethoxy)pyrimidinylcobalt(III) and trans-nitro-bis(dimethylglyoximato)sulfanylamide-6-(2,4-dimethoxy)pyrimidinylcobalt(III), Journal of Structural Chemistry 31(3),
437-442 (1990)
9
63. I.A. Popa, V.N. Shafransky, D.D. Buburuz, Y.Y. Kharitonov, A.P. Gulya, G.N.
Neshchadim: Coordination compounds of cobalt(III) dioximines and sulfanylamide-6(2,4-dimethoxy)pyrimidinyl, Khimiko-Farmacevticheskii Zhurnal 24(12), 36-40 (1990)
64. М.Д. Мазус, А.А. Дворкин, И.А. Попа, В.Н. Шафранский, Т.И. Малиновский:
Строение
4-(n-(n-сульфаниламидо))-1-фенил-2,3-диметилпиразолона-5,
Кристаллография 35(6), 1571-1573 (1990)
65. Ю.А. Симонов, А.А. Дворкин, М.Д. Мазус, И.А. Попа, В.Н. Шафранский:
Строение N-н-сульфанилил-N´-изоникотиноилгидразина,
Кристаллография
35(5), 1145-1148 (1990)
66. Y.A. Simonov, M.D. Mazus, I.A. Popa, V.N. Shafranskii, T.I. Malinowsky: Crystal
and molecular structure of trans-iodo-bis-dimethylglyoximato-sulfanylamide-6-(4,5dimethoxy)pyrimidinylcobalt(III) sesquihydrate, Journal of Structural Chemistry
30(3), 496-502 (1989)
67. I.A. Popa, V.N. Shafranskii, A.P. Gulya: Study of coordination-compounds of
cobalt(III) with dimethylglyoxime and ethyl-ester of para-aminobenzoic acid,
Koordinatsionnaja Khimija 14(4), 483-490 (1988)
68. M.D. Mazus, Y.A. Simonov, I.A. Popa, V.N. Shafranskii, T.I. Malinowsky: Crystal
and molecular-structure of sulfanylamide-6-(4,5-dimethoxy)pyrimidinil, Doklady
Akademii Nauk SSSR 285(1), 121-123 (1985)
Původní vědecké práce mimo databázi WoS
1. Y.A. Simonov, A.A. Dvorkin, M.D. Mazus, I.A. Popa, V.N. Shafranskii, T.I.
Malinowsky: Crystal and molecular-structure of bis-dimethylglyoximato-4-para-(parasulphanylamide)-1-phenyl-2,3dimethylpyrazolon-5-cobalt(III) tetrahydrate, Izvestija
Akademii Nauk MSSR 2, 3-7 (1990)
2. M.M. Botoshanskii, Y.A. Simonov, V.N. Shafranskii, I.A. Popa: Crystal and
molecular-structure
of
trans-nitro-bis(dimethylglyoximato)ethyl-paraaminobenzoatcobalt(III) dihydrate, Doklady Akademii Nauk MSSR 4, 59-62 (1987)
3. I. Popa, F. Babilev, V. Safranschi: Cercetarea substancelor biologic-active
dimetilglioxima si sulfamidele heterocyclice, Revista farmaceutica a Moldovei, 36-41
(1993)
4. I. Popa, F. Babilev, V. Safranschi: Compusii coordinativi ai cobaltului(III) cu
dimetilglioxima si N-sulfanililisonicotinoilhidrazina, Revista farmaceutica a Moldovei,
38-42 (1994)
5. F. Sersen, D. Loos, J. Csollei, I. Popa, J. Vanco, F. Gregan: Antooxidative activity of
potential antihypertensives with dual effect, Chemicke Listy 101, 60 (2007)
6. M. Kubala, P, Kosina, J. Vacek, I. Popa, M. Janovská, J. Ulrichová, Z. Trávníček, V.
Šimánek: Protropin a allokryptopin: fluorescenční vlastnosti a NMR analýza, ChemZi
10
(Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel) 7/13, 154
(2011)
Patenty
1. WO 03/040144
K. Doležal, I. Popa, J. Holub, R. Lenobel, S. Werbrouck, M. Strnad, M. Zatloukal
Heterocyclic compounds based on N6-substituted adenine, methods of their
preparation, their use for preparation of drugs, cosmetic preparations and growth
regulators, pharmaceutical preparations, cosmetic preparations and growth regulators
containing these compounds
ÚEB AV ČR (2003)
Patentováno také jako AU 2002363362 (2008), CZ 294535 (2005), MX 256139
(2008), NZ 531086 (2005), NZ 538594 (2007), NZ 538597 (2007), RU 2302421
(2007), SG 102332 (2006), SG 119228 (2008), US 7,279,482 (2007), ZA 2004/1461
(2005)
US 08552013 (2013)
I. Popa, J. Holub, R. Lenobel, S. Werbrouck, K. Dolezal, M. Strnad, M. Zatloukal, F.
Massino
Heterocyclic compounds based on N6-substituted adenine, methods of their
preparation, their use for preparation of drugs, cosmetic preparations and growth
regulators, pharmaceutical preparations, cosmetic preparations and growth regulators
containing these compounds
ÚEB AV ČR
Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office Patents
WO2003040144-A;
EP1419157-A;
WO2003040144-A2;
CZ200102818-A3;
EP1419157-A2;
BR200211597-A;
AU2002363362-A1;
HU200401407-A2;
CZ294535-B6; NO200400469-A; US2005043328-A1; CN1556808-A; JP2005508386W; KR2005016267-A; ZA200401461-A; MX2004000936-A1; NZ531086-A;
SG119228-A1; NZ538596-A; NZ538597-A; SG127738-A1; RU2302421-C2;
US7279482-B2; US2008014227-A1; AU2002363362-B2; AU2008203837-A1;
AU2008203838-A1; MX256139-B; KR939147-B1; IN200400431-P1; CN1556808-B;
PH12004500163-B1;
NO329434-B1;
CA2455972-C;
WO2003040144-A3;
MX305264-B; US8552013-B2; AU2008203838-B2
K. Dolezal, I. Popa, J. Holub, R. Lenobel, S. Werbrouck, M. Strnad, M. Zatloukal, F.
Massino
New purine and aza-deaza analogues useful as cyclin dependent kinase inhibitors and
antiviral, antimitotic, antiproliferative, immunomodulating, immunosuppressive,
antiinflammatory, antimicrobial and/or antitumor agents
ÚEB AV ČR
2. WO 2004/058791
K. Doležal, I. Popa, M. Zatloukal, R. Lenobel, D. Hradecká, B. Vojtěšek, S. Uldrijan,
P. Mlejnek, S. Werbrouck, M. Strnad
Substitution derivatives of N6-benzyladenosine, methods of their preparation, their use
for preparation of drugs, cosmetic preparations and growth regulators,
11
pharmaceutical preparations, cosmetic preparations and growth regulators containing
the compounds ÚEB AV ČR (2004)
Patentováno také jako CZ 294538 (2004), SG 114058 (2007), ZA 2005/06074 (2006),
EP1575973, CZ20024273 (2004), AU2003294608 (2004), US2006166925 (2006)
WO2004058791-A2;
CZ200204273-A3;
AU2003294608-A1;
CZ294538-B6;
EP1575973-A2;
AU2003294608-A8;
ZA200506074-A;
US2006166925-A1;
US8119614-B2; WO2004058791-A3
K. Doležal, I. Popa, M. Zatloukal, R. Lenobel, D. Hradecká, B. Vojtěšek, S. Uldrijan,
P. Mlejnek, S. Werbrouck, M. Strnad
New substituted N-6-benzyladenosine derivatives are growth regulators useful to
prepare e.g. cosmetics
ÚEB AV ČR
US 08119614 (2012)
K. Doležal, I. Popa, M. Zatloukal, R. Lenobel, D. Hradecká, B. Vojtěšek, S. Uldrijan,
P. Mlejnek, S. Werbrouck, M. Strnad
Substitution derivatives of N6-benzyladenosine, methods of their preparation, their use
for preparation of drugs, cosmetic preparations and growth regulators,
pharmaceutical preparations, cosmetic preparations and growth regulators containing
these compounds
ÚEB AV ČR
Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office Patents
3. WO 2009/043320
L. Spíchal, I. Popa, J. Voller, K. Doležal, T. Werner, T. Schmülling, M. Strnad
Substituted 6-(alkylbenzylamino)purine derivatives for use as cytokinin receptor
antagonists and composition containing these derivatives
Univerzita Palackého v Olomouci /Freie Universitat in Berlin (2009)
Patentováno také jako CZ 300774 (2009)
WO2009043320-A2; CZ200700691-A3; WO2009043320-A3; CZ300774-B6;
EP2203451-A2; US2010240537-A1; US2013130906-A1
K. Dolezal, I. Popa, T. Schmulling, L. Spichal, M. Strnad, J. Voller, T. Verner, T.
Schmuelling
New substituted 6-(alkylbenzylamino)purine derivatives useful in the production of
crops e.g. cereals, beets, pomes; for weed growth control; and for cloning of plant and
mammalian embryonic cells and embryos
Univ Palackeho v Olomouci; Univ Freien Berlin (2009)
4. WO 2010/121575 A1
P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa Oxalato complexes of platinum
Univerzita Palackého v Olomouci (2010)
WO2010121575-A1; CZ200900257-A3; CZ302623-B6
Travniaoeek Z, Srarha P, Popa I, Travnicek Z New oxalato complexes of platinum are
useful as starting compounds for the preparation of analogically substituted complexes
of platinum in specific oxidation state and as a drug for tumor diseases
Univ Palackeho (2011)
12
5. CZ 302618 B6; WO 2010/029415 A1; CZ200900597-A3; EP2475673-A1
Z. Dvožák, Z. Trávníček, I. Popa Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s
deriváty N6-benzyladeninu, způsoby jejich přípravy a použití těchto komplexů jako
léčiv v protinádorové terapii
Univerzita Palackého v Olomouci (2011)
6. CZ 302623 B6
P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu,
způsoby jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii
Univerzita Palackého v Olomouci (2011)
7. CZ 302711 B6
M. Zatloukal, V. Kryštof, L. Havlíček, I. Popa, K. Doležal, M. Strnad, R. Jorda
Substituované deriváty 6(2-hydroxybenzylamino)purinu, jejich pouzití jako léčiva a
farmaceutické přípravky tyto sloučeniny obsahující
Univerzita Palackého v Olomouci/BioPatterns s.r.o. (2011)
US 8492391
M. Zatloukal, V. Kryštof, L. Havlíček, I. Popa, K. Doležal, M. Strnad, R. Jorda
Substituted 6-(2-hydroxybenzylamino)purine derivatives, their use as medicaments and
compositions containing these derivatives
Univerzita Palackého v Olomouci, Biopatterns, s.r.o.
Patentový spis je veden u United States Patent and Trademark Office (2013)
WO2010139289-A1;
CZ200900359-A3;
CZ302711-B6;
US2012070512-A1;
EP2438068-A1; ZA201107883-A; US8492391-B2
M. Zatloukal, V. Kryštof, L. Havlíček, I. Popa, K. Doležal, M. Strnad, R. Jorda
New substituted 6-(2-hydroxybenzylamino)purine compounds are cyclin-dependent
kinase-2 inhibitors, useful for treating cancer, asthma, cardiovascular,
neurodegenerative and inflammatory diseases, restenosis, and rheumatoid arthritis
Univerzita Palackého v Olomouci, Biopatterns, s.r.o. (2013)
8. CZ201100626-A3 (CZ303417-B6)
Z. Trávníček, P. Štarha, I. Popa
New platinum dichloride complex or its crystalline solvate for use as medicament in
antitumor therapy
Univerzita Palackého v Olomouci (2011)
9. CZ 303417 B6
Z. Trávníček, P. Štarha, I. Popa
Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a
použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii
Univerzita Palackého v Olomouci (2012)
10. CZ201100415-A3; CZ303649-B6
Z. Trávníček, J. Vančo, I. Popa, T. Šilha
Complex for use during preparing pharmaceutical composition for antiphlogistic
therapy, comprises gold with derivatives of N6-benzyladenine and phosphane
derivatives with crystalline solvate derivative
Univerzita Palackého v Olomouci (2013)
13
11. CZ 19706 (U1) Užitný vzor
P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa
Oxalate complexes of platinum with N6-benzyladenine derivatives
Univerzita Palackého v Olomouci (2009)
12. CZ 20271 (U1) Užitný vzor
L. Dvořák, Z. Trávníček, I. Popa
Platinum cyclobutane-1,1-dicarboxylate complexes with N6-benzyladenine derivatives
Univerzita Palackého v Olomouci (2009)
13. CZ 22616 (U1) Užitný vzor
Z. Trávníček, J. Vančo, I. Popa, T. Šilha
Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu a použití těchto
komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii
Univerzita Palackého v Olomouci (2011)
14. CZ 23204 (U1) Užitný vzor
P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa
Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu a použití těchto komplexů
jako léčiv v protinádorové terapii
Univerzita Palackého v Olomouci (2012)
Přihlášky vynálezu
1. Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy
a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii (PV 2011-415, 07/2011)
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Popa, I.;
Šilha, T.
2. Oxalato Complexes of Platinum (WO 2010/121575 A1, 10/2010).
Palacky University in Olomouc. Inventors: Štarha, P.; Trávníček, Z.; Popa, I.
3. Cyclobutane-1,1-dicarboxylato Complexes of Platinum with N6-benzyladenine
Derivatives, Method of their Preparation and Application of these Complexes as Drugs
in Antitumour Therapy (WO 2010/029415 A1, 03/2010).
Palacky University in Olomouc. Inventors: Dvořák, L.; Trávníček, Z.; Popa, I.
4. Substituted 6(2-hydroxybenzylamino)purine derivatives, their use as medicaments and
pharmaceutical preparation (PV 2009-359)
Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci/BioPatterns s.r.o. Původci: Zatloukal, M.;
Kryštof, V.; Havlíček, L.; Popa, I.; Doležal, K.; Strnad, M.
5. Utilization of the dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogenoderivatives for the preparation of drugs for the treatment of tumour
diseases (EP2636410, 09/2013)
Palacky University in Olomouc. Inventors: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Popa, I.
14
Konferenční příspěvky - postery:
1. Schütznerová, E.; Hančík, F.; Popa, I.; Kryštof, V.; Trávníček, Z.; Cankař P.:
Acylation reactions of 4-((3,5-diamino-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)phenol in solution
and on solid phase, Florida Heterocyclic and Synthetic Conference, Gainesville,
Florida, USA, 3.–6. 3. 2013.
2. Štarha, P.; Popa, A.; Popa, I.; Vrzal, R.; Vančo, J.; Trávníček, Z.: Antitumor
platinum(II) complexes with 7-azaindole halogeno derivatives, 40th International
Conference on Coordination Chemistry (ICCC 40), Valencie, Spain, 9.–14. 9. 2012.
3. Kubala, M.; Kosina, P.; Vacek, J.; Popa, I.; Janovská, M.; Ulrichová, J.; Trávníček, Z.;
Šimánek, V.: Protropin a allokryptopin: fluorescenční vlastnosti a NMR analýza, 63.
Zjazd Chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko, 5-9. 9. 2011.
4. Novotná, R.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Zinc(II) chlorido complexes of kinetin and its
derivatives, 39th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC 39),
Adelaide, Austrálie, 25.–30. 7. 2010, Book of abstracts, p. I 314.
5. Dvořák, Z.; Vrzal, R.; Štarha, P.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Evaluation of in vitro
cytotoxyc activity of [Pt(ox)(Ln)2] complexes involving adenine-based N-donor
ligands, 39th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC 39),
Adelaide, Austrálie, 25.–30. 7. 2010, Book of abstracts, p. I 217.
6. Štarha, P.; Dvořák, L.; Popa, I.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z.: Platinum(II) cyclobutane1,1-dicarboxylato complexes involving N6-benzyl-9-isopropyladenine-based ligands
with promising in vitro cytotoxicity, 39th International Conference on Coordination
Chemistry (ICCC 39), Adelaide, Austrálie, 25.–30. 7. 2010, Book of abstracts, p. I 319.
7. Novotná, R.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Strukturní studie kunetinu a jeho derivátů a jejich
koordinace v komplexech zinku, Anorganická chémia v treťom tisícročí, Seminár
venovaný 45 výročiu výučby a výskumu na Katedre anorganickej chémie PF UPJŠ,
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko, 3.-5.6.2010, Sbornik abstraktu, s. 50.
8. Šiller, M.; Anzenbacher, P.; Anzenbacherová, E.; Doležal, K.; Popa, I.; Strnad, M:
Interactions of Olomoucin II with main drug-metabolizing enzyme sof human liver
Microsomal fraction, 46th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Dregen,
Germany, 13.- 16.09.2009, Toxycology Letters 189, p. S108.
9. Spíchal, L.; Werner, T.; Popa, I.; Riefler, M.; Schmülling, T.; Strnad, M.: PI-55 is a
purine- derived cytokinin antagonist that blocks cytokinin action via receptor inhibici
on. 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, Prague,
Czech Republic, 4-9.07.2009, Febs Journal 276, p. 390-391.
10. Štarha, P.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Platinum(II) and Palladium(II) Oxalato Complexes
Involving N6-benzyladenine-based CDK-inhibitors, 14th International Conference on
Biological Inorganic Chemistry (ICBIC 14), Nagoya (Japonsko), 25.-30.7.2009,J.Biol.
Inorg. Chem. 14(1): S115–S126.
11. Novotná, R.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Zinc and Copper Complexes of Kinetin, 10th
FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry, Palermo, Sicílie, 1.-4.07.2009.
12. Dvořák, L.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Čtvercové Pt(II) komplexy odvozené od
karboplatiny s vybranými deriváty 6-(benzylamino)purinu, 60. sjezd chemických
společností, Olomouc, Česká republika, 1.-4.09.2008, Chemické listy 102, 1L-09, s.
603.
13. Štarha, P.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Novel Palladium(II)-oxalato Complexes Involving
N6-Substituted Derivatives of 2-Chloro-9-Isopropyladenine, International Conference
of Coordination Chemistry (ICCC 38), Jeruzalém, Izrael, 19.-25.7.2008.
15
14. Štarha, P.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Pd(II) oxalátokomplexy s 2,6,9-trisubstituovanými
deriváty purinu: syntéza, vlastnosti, 60. sjezd chemických společností, Olomouc, Česká
republika, 1.-4.09.2008, Chemické listy 102, 1L-10, s. 604.
15. Novotná, R.; Popa, I.; Trávníček, Z.: Deriváty kinetinu a kinetinribozidu –
monokrystalová strukturní a multinukleární NMR studie, 60. sjezd chemických
společností, Olomouc, Česká republika, 1.-4.09.2008, Chemické listy 102, 2L-08, s.
614.
16. Popa, A.; Popa, I.: Identifikace nových přírodních látek v Orobance flava pomocí 1D
a 2D NMR spektroskopie, 60. sjezd chemických společností, Olomouc, Česká
republika, 1.-4.09.2008, Chemické listy 102, 4P-14, s. 724.
17. Novotná, R.; Popa, I.; Trávníček, Z.: NMR study of tautomeric forms of kinetin and
kinetinribozide derivatives, 23 Central European NMR meeting, Valtice, Česká
republika, 20.-23.04.2008.
18. Zatloukal, M.; Popa, I.; Kryštof, V.; Doležal, K.; Strnád, M.: Synthesis and Biological
Activity of Novel Purine CDK Inhibitors, 3rd International Meeting on Medicinbal
and Pharmaceutical Chemistry, Antalya, Turkey, 16.-21.10, 2007, Book of abstracts,
P80, p. 115.
19. Popa, I.; Kryštof, V.; Hauserová, E.; Hajdúch, M.; Vydra, D.; Dole, K.; Strnád, M.:
Development of New Cytotoxic Cytokinin Nucleosides, XIXth International Symposium
on Medicinal Chemistry, Istanbul, Turkey, 29.08-2.09.2006, Book of abstracts, P84, p.
89.
20. Zatloukal, M.; Popa, I.; Kryštof, V.; Havlíček, L.; Strnád, M.: Structure-activity
relationship of Olomoucine II Derivatives as CDK Inhibitors, XIXth International
Symposium on Medicinal Chemistry, Istanbul, Turkey, 29.08-2.09.2006, Book of
abstracts, P79, p. 87.
21. Maľarová, M.; Popa, I.; Štěpánková, K.; Trávníček, Z.: Novel Ru(III) Complexes
Bearing Cytokinins Derived from 6-benzylaminopurine, Eurobic8, Aveiro, Portugal,
1.-6.07.2006, Book of Abstracts, PS1.34 YRF, p. 150.
22. Spíchal, L.; Popa, I.; Zatloukal, M.; Fojtíková, M.; Holub, J.; Doležal, K.; Schmülling,
T.; Strnad, M.: Cytokinin aktivity of differently substituted 6-benzylaminopurines,
Auxins and cytokinins in plant development, International Symposium, Prague, Czech
Republic, 7.-12.07.2005, Books of Abstacts, p. 13.
23. Doležal, K.; Spíchal, L.; Hauserová, E.; Popa, I.; Tarkowská, D.; Hradecká, D.;
Strnad, M.: 6-Benzylaminopurines – an interesting cytokinin alternative for plant
biotechnology and agricultire, XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria,
17.-23.07.2005.
24. Klanicová, A.; Trávníček, Z.; Popa, I.; Rolčík, J.: Co(II) komplexy s cytokininovými
deriváty: syntéza, vlastnosti a protinádorová aktivita, 56. sjezd chemických společností,
Ostrava, Česká republika, 6.-9.09.2004, Chemické listy 9, 2004, p. 679.
25. Doležal, K.; Hauserová, E.; Popa, I.; Tarkowská, D.; Hradecká, V.; Trávníček, Z.;
Strnad, M.: Methoxybenzylaminopurines – new endogenous class of cytokinins, 18th
IPGSA conference, Canberra, Australia, September, 2004.
26. Strnad, M.; Doležal, K.; Popa, I.; Zatloukal, M.; Lenobel, R.; Binarová, P.; Kryštof,
V.; Havlíček, L.: New cytokinin derivatives for agriculture and medicine, 18th IPGSA
conference, Canberra, Australia, September, 2004.
27. Doležal, K.; Tarkowski, P.; Tarkowská, D.; Popa, I.; Holub, J.; Strnad, M.: Isolation,
identification and biological activity of new endogenous cytokinin class, Plant Biology
2003 – the 2003 annual meeting of the American Society of Plant Biology, Honolulu
(USA), 26.-30.07.2003.
16
28. Popa, I.; Fojtíková, M.; Zatloukal, M.; Doležal, K.; Strnad M.: Preparation, Cytokinin
and Antitumor Activity of 6-benzylaminopurine Derivatives, Disubstituted on the
Benzyl Ring, 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant
Physiology, Hersonissos, Heraklion, Crete, Greece, 2.-6.09.2002, Book of Abstracts,
P14, p.214.
29. Попа, И.; Бабилев, Ф.; Дранка, И.: Влияние природы и положения радикалов в
молекулах сульфапиримидинов на термическую устойчивость диоксиминов
кобальта (III) с этими лигандами, Научно-дидактическая конференция
Международного Независимого Университета Молдовы, Кишинёв, Республика
Молдова, 22.- 23.05.1998, Тезисы докладов, с. 201.
30. Попа, И.; Шафранский, В.; Бабилев, Ф.: Синтез, строение и биологическая
активность транс-диоксиматов кобальта (III) с сульфаизониазидом, III
Национальный съезд фармацевтов Молдовы, Кишинёв, Республика Молдова
30.09-1.10.1993, Тезисы докладов, с. 135.
31. Абрамова, В.Ф.; Райлян, Л.Л.; Шафранский, В.Н.; Попа, И.А.: Изыскание новых
Антикокцидийных препаратов, Республиканская конференция: „Пролемы
научного обеспечения животноводства Молдавии“, Кишинёв, Республика
Молдова, 25.05.1990, Тезисы докладов, УДК 619:616.993.192.1-036:636.92, с. 181.
32. Шафранский, В.Н.; Попа, И.А.; Симонов, Ю.А.; Мазус, М.Д.; Дворкин, А.А.;
Малиновский, Т.И.: Синтез, строение и биологическая активность
kоординационных соединений 3d-металлов с сульфаниламидами, X Всесоюзное
cовещание „Физические методы в координационной химии“, Кишинёв,
Республика Молдова, 25.-27.09.1990, Тезисы докладов, c. 296.
33. Попа, И.А.; Шафранский, В.Н.; Дворкин, А.А.: Кристаллические и
молекулярные
структуры
4-[n-(n-сульфаниламидо)]-1-фенил-2,3диметилпиразолон-5
и
транс
нитро-бис-диметилглиоксимато-4-[n-(nсульфаниламидо)]-1-фенил-2,3-диметил-пиразолон-5-кобальт(III) пентагидрата,
XVII Всесоюзное Чугаевское совещание по химии комплексных соединений, Минск
(СССР), 29.05-31.05.1990, Тезисы докладов, C-136, УДК 548.736+615.778.25,
c.520.
34. Γуля, А.П.; Попа, И.А.; Шафранский, В.Н.: ЯМР исследование диоксиминов
кобальта (III) с сульфазином в диметилсульфоксиде, V Всесоюзное совещани
„Спектроскопия координационных соединений“, Краснодар (CCCP), 10.1988,
Тезисы докладов, c. 74.
35. Мазус, М.Д.; Шафранский, В.Н.; Попа, И.А.; Симонов, Ю.А.; Малиновский,
Т.И.: Строение диметилглиоксиматов кобальта (III) с сульфаниламидами, IX
Всесоюзное совещание „Физические и математические методы в
координационной химии“, Новосибирск (CCCP), 04.1987, Тезисы докладов, A43,
c. 47.
36. Гуля, А.П.; Шафранский, В.Н.; Попа, И.А.: ЯМР исследование способа
координации анестезина к транс-диоксиминам кобальта (III) в растворе, IX
Всесоюзное совещание „Физические и математические методы в
координационной химии“, Новосибирск (CCCP), 04.1987, Тезисы докладов, Д130,
c. 136.
37. Шафранский, В.Н.; Харитонов, Ю.Я.; Попа, И.А.: ИК спектроскопия
cульфаниламидов и координационных соединений на их основе, XI Всесоюзное
совещание
„Применение
колебательных
спектров
к
исследованию
неорганических и координационных соединений, Красноярск (CCCP), 07.1987,
Тезисы докладов, c. 163.
17
38. Мазус, М.Д.; Попа, И.А.; Шафранский, В.Н.: Кристаллическая и молекулярная
структура сулфаниламид-6-(4,5-диметокси) пиримидинила, XIV Всесоюзное
совещание по применению рентгеновских лучей к иследованию материалов,
СССР, Кишинёв (CCCP), 1985, Тезисы докладов, АН СССР, УДК
548.736+615.778.25, c. 158.
39. Шафранский, В.Н.; Харитонов, Ю.Я.; Фусу, И.Л.; Бубуруз, Д.Д.; Дранка, И.В.;
Попа, И.А.: Исследование строения и реакционной способности диоксиминов
kобальта (III) с гетероциклическими сульфаниламидами, Выездная сессия секции
„Бионеорганическая химия“ Научного совета по неорганической химии АН
СССР, Новосибирск (CCCP), 26.-28.03.1984, Сборник тезисов докладов
„Проблемы cовременной бионеорганической химии“, издательство „Наука“,
1986, c.241.
Konferenční příspěvky - přednášky:
1. Popa, I.; Štarha, P.; Trávníček, Z.: NMR studium platnatých komplexů odvozených od
cisplatiny, karboplatiny a oxaliplatiny obsahující N-donorové lagandy odvozené od
2,6,9-trisubstituovaných purinů, Anorganická chémia v treťom tisícročí, Seminár
venovaný 45 výročiu výučby a výskumu na Katedre anorganickej chémie PF UPJŠ,
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko, 3.-5.6.2010, Sbornik abstraktu, s. 23.
Participace na vědeckých projektech
2002-2004:
Protinádorové a antimitotické látky na bázi purinových inhibitorů cyklindependentních kinas GA301/02/0475 (řešitel: prof. Ing. Miroslav Strnad,
CSc.)
2003-2005:
Regulátory růstu rostlin nového typu IBS4055304 (řešitel: RNDr. Ladislav
Kohout, DrSc.)
2004-2006:
Komplexní sloučeniny vybraných přechodných prvků s cytokininovými
deriváty: jejich syntéza, charakterizace a biologická aktivita
GA203/04/1168 (řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.)
2005-2007:
Nové generace inhibitorů cyklin-dependentních kinas s významnými
protinádorovými účinky GA301/05/0418 (řešitel: prof. Ing. Miroslav Strnad,
CSc.)
2005-2011:
Centrum výzkumu práškových nanomateriálů 1M619895201 (řešitel: prof.
RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.)
2005-2011:
Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk
MSM 6198959216 (řešitel: prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.), pouze do roku
2008.
2006-2008:
Nové cytokininové deriváty v rostlinách: isolace, identifikace a biologická
aktivita GA522/06/0108 (řešitel: Mgr. Karel Doležal, Dr.)
18
2005-2011:
Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích
a nanotechnologiích MSM6198959218 (řešitel: prof. RNDr. Zdeněk
Trávníček, Ph.D.)
2010-2014:
EU EFPRR OP VaVpI / Regionální centrum pokročilých technologií a
materiálů / CZ.1.05/2.1.00/03.0058 / 1. 10. 2010 – 30. 9. 2014 / člen
řešitelského kolektivu
19
20

Podobné dokumenty

Výzkum komplexů uranylového iontu v koncentrovaných roztocích

Výzkum komplexů uranylového iontu v koncentrovaných roztocích M i c h e l s o v é [11], kteří spektrofotometrickou metodou nezjistili částici U 0 2 C 1 0 4 a n i v prostředí 6 M-NaC10 4 . N a základě srovnání pohyblivosti uranylového iontu s horečnatým (obr. ...

Více

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 Soukromá společnost má tak možnost dostat se ke znalostem univerzity, univerzita naopak získá možnost otestovat své poznatky v praxi soukromé společnosti. Konzultanti VTP UP pomáhali s přípravou 2 ...

Více