výroční zpráva ve formátu PDF

Transkript

výroční zpráva ve formátu PDF
poSlání SpolečnoSti DUHA
posláním občanského sdružení společnost DuHa
– integrace osob s mentálním postižením je poskytovat sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a spolupracovat s nimi na rozšíření jejich životních možností se současnou reflexí
daných společenských podmínek.
prinCipy poskytování soCiálníCH služeB
• respektování osobnosti klienta
• zachování lidské důstojnosti
• zohlednění práva žít ve společnosti běžným
způsobem života
• zplnomocňování klientů k rozhodování
o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah
poskytované podpory
• princip partnerství
• princip akceptace vlastní i cizí odlišnosti
společnost DuHa naplňovala v roCe 2009
své poslání poskytováním soCiálníCH
služeB
• Chráněné bydlení
• Centrum denních služeb (CDS)
a v projekteCH
• Podporované zaměstnávání
• Vytváření systému celoživotního vzdělávání
v chráněném bydlení a CDs
VZnik A HiStorie
občanské sdružení společnost DuHa – integrace osob s mentálním postižením bylo založeno
počátkem roku 1992. vzniklo z iniciativy členů Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
a rodičů dospělých lidí s mentálním postižením,
kteří usilovali o vytvoření alternativních služeb
k ústavům sociální péče. Posláním Společnosti
DuHa bylo v té době „ zajišťovat veškerou pomoc
pro dospělé lidi s mentálním postižením na jejich
cestě k plnohodnotnému životu“.
nejdříve začala společnost DuHa provozovat
„Domov“, potom Centrum denních služeb a středisko přechodné péče a to vše v jednom objektu
v Horních měcholupech. již v roce 1992 ovšem získala finanční podporu židovsko – americké nadace
aj jDC na zavádění chráněného bydlení pro osoby
s mentálním postižením a začala tento program
jako první v republice rozvíjet. Byly otevřeny první
foto: honza Jordan ([email protected])
dva chráněné byty a tím vznikla služba chráněného
bydlení, která v té době neměla žádné legislativní
ukotvení. v následujících letech přibyly další chráněné byty a v současné době celkem v 17 bytech
žije 36 dospělých lidí s mentálním znevýhodněním
s různými životními příběhy. Někteří zde žijí již
17 let, někteří zde v průběhu let našli svůj domov.
v roce 2006 společnost DuHa získala od magistrátu do pronájmu 4 byty a tak bylo umožněno klientům, kteří trvale žili v Bolevecké v tzv. „ Domově“ přestěhování do běžných bytů. Prostory „ Domova“ již neodpovídaly ani prostorově ani kvalitou
poskytovaných služeb novému zákonu o sociálních
službách. Přechodem 10 klientů z institucionálního
bydlení do chráněného bydlení byl vytvořen plán
přechodu klientů, kteří byli na tuto životní změnu
důkladně připravováni. Úspěšnost transformace
je nyní vidět na běžném životě klientů, kteří do té
doby byli zvyklí pouze na skupinové bydlení a plošné poskytování služeb. poskytování služeb podle
individuálních potřeb jednotlivých klientů zvýšilo
míru nezávislosti i u klientů, u kterých to asistenti
již nepředpokládali. lze tedy jednoznačně říci, že
program chráněného bydlení se během let vyvíjel
a přizpůsoboval individuálním potřebám klientů.
S přibývajícím osamostatňováním klientů v chráněném bydlení, jejich uvědomováním si vlastní
hodnoty a učením se rozhodovat, došlo k přirozené potřebě začít pracovat na otevřeném trhu
práce. program dílen, který byl do té doby jediným
zdrojem uplatnění klientů v chráněném bydlení,
přestal samostatným klientům vyhovovat. Proto
z iniciativy chráněného bydlení vznikl v roce 2001
program podporovaného zaměstnávání společnosti DuHa. v současné době je tento projekt financován z esF.
program dílen v objektu v Bolevecké, Horní měcholupy existuje prakticky ve stejné podobě od začátku 90. let. v roce 1992 byla otevřena dřevodílna,
prádelna s mandlem, pekárna. V roce 1993 kuchyň,
zahrada, kartonáž. také zde fungovala výtvarná,
keramická a textilní dílna. v roce 1997 byla v provozu kavárna. V této struktuře – s různými obměnami, funguje Centrum denních služeb do současnosti. v prostorách Bolevecké byla také v provozu
kuchyně, která zajišťovala obědy pro klienty dílen.
svého času využívalo služby dílen až 100 dospě-
lých lidí s mentálním postižením. postupem času,
vznikem programu podporované zaměstnávání
i rozšířením jiných sociálních služeb v praze se počet klientů snížil na cca 60 osob s různým stupněm
mentálního postižení.
SoUčASnoSt
v roce 2008 začalo vedení společnosti DuHa spolu
s externími odborníky a správní radou systematicky pracovat nad záměrem poskytování sociálních
služeb v denních programech. proběhla analýza
poskytovaných služeb v jednotlivých dílnách, analýza struktury jednotlivých uživatelů, posuzování
cílové skupiny uživatelů v denních programech.
Z podrobného rozboru situace vyplynulo, že cílová
skupina uživatelů by se dala rozdělit zhruba do tří
skupin. uživateli služeb jsou lidé, kteří potřebují
individuální podporu hlavně pro rozvoj a udržení
dovedností, sociálních kontaktů, návyků a zájmů.
tedy klienti současného Centra denních služeb.
tito uživatelé by se dali ještě rozdělit na uživatele v produktivním věku a také uživatele ve věku
seniorů. Také Centrum denních služeb navštěvují
klienti, kteří by byli schopni pracovat buď v chráněné dílně nebo dokonce na otevřeném trhu práce.
ovšem jejich rodiny nebo samotní klienti nemají
dostatek odvahy a sebevědomí jít touto cestou.
současné snahy vedení společnosti DuHa vycházejí z popsaných rozborů a cílem je transformovat
objekt v Bolevecké v menší Centra denních služeb,
popř. sociálně terapeutické dílny nebo chráněné
dílny.
v roce 2009 byl uskutečněn pilotní transformační
krok. v dubnu 2009 se nám podařilo otevřít detašované pracoviště Centra denních služeb v praze 9, vysočanech. Zde vznikla textilní, výtvarná
a řemeslná dílna Galerie DuHovka. Do nového
prostoru odešlo z Bolevecké celkem 15 klientů. Protože někteří klienti do objektu v Bolevecké chodili
třeba 15 let, nebylo pro ně jednoduché tuto změnu
uskutečnit. proběhla bedlivá příprava a zjišťování
potřeb a zájmů klientů, kteří chtěli přejít do nových prostor. Zkušenosti tohoto transformačního
kroku ukázaly, že záměr opustit objekt v Bolevecké
a transformovat současné služby do menších prostor je ku prospěchu uživatelů, pracovníků i poslání
organizace.
výroční zpráva
2009
občanské sdružení společnost DuHa
Vážení přátelé,
předkládáme Vám k nahlédnutí Výroční zprávu za rok 2009. Máte možnost
z popisu jednotlivých sociálních služeb zjistit, co vše jsme za rok uskutečnili,
co se nám podařilo a také jaké úkoly nás čekají v následujících letech.
Z popsané historie a naznačené současnosti můžete pozorovat, že jsme
si zvolili cestu, která vede k neustálému uvědomování si našeho poslání
a snaze nezůstat stát na místě. Tzn. snažíme se reflektovat potřeby našich
klientů a hledat hranice mezi pozitivní motivací a nepřípustnou manipulací
při poskytování našich služeb lidem s mentálním znevýhodněním.
Uvědomujeme si, že tato hranice je velmi tenká a často stojíme na hraně,
vedeni dobrou vůlí profesionálně pomáhat.
PaedDr. Eva Brožová,
ředitelka Společnosti DUHA
Mgr. Monika Slováčková,
předsedkyně Správní rady Společnosti DUHA
www.spolecnostduha.cz
Děkujeme všem kolegům Společnosti DUHA, kteří se po celý rok trpělivě
snažili tuto tenkou hranici reflektovat.
CHránĚné ByDlení
poSlání
posláním Chráněného bydlení společnosti DuHa
je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením podle jejich individuálních potřeb takovou
podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít
v běžných bytech běžným způsobem života srovnatelným se svými vrstevníky, kteří trvale nevyužívají sociálních služeb.
v roce 2009 jsme poskytli službu Chráněného bydlení celkem 36 klientům v 17 chráněných bytech, které
jsou rozmístěny po území celého města prahy.
Klientům poskytujeme bydlení s pomocí, kterou jim podle jejich individuálních potřeb zajišťují
asistenti. služby plánuje klient se svým osobním
asistentem. k plánování služeb využíváme v Chráněném bydlení systém spolupráce asistenta a klienta, který reflektuje, v čem klient potřebuje podporu asistenta, nebo kdy je nezbytná kontrola.
pro každou domácnost klienti společně s asistenty vytvořili pravidla, od kterých se odvíjí také míra
poskytované podpory v daném bytě. Do některých
domácností dochází asistent denně na několik hodin, do dalších pouze několikrát týdně. ve čtyřech
domácnostech poskytujeme také noční služby. jak
budou tyto služby stanoveny, řeší tým asistentů
společně s klienty.
klienty poDporUJeme, Aby moHli
UplAtňoVAt SVoU Vůli V co
neJVětŠím množStVí SitUAcí:
• při jednání o službu
• při přijímání do služby
• při formování služby, která je jim poskytována
• v zařizování domácnosti
• ve výběru spolubydlících
• ve způsobu trávení volného času
• v samostatném rozhodování o stylu
vlastního života
• v běžných denních situacích - vaření, nákupy,
péče o domácnost, péče o vlastní osobu…
• při hospodaření s penězi (kapesným, výplatou)
• při navazování nových sociálních kontaktů
a při vytváření a upevňování sociálních návyků
potřebných k životu v obci
• při výběru vhodného pracovního uplatnění
• při samostatném pohybu mimo chráněný byt
a při užívání veřejných míst, služeb a zdrojů obce
• v samostatnosti, právu na přiměřené riziko,
rozhodování o vlastním životě, zodpovědnosti
za svůj život
• v rámci hodnocení zjišťujeme, zda klient chce
službu dále využívat
Pan F. začal spolupracovat s organizacemi pro
nevidomé a slabozraké – tyfloservis, okamžik,
Centrum zrakových vad, knihovna a tiskárna pro
nevidomé k. e. macana. s pomocí trenérky z tyfloservisu se učí samostatně připravovat svačinu,
brousit nůž, vytírat podlahu aj.
perSonální ZAJiŠtění
Pan P. si pořídil počítač. starý, ale funkční. trénuje
počítání od 1 do 10 pomocí tabulky v excelu. naučil se připravovat výborné ovocno - zeleninové
koktejly pomocí odšťavňovače, které nabízí všem
návštěvám. učí se zapékat tousty a připravovat
topinky.
stěžejními pracovníky Chráněného bydlení jsou
asistenti, kteří pracují přímo v jednotlivých domácnostech. jsou vytvořeny dva základní týmy asistentů pod vedením koordinátora bytů. Asistenti,
kteří se střídají v jednotlivých domácnostech, jsou
stálí a jejich počet odpovídá potřebám klientů
dané domácnosti.
vedoucím základního týmu je koordinátor, který
sám také vykonává služby v jednotlivých domácnostech. jeho funkce je náročná z hlediska posouzení nutnosti a četnosti služeb v jednotlivých
domácnostech.
Koordinátor se společně s týmem asistentů
a s jednotlivými klienty domlouvá, jakou podporu
a v jaké míře potřebují, či naopak, kdy pomoc už
nechtějí. k tomuto rozhodování slouží „systém
spolupráce asistenta a klienta“.
co Se poDAŘilo V SyStémU
SpolUpráce ASiStentA A klientA
každý klient plánuje se svým klíčovým pracovníkem obsah služby, která je mu poskytována,
v rámci systému spolupráce asistenta a klienta.
Společně usilují o dosažení cílů, na kterých se domluvili. V roce 2009 se tedy klientům a asistentům například podařilo:
Pan Š. začal žehlit své košile. jde mu to výborně.
rád by se učil vařit, postupně zkouší se svojí asistentkou osvědčené recepty. Začal telefonovat –
nejprve mamince, nyní hledá, s kým by telefonování mohl trénovat.
Paní D. si přeje vydat svůj deník jako knížku. Zatím
se jí s pomocí osobní asistentky podařilo svůj deník
přepsat a rozdělit do kapitol. Hledáme sponzora.
Pan J. uspořádal oslavu svých 65. narozenin! s pomocí asistenta pozval své přátele, rodinu a připravil pro ně pohoštění. oslava se velmi vydařila.
Bojujeme proti stárnutí. asistenti hledají a vymýšlí pro klienty vyššího věku techniky na procvičení
a udržení stávajících mentálních schopností.
Paní D. trápí zdražování cigaret. se svojí asistentkou se učí hospodařit s penězi tak, aby se nemusela vzdát oblíbených cigaret.
Pan L. a R. docházeli do kurzu Hospodaření s penězi v ose, aby více porozuměli hodnotě peněz
a učili se s nimi nakládat.
Paní I. si vypůjčila chodítko a rychle se s ním naučila zacházet. Do Centra denních služeb nyní chodí
bez podpory asistenta, k větší stabilitě chůze jí
plně vystačí opora chodítka. Díky kvalitní lékařské
péči a neoblomné intervenci osobní asistentky se
po letech podařilo zlepšit její zdravotní stav.
Paní Z. si přeje mít vlastní kuchařku, aby mohla
vařit podle receptů. S pomocí asistentky vytváří
obrázkový manuál na vaření – fotí jednotlivé ingredience i jednotlivé kroky přípravy jídla tak, aby
byl manuál pro ní srozumitelný.
Paní J. již chodí sama na vycházky do blízkého parku. učí se samostatně nakupovat ve večerce.
Mgr. Jan Šlosárek
vedoucí Chráněného bydlení
Co jsme plánovali na konCi 2008
Co se uskutečnilo v roCe 2009
Zajistit vzdělávání a supervize pro pracovníky –
v roce 2008 byly vzdělávání a supervize v organizaci
omezené vzhledem k finančním možnostem
organizace.
Získali jsme grant v rámci OPPA, vzdělávání a supervize
se staly pravidelnou součástí práce asistentů.
Revidujeme a doplníme tzv.“ Protokol sexuality“,
který upravuje postoj organizace k tématu sexuality
lidí s mentálním postižením.
Proběhlo školení „Sexualita lidí s mentálním postižením“.
V pracovní skupině asistentů vznikl materiál „Postoj
Společnosti DUHA k oblasti sexuality klientů
Chráněného bydlení“.
Zaměříme se na téma problémové chování.
Proběhly dva kurzy od externích odborníků (Fokus Praha,
o. s., APLA) zaměřené na problémové chování a začala
pracovat skupina asistentů, která téma zpracovává do
Metodiky Chráněného bydlení.
Plány, které s klienty dohadují asistenti, upravíme tak,
aby byly srozumitelné i pro klienty, kteří neumí číst
nebo mají obtíže textu porozumět.
Vzniklo množství plánů doplněných o obrázky, fotografie,
výstřižky - tak, aby klienti sami plánům rozuměli.
Chceme klientům předávat jasné a srozumitelné
informace o poskytování služby Chráněného bydlení.
Vytvořili jsme pro naše klienty zjednodušené verze
Smlouvy o chráněném bydlení a Procedury stížností.
Pro zájemce o službu zjednodušené Informace o CHB.
…
V červnu jsme zrevidovali a o aktuální informace doplnili
Metodiku Chráněného bydlení.
CeNTrUm DeNNíCh SlUžeB (CDS)
SpolečnoSt DUHA
integrAce oSob S mentálním poStižením
Ředitelka: paedDr. eva brožová
mobil: 602 610 694, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
ekonomka a personalistka: blanka procházková
mobil: 606 230 263, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
Sekretariát: blanka Šimralová
mobil: 602 610 693, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
Fundraising a pr:
margita Vyskočilová
mobil: 602 628 460, tel./fax: 274 867 370
[email protected]
mgr. margita losová
mobil: 724 034 356, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
cHráněné byDlení
mgr. Jan Šlosárek, vedoucí chráněného bydlení
mobil: 602 362 676, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
mgr. petra Faistaverová, sociální pracovnice a metodička
tel./fax: 286 586 353, [email protected]
mgr. Zdenka Vaculíková, koordinátorka chráněného bydlení
mobil: 724 289 640, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
úřední hodiny středa 8-14
ivona Heissigerová, koordinátorka chráněného bydlení
mobil: 602 356 799, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
úřední hodiny pondělí 7-14
irena Sojovská, hospodářka
mobil: 602 610 693, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
proJekt:
Vytváření celoživotního vzdělávání v chráněném bydlení
a cDS Společnosti DUHA - oppA
lucie lankašová, koordinátorka oppA
mobil: 736 438 581, tel./fax: 286 586 353
[email protected]
centrUm DennícH SlUžeb
cDS boleVecká
Bolevecká 468, 109 00 praha 15 – Horní měcholupy
tel.: 274 867 370, mobil: 602 628 460
[email protected]
Danuše maurerová, technicko-organizační vedoucí
mobil: 724 300 711, tel.: 274 867 370
tel./fax: 274 869 880, [email protected]
bc. michaela ptáčková, koordinátorka/metodička
mobil: 602 628 460, tel.: 274 867 370
tel./fax: 274 869 880
[email protected]
cDS gAlerie DUHoVkA
staromlýnská 577/4, 190 00, praha 9 – vysočany
bc. Veronika lejcarová, vedoucí cDS galerie Duhovka
mobil: 602 667 863, tel.: 223 001 032
[email protected]
proJekt:
poDporoVAné ZAměStnáVání – oppA
Zborovská 38, praha 5 -150 00
[email protected]
lucie bouchalová, Dis.
vedoucí projektu podporované zaměstnávání
mobil: 602 416 506, tel.: 257 313 986
[email protected]
poSlání
posláním CDs je poskytovat dospělým osobám
s mentálním postižením individuální podporu
podle jejich potřeb pro rozvoj zájmů, dovedností,
sociálních kontaktů a návyků. Podstatou je pro
nás motivace uživatele, která jej povede k aktivnímu trávení dne a zapojení se do společenského
života. službu poskytujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb.
cíl SlUžby
Umožnit našim uživatelům zapojit se do společenského života, pomoci jim získat návyky, které jsou
samozřejmostí pro většinovou společnost.
Centrum DenníCH služeB
BoleveCká
V roce 2009 naši službu využilo 59 uživatelů,
z toho 26 uživatelů využívá zároveň
i službu Chráněného bydlení.
tVoŘiVé činnoSti
uživatelé využívali služeb těchto tvořivých činností: mandl/prádelna, keramika, dřevodílna, výtvarná dílna, kartonáž, pekárna a zahrada. uživatelé
zde získávají dovednosti z jednotlivých oblastí
a osvojují si sociální návyky.
V loňském roce se nám podařilo navázat na
tradice a zároveň vybírat nové náměty k výrobkům. Asistenti neustále přicházejí s novými podněty, které naše uživatele aktivizují
a rozvíjejí jejich dovednosti a taktéž jemnou motoriku. např. ve dřevodílně jsme se začali věnovat
výrobě spíše drobnějších předmětů.
asistentka z Dřevodílny: „vyrábíme např. sponky
do vlasů, šperky, přívěsky a magnetky. Z těchto
výrobků máme radost, protože jsou pěkné a rychle
hotové.“
Básnicky nadaný uživatel, pan r.: „Děláme tu rádi
pilně v naší milé dřevodílně.“
ZáJmoVé AktiVity
Ve snaze rozšířit náplň CDS jsme se rozhodli uživatelům sestavit nabídku zájmových aktivit. Vycházeli jsme ze zájmu uživatelů a také z provozních
možností CDS. Oslovovali jsme různé organizace,
než se nám podařilo najít vhodné poskytovatele
aktivit. při výběru svoji roli kromě vhodnosti sehrály i finanční možnosti uživatelů. Od října 2009
se uživatelé mohou účastnit: plavání, hipoterapie, návštěvy kulturních akcí, hudebního kroužku,
canisterapie, relaxačního cvičení a masáží. mimo
těchto pravidelných aktivit jsme začali nabízet
i mimořádné akce jako jsou návštěvy divadel, festivalů apod.
abychom zjistili, zda jsou uživatelé či asistenti
s nabízenými aktivitami spokojeni, požádali jsme
je o krátké vyjádření.
plavání
pan F. je uživatel se zrakovým postižením.
Na plavání se rozhodl chodit kvůli své
přítelkyni „na plavání zhubnu a budu
se víc líbit své holce.“ po domluvě jsme
SpráVní rADA
mgr. monika Slováčková- předsedkyně
phDr. Jaroslava Sýkorová – členka
mgr. Jiří Sobek – člen
Společnost DUHA
integrace osob s mentálním postižením
českolipská 621, 190 00 praha 9
ič: 45247439
Dič: CZ45247439
účet pro zasílání darů:
35-7272940217/0100, komerční banka
[email protected]
DoZorčí rADA
vedení společnosti DuHa
Daniela Hroudová
ing. eva bláhová
ludmila korečková
společně sepsali plán minimalizace rizik „neumím
plavat“ tak, aby cesta i pobyt v bazénu byly pro
uživatele bezpečné. vyjádření doprovodu: „s panem F. se dobře spolupracuje, postupně se začíná orientovat v novém prostředí, plavání ho baví.
máme dobrý pocit, že tuto aktivitu uživatelům
můžeme nabízet.“
Hipoterapie
Hipoterapie má nejen pozitivní vliv na tělo
a mysl, ale je i příležitostí k navázání vztahu mezi
člověkem a zvířetem. asistentka: „příjemný zážitek umocňuje hezké prostředí přírody, ve kterém
je statek umístěn.“
pan r.: „koně jsem měl vždycky rád a líbí se mi
ježdění.“
paní H.: „líbí se mi koně, je to fajn pro tělo.“
kultura
Náplní této aktivity jsou návštěvy různých výstav,
jejichž témata jsou velmi různorodá, od archeologie přes kubismus až po železnici. asistentka:
„je to příležitost společně hledat něco zajímavého
v neobvyklých oblastech.“
paní k.: „je to něco jiného, než v Duze.“
aktivity přispívají nejen k potřebnému protažení
těla, získávání nových informací, ale především
k začleňování do společnosti, prostě k získání
příležitosti dělat věci, které běžně mohou dělat
ostatní.
co Se nám poDAŘilo
• Začlenit do CDS zájmové aktivity
• Informovat veřejnost o naší práci
(Den otevřených dveří, prodejní akce)
• Pracovat na standardech kvality sociální práce
• Nové pojetí individuálního plánování s klienty –
„systém spolupráce asistenta a klienta“
Danuše Maurerová
technicko–organizační vedoucí
Bc. Michaela Ptáčková
koordinátorka /metodička
nost vyzkoušet si a věnovat se různým výtvarným
technikám a postupům. rovněž mají příležitost si
trénovat i praktické dovednosti jako je např. žehlení, praní, skládání oděvů, úprava zevnějšku. U našich uživatelů podporujeme kreativitu a iniciativu
i v jiných oblastech, např. na jejich přání jsme pekli
cukroví, vyráběli adventní věnce a také čokoládové
pralinky.
ZáJmoVé AktiVity
Zájmové aktivity byly zvoleny na základě přání
uživatelů (mapování proběhlo formou rozhovorů
a dotazníku).
v roce 2009 probíhaly tyto zájmové aktivity: plavání, hipoterapie, canisterapie, arteterapie, masáže,
zdravotní cvičení, kurz zacházení s penězi, kulturní
akce, vycházky, hry venku a zájmové aktivity dle
individuálních plánů.
plavání
plavání probíhá každé pondělí od 9–10 hodin v bazénu Hotelu step. Bazén je nadstandardně vybaven – součástí je vířivka a relaxační bazén. velkou
výhodou pro nás je, že je bazén mělký – hloubka
je 1,20 m–1,60 m. od září 2009 plaveme zdarma,
děkujeme!
Hipoterapie
Hipoterapie probíhá každé úterý v dopoledních hodinách v jízdárně toulcova dvora. jezdíme na menších statných koních, tzv. huculech. v areálu toulcova dvora se také nachází farma s domácími zvířaty a přírodní rezervace, kam vždy rádi zavítáme.
Canisterapie
v roce 2009 probíhala každý čtvrtek odpoledne.
program zajišťovala dobrovolnice Helena z o. s.
Helppes.
arteterapie
arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských
vztahů. Arteterapie probíhá 1x týdně. V rámci arteterapie s uživateli malujeme, kreslíme, povídáme
si nad obrázky a tématy. většinou je zadané téma
a technika.
masáže
masáže v roce 2009 v CDs probíhaly 1x týdně s masérem jakubem.
Centrum DenníCH služeB
Galerie DuHovka
CDs Galerie Duhovka vzniklo v rámci procesu
transformace Centra denních služeb Bolevecká.
Do nového CDs se z Bolevecké přemístila textilní
dílna i se všemi svými uživateli a několika dalšími z jiných dílen. provoz CDs Galerie Duhovka byl
zahájen 6. 4. 2009 na adrese staromlýnská 577/4,
praha 9 – vysočany.
V roce 2009 naši službu využilo 15 uživatelů.
Hlavní náplní CDs Galerie Duhovka jsou tvořivé činnosti, zájmové aktivity a individuální práce s uživatelem.
tVoŘiVé činnoSti
v CDs Galerie Duhovka vyniká z tvořivých činností
nejvíce šperkařská, textilní a výtvarná tvorba. uživatelé se věnují výrobě šperků a bižuterie, malování na hedvábí, tkaní koberečků, vyšívání, mají mož-
Cvičení
Po činnostech v CDS je důležité se protáhnout
a i trochu posílit svaly. Cvičíme každý čtvrtek dopoledne se zkušenou fyzioterapeutkou kateřinou
kloučkovou.
kurZ ZaCHáZení s penĚZi
kurz probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách.
učíme se rozeznávat jednotlivé bankovky, mince,
trénujeme nakupování a zkoušíme to i v obchodě
v praxi.
kulturní akCe
Zpravidla 1x do měsíce navštívíme zajímavou kulturní akci, kterou všichni společně vybereme a naplánujeme.
inDiViDUální práce S UžiVAtelem
V CDS Galerie Duhovka klademe důraz na individuální práci s uživatelem. klíčový pracovník s uživatelem vede pravidelné konzultace, zpracovává
s ním individuální plány (součástí IP je i praktický
nácvik), rizikové situace a jinou dokumentaci. Uživatele podporujeme a vedeme k iniciativě a samostatnosti.
součástí CDs je Galerie DuHovka, kde jsou
vystaveny a k prodeji nabízeny výrobky uživatelů.
uživatelé CDs se tak mají možnost přímo podílet na prodeji a prezentaci výrobků zákazníkovi
(např. balení výrobků, rovnání zboží do regálů,
lepení cenovek, komunikace se zákazníkem), což
je pro ně velkou motivací. v galerii jsou umístěny
propagační materiály a výroční zprávy společnosti
DuHa a propagační materiály jiných sociálních služeb. přístup do galerie se řídí provozní dobou CDs.
Bc. Veronika Lejcarová
vedoucí CDS
Galerie Duhovka
PODPOROVANÉ
ZAMĚSTNÁNÍ
projekty
OPPA, nárůst počtu klientů, nové webové stránky
programu PZ (http://pz.spolecnostduha.cz), vydali jsme informační brožuru pro zaměstnavatele
„počítejte s námi“.
FinAnce
společnost DuHa – program pZ získal od září
2008 do února 2011 finanční podporu z evropského sociálního fondu v rámci operačního programu
praha – adaptabilita na projekt „rozvoj programu
podporované zaměstnávání“.
Lucie Bouchalová, DiS.
vedoucí Projektu PZ
systém vZDĚlávání
ve společnosti DuHa
projekt vytváření systému celoživotního vzdělávání v chráněném bydlení a CDs společnosti
DuHa je podpořený evropským sociálním fondem
a magistrátem hl. m. prahy v rámci programu
oppa.
projekt si klade za cíl zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb vytvořením systému
celoživotního vzdělávání. program vzdělávání je
zaměřen především na rozvoj moderních metod
sociální práce, které účinně podporují sociální začleňování uživatelů služeb, včetně začleňování na
trhu práce.
poDporované ZamĚstnávání
poSlání
posláním programu podporované zaměstnávání
společnosti DuHa je podporovat lidi se zdravotním postižením či znevýhodněním (mentálním
postižením, lidi s lehčím tělesným postižením,
lidi se sníženou úrovní sociálních dovedností
a nízkokvalifikované), aby si získali a udrželi vhodné pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce
a současně měnit postoj společnosti k výše uvedeným skupinám.
Podporované zaměstnávání (PZ) pomáhá lidem
s postižením či znevýhodněním získat a udržet si
zaměstnání, které je na běžném pracovišti mezi
lidmi bez postižení. naši klienti vykonávají smysluplné práce za odpovídající mzdu. V průběhu let
získali uplatnění, např. v oblasti úklidových prací,
doplňování zboží, pomocných zahradnických prací,
v myčce automobilů, jako pracovníci na farmě, dělají pomocné práce v kuchyni, etiketují nebo pracují v rychlém občerstvení. klienti mohou pracovat
jak na plný, tak i zkrácený úvazek. program pZ trvá
dva roky.
v roce 2009 využilo služeb programu pZ společnosti DUhA 33 klientů. Přímo do programu PZ
vstoupilo 22 klientů a z nich 8 získalo zaměstnání
na otevřeném trhu práce.
průběH progrAmU pZ
pracovní konzultantka společně s klientem zjistí,
jaká práce by ho bavila a vyhovovala mu. pomáhá klientovi s vyjasněním představy o práci (co by
chtěl dělat, na jak velký úvazek apod.). Klient se
v programu PZ také učí různé dovednosti související s hledáním práce (např. kde se práce hledá, jak
sestavit životopis, jak telefonovat, jak se chovat
a co říkat při pohovoru atd.). Pracovní konzultantka může doprovázet klienta na pohovory, pokud
si to bude přát. až klient nastoupí do zaměstnání, poskytne mu pracovní konzultantka podporu
přímo na pracovišti. Délka a rozsah asistence na
pracovišti je individuální a vychází z potřeb zaměstnance a zaměstnavatele. pracovní asistence
se postupně snižuje, až je zaměstnanec schopen
pracovat samostatně bez podpory konzultantky.
Zaměstnanec i zaměstnavatel se na nás vždy mohou znova obrátit.
co Je V progrAmU nUtné
• Jednou týdně chodit na schůzky s konzultantkou.
• Jednou za měsíc chodit na Job klub – pravidelné skupinové setkání klientů programu PZ.
• Plnit úkoly, na kterých se společně domluví.
co Se nám poDAŘilo
prezentace programu pZ na školách,
v organizacích, účast na 9. evropské
konferenci o podporovaném zaměstnávání, úspěšně běží projekt
v roce 2009 měli pracovníci chráněného bydlení
a centra denních služeb díky projektu možnost
využít pravidelných týmových a individuálních supervizí. pro obě služby byly vytvořeny vzdělávací
plány. pracovníci čerpali nové poznatky a zkušenosti na vzdělávacích kurzech. pracovníci chráněného bydlení absolvovali sedmidenní zahraniční
stáž ve velké Británii. v pracovních skupinách
asistentů chráněného bydlení probíhalo kontinuálně pilotní ověřování znalostí a dopadu projektu
na praxi. vzniká tak unikátní know-how systému
spolupráce s klientem v naší organizaci.
co náS čeká V roce 2010
• Pravidelné skupinové supervize,
možnost individuální supervize
• Společné i individuální vzdělávací kurzy
pro pracovníky obou služeb
• Další činnost pracovních skupin
v chráněném bydlení
• Zahraniční stáž pracovníků
CDs v Holandsku
Lucie Lankašová
koordinátorka OPPA
FinAncoVání SpolečnoSti DUHA
Občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením získalo
většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
a dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování,
bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme
získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů.
Projekt Vytváření systému celoživotního vzdělávání v chráněném bydlení a CDS Společnosti DUHA
a Projekt Podporované zaměstnávání Společnosti DUHA byl podpořen z Evropského sociálního
fondu Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Dárci a sponzoři
společnosti DuHa
Finanční Zpráva
70,03 %
sklaDBa náklaDů Za rok 2009
1,84 %
13,70 %
Materiál, energie
3 597 000 Kč
Služby
3 789 000 Kč
Osobní náklady
Ostatní náklady
100 %
14,43 %
Prodej výrobků a služeb
Provozní dotace
(MPSV, Magistrát hl.m.Prahy
ESF - OPPA, Rozvoj služeb
Podporovaného zaměstnávání
pro osoby s mentálním postižením
275 000 Kč
2 011 000 Kč
2 046 000 Kč
4 325 000 Kč
100 %
sklaDBa výnosů Za rok 2009
57,65 %
Příspěvky klientů
Příspěvky od organizací,
soukromníků, dárců a nadací
484 000 Kč
26 262 000 Kč
14 069 000 Kč
ESF - OPPA, Vytváření systému
celoživotního vzdělávání v CHB
a dílnách Společnosti DUHA
Ostatní výnosy
18 392 000 Kč
179 000 Kč
8,24 %
8,38 %
1,13 %
6,15 %
1 501 000 Kč
24 406 000 Kč
17,72 %
0,73 %
ADV, spol. s.r.o.
Ahold Czech Republic, a.s.
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
AUTODANTE, Zdeněk Janků
Axiom Real, spol. s.r.o.
Bc. Luděk Vondrák, Vinařství Vondrák
Bers metal, spol. s.r.o.
Botanická zahrada hl. m. Prahy
ČZU v Praze, Vinařské stř. ČZU, Mělník-Chloumek
Elmat Super, s.r.o.
Elmo Praha, Jiří Šimeček
Esteé Lauder CZ s.r.o.
Europark Shoping Center s.r.o.
Hans - Ulrich Simon
Henkel ČR, spol. s.r.o. Praha 7
Hornbach Baumarkt CS spol. s.r.o.
Igor Bažant
IKEA ČR, s.r.o.
Ing. Josef Hrdlička, Vinice Johanka
Ing. Renata Kludáková
Jan Augusta a Jitka Laimerová – design
Josef Chytil
Karel Coufal
Kavárna Kaaba
Koupaliště Na Stírce, Robert Segmüller
manželé Borečtí
Martin Šíma
MČ Praha 1
MČ Praha 15
MEFFERT ČR spol. s.r.o.
Milan Sieger, Instala
MILOC, Miloš Hána
Miloslav Malec
Miloš Křeček KK
MUDr. Romana Benešová
Nadace DUHA
Nobur s.r.o.
Oresta, spol. s.r.o., Vít Čermák - architekt
Parket Atelier s.r.o.
Pearl Bohemica, David Hlaváč
Petr Pech
PhDr. Gabriela Pecičová, MBA
PK 62 a.s.
Pražská paroplavební společnost a.s.
Přemysl Bukovský
Relaxační centra Infinit
Restaurace u Mrtvýho ptáka - Karlín
Restaurace u Pecků
RF HOBBY, spol. s.r.o.
Rodinné vinařství Hrdina @ dcera
Saint – Gobain Weber Terranova, a.s.
Sconto nábytek
SPEED PRESS Plus a.s.
Stanislav Mádl, Velké Bílovice
Stavby Kühn s.r.o.
Stavební bytové družstvo Praha
T – mobile, Fond pro zaměstnance
Tommi holding, spol. s.r.o.
Transportservis, spol. s.r.o.
Vilém Kraus, Mělnické vinařství
Vinařské družstvo sv. Václav, Vinice Máchalka
Vinařství Krásná hora s. r. o., Marek Vybíral
Vivantis a.s. internetové obchody
Vlastimil Ostrezi
Wolters Kluwer ČR, a.s.
Zádruha 1900 s.r.o.
Zdeňka Benedová
Zemědělské družstvo Němčičky
Zlatá Praha, spol. s.r.o.

Podobné dokumenty

výroční zpráva ve formátu PDF

výroční zpráva ve formátu PDF života srovnatelným se svými vrstevníky, kteří trvale nevyužívají sociálních služeb. V roce 2010 jsme poskytli službu chráněného bydlení celkem 34 klientům v patnácti chráněných bytech, které jsou ...

Více