TYDENIK ROCNIK V 1933

Komentáře

Transkript

TYDENIK ROCNIK V 1933
&
TYDENIK
ROCNIK V 1933
REDAKÔNf
F R A N T I S E K
FAJFR,
J O S E F
KRUH
KOPTA,
B O H U S L A V
KOUTNfK, M A R I E MAJEROVÂ, Z D E N È K SMETÂÔEK,
MILOS
VEDOUCf
VANÈK
REDAKTORKA
MARIE
1933
6 l N • PRAHA
MAJEROVÂ
Obsah
Verse
Aida, Jan: Dar
. . . .
— Pîseù
— :^al a smich
Bart, llja: Chudâ zemè .
Dulik, Zdenëk: Noc a den
Foustka, R. N.: In memoriam Jehana Rictuse .
hjs: Rokambol
Holas, Milos: Naposled . .
— Podzimnî stromoradi ..
— Rondel
Hora, Josef: Lyrici jsou
lyrici
Eofejs, Jaromir: Plameny
J. A.: Pozor na knihovny!
155
66
100
492
325
444
549
227
590
585
249
277
420
— Vlàdni nafizeni . . . . 552
Jahoda, Oia: Nadëje . . . 459
Jehl, Ludoik: Hfbitov . . 171
— Marnost
208
jh.: S. K. Neumtmn v zkratce 566
Lik.: Epigram
509
— 5>Rozdël a vlàdni« . . . 464
Osmera, Josef: Pro usmëv
nad hrobem
55
— Verse
.253
Sommrovâ, Helena: Modrâ
hodina
301
Siehlik, Ladislav: Verse . 368
Vokâc, Karel: Bloudënî . 50
— Omilostnënî
175
Clânky
Bëhounek, Vâclav: Omladina a dnesek . . . .
— Revoluce v jedné literature
Brabec, Josef: Novy Hostisov
Burian, E. F.: Odhozené
masky
Céline,
Louis-Ferdinand:
Aby bylo jasno
Ûapek, J.B.: Kollâr a Bolzano .
— Piseii Zhûru Cechové a
a Selsky Otcenâs . . .
Gapek, Josef: O ceskou vytvarnickou kritiku a Josefa Capka zvlâsf . . .
Ûechâcek, Jaroslav:
Ke chvâle reformismu .
— Rooseveltûv hospodarsky
pokus
C'echâcek, Jaroslav a Hlavâcek, Jaromîr:
Dosavadni hospodarsky vyvoj
kapitalismu
196
515
556
74
54
594
181
487
277
527
366
— Nebezpeci hospodârského
plânu
— Organisacni statut hospodarsky
— rotrebuje socialism hospodârského plânu? . .
— Zàsady hospodârského
plânu
Gernlk, Artus: Nova drobnâ lyrika
Dvahlasy: Kam spëjes, Rumunsko?
Dvorak, Josef: Zneklidnëné
Slovensko
Fajfr, Franiisek: Filosofie
a sociologie na skolâch .
— Ûvër, konjunktura, socialism
Fierlinger, Zdenëk: Revise
socialistického programu
Fischer, Otokar: Literârni
glosa k pozâru Hsského
snëmu
Foustka, Radim: Uëme se
na Nëmecku
420
454
350
596
564
510
73
299
387
199
52
289
Gallas, Jan: Ani v lîimè,
ani V Berline Litvinov —
nenaletël!
Gôtz, Franiisek: Divadlo a
film
— Tragicky filosof
. . .
Gutroirth, Vâclav:
Socialism agitacnî a konstruktivni
Havrânek, Bohuslao:
Mâme mit nejménë uuiversit? . . '
Hora, Josef: Dykova Starâ
galerie
— Neumannova Lâska . .
— Pisûv Thecr . . . . .
Hrabânek, Jan: K rozpu§téni politickych stran .
— O svobodë tisku . . .
— Pûjde se na kartely? . .
— Skromnost a neskromnost
Chalupecky, Jindi^ich:
O ceskou kritiku vytvarnickou
— Th. Th. Heine v Praze .
Jezek, V. G.: Dan na obranu statu
Katz. Valda: Arabové proti
2idûm
Kocourek, Frania:
V anglickém parlamentë
Koutnîk, Bohuslav: Bud politické strany — anebo?
— Ceskâ Aeneis
— Dvoji plat
— Kdo hledî nazpët, vëi-î
nazpët
— Mâme mnoho studentii?
— Nebezpeci vdëcnosti . .
— Nerovnâ rovnost . . .
— Otâzka vysokych skol .
— Papezskâ politika . . .
— Papini zaluje na civilisaci
— Robinson
— Ze svëta druzstev . .
— Zrali ci nezrali? . .
Krejcî, Franiisek: O separatismu. zvlâstë moravském
555
266
195
50")
204
590
228
172
455
481
I
265
456
565
584
418
11
546
482
106
145
2
585
251
12J
518
459
531
245
49
218
Louda, Zdenék: Lékafe
v.sem, kdo jich potrebuji
— O potrebë lékaiù . . .
Majerovà, Marie: Letosni
novinky knih pro dëti
— Mil y Céline . . . . .
— Otevrenymi dvehni —
vybuzov!
Marsicek, Ladislav: Politicky vyvoj dnesnî vesnice
Mathesius, Vilém: Aktualisace universit . . . .
Milcovâ, kvëta: Durychova
Himskâ cesta
— Pro svobodu tisku . .
— Umènî a psychoanalysa
Nambiar, A. C. N.: Pravda
o Gandhiin
Nebeséf, Jaroslav: Krise a
ûvër
— Krise, kredit a spofenî .
— Nové tviîrci ûspory a
ûvëry
. . . .
. .
— Politika otevreného trhu
a jeho prekâzky . . .
Nëkolik hlasû k anketë
Cinu o potfebë lékafi) .
Novâk, Bohumil: Nova lyrika Vitëzslava Nezvala
Olbracht, Ivan: Loupeznik
éuhaj a »rozhoi^ceni« ëetnici
Osvald, Vâclav: Je uz snëmovna jinâ?
— Jubilcjni pfipominka
.
— ivriudî proietâri, proc
mlëite?
— Pûjdeme na Nëmce? . .
Pikal, Jaroslav: O dnesnîm
mlâcli
Pisa, A. M.: André Gide a
jeho zivotopisnâ zpovëd'
— Roman nezamëstnanosti
Rûf, Vâclav: Dramaturgie
rozhlasové hry? . . . .
— Rozhlas a reho zâklad
slovo
.
Schôner, Franiisek: Literatura nëmecké emigrace .
50ô
169
558
7
97
492
275
415
375
112
9S
55S
411
465
557
444
31
459
25
561
217
557
512
290
579
470
150
209
Smetâcek, Zdenëk: Budoucnost socialismu . . . .
— Deset let mîru . . . .
— Dollfu.ssova filosofie
dëjin
— Filosof, ktery je pHlis
zivy
— Francouz.sti socialiste na
rozcesti
— Jsou anglicti socialiste
proti demokracii? . . .
— Otaznik nad Evropou .
— Yystava fasistické revoluce
Subhas Chandra Bose:
Dnesni Indie
Snobr, Jan: Ceskoslovenskâ
literatura tolerancni 1781
az 1861
Tichy, Franiisek: Bàsnik
ceskoslovensky . . . .
Tille, Vâclav: Dva româny
o americkych divkâch .
Trager, Josef: Jeden ze
svëdkû .
176
84
241
555
64
525
109
4
9
56
152
544
242
Trojan, Josef: Ctyricet ceskych filmû cekâ . . .
55
Ûbytë lidové vychovy (Ktk) 514
Vanëk, Milos: Ferdinand
Peroutka a jeho Budovâni statu 101, 154, 225, 250, 295
— Jsou ci nejsou Slovâci
nârod?
529
— Lie a rub situace . . . 409
— Masarykova cesta k demokracii . . . . 27, 59, 78
— Pfed sjezdem sociâlni
demokracie
515
— Slovo k vlâdë — nebo
rec k dubu
577
— Tajemstvi prâcat aneb
trochu hitlerstëjsi klofâcism
125
— Z diskuse mladych pred
sjezdem sociâlni demokracie
369
Winter, Gustav: Umëni
V cislicich
149
Zieris, Karel F.: Americti
dëlnici a Rooseveltûv
pokus
457
Poznàmky
Aktuallty
Anketa Lidovych novin
(M. V.) . '.
Anonymita (Ktk) . . . .
Bezûtësny zivot (F. G.; . .
Byt ci nebyt (Ktk) . . . .
Co bude s lidovou vychovou? (Stanislav Rambousek)
Co je to reformism? (Z.S.)
Co s autonomismem? (Zdenék Smetâcek)
. . . .
Co s emigraci (Ktk) . . .
Ceské noviny a Slovensko
(Josef Dvofâk) . . . .
Dalsi mimorâdné opatïeni
(jh-)
Desatero a paragrafy
(Ktk)
494
187
15
515
555
505
42
255
502
555
259
Dobre se divejte, socialiste
(Ktk)
Domluvte dru Preissovi
(V.G.)
Drahy Karle éapku (M. V.)
Dvë nëmecké techniky
(Ktk)
Hitler a — umëni (av) . .
II duce, Fiihrer (V.G.) . .
Jaromërice nad Rokytnou
(J. Osmera) . . - . .
Je po sjezdu sociâlni demokracie (M. V.) . . . .
Jméno a materskâ rec
(Ktk)
K stâtnimu rozpoctu (-bâ-)
Kam se podëla (Ktk) . . .
Kartely (V.G.)
67
211
546
472
494
15
159
424
304
446
474
448
Kdo ma miti rozum? (jh-)
Knihovnické skolstvi (Kik)
Komunisté a vâlka (Z. S.) .
Konec demokraciel' (bp.) .
Kfiklavé pfipady (Kik)
.
Kultura na venkov?
(J. Bernât)
Liné stëstî (J. Ch.) . . .
Mëfit stejnym loktem (Ktk)
Mysi utikaji (Mi.) . . . .
Na nepravém mistë (Kik) .
Nac jsou penize (Ktk) . .
Nechtëji se stëhovat (Kik)
Nejvys.sî soudée ve sluzbë
reakce? (Josef Kraikij) .
Nemâte doma Komunisticky
manifest? (vo.) . . . .
Nestrannost a nezâvislost
(Z.S.)
O agrârni mravopocestnosti
(Z.S.)
O slovenskom studentstvu
dp)
Odbornikem snadno a rychle (J. B. G.) . 449, 477,
Opoustime demokracii?
(Kik)
Oslavy zemrelych spisovatelû (Ludvik Jehl) . . .
Otâzka pomnikovâ (J. Ch.)
Otâzka vysokych skol
(Kik)
Papezskv nuncius pan
Ciriaci
Petre Dni, autore (M. V.) .
Po sjezdu sociâlni demokracie (Kik)
Po sjezdu sociâlni demokracie (Red.)
Podivuhodnâ otrlost (Kik)
Podkasanâ soudnicka
(V.G.)
Politické soudy (J. H.) . .
Povinnost vdëcnosti? (Ktk)
Pro dvoji plat (Kik) . . .
Protistâtni cinnost (R.) . .
Pred rusenim vysokych
skol (A. T.)
8
281
190
255
377
155
352
554
506
186
67
565
67
156
254
472
162
280
496
425
72
580
187
281
90
474
496
235
157
14
40
578
40
86
Râj na svëtë (Ktk) . . . .
Rcvoltujici knëzi (Josef
Dvofâk)
Rozhovor s pacifistou
(M. M.)
Rozjimâni na konec roku
(Vâclav Guiwirih)
. .
S plânem anebo bez plânu?
(KPC)
Skripnikova sebevrazda
(Milos Vanëk)
. . . .
Slovenské knihy u ceskych
nakladatelû (Jdv) . . .
Socialism umîra (Z. S.) . .
Socialiste v défensive
(M.V.)
Soudnë uznany rozsafa a
prozîravec (M. V.) . . .
Strâze na svâ mista (R.) .
Svatobor se vyznamcnal
(-an) . . . "
Svëtci i kacîri (Ktk) . . .
Svëtovâ psenicnâ tragédie
(Ktk)
Svîtânî na universitâch
(F. F.)
Svoboda ducha (Kik)
. .
ëkola nârodni a skola obecnâ (Kik)
Tak zvanv dvoji plat
(Kik) .'
To je tajemstvi — socialismu (Frania Hron) . .
Uhli (V.G.)
Ûspory na studentstvu
(Jakub Eger)
. . . .
Ûstredni svaz es prûmyslnikû (V. Guiwirih)
. .
Uslcchtili lidé (Kik) . . .
Vâlka? (Mi.)
Ve jménu republiky (m. c.)
Viru V nesmrtelnost duse
(Kik)
Vitëzné nâmësti (Kik) . .
567
16J
255
5%'
162
40
158
86
258
12
12
15S
378
185
15
568
256
515
255
542
423
400
566
235
284
306
t63
Vlâda zastavila noviny (R.) 350
Volby bez volby (Ktk) . . 473
i-Vsenârodni*; koalice?
(Z. S.)
186
Yyjimecnâ opatfeni proti
tisku (Jan Hrabânek)
. 350
Yysokû byrokracie (L. M.) 154
Zase dvoji plat (Z. S.) . . 565
Informace
Anglicky vybor z ceského
bâsnictvi pfed rokem
1852? (Heyer)
. . . .
19
Autonomii vysokych skol
(Z. S.) . . '. . " . . . . 187
Babits Mihâly
(Franiisek
Tichy)
546
Cena za rozhlasovou hru
(v.r.)
584
Dëlnicïcy rozhlas (v.r.) . . 3 1 2
Deset let prazské rozhlasové stanice (v. t.) . . . 55 J
Divadlo v rozhlase (v. r.) . 408
Druhâ valnâ hromada Jednoty nemajetnych a pokrokovych studentû (Studenti) (m. b.)
571
Dvorak Arnost zemfel (jig) 402
Foto (Modernî fotografie a
a jejî funkce v sociâlnim
zivotë) (Peir Denk) . . 46
Francouz.sti novosocialisté
(Z.S.)
255
Frente unica antifascista
(Valda)
400
Globâlnî metoda (Kik) . . 542
Idéal moderni demokracie
(Z.S.)
566
Knizni vydâni dila Moderni clovëk a nâbozenstvi
(-k)
.570
Kolik potfebujeme lekavù
(Ty.)
15S
Konference Internacionâly
(Z.S.)
. . . . . . . 21!
Ministerské existeucnî minimum (Bernât)
. . . 447
Mojzis-Lom Stanislav o budoucnt'Sii Nârodniho cJivadla (Dvë prednâsky
o Nârodnim divadle) (jig) 479
N. S. D. A. P. V zrcadle
bibliografie (Kik) . . . 353
Nac jsou penize (Ktk) . . 517
Nedûvera v rozhlas (V. R.) 452
Nejedly Zdenëk o hudbë a
dnesku (E. M.)
. . . . 551
Nëmci, Francouzi a cernosi
283
(Z.5.J
Nëmecti spisovatelé (Z. S.) 545
Nova socialistickâ strana
(^.S.)
Novotny Miloslav o vyvoji
ceské cinohry (Dvë prednâsky 0 Nârodnim divadle) (jig)
479
O dîlc Terézy Novâkové
(J.B.G.)
521
O obchodni politice doktor
Kramâf mluvî (M. V.) . 256
Poklesla v Nëmecku nezamëstnanost? (Michael Ard) 303
Pomoc videnskym studen16
tûm
Pozadavky anglickych socialistû (Z. S.)
. . . . 352
Prazâkovâ Klâra (J. B. Ù.) 332
Profesor Krejcî (R.) . . . 162
Rozhlas
(v. t.) . 168, 240, 264, 555, 575
Sjezd francouzskych socialistû (Frania Kocourek) . 89
Spisy Jakuba Arbesa . . 545
Studenti (m.b.) . . . 5Q0, 547
Salda o politické poesii
452
(K. Milcovâ)
Trade Unie (Z.S.) . . . . 254
Tuma Roman (J. T.) . . • 428
Tyden dëtské knihy (M. M.) 517
Univ. prof. Franiisek Pastrnek (J.B.C.)
. . . . . 378
Universitnî profesor Frantisek Krejci (Kik) . . . 474
9
Valnâ hromada Spolku es.
prâvnîkû Ysehrd (Studenti) (m.b.)
522
Yodâk Jindfich o idci Nârodnîho divadla (Slavnostni pfednâskovy cyklus 0 Nârodnim divadle)
(-hb-)
454
Kni2nf
Aida Jan: 2alâf smichu C-fcj
Almanach Kmene 1953 az
1954 (Ktk)
Architektura a spolecnost
(jvf)
Bahâ U' Ilâh a nova doba
(ak)
Barbusse Henri: Zola (M. F.j
Benes Josef: Tvofivâ inteligence v teorii (V. Tardy)
Benesovâ Bozena: Rouhaci
a oblouzenî (Jos. B.) . .
Benda Antonîn: Bulharské
ohlasy (M. M.) . . . .
Bibliografie socialismu
(Knizni seznamy II) ('iSr/A-j
Biskup Josef: Okno (L.J.)
Brouk Bohuslav: Psychoanalytickâ sexuologie
(Ktk)
Bulin Hynek: Prâvnî teorie
a praxe (Z prâvnické literatury) (F. F.) . . . .
Catherovâ Willa: Farmâf
Rosicky (M. M.)
. . .
Ctenârova pfirucka (Knizni
seznamy Y.) (Kik) . . .
Dëtské jevistë (Knizni seznamy IL) (Kik) . . .
Dobré knihy do verejnych
knihoven (Knizni seznamy I.) (Kik)
Durych Jaroslav: Yâhy zivota a umëni (Teorie tvoj^enî) (AMP)
Dyk Viktor: Mladost
(Jos. B.)
Einzig Paul: The Economie
Foundations of Fascism
70
420
58588
259
555
556
570
261
llô
25vS
190
259
555
509
115
92
17
570
Z casopisù Cinu zaslanych
16, 45, 69, 89, 117, 159, 165,
^
188, 255
Za Karlem Vankem (Milos
Vanëk)
71
Zacâtky socialistického hnuti v Jugoslavii (Julka
Chlapcovâ)
544
referâty
(Z literatury o fasismu)
(Z.S.).
.
91
Fabricius Johan: Divka
v modrém klobouku
(Jos.B.)
550
Félix Emil: Literârni Plzen
v obryse (L. Jehl) . . .
567
Fendrych Miroslav: Reforma pfirodovëdného vyucovânî na stredni skole
(J-O.)
190
Fischer Otokar, kniha
o jeho dile ^B. iV.J . . . 215
Frank J. M.: 2ivot jedné
z nâs (M. M.)
285
Frey Jaroslav: Maly prûvodce literaturou pro zeny (Knizni seznamy lY.)
(Ktk)
284
Fringilla: Dcerusky pani
Veselé (S. N.j
189
Frinta A.: Nase tiskové
orgâny slovanské vzâjeranosti (Knizni seznamy
IV.) (Kik) . . . . . .
284
Galsworthy John: Yenkovské .sîdlo (M. M.; ,- • • US
Gjorgjcvic-Chlapcovâ J.:
Osudnâ chvile feministického hnuti (Dva spisky
o zenâch) (Milos Vanëk) 507
— Sexuâlnî reformy a roynoprâvnost muze a^ zeny
(Dva spiskv o zenâch)
(Milos Vanëk) . . . .
507
Green Julien: Vzpoura
Adrieny Mesuratové (R.) 213
Grmela Jan: Dravy proud
(B.N.)
21.-»
Hampl Frantisek: étësti na
kfizovatce (Jos. B.) . . .
Hemingway Ernest: Pétstovâkû (M. M.)
— S Bohem, armâdo ! (M. M.)
Herrmann Ignât: Pribëh jednoho dnc a jiné historkv
(M. M.) . . ' . . . . " .
Hrabë Karel: Kytka na hrob
Vladimira J. Prii.si (R.) .
Hrbek Frantisek: Otevfené
okno (J.O.)
Chaloupka Adolf a Skâla
Antonin: Repertoirovâ
pî'irucka (Ktk) . . . .
Informace novym vysokoskolâkùm (Kik) . . . .
Istrati Panait: Bodlâcî Baraganské (S.)
Janousek Karel: V novv
den (J.p.)
404
501
521
48
509
141
92
404
190
'. Ul
Jerâbek Cestniir: Svëtlo na
pfidi(Jo.<;. B.)
19
Jirâsek Alois: Staré povësti
ceské (Jos. B.) . . . .
448
Kalus Josef: Yzpominkv
(b.)
.
•.
Kaplicky Vâclav; Bomba
V parlamentë (R.) . . .
Kesten Hermann: sfastni
lidé (M. M.)
Kisch E. E.: Zajatec llitlerûv (Jos. B.) . . . .
von Kleist, Heinrich: Die
Verlobung in St. Domingo (-k)
Kniha Ijjob (-k)
. . . .
Knihovna l'isti^ednî sociâlni
pofisfovnv (Knizni seznamy TIÏ.) (Kik) . . .
Koudelâk Josef: Zlatâ srdce
(J.p.)
Krejci Frantisek: Hegelova
filosofie dëjin (Z filosofické literatury) (F. F.) .
Krhovskâ-Doleckovâ Marie:
Ze Slovâcka (M. M.) . .
Krysa V. J.: Pomnënky
z ceskych hfbitoYu (j. O.)
20
53"
260
403
166
427
164
476
18
19
166
Kfc^sfan Frantisek: Smich
v knize (Ktk)
Kubâlek Josef: Metoda normâlnich slabik (J. O.) .
Larrouy Maurice: (îevolucionâf (Jos.B.) . . . .
Ledcrer Joe: Tri dni lâskv
(M. M.)
".
Lehmannovû, Rosamund:
Nejasnâ odpovéd (M. V.)
z Lesehradu Emanuel: Schodistë pfeludû (Jos.B.) .
Linhart Josef: Svycarsko,
zemë nejsirsî demokracie
(R.) . •
.
Literârni brigâda Mladé gardy: Pozdrav Pai^izi (M. M.)
Lodgc Oliver: Vëda a pokrok lidstva (Jik) . . .
— Vyvoj a stvofeni (Z filosoficlié literatury) (F. F.)
Mach Josef: Yeselâ mysl
(M. M.)
• . .
Majerovâ-Lada: Vcselâ kniha zvirâtck (Aug. Jar.
Doley.aJ)
Malraux André: Dobvvatelé (M. M.)
Mann Thomas: Mario a
kouzelnik a jiné novely
(M. M.)
Meisnerovâ Vil ma: Dëvcata
a vojâci (A.Hujerovâ)
.
Méric Victor: Zlocin starych
(M.V.)
Morand Paul: 1900 (M. M.)
Morâvek Jan: Plavci na
Sâzavë (M. M .j . • ••
Morley Christopher: Dëti
ve "snâch (M. M.) . • •
Mnkerji D. G.: Kasta a vyvrzeny (vdc)
Munthe'Axcl: Kniha o li.ïcch a zvifatech . • •
Necasovâ-Poubovâ M.: :^ivot
V rodinâch nezamëstnanvch dëlniku (M. V.) . .
Nëmec Frantisek: Alibi (R.j
425
16"
569
118
580
448
570
95
581
18
258
568
48
95
117
165
20
118
476
426
405
214
309
//
Neubauer Zdenék; Pojem
stâtnîho ûzcmi (o})rava)
Neumann S. K.: Enciâny
s Popa Ivana (Jos. B.) .
Nor A. C : Italské léto
(M. M.)
Nosovsky Karel a Prazâk
Vilém: Soupis ceskoslovenské literatury za léta
1901 — 1925 (Knizni .seznamy Ylli.) (Kik) . . . .
Ortega y Gasset: Vzpoura
davû (Mi.)
Pedrazzi Orazio: Praha
(M. M.)
Pernica Bohuslav: Y zâsefi
hor (J.O.)
Petrus Jan: Tvrdé palice
(Jos.B.)
Prochâzka Adolf: Zalobni
dûvod (Z prâvnické literatury) (F. F.) . . . .
Prochâzka Fr. S.: Yosy
(Jos.B.) . . . . . . .
Pfîrucni katalog zâkovské
knihovny stâtniho es. reâlného gymnasia v Kromërizi (Knizni seznamy
VI.) (Kik)
Rada Y. a zâk J.: Dobrodruzstvî sesti tram pu
aneb Nové povësti ceské
(b.)
Raleigh IL M.: Zamënënâ
zavazadla
Reich Annie: Co povies svojmu decku (J.O.) . . .
Rosny J. H.: Oci. za nimiz
sla Pafîz
Rosûlek J. V.: Sprâvné dëvce (B.N.)
Ruda Jiri: Zlaté hnîzdo (S.)
Sbornik êedesât let MUDra
Zdenka Foustky (R.) . .
Seznam knih katolickfch
spolkû V l3sti nad Orlici
(Knizni seznamy III.)
(Kik)
Seznam knih mëstské kni12
286
19
258
519
141
20
141
569
260
52ï
405
20
587
167
588
215
189
119
164
bo\n) \ Ceskérn Brode
(Knizni seznamy H.) (Kik)
Shaw Bernard : Drobnosti
(Drobnô spisy Shawovy)
,. iiig)
".
Sirius: Proti revisi (Frantisek Benes)
Slaminka Vladimir: Maly
vsevëd IL (J.O.) . . .
— Maly v.sevéd ( J . O . ; . .
- Svët v novvcli cislecli
(J.O.)
Slavik Bedrich: Ondîej Pïikryl (-k) . . . . ' . .
SlavinLev: Dédie (Româny
revolucni a sovëtské)
(M. M.)
Slovenskâ obecnâ kniznica
mesta Presova (Knizni
seznamy IL) (Kik) . . .
Sokol-Tiima F.: Mrtvé tajemstvi
Soucasné divadlo u Slovanû (jtg)
.Spâcil Jindfich: Putovnî
skoly V lidovychovë (J. O.)
Speyer Vilém: Vojna a kocky (M. M.)
St. Exupéry Antoine de:
Nocni let (M. M.) . . .
Stevenson R. L.: Klub sebevrahû (M. M.)
— Ûnos (M. M.)
Studijnî knihovna Masarykova ûstavu (Knizni seznamy III.) (Kik) . . .
Svoboda F. X.: Yzrusujici
zeny (Jos.B.) . . . . .
sima Jaroslav: Scxuâlni reforma (L.J.)
f^tech Vâclav: Sladké vody
(Jos.B.)
Storch Eduard: Y seru dâvnych vëkii (hjs) . . . .
Taufer Jifi: Sach mat Evropo (J. O.; . . ^. . . .
Tilschovâ A. M.: Fany
(Jos.B.)
116
555
240
556
47
47
426
44
116
476
166
214
47
521
165
259
164
448
142
425
285
259
380
Tolstoj Alexej; JIzda do
pekel (Româny revolucni
a sovëtské) (M. M.) . . .
Toman Josef: Clovëk odnikud (Jos.B.)
Undsetovâ Sigrid: jcnnv
(M. M.)
'.
Vcelicka Géza; Y zemi hâkového kfize (R.) . . .
Vokâcovci Mario: Prvnî povîdky ( R . ) ^ . . . . . .
Vondruska F. A.; Na rozcesti (L. Jehl)
44
569
117
261
261
476
DIvadelnf
Besier Rudolf: Wimpole
Street 50 (jig) . . . .
Bulgakov Michajl: Bîlâ
garda (jig)
Daktyl na jevisti (M. O.) .
Feldman Miroslav: Zajic
(Divadlo) (jLgj . . . .
Hilbert Jaroslav: Sestra
(Divadlo vcerejska a divadlo dncska) (jig)
. .
Jasieriski Bruno: Pics manekynû (Dramaturgické
omyly) (jig)
Kâstner: ?Jvot za nasicli
dnû (Divadlo vcerejska
a divadlo dneska) (jtg) .
Klokoc Jan: Aladin (Divadlo) (jtg)
Kolâr Josef Jifi: Prazsky
zid (Dramaturgické
omyly) (jtg)
453
454
429
525
286
554
286
572
Vozka Jaroslav: Litva (Mi.)
Wassermann Jakob: Co
platuo clovëku (M. V.) .
Wast Hugo: Ncûprosnâ
(Jos.B.)
Wells LLG.: Diktâtor
(Jos.B.)
Wierer Rudolf: Stât a cirkev (Z prâvnické litcratury) (F. F.)
Za socialistickou architekturu (jvf)
Zweig Stefan: Strach (M. M.)
356
549
44S
500
259
501
500
referâty
Lichtenberg Vilém: Komu
biih dâ ûfad (jtg) . . .
Mahen Jiri: Clown Cokolâda (jtg)
Marek Petr: Bankovni zâvod Bankrot a spol. (Divadlo) (jtg)
Mrstikové: Mary sa (Divadlo) (jtg)
O Casey. Seau; Stfîbrnâ
cise (M. M.)
Passeur Steve: Nefcstnâ
zena (jig)
Schiller Friedrich: Valdstejn (jtg)
. . . . . .
Vcelicka Géza: Kavârna na
hlavnî tfidë (jig) . . .
Voskovec a Werich: Osel a
stin (jtg)
550
550
575
524
21
582
585
450
5S5
554
H u d eb n f
Koncert Hlaholu (E. M.) . . 405
Letosni program Ceské filharmonie (E. M.) . . . 502
Martinû Bohuslav: Ôpalicck
(E.M.)
510
referâty
Smetanova Ma vlast v pûvodnim znëni (-kb) . . 42S
Talich Vâclav (E. M.) . . . 502
Tï-eti koncert Prazského pëveckého sdruzeni (E.M.) 502
Vytvarnické referâty
Akvarely soudobych prazHolan Karel (Prchled vyskych umëlcû v Galerii
stav (Jindfich
Chalupe558
dra Feigla (Prehled vycky)
stav) (J.Ch.)
. . . . 572
13
Holy Miloslav (Plehled vystav) (J. Ch.)
591
Mestrovic (Jindfich Chalupecky)
21
K vyrocni vystavë Akademie (Smysl a pedagogika Akademie)
(Jindfich
Chalupecky)
94
Prager Sécession (Prehled
vystav) (J. Ch.) . . . .
572
Prvni vystava Nezâvislych
(Prehled vystav) (Jindfich Chalupecky) . . . 359
Soubornâ vystava Vincence
Bene.se (Prehled vystav)
(Jindfich Chalupecky) .
.Styrsky Jindfich a Toyen
(Prehled vystav) (J. Ch.)
Vanicek Bedrich v Druzstevni prâci (J. Ch.) . .
Yystava Jana Zrzavého
(Jindfich Chalupecky) .
Vystava zakladatelù jednoty umëlcû vytvarnych
(Jindfich Chalupecky) .
Vystava Zdenka Rykra
'(J.Ch.)
557
590
526
406
407
455
FI I m o v é r e f e r â t y
Americké filmy (ji) . . .
Don Quijote (jt)^ . . . .
Dvanâct zidli (Filmy Ylasty JcJuriana (jt) . . . .
Erotikon (Nové ceské filmy) (jt)
Filmové premier y (jt) . .
Filmové titulky (jt) . . .
Filmovy kuryr (jt) . . .
Jeho poslednî noc (Anglicky a svédsky film) (jt) .
Jestë Prodanâ (jt) . . . .
Jsem dëvce s certcm v tële
(Krvâky nebo limonâdy ?)
(Josef Trojan) . . . .
King Kong (Pfedpotopni
hrûzy) (jt)
Madla z cihelny (Kontingent a umëni) (jt) . . .
Na slunecni stranë (Nové
ceské filmy) (jt) . , .
Nase kina budou krachova? (ji)
Pernikovâ chaloupka (ji) .
Polâckûv Dûm na pfedmësti (bz)
Programy prazskych kin
(ji)
Propaganda filmem (ji)
.
14
119
120
311
526
120
511
555
374
574
288
310
311
526
262
503
354
451
505
Propagace hitlerismu filmem — u nâs (J. B.) . .
Reklamnî fotografie pro
cesky film (ji) . . . .
Revizor (Satira v ceskérn
filmu) (ji)
Ostrov démonû (jt) . . .
Prodali Prodanou nevëstu
(jt)
Prodanâ nevësta (M. O.) .
Reportâz o Vyloku (filmovâ reportâz) (jt) . . .
Reportâz ze zelezâren (Filmovâ reportâz) (jt) . .
fteka (bz)
Skfivânci pisen (Prvni katastrofa ceského filmu)
(J. Broz)
Svitâni (Jâra Broz) . . .
sest zen Jindficha VIII.
(Anglicky a svédsky film)
(ji)
U snëdeného krâmu (jt) .
Vccery retrospektivni (ji) .
Zem spieva (jt)
Zemë ziznî (bz)
Zrzek (jt)
Éivot je pes (Nové ceské
filmy) (ji)
480
505
310
526
191
5S4
96
96
560
168
215
573
431
526
430
360
46
526
Dopisy
Den Petr 0 kritice své knihy
(R.)
49()
Dopis z Yidnë (Bohumir
Kolâf)
142, 590
Milv pane Milo l i b a n e !
(Franiisek Tichy) . . .
236
Pvcd zavfenymi braiiami
(Karel Bëlsky) . . . .
261
Feuilleton
Kopta, Josef: Nâramné pfibëhy blâzna Padrnose .
Sylvestrovské ëteni (R.)
Kursiva
Sirotek v Radhosti (Vâclav Lacina)
. .
Prâzdninovâ (Jdv) . . . .
Mluvnickâ (Herrioi) . . .
O vyvozu limonâdy (Kik)
Muz a zena v odivâni (Ktk)
Znâmy politik (R.) . . .
O politice (Z.S.) . . . .
Omezovâni porodnosti (R.)
Prâce pro mir (Mi.) . . .
O nëmecké manzelce (R.) .
Do Vinofe a okoli! (-Smp-)
Ctenâf V ùzkostech (Bernât)
O tom, jak protestuji
O soutëzi na pomnik (J. H.)
O zruseni urazû (Ktk) . .
48
72
96
120
145
168
192
216
240
264
288
512
560
584
Mezi
Také jednou Svaz nârodnîho osvobozeni
. . . 494
586
nevàznà
O dobré rade (Mi.) . . .
Jako dozvuky (R.)
. . .
O senâtorské polemice (va.)
O pfiznivém podnebi (M.) .
A bylo také nutno sniziti polozku vyzivného
hradnich medvëdû ze 7
na 5 tisic (Valda Katz) .
Nebylo by uz na case (Vâclav Lacina)
O tom nâbozenském citu
^ Slovâkû (Kik) . . . .
Filosofskâ historié (Vojta
Skalàk)
O uznânî SSSR (M. V.) . .
408
432
456
480
504
528
552
576
592
ràdky
Proroctvi
(Z. S.)
Anatola
France
557
Vyobrazenf
Kopta Josef (Z Milostného
almanachu Kmene) . .
24
CItàty
Masaryk
T. G. 222, 562, 574, 586, 417
Kesten Hermann
252
Opravy
521, 570
15
Qp
TYDENIK
V
t
R O C N I K VI 1 9 3 4
REDAKÔNf
FRANTISEK
KRUH
FAJFR, JOSEF KOPTA,
BOHUSLAV
KOUTNfK, MARIE MAJEROVÂ, ZDENËK S M E T Â Ô E K ,
M I L O S VANËK
VEDOUCf
REDAKTORKA
MARIE
1934
ÈIN • PRAHA
MAJEROVÂ
Obsah
Verse
Aida, Jan: Hlad . . . . 447
Bures, Miloslav: ftijen na
horâch
1046
Holas, Milos: Podzimni
. 1088
Hofejsî, Jindfich:
Ranëny 545
Hrbek, Franiisek: Tvâf
v mlze
1071
J.B.: Mlady inteligent . . 122
Kouba, Prokop: Monolog . 255
Kubes, Ludék: Unavené
vody
1165
Lacina, Vâclav: Bâsen n^
oslavu padesâtileti kteréhokoli Nârodniho divadla 216
— Krise literatury . . . . 543
— Pripitek
1200
— Sekretâri vsech zemi,
spojte se!
48
— Tô nejhlavnëjsi po uznânî SSSR anebo 2 recepty
na politiku vychodnî . 781
Muhsam, Erich: Nârode
myslitelû!
810
Salus, Wolf: Lied . . . . 171
Sonka: Ira Herzen Europas 1019
— Zeitgeister
373
Siehlik, Ladislav: Az . . 1048
— Naposled
62
Vokâc, Karel: Cesta do sebe 973
^Mâj
.511
— K zîtfku
367
Èlànky
Anketa tydeniku Cin o pfekladech
315
Bëhounek, Vâclav: Ruskâ
literatura za nasich dnû 387
— Sjezd sovëtskych spisovatelû
900
Bëlsky, Karel: Pod dojmem
katastrôfy
25
Bid/as, Miros/ao.-Protisovëtskâ liheri cîslo druhé . 603
— Ûspory na vysokém
skolstvi
529
Brabec, Josef: Koptûv pj^ispëvek k dëjinâm dvojnika
178
Broz, Jâra: Nëmeckâ literatura V emigraci . . . . 181
Brûgel, Fritz: Duchovnî
tvâf rakonské diktatury 656
— Fasism jako fasism . . 846
— Smrt vlâdne Rakousku . 721
Capek, J. B.: Kritika revolucniho nâbozcnstvi . .1179
— Staronové dilo Masarykovo
. 725
Cechâcek, Jaroslav: Blizi se
hospodarsky vzestup? . 121
— Hitlerûv prvni mâj . . 484
— Jednotnâ fronta
. . . 802
Cernik, Artus: K literârnimu Magnitogorsku ? . . 1009
—Novp kftîzky ëeské poésie 750
—Roman chijdych . . . 114P
—Z jiové ceské poésie . . 417
Cervin, Alois: Cesi a Ukrsjinci
772
— Jak pomâhat ncnûm? . 630
Denk, Peir: Sovëtsky ctenâf
mluvi k'autorûm • • • 1157
Dovalga, Prana^: Mladâ
Litva
207
Dvofâk, Josef: O jedné —
pry — generaci . . . . 1086
— Roman vzdoru . . . . 205
Epsiein, JuUus: Klpsâ proletâfskâ vûle k moci? . 1160
Fajfr, Franiisek: Beznâbozenskost a plodnost . , 415
— Boj o filosofii v socialismu
339
— Demokracie — aie s vyhradou
2
— Kïesfau nebo Antikrist
pfikryty?
99
— Nivelisace dnesni spolecnosti
1011
— Prvni mâj socialistického
inteligenta
385
— Viden, Amsterodam, San
Francisco
700
Fierlinger, Zdenëk: Krise
z nadvyroby nebo krise
z podpotfeby? . . . .
219
— Moznosti a hranice dnesniho ûvërového hospodâfstvi
989
— Nâs hospodarsky pomër
k Sovëtskému svazu . . 1187
— Nâs politicky pomër
k Sovëtskému svazu . .1211
— Pokrok V nârodohospodâîském mysleni . . , 395
— Sobëstacnost vyrobni a
kapitâlovâ
707
— Sociâlni demokracie dues
a zitra
147
— Vefejné investice v nârodnim hospodâfstvî . . 1082
Fischer, Otokar: Rasy . . 75
Foustka, R. N.- Socialistickâ cesta z krise . . . 756
Fraenkl, Pavel: Roman o
poselstvi cistého mlâdi . 938
Frank, J. V.: Krohûv sociologicky fragment bydleni 344
Goudron, Jean: Krise parlamentarismu také ve
Francii?
217
Gôiz, Franiisek: Divadlo
V pferodu . . . ' . . . 155
— Dnesni roman v pferodu 747
— Lyrické cesty od samoty
k druznosti
562
— Lyrika jako zrcadlo évoluée svëta
58
— Mladâ hercckâ generace 874
— Situace ceské lyriky . . 81
— Zâpas o novou românovou formu
775
Guiwirih, Vâclav: ôeskonèmecké penize . , . .1177
— Politika a penize . . . 1081
— Rozhlas jako nâstroj . , 493
— Rozhlas, nâstroj kultury 279
— llozsiieni zâkladny . . 649
— Sluzebnost politickému
zlu
865
— Socialisticky aklerikalism?
289
Hartl, Anionin: Lyrik podkarpatoruské bidy
. . 781
lieym Stefan: Jak se pfipravuje soud nad Thalmannem?
1057
Hora, Josef: Obtize priimyslnického românu . .
5
— Saldovy Mladé zâpasy a
dnesek
1154
Hrabânek, Jan: Aspiranti,
praktikanti, volontéfi
. 841
— Mûze se demokracie brâniti prostfedky nedemokratickymi?
586
— O zâchranu dorùstajîci
mlâdeze
313
— Politické zjednoduseni . 49
— Pro kontrolu verejné
sprâvy
913
— Rozpoustëni politickych
stran
1061
— Velkâ stâvka textilâkû
v Americe
880
— Zbytecné reformy . . . 1129
Hfivna, Kvëioslav: Obilni
monopol
769
Chalupecky, Jindfich: Dilo
Antonîna Prochâzky . . 398
— Krâsné umëni . . . .
277
— Kubinûv realism . . . 1162
— O tom ceskérn modernim
umëni
34, 63
— Podobizna
842
— Pfelud kultury . . . .1114
Janâcek, Emanuel: Bafûv
plebiscit
1055
Jehl, Ludoik: Hlasovâui
V Sârsku
1157
Kolâf, Mila: Republika za
Pyrenejemi
851
— Sârsko, otaznik Evropy 757
Kopal, Anionin: Koalice
v koalici
625
— Vitëzstvi, ktcré të.si a zavazuje!
675
Koudelka, Jaroslav: Upton
Sinclair — demokrat
. 78
Koutnik, Bohuslao: Aktuâlnost nâbozenstvi . . . 891
— Audrej Hlinka . . . . 1042
— Druhy dil Cesty demokracie
195
— Dva globalisté . . . . 174
— Dvacet let
697
— Dvacetileti jindy a dues 590
— Eros a nârodnost . . . 942
— Eskamotâz s vlâdou
ducha
102
— Hitler na vrcliolu . . . 745
— Plitlerova cesta k moci 1182
— Kdo ma byt socialistou? 555
— Krise stranictvi . . . . 265
— Lenin
460
— Listy, jez ho dosly . . 50
— Mecenâsi a filantropové 588
— Nëmecké ano . . . . 795
— Politickâ smrt . . . . 985
— Socialism a nâbozenstvi 1109
— Sociâlni demokracie a
nâbozenstvi
1205
— Svâr psychoanalysy a
marxismu
7
— èikmâ piocha demokracie 561
— Volby pomërné a vëtsinové
409
— Zâkonodârci a novinâfi . 601
— Zdivoëely malomësfâk . 242
— Zrada neutrâlû . . . . 1064
Koutnikovâ,
Lidmila:
K Râdlovë filosofii . . 150
Kovâf, Vâclav: Ferdinand
Kahâuek, nyni zemëdëlcc 889
Krâl, Josef: Za profesorem
Frantiskem Krejcim . . 507
Kropâc, Franiisek: Paul Valéry a pan Teste . 971, 986
Kubinsky, O. W.: Cesta Panevropy k fasismu . . . 825
Lacina, Vâclav: Satira stâle
svëzi
929
Langer, Franiisek: Spoluprâce divadel
. . . . 465
Levy, Oiakar: Soudoby roman francouzsky . . . 297
Louda, Zdenék: Dûsledky
z katastrofy
75
Majerovà, Marie: Dva tony
ceské prozy
1046
— Plânovity Kallinikov . . 455
— Spisovatelé a nova vâlka 727
— Tfidëni diichû . . . . 1105
— Yeliky zâkon
1
— Zeny proti fa.sismu . . 241
Mann, Heiîirich: Diktatura
mysleni
458
Markup, Franiisek: Priklad
prvnich
505
Mariinek, Josef: Slzici
Amerika
967
— Troji emigrace . . . . 1201
— Z daleké pevniny . . . 852
Mathesius, Vilém: Krâlovskâ ceskâ spolecnost nauk 1202
— O cestu k jazykové kultufe
579
Mencâk, Bfciislav: Bâsnik
a spolecnost
290
— Doslov 0 formalistech . 104
— Marxismus a teorie kultury
608
— Od nové estetiky k nové
tvorbë
1154
— O sporu dvou estetik . 1058
— Rusky formalism . . .
58
Mukafovsky, Jan: K ceskému pfekladu éklovského
Teorie prôzy
125
— O rytmu v modernim ccském bâsnictvi . . . . 551
Mûnzer, Jan: Roman na
ukâzku
155
Navrâtil, Josef: Kdy vstane
vesnice z mrtvych? . . 424
— Mezinârodni snëni filosofû
866
— Nejvyssî soud soudil profesora Krohu
585
— Proti proudu
548
— Zâhada »stfednîho stavu< 957
Nebesâf, Jaroslav: Englis a
deflace . . . . . . .
86
— Englisoya vychodiska . 55
— Na konec dopadne v.se
jinak
567
— Nejeii usnadnovat ûvëry,
aie také nutit k investicim
251
— Novy mënovy zâkon a
nebezpec/ zdrazovâni . 172
— Problémy demokracie . 924
— Rozhodnuto — a co dâle? 145
Novotny, Jôza: Baroknî lidé 571
— Konec chudoby v Kalifornii
945
Novy, Karel: Jestë jednou
se vracime
1088
Ocadlik, Mirko: Nova hudba alla turca
657
— Zfizeny Stravinski j . . 443
Osvald, Vâclav: Chudi mezi
sebou
472
— Vecernikovâ inflace . . 961
Osmera, Josef: Dëjiny cesko.slovenské literatury
V iCeskoslovenské vlastivëdë
517
Paulus. Erich: E. F. Burian
+ kolektiv
800
— Oppenheimovi . . . . 412
Pavel, Josef: Tvâf mladého
Slovenskâ
564
Pesina, Karel: Zlatâ mlâdez 1150
Pisa, A. M.: Dva româny
své doby
555
— Tfi româny
222
Pisiora, Anionin: Snahy
modernîho lékafstvi?
. 295
Planansky, Karel: Biologie
proti demokracii? . . . 962
Polan, Bohumil: Cesky roman o zivotnîm kontrapunktu
50
— K novému vydâni Mucenek
486
— Knapûv navrât k pfidë . 247
8
— Kronika a pamflet v românu
703
— Pro slâvu vsednîho zivota 1190
— Slovensky roman o problému rasy
1016
— Vancurûv Baron Prâsil . 1106
Prochâzka, Rudolf: O té
normalisaci a jejim okoli 577
Pfikryl, Bohumil: Tvâfî
V tvâr Sovëtskému svazu 45?
Rut, Vâclav: Dëti a rozhlas 155
Sekla, Bohumil: Boj eugeniky s degeneracî . . . 682
— Omezovâni porodnosti a
a kontraselekce . . . . 660
— O novou populacnî biologii
653
— Populacni otâzky a socialism
541
Schôner, Frantisek: Hf.eby
do rakve nëmcckého fasismu
559
Siebenschein, Hugo: Jakob
Wassermann a Ceskoslovensko
26
Smetâcek, Zdenëk: Co skodi demokracii . . . .
12
— Degenerace komunismu . 97
Stefan. Paul: Kam spëje
hudba?
269
Siehlik, Ladislav: Ceskâ
vesnice
806
Sirnadel, Josef: Bida pod
Beskydami
615
Svoboda. Emil: Pomsta je
spatny lék
871
Skrach, V. K. : Edvard Benes 481
Sourek, Karel: Ôeskë vytvarné casopjsy . . . . 755
— Karikatura a humor . , 489
Tetauer, Frank: Stal se
Shaw fasistou? . . . . 351
Trâger, Josef: Dostojevskij
na jevisti
512
— Gotzova likvidace divadelnîch bojû . . . . . 819
— Moskevsky divadelnî festival
915
— S nové perspektivy . . 201
— Z divadelnî literatury . 678
Trojan, Josef: Kdo je pro
demokracii ;*
Vâclcioek, Bedrich: \ |)âd
vesnice do ,s\ëtovvclj iitcratur . . . . ! . . .
Vanëk, Milos: O hospodarsky plan
— llakousku lira se zivotcin
— Reforma demokracie . .
— S|)ra\e(llnost bozi — clovëci soiidiiicfvi . . . .
Vejclwdu-Ambras.
Miloè:
B r a n n o s t a lëlcsnâ \ ychova
Vozka, Jaroslav: Fasism ve
Francii
-— lm])crialistickâ povaha
modeiii! vâlky . . . .
— Jediiolnâ fronta — zâiiik
kartelii levice . . . .
— Stia Gregora Slrassera
nad Nëmeckem . . . .
11'>5
627
198
169
53?
14
435
705
713
896
— Ti-idni boje v Tfeli fisi 612
Winier G.: Gil Hobles —
jeho proo-rain
. . . . 1091
— Gil Rohles — kalolik a
rei)iiblikân
]062
— Kdo j e to Gil Uo])le,s':' . 1055
— Ma via si
155
— Montagne versus G. B.
Shaw
22?
— Novc lilorârni klasifikace 467
— \ ysta\ a V\illiciina Mortise 652
Wôicken, Fritz: J a k si ziji 81?
— Lod' je .spiistciia
1014
Zicr/,s. Karel F.: Hillcrovskâ proj)agancla v Americe
559
— Pûl stolcli Fabiânské s])oleënosti
89
— Ivooseveltova r o ë n i bilan ce
274
675
Poznàmky
Aktuality
A jestë aspiranti (j.li.) . .
Aby zâdnî ëtenâïi nel)yli
ohlupovâni r./ose/rc//;c'A-;
Alpinka (V.G.)
Antiglobâlni psychosa
a^-^-)
Autonta nejvyssiho soudnictvi (F. F.)
Bartolomëjskâ noc (Kik) .
Bartos Jan odpovidâ na
litokV f M . O . ;
. . . .
Benes, fotbal a ])ropagaiula
(J.B.)
,
Bez distance (V- Guiwirih)
Boi 0 dusi zloëincr
JO W r ) ' ' ' " ' ' '
(U.IV.K)
. .
.
,
•L?o 'ri'""'^ '•• -î^'^'^^^''^'"
(O.S.R.)
. . .
BOJ proti mnrxismu (ktk)
Bratfe générale Krejci, scfe
generâlniho stâbu (X. Y.)
1021
68
78?
20<)
?3S
641
995
645
1096
..o
^68
505
2'J8
42
Célibat vcstâlnich l'ifadech
(M.Z.)
. . .
42?
Cenv ublî se zkoumaii
(V.G.)
. . . . . . .
159
Co se dëjc mezi studcntv?
dp.) , . . . .
.• • 558
Co souvisi s pïijimânim
mlâdeze do vc'iejné sluzby (Jan Hrabânek)
. . 474
^^,Â^?,V^^]^^
^''^^^ ''''«^
^ (O.n.Kubinskij)
. . .
16
«^'^'"Vl ^^\\ ^ P t o n Sinclair;'
i./oza fiovolnii) . . . . 1145
CXvskoslovciisti spisovatelé na
- moskevském sjezdu (F. B.j 931
Ccstî spisovatelé (V. G.) . .1194
etyricet liodin? (V. Gui'^^•'"^'0 • • •
.618
Dëlnickâ olvmpiada
(V.Guimjrth)
354
Demokracie dëtcm
(Julius S(ein)
759
Divisnî général Krejci (R.) 110
Dodâvkovâ politika (J.K.) 977
Dopisy, dopisy! (Jôza Novotny)
.
17
Dotaz na profesora Emanuela Radia
(Miloslav
^efrna)
1119
Dr Preiss se stydi (V. G.) 642
Dûm zemëdëlské osvëty
(V.G.)
885
Dva muzi ve dvou nârodnich clunech
(Bohumil
Pfikryl)
951
Emigranta Komenského
(Ktk)
1215
Farskâ kuchynë (Kik) . . 107
Fiat pelargonia, pereat
mundus!
742
Film a rozhlas (V. Guiwirih)
408
Gajda je hotov (—ov.) . . 882
Globâlni metoda (Ktk) . . 621
Hâdâni o literaturu (R.) . 550
Halikova chvala selstvi
(J.N.)
857
Hitler v Americe (Jôza Novotny)
787
Hlavy do pîsku (Hofejs
Jaroslav)
405
Hrr na ^ i d y . . . (M.V.) . . 18
Chudâk Kr'amâf ! r r . G.; .1142
Insignie a studentské demonstrace (Jan Hrabânek) . . . . . . . . 1166
Jak levice prohrâvajî (Zdenëk Smetâcek) . . . .
160
Jak na ne (F.F.) . . . .
757
Je Nârodni divadlo kulturni institue!? (Anna Bendovâ)
509
Jeden spravedlivy (Ktk) . 906
Jednâ se o regresu (-bâ-) . 1075
jestë fednou k zpronevëfe
veVsehrdu (Studenti) (-s.) 1125
Jestë neuvadly vënce (K. B.) 157
jsme ofebytecnî! (J.Ch.) . 526
K ëaldovë redaktorské zpovëdi (B.P.)
569
K zpronevërâm ve Vsehrdu
(K.K.)
, 1006
10
Kahânek na soude agrârni
inteligence (Vâclav Kovâf)
978
Katolicky blok (V.G.) . . 931
Katolickv blok (V. G.) . . 994
Kc (V.G.)
, 250
Kdo je Chiappe? (R.N.
Foustka)
281
Kdo mu vlastnë rozumël?
(Z.S.)
91
Kdy vvroste Slovensku kulturni kritika? (fl) . . .
947
Knihovny a sluzba vefejnosti (A.E.)
524
Kolik stoji nârodni demokracie? (V. G.) . . . . 619
Kompromis (Kik) . . . .
618
Krâlodvorskâ cementârna
(Vâclav Guiwirih) . . . 544
Kramâf je ovsem proti
(Z.S.)
, 592
Krise Ymky (Ktk)
. . .
257
Kulturni aktivita levice
fV. Gutmirth)
. . . .
787
Kvëty civilisa ce (ivf)
. . 577
I^etectvi a mësfâckova zâbava (V.G.)
856
î.Lid cte to. co '\e} zajimâ
a l>avî« (Jaroslav Bernât) 403
Lidové novinv (Kik) . . . yi^
Lidovecké pokrytectvi
(J. Bernât)
644
Lidovecky blok (Kik)
. . 300
I.,ze »hnmanisovat« vâlky?
(O.W.K.)
,837
Madarskv paradox ve Y.^ehrdu (Studenti) dm) . . 1079
Malâ dohoda a nase vysoké
skoly (J.N.)
811
Marx nebo Henlein? (Ktkl 1072
Masarykovo domokratické
privilesrium (J.N.) . . . 496
Ministr Benes a jeho ncpfntclé (J. TV.) . . . .
497
Mlcenlivé kuratorium Modernî galerie (R.) • • . 521
Mussolini a pocty (V. Guiwirih)
• . 643
Na cerné prkno pfibîjîme
(M.V.)
, 188
Napravi se noviny? (M.T.) 741
Nârodni demokracie a dëlnici (V. G.)
855
Nârodni pisen (Kik) . . . 1050
Nâstup kulturni reakce
(Jâra Broz)
1075
Ncdotknutelny Riegcr
(M.O.)
. . . . . . .
716
Nejsiluëjsi dojem (Ira Sekaniny (Z.S.)
. . . .
92
Nëmeckâ emigrace (Kik) . 785
Nepodafené universitni nâmluvy (Studenti) (m. b.) 596
Nesvary verejnych ëitâren
(J. Bernât)
548
Nesvary verejnych ëitâren
(Red.)
595
Nezamëstnanâ inteligence
(J.N.)
812
Nové rozpoëtové metody
(-bân-)
1076
Novela zâkona o zubnim
lékafstvi a vefejny zâjem (-tis-)
449
O prâvech cestiny (Kik) . 885
O prâvech cestiny (Kik) . 980
O prâvo asylu (Boh. Pfikryl)
975
O pfistî inteligence (Studenti) (Miroslav Bidlas)
46
O Strakovu akademii (-bâ-) 906
O studované bide (K.K.) . 995
O surrealistech v cSR (B. M.) 548
O umëleckou cest (Karel
Vokâc)
85?
O zenskych casopisech
(A.J.)
305
Obnova Karolina a naléhavé nârodni ùkoly (Studenti) (m.b.)
. . . .
479
Obrana statu (R. N. Foustka) 946
Odchâzeji (Kik)
. . . .1095
Oni (Kik)
664
Osobnost a doba fZ. S.) . . 496
Ostrov V ostrovë (J. Bernât) 304
Ostuda akademickâ (L. J.) . 139
Otâzka Habsburkû (J.N.) . 856
Otâzka oddluzovânî (-bâ-) 974
Otevfeny dopis J. M. dru
Dominovi (Studenti)
(m.b.)
115
Pamâtce nesfastného clovëka (Z.S.)
66
Patnâct let Masarykovy university v Brnë (Studenti)
(J.N.)
479
»Pecenô dëti« konecnë pfestanou? (01.)
593
Polemika (Vâclav Guiîvirth) 907
Polemika (Ktk) . . . 432, 952
Polemika: Chudi mezi sebou (Vâclav Osvald) . . 550
Politické strany a obecni
dodâvky (-ab-) . . . .
498
Politisujîci rektor Domin
(ov.)
374
Polskâ kampan (M. V.) . . 324
Pomâhaji agrârnikûm panikou? (J.N.)
. . . .
859
Pomoe primânùm (Kik)
. 979
Pomozme ubohym pivovariim! (ov.)
91
Pomozte uprchlikûm z Rakouska!
186
Poucenî ze Svédska (V. Guiwirih)
952
Pracuj, clovëce! (M. V.) . . 379
Prâvo asylu (-rf-) . . . . 1073
Prazské uëitelstvo hlasovalo
(-avec-)
.498
Prazské ucitelstvo v boji
(-avec-)
501
Prazsky primâtor navstivi
Moskvu (J.N.) . . . .
812
Problém Konrada Henleina
(Josef Navrâtil) . . . .1048
Proc agrârnîci, proc ne socialisti (ov.)
161
Proc byli propustëni (Z. S.) 281
Proc jsou housky stcjnë drahé (F. F.)
107
Proc nedostalo Ceskoslovensko jestë Nobelovu
cenu? (Jïfi Stolz) . . .
158
Proc skautstvi neziskalo
mlâdez? (-es)
689
11
P r o t i z a m ë s t n a ni zen (.¥7'AV 108
S[)or p r a z s k y c h universit
Proved'te zâkon o Akadc(Studenti) (m. h.) . . .
451
m i c k é m donië! (Studenti)
S p o r t ? (V.G.)
715
(Ladislav
Picmnn) . . . 9">~> Sra/.ky z plalù a pcnsi zûPî-iklarly h r d i n n é vi'ry (K/k)
28i
sfanou (-bâ-)
1020
S t â l n i zaniëslaanci a dr
P î i p a d J i f i h o SlrîhnuMio a
Preis^ (V. G.)
950
jeiio spriziicnci (J. N.) . 83S
SinbriK'lio lisk fuis;:'•• •;;•'•!
P i i p a d josefa C i i l l n i a n n a
o ()s\()!)()zen;^i}i (in:; !•
(Vâclav O.wuld) . . . .
43
(Jou'f Triiger)
. . . . 1078
P s e u d o n y m y (Kctrv! Vnkâ'")
97S
S t u d e n t i (m. b.)
141
R e h a b i l i t a c c sociâlnf (lemoSvo!)oda p o d n i k â n f ? fF. G.j 665
k r a c i c (Jnii llrahâiick)
. 13?
T a d y ho nitHe. Martina RâRektor mi'i/.c a siuclciiti nezusa (OD.)
44
s m i ? (in. b.)
526
Ten. j e h o z polîckujî (L.M.)
948
Rcvoltujici knëzi (Joficf
Ten m a r x i s m u s (Kik)
. . 448
Dvofâk)
. . . " . . . .
161
Tfetî e t a p a v y v o j e h r a d Rozmnozenî p r a c o v n î prîëan.ské s t u d e n t s k é koleje
lezitosti (Kik)
. . . .
427
^(Studenti) (i.)
. . . ' . 1197
R u k o p i s y staroëeské (M. V.) 526
Tfi d o b v T r c t î fisc v pisni
R u s k â e m i g r a c e (Ktk)
. . 1215
(-ic-ï
687
R u s k é g y m n a s i a ni a l'isiav
T u r f (V.G.)
208
d n e s n i sovëtské k u l l n r v
T y konce . . . (Ktk) . . . .
996
V P r a z e (B. P.) . . . '. 836
f'der vedlc (Kik) . . . . 1005
R u s k y b r a k (Kik) . . . .
758
U m ë n i p r o h r â v a t (V. GuiRusenî v y s o k y c h .skol (ni. b.) 525
wirih)
813
U â d k y a d r e s o v a n é do Zliiui
U n i v e r s i t v (V.G.)
. . . .
402
(Boy.ena MïiUerovn)
. . 545
U n i v c r s i t y (V.G.)
. . . .1166
H a d k v a d r e s o v a n é do Zlina
U s m ë r n ë n â vëda (Kik) . .
65
(Red.)
595
l'fsporv vc s t â t n i s p r â v ë
Sam os j) râ \ a S va zo \ é st n (L.M.)
1049
d;-nt.ské kolcje (Stndcnii)
l'Tstava ëeskoslovenské cfr(R.)
. . .'
596
kve (Kik)
1095
Slâva reiK-'gâtum? (A. Varitokùin na s l â t n î ufednicc
nfckouâ)
25?
(L.K.)
209
Slovanstvi a logika (Kik) . 574
V d?.nna:li novin a casopisù
Slovanstvi !)rofesora Niko(FM.)
521
l a u a (Kik)
256
Y jakéni svëtë chce zit IJpSlovensko a socialistickâ
lon Sincl-.iir? (Jôza
Notlaë dp)
1118
voiiu'i)
.948
Slovensko v ccle knlli'irnej
Vefejnnsfi v r e s k o s l o v e n s k é
r e a k c i i ? (ip)
522
reiHiblire
974
SocialisTn Y .'\ndii (F. F.) . 8-^5
Ycsele do novélio d u c ?
Socialislick;i VAIÛ^VV. (Pavel)
325
(V.G.)
15
Socialistfuu n e o d p o v î d a t —
A'îce livgienv (Jâza
Novotfasistfim se v v z p o v î d a t
nii)
. :
762
(Studenti) (J.)'
. . . . 1079
Ylastonectvi p.o piilnoci
Solidarita ci agitacc proti
(V.G.)
567
n i ? (Î.B.)
161
Vliv filmu (Kik)
. . . .
475
Sovëtstî letci (B.P.)
. • . 811
12
Voni l â n v (Ktk)
. . . .
216
V r a z d a (ï'\ Giiimirlh)
. . 499
Vvdrk'ëniî jjrâcc wlanVcIi
' z e n (Kik)
. . . . . .
f-6
Vysokoskolské stuciiuin ncni
pro y.vny (Sludciili) (-ij). 1175
Y v z n a m c n a n ! nclif) foolballisia (J. Bernât) . . . . 665
A'zdëk'ini
- VNsiida holiatvch (!i>.)
U'>2~
Y z p o u r y V S. ,\. ? f/if. k'.; . 300
Yzriistajic! s('be\ ëdoini katolikii (Kik)
374
Za svobodnë Katalâiisko
(Mîla Kolâf)
1022
Zâjem c e s k v c h zurnalistû . lO'^
Za'jislëni s k l i / n e (Ktk) . . 567
Zaïnilovanâ iicprâlel.'^hi
(Kik)
• • • 521
Zaponiifuuiy A!l)C.s?(F. Gutmirth)
620
Zhran. k t e r â nezasâlila
(Franli.u'k Sclidner)
. . 884
Zrlra.zuje se (Ktk) . . . .
741
Zlcnseiiî ijornëni a^j)ir;intu
^ (-bim~l
.97?
Zliîiskâ ce.stina (Pnocl Fisner)
1J94
'/"cleznice (V. G.)
. . . .
16
I nf o r m a c e
A m e r i c k é knilio^iiy (Jôz.a
Novointj)
666
Basch Victor (Z S.) . . . 2S6
BaCova r e v u e (M. V.) . . . 16"^
Casopisv Y jugoslavii
(.ich.)
:
571
Ceské noviny ve S])o.jeuyc]i
stâlecli ( Jeannrc Van
Toch)
'. . . . .
. . 860
c e s k é novÎTiv vc Spoienvcli
statccb (V. L.) .".
'. . 884
Ceskoslovenskâ l i t e r a t u r a
na var.savském
sjezdu
(Karel Krcin)
. ." . . 1052
Ctrnâcty' vain y sjezd Yolné
m v s l e n k y es. (Kik)
. . 355
Ctvfi slovnîk^• iaxvka ceskélio (Ludoik
Jehl)
. . 760
DMnickou k n i h o v n u (Kik)
9S0
D i s k u s n i vecer o AN'olkrovi
(J.nâvîk Jehl)
• j -^ • ^>'6
Duf'snj sitnaee p î a z s k é h o
d i v a d e l n i d v î (-pk-)
. . 109?
D r u h y veëcr KInhn r i n . . 10">2
Dvë nfodn;'"!-^• o l ' x b m d u
Renesnvi (}.N.) . . . .
"^OO
D v ë Saldovv nfedn.âsky
. 981
Fasistické RakouskofF.,S'Mâek)
.555
HlâvkoA'v stn-lr-ntské koleie
(Stud(>nti) (Ktk)
. 623. \\^i^
llospodi'uska ^•^'boiIU)st J a p o n s k a (O. W. K.) . . .
448
H u s o v a vy.s.sî .skola (-k) . . 952
Inforniacc novyin vysokos k o l â k d m na rok 1934
(Dvë i n f o n n a c n i b r o z u r y
Tiro v v s o k o s k o l â k v ) (Ludvik jehl)
. . ^ .' . ^. . 982
Tak ])omoci s t u d o v a n é a
dëlnické m h i d e / i (ml.)
. 1124
J a k poinoci s t u d o v a n é a
dëlnické mlâdezi . . . 1097
Jubileum Slovenskvch Poh r a d û (Jdv.)
162
Kniha za milion (Jôza Novofnij)
570
Kniliv o h r d i n n v c l i bojfch
rakouskélto dëlnictva
(Jâra Broy.)
546
K r u h pfâtel Cinu . . 98(, 996
Letosni vvstavn k n i h v (nbk) 107?
l e t o s n i novinkv dëtsk^'cb
knib (¥ M.)\
• . • ,• 1214
l.ig! v'.n lidskâ Drava a t v dcntk r i n . . . . . .
93,
Litra p r o lidskcl prâva y r e s koslovenské r r n u b l i c c a
udalosti V R a k o u s k u . . 18?
Mann 1 loi n ri cli v P r a z e (by.) 1051^
Nëmci opiistili P E N - C b i b
(Z.S.)
282
Studentské projevy (rc.)
Nëmecko omezuje uzîvânî
strojû (O.W.K.)
. . . 15? Studium filosofie (Dvë informaciii brozury pro vyNeosocialism (F. F.) . . . 375
sokoskolâky) (Ludoik
Novinâf starj'ch casû (MoJehl)
fic Bloch) (Vâclav Guiwirih)
.
1120 Svaz ceskoslovcnského studenlstva v Praze (StuNovy rocnîk Cinu . . . . 121?
denti)
(m. b.)
O druhé Pëtiletce (B.P.) . 501 Saldova pfednâska
o ceské
O kulturni vystavbë SSSR
prôze (in)
(B.P.)
1198
OmladinâfiCF. G.; . . . . ? ! ? Umëni, fotografie a zivot
(ips.)
O rasovych teoriich (Z. S.) 145 Unifikace (-bâ-)
O sovëtském divadelnictvî
Univcrsita pohfbivâ (JU. b.)
(bz)
1004 Ûpadek jedné nëmecké vëdy (Ludoik Jehl) . . .
O vyvoji ceské lyriky povâlecné (L.K.) . . . . • 1004 Ûpadek operni inscenace na
Nârodnim divadle (M. O.)
Organisace zcmëdëlcûfF.F.j 1168
Taneënî veëer Trudy SchooOslava Jana Nerudy na Karpové (Vladimira Linharlovë université (J. B. Ù.) . 59?
tovâ)
Otevfi se zemë (F. F.) . . 110 Tëlesnâ prâce v Americe
Piscator Ervin v Praze (bz) 402
(Jôza Novotny)
. . . .
Portréty vûdcii dnesniho
Trockého brozury (V. BëNëmeckâ (J. Bz)
. . .
476
hounek)
Postihové prâvo (regres)
Valnâ hromada Spolku po(Jan Hrabânek)
. . , 580
sluchaëù filosofie (m. b.)
Po valném shromâzdëni
Valnâ hromada Vsehrdu
ÛSCS (J. Vaverka)
. . 234
(Studenti) (ml)
. . . .
Prâvo ëeskoslovenské
Yeliké dilo dëjepisné (Ktk)
(Z prâvnické literatury)
Yvtvarnické publikace
(J.Ch.)
.
(F. F.)
. . . . . . ' . 1021
Pfednâska Heinricha Manna 981 Zahajovacî vecer Klubu Cin
Sacovâ Natalie (-kch-) . ,1050
(A.6.)
.^
Z casopisù cinu zaslanych
5borovâ recitace (Josef
19, 164, 814, 949, 1122,
Hirsch)
666
Seznamy \irà\\o\en(Kik) 250,1219 Z ekonomické literatury
(F. F.)
Studenti (i)
1222
Z
politické
literatury (FranStâtni skola knihovnickâ
tisek Fajfr)
(Kik)
1096
Kniînl referâty
Aldanov M.: Klië (A.C.) . 1123
Almanach Kmene (Jos. B.) . 574
Antar: Tak mluvil Wolker
(L.J.)
282
Avdëjenko Alexander: Miluji (M. M.)
999
14
1026
981
166
102?
645
1142
545
404
1101
692
885
210
142
1172
1171
111
1052
1170
505
93
Bâr Zdenëk: Literatura jednoho roku na Ostravsku
(-le-)
1124
Baring Maurice: Robert
Peckham (Jos. B.) . . . 212
Barto.s F. M.: ÏÂpnuy (m.b.) 523
— Lipany fF. F.J . . . . 718
Bartos Jan: âestero husitskych her pro loutky
(M. M.)
351
Baum Jifi: Africkou divocinou (A. K.)
259
Bekanev M.: Troll rB.M.j . 644
Benes Édvard: ftec (F. F.) . 765
Benesovâ Bozena: Clovëk
(A. C.)
997
Bennett Arnold: Tëlocvik
duse: Lidskv stroj: O pfâtelstv! a stësti (/. B. Ô.) 1000
Bezruc Petr: Jizni Morava
v pfsnîch Petra Bezruce
(J.O.)
. . . . . . .
67
Birmingham G. A.: épanëlské zlato (A. C.j . . . 285
Bradâc Karel Tëlocvik a
hry pro dëti (mva) . . 595
Buckovâ Pearl S.: Dobrâ
zemë (M. M.)
1125
Campanella Tommaso: Slunecni stât (Z filosofické
literatury) (F. F.) . . .
165
Céline. Louis Ferdinand:
Cesta do hhibin noci)
(M. M.)
45
Colette: Klaudina ve skole 12(9
Corbière Tristan: ?,luté
lâ.sky M.C.)
765
Crnjanski Milos: Svatâ vojvodina
141
Cajové kvëty M. C.J . . .
815
Deka L. J.: Tak zpîvâm
(J.B.C.)
1145
Descartes René: Rozprava
o metodë (Z filosofické
literatury) (F. F.) . . .
165
Disman Miloslav: Reformni
snahy v poëetnîm vyuëovâni (J. O.)
789
Driesch Hans: Zâklad ni
problémy psychologie
(Z filosofické literatury)
(F. F.)
164
Dfiza A.: Neklidni ('Jos. B.; 476
Durych Jaroslav: Dëti
(Anna Bendovâ)
. . . 572
— Pisen o rûzi (A. B.) . .
Duvernois Henri: Ve stinu
zeny (Jos.B.)
. . . .
Dvofâkovâ Helena: Pepan
Jehnë (M. V.)
Einstein Albert: Miîj svëtovy nâzor (L. Ûcrny) .
Engelmiiller Karel: Hana
Kvapilovâ (Divadélni
publikace (jtg) . . . .
Erenburg llja: Der zweite
Tag (A.C;.)
Fabre Lucien: Rabevcl . .
Fabricius Johann: Jcli tudy
komedianti
Fallada Hans: Sedlâci se
boufî (Anna Bendovâ) .
Fedora Jan: Mrâkava
(Jos. B.)
. . . . . .
Fendrich Miroslav: Prehled
biologie (J.O.) -^ • • — Prehled pfîrodovëdy
(J. O.) . . . . : .
.
Fischer Otokar: Polednc
(J. B. Ô.)
Fraenkl Pavel: NerudiW
cyklus otci (-le)
. . .
Glaeser, E.: Mir (A. firk) .
Gotz Franti.sck: Cesta k nasim bâsnîkûm (J. O.) .
Grund Antonin : Bâ.snické
poëâtky K. J.Erbena (-le-)
— Erbenovy svatebnî kosile
(-le-)
Hanus Stanislav: Houslc a
ruka (J. B. d.) . . . .
Hejda Jifi; V zemi hâkového kfize (F. F.) . . .
Helfert Vladimir: Pohled na
Bcdficha Smetanu (E. M.)
Hilitzer Alfred: Mitigen.
plyn proti vâlce (Jos. B.)
Ilnëdâ kniha v obrazech
(M. M.)
Hoel Sigurd: Jednoho dne
v fiinu (B. Mevcâk) . .
Hora Josef: Popelcc (V. L.)
Hora Ota: Rusko pfi prâci
(F. F.)
428
283
140
668
167
113
1219
283
909
68
790
352
1077
95
45
67
861
861
1099
1144
575
68
332
284
331
743
15
Horecka Frantisek: Za pët
minut dvanâct (J.O.)
• 331
Hrabânek j a n : Sousla^a
ëeskoslovcnskélio prâ\ a
tiskového (F. F.)
. . .1196
liuxlev Aidons: Paialelv
lâsky (M. M.) . . '. . 306
Hvsck Milo.slav: Anta! Sta'sek (L. Jehl)
16^
— Ignât Herrmann (A.C.) . 998
Jahoda Josef: ^'agal)u^di
(Jos. B.)
232
Joffre Joseph Jacques Cesaire: Pamcti (o.) . . .
67
Joyce James: Dublinané
'(M.M.)
531
Kadlec Svatopluk: Pfiliv
(J. B. C.)
1098
Kalandra Zâvis: Znamcui
Lipan (m. b.) . • • • • ~'^^
— Znameni Lipan (F. F.) . ?1H
Kastncr Erich: Fal)iân
(M. M.)
330
Katajev Valcntin: 24hodin
V htioww (Anna Bendovâ) 1217
Knap Josef: lllasy tfi generaci (J. B. C.) . . .1145
Klîma J.Y.: l3vod do ])edagogické charaktorologic 260
— Vychova ditëtc (L. K.) .1196
Kohi Leopold: Krise rozumu
(Artemis Hnjerovâ)
. . 669
Kopta Josef: V té jedné
(M. M.) . . . . . .
. 999
Kormendi Ferenz: Via Podmokly (A. C.) . . . . 1197
Koudelâk Josef: llraniëâfi
(J. O.)
. 908
Kovâf Y.: Slovo 0 nenâvisti
(Opët projetafské verse)
(B. Mencâk)
259
Kramoli.s Cenëk: Soumrak
(J. O.)
955
— Ve stinu b i t w u Slavkova (/. O.) .'
840
Kubcs Vladimir: Smlouvy
proti dobrym mravum
(Z prâvnické literatury)
(F. F.)
1021
16
Kupka A. J.: Uc-ilc! (J.O.)
21
Kiirka Véclav: Scdlûk Ulavaty (Jof^. B.) . . . . 451
Lahola F. B.: Pfiliv (Ctyri
lyrikové) (LudoikJehl)
. 668
Laichter jan j . : .skâh'
(J. B. r.) . . . : . .1172
Lewis Sinclair: Jcstialji
stopou (M. M.) . . . .1001
Lcvvison Ludvvig: O.^tiov
v nâs (Aricniis IJujerovâ) 232
Literatura ceského klasicismu obrozenského (J. O.) . 189
Malien Jifi: Ka]>itola 0])fcdA-âleëné generaci (m.b.).
50?
Majerovà Marie: S])isovatelky dnes (N. C.) . . . 99?
Maly vsevëd (./. O.) . . . 429
Markalous B.: Eidicky i)rincip u T. G. Masarvka
(J.O.)
. . . . ' . . .
789
Markëvië Ni kola j : Pokoleni
fantastii (jvf.)
. . . . 594
Murtînek Vojtëch: Nez se
kofeny uchyti (Jos.B.) . 524
Mafik Jai-oslav: Bîly hcrbâî
(Ctvfi Ixrikové) (Ludvik
Jelil) .'
668
Morand Paid: Lojidyn (Anionin Fdercr)
258
Mrstîkovâ Bozena: A zpomiidvv L, H. (J. O.) 211, 954
Musil Alois: Pousf a oasa
(J.O.)
1145
Neëas Jaromir: Za prâci statîsîcu! (F. F.)
765
Neff Vladimir: Papirové
panoptikum (F. Jehl) . . 428
Nechvâtal Frantisek: Kajiku
rosv (J. O.)
645
— Ohcn a mec (J.O.) . . 429
Nëmoëek Zdenëk: New York
zamlzcno (M. M.) . . . 1054
Neumann S. K.: Ceskoslovenskâ cesta (A. C.) . . 1054
Novâëek Josef: Novâëkovské historky (V. L.) . . 190
Novolny J. Cli.: îîvëzda na
ëele JifihoWolkcra (A. C.) 113
Osmera Josef: Pët sonetii
(J.B.C.)
Pâcalt M.: Veselé historky
slovenské (V.L.)
. . .
Papousek Jaroslav: Edvard
Benes (m. b.)
Pekaf Josef: Vald.stejn
(m.b.)
Peroutka Ferdinand: Jacî
jsme (F. F.)
Pisani Ferri: Lâska v Americe, v zemi Amazonek
(Jos.B.)
Pittich Karel : Nase republika (J.O.)
Plaminkovâ F . F . : O prâvu
vdanych zen na vydëlecnou prâci (M. Moudrij) .
Platon: Politikos a Sofistes
(Z filosofické literatury)
(F. F.)
Polâcek Karel: 2urnalisticky slovnik (Ludvik Jehl)
Ponican Jân Rob: Angara
(A.C.)
Ponten Josef: Lyonsti studenti (M. M.)
Priestley J. B. : Dobfî kamarâdi (Artemis Hujerovâ)
Promberger A.: Zâpisky starého ucitele (J. O.)
. .
Râdl Emanuel: O zenském
hnuti (Julka
GjorgjevicChlapcovâ)
Roth Joseph: Tarabas
(J.B.)
Rous Josef: Poznânî (Ctvfi
lyrikové) (Ludvik Jehl)
Râzné autorky: Pani Ch.
G. Masarykova . . . .
Riiznî autofi: Regenerace
dnesniho divadla (Divadélni publikace) (jtg) .
Saudek Robert: Zloëin
V pismë (L. K.) . . . .
Sbornik k poctë Edvarda
Benese (F. F.) . . . .
Scharrer Adam: Maulwiirfe
(Jos. B.)
1197
261
550
382
1144
68
789
719
164
45
113
381
573
262
190
1125
66?
21
167
381
954
691
Schonstedt Walter: Zastfclen na ùtëku (M. M.) . . 861
Smëja Fran: Kalny proud
(J. O.)
262
Sobota, Vorel, Kfovâk a
Schenk : Ceskoslovensky
prcsident republiky
(Z prâvnické literatury)
(F. F.)
• . 1022
Sokol-Tûma Fr.: Z cest po
Americe (Jos. B.) . . . 477
Sorokina Piritima: Sociologické nauk y (F. F.) . . 384
Sovëtskâ karikatura (Ksk) 524
Spâcil Jindfich: Drazba
duse (J.O.)
. . . . ^ 669
Springer Frantisek: Cypris
(Ctyfi lyrikové) (Ludvik
Jehl)
667
Strauss Emil: Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik (F. F.) 1144
Strobach V.: Athonsti milenci (Jos. B.) . . . .
550
Studnickovâ Riizena: Nouvelle grammaire complète
(L. Jehl)
557
êach Vladimir: Na shledanou, zivote (J. O.) . . . 644
êantrûcek Bohuslav: Vûdce
dëlnické mlâdeze (V. J.) 1077
ëkatula Emanuel: Svëtové
druzstevni hnuti (F. F.) . 718
Solochov Michal: Rozjitfenâ zemë (A. C.) . . . . 886
Teige Karel: Architektura
pravâ a leva (jvf) . . . 307
— Zahradnî mësta nezamëstnanych (jvf)
595
Tfcnecky Ladislav: Parta
(J. O.)
381
Urban A. J.: Kariéra Tomâse Zafouka
. .
.112
Urban Milo: Ceskâ literatura a Slovâci (m. b.) . 232
Urbânek Rudolf: Lipany a
konec polnich vojsk (IJpany) (F.F.) . . . . . 1001
Vachek Emil: Krev nevolâ
o pomstu (Jos. B.) . . . 477
17
— Pubcrta (M. M.) . . . .
Vanëk Karel: Poslednî stfe^ piny (Jos. B.) . . . .
Vavfin F. a Pefina Y.: Tragicky omyl Jana Berânka (M. M.)
Vëelicka Géza: Nëkolik
prokletych (B. Mencâk) .
Vidocq E. F.: Z galejnika
policejnim nâëelnikem
(m. b.)
Yodâk Jindfich: Idea Nârodniho divadla (Divadélni publikace) (jtg)
.
Vrba Jan: Doslov k 500.
vyroëi pâdu Prokopa Yc-
1024
428
(Jos. B.)
88?
450
383
16?
Divadelnî
Achard: Migo z Montparnassu (jig)
Afinogënov: Stracli . . .
Andrejev Leonid: 2ivot
ëlovëka (jig)
Aristofanes: Ptâci (jig) . .
Bradford Roark;
Green pastures (Tfi velké
hry letosni sezony v New
Yorku) (Jôza Novotny) .
Brecht Bert: ?.ebrâckâ opéra (jtg)
Burian E. F. zaha ju je (Am)
Burian Vlasta: Ulice zpivâ
(Nova tvâf Vlasty Buriana) (Arn)
Dos Passos John: Vrcholky
stësti (jig)
Dumas Alexandre mladsî:
Dama s kameliemi (jig)
Forzano Giovacchino —
Mussolini Benito: Napoleonovych sto dni (Nârodni divadlo do nové
sezony) (jtg)
Frank Leonhard: Proc
vrazdis? (jtg)
. . . .
Giraudoux Jean;
Intermezzo (jig)
. . .
18
likého na Lipanech (Lipany) (F. F.)
1001
Wassermann J.: Kaspar
Hauser ëili dobré srdce
454
1225
1175
622
405
1150
88?
862
1175
598
958
95
70
Whartonovâ Edith: Vëk nevinnosti (Ariemis
Ilujerooâ)
Wdhrle Oskar: Jan Hus
(Posledni den) (m. b.) .
Wrzos Konrad: Kdy zuovu
vâlka? (-Z-)
Zâdëra Vladimir; Evropskâ
politickâ pfiruëka (Ludvik Jehl)
Zeman Adolf; Plukovnik
èvec (L. Jehl)
. . . .
691
429
585
718
21
235
referâty
Gorkij Maxim; Jegor Bulyëov a ostatnî (jig) . . 1029
Gregor-Tajovsky Josef;
iensky zâkon (jtg)
. . 1099
Hilbert Jaroslav: Michael
(JW
1150
Kolâf Mila; Krâl zâpalek 1100
(jig)
Konrâd Edmond: Edison
191
(jig)
Labiche: Slamëny klobouk
(jig)
Langer Frantisek: Manzelstvi s r. o. (jig) . . . .
Lessing G. E.; Moudry Nathan (Ghetto V divadle)
(Frantisek Langer)
. .
Lom Stanislav; Nâmofnik
Sindibad (jig)
. . . .
Mahen Jifi; Rodina 1955
(jig)
Marié Arnold recituje (Yeliké kouzlo slova) (Franiisek Langer)
. . . .
Maugham W. Somerset;
Nedocenëné zâsluhy (jig)
— Velikâ hra (jig)
. . .
Medek Rudolf: Jifi Podëbradsky (jig)
25?
1100
22
1078
256
235
430
982
Molière: Lakomec (jtg) . . 11?
— Tartuffe (jig)
. . . . 192
Nedbal Oskar; Pohâdka
o Honzovi (Baletnî nepofâdek) (M. O.) . . . 744
Nezval Yitëzslav; Strach
70
(jtg)
— a; Dumas Alexandre starsi: Tfi mu.sketyfi (jtg) . 551
Novy Karel; Chceme zit
28?
(jtg)
O'Neill Eugène; Days
without end (Tfi velké
hry letosni sezony v New
Yorku) (Jôza Novotny) . 406
— Chlupatâ opice (jtg) . . 262
Piscii pisni (D 35) (jig) . . 982
Shakespeare William:
Mnoho povyku pro nie
1055
(jtg)
310
— Richard IIL (jig) . . .
Hudebn f
Bofkovec P.; Koncert pro
housle a orchestr (E. M.)
Cajkovskij Petr lljië; Mazepa (É. M.)
Dvofâk Antonin; Svatâ
Ludmila (E. M.) . . .
Festival Bedficha Smetany
(E. M.)
Hâba Karel: Jânosik f£. M.j
Jeremiâs Jaroslav; Stary
krâl [E. M.)
Krejci Isa: Aniigona (E.M.)
509
955
454
454
237
502
503
— Vecer tfikrâlovy (jig) .
Scheinpflugovâ Olga: Houpacka (jtg)
Sionimski Antoni: Cistâ
rasa (jig)
Studio 1934 (E. P.) . . . .
Suchovo-Kobylin, Alexander Vasiljevic: Procès
(.jtg) .
'•
— Smrt Tarelkinova (jtg) .
Synck Emil: Dvoji tvâf
(jig)
Voskovec a Werich: Kat a
blâzen (jig)
Vydral Jo.sef: Evino nedûstojné ])Ovolânî . . . .
Wexiey John; They shall
not die (Tfi velké hry
letosni sezony v Ncw^
Yorku) (Jôza Novotny) .
597
262
598
311
455
1150
552
1054
1224
406
referâty
Petrzelka Y.; Dramatickâ
ouvertura
309
Pisnë skladatelû SSSR . .1007
Prokofëv Sergëj (E. M.) . 118
Schonberg Arnold: Pierrot
lunaire (E. M.) . . . . 527
Talichûv koncert ceskych
skladeb (E. M.) . . '. .1031
Vycpâlek Ladislav; O i)0slednich vëcech ëlovëka
(E. M.)
308
vytvarnické referâty o vystavâch
Clovëk a pffroda (J. Ch.)
Durasovâ Mary (J. Ch.)
Fotoskupina ( j . Ch.) . .
Gutfreund Olo (J. Ch.) .
Herbst Jaroslav (J. Ch.)
Jaska (J. Ch.)
. . . .
Konûpeif Jan (J. Ch.) .
Krajc Rudolf (v. d.) . .
Kuba Ludvik (f. Ch.) .
Kubîcek Josef (J. Ch.) .
622
622
692
622
455
335
239
511
259
622
Lolek Stanislav (J. Ch.) . . 239
Maixner Petr (J.Ch.)
. . 556
Makovsky V. (']. Ch.)
. . 555
Mânes (Clenskâ vystava)
(Jindfich Chalupeckij) . 1147
Mezerovâ Julie W. (J.Ch.) 239
Rada Vlastimil (J. Ch.) . . 431
Retrospektivni vystavy (Pohied zpët) (J. Ch.) . . .
215
Sychra V. (J. Ch.) . . . .
535
19
Filmové
Amok (Nejlépe mluveny
cesky film?) (Arn)
1007
Barevné kreslené grotesky
764
(Arn)
"
456
Boj 0 Dardanely (bz)
Ceskâ Katefina »velikâ«
(bz)
238
Cinzâk v Trubné ulici (Humor V sovëtském filmu)
(Jâra Broz)
765
Divadlo a film (J. Broz) . 335
Dollarovy Babylon (bz)
. 1056
Filmovy festival novou maskou italské cizinecké
propagandy (Jâra Broz) 815
Fotografie v ceskérn filmu
(Arn)
910
Hej rup (Novy film Voskovce a Wericha (Arn) .1105
Hrdinnv kapitân Korkoran
(Kultura reci v ceskérn
filmu) (Arn)
840
Hrdinové ledovych plâni —
Celjuskinovci (J. Broz) . 934
Hudba srdcî (Z poslednîch
filmfi) (Arn)
983
Jeji lékaf (Film o Vânocich) (bz)
; 22
Jejî posledni rekord (Slabv
nâstup amerického filmu) (Arn)
.359
Jindra. hrabënka Ostrovînovâ (ji)
71
Katefina Velikâ (Trn) . . 167
La Maternelle (Josef Tro118
jan)
119
-(bz)
Lidé a skutkv (Humor v sovëtském filmu) (Jâra
766
Broz)
Malâ Dorritka (Z poslednîch filmû) (trn) . . . 983
263
Marifka nevërnice (trn)
Marionetv (Humor v sovëtském filmu) (Jâra Broz) 766
Maskarâda (Dva videnské
filmy (trn)
911
20
referâty
Matka n dite (Henny Portenovâ jestë zije) (trn) . 764
Matka Krâcmerka (trn)
. 1127
Mazlfëek (bz)
312
Muz z Aranu (trn) . . . .1175
Napfîc Prahou na jafe 1954
(Prvni sociâlni reportâz
na ùzkém filmu) (bz) . 503
Neznâmy vojin mluvi (Z poslednîch filmû) (trn) . . 983
Opernî hvëzdy ve filmu (ji)
71
Pani Bovaryovâ ve filmu
(bz)
503
Pân svëta (Z poslednîch
filmû) (trn)
983
Poslednî lâskv Dona Juana
(bz) . . '
1102
Poslednî muz (Z poslednîch
filmû) (trn)
983
Rozkaz je rozkaz (Humor
V sovëtském filmu) (Jâra
Broz)
765
Sabra (trn)
840
Schnitzler Arthur: Milkoyânî (jt)
71
Triumf carského diplomata
(Slabv nâstup amerického filmu) (trn) . . . .
358
Trosky Eisenstcinovy mexické odysseje (bz) . . 334
Tunel (Film o Vanocîch)
(bz)
23
U nâs V Kocourkovë (trn) . 1151
Vecery filmové retrospektivy (bz)
142
Vëënv zid (Josef Troian) . 119
Vërnâ milenka (Drama pubertâlnf lâsky v novém
filmovë dramatickém pojetî) (bz)
910
Vërnâ milenka (.Teste film
0 puberté) dm) . . . .
935
Videnské povidky (Dva videnské filmy) V/rn) . . 912
Vol h a v plamenech (trn) . 168
Yankee na dvofe krâle
Artuse (Veselv americky
film) (irn) . ' . . . . ' . 863
Zajimavé reporta ze (irn) .
Z blâta do louze (trn) . .
Zeebruggy 1918 (bz) . . .
Zemë nikoho (bz) . . . .
Zlàto (Z poslednîch filmû)
(trn)
^luté peklo (Americky film)
(irn)
1176
359
456
456
985
792
Je sociâlni film na'ustupu?
(E. S. H.)
, 693
Kontingent a registraceC^rn) 112?
Navrât americkych filmû
je existencni otâzkou nasich kin fyâra Broz) . . 2t3
Nikoliv smich, aie ûsmëv
Jirn)
Pûlrocni bilance (ji) . . .
Statistika filmového provozu V CSR (Josef Trojan)
Svëtové filmové hospodâfstvî V statistice (bz) . .
Spatny sluzebnik propagace Ijrannosti (Jâra Broz)
Vânoëni filmovy tyden
V Praze (ji)
Vitëzstvi Gustava Machatého (irn)
R o z h l a s o vé
Cetba românû (Rozhlasem)
(-ark)
1175
Kdy vznikne rozhlasovâ hra?
(Artus Cernik)
. . . . 694
Krâl chodi v kosili (LVA) . 791
Literârni prednâsky a literârni reportâze (Rozhlasem) (-ark-)
1198
Nâzvoslovi — obtiz naseho
rozhlasu (Rozhlasem)
(-ark-)
1200
764
47
96
599
670
47
862
referâty
Potfebujeme rozhlasového
studia (E. S.H.) . . . .
Prednâsky (Rozhlasem)
(-ark)
Rozhlasové hry (Rozhlasem)
(-ark)
1174,
Rozhlasové zpravodajstvi ,
Zajimavé podnëty cizich
stanic (Rozhlasem) (-ark)
768
1174
1199
955
1199
Dopisy
Dopis O.K. . . .
Dopis 2 Vidne (jr)
1080
212, 1221
Dopis z Yidnë (o) . . . . 499
Ke kulturni Moravë (fl) . . 907
Kursiva n e v à z n à
o
O
o
o
o
ruralismu (V. G.) . . .
inspektorech (Kik)
. .
redaktorce Cinu (jh) . .
dëtskych knihâch (J. S.)
neviditelném dirigentovi
(R.)
Stât jako obchodnîk (Z. S.)
Replika kteréhokoli gentlemana, napadeného tydenikem Cm (Vâclav La^"
cina)
24
72
96
120
144
192
240
O tom, jak slovenské studentstvo dohâni Evropu
Jan Kollâr, Slâvy dcera II.
88 (Lik)
Opatrnë sMacharem! (hof.)
O slohu krajinskych novin
(M.)
Kudy z krise a jak proti
fasismu
Lacina)
O boji
proti (Vâclav
anonymitë
fjK;/!^J
264
288
312
536
360
384
2/
O spoluprâci cîrkvî a nâbozenstvi (Ktk)
O »vëcnë otcovském« poslâni (m. b.)
O té restauraci Karolina fl?. )
A. B, C. D, E (V. Lacina) .
Torso anebo kdyby Zdenëk
Nejedly sochafem hy\(jh)
O novimich (vbk) . . . .
O senâtorském nekrologu
(v.o.)
O tom, kterak hledâ spâsu
gênerai Armâdy spâsy
(Kik)
O tom kantorském autoritâfstvî
O odstrasu jîcîm vlivu trestu
smrti (m. b.)
O tom dorozumîvâni s Marxem
O hrûzâch ceskoslovenskych
kriminâlû (Ktk)
. . .
O ideâlu YMceJKik)
. .
O tom, jak jsou Cesi opravdu divnî (Kik) . . . .
Ze sjezdu PEN (M. M.) . .
Jsou to starosti! (Kik) . .
408
452
456
480
504
528
552
376
600
624
648
672
696
720
744
768
O
O
O
O
O
O
prâzdnych klasech (M. T.) 792
dvojim Heil (Ktk) . . . 816
rodinném skandâlu (S. T.) 840
cistém svëdomî (Ktk) . 864
studentské otâzce (V. G.) 8S8
katolictvî a hlouposti
(Ktk)
912
O tëzisku zâjmû cerveného
tisku (S. T.)
936
O vychodu a velikonocîch
(Ktk)
960
O hubenych a tlustych
(Sandhi)
985
Na nâpëv Oral jsem, oral
(Kik)
1008
Pfi vâzné pfilezitosti (Kik) 1052
Z 28. fijna 1918 (S. T.) . . 1056
O mravnosti levé a pravé
(Kik)
1080
O selské nature (Z.M.) . . 1104
O modlitbë zamilovaného
(Kik)
1127
Klîë (Emil Svoboda) . . . 1151
O tom vlastenectvî (ad vocem Nârodnîch listû) . . 1176
O jedné tradici (O.P.) . . 1224
Mezi i^àdlcy
My Nëmci jsme mladi
(Oswald Spengler) . . .
O sterilnîch backorâch (Z. S.)
Smutnâ slâva (K osecké tragedii) (-C-)
Ci je to prospëch a odpovëdnost? (J. B.) . . . .
?.urnalistika levopravâ (Lik)
O stëdrém maharadzovi
(J. Bernât)
O tom bujnéra ofi, jîmz je
mluva nase (Kik) . . .
Tak fekl Hitler (o.^) . . .
Tfetî fise (podle Grillparzera) (c.)
Metody konkurcncnî (Franiièek Humler)
. . . .
22
11
50
54
153
274
395
464
492
531
559
Epigram konjunkturâlnëdidakticky (Vâclav Lacina)
655
Bâsnîci (Sonka)
681
Kahânek pfesîdlî (os) . _. 989
O stfedovëku a demokracii
(Kik)
1042
O modernim otroctvî (Jdv) 1086
Koalice (ostëp)
1094
Tëzkâ soutëz! (H.K.).
. .1118
/taludek nadvlastencû (Sultan Tyrl)
1145
Pisen nârodniho studcnta
(Uk)
1156
Zemëdëlskv rozhlas (Sultan
Tyrl) .'
1159
Citàty
Masaryk, T. G. 4, 74, 101, 414,
459, 495, 520, 525, 554, 582, 585.
617, 652, 651, 674, 692, 855, 895,
925, 1124, 1164
Capek, J.B
111?
Opravy
22, 189, 584
2?

Podobné dokumenty