Život v Rudné č. 3/2011

Transkript

Život v Rudné č. 3/2011
Informační měsíčník pro občany města * Číslo 3/2011 * 53. ročník * Zdarma
Život v Rudné
Žáci ZŠ mistry
republiky ve florbalu.
Více na straně 10
Ve čtvrtek 10. února 2011
proběhl zápis do první třídy ZŠ.
Více informací na straně 12
Slovo starosty * Informace z jednání rady * Policie ČR informuje * Kalendář
včelaře březen * ČSSD před sjezdem * Vítání občánků * Sčítání lidu Církve
československé husitské * Knižní novinky * Noc s Andersenem * Hvězdářský večer
a stolní hry * Zahájení roku u Hasičů * FK Rudná * Skautské středisko Balvan
Rudná * Zprávy ze ZŠ a MŠ * Přednáška dětské alergie * Příměstský tábor v Rudné
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
Nově otevřená pobočka
sázkové kanceláře.
Bistro SYNOTtip RUDNÁ
Masarykova 1291
(vedle PRADLENKY)
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN OD 9 -18 hod.
Teplé a chlazené nápoje, sportovní pořady v příjemném posezení.
Při sázce nad 250
korun nealko nápoj ZDARMA.
Další možnost vsazení od 18 – 24 hod. je v internetové kavárně –
NetCafé 696 , Masarykova 696 (naproti škole).
311 670 872
[email protected]
Cenu Vám spočítáme do 24 hodin
nezávazně a zdarma.
VŠE NAVRHNEME, VYTISKNEME,
ZABALÍME A DOVEZEME.
váš průvodce světem barev
vizitky÷letáky÷prospekty÷knihy÷kalendáře
brožury÷pořadače÷hlavičkové papíry
obálky÷poštovní poukázky
tiskopisy÷obaly
samolepky
kancelářské
desky...
www.gemmapress.cz
3/2011
Život v Rudné
Slovo starosty
Jedním z nejvíce řešených problémů středočeských starostů
v únoru 2011 bylo (a ještě stále je) omezování dopravní autobusové obslužnosti. Tady je ve zkratce vývoj celého problému.
V prosinci 2010 přijalo zastupitelstvo Středočeského kraje usnesení, na základě kterého mělo dojít ke snížení dotací na základní dopravní obslužnost (ZDO) v kraji o 25 %. Kraj omezil některé spoje
a upravený jízdní řád předal starostům 28. 12., přičemž změna měla nabýt účinnosti 1. 2. 2011. Což se obcím pochopitelně nelíbilo, a proto obce vyvolaly řadu jednání jak s Krajským úřadem,
tak s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy
(ROPID). Jedním z důležitých výstupů těchto jednání bylo, že pokud nějaká změna proběhne, tak nejdříve 6. 3. 2011. Bylo konstatováno, že vzhledem k navýšení jízdného by navýšení zisků mělo pokrýt zvýšené náklady a tak by se žádné spoje rušit nemusely.
3
Mezitím však v únoru 2011 Krajský úřad
snížil dotaci o dalších 10 mil. Kč. Celkové
snížení dotací na ZDO je tedy oproti loňskému roku celých 33 %. To už bohužel
nelze řešit jinak, než redukcí spojů. Naštěstí v Rudné se tato redukce dotkla jen
několika málo spojů, které nejsou pro většinu obyvatel nezbytné.
V době uzávěrky tohoto čísla (kvůli autobusům posunuta až na 24. 2.) Vám bohužel nemohu podat konkrétnější informaci, protože stále nemáme finální návrh úpravy jízdních řádů. Jakmile bude finální podoba změn známá, bude okamžitě zveřejněna na internetových stránkách města. Pokud
odebíráte novinky z městského úřadu emailem (www.mestorudna.cz/abo), budete o změnách informování automaticky.
Informace z radnice
Projednávání rozpočtu města
V pondělí 10. února se na rozšířené radě města sešli zastupitelé,
aby projednali návrh rozpočtu města pro rok 2011. Téměř 5hodinové jednání se neslo ve věcném a konstruktivním duchu. Byly
projednány návrhy investic i podpory rudenských spolků a sdružení. Nový finanční výbor velmi důkladně prověřil celkový návrh rozpočtu. Zastupitelé také navrhli některé změny, například
audity nájemních smluv nebo některých výdajů. Finální verze
návrhu rozpočtu je zveřejněna na úředních deskách, na zastupitelstvu 16. března by měl být rozpočet města schválen.
Rozšíření zdravotní péče v Rudné
Po odchodu Záchranné služby z budovy zdravotního střediska se od 1. 1. 2011 uvolnily prostory, které budou jednomyslným rozhodnutím zastupitelstva dále využívány k lékařské péči.
Hned na začátku ledna bylo vypsáno výběrové řízení. Aktuálně
jednáme se zájemci. Dojde-li k dohodě, mohli bychom v Rudné
další lékařské služby využívat už v květnu nebo červnu.
Místní poplatky
Připomínáme, že do konce března 2011 je třeba zaplatit místní
poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu a za psy. Poplatky lze uhradit v pokladně městského úřadu. Všem, kteří již
poplatky uhradili, děkujeme.
Posilování významu vlakové dopravy v Rudné
Jsme si vědomi, že význam kvalitního vlakového spojení do
Prahy stále roste. Je příjemné být na Smíchově za 25 minut. Od
nového roku probíhají jednání s Českými dráhami a Správou železniční dopravní cesty. Jedná se především o možnosti zřídit
v Rudné novou zastávku (na Masarykově u ulice Husova), dále
pak vybudovat u nádraží záchytné parkoviště.
Pokračování akce intenzifikace ČOV
I v únoru pokračovaly práce na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Dokončena byla stavební část nové denitrifikační nádrže, byly provedeny tlakové zkoušky. V těchto dnech je nová
nádrž osazována technologií. Práce pokračují i v ulicích Rybničná, Tylova a Zemědělská. Tady už je kanalizační řad hotový, připravuje se dokončení povrchů komunikací. V běhu je výstavba poslední části, která připojí novou kanalizaci na stávající
řad. V ulici Šamonilova by se všechny práce na nové stoce měly realizovat v dubnu. Výstavba probíhá stále podle schváleného harmonogramu, v květnu by se kompletní dílo mělo uvést do
zkušebního provozu. Děkujeme za Vaši trpělivost při výstavbě.
Nový způsob komunikace s občany
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým
zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze
jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Bližší informace najdete na internetových stránkách www.scitani.cz.
Jedním z našich volebních cílů je zlepšení komunikace s občany. Postupně upravujeme internetové stránky města, aby na nich
byly aktuální a užitečné informace. Již více než rok mají občané
možnost bezplatně odebírat emailem informace z radnice. V nejbližších týdnech k těmto možnostem přibude tzv. SMS Rozhlas.
Každý bude mít možnost nechávat si zdarma zasílat SMS s informacemi týkajícími se Rudné. Včas a bez problémů se tak například dozvíte o případných výlukách, poruchách, akcích a dalším. Věříme, že tento způsob předávání informací bude stejně
oblíbený jako v obcích, kde podobnou technologii již provozují.
Setkání se seniory, zahrádkáři a baráčníky
Historický úspěch žáků základní školy
Sčítání lidu
Významnou skupinu obyvatel Rudné tvoří senioři ve věku nad
65 let (téměř 20 %). I proto je důležité se setkávat, hovořit o životě v Rudné, poslechnout si připomínky a názory. V únoru jsme
se setkali na pravidelném sezení seniorů a zahrádkářů ve školní
jídelně, a také na schůzi Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků v Obecním domě. V příjemné atmosféře jsme hovořili o aktuálních tématech a také o budoucí spolupráci.
Základní škola Rudná se se svým florbalovým týmem mladších
žáků probojovala do celostátního finále v Plzni, které proběhlo ve dnech 14. a 15. února 2011. Po výborných výkonech ze
základní skupiny družstvo postoupilo až do finále, kde porazilo tým z Liberce 8:4 a stalo se mistrem republiky! Blahopřejeme k vynikajícímu výsledku! Rozsáhlou fotogalerii si můžete
prohlédnout na internetových stránkách školy www.zsrudna.cz.
4
Život v Rudné
3/2011
Informace z jednání rady města
• Rada souhlasí s podáním žádostí o dotace ze Středočeského
kraje na rok 2011, konkrétně o dotaci na vybudování dětského
hřiště u Spolkového domu a o dotaci na nákup zásahového vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Rudná. Rada bere na vědomí
závazek spolufinancování akcí a souhlasí s ním.
• Rada schválila podpis smlouvy na věcné břemeno v ulici
J. V. Živcových ve prospěch RWE a.s. za uložení sítě. Rada stanovila náhradu za věcná břemena pro uložení inženýrských sítí
v pozemcích města Rudná
• Rada schválila žádosti FK Rudná a TJ Sokol Rudná a sou-
hlasí s povolením tomboly při pořádání společenského plesu
FK Rudná dne 19. 2. 2011 a Sokolského plesu dne 29. 1. 2011.
• Rada souhlasí s návrhem vyčíslení provedených prací na
Hořelickém rybníku a ukládá hospodářskému odboru zkontrolovat soupis provedených prací (včetně dozoru TBD) a informovat
radu do 31. 5. 2011 o kontrole provedených prací.
• Rada schválila zadávací dokumentaci na zateplení mateřské
školy a oslovení firem k realizaci akce.
• Rada schválila rozeslání výzvy na připojení ke kanalizaci
občanům z ulic Šamonilova, Tylova, Zemědělská, Rybničná.
Město Rudná Vás zve na veřejné zasedání zastupitelstva, které
se koná ve středu 16. 3. 2011 od 18 hodin v Obecním domě.
Zahájení roku u Hasičů
První letošní akce s kterou se můžeme pochlubit byl Hasičský
ples. S pořádáním jsme měli plné ruce práce již od ledna, ale vše
se nakonec podařilo. Kapela byla zamluvena, tombola v klubovně
přibývala den co den. Vše bylo na dobré cestě.
A přišel ten obávaný víkend. V pátek podvečer jsme připravili celý sál a utíkali do peřin, aby všichni byli čilí až do nočních hodin. A ráno vše vypuklo naplno. Tombola se odvezla na několik
etap na sál, provedli jsme dodatečné nazdobení sálu. Kapela dorazila na čas a tak vše bylo tak, jak má být. Pomalinku se plnil sál
a v osm hodin vše vypuklo. Kapela se do posluchačů pustila z hurta a po pár tónech z nás odpadla nervozita, protože se posluchači
měnili v tanečníky. Vše probíhalo podle představ. Lidé přicházeli, bavili se a kupovali lístky do tomboly. Přišlo na řadu losování
tomboly, které zabralo kolem hodiny. Není se čemu divit, cen bylo přes dvě stě. Poté se muzika dala do pohybu a všichni si užívali příjemný večer.
Z letošního plesu máme dobrý pocit a budeme se snažit o další
kulturní akce pro občany Rudné. V plánu máme uspořádat „Čarodějnice“ a dětský den.
Podrobně informuje na našich webových stránkách http://hasicirudna.webnode.cz, kde nalezne vše co potřebujete. A tak i na sociální síti Facebooku je vidět dění našeho sboru.
Rádi bychom informovali spoluobčany o pomoci, kterou jsme
schopni jim poskytnout. Jedná se o těžké a nebezpečné věci jako je například pořez nebezpečných stromů, čerpání vody, drobné výškové práce, úklid po živelných katastrofách a jiné pomocné
práce. Vše lze domluvit emailem [email protected], u velitele jednotky p. Rabocha a nebo osobně na hasičské zbrojnici, kde
nás najdete v týdnu podvečer a od páteční šesté hodiny večerní
do nedělní šesté hodiny večerní. Prozatím držíme zkušebně stálou
víkendovou pohotovost. Pro občany Rudné uděláme vše, co bude
v našich silách fyzických i technických.
Na závěr chci poděkovat všem dárcům tomboly, celému sboru za
vynikající organizaci a především děkuji všem příchozím tančícím i poslouchajícím. Vytvořili jste tu nejlepší atmosféru a doufáme, že přijdete i na ostatní naše kulturní akce.
Hasiči Rudná
FK Rudná zve členy
na Valnou hromadu,
která se koná ve čtvrtek
17. 3. 2011 od 19 hodin
v salónku restaurace
Sokolský dům v Rudné
6
Život v Rudné
Policie ČR informuje
V lednu a únoru t.r. jsme se v rámci výkonu služby ve spolupráci s dalšími policejními složkami zaměřili na kontroly restauračních zařízení v regionu. Sledovali jsme, jak je ze dodržováno zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším
18ti let, dále jsme se zaměřili na výskyt drog a zda mladiství nehrají automaty. Zkontrolovali jsme přes padesát osob, z toho téměř dvacet osob mladistvých. A jaký byl výsledek? Ve třech případech jsme zjistili podání alkoholu osobě mladší 18 let. Osoby,
které podají alkohol mladistvému se dopouští přestupku na úseků ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a může
jim být uložena pokuta až do výše tří tisíc korun. Dále je vedeno
řízení s provozovatelem takového zařízení, kterému je-li fyzickou osobou hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun a právnické osobě až půl milionu korun.
Dále jsme ve dvou případech zjistili osoby, jež přechovávaly
malé množství návykové látky – marihuany. Ta jim byla zabavena a jejich jednání bylo oznámeno správnímu orgánu.
V jednom z kontrolovaných restauračních zařízení bylo nalezeno větší množství Marihuany a ta spolu s jejím vlastníkem byla
předána policejnímu komisaři Služby kriminální policie a vyšetřování, který osobu obvinil z trestného činu.
V pátek 18. února se někteří z občanů mohli v časných ranních
hodinách setkat s policejními hlídkami při bezpečnostní akci zaměřené na pátrání po osobách a věcech pocházejících z trestné
činnosti. Při akci bylo zkontrolováno 140 motorových vozidel.
Zprávy z ulice – Únor 2011
• Ve večerních hodinách telefonuje na linku tísňového volání
158 rozrušená žena, která oznamuje že jí na Havlíčkově nám.
je vyhrožováno újmou na zdraví. Policejní hlídka se dostavila
na místo kde se setkala v agresorem, který vyhrožoval újmou na
zdraví nejenom ženě ale i policejní hlídce a následně na hlídku
zaútočil. Policisté za použití donucovacích prostředků osobu
zpacifikovali a následně ji zadrželi. Policejní komisař Služby
kriminální policie a vyšetřování osobu obvinil z trestného činu
násilí proti úřední osobě a nebezpečného vyhrožování.
• 6. února – v nočních hodinách ze soboty na neděli neznámý
vandal poškodil několik domů a dalších objektů na ulici Masarykova postříkáním barvou. Ve spolupráci s Měststkou policií
a občany se nám podařilo zjistit informace k totožnosti podezřelých osob. Na takové jednání pamatuje trestní zákoník paragrafem 228 Poškození cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo
jiné majetkové hodnoty.
• 12. února – neznámý pachatel vnikl po překonání oplocení
na dvůr rodinného domu v Jeronýmově ulici, kde bylo zaparkované osobní vozidlo. Nezjištěným předmětem u vozidla rozbil
levé přední okno a z vozidla ukradl autoradio.
• Na policejní oddělení se dostavil oznamovatel, který nám
ohlásil krádež mobilního telefonu na nezjištěném místě v Praze.
Telefon měl uložen v zadní kapse batohu a ten nesl na zádech.
K tomuto případu dodáváme, že někteří z nás jsou neopatrní na
svůj majetek a nedostatečně si jej zajišťují proti případné krádeži. Obzvláště při jízdě prostředky hromadné dopravy v Praze je
třeba dbát na bezpečí svých věcí – batohy sundavat ze zad, kabelky neponechávat volně přes rameno, pokud si vkládáme cenné předměty do kapes tak zpravidla vnitřních a tyto uzavřeme.
Poměrně časté jsou případy, kdy se občan vrací v pozdní hodinu či časnou ranní hodinu domů, společensky unaven a v metru,
tramvaji či autobusu usne. Následně po probuzení ho čeká nemilé překvapení v podobě chybějící peněženky či mobilního te-
3/2011
lefonu. Pro tento případ máme pouze jedno doporučení – dát si
o jednu skleničku méně a cestu domů absolvovat v bdělém stavu.
Pokud však přeci jen k takové události dojde, můžete se obrátit
na kterékoliv policejní oddělení v ČR s oznámením krádeže a toto oddělení je povinno vaše oznámení přijmout a sepsat s vámi
protokol. V případě odcizení občanského průkazu jsou pak policisté povinni Vám vydat i doklad o odcizení tohoto průkazu. Pokud je vám odcizen mobilní telefon je možné si při oznamování
trestného činu vyžádat i jeho zablokování, čímž se znemožní další používání telefonu.
Krádeže nafty
V minulém čísle Hostivického měsíčníku jsme Vás informovali
o tom, že v lednu došlo v několika obcích na teritoriu obvodního
oddělení Hostivice v místech, kde parkují nákladní vozidla a autobusy k vloupání při kterém, se pachatelé zaměřili na krádeže
pohonných hmot a z vozidel ukradli přes 1500 l nafty. Dne 19.
ledna 2011 se nám podařilo na základě kvalitních informací od
svědků zadržet dvě podezřelé osoby a spolu s nimi jsme zajistili
vozidlo s částí odcizené nafty a nástroji, které byly určeny k přečerpávání nafty. Tyto osoby byly policejním komisařem Služby
kriminální policie a vyšetřování obviněny z trestných činů, za
které jim hrozí tresty odnětí svobody až pět let. Jeden z pachatelů, kterému bylo prokázáno šest vloupání, byl pak z rozhodnutí
soudu umístněn do vazební věznice.
Korupce
V průběhu roku 2010 jsme zadokumentovali tři případy pokusů
o uplácení našich policistů. První letošní případ pokusu o uplacení policistů se stal 29. ledna, kdy policejní hlídka u řidiče
osobního vozidla v rámci silniční kontroly provedenou dechovou zkouškou zjistila 1,9 promile alkoholu v krvi. Řidič se následně na policejním oddělení pokusil hlídku uplatit a nabízel jí
peníze za nezákonné řešení celé věci. Policisté o věci vyrozuměli Službu kriminální policie a vyšetřování, která muže obvinila
z trestného činu podplácení, za který mu hrozí trest odnětí svobody až pět let nebo peněžitý trest.
Spolupráce s občany
V první polovině února 2011 jsme v obci Nučice prostřednictvím pozorných občanů zaznamenali v denní době výskyt podezřelého vozidla tovární značky FORD MONDEO registrační značky 3B3 90 76 modré barvy. Jeho osádku tvořili čtyři
osoby - romové. Podrobnější popis osob se nám nepodařilo zjistit. Tyto osoby se měly pod záminkou, že jdou provádět odečet
elektroměru, pokoušet vniknout do domu, v němž byla přítomna
pouze starší obyvatelka domu, což se jim díky všímavosti sousedů nepodařilo a ujely pryč.
Žádáme o informování občanů v obci o těchto osobách a vozidle a doporučujeme:
• osoby, které neznáte nevpouštět na své pozemky a do domů
• pokud tyto osoby na pozemek vstoupily tak je důrazně vykázat a zavolat na linku tísňového volání, případně na sousedy
v dohledu, ať tak učiní
• pokud je to nezbytné, tak s takovými lidmi jednat pouze přes
plot – v případě pochybností o čestných úmyslech osoby, volat
na linku tísňového volání 158
• je vhodné si osobu dobře prohlédnout a případně si poznamenat registrační značku vozidla, či přesný směr odchodu.
Npor. Mgr. Miroslav Lerch,
vedoucí obvodního oddělení P ČR Hostivice
Ǧ†”—ā‡À‹•–ƒŽƒ–±”õ
˜‘†ƒȂ–‘’‡ÀǦ’Ž›ǦƒƒŽ‹œƒ…‡
/E^d>dZ^<WZ
dKWE\^<WZ
W>zE\^<WZ
dĞů͗ϮϮϮϵϲϱϮϭϵ
DŽďŝů͗ϳϮϴϴϮϵϲϴϮͲŵĂŝů͗ŝŶƐƚĂůĂĐĞΛĞŵĂŝů͘Đnj
ǁǁǁ͗ƌŝĐŚƚĞƌͲŝŶƐƚĂůĂƚĞƌŝ͘Đnj
RELAX – SPORT RUDNÁ spol. s r.o.
Masarykova 223, Rudná
ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉHO SPORTOVNÍHO CENTRA v RUDNÉ!
• SPORTBAR S VYSÍLÁNÍM SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ
• 2 SQUASHOVÉ KURTY FIBERESIN
• SQUASHOVÁ ŠKOLKA PRO DĚTI OD 5 DO 18LET
• INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY DOSPĚLÝCH
• VYPLÉTÁNÍ RAKET NA SQUASH
• STOLNÍ TENIS
• TIPSPORT
• TURBOSOLÁRIUM
• PRODEJ SOLÁRNÍ KOSMETIKY
OTEVÍRACÍ DOBA: PO – NE 8.00–23.00 HODIN
TELEFON: 311 670 376, 603 444 401
8
Život v Rudné
Knižní novinky
Beletrie:
Sen v bílém – Nora Roberts, kamarádky Mac, Laurel, Parker a Emma společně vlastní svatební agenturu, ale štěstí v lásce zrovna nemají. Mac ví, že by měla něco změnit, zahnat démony minulosti a hledat lásku. Nicméně osud pro ni chystá něco úplně jiného.
První kněžna – Jiří Bílek, autor poutavě vypráví příběh českého knížete Bořivoje a jeho ženy – první české kněžny Ludmily.
I o smrti Bořivoje má na území Bohemanů velký vliv. To se nelíbí její snaše Drahomíře, která rozkáže Ludmilu zavraždit.
Nebeská řeka – Elizabeth Peters, Emersonovi si užívají klidné léto v Anglii. Pak přijde žádost z královského paláce, aby dohlédli na podivnou činnost Morleyho, který má důkazy o pokladu nesmírné hodnoty. Navíc se slehla zem po synovi, který pátrá ve stejné oblasti.
Jíst, meditovat, milovat – Elizabeth Gilbertová, ve věku třiceti let má Elizabeth vše, jenže ji pohlcuje panika, zoufalství a zmatek. Proto se odhodlá k radikálnímu kroku. Pouť mladé dámy za pozemskými i duchovními rozkošemi napříč Itálií, Indií a Indonésií.
Krvavý Sevastopol – Helmuth Nowak, nerozvážný Hitlerův
rozkaz ponechat po ústupu z Kavkazu oslabenou 17. armádu na
Kubáni, aby se pokusila dobýt naftová pole v Baku, vedl k další
porážce, po níž se vojáci museli stáhnout na Krym...
Čarodějka – Lisa Jackson, Bryanna už od dětství viděla věci,
které lidé v jejím okolí spatřit nedokázali. Pronásleduje ji ďábelský Hallyd, jenž strádá pod letitou kletbou a ví, že jedině Bryanna ji může zrušit.
V zákulisí světů – Larry Niven, tajný agent Sigmund Ausfaller
byl pověřen chránit pozemské zájmy proti konspiracím namířeným proti Zemi. Nikdy by si nedovedl představit, kam až jej vyšetřování zavede.
Hrad vzpomínek – Ilona Ondráčková, hrdinka románu, pětačtyřicetiletá Leona, hledá odpovědi na otázky, kam a proč se
ve svém životě dostala a kam směřuje. Snaží se najít souvislosti
a důvody toho, proč žila a prožívá takový osud, ze kterého hledá východisko.
Ztracený chrám – Tom Harper, nejnebezpečnější poklad světa se ztratil na celé tři tisíce let. Nyní se však schyluje k rozluštění kódu, který odhalí jeho úkryt...
Milovat zlodějku – Julie Anne Longová, Lily Mastersovou jako prvotřídní zlodějku chytil při krádeži Gideon, skvělý londýnský
právník. Za její svobodu zaplatí 30 liber a na oplátku od Lilly chce,
aby se vydávala za jeho přítelkyni před ženou, o kterou usiluje...
Zákrok – Robin Cook, newyorský soudní lékař Jack se podruhé oženil a stal se otcem. U kojence bohužel odhalili velmi nebezpečnou formu rakoviny. Jack to řeší zvýšenou pracovní aktivitou.
Pak však do jeho života zasáhnou jiné dramatické události.
Křehké souznění – Dorothy Garlock, Adrianna se má vdát za
hamižného Richarda, a tak tajně zmizí. Na útěku se střetne s autem hospodského Quinna. Aby splatila škodu z nehody, nabídne
mu, že v jeho podniku bude hrát na klavír. Richard se však Adrianny nehodlá vzdát.
Detektivky:
Seance smrti – Arnaldur Indriđason, během jednoho zimního
večera je v luxusním domě nalezena oběšená mladá žena. Spáchala opravdu sebevraždu? Když komisař Erlendur vyslechne
záznam seance, kterou žena krátce před smrtí navštívila, dostaví se jisté pochybnosti.
Kočka, která vyprávěla příběhy – Lilian Jackson Braun, ve
čtrnácti dech beroucích příbězích přivádí autorka bestsellerů na
3/2011
scénu své detektivy se sametovými tlapkami, to vše podle hesla
„Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe...“.
Vánoční plavba – Mary Higgins Clarková, komodor Randolph
Weed uspořádá vánoční plavbu pro vybranou skupinku lidí. Na
plavbě je i Alvira Meehanová s Jackem Reillym. Ti během plavby
odkrývají stopy, jež je dovedou k nebezpečným zločincům.
Naučná:
Největší světové záhady – Lucie Bártová, publikace věnovaná stále nevyřešeným světovým záhadám. Co se skrývá za dosud nevysvětlitelnými jevy? V čem spočívá tajemství záhadných
míst a objektů?
Najdi rozdíly: Země a lidé, publikace je založená na principu
hledání odlišností mezi dvěma obrázky – v tomto případě však
nejde o ilustrace, jak bývá obvyklé, nýbrž o podrobné fotografie
ze všech koutů světa.
Podivná úmrtí – Jan Bauer, někdo skončí svou životní pouť nečekaně, dokonce za podivných okolností. O takovémto skonu pojednává tato kniha. Dozvíte se, jak to bylo se smrtí Mozarta, Havlíčka Borovského, Jana Lucemburského, Casanovy a dalších.
Pro děti a mládež:
Dinosauři – Disney, co jsou to dinosauři, jak velký byl ten největší z nich, jak vypadali a mnohé další odpovědi na otázky zjistěte v této dětské encyklopedii.
Pes, který uměl mluvit – Lois Duncanová, další pokračování
neústupné Andi a mudrlantského Bruce a jejich lidských i zvířecích kamarádů. Tentokrát se jedná o účast v soutěži pro mladé
filmaře. Podaří se jim dobýt stříbrné plátno a proslavit se v Hollywoodu?
Stříbrná truhla – Chris Mould, pokračování příběhu jedenáctiletého chlapce jménem Stanley, který dostane jednoho dne tajemný dopis, z nějž se dozví, že se stal dědicem šlechtického
sídla v ostrovním městečku Crampton Rocku.
<ŶŝŚŽǀŶĂZƵĚŶĄǀĄƐnjǀĞŶĂũĞĚĞŶĄĐƚljƌŽēŶşŬĂŬĐĞ
ŶĂƉŽĚƉŽƌƵĚĢƚƐŬĠŚŽēƚĞŶĄƎƐƚǀş
1RFV
1RFV$QGHUVHQHP
$QGHUVHQHP
PĜijćte prožít noþní dobrodružství s hrami
a þtením pohádek.
Zúþastnit se mohou všechny dČti
od 6 do 11 let.
Druhá pohádková noc se koná v pátek
1. 4. 2011 ve Spolkovém domČ v HoĜelicích
(vedle ZŠ 5. KvČtna) od 18 hod.
(pĜíchod 17.30 – 18.00 hod.) do soboty 9.00 hod.
DČti budou potĜebovat: spací pytel nebo deku na zakrytí,
karimatku þi nafukovací lehátko, polštáĜek, ruþník,
pyžamo, hygienické potĜeby, pĜezĤvky,
kartu zdravotní pojišĢovny a dobrou náladu
WƎŝŚůĄƐŝƚƐĞŵƽǎĞƚĞĚŽϮϰ͘ϯ͘ϮϬϭϭ
ǀŬŶŝŚŽǀŶĢZƵĚŶĄ͕
DĂƐĂƌLJŬŽǀĂϭϬϱ͕ƚĞů͗͘ϯϭϭϲϱϮϯϯϲ
3/2011
Život v Rudné
9
Skautské středisko
Balvan Rudná
únor
S novým rokem se naše středisko oficiálně pořádně rozrostlo.
Uzavřeli jsme totiž registraci na rok 2011 a máme tedy započítané všechny nováčky, kteří se k nám během září připojili. V roce 2011 nás tedy bude 146, z toho 93 dětí je mladších než 18 let
rozdělených do 7 družin. A to je už pořádně velké číslo.
A u čísel ještě chvíli zůstaneme – 80. narozeniny totiž v březnu
oslaví náš bratr Bohdan. K životnímu jubileu mu my všichni rudenští skauti a skautky přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví
a hodně štěstí a energie do dalších let.
A co se dělo ve středisku koncem ledna a začátkem února? Veverky a Rysové se vydali na výpravu do Srbska, Tygři a Lišky pro
změnu na interaktivní výstavu PLAY v pražském Mánesu.
Lednová výprava Veverek a Rysů
Koncem ledna vyrazily družiny Veverek a Rysů na výpravu do
okolí Srbska. Hned ráno nás u vlaku vítalo sluníčko a celý den
nás neopustilo. Bohužel byl i dost velký mráz, takže jsme se museli zahřívat pohybem.
Ze Srbska jsme vyrazili proti proudu Berounky a obdivovali
skalní útvary, ale i horolezce, kteří i v takovém mrazu vyrazili
na skály. U usedlosti Na kozlu jsme potkali malé prasátko a podělili jsme se s ním o mrkev. V lomu u Kačáku jsme se nasvačili
a snažili jsme se rozdělat oheň. Bohužel všechno dřevo bylo příliš mokré, takže se nám to nepodařilo. Snad příště. Zahráli jsme
si raději několik veselých her, při kterých jsme se zahřáli. Vítězné družstvo i družstvo poražených dostalo malou sladkou odměnu a mohlo se jít dál.
Hostými jsme narazili na naše kamarády - Čichala a Charlieho
s rodinami. I je zlákalo krásné počasí k výletu. Odtud nám zbývalo jen dojít ke Svatému Jánu. Tento kousek cesty bohužel nebyl moc příjemný, protože jsme šli po silnici. Aut moc nejezdilo
a my šli dosti volným tempem, takže cesta nakonec tak zlá nebyla. Děti raději závodily, kdo první uvidí ceduli s názvem vesnice.
Ve Svatém Janu pod Skalou jsme si prohlédli pramen poustevníka Ivana a dojedli zbytek svačin. Do odjezdu autobusu nám ješ-
tě nějaký čas zbýval, tak jsme si na klášterní zahradě zahráli na
schovávanou a jiné hry. Některé děti už byly unavené a hrát se
jim moc nechtělo, raději vyhlížely autobus. I když nás bylo hodně, tak jsme se do autobusu všichni pohodlně vešli a někteří hodně unavení dokonce usnuli.
Až na velký mráz byla výprava vydařená, jen děti musí více trénovat chůzi, protože těch pět kilometrů se neobešlo bez drobného brblání. Příště to už ale určitě bude lepší.
Maky
PLAY v Mánesu
Mohlo by se zdát, že na výstavě si člověk moc zábavy neužije. Ovšem, pokud vám dovolí nejenom se exponátů dotýkat, ale
rovnou si s nimi hrát, klepat do nich, strkat, točit, kreslit, rozebírat je a znovu sestavovat, je jasné, že se nudit nebudete. A přesně podle těchto zásad byla koncipovaná výstava pod taktovkou
Petra Nikla v Mánesu.
5. února družiny Lišek a Tygrů využily toho, že akce byla pro
velký úspěch o měsíc prodloužena a vydali se ji navštívit. A rozhodně nebylo čeho litovat. První, co člověka při vstupu do výstavní sále doslova praštilo přes uši, byl neuvěřitelný hluk,
zvláštní kombinace zvuků z dětského hřiště a továrny. V prvním
sále totiž bylo hned několik artefaktů, které vyluzovali podivné zvuky podle toho, jakou silou a jakým nástrojem jste do nich
praštili, k tomu zvonící telefony, praskající reprobedny a dělo střílející oblaka dýmu. A to všechno doprovázené nadšenými hlasy dětí, když se obláček z děla povedl obzvlášť krásný, či
když lupnutí z reprobedny bylo obzvlášť efektní.
V přízemí bylo o něco tišeji – většina zde vystavovaných exponátů pracovala se světlem a optikou, a tak zde bylo několik možností, jak si vyzkoušet různé barvy stínů, odrazy v zrcadlech,
rozpohybovat obrázky točením klikou či vytvářet zvuky čeřením vodní hladiny.
A protože při takovém pobíhání po sále vyhládne, daly si děti
v zázemí výstavy i oběd a znovu pokračovaly v objevování. Více jak tři hodiny utekly neuvěřitelně rychle.
Cestou zpět jsme se prošli po nábřeží. Sluníčko svítilo a labutě
a rackové loudili od dětí nějakou dobrotu. Kromě zbytků svačin
jediné co k nim do Vltavy spadlo byla jedna rukavice, patřící nepozornému Tygrovi.
Na Zličíně jsme si čekání na autobus zkrátili hraním na pneumatiky a poté se přesunuli ke klubovně, kde už měli Hanka s Mažírem pro děti připravené hry.
O tom, jak probíhalo naše promítání festivalových filmů a skautský ples ve znamení „Ve žluté pro kuře“ se dozvíte příští měsíc.
Lenka
10
Život v Rudné
Drobné zprávy ze školy
• ve středu 26. ledna se uskutečnilo okresní kolo Matematické
olympiády v Černošicích. V kategorii 5. ročníků dosáhl nejlepšího
výsledku Michal Richter z 5. B, který obsadil dělené 2. místo.
Mezi úspěšné řešitele se také zařadila Kateřina Neubergerová,
5. A – 6. místo a Tomáš Kratochvíl, 5. C – 14. místo. Celkem se
soutěže účastnilo 28 žáků z devíti škol okresu.
• druhý týden v únoru měli žáci jarní prázdniny
• ve středu 2. února se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády v Kladně. Mezi 17 účastníky soutěže se na výborném
5. místě umístila Olga Chaloupková, žákyně 8. A, naše druhá
účastnice Barbora Stryková z 9. B obsadila 15. místo
3/2011
• okresní kolo Chemické olympiády proběhlo také v Kladně
ve čtvrtek 3. února. V soutěži, která se skládá z několika částí,
včetně praktické, obsadili naši žáci první tři místa. Zvítězil Lukáš
Fiala, na 2. místě se umístila Barbora Stryková a 3. místo získala Kateřina Skalová, všichni z 9. B. Celkem se z obou okresů
Praha-západ a Kladno zúčastnilo 22 soutěžících.
Výsledky zápisu do první třídy
Zápis se na naší škole konal ve čtvrtek 10. února 2011, tento
den se k zápisu dostavilo 105 dětí. Z předběžných výsledků zápisu plyne, že do prvního ročníku v příštím školním roce nastoupí přibližně 90 žáků a v ročníku budou čtyři třídy. Zápis prováděly paní učitelky Barvová, Bezděková, Janečková, Kamarytová, Prušková, Svobodová a Zachová.
JSME MISTŘI REPUBLIKY!!!
Na obou stranách předváděli výborné výkony brankáři. Postupně jsme se rozehráli, ale zahodili jsme spoustu šancí, nakonec se
štěstí přiklonilo na naši stranu a my zápas vyhráli. Ve druhém
zápase s domácím družstvem DDM Stod se jednalo o jednoznačnou záležitost, měli jsme výraznou převahu a soupeři jsme
nastříleli deset branek. Díky tomuto vítězství jsme vyhráli naši základní skupinu a postoupili do semifinále z prvního místa.
V Plzni se 14. a 15. 2. 2011 konalo Mistrovství České republiky škol ve florbale. Tento turnaj završil celostátní soutěž
škol, ve které se hrají postupně kola školní, okresní, krajská a kvalifikace o postup na mistrovství republiky. Jedná
se o nejmasovější florbalovou postupovou soutěž v České republice, která se koná s podporou firmy Orion. Základních
kol se účastní několik stovek družstev. Do finálové části se
probojovalo šest týmů.
V prvním dnu jsme se utkali s mužstvem Liberce, které nás loni porazilo v kvalifikaci. Zápas byl vyrovnaný, zpočátku byli
hoši velmi nervózní, k soupeři jsme přistupovali s respektem.
Semifinále se hrálo v úterý ráno, naším soupeřem bylo družstvo
ze Vsetína, loňský přeborník. Naši chlapci se zřejmě dobře vyspali, protože během první třetiny na naši branku nešla jediná
střela, a my soupeře zatlačili na jeho polovinu. Výsledkem tohoto tlaku byly tři branky a naše vedení po první třetině 3:0.
I v dalších třetinách jsme měli převahu, ne sice tak výraznou jako na začátku, ale s přehledem jsme kontrolovali vývoj zápasu.
Do hry postupně zasáhli všichni hráči a my šetřili sily na vysněné finále.
Poslední zápas turnaje – finále. O vítězství jsme se opět utkali s družstvem Liberce. Zápas pro nás nezačal dobře, již v první minutě jsme dostali lacinou branku. Naši hráči ale zareagovali skvěle, zvýšili zaujetí a nasazení, vynutili si faul, v následující
přesilovce rychle vyrovnali a po dalších 20 vteřinách ještě v početní převaze vstřelili druhou branku. Zápas se pomalu začal lámat v náš prospěch. Při našem stupňovaném tlaku jsme za 2 minuty zbytečným faulem soupeři nabídli možnost vyrovnat hru.
Protivník této příležitosti nevyužil, naopak náš kapitán a nejlepší
3/2011
Život v Rudné
11
hráčům a jejich trenérům Martinu Tučkovi a Martinu Blažkovi. Na úspěchu však má podíl i řada dalších trenérů a hráčů, kteří se v našich družstvech vystřídali v minulosti i nyní. Velmi děkujeme rodičům a fanouškům, kteří hráče podporují a přijeli naše družstvo podpořit i do Plzně. Pro některé z hráčů vítězného
družstva se bude jednat o jejich největší sportovní úspěch nyní i v budoucnu. Doufám , že pro všechny je to podnět pro další trénink a tvrdou práci a že se v budoucnu přidají k našim odchovancům, kteří hrají florbalovou extraligu a možná zavítají
i do reprezentace.
K vynikajícímu výsledku všem hráčům gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci naší školy.
Zápasy:
Základní skupina: ZŠ Rudná – ZŠ U školy, Liberec 4:3
Branky:Jeníček a Kyndl po 2; Asistence: Jeníček a Kyndl po 1
střelec Lukáš Jeníček v oslabení zvýšil naše vedení na 3:0. Tento
moment zřejmě rozhodl o konečném výsledku, soupeře jsme nalomili a on i přes velkou snahu nedokázal v další hře snížit brankový rozdíl. Ve druhé třetině dalo každé družstvo jednu branku.
Ve třetí třetině byla naše převaha herní i psychická již velmi výrazná, na začátku jsme přidali pátou branku a zápas byl definitivně rozhodnut. Dovedli jsme jej do vítězného konce a zaslouženě vyhráli.
Při závěrečném vyhodnocení a vyhlášení výsledků byl nejlepším střelcem turnaje vyhlášen Lukáš Jeníček. Vítěznou trofej a medaile předala našemu družstvu olympijská medailistka
a předsedkyně klubu FAIR PLAY, bývalá skvělá lyžařka Květa Jeriová Pecková.
Tento úspěch je vyvrcholením a završením naší systematické práce ve florbale. První florbalový turnaj sehrálo naše školní družstvo v roce 2002. Poděkování patří všem zúčastněným
ZŠ Rudná – DDM Stod 10:3
Semifinále: ZŠ Rudná – ZŠ Vsetín – Luh 5:2
Branky: Jeníček 2, Paták D, Veselý a Jireček po 1;
Asistence: Kyndl 2, Jeníček a Šveňha po 1
Finále: ZŠ Rudná – ZŠ U školy, Liberec 8:4
Branky: Jeníček 5, Paták D. Kyndl po 1, vlastní 1;
Asistence: Šantora 3, Kyndl 2
Družstvo tvořili:
brankář – Lukáš Beran, hráči – Kyndl Tomáš, Krčmář Vojtěch,
Albrecht Lukáš, Veselý Marek, Šveňha Matěj, Šantora Ondřej,
Paták Dominik, Paták Patrik, Král David, Jireček Ondřej,
Jeníček Lukáš, Hájek Daniel.
Trenéři – Martin Tuček, Martin Blažek.
Pavel Kasal
12
Život v Rudné
3/2011
Zápis do MŠ Rudná pro školní rok 2011–2012
Zápis se bude konat v budově MŠ
dne 5. 4. 2011 od 8:00 hod do 16:00 hod.
Zapsány budou děti, které dovrší věku 3 let nejpozději do
31. 12. daného roku a děti starší. Rodiče k zápisu přinesou
rodný list dítěte, OP obou rodičů k ověření trvalého bydliště.
Vážení rodiče,
pro zjednodušení zápisu dítěte do naší mateřské školy si můžete vyzvednout tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
Kalendář včelaře
BŘEZEN
Podle včelařského členění je „Včelařské předjaří“. Jeho charakteristika se vyznačuje rozkvětem olše lepkavé (II–III),
lísky (II–III), jívy (III–V), podbělu (III–IV), sněženek (III–
IV). Doby kvetení rostliny v měsících ( ).
Klimaticky je to první jarní měsíc. Dlouhodobě průměrné teploty jsou 4 oC v nadmořské výšce 200 m, s výškou teplota klesá
o 0,63 oC na každých 100 m, takže v 600 m. n. m. je jen 1,5 oC. Výkyvy teplot jsou častější nejen mezi dnem a nocí, ale i den ze dne.
Půda se konečně otepluje, ale jen na povrchu, kde je na počátku měsíce 1,6 oC, ale v hloubce je stále chladná ve 20 cm je jen
0,6 oC, v 60 cm opět 1,6 oC a v 1 metru 2,5 oC. Do konce měsíce se však teplota půdy podstatně zvýší tak, že na povrchu je
6,8 oC a v uvedených hloubkách je 4,8 oC. 4,4 oC a 3,9 oC.
Březnové srážky jsou převážně dešťové, ale nijak vysoké:
v nížině 35 mm, pak 40, 43, 46 a v nadmořské výšce 600 m
52 mm, dále 60 a 72 mm.
Délka dne je téměř 11 hodin, pak projde rovnodennost a koncem měsíce je už 12, 45 hodin. Podle dohody evropských států se přechází na letní čas v poslední březnové neděli.
V teplejších oblastech se včelstva probouzí k novému životu.
Stále se rozšiřující plod a líhnoucí se mladušky konzumují pyl
z lísek, vrb, olší a jiných rostlin kvetoucích na jaře. Pro rozvoj
včelstva je důležitý dostatek potravy. Spotřeba je v březnu mnohem vyšší než za chladného prosince. V teplých odpoledních hodinách můžeme pozorovat první prolety mladušek. V blízkosti
včelnice musí být také voda. Včely vylétají i za chladného a vlhkého počasí, aby přinesly plodu vodu, kdyby byl zdroj vody příliš daleko, mohly by zkřehnout.
• Včelstva představují pro včelaře po relativně klidném zimním
období opět zvýšenou péči. Již během prvních březnových dnů
je třeba kontrolovat včelstva.
• S ustupující zimou začne matka klást první vajíčka. Na plástu
se nejprve objeví malá skupina vajíček uspořádaných do kruhu,
až vznikne plocha většího oválu. S příznivějšími povětrnostními
podmínkami plocha plodu stále roste.
• V této době se dozvíme výsledek vyšetření směsného vzorku
měli a počet roztočů Varroa destruktor a podle toho pak při
nálezu více jak 3 samičky provedeme jarní ošetření včelstev,
jedná se natření plodu emulzí přípravku M – 1 AER, spojený
s fumigace přípravkem Variol FUM. Rozhodující význam má
nátěr plodu, kterým jsou postiženi roztoči a jejich vývojová stádia uvnitř plodových buněk i roztoči na včelách.
• Při hromadném proletu můžeme pozorovat chování jednotlivých včelstev, abychom mohli provést potřebné opatření.
vzdělávání“ již od 7. 3. 2011 v budově MŠ (od 8:00 hod do 15:30
hod).
Vyplněnou přihlášku dítěte do MŠ přineste i s vyjádřením dětského lékaře v den zápisu 5. 4. 2011.
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční
22. 3. 2011 od 8:00 hod do 15:00 hod.
Jana Kalhousová
ředitelka MŠ
• Jestliže včely hromadně vyletují z úlu a po vyprášení se vracejí zpět, bude včelstvo v pořádku.
• Vyletují-li včely jen málo a ojediněle, včelstvo patrně zesláblo
a v příhodné době zjistíme příčinu slabého proletu.
• Krouží-li včely kolem úlu a některé zmateně pobíhají v česně
a po letáku, stěně úlu nebo se nevracejí zpět, může to být známka
osiřelosti. Ve vhodné době se prohlídkou přesvědčíme o stavu
včelstva.
• Včely nevyletují a při poklepu se skoro neozývá, u česna se
jen někdy objevují malátné včely. Zde může jít o nedostatek
zásoba a hlad.
• U některého včelstva jsou ojedinělé prolety včel známkou, že
včelstvo prolet ještě nepotřebuje. Potvrdí nám to, že po poklepu
odpoví silným zahučením. Poklep včelstev velmi zvažujeme,
protože náhlé vyrušení včel může způsobit pokálení včel v úlu
a s tím možný vznik úplavice.
• Po hromadném proletu za příznivé teploty provedeme kontrolu včelstev a pokusíme se provést nápravu, konáme-li prohlídku po hromadném proletu, tak se nemusíme bát, že nám
včely budou kálet v úlu.
• Zejména zjistíme přítomnost matky ve včelstvu. Matku, když
je označena, najdeme a zkontrolujeme její stav, nebo pouze zjistíme přítomnost vajíček, larviček a zavíčkovaného plodu. Včelstvo s matkou je klidné a příjemně šumí, včelstvo bez matky je
neklidné, včely se rychle pohybují po plástech a vyluzují kvílivý hukot.
• Staráme se o dostatek vody pro včelstva a to tím, že kolem
úlů rozestavíme 4l lahve s cukrovým roztokem na osluněné stanoviště. Napajedlo musí být po dobu letu včel stále v činnosti,
jinak jej včely opustí. Nebo můžeme včelstva podnítit pomocí
menších dávek roztoku cukru s vodou v poměru 1:1, doplnit
sklenicemi přes podněcovací víčka ve stropu přímo do úlu.
• Při raném chovu matek vkládáme v tuto dobu do včelstev, ve kterých budeme chovat říjné trubce, rámky s trubčinou (cca 35 dní před vylíhnutím matek ve vložených sériích,tj.
cca 25dní před přelarvením). Toto nám zajistí při raném chovu
matek jakousi pravděpodobnost oplodnění matky těmito kvalitními trubci, protože to budou nejdříve říjní trubci na stanovišti.
Oproti trubcům, pro které musí nejdříve včely vystavět trubčí
buňky a matka je zaklade.
Ing. Jaroslav Hudeček ZO ČSV Rudná
Kontakt na ZO ČSV Rudná [email protected]
Oprava: v minulém čísle Života v Rudné bylo u článku
Cyklisticko-vlastivědný relaxační pobyt v září 2010 uvedeno chybné jméno. Správné jméno autora je Jan Halbych.
k prodeji
hezký slunný byt 3+kk
se zahradou v Rudné, ul.
První majitelé nabízí
Hořelická. Přízemí dvoupodlažního
bytového domu, 60 m2 užitné plochy,
jihozápadní orientace, vstup do bytu
přímo z vlastního pozemku (180 m2),
dvě parkovací stání na pozemku,
terasa, zahradní domek, venkovní krb.
Cena 3 500 000 Kč. Tel.: 734.650.445.
Přijmeme prodavačku
do Golf. klubu Albatross ve
Vysokém Újezdu u Rudné
a do obchodu v centru Prahy.
Nástup v březnu, plný i částečný prac.
úvazek, možnost brigády pro studentky.
Info na 602 101 800, nabídky vč. CV
zašlete na: [email protected] do 8.3.
14
Život v Rudné
3/2011
Vítání občánků 29. 1. 2011
ČSSD před sjezdem
9:30
Tereza Vančurová; Aneta Dobešová; Barbora Jakoubková;
Šimon Hlaváč; Milena Havelková; Adriana Hásková;
Radim Petráš
Okresní výkonný výbor České strany sociálně demokratické zasedá několikrát do roka a schůzí se účastní předsedové místních organizací. Poslední zasedání bylo v době sněhové kalamity a paní Mašatová z Černošic se ptala pana hejtmana Ratha,
zda by neměl kraj koupit stroj na opravu silnic, o němž se všude píše, jak je výhodný. Pan hejtman uznal, že by stroj byl dobrý, ale kraj má dohody s dvanácti firmami, které budou, až zmizí
sníh, silnice spravovat. Zrušit dohody a vzít firmám práci nelze.
Koupit všem stroje - na to nejsou peníze, kraj má snížené dotace.
Nedostatek dotací pro kraje souvisí také s rušením některých
autobusových linek. Chybějí peníze a cena nafty roste. Těžko
lze tuto situaci řešit jinak, než zrušením některých nevytížených
spojů. Kterých, to by měly navrhnout dopravní podniky. Věci
řešit je těžké a nejde to najednou a bez problémů. Kdejaký rozumbrada v této situaci přišel na to, že za vše může hejtman David Rath, jsme svědky podobných poťouchlých narážek.
Na schůzi, o níž byla výše řeč, se rovněž navrhovalo, kdo by
měl být naším kandidátem na senátora po uvolnění místa po zemřelém Jiřím Dienstbierovi. Měli jsme původně na výběr z pěti
kandidátů, jedním z nich byla i paní doktorka, která bydlí v Rudné a často ji vídáme i v televizi. Nakonec strana navrhla Jiřího
Dienstbiera mladšího, v jeho osobě předpokládáme pokračování v linii.
Sněmovní volba se bude konat na Kladensku a v severní části našeho okresu v březnu, právě v den, kdy bude probíhat brněnský sjezd ČSSD. Už je známo, že středočeské hlasy podpoří
v Brně na místo předsedy strany Mgr. Bohuslava Sobotku.
Česká strana sociálně demokratická - místní organizace v Rudné
10:30
Nikola Smíšková; Robin Smíšek; Jonáš Bareš; Michal Levák;
Adriana Mruzová; Jáchym Průša; Vojtěch Slepička;
Justýna Tudžaroffová; Nikolas Vácha; Marek Hrabě
Sčítání lidu
V letošním roce se bude konat sčítání lidu. Mezi údaje, které budeme vyplňovat, patří údaj o náboženské víře.
Když se rozhodnete vyplnit otázku náboženské víry (ve sčítání
listu kolonka č. 12), zakřížkujete nejprve, že se hlásíte k církvi.
V příloze jsou uvedeny přesné názvy registrovaných církví.
Z uvedených možností, chcete-li vyjádřit svůj vztah k Husovu
odkazu a vztah k národní, náboženské a demokratické tradici našeho státu, uveďte do další řádky přesný název církve.
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Jiné označení názvu církve je NEPLATNÉ
Tím vyplnění končí. Odpověď je důvěrná, vaše rozhodnutí je
chráněno zákonem.
Odpověď má význam statistický a má vliv na financování církví státem. Nezavazuje vás k žádné finanční, právní nebo jiné povinnosti.
Věříme, že správně rozhodnete podle svého svědomí a uvážení.
I váš hlas může napomoci k prosazování náboženských a mravních hodnot v naší současné demokratické společnosti.
Libuše Vodičková
• Život v Rudné – měsíčník • č. 3 • Vyd. 4. 3. 2011 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • fax: 311 513 703 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit
publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci. •
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r.o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
LAZEBNICTVÍ RUDNÁ
Vám nabízí aktuální novinku
Odbornou poradnu lékaøského institutu
obezitologie a redukce váhy
SYSTÉM REVOLUÈNÍHO HUBNUTÍ
Tento systém Vám umožní:
Poradit se s týmem lékaøù a odborných konzultantù
Zhubnout natrvalo a posílit Vaše zdraví
Zvítìzit nad nadváhou bez pocitu hladu a jo-jo efektu
Vytvoøit ve Vašem organizmu optimální podmínky pro spalování tukù
více na www.revolucni-hubnuti.cz
PO UKONÈENÍ PROGRAMU REVOLUÈNÍHO HUBNUTÍ
VÁM NABÍZÍME NÁSLEDNOU PÉÈI A VAŠI POSTAVU
POMOCÍ NAŠICH PØÍSTROJÙ ZA ZVÝHODNÌNÉ CENY
BODYTER - zpevnìní a modelace postavy, odstranìní celulitidy pomocí poèítaèe
KAVITACE - neinvazivní liposukce
PRESOTERAPIE - pøístrojová lymvodrenáž
HUBNÌTE S TÝMEM LÉKAØÙ A ODBORNÝCH PORADCÙ
LAZEBNICTVÍ RUDNÁ
Oblouková 1334
Tel: 774 445 698
Otevírací doba
Po - Pá
800- 2000
So
800- 1500
Ne 1300- 2000
Další služby:
-
KADEØNICTVÍ
PEDIKÚRA
MANIKÚRA
MASÁŽE
RITUÁLY Z FIJI
KOSMETIKA
Neinvazivní mezoterapie
Diamantová mikrodermabraze
Gelové laserové masky
Tìšíme se na Vaši návštìvu!!!

Podobné dokumenty

zvr-58-2016-09web

zvr-58-2016-09web Informační měsíčník pro občany města • Číslo 9/2016 • 58. ročník • Zdarma do schránek

Více

Článek Úpadek a pád amerického konzervatismu

Článek Úpadek a pád amerického konzervatismu Co se stalo s myšlenkou konzervatismu omezeného státu? Zkazila konzervativce touha po moci, nebo došlo k nějakému posunu v jejich základní filozofii, který vyústil v přijetí velkého státu? Proč se ...

Více

Život v Rudné č. 11/2013

Život v Rudné č. 11/2013 Rudná * Bohoslužby CČSH * Žlutý květ * Knižní novinky * CPR Rudňáček * Rudná na mistrovství světa ve sportovním aerobiku

Více