Uzávěrka tohoto čísla 5. 4. 2005

Komentáře

Transkript

Uzávěrka tohoto čísla 5. 4. 2005
4)
2005
Uzávěrka tohoto čísla 5. 4. 2005
Třebechovické Haló
str. 2
Slovo starosty
Rozpočet města
pro rok 2005
Rozpočet letošního roku schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22.
března 2005. Při jeho sestavování se vycházelo z těchto hlavních zásad:
a) zajistit uspokojivý provoz města ve všech jeho sférách
b) investičně řešit nejaktuálnější úkoly v návaznosti na stávající
programové cíle zastupitelstva
c) udržovat trvalou schopnost města získávat a absorbovat externí
finanční prostředky a to na základě:
- projektové připravenosti
- trvalého sledování vypisovaných dotací a grantů
a podávání žádostí na vhodné a vybrané tituly
- finanční připravenosti hradit případnou spoluúčast
dotovaných projektů
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Jeho provozní část zahrnuje
výdaje ve výši 54 353 910 Kč, neprovozní výdaje jsou ve výši 14 377 630
Kč. Část neprovozních výdajů (7 500 000 Kč) je kryta úvěrem.
Provozní výdaje sledují dlouhodobě rostoucí časovou řadu, jejíž
trend koresponduje se shodným trendem příjmů města. Pro ilustraci uvádím některé významné položky provozní části rozpočtu:
- bytové hospodářství
- veřejné osvětlení
- Technické služby
- čištění komunikací
- Mateřská škola
- požární ochrana
- Heldova městská knihovna
- Třebech. muzeum betlémů
- Základní škola
- pečovatelská služba
- Domov důchodců CHDZ
atd. ...
3 430 400 Kč
900 000 Kč
940 000 Kč
482 000 Kč
689 500 Kč
2 201 000 Kč
1 136 200 Kč
1 605 500 Kč
2 383 000 Kč
700 000 Kč
5 712 000 Kč
Z významných investičních a neprovozních akcí nebo větších
oprav lze uvést:
- Mateřská škola (zahrada a další)
- oprava Základní školy
- místní komunikace
- nový územní plán města
- rekonstrukce městského rozhlasu
800 000 Kč
1 965 000 Kč
4 797 000 Kč
560 000 Kč
1 717 000 Kč
Tato část rozpočtu dále počítá s úpravami v centru města
i v místních částech, se zajištěním dostatečného přítoku do rybníčku v Boře, s nákupem pozemků do vlastnictví města atd…
Schválený rozpočet města je v plném znění uveden na webových
stránkách města.
Z letošního rozpočtu je financována i řada projektů, nutných
pro realizaci dalších investic či oprav nebo nezbytných pro podání
žádostí o dotace a granty. Jde např. o projekty rekonstrukce ulic
Na kuchyňce, Sportovní, Sv. Čecha, propojení ulice Proboštovy
a Na stavě, o projekt rekonstrukce objektu bývalého podniku
Tofa, rekonstrukce interiéru radnice, studie rozšíření parkoviště Na tvrzi, studie rekonstrukce Kulturního domu, projekt protipovodňových opatření na Dědině v centru města, projekt na
rekonstrukci šaten a zázemí zimního stadiónu, projekt veřejného
sportoviště s umělým povrchem atd.
Během letošního roku můžeme také očekávat finanční prostředky z EU, od státu nebo Královehradeckého kraje a to na
základě žádostí o dotace a granty, podaných městem. Jedná se
např. dotaci na dokončení Domova důchodců CHDZ, úpravy
areálu Domu dětí a mládeže, protipovodňová opatření v Nepasicích, mobilní kamerový systém atd….Jsme samozřejmě
připraveni podat také novou žádost o dotaci na realizaci Domu
betlémů, zveřejnění výzvy se očekává v červnu. Další finanční
prostředky by mohlo město získat prostřednictvím Mikroregionu Třebechovicko, např. na internetizaci a bezdrátový městský rozhlas, opravu památek aj. Reálná se v letošním roce jeví
také rekonstrukce ulice Pardubické a to v součinnosti s Královehradeckým krajem, a.s.VAK Hradec Králové, a Českými
drahami; celkové náklady této akce činí 25,5 mil Kč.
Ing. Jiří Němec, starosta
Informace městského úřadu
Zpravodajství Technických služeb, správa sportovních zařízení,
zimního stadionu a koupaliště
Na zimním stadionu v Třebechovicích se letos bruslilo rekordních 168 dnů. Začátek byl 20. září a ukončení sezóny nastalo
6. března 2005, v provozu 1 534 hodin (1 350 v minulé sezóně).
Začínalo se dříve zejména proto, aby družstva SK Třebechovice - lední hokej byla dobře připravena na mistrovská utkání.
Hráči tohoto klubu také nejvíce využívali lední plochu - 451 hodin. Další soutěž zde odehrál klub ledního hokeje Čestice - 54
hodin. Pronájem ledové plochy pro zájmové skupiny 699 hodin
a veřejné bruslení 172 hodin. Třebechovické školy v dopoledních hodinách 74 hodin.
Již 23. ročník turnaje neregistrovaných se odehrál v letošní
sezóně. Zúčastnilo se ho 7 družstev, která mezi sebou sehrála 42
zápasů (84 hodin), v nichž všechny boje byly vedeny se zápalem
do hry. Konečná tabulka:
1. Black Team Třebechovice
2. HC Běleč
3. IHC Kvasiny
4. SK Skalka
12 11 0
12 9 1
12 7 1
12 6 0
1 103 : 48 22
2 68 : 34 19
2 46 : 40 15
6 44 : 43 12
5. Čadek Team Třebechovice
12
6. Šnek Team Čestice
12
7. HC Hurican TSS Třebechovice 12
3 1 8
2 1 9
1 0 11
35 : 65
30 : 73
38 : 79
7
5
2
To je několik zpráv ze zimního stadionu. Byla to již 27.
sezóna od vytvoření umělé ledové plochy s původní technologií chlazení.
Nyní se již pracovníci Technických služeb přesunuli na koupaliště, aby tam připravovali areál pro letní provoz. Bude třeba
upravit travnaté plochy, vše uklidit, vyčistit bazény, opravit obklady. Připravit strojovnu a chemická zařízení, aby pracovala co
možná bez poruchy.
Otevření koupaliště plánujeme od 25. května do 4. září v závislosti na počasí. Permanentky se budou prodávat přímo na koupališti, takže při prvním koupání Vám bude vystavena.
Zaměstnanci koupaliště se těší na Vaši návštěvu a budou se
snažit zajistit Vám příjemný pobyt k Vaší plné spokojenosti.
Technické služby, J. Halamka
Třebechovické Haló
str. 3
VÝZVA
všem sportovním, kulturním a zájmovým organizacím ve městě
Zastupitelstvo města Třebechovice pod Orebem na svém zasedání dne 22.3.2005 schválilo přidělení finančních prostředků:
a) na činnost sportovních, kulturních a zájmových organizací ve
městě s důrazem na využití volného času mládeže
b) na konkrétní akce sportovních, kulturních a zájmových organizací ve městě.
Tímto vyzýváme výše uvedené organizace k možnosti přihlásit se o tento příspěvek na Městském úřadu v Třebechovicích
pod Orebem.
Žádost musí být na předepsaném tiskopise, který si lze vyzvednout na Finančním odboru Městského úřadu v Třebechovicích p.O., kde lze také získat i další potřebné informace.
Veselková Martina, odbor SIM
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město - Třebechovice pod Orebem vyhlašuje výběrové řízení na místo
referent/ka stavebního odboru
Místo výkonu práce: Třebechovice pod Orebem
Platová třída: 8.-9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství ČR ( v příp.cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR )
- dosažení 18 let věku, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
- ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
- dosažené vzdělání úplné střední a vyšší , obor stavební
- dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet) zkušený uživatel
- praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána vč.ZOZ (zkouška zvl. odb. způsobilosti)
- vítány znalosti v oblasti životního prostředí
Další požadované dovednosti:
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
- ochota se dále vzdělávat
- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
- iniciativní přístup k řešení problému
- řidičský průkaz skupiny B
Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis
uchazeče
K přihlášce připojte:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit dokladem o jeho vyžádání), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Informace: telefon 495 592 065, 495 592 061
Pokud si přejete vrátit některý z Vámi zaslaných materiálů, uveďte to výslovně v přihlášce do výběrového řízení.
Nevyžádané materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány.
Dle možností uvádějte telefonický kontakt.
Přihlášky s požadovanými doklady podávejte na podatelnu městského úřadu
(Masarykovo nám., č.p.14, přízemí vpravo) nebo zasílejte na adresu:
Miroslav Pavlíček - tajemník,
Městský úřad Třebechovice p.O., Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Uzávěrka přihlášek je 27.4.2005
Třebechovické Haló
Sáčky pro psy
Řešení neúnosné situace ve znečišťování veřejných prostranství našeho města psími exkrementy uložila RM odboru
místního hospodářství.Ve smyslu tohoto úkolu je zajišťován
úklid znečišťovaných veřejných prostor, komunikací, trávníků
a dětských hřišť. Dále jsou v nejvíce exponovaných místech
ve středu města umístěny speciální koše na odkládání psích
exkrementů se zásobníkem na sáčky. Ze zkušeností, a to nejen našeho města víme, že stoprocentní vyřešení tohoto problému se asi hned tak nikomu nepodaří.
Alespoň však pro část občanů našeho města, kteří se o své
psy řádně starají a platí za ně poplatky, bychom chtěli vyjít vstříc.
Odbor MH proto zajistil dostatečné množství sáčků na psí exkrementy, které majitelům psů na základě předložení dokladu o zaplacení poplatku ze psa na letošní rok budou od května vydávány
a to v kanceláři místního hospodářství MěÚ.
Vyzýváme proto touto cestou všechny majitele psů, aby
zařízení, která jsou postupně po městě instalována a to právě
str. 4
pro potřeby jejich miláčků využívali, po svých psech uklízeli
a zabránili tak znečišťování veřejných ploch, zároveň i nepříjemnému obtěžování ostatních spoluobčanů. Použité sáčky
lze odložit do kteréhokoliv odpadkového koše, přednostně
však do košů na psí exkrementy.
Pro zajímavost - v současné době je na městském úřadě v Třebechovicích p. O. včetně místních částí registrováno
cca 600 psů. Toto číslo jistě není konečné. Určitě jsou mezi
námi někteří občané, kteří povinnost přihlásit svého psa zatím
z různých důvodů nesplnili. A právě tady je třeba si uvědomit, že toto množství zvířat denně vyprodukuje téměř 100 kg
exkrementů, a i když zdaleka ne celé množství skončí na veřejných plochách, jistě je to číslo ohromující. Do budoucna
připravujeme další opatření na zlepšení současného stavu,
u kterých, kromě finančních prostředků, bude vždy třeba spolupráce a ohleduplnosti všech obyvatel našeho města
a majitelů psů zejména.
Jan Štursa,
místní hospodářství
Pozemek k pronájmu
Město Třebechovice p. O. pronajme
za účelem sekání trávy pozemek p.č. 1567
o výměře 6 312m2 (tzv. sad Oreb)
viz. snímek.
Zájemci se mohou informovat
na městském úřadě - odbor správy
investičního majetku,
a to nejpozději do 6. 5. 2005.
Z jednání rady a zastupitelstva
Plné znění usnesení z jednání zastupitelstva města je průběžně zveřejňováno na výsvěsních plochách města v Pitrově ulici a na webovských stránkách www.trebechovice.cz
Rada města schvaluje nákup a distribuci sáčků na psí exkrementy majitelům psů v množství 100 ks na jednoho psa ročně
s platností od 1. 1. 2005. Realizaci tohoto opatření ukládá odboru místního hospodářství a to v návaznosti na zaplacení příslušného poplatku majitelem psa.
Rada města souhlasí, aby se město Třebechovice p. O. připojilo k aktivitě města Hradec Králové, Mikroregionu Třebechovicko a svazku obcí Poorlicko v projektu „Spojená Orlice
- Přírodní park Orlice“.
Na žádost PSK Whirlpool rada města schvaluje, aby v rámci
pořádání Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční
cyklistice“ se dne 23. června 2005 konala časovka jednotlivců
v Třebechovicích p. O.
Rada města uděluje výjimku z počtu žáků v Základní škole v Třebechovicích p. O. podle § 23, odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb. školského zákona, a § 4 odst.7 vyhlášky č.
47/2005 Sb. o základním vzdělání a to třídě IX. A - 31 žáků
a třídě II. A - 31 žáků.
Rada města ukládá redakční radě třebechovického zpravodaje Haló, aby příspěvky uveřejňované v tomto periodiku byly autorizovány (vlastnoruční podpis autora). Netýká
se příspěvků z MěÚ a příspěvkových organizací města.
Zastupitelstvo města schválilo:
předložený rozpočet na rok 2005
přijetí úvěru ve výši do 7.500.000,- Kč na pokrytí neprovozních
výdajů rozpočtu roku 2005.
metodiku „Rozdělení finančních prostředků na činnost sportovních, kulturních a zájmových organizací pro rok 2005
vstup města Třebechovice p. O. do Honebního společenstva
Třebechovice p. O. s pozemky v kat. území Třebechovice
p.O., Polánky n. D., Jeníkovice a Štěnkov o celkové výměře
589562 m2, vč. výkonu práva myslivosti Mysliveckému sdružení Dědina Třebechovice p. O. v uvedených kat. územích.
změnu katastrálních hranic včetně Dohody o změně hranic
obcí, a to takto:
1) z katastrálního území Polánky n. D. do katastrálního území
Ledce: pozemky o celkové výměře 74 234 m2
2) z katastrálního území Ledce do katastrálního území Polánky
n. D.: pozemky o celkové výměře 79 604 m2
Případné označení a zaměření nových hranic kat. území provedou společně Město Třebechovice p. O. a Obec Ledce na svůj
náklad, přičemž každý zaplatí polovinu celkových nákladů za
toto označení a vyměření nových hranic.
požadavek na vybudování víceúčelové nádrže Mělčany na
Dědině - varianta „C“ (Víceúčelová nádrž s ochrannou funkcí a dotací minimálních průtoků) a žádá Povodí Labe s.p.
jako správce toku a investora a Královéhradecký kraj o zajištění realizace tohoto projektu.
odeslání dopisu hejtmanovi a zastupitelům Královéhradeckého
kraje ve věci uvolnění finančních prostředků pro realizaci rekonstrukce Pardubické ulice v Třebechovicích pod Orebem.
Třebechovické Haló
Otázky, podněty, odpovědi
Děkuju, Vladimíre.
V Třebechovickém haló již delší dobu vycházejí štvavé články místního sdružení ODS. Tak, jako v nich autoři przní český
jazyk (pravidelně se v nich vyskytne několik gramatických chyb
a stylistická úroveň je jen obtížně stravitelná), tak se v nich snaží prznit i jméno Vladimíra Dernera. Nad obojím se mi pokaždé
„otvíral nůž v kapse“, ale nakonec jsem nad tím vždycky jen mávl
rukou. Článek v Haló č. 3/2005 byl však tou pověstnou poslední
kapkou, kterou džbán mé trpělivosti přetekl.
Na popud těchto lidí (ať už se chtějí schovávat za OS Třebechovice pro rok 2010 nebo za anonyma) provedla policie
důkladnou kontrolu dokumentace městského úřadu a po jejím skončení konstatovala, že Vladimír Derner se nedopustil
žádného trestného činu ani přestupku. Čímž se prokázalo, že
veškerá zlovolná osočování jeho jména byla neopodstatněná
a nezakládala se na pravdě. A co na to členové ODS? Místo,
aby se Vladimírovi na stránkách Haló omluvili, vyplodili další
článek, ve kterém se opět neštítí používat spekulativní věty
Co by … kdyby …?
Z detektivních příběhů ví i malé dítě, že u soudního jednání
je vždy jako nepřípustná okamžitě zamítnuta jakákoli spekulace
- co by … kdyby …
str. 5
typu: “Copak může být u dalších dotací … ? Neskrývá se tam
nějaký kostlivec ve skříni … ?“ No to už je vrchol! Uvědomte
si, že nejste pavlačové drbny, které mohou jen tak plácat do
větru, ale městští zastupitelé!
Před časem jste se deklarovali jako místní sdružení politické strany. Lidé vám ve volbách dali své hlasy, abyste je
zastupovali při spravování záležitostí tohoto města. Máte-li
nutkavou potřebu neustále psát do Třebechovického haló,
dokažte, že jste inteligentní a nápadití lidé a piště sem seriózní články o tom, co chcete pro Třebechovice udělat. Budou-li vaše argumenty věcné a vaše nápady moudré, jistě si brzy
získáte sympatie zdejších obyvatel, kteří vám to dají najevo
v příštích volbách. Pokud ale setrváte u neplodného osočování, zůstane vaše tvrzení, že máte „skutečně vážný zájem, aby
naše město prosperovalo“ pouhou barnumskou reklamou.
A na závěr bych chtěl udělat to, o čem si myslím, že se to
mělo udělat už dávno. Za práci, kterou Ing. Derner udělal ve
funkci třebechovického starosty, chci říct: děkuju, Vladimíre.
Martin Černý
Pisatelé článků, napadajících hrubě a opakovaně Ing. Dernera, jsou už skutečně na dně s argumenty, jestliže museli sáhnout
k vykonstruovanému „kostlivci ve skříni“, který by se někdy někde mohl objevit. Už tento samotný fakt by měl soudnému čtenáři v této věci udělat jasno.
Miroslava Štěrbová
Z našich škol
Základní škola
Projekt Velikonoce - jak ho vidí žáci pátých tříd
Na začátku nám paní učitelka zadala pět úkolů o Velikonocích, které jsme měli vyřešit ve skupinkách. Já jsem ve skupině
zelených spolu s Adamem Rybanským, Matějem Labutěm, Šimonem Jonášem, Klárou Donátovou a Míšou Černou.
Měl jsem připraveny dvě odpovědi z pěti: tu 1. - termín svátku a tu 5. - velikonoční koleda. Získali jsme několik bodů i za výstavku zásluhou Míši Černé. Při angličtině jsme dostali papíry, na
kterých bylo anglicky napsáno, jak lidi tráví Velikonoce v cizině.
Příští den jsem přinesl ještě nějaké věci na výstavku, potom
jsme měli zábavné učení, při kterém jsme dostávali body. Při
výtvarce jsme bavlnkou obmotávali vajíčka. Nejvíce trpělivosti
s tím měl Lukáš Novotný ze skupiny modrých.
Ve středu jsme šli na koncert, při kterém se vyhlašovaly soutěže. Také jsme šli do 5.C, abychom se podívali, jak to tam mají zařízené, stejně jako oni se přišli podívat k nám. Při geometrii jsme
dělali graf čtyř skupin v naší třídě: zelených, modrých, červených
a žlutých. Při součtu bodů vyhráli žlutí, my jsme byli druzí - taky
dobrej výkon.
Bylo to dobrý a nejlepší na tom bylo, že to byla škola hrou.
Václav Derner, 5.A
Velikonoce
Nejdříve nám paní učitelka dala úkoly, a když jsme si to
psali do notýsku, tak jsme losovali, kdo bude v jaké skupině.
Skupiny byly čtyři. Zelená, červená, modrá a žlutá. Vylosoval
jsem si zelenou.
Dohodli jsme se, že přijdeme do školy v zeleném oblečení,
abychom se poznali. V pondělí jsme kontrolovali odpovědi na velikonoční otázky. Potom jsme si psali body. V úterý nám paní učitelka dala do skupin velké papíry a psali jsme češtinu. Pak jsme
dostali čtvrtku, psali jsme a zdobili jsme ji. V úterý třetí hodinu
jsme zdobili vajíčka perlovkou. To mě bavilo. Když jsme to měli
hotové, tak jsme si mohli něco upatlat z vizovického těsta. Já jsem
si udělal dva výrobky. Když jsme měli hotové i toto, tak jsme si
ještě museli udělat velikonoční přáníčko.
Ve středu jsme začali uklízet, ale ještě před tím jsme šli do
5.C kouknout se na výstavu a oni se šli kouknout k nám. Čtvrtou
hodinu jsme šli na Velikonoční koncert. Potom jsme uklízeli a těšili se na prázdniny.
Adam Rybanský, 5. A
Zpráva
Od pondělí do středy jsme pracovali ve škole na projektu
Velikonoce. Vyhledali jsme si obrázky, informace a výtisky.
Zvýraznili jsme si nejdůležitější informace a vystříhali obrázky. Na čtvrtku jsme napsali vyhledané informace a obrázky
nakreslili.
V úterý jsme dokončili projekt a zdobili jsme vajíčka ovesnými vločkami. Potom jsme je připevnili na špejli a dali do vázy.
Když jsme měli všichni hotovo, tak jsme psali velikonoční přání.
Ve středu jsme práce vyhodnotili a celou práci jsme zakončili
školním Velikonočním koncertem.
Míša Bajerová a Monika Banasiak, 5.C
Velikonoce ve škole
V pátek 11. 3. nám paní učitelka řekla, že s paní učitelkou
z 5.C připravily velikonoční hru. Po seznámení s pravidly jsme si
vylosovali barevné lístečky ze sáčku a tím se vytvořily skupiny.
Já jsem byla ve skupině červených. Potom následovalo zadání 5
úkolů, které jsme měli splnit do pondělí 21.3. Za každou správnou odpověď jsme získávali bod. Za věci přinesené na výstavku
jsme také dostali body.
První hodinu 21. 3. jsme kontrolovali odpovědi na otázky.
Pět bodů bylo maximum. Po kontrole otázek, jsme dávali věci na
výstavku. Kolik velikonočních symbolů jsme přinesli, tolik jsme
získali bodů. Nejvíce přinesených věcí měla skupina žlutých.
Třebechovické Haló
V hodině angličtiny jsme si četli, jak slaví Velikonoce
v cizině. Při matematice jsme řešili úkoly s velikonoční tématikou. Podobně tomu bylo i v hodině českého jazyka. Při
pracovních činnostech jsme zdobili vajíčka bavlnkou, které se
říká perlovka. Vytvořili jsme duhové krasličky. Komu zbyl čas,
mohl si udělat z vizovického těsta figurku. Také jsme vyráběli
velikonoční přáníčko.
Poslední den před prázdninami nás čekalo vyhodnocení
skupinek. Paní učitelka to udělala spravedlivě. Řekla, že si
všichni zasloužíme odměnu, tak jsme dostali velikonočního
zajíčka. Kluci dostali modrého a děvčata růžového. Graficky
jsme zakreslovali body do tabulky, kterou jsme si vyrobili.
Třetí hodinu jsme se šli podívat do 5.C, abychom viděli, jak
si oni vyzdobili třídu. Bylo to hezké, ale něco tomu chybělo.
Zdálo se mi to málo barevné. Poslední hodiny jsme zakončili koncertem, kde vystupovali naši spolužáci. Míša Beranová
hrála na elektrické klávesy.
Myslím, že velikonoční program měly paní učitelky bezvadně
vymyšlený. Zhodnotila bych tyto tři dny na známku 1*, prostě
SKVĚLÉ!!!
Iva Nyškovská, 5.A
Sběr papíru
17. března proběhl před naší školou sběr tříděného papíru. 1.
místo obsadil s 860 kg Radek Michaliga ze 4. B, 2. místo s 820 kg
Filip Haviar ze 3.A a 3. místo Zuzka Kašparová ze 4. C s 619 kg.
Odměněno bylo celkem 59 nejlepších sběračů z jednotlivých tříd.
Dětem i jejich rodičům děkujeme.
str. 6
2. družstvo
chlapci: Kratochvíl Karel 19.38, Absolon Vojtěch 20.53,
Fogl Michal 21.69
3. družstvo:
chlapci: Kopecký Jiří 21.82, Janeček Jan 22.66,
Dörre Pavel 23.79
dívky: Havelková Věra 22.84, Bezdíčková Barbora 27.60,
Šmídová Veronika 30.59
8. + 9. roč.:
Provazníková Markéta 17.94, Rousová Anna 19.94,
Kyralová Veronika 20.38
Vyprávění pro vás napsala M. Pařízková ze 7.B:
Přijeli jsme na chatu Deštná. Ubytovali jsme se, pak jsme šli
na večeři. Druhý den jsme si vzali lyže, šli jsme na kopec za chatou a tam jsme se zařadili do skupin. Skupiny byly tři, já jsem byla
ve druhé. Potom jsme už jezdili na vlecích. Počasí bylo hezké, jen
první den foukal vítr. Sněhu bylo dost, lyžovalo se nám dobře.
Někdy jsem také spadla, protože sjezdovky byly namrzlé. Večer
jsme měli každý den program, také tři diskotéky, ale já byla jen na
dvou, protože jsem o dva dny dříve odjela. Jeden večer byl u nás
na chatě člen horské služby, vyprávěl nám, jak se máme na sjezdovkách chovat, poučil nás o bezpečnosti horské služby a o tom,
že se máme držet jen vyznačené trasy. Také jsme měli přednášku
o údržbě lyží, historii lyžování a také o pojmenování lyžařských
disciplín. Týden rychle utekl, lyžařský výcvik se mi líbil, i když
jsem tam nezůstala celý týden.
Třebechovická laťka
V březnu dívky naší školy v rámci hodin tělesné výchovy soupeřily ve skoku vysokém. Přinášíme vám výsledkovou listinu jednotlivých kategorií.
6. ročníky - 1. m. A. Schejbalová 115 cm
2. m. L. Kapurová, A. Vognarová, B. Slezáková 110 cm
3. m. L. Jandečková, K. Vallová 105 cm
7. ročníky - 1. m. V. Havelková 115 cm
2. m. H. Drahá, K. Spěšná 110 cm
3. m. M. Pařízková 105 cm
8. ročníky - 1. m. G. Zachariášová 130 cm
2. m. P. Lukášková, V. Brychtová,
E. Štěpánková 115 cm
3. m. H. Vlasáková, L. Schreiberová, L. Tomešová,
B Plíštilová, K. Blažková, P. Blažková,
M. Pokorná 110 cm
9. ročníky - 1. m. M. Kracíková 120 cm
2. m. L. Leuchterová, K. Mrázová 115 cm
3. m. Z. Hamplová, A. Jarkovská 115 cm s opravou
Lyžařský kurz
Žáci sedmých ročníků se na přelomu měsíců února a března
zúčastnili lyžařského výcvikového zájezdu. Ubytováni byli na
chatě Deštná v Deštném v Orlických horách.
Rozděleni byli do tří družstev. Po týdnu poctivého tréninku
dosáhli těchto výsledků:
1. družstvo:
chlapci: Kupka Jan 18.06, Novotný Jakub 18.09,
Janko Jakub 18.19
dívky: Jechová Tereza 20.28, Beranová Zuzana 21.40,
Voslářová Petra 22.91)
Týden lyžování si v Děštném v Orlických horách na přelomu února
a března užili žáci 7. tříd
Třebechovické Haló
str. 7
Skiboby
Karolína Podraská, žákyně 7. třídy naší školy, je úspěšnou
reprezentantkou v jízdě na skibobech. Je členkou TJ Sokol
Deštné, kde také od začátku ledna do konce března navštěvuje základní školu. S oddílem skibobistů každý den odpoledne
trénuje pod vedením Ireny Francové - Dohnálkové. V letošním roce dosáhla Karolína velmi pěkných výsledků. Na
domácích závodech vybojovala na mistrovství republiky ve
Studenově v Jizerských horách 1. místo v kategorii starších
žákyň, a to ve všech disciplínách. Na mistrovství světa v rakouském Lungotzu, které se konalo od 2. - 6. 3., vybojovala
ve velmi silné konkurenci bronzovou medaili v obřím slalomu
i v super-ge. Karolína Podraská je vítězkou Českého poháru
pro rok 2005 v kategorii starších žákyň. Přejeme jí mnoho
úspěchů ve škole i sportu.
ZUŠ informuje…
… o dalších výsledcích našich žáků v okresních kolech soutěže. Okresní kolo soutěže ve hře na housle se konalo dne 10.3.2005
v ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové. Lada Rousová získala 1.
místo s postupem do krajského kola a Dita Kramářová získala 2.
místo, obě dívky soutěžily v I. kategorii.
Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru se konalo dne 21.3.2005
v ZUŠ Na Střezině s těmito výsledky:
Daniela Rydlová
I. kategorie
Nicol Krištofová
0.c kategorie
Kytarové trio
I. kategorie
(Daniela Rydlová
Nicol Krištofová, Lukáš Petera)
1. místo s postupem
do krajského kola
2. místo
1. místo s postupem
do krajského kola
Karolína Podraská si v letošní sezóně vybojovala na skibobech několik
titulů
Dne 15. 3. 2005 se konalo krajské kolo soutěže ve hře na klavír v ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové a Lada Rousová získala
ve II. kategorii opět 1. místo.
Děkuji všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci
ZUŠ Třebechovice p. O. a blahopřeji k jejich výsledkům. Stejný
dík patří i jejich učitelům Ivě Mačejovské, Haně Medkové a Martinu Weissovi za jejich trpělivou a dokonalou práci.
Jako tradičně si v současné době naši žáci připravují svá
vystoupení na oslavu Dne matek. Obzvláště usilovně se připravuje skupina Crabi pod vedením p.uč. O. Klimeše. Od 22.
do 24.4. je čeká hudební soustředění ve Škole v přírodě Borovnička. Letos poprvé by tato skupina měla zahájit oslavu
Dne matek samostatným hudebním folkovým programem.
Dr. I. Thunová
Rodičovské centrum Domeček
DDM, Komenského 437, Třebechovice p. O.
Zveme maminky i tatínky s dětmi každý ČTVRTEK od 9.00
do 12.00 hod v DDM
Květen
Program nejen pro děti:
5. květen - Výroba dětské společenské hry zpívání a malovaní,
vycházka ven
12. květen - Stopovaná
19. květen - Návštěva statku na Bědovicích spojená s jízdou
na koni - sraz na statku po 9.00 hodině
26. květen - Výlet do Častolovic - návštěva dětského hřiště
a mini ZOO, odjezd 8,23 z vlakového nádraží návrat
po 12,00 hodině
Květinový karneval
Víkendové hrátky pro celou rodinu
KOLO - KOLO ZÁVODY
V sobotu 28. května v 15.00 hod
hřiště za základní školou
Čekají Vás soutěže v jízdě na všem co má kolečka - kola, kolečka, koloběžky, odstrkovadla, tříkolky….
Podrobnější informace ke všem zmíněným akcím získáte
každý čtvrtek v Domu dětí a mládeže v Třebechovicích pod
Orebem.
Na setkání se těší Martina, Katka, Vlasta, Simona, Mirka,
Marcela, Laďka, Hela, Helena, Erika, Martina, Jana, Dita a další
maminky
Herecké obsazení ve hře Boudo, budko
Třebechovické Haló
str. 8
Vystoupení dětí z Domu dětí a mládeže na oslavách Dne matek
Jako každý rok i letos přispěje Dům dětí a mládeže
k oslavám Dne matek v našem městě ukázkami z činnosti
dětí v různých zájmových útvarech a kroužcích. Část svého
vystoupení předvedou chlapci a dívky z Tanečního kroužku
HIP-HOP. S písničkami se představí dívenky ze zájmového
útvaru Malé flétničky. Své umění předvedou i děti z kroužku
Kytary. Svižnou sestavu zacvičí nejmladší dívenky z kroužku
Aerobic pod vedením p. Absolonové.
Výstava obrazů pana J. Koblížka
U příležitosti Dne matek bude v Domě dětí a mládeže
otevřena výstava z díla našeho spoluobčana pana Koblížka, na
které představí nová díla zachycující současnou tvář našeho
města a jeho okolí. Souběžně s touto výstavou si budou moci
návštěvníci prohlédnout i práce a výrobky dětí z různých zájmových kroužků, které v Domě dětí a mládeže pracují. Výstava potrvá v prostorách Domu dětí a mládeže od 8. 5. 2005
do 14. 5. 2005.
Mateřská škola hlásí
Pozorování
probouzející se přírody se nyní prolévá
nejen procházkou, ale i celým pobytem ve školce. Děti
se těší, co je čeká nového
u řeky, v parku i na školních
zahradách. Poznají tak, co přírodě škodí a jak ji chránit. I ti
nejmenší se učí bezpečnému
chování v dopravě. Ještě trochu zkušeností a mohou začít
školní výlety. A ty si přece
nikdo z malých kamarádů nechce nechat ujít.
Kolektiv MŠ
Děti MŠ Třebechovice i MŠ Nepasice se loučily s odcházející
zimou. Těšily se na Dětský karneval masek i každoroční pouštění
Moreny po vodě.
Březen patřil přípravám na svátky jara. Děti poznaly velikonoční zvyky - malovaly, tiskaly, barvily a lepily kraslice, zvířátka,
pomlázky. Přáníčka potěšila nejen rodiče, ale i babičky a dědy
v Domě s pečovatelskou službou v Boře. Jejich pásma písní a říkadel jsou vždy pro naše starší spoluobčany milou podívanou.
První jarní den přinesl překvapení. Do MŠ přijelo Divadlo
z pytlíčku a s ním pohádka O Kůzlátkách. Děti již herce znaly,
opět se naučily písničky k ročnímu období a závěrem dostaly
sladkou odměnu.
Dětský koutek
Křížovkou se ještě vraťme k Velikonocům. Pokud
se vám ji podaří vyluštit, budete moci doplnit následující větu:
Velikonoce jsou svátky jara, a proto k nim patří
také (TAJENKA).
A - Velké sibiřské jezero.
B - Hmyz s tuhými krovkami.
C - Jméno skladatele Smetany.
D - Žluté podlouhlé ovoce.
E - Sourozenci.
F - Ptačí domeček.
G - Tátové jehňat.
Řešení na straně 16
22. 3. se v TMB uskutečnila výroba velikonočních dekorací pod vedením zkušených lektorek Dagmar Kuhnové a Lenky Nádvorníkové. Foto: K. Andres
Třebechovické Haló
str. 9
Kultura
Kam za kulturou
PŘIPRAVUJEME:
5. ČERVNA - NEDĚLE - 15.00 HOD.
KULTURNÍ DŮM TŘEBECHOVICE P. O.
V rámci oslav Dne dětí uvede Divadýlko z pytlíčku z Pardubic
hudební pohádkovou komedii
8. KVĚTNA - NEDĚLE - OD 13,00 HODIN
SVÁTEK MATEK NA NÁMĚSTÍ
V TŘEBECHOVICÍCH P. O.
Při příležitosti oslav Svátku matek proběhne tradiční setkání občanů města.
PROGRAM:
13.00 hod. - vystoupí folková skupina CRABI
při ZUŠ Třebechovice p.O.
14.00 hod. - vystoupí žáci MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, módní přehlídka
studentů Střední odborné školy v Třebechovicích p. O.
15.30 hod. - swingový koncert Mladého týnišťského big bandu
pod vedením p. P. Plašila
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VÁS ZVE NA
NOVOU VÝSTAVU OBRAZŮ MĚSTA
A OKOLÍ, DOPLNĚNOU VÝROBKY DĚTÍ
ZE ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ.
Muzejní zprávy
HAM, HAM ANEB VELKÝ HLAD JÁ MÁM
Určeno pro děti od 3 do 10 let.
19. ČERVNA - NEDĚLE - 18,00 HOD. - KOSTEL SV. ONDŘEJE TŘEBECHOVICE P.O.
SPIRITUÁL KVINTET
POCHOD POHÁDKOVÝM LESEM
Tak jako minulý rok, tak i letos připravujeme II. ročník pochodu
plného pohádkových bytostí, her a sladkostí. Srdečně zveme rodiče s dětmi všech věkových kategorií.
Plánovaný termín pochodu je 3. září 2005 a sraz účastníků 13.00
- 13.30 hod. v lesoparku Bor (u dubu).
Informace na tel. č. 495592677 u pí. Chmelařové
Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo nám. 24, Třebechovice p.Or.
Úterý - Neděle 9,00 - 16,00 hodin (od 1.5. 9,00 - 17,00 hod.)
poslední návštěva v 15,30 hodin (od 1.5. v 16,30 hod.)
Stálá expozice:
TŘEBECHOVICKÝ PROBOŠTŮV BETLÉM
unikátní světově proslulé dílo lidových řezbářů Josefa Probošta,
Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla.
Výstavy:
„ČESKÉ BETLÉMY“
PRODEJNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
A DŘEVĚNÝCH HRAČEK
zea a mají chuť se trochu pobavit, říci své názory na aktuální dění
kolem programu muzea, střediska kultury a informačního centra či budoucí výstavby nového zařízení. Bude možné si na místě vyrobit pod vedením lektorky Petry Jánské něco zajímavého,
případně se jen podívat a udělat si svůj vlastní názor. Připravujeme malé občerstvení, zábavný program a ze zahrady vytvoříme
prostor pro zábavu i otevřenou diskusi. Věříme, že přizvaní hosté
budou zajímavým zpestřením programu, který poběží nepřetržitě
od 12.00 do 19.00 hodin. Vstupné je zdarma. Těšíme se na setkání
s vámi. Podrobnosti hledejte ve vývěsce muzea v Pitrově ulici.
DĚTSKÝ SVĚT ZUZANY VAŠATOVÉ BAREVNÉ DEKORACE A HRAČKY
Otevřena pro veřejnost bude od 29. 4. a potrvá do 26. 6. 2005.
K nové výstavě v TMB DĚTSKÝ SVĚT
ZUZANY VAŠATOVÉ - barevné dekorace a hračky.
Výtvarnice Zuzana Vašatová spolupracuje s naším muzeem
již řadu let a její malované veselé obrázky zdobí stěny řady domácností, mateřských škol i dětských lékařů. V Třebechovickém muzeu letos představí i trojrozměrné objekty ze své dílny
v překvapivých instalacích, které potěší oko i duši. Muzeum vše
doplní tradičními dřevěnými hračkami, v novém, neokoukaném
pojetí. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 29. dubna a potrvá
do 26. června t. r.
Pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18. května 2005 s programem od 12.00 do 19.00 hodin
K Mezinárodnímu dni muzeí a galerií připravuje Třebechovické muzeum betlémů opět program pro veřejnost, tentokrát i ve
spolupráci s naší základní školou. Žáci školy představí své záměry
pro připravovaný společný program, který bude zakončen výstavou věnovanou významným výročím našeho města ve 20. století.
Zveme všechny občany, kteří chtějí nahlédnout do zákulisí mu-
Z muzejních sbírek: Budík, v horní části osazen zvonečkem s ozdobným
uchycením. Kulatý číselník (ciferník) o průměru 90 mm. Zadní část těla
budíku je rozšířena na 125 mm. Povrchová úprava připomíná měď.
Foto: K. Andres
Třebechovické Haló
str. 10
Úspěch českých betlémů ve Velké Británii
Dva české betlémy ze sbírek Třebechovického muzea betlémů před Vánoci vyjely na dlouhou cestu do Londýna a potom hned do skotského Edinburghu. Dva skutečně ryzí lidoví
umělci, kteří se za svého života ztěží podívali za hranice svého
kraje, natož do zahraničí, vytvořili díla, která v loňském roce
důstojně reprezentovala českou kulturu daleko za hranicemi.
Byli jimi Ladislav Štichauer z Rychnova nad Kněžnou a Anna
Vítová z Vysokova u Náchoda. Za vším stál honorární generální konzul ČR Dr. Paul Millar, který zápůjčku zprostředkoval
a zajistil finanční prostředky z darů českých občanů žijících
ve Skotsku a dalších mecenášů pro úhradu nákladů nutných
k bezpečnému převozu a vystavení betlémů v katolické katedrále hlavního města Skotska - Edinburghu. Na úpravě
výstavních vitrin se osobně podílel a předvedl svou zručnost
i organizační schopnosti při instalaci betlémů u bočních oltářů
katedrály. Přepravu betlémů hradilo a zajistilo velvyslanectví
ČR v Londýně, kde byl také po několik dnů betlém Anny
Vítové vystaven. České betlémy měly na ostrovech velký
úspěch, o Vánocích o nich psal britský tisk a jejich fotografie
se objevily i na titulních stránkách. Honorární generální konzul ČR ve Skotsku, Dr. Paul Millar, poděkoval písemně muzeu, poslal fotografie a požádal o předání poděkování též radě
města za povolení betlémy půjčit.
PhDr. Zita Zemanová,
ředitelka muzea
Český betlém Anny Vítové ze sbírek našeho muzea na titulní stránce skotských katolických novin na Štědrý den roku 2004. Foto: K. Andres
Generální honorární konzul ČR ve Skotsku Dr. Paul Miller u betlému
autora Ladislava Štichauera. Foto: K. Andres
Jeho Eminence Keith Patrick kardinál O´Brien požehnal českým betlémům vystaveným v katedrále St. Mary v Edinburghu za účasti skotských
dětí a sboru české menšiny, který zazpíval české koledy. Foto: K. Andres
Kniha TŘEBECHOVICKÝ PROBOŠTUV BETLÉM
- Propagace Třebechovického muzea betlémů
V Třebechovickém muzeu betlémů i v jiných prodejnách
můžete narazit na publikaci „Třebechovický Proboštův betlém Sbírky Třebechovického muzea betlémů“ autorů Dr. Zity Zemanové, Miloše Vojíře a Pavla Matušky. Vznik této publikace jsem
s napětím z dálky sledoval od jeho počátků až do vydání a z výsledku jsem velmi potěšen. Vznikla tak kniha, která Třebechovicům již dlouho chyběla. Jedná se o první posttotalitní publikaci
o Proboštově betlému v pevné vazbě od roku 1985. Velmi zdařilé
jak grafické tak faktické vybavení této publikace nabízí všem zájemcům fundovaný komentář i velmi dobře vybrané fotografie.
Navíc se její vydání podařilo načasovat před Světový betlémářský
kongres v září 2004 a tím propagovat TMB po celém světě.
To, že se podařilo s minimálními náklady tuto publikaci vydat, považuji za zcela mimořádný ediční počin, na který
jsme už dlouho čekali. Je to samozřejmě přínosem pro všechny obyvatele, neboť právě díky Třebechovickému muzeu
betlémů se ze satelitu krajského města, jak naše město může
být též vnímáno, rázem Třebechovice stávají turistickou metropolí Evropy.
Nic jistě neprospěje našemu městu více, než dobře mířená propagace, která ve svém důsledku zvýší jeho prestiž
na úrovni kulturních a turistických měst České republiky
i Evropy a přivede do Třebechovic řadu návštěvníků, kteří
zde zanechají nějakou tu korunu. Je-li navíc i prodej této
publikace přímým finančním přínosem pro TMB, je to jenom dobře.
Dr. Václav Derner
Třebechovické Haló
str. 11
Informační centrum v Třebechovicích pod Orebem informuje
Předprodej vstupenek www.vstupenky.cz u Šárky Markové v informačním centru při TMB.
Přehled plánovaných akcí:
17. 5. 2005, KD HRONOVICKÁ PARDUBICE
VILÉM ČOK + DOLORES CLEAN
+ WO.CO.DE
koncert, začátek v 19 hod.
18. 5. 2005, KD DUBINA PARDUBICE
POUTNÍCI SLAVÍ 35 LET
koncert, začátek v 19, 30 hod.
27. - 28. 5. 2005, KOUPALIŠTĚ CIHELNA PARDUBICE
SLUNOVRAT PARDUBICE
FOLK&COUNTRY FESTIVAL
4. 6. 2005, HRADEC KRÁLOVÉ LETIŠTĚ
PINK PANTHER FEST
KABÁT, SUPPORT LESBIENS,
©KWOR, DOGA, KRUCIPUSK, NEVÍM
koncert, začátek v 18 hod.
21. 5. 2005, KD STŘELNICE HRADEC KRÁLOVÉ
TURBO + TUBLATANKA, GALAKONCERT
K NOVINKOVÝM DESKÁM 2005
začátek ve 20 hod.
17. 6. 2005, DUHOVÁ ARÉNA PARDUBICE
TEAM, X TOUR 2005
koncert, začátek ve 20 hod.
Kalendář akcí měst a obcí Poorlicka
1. května 2005, Týniště nad orlicí
Prvomájový jarmark na Mírovém náměstí
1. května 2005, Olešnice
Kácení máje s divadelním představením
7. května 2005, Kostelec nad Orlicí
Za třešňovými květy - pěší vycházka (Klub turista)
20. - 22. května 2005, Potštejn
Potštejnská pouť, Rytířské slavnosti na hradě
21. května 2005, Kostelec nad orlicí
Otevření turistické stezky J. G. Jarkovského
EVANGELICKÝ KOSTEL, 6. KVĚTNA OD 18.00
Pozvání na vystoupení pozounistů z družebního evangelického sboru
v Dresden - Niedersedlitz
Co se nevešlo do knihy „Třebechovice pod Orebem“
Dnešní příspěvek je věnovaný Občanské záložně v Třebechovicích pod Orebem a podklady byly čerpány s brožurky 70. výroční účetní zpráva Občanské záložny v Třebechovicích
p.O. za rok 1937 zapůjčené paní Irenou Jeremiášovou.
První záložna v Čechách byla zřízena roku 1858 ve Vlašimi. Za deset let
nato, na počátku roku 1868, vznikl nápad několika třebechovických měšťanů
na založení záložny u nás. Nejvíce činným byl kaplan Antonín Flesar. 24. února
se sešla na radnici ustavující valná schůze a 30 přítomných občanů zvolilo
prozatímní výbor. V čele byl předseda Jakub Brády, sládek, pokladník Karel
Fröhlich, lesní v.v., kontrolor Karel Střemcha, rolník a bývalý krupař, a jednatel Antonín Flesar, kaplan. Devítičlenný výbor tvořili Josef Hájek, horní
mlynář, dr. Antonín Hofmeistr, lékař, František Hudec, krupař, Hynek Kohn,
kupec, David Kreitner, koželuh, Jan Paiskr, hostinský a tehdejší starosta města,
Josef Prokeš, obchodník, Václav Řehák, hostinský „Na Roli“ a Jan Špringar,
rolník z Jeníkovic. Příští den byla první výborová schůze na níž se usnesli vydat vyzvání k občanům, aby přistupovali za členy. 29. března byla druhá valná
schůze, které se účastnilo 60 členů a která jednomyslně potvrdila dosavadní
výbor a rozšířila ho o 3 členy - Václava Horáka, kupce, Františka Štorka, kováře, a Augustina Weisbauera, učitele. Záložna začala pracovat 1. dubna a měla
úřední název Jednota záložná v Třebechovicích, avšak na jejích tiskopisech se
používalo Záložna v Třebechovicích hory Oreb nad Dědinou. Své sídlo měla
z počátku na radnici, v době přestavby radnice sídlila v domě čp. 41 na náměstí,
který náležel Cecilii Vachkové, vdově po mydláři. Po dostavbě nové radnice
se záložna vrátila do ní a zůstala tam až do roku 1920, kdy se přestěhovala do
domu čp. 39. Výborové schůze se konaly v místnosti záložny, valné schůze se
konaly zpočátku na radnici, od roku 1871 v hostinci „U Hrozně“ (ve staré radnici čp. 1), od roku 1875 v hostinci Jiřího Buriana a od roku 1884 v Besedě (čp.
Představenstvo Občanské záložny v Třebechovicích
pod Orebem
Třebechovické Haló
40), jehož majiteli byli postupně Jan Paiskr, Emilie Paiskrová
a Josef Stříbrný. Od roku 1924 byly valné schůze v úředních
místnostech záložny.
Původní stanovy záložny byly dvakrát změněny. Poprvé v roce 1874 a podruhé v roce 1933.
Jediným čestným členem záložny byl v roce 1882 zvolen na
návrh Augustina Mrhy Čeněk Hevera, tehdejší český poslanec.
Jak se praví ve výroční zprávě: … „Začátky naší záložny
byly skrovňoučké, ačkoliv již zprávy o přípravách k jejímu založení budily v občanstvu všeobecný a neobyčejný rozruch. Ale
jaké byly tehdejší poměry! V mnohých rodinách byla ušetřená
zlatka již určitým kapitálem a půjčka několika desítek znamenala značnou pomoc i zámožnějším občanům. Leč změnou
poměrů a stále vzrůstající důvěrou vkladatelů i členů zvyšoval
se nejen peněžní obrat, ale i zisk, jímž správy záložny rozumně zvětšovaly rezervní fondy a z něhož podporovaly všechny sociální podniky obce, četné dobročinné ústavy a spolky,
přispívaly na stavby a opravy veřejných budov, na udržování
knihoven atd. Slušné částky byly věnovány místním i okolním
školám na opatření učebních pomůcek a chudým dětem. Tyto
dary celkem dosáhly za ta léta částky statisícové.“
Ke dni 31. května 1948 došlo ke sloučení Občanské záložny
s Rolnickou záložnou, při kterém Rolnická záložna zanikla.
K zamyšlení
Duchovní okénko
Obraz
Jarmila oprášila staré plátno, nalezené při úklidu půdy.
Objevily se barvy a posléze se vyloupl celý obrázek. „Ale
podívejme, rozkvetlá lípa. A s lavičkou, na které někdo sedí.
Babičkóó, to je ta lípa co rostla kdysi na zahradě?“ „Co povídáš,“ ozval se hlas asi osmdesátileté ženy, „jaká lípa?“ „No
přece tady na tom obrazu co jsem našla na půdě.“ „Á tak,“
řekla stařenka s údivem, „už jsem ani nemyslela, že ten obraz máme. Když tví rodiče přestavovali tenhle dům, všechno
se zařídilo nově. To staré se buď prodalo nebo vyhodilo. Ale
ukaž, ať se podívám. No ano, naše lípa a lavička. Na ní mě
tvůj dědeček požádal o ruku. Vidím to jako dnes. Podal mi
růži a řekl: „Můžu být tvým manželem?“ A ta sedící postava,
to je můj tatínek. Asi bych nespočítala, kolikrát mi pod lípou
str. 12
Budova občanské záložny
četl nejrůznější příběhy. Jo, všechno už je hrozně dávno. Tu
lípu zasadil prý můj dědeček, když se narodilo první dítko.
Potom prý ten strom ohrožoval dům. Tak ho skáceli. Dřevo
se prodalo a lavička spálila. Obraz pak někdo odnesl na půdu.
Kdo by taky z těch mladejch se vrtal v minulosti. Dnes se žije
moderně a staré věci nemají překážet. Natož nějaké příběhy
předků. Ale pro mne je ten obraz balíkem zážitků. Jo, jsem
stará bába, ale jako by mi všechno ožilo. Možná už taky patřím
na půdu, myslím si však, že to, co jsme prožili, se nedá zlikvidovat. A jednou ty naše odložené životy někdo najde jako
ty dnes ten obraz. Pak je pečlivě opráší, aby vystoupili barvy
a možná se na leckterý ten obraz se zalíbením podívá. A třeba
ze všech těch životů sestaví jedinou obrazovou mozaiku a nám
bude jasné, že minulo, přítomno i budoucno spolu souvisí. Ale
kam jsem se to až dostala. Mluvím jako ňáká mudrlantka. Promiň, to všechno ten obraz. Už asi opravdu patřím na půdu.
Václav Loukota
Ze života ve městě
Český červený kříž v Třebechovicích pod Orebem
V sobotu 26. 2. 2005 se v Domě dětí
a mládeže uskutečnil kurz první pomoci, na
kterém se jeho šestnáct účastníků naučilo
základní pravidla poskytování laické první
pomoci a vyzkoušelo si jednotlivé praktické dovednosti. Instruktoři ČČK je seznámili s postupem ošetření postižených v případech masivního
krvácení, bezvědomí a zástavy životních funkcí. Děkujeme
všem účastníkům za absolvování kurzu a Domu dětí a mládeže v Třebechovicích pod Orebem za vstřícnost a zajištění
prostor.
Jsme rádi, že mezi námi žije dostatek lidí, kteří mají zájem
naučit se, jak v případě potřeby pomoci druhému. Patříte-li
k nim, zveme Vás na kurzy první pomoci, které pořádá ČČK
v Hradci Králové. Informace o nich získáte na webových stránkách http://www.cckhk.org/
Třebechovické Haló
Zároveň všechny zájemce zveme ke členství v nově vznikající Místní skupině ČČK v Třebechovicích pod Orebem.
Chceme navázat na činnost místní skupiny, která v Třebechovicích existovala do poloviny 90. let. Jako členové ČČK budete mít možnost absolvovat bezplatný výcvik v první pomoci,
abyste ji teoreticky i prakticky uměli poskytnout. V případě
Vašeho hlubšího zájmu budete mít možnost zúčastnit se ve
spolupráci s hradeckými členy zdravotních dozorů na nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských akcích. Další činnost a směřování místní skupiny bude záviset na zájmu
členů. Vítáni jsou i přispívající členové, tj. členové, kteří se
činnosti aktivně neúčastní (např. z časových nebo zdravotních
důvodů), ale platí malý roční příspěvek a tak podporují aktivity ČČK. Bližší informace o činnosti ČČK v Třebechovicích
pod Orebem získáte na webových stránkách http://cck.euweb.
cz/ nebo na tel. 607 918 996.
Na viděnou se těší Jan Fifka
str. 13
Kurz první pomoci, kterého se v sobotu 26. 2. zúčastnilo 16 zájemců,
účastníky poučil, jak se zachovat při masivním krvácení, bezvědomí či
zástavě životních funkcí
Shiatsu - alternativní léčba civilizačních nemocí
Jedná se o jemnou tlakovou masáž s uvolňujícími účinky na
nefunkční, strnulé svaly, které brání plynulému toku energie
v těle. Dlouhodobé bloky v energetickém toku mohou způsobit
různá onemocnění. Jejich odstraněním nastává zahájení samoléčebného procesu. Často dochází i k rozpouštění bloků na emociální úrovni, které mají vliv na celkové uzdravení.
Masáž lze využít i preventivně ke zvýšení vitality a zpomalení
příznaků stárnutí. 4., 5. června.
Objednávky na tel.: 495 592 604
Kateřina Stárková, Dobrá Voda 7, 562 01 Ústí nad Orlicí
Na pomoc ženám, mužům i dětem, pro více radosti a lásky
v životě.
Malé upřesnění
v přilehlé sakristii a ne v kostele. Ačkoli by se mohlo zdát, že
se jedná o nepatrný rozdíl (sakristie je jen o jedny dveře vlevo
od hlavních vchodových dveří kostela), je dobré mít na paměti, že pro mnoho - a to nejen věřících - lidí jde o velmi citlivou
věc a podstatný rozdíl.
Filip Čapek, farář
V minulém čísle TH bylo uvedeno, že sbírka šatstva, kterou pořádá Česká katolická charita spolu s Českobratrskou
církví evangelickou, bude probíhat v evangelickém kostele.
Ve skutečnosti je to tak, že sbírka již od rok 2004 probíhá
Pěvecký sbor v Budapešti
EPS na cestách
Ve dnech 11. až 13. března 2005 se uskutečnilo další z pravidelných setkání chrámových pěveckých sborů z Drážďan, Budapešti a Třebechovic. Tak pokračuje tradice i práce, na které
se významně podílí třebechovický Ekumenický pěvecký sbor a
která trvá již bezmála patnáct let. Během těchto duchovních setkávání se Evropa sjednocuje skrze vpravdě božskou hudbu.
Na pořadu slavnostního koncertu byly skladby, které
slyšeli třebechovičtí posluchači již loni na podzim v kostele
svatého Ondřeje v Třebechovicích. Nejen večerní koncert,
ale celý den strávený v moderním komplexu kostela Regnum
Marianum v Budapešti, byl pro zpěváky nevšedním zážitkem. Byl navíc obohacený o zkušenost s intenzivní prací na
CD nahrávce Requiem brazilského skladatele mozartovského
ducha, José Maurícia Nunese Garcíi. Právě tato skladba zazněla v Budapešti v maďarské premiéře a jejímu provedení se
dostalo pozornosti vedle českých, německých i maďarských
vládních organizací i zastupců z Portugalska a Brazilie. Natočením CD s Garciovou hudbou se EPS podílel na vydání již
druhého kompaktu. Ten první vznikl v Třebechovicích v roce
2001 a je na něm zaznameno slavné Mozartovo Requiem.
Vedle náročného programu se našlo trochu času i na zábavu
a tak děti, které se s námi účastnily, si přišli také na své. Jejich zá-
žitek z Vidám parku může být pozvánkou pro všechny lidi mladé
duchem, aby si s námi přišli zazpívat. Zkoušky jsou každou středu
v 19 hodin na evangelické faře.
Zdeněk Bartoš
Mezi zkouškami se našla o volná chvilka pro zábavu ve Vidám parku... Foto: Z. Bartoš
Třebechovické Haló
OS Pomocná ruka informuje…
str. 14
téma: Prolínání různých hudebních žánrů. Projekt, pokud
bude podpořen Slovenskou národní agenturou, proběhne
v Sabinově na Slovensku a kromě „našich“ přijedou Slováci,
Poláci a Maďaři.
Chystá se
Akreditace OS Pomocná ruka
OS Pomocná ruka získalo 15.3.2005 od České národní
agentury Mládež akreditaci vysílající organizace programu
Evropská dobrovolná služba. Tato akreditace je udělována
neziskovým organizacím, které absolvují několikadenní školení a jsou pak následně vybráni během výběrového řízení.
Pomocná ruka je teprve druhou organizací v Královéhradeckém kraji, která tuto akreditaci získala.
Evropská dobrovolná služba je součástí programu EU Mládež, kterého se účastní i Česká republika. Je to program neformálního vzdělávání, v rámci kterého se mladí lidé aktivně
zapojují po dobu 6 - 12 měsíců do činností zaměřených na potřeby společnosti v nejrůznějších oblastech a v nejrůznějších
zemích Evropské Unie. V České republice je program realizován prostřednictvím České národní agentury „Mládež“ - součásti Institutu dětí a mládeže (IDM), který je přímo řízenou
organizací MŠMT.
Cíle programu EDS jsou postaveny na třech základních
principech:
1) Poskytování možnosti neformálního vzdělávání pro mladé lidi s důrazem na jejich sociální integraci, aktivní účast
a zvyšování jejich zaměstnatelnosti.
2) Podpora rozvoje místních komunit.
3) Podpora vzniku nových partnerství a výměny zkušeností.
Chceš-li se zúčastnit Evropské dobrovolné služby v zemích EU, kontaktuj OS Pomocná ruka.
Zprávy z výběrového řízení ČNA Mládež
Ke grantové uzávěrce 1.2.2005 ČNA Mládež se sešlo celkem přes 160 žádostí o grant z celé České republiky. Úspěšnost žadatelů z Královéhradeckého kraje byla nejvyšší z celé
ČR a činila 87,5%. Mezi úspěšnými žadateli bylo i Rodičovské
centrum Domeček z Třebechovic pod Orebem, které díky
finanční podpoře vybuduje dětské hřiště v tomto městě. Na
realizaci tohoto projektu se podílí Rodičovské centrum Domeček, DDM a městský úřad.
Využijte i Vy možnosti získat finance pro Váš nápad! V případě zájmu kontaktujte OS Pomocná ruka, které je regionálním konzultantem ČNA Mládež pro Královéhradecký kraj.
Konalo se
V minulém měsíci se v budově ZUŠ konala prezentace
programu Mládež určená neziskovým organizacím a pracovníkům s mládeží. Na akci se bohužel dostavili pouze dva účastníci, kteří mohou v budoucnosti využít nabídky ČNA Mládež.
Je škoda, že návštěvnost byla tak malá, neboť šance na získání
finanční podpory je poměrně veliká.
Ve stejný den se konalo i setkání s mladými lidmi, kteří mají zájem zúčastnit se mezinárodní výměny mládeže na
Pokud chcete získat informace o programu Mládež, dostavte se, prosím, na nějakou z uvedených plánovaných akcí:
7. 4.
14. 4.
19. 5.
23. 5.
26. 5.
Úřad práce Náchod, beseda s nezaměstnanými o Evropské dobrovolné službě, začátek v 9:00
Úřad práce Hradec Králové, beseda s nezaměstnanými
o Evropské dobrovolné službě, začátek v 9:30
Prezentace programu Mládež nejen pro ředitele a pracovníky dětských domovů Královéhradeckého kraje,
viz. pozvánka
Prezentace programu Mládež, městská knihovna
v Chlumci nad Cidlinou, pro pracovníky s mládeží, začátek v 17:00
Úřad práce Hradec Králové, beseda s nezaměstnanými
o Evropské dobrovolné službě, začátek v 9:30
Pozvánka
Česká národní agentura Mládež ve spolupráci s Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje pořádá praktický seminář
POTŘEBUJETE FINANCE
PRO REALIZACI VAŠICH NÁPADŮ?
PROGRAM MLÁDEŽ V PRAXI
(Mezinárodní výměny mládeže,
Evropská dobrovolná služba, Iniciativy mládeže)
Určeno: Nejen ředitelům a pracovníkům dětských domovů
Královéhradeckého kraje, kteří mají zájem získat grant od
České národní agentury Mládež. ČNA je největším grantovým programem v ČR pro volnočasové aktivity. Plánovaný
počet účastníků: 10-15
Seminář je vhodný i pro pracovníky s mládeží a neziskové organizace v kraji.
Obsah: Seznámení s programem Mládež, priority Výměn mládeže a Iniciativ mládeže, proces hodnocení projektů, smysl
neformálního vzdělávání, jak nalézt partnera pro výměnu, jak
vytvořit kvalitní projekt, jak správně vyplnit formulář a sestavit rozpočet, nejčastější chyby při vyplňování žádosti.
Termín: Seminář proběhne ve čtvrtek 19.5.2005, 9:30 - 12:00
Místo: budova Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, učebna A103
Účastnický poplatek: bezplatně
Lektor: Pavel Linha, regionální konzultant ČNA Mládež pro
Královéhradecký kraj
Přihlášky posílejte, prosím, co nejrychleji na adresu:
[email protected] nebo se informujte na telefonu:
775 033 093
Využijte této příležitosti a získejte podporu pro Váš dobrý
projekt!!!
za OS Pomocná ruka
Pavel Linha
reg.konzultant ČNA Mládež
Třebechovické Haló
Srnčí zvěř u Třebechovic
Na podzim loňského roku orgán státní správy myslivosti
přičlenil k librantické honitbě 189 ha honebních pozemků
z bývalé třebechovické honitby, takže od té doby výměra honitby činí 1347 ha. Honitba Librantice nyní zasahuje až k západnímu obvodu města Třebechovice, od silnice u pily na
severním okraji až po areál sklárny u řeky Orlice. Začátkem
března jsme v Libranticích uspořádali výroční členskou schůzi, na které jsme pozvané hosty informovali o naší činnosti
v roce 2004 a schválili jsme zde plán činnosti a mysliveckého hospodaření na rok 2005. V průběhu února jsme provedli
sčítání zvěře v termínech stanovených krajským úřadem. Pro
přikrmování zvěře byl zajištěn oves, žaludy a kaštany, pod
zásypy byla rozvezena zadina a plevy, seno a letninu si členové zajišťovali individuálně, do solníků doplňujeme sůl. V lednu jsme srnčí zvěři předložili léčivo Cermix v zájmu omezení
výskytu parazitů.
Letošní zima začala nenápadně, ale o to déle si udržela
svou přesvědčivou nadvládu. Souvislá sněhová pokrývka spolu s mrazivým počasím u nás vydržely až do poloviny března
a prověřily kondici zvěře v tomto období. Vzhledem k zvýšené návštěvnosti krajiny běžkaři byla zvěř často rušena a neměla klid k pastvě, byla nucena ve sněhu přebíhat na klidnější
lokality. V některých případech to zvěři přivodilo zdravotní
komplikace, dokonce i úhyn na následky zápalu plic. Někteří
běžkaři si jako doprovod navíc vzali své psy, kteří zajisté vítali
proběhnutí ve volné přírodě jako zpestření domácího života, ale stresovaná zvěř je vnímala jako nebezpečné predátory.
Obyvatelé Třebechovic při svých procházkách k rybníku „U
Dubu“ zaznamenali polehávající kusy srnčí zvěře s nezvyklým chováním, projevující se sníženou plachostí před člověkem i psy. Někteří na tuto skutečnost upozornili myslivce,
jiní se snažili zvěři pomoci po svém. V několika případech
jsme u zalehlého ochablého srnčete našli položené kusy pečiva a chleba, což nebyla nejvhodnější forma pomoci.
Skupiny srnčí zvěře se soustředily na řepková pole, kde
se intenzivně pásly. Tato plodina však způsobuje zvěři zdravotní potíže. Dle odborné literatury souvisí škodlivý vliv
konzumace většího množství řepky (brukvovité píce) s velmi nízkým podílem vlákniny v biomase a s příjmem škodlivých a nevýživných látek, zejména dusičnanů, glukosinolátů
a aminokyseliny S-metylcysteinsulfoxid (SMCO). Uvedené
složky vyvolávají zdravotní poruchy souhrnně označované
jako „kapustová anémie“, ke kterým patří nechutenství,
hubnutí, poruchy reprodukce, poškození ledvin a jater, celková sešlost, narušení centrální nervové soustavy, poruchy
zvukového a zrakového vnímání, které vedou ke změnám
v chování zvěře. Atraktivitu řepky pro srnčí zvěř zvyšuje obsah cukru v její sušině. Dusičnany přijaté v píci přeměňuje
organizmus na dusitany, které se váží na krevní barvivo hemoglobin, čímž se narušuje rozvod kyslíku. Na nedostatek
kyslíku je citlivá zejména centrální nervová soustava, srdce,
plíce, játra a ledviny.
Začátkem března jsme ve východní části honitby našli
polehávajícího 1 mladého srnce a 2 srny neschopné pohybu.
Srnce s nafouklým bachorem a jednu srnu s projevy celkové
sešlosti jsme přenesli do lesa Osik a položili je ke krmným zařízením, kde měli k dispozici dostatek sena a soli. Oba přenesené kusy však uhynuly do dvou dnů od transportu. U druhé
srny s omezenou hybností jsme pozorovali její chování, srna
str. 15
se po několika dnech vrátila ke skupině srnčího. V úterý 15.3.
myslivecký hospodář přijal telefonické upozornění na srnce
- silného šesteráka, který se během dne zdržoval u areálu benzinové pumpy na severním okraji města Třebechovice, aniž
by jevil známky plachosti. Srnec na okraji města vzbudil značný zájem veřejnosti a při příchodu hospodáře na místo zde
bylo asi 15 diváků, přičemž 1 občan stál u srnce a bránil mu
v dalšímu pohybu směrem k frekventované silnici. Hospodář
za pomoci dalších 2 myslivců srnce odchytil, poté byl srnec
na valníku odvezen do odlehlejší lokality Jelítko, kde se nachází dostatek krytiny, buřeně a keřů. V pátek 18.3. obyvatelé
z ulice Družstevní práce upozornili hospodáře, že v severovýchodní části Třebechovic je srna u plotu rodinného domu. Při
příchodu na místo hospodář zjistil, že se jedná o vyhublé srnče,
které si schovávalo hlavu v dutině zaparkovaného automobilu
nad předním kolem. Řidič chtěl odjet, ale bál se manipulovat
s živou srnkou. Hospodář vzal srnče na ramena a odvezl ho na
kole do nejbližšího remízku, kde je umístěno krmné zařízení
se senem a solníkem.
V neděli 20.3. hospodář přijal další telefonické upozornění na srnčí zvěř v blízkosti lidských obydlí ve východní části
města Třebechovic. V prvním případě už srnčí kus odešel do
příjezdu hospodáře. Ve druhém případě hospodář zjistil, že
se jedná o stejného srnce - šesteráka, který byl v úterý 15.3.
převezen od benzinové pumpy do nedalekého remízku. Srnec
se po 5 dnech opět přiblížil k lidským obydlím, aniž by jevil
známky plachosti. Na srnci však nebyly znatelné jiné příznaky
zdravotních obtíží, proto byl po určitých komplikacích zahnán
opět do remízku vzdáleného cca 500 m od města. Zde snad
najde dostatek potravy, zejména vlákniny a ostatních živin
potřebných k jeho rekonvalescenci.
Ve třetím březnovém týdnu byly zaznamenány další dva
uhynulé kusy srnčí zvěře v blízkosti řepkového pole. S ohledem na vzniklou situaci jsme během března opakovaně roznesli seno přímo na řepkové pole a po jeho okraji, aby zvěř
měla k dispozici dostatek vlákniny, která je nepostradatelnou
součástí potravy pro zajištění trávení. Touto cestou bychom
rádi poděkovali všem spoluobčanům, kteří nás upozornili na
výskyt nemocné zvěře a snažili se pomoci.
Ještě bych rád připomenul, že se blíží období rozmnožování srnčí zvěře a v květnu už obvykle lze najít první srnčata. Návštěvníky přírody upozorňujeme, že tato zdánlivě
Třebechovické Haló
opuštěná srnčata jsou stále v péči své matky - srny. I když
se to zdá kruté, tak každá matka spárkaté zvěře odkládá
po porodu své mládě na několik dnů na bezpečném místě
a vrací se k němu, jen aby jej nakojila a ošetřila. Jen v tyto chvíle mládě vstane, aby po nakojení a ošetření znovu
ulehlo. Po celou dobu odložení však srna neztrácí přehled
o okolí srnčete. Zdržuje se v okolí 50 až 60 metrů po větru
v jeho blízkosti. Proto mějte na paměti, že zde soucit není
str. 16
na místě a o srnčata je dobře postaráno. V žádném případě
se nedotýkejte srnčat, i když jsou tak roztomilá, že to svádí
k pohlazení, a nesnažte se o odnesení a odchování mláděte!
Vaše sebelepší péče nemůže nahradit péči srny, která naučí
své mládě vyhledávat potravu a rozeznávat nebezpečí, která
na něj číhají v přírodě.
Ing. Martin Baranyai,
MS Librantice
Sport
Mládežnický fotbal v Třebechovicích
Na závěr zimní tréninkové přípravy uspořádalo Občanské
sdružení pro podporu mládežnického fotbalu v Třebechovicích p.O. - MFK sérii halových fotbalových turnajů.
Dne 5. 3. se konal turnaj mladších žáků za účasti 8 týmů.
Družstvo třebechovických ve složení David Hruška, Tomáš
Chvapil, Jakub Voslař, Josef Lochman, Lukáš Hejný, Tomáš
Petřík, Šimon Domek, Filip Conk, Ondřej Vodička, Pepa Havel, Roman Mencl podalo skvělý výkon a umístilo se suverénně na prvním místě. David Hruška byl vyhlášen nejlepším
brankářem a Lukáš Hejný nejlepším střelcem turnaje. Trenéři Mirek Morávek a Miloš Hejcman doufají, že klukům vydrží
nadšení i forma na jarní kolo soutěže.
Dne 12. 3. přišla řada na týmy starších elévů, kterých se
v Třebechovicích sjelo 7. Naši hráči: Adam Počarovský, Jan Želízko, Pepa Tomeš, Jan Doležal, Radek Bíl, Lukáš Joška, Pepa
Brandejs, Lukáš Denemarek, Michal Věříš, Dan Hofman, Filip
Dörre skončili rozdílem skóre na druhém místě. Lukáš Joška
byl hlasováním všech zúčastněných trenérů zvolen nejlepším
hráčem turnaje. Tomáš Patočka a Zdenek Jandera, trenéři st.
elévů, litovali jediného gólu, který je dělil od vítězství.
Dne 19. 3. družstvo mladších elévů A zaslouženě zvítězilo v konkurenci 7 týmů bez ztráty bodu. Vítězný tým: Adam
Grossman, Tomáš Drašnar, Dominik Hašek, David Kroulík,
Vojta Jandera, Pepa Tomeš, Jirka Vik, Marek Rous, Adam
Lochman. Zvláštní pochvalu zaslouží Pepa Tomeš, který byl
zvolen nejlepším hráčem turnaje a zároveň, díky počtu střelených branek, získal i titul nejlepšího střelce.
Za bojovnost a snahu chválí trenéři Martin Grossman a Radek Kroulík i třebechovické B družstvo, které skončilo na 7.
místě. Hráči: Vojta Kubec, Tomáš Buchta, Adam Krátký, Ondra Janeček, Dominik Rejda, Kája Pírko, Martin Dubánek,
Míša Pokorný, David Morvay, Libor Janský.
Děkujeme všem hráčům i trenérům za skvělou reprezentaci a ukázku toho, že mládežnický fotbal v Třebechovicích
je stále na velmi dobré úrovni a přejeme stejné úspěchy
v jarní části soutěže. Zároveň děkujeme za pochopení řediteli ZŠ, p. Drašnarovi, který umožnil konání turnajů v tělocvičně školy.
Za MFK M. Doležalová,
H. Krejčová
Sportovní klub kuželky Třebechovice p. O.
Vás srdečně zve na Májový turnaj
registrovaných a neregistrovaných jednotlivců mužů a žen
v kuželkách na 100 a 60 hodů sdružených.
Pořadatel:
SK kuželky Třebechovice pod Orebem
Termín konání: 2. 5. - 14. 5. 2005
Místo konání: Kuželna Třebechovice p. O.
(za sokolovnou)
Pořadatelé:
ředitel turnaje: Josef Michálek
org. pracovnice: Marie Bětuňáková,
Moravská 499, Třebechovice p.O.,
telefon: 495592134, mobil: 723 561 585
Hlavní rozhodčí: Antonín Stašák
Řešení z Dětského koutku:
kuřátka
Hledám do nájmu menší kancelář (do 30 m2)
v Třebechovicích p. O., nejlépe blízko centra.
Nabídněte na tel. 607 918 996 nebo e-mail: [email protected]
Přihlášky:
zasílejte nejpozději do 30. 4. 2005
na adresu organ. pracovníka
nebo telefonicky na výše uvedené telefony
Startovné:
za jednotlivce a) registrované á Kč 60,b) neregistrované á Kč 40,Ceny:
jednotlivci na prvních třech místech
obdrží věcné ceny.
Hrací dny:
pondělí - pátek 15-20 hodin,
sobota 8-14 hodin
Těšíme se na Vaši účast a Všem hráčům přejeme mnoho
sportovních úspěchů.
Josef Michálek, předseda oddílu
Marie Bětuňáková, org. prac. turnaje
Třebechovické Haló
str. 17
Oldřich Rek
Jeníkovice 193
Třebechovice p. O.
Tel. 495 592 076,
603 478 830
Prodám auto Škoda 120 L r.v. 1979 - spolehlivé.
Tel. č. 495 593 402 mezi 19.00 a 20.00 hod.
Autoopravna Josef Krejčí
Jeníkovice 131, 503 45, Tel.: 603 994 200
STAVEBNÍ FIRMA REK
VÁM NABÍZÍ:
- provedení dodatečné izolace zdiva
podřezáním a další stavební práce
- dopravu písku, suti, ale i ostatních
materiálů naším nákladním
kontejnerovým vozidlem AVIA,
včetně pronájmu kontejnerů.
oprava karoserií
automechanické práce
pneuservis - zařízení beissbarth
prodej náhradních dílů
výměny oleje
J. P. INTERIÉRY Josef Penjak
nabízí
ČIŠTĚNÍ:
Přijmeme ihned
ZEDNÍKA - I NA ZAUČENÍ
Práce v našem regionu,
slušné finanční ohodnocení.
- koberců
- čalouněného nábytku
- autointeriérů
VÝHODNÉ CENY. MNOŽSTEVNÍ SLEVY.
Tel.: 603 701 992
Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář
Mgr. Pavel Kršňák
vedoucí agentury
Družstevní 728, 503 46 Třebechovice p.O.
Fax: 495 533 127
Privat: J. Palacha 1103, 500 06 Hradec Králové
Telefon: 603 535 099, 495 271 781
e-mail: [email protected]
Navštivte nás v nově otevřené kanceláři
Generali Pojišťovny, a. s. v Třebechovicích p. O.
Využijte tak cenově zajímavé nabídky povinného
ručení v akci „Venkov“. Najdete nás na rozhraní
ul. Hradecké a Družst. práce v pondělí - čtvrtek
vždy od 14 do 17 hodin.
Generali Pojišťovna a.s. - roční sazby pojistného
BONUS
Vozidla s motorem
akční
cena
do 1000 cm3
(Š 100, Wartburg …)
1001 - 1350 cm3
12 měsíců
bez zav.
nehody
24 měsíců
bez zav.
nehody
36 měsíců
bez zav.
nehody
48 měsíců 60 měsíců
bez zav.
bez zav.
nehody
nehody
2 160 Kč
2 052 Kč
1 944 Kč
1 836 Kč
1 728 Kč
1 620 Kč
2 880 Kč
2 736 Kč
2 592 Kč
2 448 Kč
2 304 Kč
2 160 Kč
1351 - 1850 cm3
(Lada 1500, Golf 1.6 …)
4 240 Kč
4 028 Kč
3 816 Kč
3 604 Kč
3 392 Kč
3 180 Kč
1851 - 2500 cm3
(Renault 1.9 …)
6 720 Kč
6 384 Kč
6 048 Kč
5 712 Kč
5 376 Kč
5 040 Kč
nad 2500 cm3
(Opel Omega 3.0 …)
9 920 Kč
9 424 Kč
8 928 Kč
8 432 Kč
7 936 Kč
7 440 Kč
(Š 120, Favorit, Felicia …)
Dne 30. března 2005 se v uskutečnilo zasedání Valné hromady svazku obcí Mikroregion Třebechovicku. Valná hromada mimo jiné:
SCHVÁLILA:
- předloženou Výroční zprávu o činnosti Svazku obcí MRT
za rok 2004
- předložený rozbor hospodaření a roční účetní závěrkou Svazku
obcí MRT za rok 2004
- předložený rozpočet Svazku obcí MRT na rok 2005
- podání žádosti o poskytnutí dotace ze SROP na projekt „Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Mikroregionu
Třebechovicko“
- plán činnosti Svazku obcí MRT na rok
- žádost Euroregionu Glacensis o poskytnutí příspěvku ve výši
11.000,-Kč na spolufinancování projektu „Cyklobusy v Orlických horách 2005“
Jeníkovice
Zprávy ze zastupitelstva obce
Dne 9. 3. 2005 se od 18.00 hod uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce v zasedací místnosti OÚ Jeníkovice. Přítomno bylo
7 zastupitelů a 12 občanů. Zasedání řídil starosta obce p. Miloš Havel.
Po přivítání všech přítomných, schválení programu a volbě komisí
proběhlo vlastní jednání ZO. Na závěr bylo přijato toto usnesení:
ZO po projednání schvaluje:
- rozpočet obce na rok 2005, schváleno 7 hlasy
- nájemní smlouvy:
a) na pronájem místního pohostinství pí. Daně Izachové v částce
2.000,-Kč měsíčně, schváleno 7 hlasy
b) na pronájem obchodu se smíšeným zbožím pí. Monice Horákové v částce 1.000,-Kč měsíčně, schváleno 7 hlasy
- záměr obce na vypracování projektové dokumentace a následnou realizaci vrchní přípojky vn 35 kV vč. stožárové trafostanice
vn/nn a kabelových rozvodů nn v prostoru dle ÚPO (jižní lokalita obce), schváleno 7 hlasy
- výši finančních příspěvků na žáky dojíždějící do ZŠ Třebechovice p. O.,
Hradec Králové, Librantice a České Meziříčí, schváleno 7 hlasy
ZO bere na vědomí:
- zprávu Policie ČR, okresního ředitelství Hradec Králové o bezpečnostní situaci v okrese Hradec Králové a v Mikroregionu
Třebechovicko za rok 2004
Sbor dobrovolných hasičů
Náš „Kolektiv mladých hasičů“ se pod vedením sl. Jany Cabicarové, vedoucí družstva sl. Romany Lamerové a p. Václava Černého zúčastnil soutěže „O putovní pohár rady města Nechanice“,
která proběhla 19.3.2005 v Nechanicích. Celkem soutěžilo 13
kolektivů. Naše družstvo složené ze 7 členů (4 mladší a 3 starší)
obsadilo 3. místo v kategorii mladších hasičů a v kategorii starších
hasičů 10. místo. V soutěži museli prokázat všestrannost, m.j. znalosti topografie, vázání uzlů, ze zdravovědy, technických znalostí
požární techniky atd.
Blahopřejeme k pěknému umístění a přejeme mnoho zdaru
a úspěchů v další činnosti.
Mikroregion Třebechovicko
- připojení SO MRT ke společné aktivitě obcí k projektu „Spojená Orlice - Přírodní park Orlice“
VZALA NA VĚDOMÍ:
- zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Svazku obcí MRT
- zprávu revizní komise za rok 2004
- informaci o čerpání dotací jednotlivých obcí Svazku obcí MRT
v letech 2001 - 2004
- informaci o Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční
cyklistice v červnu 2005 na území našeho MRT
- informaci o vstupu strategického partnera do společnosti VaK
Hradec Králové
- informaci o plánovaném vybudování víceúčelové nádrže Mělčany na Dědině s ochrannou funkcí a dotací minimálních průtoků
Ing. Jiří Němec,
předseda Svazku obcí MRT
TJ Sokol Jeníkovice
Dne 12. 3. 2005 od 17.00 hod se uskutečnila Valná hromada TJ
Sokol Jeníkovice v místním pohostinství. Valnou hromadu zahájil
a řídil předseda TJ Sokol p. Milan Horák. Po schválení programu
a komisí proběhlo vlastní jednání. Zprávu o činnosti přednesl předseda TJ p. M. Horák, zprávu o hospodaření přednesl p. Martin Baše,
hospodář TJ. Starosta obce, p. Miloš Havel, seznámil přítomné se
stavem připravované realizace sociálního objektu na hřišti TJ Sokol.
Vzhledem k tomu, že Valné hromady se nezúčastnil potřebný počet
členů, nebylo možno přijmout žádné usnesení a rozhodnutí.
Pro informaci uvádíme přehled zápasů jarní části přeboru 2004/
2005. Přejeme našim fotbalistům hodně vítězství na domácím trávníku i hřištích soupeřů. Přijďte povzbudit naše hráče na hřiště.
14. kolo - neděle 27. 3. 2005 - 15.00 h
Lok. Hradec Králové B - Jeníkovice 2 : 2
15. kolo - sobota 2. 4. 2005 - 16.30 h
Jeníkovice - Rasošky/Josefov 1 : 0
16. kolo - sobota 9. 4. 2005 - 16.30 h
Neděliště - Jeníkovice
17. kolo - sobota 16. 4. 2005 - 17.00 h
Jeníkovice - Sendražice
18. kolo - neděle 24. 4. 2005 - 17.00 h
Dolany - Jeníkovice
19. kolo - sobota 30. 4. 2005 - 17.00 h
Jeníkovice - Jaroměř B
20. kolo - neděle 8. 5. 2005 - 17.00 h
Dohalice B - Jeníkovice
21. kolo - neděle 15. 5. 2005 - 10.00 h
Malšova Lhota B - Jeníkovice
22. kolo - sobota 21.5.2005 - 17.00 h
Jeníkovice - Velichovky B
23. kolo - sobota 28. 5. 2005 - 17.00 h
Hoříněves - Jeníkovice
24. kolo - sobota 4. 6. 2005 - 17.00 h
Jeníkovice - FC UF HK
25. kolo - neděle 12. 6. 2005 - 17.00 h
Třebeš B - Jeníkovice
26. kolo - sobota 18. 6. 2005 - 17.00 h
Jeníkovice - Smiřice B
Mikroregion Třebechovicko
Obecní knihovna
1. 4. 2005 se uskutečnila v obecní knihovně již avizovaná akce
na počest dvoustého výročí narození H. CH. Andersena „Noc
s ANDERSENEM“. Spolu s Jitkou Šatníkovou se jí zúčastnilo
8 dětí. Odpoledne za účasti starosty obce p. M. Havla a p. V. F.
Šmída z Třebechovic p.O. společně zasadili na zahradě knihovny
strom „POHÁDKOVNÍK“ japonskou třešeň Sakuru.
Večer a část noci strávili společně v knihovně u internetu,
kromě toho si četli pohádky H. CH. Andersena, vykládali karty,
aby poznali, jaký je čeká osud, vyvolávali ducha Andersena, hráli různé hry a na počest této noci společně složili báseň, kterou
napsali na pohlednici vydanou Klubem dětských knihoven SKIP
a s podpisem všech účastníků ji předají na obecní úřad. Účastníky
osobně pozdravil formou emailu mimo jiné velvyslanec Království
dánského v ČR.
Ing. Josef Gregor
str. 19
Zeměpán se zasnoubil
Dne 24. dubna roku 1854 zeměpán František Josef vstoupil
do zasnoubení s princeznou Alžbětou krále bavorského, a přišlo
z krajského ouřadu, aby v každé obci i městech sadili se na tu památku dva stejné stromky. Učitel vzal žáky ze školy a ty stromky
sázeli před chrámem. Při tom byl představený s výborem a sousedi. Toho roku kolikrát voda vystoupila ze břehů, trávy byly zamazány, obilí vzrostlo a ten čas trval až do sv. Pavla.
Zamordovaná
Léta Páně 1851 dne 13. října o 1. hodině po půlnoci byla Dorota Krystoušek z Jenkovic, provdána do Jílovic za Jiřího Archleba, od Jiřího Rykra z Třebechovic zamordovaná ve stromořadí
Matěje Maška. Dostal za to těžký žalář.
Roku 1854 - 1855 se stavěla věž
v Klášteře za kazatele Jana Veselýho a v měsíci srpnu přišlo
nařízení od zeměpána, že mu musí celá rakouská říše 500,000.000
zl. půjčit. Každý kontrahent musel půjčit sedmiletou kontribuci.
Oheň a ouplavice v Třebechovicích
V měsíci červenci r. 1855 vznikl oheň v Třebechovicích „na
obci“ ke Krňovicům a shořely dvě chalupy. Co se to uhasilo, vypukl oheň u kostela u vdovy Kašparovy a shořelo 47 čísel a věž
u kostela. Na druhý měsíc zase vyšel oheň u Vachka, mydláře
v rynku a shořelo 37 čísel. v tom roce bylo Boží požehnání. Po
žních platil korec pšenice 33 zl., žita 25, ječmen 17 zl. V tom
roce začala v Třebechovicích zuřit ouplavice. Nejvíce zemřelo
tam lidu v srpnu a to nejen chudých, ale i bohatých. V některém
domě vymřela i celá rodina, všech dohromady přes 90 lidu.
Fotografií se vracíme k akci, která se uskutečnila v rámci akce „Týden
knihoven“ z 8. na 9. 10.2004.
Hesla a paměti Jana Špringara (dokončení)
VI. Co se stalo roku 1853
Dne 18. února vyšel si zeměpán František Josef na špacír. Za
ním šel jeho lajtnant a našel k nim jeden krejčovský tovaryš, rodem z Uher. Císař se pozastavil a koukal dolů na vojsko a ten tovaryš ho pích do tejla, ale trefil do přasky a tak buď Bohu chvála
mu neuškodil. Hned ho chytili a dne 26. toho měsíce ho oběsili.
Trestání zlodějů
Když roku 1848 zeměpán vydal konstituci, tak lidu povolil
se ozbrojiti. Tak taky i v naší obci Jenkovické a Polánecké se
to počalo.
Taky v Třebechovicích, Opočně a skoro všude. Pro lid spravedlivý a pořádný to bylo dobré, ale pro zloděje bylo zle, neboť
byli tuze biti jako ve Skalici a v obci naší. Roku 1849 zlodějstvo
vypuklo, když se Václavoj Pumroj číslo 66 z komína maso ztratilo.
Proneslo se to na Václava Vrzáka z čísla 96 a na Matěje Drahoráda
z Lipin. Přiznali se, že to maso vzali. A pak ti páni od národní
stráže nebo-li od Gardy tůze trestáni byli a několik měsíců v kriminále seděli. Potom Josef Vrzák do Saska se odebral.
Neúroda
Roku 1853 skrze velké mokro obilí slehlo, bylo špatné a málo sypalo, takže na některých místech pšenice a žito až na jednu
čtvrtci sypalo a to z té příčiny na seno se sekly, řádné zrní nedaly
a nastala drahota. Jeden korec pšenice platil 10 zlatých a žito bylo
za 7 zlatých a po Všech svatých to spadlo. Za to - chvála Bohu ovoce, zvláště švestek hojně urodilo, že daleko široko na mnoho
mil není pamětníka.
Nemoc v Jeníkovicích
V září 1855 přenesla se ta nemoc do Jenkovic, nejvíce do cihelny v bývalé hospodě Václava Kašpara, takže najednou tu bylo
5 lidu mrtvých. Potom šenkýř i s hospodskou zemřeli.
Mráz a myši
Na sv. Jana Křtitele tj. 24. června byl tak silný mráz, že na
poli prosa a zemčata pomrzly a vše vypadalo jakoby to mráz spálil. Potom se to napravilo, ale všeho bylo málo. Na podzim toho
roku byla velká síla myší, že na místech jetele a žita sežraly.
Dne 31. ledna 1856 shořelo u Jos. Hrocha stavení č. 15 za stodolou v Jenkovicích.
Hvězda Kometa
V měsíci září a říjnu r. 1858 vycházela hvězda kometa s velikým paprskem, že vypadal více jak tři sáhy dlouhej. Byl nakřivenej a v prostředku širokej na 1 sáh a obrácenej byl vždycky
k východu. Ze začátku byl ale pořád větší a větší, až k posledu se
ztrácel, až se docela ztratil. V tom roce bylo velké sucho na žně.
Na pšenice pak pršelo až obilí to vzrostlo, že některé nebylo ani
k potřebě. Některé obilí vzrostlo i ze stoje. Potom přišel pohodlný čas, že přížinků dosti narostlo. Nevzrostlá pšenice platila 9 až
10 zl. stříbra, proso za 4 až 5 zl., žito za 4 zl. 30 kr., ječmen za 4 zl.,
oves za 3 zl.
V roce 1859 byla válka s Itálií
V tom roce otrávil se utrejchem Jan Valášek z čísla 90, dne 25.
července.
Zastřelil se
Dne 26. září 1860 zastřelil se v Ledcích z pomatenosti Jan Michálek, který byl učitelem v Klášteře.
Oprava kostela
V tom roce se opravoval kostel v Jeníkovicích. Střecha se šindelem pobíjela a báň také i kříž se narovnal. Práci konal Němeček
Mikroregion Třebechovicko
Mikroregion Třebechovicko
z obce Meříčské. Též v tom roce se koupil zvoneček, který vážil
54 liber. To všecko se ďálo za představeného Václava Šimona.
Dne 1. května roku 1862 zastřelil zlý člověk v noci Jana Samka,
z Blešna představeného.
Rok 1863 byl suchý než mokrý. Obilí bylo obstojné. Pšenice platila 8 zl., žito 6 zl., ječmen 4 zl., ale píce pro dobytek bylo velmi málo.
Rok 1864 byl suchý a rok 1865 ještě sušší. Zrní bylo prostředně. V tom čase stavěla se věž u kostela třebechovického a hradba
Ledce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
7. března se v 18h. konalo v zasedací místnosti OÚ veřejné
zasedání obecního zastupitelstva. Přítomno bylo pět členů zastupitelstva a deset občanů.
Nejdříve byly připomenuty úkoly z minulých zastupitelstev.
Většinou byly všechny splněny bez problémů. Oznámení s příjmy a výdaji bylo vyvěšeno včas na vývěsku. Smlouvy o pronájmu
hrobových míst byly odeslány, úkol byl též splněn.
Komunikace ,,Stránka“ je hotová zatím zčásti. Zaplaceny byly
faktury prozatím na 1 165 000Kč. Ještě zbývá 950 tis. rezerva na dokončení druhé strany. Dokončení proběhne až po zlepšení počasí.
Ovladač veřejného osvětlení není ještě přemístěn, vše bude
dokončeno až bude teplejší počasí.
Katastrální změna stále probíhá vedou se vysilující jednání.
Teď se bude zaměřovat hranice. Největší problém je, že vždy,
když se splní všechny požadavky, opět se ukáže něco nového.
Všechna vyřizování jsou velmi zdlouhavá.
V obci bude zřízen bezdrátový internet. Anténa bude umístěna
na prodejnu potravin. Musí se připravit držák. Firma ji pak přijede
namontovat. Poté se sepíšou smlouvy s jednotlivými zájemci. Cena
se pro jednotlivce bude pohybovat okolo tří tisíc korun. Z toho pětset korun bude poplatek pro obec za zřízení antény. Pak si každý
bude platit měsíční poplatek, nejnižší sazba je asi 385Kč/měs. Další zájemci se stále ještě můžou hlásit u p. Ládi Tobiáše.
Osmým bodem programu bylo dělení pozemku bytového
domu. Pozemek se bude odprodávat nájemníkům. Vše je právně
ošetřeno smlouvou.
Kontrola hospodaření v obci proběhla bez závad. Vše je v pořádku rozpočet byl dodržen.
Nový rozpočet byl jednohlasně schválen beze změn. Na rok 2005
jsou plánované příjmy i výdaje vyrovnané ve výši 2 725 000 Kč.
V diskusi se mluvilo o volném pobíhání psů. A o tom, že budou zavedeny známky pro psy. Je třeba, aby si majitelé po svých
psech uklízeli, pokud je venčí na obecních pozemcích.
Dále byli přítomní upozorněni na zvýšení ceny za odpady
a to na 370Kč za osobu za rok. Je to kvůli zvýšení DPH, zdražení
nafty, a zvýšení poplatků na skládkách. Poplatek za popelnice se
vybírá každý čtvrtek od 18 do 20h na obecním úřadě.
Očelice
Turnaj v dámě
Velikonoční prázdniny byly pro očelické děti a mládež zpestřeny tradičním turnajem v dámě. Do lítých bojů mladých mužů
zasáhly tentokrát i tři statečné dívky. Všichni zúčastnění dali do
hry všechno, a tak si plně zasloužili ceny, které věnoval obecní
úřad a předal ředitel turnaje Roman Gottwald. První tři dostali
navíc ještě diplom.
Spolkový život v obci
Na první pohled se zdá, že spolkový život nebyl v naší obci
nijak zvláštní, ale při podrobnějším nahlédnutí zjistíme, že spolky
hrály v životě naší vesnice nezanedbatelnou úlohu.
Mikroregion Třebechovicko
str. 20
okolo kostela jeníkovického. V Přepychách na začátku žní shořelo přes 40 čísel se stodolami a v Polánkách v tom roce 10 čísel.
V roce 1866 našel se utopený Matěj Macek z Kuklen v rybniku,
bývalý hospodský z 88, ale dne 20. ledna téhož roku utopil se syn
Jana Rychtra, hospodského z Třebechovic pod hořejním mlejnem. Prolomil se pod ním led - a začala válka s Prušáky
Pro Zpravodaj připravil
V. F. Šmíd, 4/2005
Výsledky velikonočního turnaje ve stolním tenise
neděle 27.3.2005
Čtyřhra:
1. Čihák + Kouba
2. Radouš + Cafourek
3. Šmída + Petřík
4. Havlíček + Havlíček
Jednotlivci:
1. Kouba Jan
2. Šmída Luboš
3. Baše Martin
4. Lankaš Jarda
V březnu se konalo
- Veřejné zasedání OÚ (7. 3. 2005)
- Shromáždění delegátů SDH okresu Rychnov n. K. v Albrechticích
- Velikonoční diskotéka v pohostinství v Ledcích SO 26. 3. 2005
- Velikonoční turnaj ve stolním tenise NE 27. 3. 2005
Připravujeme
- Sběr železa 9. 4. 2005 od 13h
- Diskotéka 9. 4. 2005
- 30. 4. 2005 Výlet hasičského kroužku na ,,Cikánské toulky“ do
Ohnišova
- 30. 4. 2005 Čarodějnice, lampiónový průvod, diskotéka, opékání
selete
- Floriánská jízda hasičů - květen
- Okrsková soutěž v Jílovicích - červen
Několik upozornění
Prosíme občany, kteří ještě nezaplatili za popelnice, aby
tak učinili co nejdříve - každý čtvrtek od 18 do 20h na obecním úřadě.
Sběr starého papíru se uskuteční v sobotu 23. dubna 2005 za
knihovnou.
Jarní úklid nepotřebných věcí do přistavených kontejnerů
proběhne v sobotu 23. dubna 2005.
Nejstarším spolkem je Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1887. Hrůzostrašné požáry převážně dřevěných domů
s doškovými střechami si ustavení této instituce přímo vynutily.
Technické vybavení bylo primitivní, ale obětavost dobrovolných
hasičů byla od samého počátku tohoto hnutí příkladná. A je tomu
tak do dneška, i když hasičská technika, každoročně hrdě předvedená při Floriánské jízdě, se podstatně změnila.
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Očelice 46 členů, kromě mužů i družstvo žen a mládeže. Úspěšně reprezentují na
hasičských soutěžích a i v běžném životě obce je jejich obětavost
znát. Dokáží zasáhnout při požáru i při běsnění rozvodněné Dědiny, ale také zorganizovat taneční zábavu, sportovní soutěže, sběr
železného šrotu a třeba i sousedské posezení při opékání prasátka.
Zkrátka, hasiči jsou už 118 let hybnou pákou života naší vesnice a za to jim patří dík a uznání.
Ing. Dobromila Martinková
Mikroregion Třebechovicko
str. 21
Běleč nad Orlicí
Starosta informoval o záměru prodloužit smlouvu. Jednohlasně
bylo schváleno prodloužení smlouvy na období do konce roku 2005.
Příjemné jarní počasí změnilo naši obec k nepoznání. Jako
každý rok přináší jaro do naší obce především nedočkavé cyklisty. Na novou sezónu se připravuje hostinec U Hušků vyhlášený především domácím pivem Car. Bistro U Štěpánků
zakončilo symbolicky zimní sezónu výbuchem kamen. Po
duchapřítomném zásahu pana Štěpánka, majitele a vedoucího
provozovny v jedné osobě, zůstala na letošní zimu už jen vzpomínka. Nezbývá, než se těšit na venkovní posezení v obou našich pohostinstvích.
Přinášíme našim čtenářům zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce. Usnesení z tohoto zasedání najdete na našich webových stránkách, které byly doplněny o další zajímavé informace.
10. Zpráva z kontroly kontrolního výboru a finančního výboru zastupitelstva na rok 2004
Mgr. Hemelík a p. Dimovová informovali o provedených
kontrolách na svých úsecích - Mgr. Hemelík je předsedou finančního výboru, p. Dimovová je předsedou kontrolního výboru. Ze zprávy finančního výboru nevyplývají žádné úkoly,
všechny kontrolované úseky byly v souladu se zákonem. Na
úseku kontrolního výboru bylo v několika případech zjištěno
porušení zákona o obcích a byly stanoveny úkoly k nápravě tohoto stavu.
Obě zprávy byly odsouhlaseny jednohlasně.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Běleč nad Orlicí
dne 25. 3. 2005
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Přítomni:
Omluveni:
Eliška Dimovová
Bohuslav Pokorný, Libor Janský
Dimovová, Veselka, Janský, Kulička,
Pokorný, Mgr. Hemelík
Sovák
1. Zahájení, schválení programu
2. Návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Odsouhlasení zápisu z předchozího jednání
4. Informace o plnění usnesení z předchozího jednání
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2005 a schválení
rozpočtového opatření č. 1/2005
Mgr. Hemelík informoval o rozpočtu obce na rok 2005 a seznámil občany s jednotlivými položkami. Rozpočet je vyrovnaný
s příjmy a výdaji 3900 tis. Kč. Byl k nahlédnutí vyvěšen na úřední
desce. Současně s rozpočtem bylo třeba odsouhlasit rozpočtové
opatření č. 1/2005, o přesunu částky na platbu příspěvku obce na
školné v základních školách v Hradci Králové.
Rozpočet i rozpočtové opatření bylo odsouhlaseno jednohlasně.
6. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2004
Mgr. Hemelík podal všeobecnou informaci o plnění
rozpočtu v roce 2004, seznámil občany s částkami na straně výdajů a příjmů obce. Zároveň s tímto bodem se projednal i bod v programu zasedání č. 8 - Inventarizace majetku
obce k 31.12.2004. Mgr. Hemelík informoval o majetku obce
(hmotný majetek, nehmotný majetek, pozemky, akcie) a stavu
pokladny a běžného účtu v bance. Majetek obce k 31.12.2004
činil 14 789 tis. Kč.
Závěrečný účet obce a zpráva o inventarizaci majetku
k 31.12.2004 byla odsouhlasena jednohlasně.
7. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2004 (audit)
Mgr. Hemelík informoval občany o závěrečné zprávě z účetního auditu, seznámil zastupitele i občany s chybami, které krajský úřad ve zprávě obecnímu úřadu vytkl. Bylo vytknuto, že obec
neprojednala rozpočtové provizorium na rok 2004 a další chybou
byla struktura vyplácených mezd zastupitelstvu. Oba body byly
napraveny ještě před veřejným zasedáním.
Zpráva byla odsouhlasena jednohlasně.
8. Inventarizace majetku obce k 31.12.2004
Projednána a odsouhlasena v bodu programu č. 6.
9. Projednání veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků
občanů s Městským úřadem Třebechovice.
11. Plán kontroly kontrolního a finančního výboru
na rok 2005
Mgr. Hemelík a p. Dimovová informovali o plánu kontroly
v rámci jejich výborů v roce 2005. Nastínili okruhy, které v letošním roce budou podléhat kontrole.
Oba plány odsouhlaseny jednohlasně.
12. Projednání a schválení rozpočtu Mikroregionu
Třebechovicko
P. Veselka informoval o rozpočtu, dokument byl vyvěšen na
úřední desce úřadu.
Rozpočet odsouhlasen jednohlasně.
13. Projednání a schválení nové vyhlášky č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
s přílohou na rok 2005
P. Dimovová podala informaci, proč má zastupitelstvo záměr
odsouhlasit vyhlášku novou místo OZV 1/2003. Vzhledem k tomu, že již byla třikrát novelizována, byla zpracována vyhláška
nová, která nahrazuje starou vyhlášku + všechny dodatky.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu zůstávají ve výši na
rok 2004, tj. 340 Kč na osobu, popř. chatu.
Vyhláška schválena jednomyslně včetně přílohy na rok 2005.
14. Projednání a schválení příspěvku obce na mateřské školy
P. Dimovová seznámila s návrhem, aby příspěvek na mateřské školy, který se každý rok mění a znovu každý rok projednává,
byl schválen ve znění: Obec schvaluje vyplacení každoročního
příspěvku na mateřské školy podle potřeby, nejvýše do částky
300 Kč na dítě umístěné v mateřské škole.
Schváleno jednohlasně.
15. Informace o výměnách občanských průkazů v roce 2005.
P. Dimovová seznámila občany obce s informací ohledně
výměn občanských průkazů v roce 2005. Obec má záměr pozvat
do obce fotografa, který by pořídil občanům fotografie a žádosti
o vydání občanských průkazů se budou nabírat hromadně. K tomu účelu proběhne v obci průzkum ke zjištění přibližného počtu
občanů majících zájem o tuto službu.
16. Diskuze
- Pan Korčák požádal o informaci, kolik přestupků bylo na Městském úřadu v Třebechovicích projednáváno v roce 2004 a vyslovil názor, že se jedná o zbytečný výdaj obce. Odp.: v roce 2004
nebyl žádný přestupek projednáván, ale bylo vydáno několik
zpráv o pověsti.
- Pan Hemelík informoval o tom, že byla podána žádost o dotaci
na opravu silnice směrem k táboru. Částka, která by nám mohla
být poskytnuta, by mohla být až 100 000 Kč.
- Paní Dimovová informovala o tom, že byla sepsána smlouva
u krajského úřadu o dotačním programu na připojení knihovny
Mikroregion Třebechovicko
Mikroregion Třebechovicko
k internetu. Očekává se, že v rámci dotace by byl počítač včetně
připojení na internet na dobu cca 5 let.
- Pan Veselka informoval o tom, že ve firmě RUND jsou noví
zaměstnanci, a tedy že nedošlo k vysypání některých popelnic.
Již bylo s firmou projednáno.
- Pan Veselka informoval o plánu hospodaření v lese na rok 2005.
- Pan Hájek požaduje odstranění závor v lese.
- Pan Dvořák se dotázal, zda bude příští zimu lepší posyp na silnici. Odp.: Ano, v letošní zimě to nebylo stoprocentní, obecní
úřad musí projevit více snahy.
- Pan Klimeš se dotázal, proč se pořádá schůze v bistru U Štěpánků. Odp.: Přislíbeno, že příští schůze bude opět na návsi, je tam
větší klid.
- Pan Pokorný informoval o vybírání poplatků za popelnice.
V obci z trvale bydlících občanů není žádný neplatič, mezi
chataři je asi 10 lidí, kteří zatím nezaplatili. Mgr. Hemelík
informoval o možnosti vymáhání poplatků příkazem. Pan
Dvořák požádal o objednání kontejneru na směsný odpad.
Byl dotaz i na svoz nebezpečného odpadu. Odp.: Musí být
dvakrát ročně.
- Zastupitelstvo informovalo o jednáních, která probíhají kolem převodu budovy čp. 10 (evangelická škola) z majetku
církve do majetku obce. Budova je ve velmi zchátralém
stavu a v případě získání do majetku obce bude obec muset některé dosud prioritní akce (např. opravy dalších silnic)
odložit na pozdější dobu a investovat ve větší míře do tohoto
objektu, aby nedocházelo k dalšímu poškozování budovy.
Uvažuje se i o úvěru. Mgr. Korčák je názoru, že pokud bude
obec hospodařit rozumně, lze tak velkou investici zvládnout
i s úvěrem.
str. 22
- Pan Pokorný informoval, že za týden ve čtvrtek proběhne jednání se zástupci Silnice a.s. HK ohledně očekávané opravy silnice
k táboru. Kdo bude mít zájem, může se k problémům komunikace vyjádřit přímo a projednat např. problémy s navýšenou
vozovkou v některých částech obce.
- Pan Klimeš vyslovil názor, že zrcadlo, které se nainstalovalo
před jejich domem, je malé a neplní daný účel. Motoristé také
nedodržují povolenou rychlost v obytné zóně a hrozí nebezpečí
úrazu zejména u dětí. Výhledu také zabraňuje příliš vysoký plot
u pana Machúta. V této lokalitě se navýšil provoz.
- Pan Šafránek požádal, aby se nějak upravil jejich dešťový
příkop před domem, kde dlouhodobě při dešti stojí voda,
neboť nemá žádný spád. Odp.: Uvažuje se o vybudování celé
nové dešťové kanalizace při očekávané opravě silnice, popř.
později.
- Pan Pokorný informoval o tom, že dne 26.3. proběhne stříhání stromů na hřbitově. Kdo má zájem pomoci, nechť se
dostaví.
- Pan Šafránek požádal o informaci, jak je možné, že pan podnikatel Švec u všech pronajatých pozemků provedl oplocení
a vyslovil názor, že ploty hyzdí hezké okolí obce, obzvláště
pokud z druhé strany obce jsou samé písníky. Odp.: U pronajatých pozemků toto nemůže obec ovlivnit. Navíc všechny
smlouvy, které vlastníci pozemků podepsali, obsahují zmínku o tom, že pan Švec může pozemky oplocovat.
- Pan Veselka informoval o tom, že cesta na Nepasice je již v majetku obce, mostek a druhou část zakoupil Městský úřad Třebechovice. „Bělečská část“ se letos bude upravovat tak, aby byla
sjízdná v těch nejvíce poškozených částech.
Mgr. Pavel Hemelík
Cyklistické putování
Mikroregionem Třebechovicko
Orel Třebechovice pod Orebem a Junák Třebechovice pod
Orebem pořádají v sobotu 21. května 2005 pod záštitou starosty
města Ing. Jiřího Němce 4. ročník cyklistického putování Mikroregionem Třebechovicko nazvané „Okolo Orebu“.
Putování Vás provede bližším i vzdálenějším okolím Třebechovic. Start proběhne mezi 12.30 - 13.30 hodinou před Skautským domovem v Třebechovicích pod Orebem (naproti základní
škole). Celá trasa měří přibližně 35 kilometrů, ale pro menší či
méně zdatné cyklisty bude možno si zvolit kratší trasu podle mapového podkladu, který dostanou účastníci akce na startu. Jedinou podmínkou je navštívit kontroly na trase a získat jednotlivá
razítka z těchto kontrol.
Protože se nejedná o závod na čas, budete mít možnost na trase navštívit přírodní zajímavosti. Občerstvení bude individuální,
v obcích budou otevřeny restaurace.
Trasa má smíšený charakter povrchu, je vhodná v celé délce
spíše pro cestovní, krosová a horská kola. Děti a mládež by měly
jet s rodiči, popř. s jiným zástupcem. Doporučujeme ochranné přílby. I když trasa vede z části po polních a lesních cestách,
některé úseky vedou po státní silnici a někdy je nutné přejet
frekventovanou silnici. Pořadatelé akce nenesou zodpovědnost za
případné kolize, účast každého je na vlastní nebezpečí.
Pořadatelé Vás co nejsrdečněji zvou na tuto sportovně rekreační akci.
Výlety po okolí na kole
Na rozhlednu do Vojenic
Dnešní cyklistický výlet nás zavede na tzv. „Vrcha“, oblast
mezi obcí Přepychy a Voděrady, kde byla 1. května 2004 dána do
užívání nová turistická atrakce. Je jí rozhledna, umístěná na stožáru telekomunikační věže společnosti T-Mobile Česká republika
a.s., nacházející se na vrchu Osičina ve výšce 416 m.n.m. Trasa
výletu začíná v Třebechovicích p.O. na náměstí, odkud se vydáme po cyklotrase 4165 do Jeníkovic, projedeme obcí směr Jílovice, za zatáčkou odbočíme na Vysoký Újezd, sjedeme do Podolí
a napojíme se na cyklotrasu 4167 do Očelic. Přejedeme trať, na
hlavní odbočíme na Opočno po trase 222. Sjedeme s kopce, kde
je dole křižovatka silnic vlevo na Mokré a vpravo do Přepych. Odbočíme tedy do Přepych a zde také opouštíme náš Mikroregion.
Mikroregion Třebechovicko
V Přepychách (10.9 km) dojedeme na silnici od Opočna
a dáme se vpravo. Po několika stovkách metrů na křižovatce se nachází směrovka „ROZHLEDNA 4 km“, jak ukazuje
fotografie. Zahneme podle ukazatele vlevo na Záhornici, kolem kostela nahoru pořád rovně do prudšího stoupání (neodbočovat na Novou Ves). Přijedeme k několika domům Horní
Záhornice a pokračujeme vpravo do Vojenic. Před touto obcí
se nachází vodohospodářský objekt a za ním u lesa již uvidíme stavbu nového stožáru s obslužným domkem technologie.
Odbočíme na pískovou příjezdovou cestu a po 400 metrech
jsme u cíle - rozhledny. Jedná se o unifikovanou celokovovou
konstrukci S54 - 45 R vysokou 54 metrů. Pro výstup na vyhlídkovou plošinu, umístěnou ve výšce 33 m slouží levotočivé
jednoduché schodiště se 165 schody. Dole je postaven malý
Mikroregion Třebechovicko
str. 23
Po pěkném rozhledu, případně občerstvení se při zpáteční
cestě můžeme zastavit v obci Přepychy. Zde stojí opravený barokní kostel, s deskou s nápisem o jeho založení, a chronogramem
tohoto znění:
dřevěný domek, který slouží jako pokladna a prodejna suvenýrů a občerstvení.
Dočasný správce zde poskytuje příjemné prostředí, při naší
návštěvě zde byl stůl s lavicemi, návštěvní kniha, mapy a fotografie nedaleké Dřížné s opravenou Křížovou cestou, různé tiskoviny o obcích v okolí. Pravidelný provoz v letošním roce obnoven
od 2.4.2005. V současnosti Obecní úřad ve Voděradech rozhoduje
o novém pronajímateli této turisticky atraktivní stavby. Její návštěvu všem doporučuji. Vstupné činí 10 korun. Provozní doba je
So 9.00 - 12.00 h, 13.00 - 18.00 h; Ne a Svátek 9.00 - 12.00 h, 13.00
- 18.00 hodin. Návštěvu lze domluvit na mobilu 608 769 261.
Výhled z plošiny je dokonalý. Orlické hory, mnoho okolních
obcí, Jeníkovice, Třebechovice, České Meziříčí, Kunětická hora.
Za jasného počasí bude vidět i dále na Krkonoše nebo Zvičinu.
Tato rozhledna je v této oblasti jediná nově postavená v posledních letech. V čísle 4/2004 časopisu Turista je upoutávka na tuto
novou rozhlednu. Vděčíme za ni obecnímu zastupitelstvu obce
Voděrady, které si zřízení vyhlídkové plošiny na stožáru u společnosti T-Mobile dalo jako podmínku stavby. Délka trasy až pod
rozhlednu je 16 km.
jenž skrývá letopočet 1351, přestože v nápisu nad vchodem uvnitř
kostela je 1361. Kostel založil velmož a správce tohoto území Mutina z Dobrušky se svým synem Sezemou (jehož rodový erb je ve
znaku města Dobrušky a též nechal postavit kostel v Sezemicích,
kde je umístěn jeho znak, a obec se po něm nazývá).
Po prohlídce obce, kde se mimo jiné nachází stacionář pro
přestárlé řádové sestry, fara a rybníček, ve kterém se zrcadlí kostel, vydáme se domů stejnou cestou.
Pro zpravodaj HALÓ 4/2005 V. Šmíd
Barokní kostel v Přepychách
Rozhledna na vrchu Osičina u Vojenic
PánI CtnI a KrIstV
WěrnI MVtIna I sIn
Ieho stavěLI kosteL
tento k WětsI a stáLé
sLáWě BožI,
Mikroregion Třebechovicko
Mikroregion Třebechovicko
str. 24
Nabídka služeb:
PRODEJ
KANCELÁŘSKÉ
A VÝPOČETNÍ
TECHNIKY
V kosmetickém salónu Renátka, ulice Čsl. legií 359, Třebechovice p. O.
Objednávky po telef. domluvě: Andrysová Z. 603 206 161
STŘECHY
Počítačové sestavy, monitory,
notebooky, příslušenství, periférie,
antivirové programy,
poradenství, konzultace.
721 820 921
http://allcomp.vltava2000.cz
David Šinták, Sedloňov 155, 517 91 Deštné v O. h.
GSM: 721 820 921 e-mail: [email protected]
Z naší nabídky:
Repro Creative Labs SBS 350 Retail 2.1
DVD+-R Verbatim 8x spindle
DVD - R Gigamaster 4x spindle
Box na CD slim
Box na 1 DVD černý
Box na 2 DVD černý
Tiskárna CANON PIXMA IP 1500 USB
850,00 Kč
16,50 Kč
11,00 Kč
4,50 Kč
7,20 Kč
8,00 Kč
1950,00 Kč
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 19%
Olbrachtova 1180,
Třebechovice pod Orebem
POKLÁDKY REKONSTRUKCE KOMÍNY HYDROIZOLACE
• Kompletní pokládky střech všech materiálů - tašky, šindel, plech
• Hydroizolace plochých střech bezešvým systémem
• Rekonstrukce eternitových střech
• Bezplatné konzultace a návrh rozpočtu
Navštivte internetový obchod na adrese:
Jan Tobiška
masáže
Rekondiční, relaxační, aromatické, klasické,
reflexní, baňkování a ušní svíce.
Tel: 606 642 899
E mail: [email protected]
Třebechovické Haló
Vydává Městský úřad Třebechovice p. O., vychází 10x ročně
k tisku připravili Jana Rückerová za Heldovu knihovnu
a RNDr. Václav Derner. MK ČR E 13570
Vydáno dne 19. 4. 2005, uzávěrka příštího čísla 5. 5. 2005
Mikroregion Třebechovicko
Vydávatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko
Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO:
70898511, vychází 10 x ročně. MK ČR E 13605
Vydáno dne 19. 4. 2005, uzávěrka příštího čísla 5. 5. 2005
Zahradní centrum EURO-FLORA s.r.o
v Třebechovicích pod Orebem (areál bývalé sklárny)
ZAHÁJILO JARNÍ PRODEJ
Muškát od 10 ks
Žampiónový substrát pro domácí pěstování
9,-Kč
89,- Kč
(z jednoho balení sklizeň až 3,5 kg!)
Dále v prodeji sadba zeleniny, pelargonií, surfinií a ostatních balkónových rostlin, skalniček, kiwi, a borůvek.
Nabízíme bohatý výběr semen, rašelinové tablety, přípravky proti chorobám a škůdcům, minipařeniště, široký
výběr fólií obyčejných i kašírovaných. Na objednávku zajistíme automatické závlahy, plastová jezírka a doplňky, svařování jezírkových fólií, skleníky a pařeniště různých rozměrů.
Jako doplňkový prodejní sortiment nabízíme krmiva.
Otevírací doba: pondělí - pátek 8 - 17 hod, sobota 8 - 16 hod, neděle 10 - 15 hod
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mikroregion Třebechovicko

Podobné dokumenty