Na slovíčko

Komentáře

Transkript

Na slovíčko
Zpravodaj města Bzenec I 15. březen 2014
Na slovíčko...
s panem starostou
Pane starosto,
jaké máte plány
v letošním roce?
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané Svátky jara.
Tyto svátky bývaly v minulosti významnější než Vánoce. V některých zemích je tomu
tak i dnes (Francie, Německo). V naší zemi
stejná důležitost zůstala jen v některých
oblastech, například na Moravském Slovácku. Ale i v současné době se tento svátek v rodinách traduje aspoň v minimální
míře, tj. v podobě „obchůzky s pomlázkou
(tatarem, mrskačkou…)“ po příbuzných
nebo známých.
O historickém původu
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky
křesťanské církve. Jsou spojené s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista, je to
vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání.
Silnou tradici měly Velikonoce již v době
předkřesťanské. Prapůvodně tento svátek
souvisel se svátkem nomádských pastýřů
a byl spojen s obětováním mladých zvířat,
především beránka. Měl pravděpodobně
návaznost na židovský sedmidenní svátek
pesach, kterým si Židé připomínali vysvobození z egyptského zajetí.
Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tím-
to způsobem stanovená neděle může být
mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Velikonoční symboly a jejich význam
Lidová symbolika má své výrazové prostředky. Mezi symboly života, světla, zdraví
a štěstí patřily:
Zelený strom, zelená ratolest, červené jablko, plné vejce, svíce, kynuté pečivo, červená barva, pestré tkaniny
Symboly hojnosti, plodnosti,
bohatství:
Hrách, čočka, sušené ovoce, sušené houby,
obilí, makovice, ořechy
Symboly ochrany lidí, dobytka,
stavení, polí:
Chléb, česnek, cibule, sůl, med, černý kmín,
trny, trnitý prut, čaromocné byliny, svěcené ratolesti, svěcené pokrmy, červená
barva
Symboly smrti, zmaru, pohany:
Vymlácená sláma, prázdné skořápky, vejce
prázdná, bílá, ulity hlemýžďů, přelomená
svíce, bílá barva
Vstupujeme do
posledního roku
volebního období 2010 – 2014.
V rámci oprav a investic máme za
cíl rekonstruovat běžeckou dráhu
základní školy a tím ukončit její
celkovou rekonstrukci.
Na kulturním domě plánujeme výměnu oken za plastová. Opraví se
sošky na kapličce v ulici Veselská.
Přijde k položení živičného povrchu v ulici Na Falaříkách a připravujeme úpravu ulice Tyršova, jednak
změnou povrchu a vybudováním
odstavných stání a chodníků.
V první polovině roku očekáváme
práce na výstavbě II. části malého
obchvatu města.
Volby se očekávají 10. – 11. října,
a tak od měsíce listopadu by mohlo být zvoleno nové vedení města
Bzence.
Zastupitelstvo by ještě v letošním
roce mohlo rozhodnout o využití
bzeneckého zámku, aby mohla být
zpracována projektová dokumentace na opravu budov.
Připravují se i projekty na změnu vytápění na městském úřadě,
úpravy parku na Horním náměstí
a ve spodní části zámeckého parku.
Do roku 2014 přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, štěstí, pohodu
a radost z každého prožitého dne.
Děkuji za rozhovor
PIŠKVORKOVÁ OLYMPIÁDA
V době pořádání OH jsme se rozhodli, že si olympiádu uspořádáme i ve školní družině, a to ve hře piškvorky. Celý leden jsme pilně
trénovali, kolečky a křížky vyplnily spoustu papírů a až jsme byli
konečně všichni připraveni, pustili jsme se do soutěžení.
Děti byly rozděleny do tří kategorií podle tříd. Hrály se vždy tři hry,
a to systémem každý s každým. Na přiložených fotografiích je patrno, jaké soustředění taková hra vyžaduje.
Naši vítězové získali diplomy a všichni účastníci sladkou odměnu.
VÍTĚZOVÉ :
1. třída – Samuel Marhefka
2. třída – Anna Rákošová
3. třída – Lukáš Bartla
S organizací soutěže nám vypomohla děvčata z 8. třídy, za což jim
děkujeme.
Mgr. Ludmila Sotolářová
2
Z usnesení 60. schůze Rady města Bzence
konané dne 13.11. 2013
Rada města:
Z usnesení 61. schůze Rady města Bzence
konané dne 4.12. 2013
Rada města:
• Bere na vědomí:
• Bere na vědomí:
Informace místostarosty o
-kontrolách pracovníků ROP Jihovýchod na akcích „Rekonstrukce
běžeckého oválu ZŠ a MŠ Bzenec“ a „Terminál veřejné hromadné
dopravy ve Bzenci“ s výsledkem bez závad,
• Schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 8/2013.
-Plán inventur na r. 2013 současně s navrženými členy inventarizačních komisí s platností od 14. 11. 2013 do 31. 1. 2014.
-Výsledek e-aukce vyhlášené spol. A-TENDER s r.o. (K Palečku
2675/12, Praha) na dodávku elektrické energie pro Město Bzenec.
Dodavatelem bude spol. CENTROPOL ENERGY a. s. (Vaníčkova
1594/1, Ústí n. Labem) – viz zápis výběrového řízení.
-Realizaci akce „Úprava a montáž topení v MŠ Brouček“ v ceně
96.500,- Kč bez DPH. Dodavatelem prací bude František Ručný .
-Uzavření smlouvy o dílo s ing. S. Kopeckým na organizaci výběrových řízení a monitoring projektu „Rekonstrukce běžeckého
oválu ZŠ a MŠ Bzenec“. Cena je stanovena ve výši 80.000,- Kč bez
DPH.
-Zpracování žádosti o dotaci k projektu „Bzenec, Revitalizace parku na Horním náměstí“ ing. P. Radou ve výši 45.000,- Kč bez DPH.
-Provedení dodatečných izolací proti vlhkosti v domě č. p. 1478
v ul. Kasárna, Bzenec firmou HW-PANTY s. r. o. (Veverské Knínice
258, Ostrovačice) v ceně 121.860,- Kč bez DPH.
-Provedení oprav proti vlhkosti v domě č. p. 325 na náměstí Svobody, Bzenec firmou HW-PANTY s. r. o. (Veverské Knínice 258,
Ostrovačice) v ceně 15.409,- Kč bez DPH.
• Ukládá:
Místostarostovi Ing. Novoměstskému:
-Zabezpečit projekt na přípravu zateplení a výměnu oken
na domu č. p. 808 na náměstí Svobody, aby mohla být podána
žádost v programu nová Zelená úsporám.
Tajemníkovi:
Na základě žádosti spol. LIDL ČR v. o. s. Praha zaslat snímek z katastrální mapy s vyznačením nabízené lokality – pozemky k případnému odkoupení.
Oslovit vinařské firmy a další místní firmy, zda by měly zájem o prezentaci akcí v nově vydané tiskovině „Vinařské listy“ pro r. 2014.
Projektový manager:
Informovat TJ Sokol o možnosti čerpání dotací.
• Diskuze:
- Na dnešní zasedání byli pozváni zástupci bzeneckých sportů, aby
přednesli zprávy o činnostech v letošním roce:
- TJ Sokol – p. J. Ženata,
- Technické sporty – p. M. Žádník ml.,
- TJ Slovan – p. L. Škodík,
- Tenisový klub – p. Mgr. J. Ebringer, p. Kuchař.
Informace starosty o:
- Průběhu a výsledcích kontroly na výkon matriční agendy (za
r. 2012) – bez návrhu opatření a závad
- oznámení V a K Hodonín o ceně vodného a stočného pro rok 2014
- podání žádosti na rozšíření služeb PS Bzenec v r. 2014
Informace místostarosty o:
- dokumentaci projektu „Bzenec, revitalizace parku na Horním
náměstí“. Projekt zahrnuje v první fázi odstranění nemocných
a nevyhovujících stromů a keřů a ošetření některých dřevin. Dále
dojde k výsadbě trávníků, keřů, živých plotů a trvalek v parku na
Horním náměstí a okolo kostela. Součástí projektu je i výsadba
stromů dle osazovacího plánu (výsadba a podsadba lipových alejí apod.)
Informace tajemníka o:
- žádosti o. s. Bzenecký zámek na poskytnutí údajů, týkajících se
hospodaření města za posledních 10 let
- předložení nové hlukové studie řešící dopravu na R55 v návaznosti na komunikaci I/54
• Schvaluje:
- Vytvoření nové záložky „Projekty města“ na titulní straně internetových stránek města Bzenec. Zde se budou zveřejňovat projekty
plánovaných investic.
-Nabídku Charity Kyjov a občanského sdružení Krok na rozšíření
služeb – bezplatné odborné soc. poradenství v našem městě (cca
1x měsíčně).
-Přijetí dotace z rozpočtu JMK Brno na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 ve výši 8.172,- Kč.
-Přijetí dotace z rozpočtu JMK Brno na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 ve výši 79.000,- Kč.
-Výsledek e-aukce vyhlášené spol. A-TENDER s r. o. na dodávku
plynu pro Město Bzenec. Dodavatelem bude spol. PRAGOPLYN,
a. s. – viz zápis elektronické aukce.
-Výběr dodavatele služeb na provádění revizí a kontrol požárního
zabezpečení u budov v majetku města na r. 2013-2014, a to firmu
Hasící technika Bzenec.
-Koncertní vystoupení Vlasty Redla na DK Bzenec v termínu březen 2014 za cenu 55.000,- Kč. Bližší organizační záležitosti budou
řešeny s p. Nejezchlebou.
Z usnesení 62. schůze Rady města Bzence
konané dne 31.12. 2013
Rada města:
• Schvaluje:
- Plán práce Rady města Bzenec na rok 2014.
- Rozpočtové opatření č. 10/2013 předložené ekonomickým odborem (příjmy, výdaje, výdaje vč. financování).
- Interní předpis s názvem „Bezpečnostní politika města Bzenec“.
- Interní předpis s názvem „Informační koncepce města Bzenec“.
-Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu se Svornost Těmice a.s. na pozemky v k. ú. Bzenec. Tímto dodatkem se mění okruh pronajatých
pozemků a zvyšuje se roční nájemné za zemědělské pozemky.
3
Z usnesení 63. schůze Rady města Bzence
konané dne 8.1. 2014
Rada města:
• Bere na vědomí:
Informace starosty o:
- Proběhlé Tříkrálové sbírce 2014, kterou pořádá Charita ČR – zápis
o zapečetění pokladniček – bylo vybráno celkem 80.650,-Kč
- jednání s ředitelkou FÚ Kyjov JUDr. Ilgnerovou
Informace tajemníka o:
-sdělení firmy Lidl Česká republika v.o.s. (Nárožní 1359/11, Praha)
o tom, že lokalita Bzence nebyla zařazena do seznamu vyhledávaných lokalit, z jejich strany není zájem o pozemky v k. ú. Bzenec.
-Tiskovou zprávu SMO ČR týkající se sociálních dávek - pomoci
v hmotné nouzi, státní sociální podpoře či dávky související se
zdravotním postižením. To vše by se mělo vrátit do působnosti
obcí.
- Sdělení KÚ JMK o dopadech probíhající revize předpisů EU k podporám malého rozsahu na jejich poskytování po r.2013.
-Zprávu z metodické návštěvy v Městské knihovně Bzenec, kterou provedla vedoucí oddělení informačních zdrojů a reg. služeb
Městské knihovny Hodonín.
- Návrh pí. I. Koukalové Uličné na zavedení centra dětí a mládeže –
předložení nákladů.
• Schvaluje:
-Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků č. 467/2004 447/2005
mezi Městem Bzenec jako pronajímatelem a firmou VSV, a.s. jako
nájemcem – seznam pozemků Pořadí 1.
-Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků č. 621/2004 1383/2005
mezi Městem Bzenec jako pronajímatelem a firmou VSV, a.s. jako
nájemcem – seznam pozemků Pořadí 2.
-Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 12.11.1991 mezi
Městem Bzenec jako pronajímatelem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím Policie JMK – mění se článek II., III. a IV.
-Úpravu Metodiky pro zadávání zakázek malého rozsahu (úprava
limitů pro rok 2014) v souladu s novelou zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
-Podmínky k zabezpečení svatebních obřadů, a to s platností od
01.01.2014. Jedná se, mimo jiné, o změnu oddacích dnů, ve kterých budou konány svatební obřady: pondělí – sobota od 09.00
do 17.00 hodin + dle dohody. I další navrhovaná opatření směřující ke zkvalitnění průběhu svatebního obřadu byly schváleny ve
všech bodech v plném rozsahu dle předloženého materiálu.
-Odkoupení městských hodin umístěných na náměstí Svobody
od firmy VISIA REKLAMA s.r.o. za cenu 20.000,-Kč + DPH.
• Odložila:
-Nabídku Ing.Ivo Kozumplíka na výkup pozemků v k.ú.Bzenec
(parc.č.340, 2489/9, 2489/10, 2489/11, 2489/12, 4945/5, 4945/6,
4945/7 a 4945/8) – celkem 9 pozemků a 20 spoluvlastníků.
-Žádost pí. Evy Svěchotové o vystavení Smlouvy o smlouvě budoucí k budoucímu odkupu nemovitosti – bytu, ve kterém bydlí nebo vydání dodatku k Dohodě o převodu práv a povinností
k byt. jednotce. Doklad je potřeba k doložení účelového čerpání
úvěru.
• Diskuze:
Tajemník:
-dotázal se, zda by nebylo vhodné udělat personální audit. Činností, které úřad zabezpečuje (jedná se o různé agendy, statistické výkazy, dotazníky,..) je stále více a lidí stejně nebo dokonce
méně s porovnáním předešlých let. Sám dělá věci, které nemá
komu dát nebo mu ani profesně nepřísluší a „nestíhá“ všechny
věci a úkoly plnit.
-Z důvodu často se měnící se legislativy také zastarala většina interních předpisů. Doporučil, aby vedení města – starosta
s místostarostou a zástupci MěÚ – tajemník s vedoucími odborů
a útvarů měli vždy jeden den v týdnu v pevně stanovený čas
v rozsahu cca 1 až 2 hodiny na to, aby se předpisy postupně novelizovali/aktualizovali.
- Na sociálním odboru byla doposud jako ½ síly Jana Ryšková. Koncem roku pozbyla díky výjimce část kvalifikace vykonávat sociální
činnosti. Je tedy otázkou, jak zabezpečit odbornou činnost prováděnou na tomto odboru (přijetím osoby na dobu určitou nebo,
což by bylo lepší, domluvit spolupráci s MěÚ Kyjov).
INVESTICE MĚSTA BZENEC
V ROCE 2013
Koncem roku 2012 navrhla rada města k realizaci následující investice:
- Bzenec - oprava komunikace v ulici Palackého
- Bzenec - Rekonstrukce chodníků v ulici Sokolská, Pod Vinohrady
a Těmická
- Rozšíření parkoviště na sídlišti Novosady
- Rekonstrukce fotbalových šaten
- Zateplení Základní školy ve Bzenci
- Oprava komunikace Na Falaříkách
- Propojení cyklostezky od Vracova
- Malý obchvat města Bzence, II. etapa
Tyto akce byly v průběhu roku postupně realizovány. Původní odhad finančních prostředků na tyto akce byl spočítán projektanty
na celkem 28,2 mil. Kč. Z časových důvodů nebyly zahájeny akce
„Oprava komunikace Na Falaříkách“ a „Malý obchvat města Bzence,
II. etapa“.
Výběrovými řízeními došlo k úspoře nákladů na realizované stavby
o téměř 2 miliony Kč.
Kromě staveb byly objednány dokumentace staveb „Rekonstrukce
běžeckého oválu ZŠ a MŠ Bzenec“ (náklady stavby 3,0 mil. Kč), Stavební úpravy budovy mateřské školy I – zateplení a výměna oken“
(náklady stavby 10,4 mil. Kč), „Bzenec, revitalizace parku na Horním
náměstí“ (náklady na zeleň 2,3 mil. Kč).
V listopadu bylo po poradě se statikem rozhodnuto o opravě havarijního stavu hřbitovní zdi v jihovýchodním rohu za 203.000,- Kč.
Na Zateplení ZŠ ve Bzenci byla získána dotace ve výši 3.454 tis.
Kč, na Rekonstrukci šaten 266 tis. Kč. Dále byly přislíbeny dotace
na projekty běžeckého oválu v ZŠ Bzenec 2.461 tis. Kč, na revitalizaci zeleně na Horním náměstí 1,69 mil. Kč, na výměnu oken na KD ve
Bzenci ve výši 220 tis. Kč (náklady výměny500 tis. Kč) a na opravu
soch u kapličky v Olšovci 78 tis. Kč.
Z menších akcí je možno uvést opravy 5-ti bytů, rekonstrukci kanalizační přípojky k bytovému domu č. p. 325, výměnu oken na mateřských školách na ul. B. Němcové a v Kolonii, drcení suti v areálu
kasáren za 261 tis. Kč.
Ing. Marek Novoměstský
4
Zpráva o činnosti Služeb města Bzence, p. o. za rok 2013
SMB, příspěvková organizace, zaměstnávala v roce 2013 23 kmenových zaměstnanců a 8 pracovníků na veřejně prospěšné
práce. Jejich využití bylo především na
údržbě, úpravách veřejných ploch a očistě
komunikací.
Služby města Bzence převzaly od 1. 1. 2013
provoz Sběrného dvora. Byla na něj přijata
jedna pracovnice na plný úvazek a další na
poloviční úvazek. Postupně proběhla výměna a modernizace buňky obsluhy SD,
bylo namontováno elektronické zabezpečovací zařízení, místnost byla vybavena
novou elektroinstalací a počítačovou technikou.
Poměrně dlouhá zima kladla značné nároky jak na zaměstnance, tak i na techniku. Vzhledem k tomu, že na úklid sněhu
používáme především kartáče a inertní
posyp pouze v nejnutnější možné míře, je
pozdější jarní úklid komunikací jednodušší
a rychlejší. Zimní údržba představuje ošetření cca 35 km místních komunikací a 22
km chodníků a cyklostezek. Jarní měsíce
byly věnovány čištění města včetně krajnic komunikací, prořezávání dřevin, živých
plotů a následné výsadbě – Olšovská,
park, Falaříky, Kasárna aj. Bylo vybudováno parkoviště na ulici Tyršově, vyčištěny
a upraveny přístupové cesty na Starý hrad
a k vinohradům.
Dne 22. 4. 2013 jsme začali se sečením
ploch veřejné zeleně. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu vyšších teplot a neustálým dešťovým přeháňkám rostla tráva
rychle, a proto byla denně nasazována veškerá technika – 5 křovinořezů, Titan, Belos,
2 ruční sekačky, Zetor, sekačka John Deere
a malotraktor. Při sečení trávy se snažíme
o to, aby byly zelené plochy v celém městě
udržovány v požadované kvalitě. Jedná se
bezmála o 40 ha zelených
a parkových ploch.
Průběžně se provádí opravy a údržba
městského mobiliáře, byla upravena plocha u pomníku padlých včetně výsadby
květinových záhonů. Naši pracovníci instalovali dřevěnou lávku u rybníku za Pe-
nny Marketem, provedli demolice objektů
v Barácích a v ulici Pod St. Hradem, opravili
ulici Palackého, Úkolky, Na Salajce, Podhájí
a polní cesty.
Ve stanovených termínech sbíráme každý
měsíc plasty, vyvážíme odpadkové koše
a kontejnery ze sběrného dvora, hřbitova
apod. Sběr plastů a komunálního odpadu z košů umístěných po městě se provádí
nákladním automobilem AVIA. Pro lepší
ilustraci uvádíme množství. Roční vývoz
plastů představuje 130 nákladních aut, 64
aut odpadů z košů a 327 velkokapacitních
kontejnerů. Veškerý odpad je ukládán na
skládku v Těmicích.
Pracovníci SMB se významnou mírou podílejí na organizačním zajištění kulturních
akcí ve městě. Spolupracují s KD na přípravě plesů, organizačně zajišťují Bzeneckou
pouť, Bzenecké krojované vinobraní, Bzenecký výtvarný podzim, Svatomartinské
slavnosti aj.
Dr. M. Raška, SMB
Dětský domov Uherský Ostroh
Sokolovská 620, PSČ 687 24
tel.: 572591210, 30; mob: 773 591 210, 30
email: [email protected]
Milí bzenečtí občané,
dovolte mi pozdravit Vás z nedalekého Uherského Ostrohu. Jmenuji se Jana Frühaufová a jsem ředitelkou dětského domova. Proč
takový oficiální úvod ? Chci, abyste věděli, kdo se za těmito řádky
skrývá.
Napíši Vám kratičký příběh, který se mně stal: v hektickém vánoční
čase, na trase mezi kuchyní, obývacím pokojem a chodbou, majíc
v jedné ruce hadr a ve druhé noviny (ty jsou na leštění skel přece
pořád nejlepší), jsem v Dobrém dni s kurýrem uhlédla upoutávku
s našim dětským domovem. Nedalo mi, přečetla jsem si ji a zjistila,
že v Bzenci na Štěpána se budou všichni bavit za účasti spousty
kapel a výtěžek bude věnován našemu dětskému domovu. Poslední myšlenka, než byly noviny zlikvidovány, byla: takových už bylo!
A jaký byl výsledek … ?
Obratem tato příhoda upadla v zapomnění, bylo nutno řešit spoustu jiných věcí. ALE v kalendáři byli tři králové a mně zazvonil mobil,
ze kterého se ozvalo:“jmenuji se Luděk Třešňák a my jsme v Bzenci
pořádali... „V ten moment mi spadla brada a já nevěřila vlastním
uším. Druhý den jsem uvěřila i vlastním očím, kdy do Dětského
domova v Uherském Ostrohu přišel pan starosta Pavel Čejka, doprovázený panem Petrem Nejezchlebou a panem Luďkem Třešňákem. Při krátké návštěvě podebatovali, vysvětlili důvod návštěvy
a předali částku Kč 5000,-, která byla výtěžkem Štěpánského hraní.
Obrovské díky patří těmto třem pánům, bez nichž by finanční výtěžek nebyl, poděkování patří i kapelám, které na Štěpánském hraní
hrály a všem návštěvníkům zábavy.
Můj krátký příběh skončil šťastně a já jsem tomu velice ráda, že
se v i Bzenci našli lidé, kteří chtějí našim dětem pomáhat.
DĚKUJEME!
Za všechny malé i velké zdraví
Mgr. Jana Frühaufová, ředitelka dětského domova
5
TIC pro návštěvníky Bzence a Bzenecka,
ale i PRO místní občany
Turistické informační centrum v ulici Kr. Vladislava (v budově knihovny) poskytuje:
-turistické informace (turistické trasy
a zajímavosti, dopravní spojení, ubytovací a stravovací zařízení apod.)
-informace o kulturních, společenských
a sportovních akcích ve městě a mikroregionu
-
zveřejnění kulturních, společenských
a sportovních akcí ve městě a mikroregionu na webu bzenecko.cz
-jiné informace (např. o zdravotnictví,
školství, obchodech, firmách a organizacích ve Bzenci a okolí)
- předprodej vstupenek na různé kulturní
a společenské akce
-prodej turistických a upomínkových
předmětů:
- turistické známky
- turistický deník, nálepky a vizitky
- plechové magnety
- turistické mapy
- pohlednice (Bzenec, Domanín, Moravský
Písek, Těmice, Syrovín, Žeravice)
- sklenice se znakem města Bzenec
- bzenecký dukát
-tričko barevné a bílé se znakem města
Bzenec
- kšiltovky se znakem města Bzenec
-knihy:
- Paměti města Bzenec
- Město Bzenec na hist. pohlednicích
- Kyjovsko
- Krajem vinic a poutních míst
- Dějiny obce Moravský Písek
- Žeravice od minulosti k současnosti
Otevírací doba TIC:
Pondělí 7:00 – 11:30
Úterý 7:00 – 11:30
Středa 7:00 – 11:30
Čtvrtek 7:00 – 11:30
Pátek 7:00 – 11:30
12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 14:30
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za TIC Mgr. Ing. Anna Sovová Mikešová
Sběr ve školním roce 2013/2014
Také v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže ve sběru starého papíru, kterou vyhlásily Sběrné suroviny Uherské Hradiště.
Projekt se snaží o podporu aktivit souvisejících se zvýšením podílu tříděného odpadu, je součástí environmentální výchovy dětí a mládeže.
Hlavními cíli jsou:
Zvýšení množství separovaného papíru určeného k dalšímu zpracování v oblasti Zlínského a Jihomoravského kraje
Motivované děti a žáci ke sběru separovaného papíru
Ekologická osvěta v oblasti separace odpadů
Rozvoj aktivit školských zařízení
Organizačně zaštiťuje celou akci pan učitel Ing. J. Bártek, který každý čtvrtek ráno přebírá a třídí přinesený materiál.
Od září 2013 odevzdali naši žáci celkem 9426,5 kg papíru. Za výtěžek z prodeje bude, podobně jako v předchozích letech, zakoupen sedací
nábytek do školních chodeb, který zpříjemní dětem čekání před odbornými učebnami.
Nejlepšími třídními kolektivy jsou:
1.místo: 2.A
2.místo: 2.B
3.místo: 4.B
Nejlepší jednotlivci:
1110 kg
1. Janoušková Julie (2.A) 2. Kratochvílová Julie (4.B)
818 kg
643,5 kg
3. Mikoška Aleš (5.A) 578 kg
4. Kaudl Ondřej (2.B) 296 kg
5. Ptáček Michal (3.B) 274 kg
6. Obrtlík Adam (2.A) 7. Ondrůšková Michaela (4.B) 248 kg
226 kg
8. Rajmic Daniel (7.A) 215 kg
9. Surý Jan (4.A) 206 kg
10. Bukvald Tomáš (1.B) PhDr. I. Tranžíková
6
Ohlédnutí za pěveckým rokem 2013
Rok 2013 byl pro všechny členy SPS JAROSLAV rokem náročným.
Snažili jsme se, jako vždy, především reprezentovat naše město.
Pásmem Hašlerových písniček jsme potěšili naše posluchače ve Veselí nad Moravou v Panském dvoře a přijali jsme pozvání i v době
vánoční s celovečerním koncertem. Zazněly koledy a Hra o narození děťátka. Obě vystoupení měla velmi kladnou odezvu. Našim
zpěvem jsme obohatili velikonoční i vánoční svátky v bzeneckém
kostele. Velký ohlas mělo i vystoupení při příležitosti Noci kostelů. Vánoční svátky jsme prožili více zpěvem než klidem a pohodou
v rodinném kruhu. Odměnou nám byl potlesk a radost v očích
i slova díků všech našich posluchačů při 8 vánočních vystoupeních.
Velký ohlas měla naše Hra o narození děťátka, kterou jsme uvedli
již 4. rokem a celkově byla odehrána 14x.
A to jsme ještě zdaleka nestačili zahrát všem, kteří nás zvali. Snad
se podaří v dalších letech. Velkým zážitkem pro nás bylo vystoupení v chrámu ve Štípě u Zlína, který je významným poutním místem.
opékali špekáčky u táboráku při zpěvu u kytar. Nezapomenutelný
byl rovněž zájezd do Londýna. Stejně jako v předešlém roce jsme
společně oslavili Silvestra s ohňostrojem, hymnou a přípitkem na
Bzeneckém náměstí. Těší nás, že sbor se letos rozšířil o nové členy
a tím i omládl.
Nezapomněli jsme ani na našeho Lukáše, kterého jsme svou účastí
podpořili na jeho varhanních koncertech.
Letošní rok je pro nás jubilejní – oslavíme 40 let od založení našeho
sboru. Vyvrcholením tohoto roku bude vzpomínkový večer, který
je zatím v přípravách, ale slibujeme, že se naši příznivci mají na co
těšit..
Chtěla bych za vedení sboru poděkovat všem členům za čas, který
věnují činnosti. Nejen zkouškám, ale i přípravám a organizaci všech
akcí, která s činností sboru souvisí. Velký dík patří všem dojíždějícím z okolních obcí. Celý sbor děkuje Lukáši Hurtíkovi, který nás
doprovází. Jeho čas je vzácný, ale nikdy neodmítne žádnou společ-
Doplnili jsme tak koncert SPS RADOST, který byl našim hostem na
vánočním koncertě ve Bzenci. Stejný koncert jsme společně uskutečnili i ve Fryštáku. Jako jednu s nejúspěšnějších akcí loňského
roku řadíme večer při příležitosti Bzeneckého krojovaného vinobraní. Podařil se nejen společný koncert více než 100 účinkujících,
ale i večer, který členové sboru za podpory vedení města zorganizovali pro účinkující, zahraniční delegace i hostující rodiny.
Jako každým rokem kromě vystoupení a zkoušek členové sboru
pořádají i další společné akce. Oslavili jsme narozeniny našich členů, zúčastnili jsme se společně plesů, pomáhali jsme v Moravském
Písku při organizaci Pohádkového lesa, před prázdninami jsme
nou akci. Největší dík patří naší paní dirigentce Ludmile Höhnové.
Sami obdivujeme, co dovede dostat z nás obyčejných hudebních
amatérů, kteří mnohdy ani neznají noty. Lidé, kteří rádi zpívají, se
mohou sejít kdykoliv. Ale najít někoho, kdo je odborně povede, to
už je problém. Vážíme si toho, že takového člověka máme.
V neposlední řadě děkujeme našemu zřizovateli – městu Bzenec, zastupitelstvu, které nás podporuje nejen finančně, ale
i svou účastí na našich vystoupeních.
Za SPS JAROSLAV jednatelka
7
ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Několik dnů před vánočními svátky se
v naší škole uskutečnil 4. ročník soutěže
v recitaci, jež je součástí Národní přehlídky
dětského literárního projevu, vyhlašované
každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Školního kola se zúčastnilo celkem 50 žáků
– výherců kol třídních. Mladí recitátoři byli
rozděleni do čtyř kategorií podle věku,
jejich výkony hodnotila odborná porota
ve složení : Mgr. Miloslav Janík (předseda
poroty), Mgr. Hana Janíková, Mgr. Marie Julínková, Mgr. Miroslava Glacová, Mgr. Hana
Kristová, PhDr. Ilona Tranžíková, Ph.D. (koordinátora akce).
Děti recitovaly básničky klasiků i současných autorů, zazněly úryvky z prozaických
textů, někdy veselé, někdy vážné. Všichni
přenášející brali svou účast v soutěži velmi
odpovědně, s pomocí svých paní učitelek
se pečlivě připravovali mnoho týdnů předem.
Hodnotitelé pak měli práci nelehkou – vybrat v každé kategorii tři nejlepší (dle výsledkové listiny je zřejmé, že jsme nakonec
ocenili čtyři i pět dětí). Vítězové každé kategorie budou začátkem března reprezentovat naši školu v okresním kole v Hodoníně. Knižní odměny pro vítěze byly hrazeny
z rozpočtu SRPŠ při ZŠ, za což děkujeme !
PhDr. Ilona Tranžíková, Ph.D.
Výsledky školního kola recitační soutěže
I. kategorie: 1. – 3. ročník
1. Kateřina Brzicová, 3.A
2. Anna Černá, 2.A
3. Lucie Látalová, 3.B
Tereza Sečkařová, 3.B
II. kategorie: 4. – 5. ročník
1. Zdeňka Malačková, 4.B
2. Klára Pavlíčková, 5.B
3. Ema Němečková, 4.B
4. Valentýna Falešníková, 5.B
Vítek Horák, 4.B
III. kategorie: 6. – 7. ročník
1. Aneta Jemelíková, 6.A
2. Filip Jakša, 6.B
Jana Hladká, 6.A
3. Jaroslav Váňa, 6.B
IV. kategorie : 8. – 9. ročník
1. Monika Vévodová, 8.B
2. Andrej Vančura, 9.A
Lucie Slabá, 9.B
3. Lenka Hartmanová, 9.B
Sabina Fraňová, 9.B
8
JÍDELNÍČEK NAŠICH PŘEDKŮ - Co se jedlo o Velikonocích
Řada obřadních jídel se připravovala k Velikonocům. Do padesátých let minulého
století musel být ve slováckých obcích
na Velký pátek a Bílou sobotu dodržován
půst. Na Zelený čtvrtek bylo zvykem sníst
něco zeleného, obvykle omáčku z kopřiv s vejcem; v současnosti je ve věřících
rodinách nahrazována špenátem z mladých lístků. Na Velký pátek dospělí nejedli,
a pokud ano, tak alespoň stravu nemastili.
V případě, že se vařilo, tak jen jednou denně obyčejně pouze polévka s chlebem či
brambory s mlékem. O to bohatěji byla připravena slavnostní večeře na Bílou sobotu. Po vzkříšení se jedla „sekanina“ neboli
„nadívanina“ (nádivka) z rohlíků, klobásek,
případně slaniny a vajec. Po druhé světové
válce se podávalo uzené maso s omáčkou,
anebo zavařené klobásky. Tam, kde chovali
ovce, byl hlavním velikonočním jídlem pečený beránek. Jehněčí maso bylo ovšem
mnohdy nedostupné, proto se peklo kůzle
či králík. Beránka si pak lidé upekli alespoň
symbolicky z kynutého těsta v kameninové formě. Obvykle se nekonzumoval, ale
býval vystaven za oknem, resp. na důstojném místě v kuchyni.
K velikonočnímu obřadnímu pečivu patřila
i bábovka nebo „prázdná“ buchta, která se
nechávala o velikonoční neděli spolu s vejci světit na „hrubé mši“. Po příchodu z kostela se obojí rozdělilo mezi jednotlivé členy
rodiny – snědli je společně, aby se jim po
celý rok dostávalo „hojnost božího požehnání a rodina držela pohromadě“.
Skořápky z posvěcených vajíček nesměly
být odhozeny, mnohdy se obřadně rozhazovaly po zahradě či po humně, aby země
dobře zarodila. Tradiční pečivo, „mazance“
či „beránky“, bylo a dosud je pečeno doma,
ale v současnosti je lze též koupit. Dnes
však v jídelníčku převládají malé tvarohové
koláčky a cukroví.
Nejvýznamnějším obřadním jídlem bylo
samozřejmě výše zmíněné vajíčko; lidové
prostředí jej považovalo za symbol života
a plodnosti. Vajíčka vždy představovala
prostředek určený k obdarování při obřadních koledních obchůzkách. Jednalo se totiž o produkt, který v domácnostech nikdy
nechyběl. Hlavně o Velikonocích se vejci
nešetřilo, žlutily se jimi mazance, mazaly
koláče a jedla se ve velkém množství. Natvrdo uvařená se hojně konzumovala také
o Popeleční středě.
TECHNIKY ZDOBENÍ VAJÍČEK
Lidové techniky zdobí vejce zpravidla,
barvou, vzorem a nápisem. Patří mezi ně
zejména tyto techniky:
Vosková batika
(špendlíkem nebo stužkou)
Patří mezi nejstarší a nejrozšířenější techniky. Vosk nanášený zabodnutým špendlíkem ve dřívku vytváří slzu a pomocí nástroje zvaného „stužka“ (stočený plíšek ve
dřívku) se vytváří silná čára.
Včelí vosk nebo parafín ze svíčky se rozpustí na lžičce a pomocí uvedených nástrojů
se vytváří na umytém a osušeném vajíčku
vzor.
Pak se vajíčko ponoří asi na 15 minut
do připravené barvy (nesmí být teplá, jen
vlažná, vosk by se rozpustil). Potom se dá
na chvíli do vlažné trouby, vosk se rozehřeje a setře hadříkem z vajíčka.
Pokud má být kraslice vícebarevná, nanáší se dále další vzor z vosku a postupuje
se stejným způsobem. Musíme však začít
s nanášením v nejsvětlejší barvě(žlutá, pak
např. zelenkavá, modrá atd.).
Voskový reliéf
Je to podobný postup jako u voskové batiky. Maluje se však obarveným voskem na
barevné vajíčko a vosk se z něho nestírá.
Vytváří se tak plastický voskový ornament,
který je krásný, ale křehký – olupuje se.
Nalepování slámy
Technika je rozšířená především na Hané.
Nejvhodnější se ječmenná sláma sklízená
ručně a barevně upravená (světlá žluť vznikne namočením do vápenné vody a tmavá,
nechá-li se snop několik dnů na slunci).
Dále je zapotřebí ze stébla odstranit „kolínka“ a podélně ho rozpůlit. Sláma se může
napařit nebo namočit ve vodě, aby se při
narovnávání a zbavování vnitřní dužiny nelámala.
Ploché pásky se stáčí do ruliček a postupně se z nich stříhají kosočtverce, kosodélníky a proužky, což jsou základní tvary pro
tvoření ornamentů. Sláma se na obarvená
vajíčka (tmavé odstíny) lepí např. lepidlem
Herkules pomocí párátka.
Vyškrabování
Technika spočívá ve vyškrabování (gravitování, rýsování – odtud název „rejsky“)
vzoru pomocí ocelového nože, břitvy, trojhranného pilníku nebo čepelky v rukojeti
do vajíčka syté barvy. Kraslice mohou být
bílobarevné nebo vícebarevné. Používají
se uvařená vejce.
Zdobení ovazováním rostlinnými částmi
Bílá vajíčka se ovážou listy ze stromů, trávou květinami, jetelem, řebříčkem apod.
Výběr závisí na zajímavosti tvaru.
Pomocí nitě se upevní jednotlivé rostliny,
celé vajíčko se pak zabalí např. do organtýnu či fáčoviny, nebo také do čtverečků ze
starých punčocháčů a vaří se v cibulových
slupkách nebo v mladém obilí. Krásný přírodní vzor má podobu otisků použitých
rostlin.
Malování slováckých vzorů štětcem
Typické krajové vzory se malují pomocí
vodových, anilinových či temperových barev, které se potom přelakují bezbarvým
lakem.
Odrátování
Vajíčko se oplétá měděným nebo včelařským drátem tak, že vzniká síť s menšími
i většími oky anebo se jen zčásti zakryje.
Zdobení textilem
Tato technika vychází z oblepování skořápky kousky látek, krajky nebo vlny nebo
obháčkování a oplétání vajíčka.
Obtáčení vajíčka se provádí lurexovou
nití, přízí, vlnou, velmi efektní jsou vajíčka
olepená přírodním motouzem. Způsoby
tohoto zdobení mohou být více či méně
náročné.
Zdobení děrováním
Pracuje se s vajíčkem namočeným do vápenatého roztoku, tak skořápka změkne
a malým jehlovým pilníčkem se vytvářejí
menší či větší dírky, ze kterých je pak určitý
ornament. Hotový výrobek se musí zpevnit
ve vodním skle.
Aranžování kraslic
volně položená na ošatce, talíři, porcelánové či jednobarevné keramické misce
miska s obilíčkem
provlečení stužky vajíčkem a zavěšení
na větvičku jívy, kroucené vrby nebo
na pomlázku
zapichování do květináčů s pokojovými
květinami (pod vajíčkem na špejli uvázat
mašli z barevné stuhy)
navlečená vajíčka na drátě a z nich vytvořené girlandy, věnce (na dveře, do oken,
v prostoru zavěšené od stropu)
9
Úspěch našich žákyň v soutěži Bajtík
Úspěchy v plavání
V loňském roce 2013 se žák naší školy
Marek Šivel, který je členem Oddílu sportovního plavání Hodonín (www.plavanihodonin.cz), zúčastnil plaveckých závodů
na krajské i celostátní úrovni. Získal 1 zlatou (100m kraul) a 2 stříbrné (100m znak
a 100m polohovka) medaile.
Na Letním Poháru ČR desetiletých
(22.-23.06.2013) v Karviné získal 10.místo
(400m kraul) a 4.místo (štafeta 4 x 50m polohový závod).
Na Zimním Poháru ČR desetiletých
(07.-08.12.2013) v Třebíči získal 11.místo
(400m kraul) a 7.místo (štafeta 4 x 50m polohový závod).
Dne 11.prosince 2013 se uskutečnilo slavnostní setkání sportovců města Hodonín,
kde byl Marek Šivel oceněn za úspěšnou
reprezentaci města Hodonín paní starostkou Ing. arch. Grauovou.
Ing. Miroslav Šivel, PhD.
(místopředseda Oddílu sportovního plavání
Hodonín)
10
Slavnostní polonéza žáků na plese SRPŠ při ZŠ Bzenec
V sobotu 25. ledna 2014 deváťáci bzenecké základní školy vyměnili trička a džíny za krásné plesové róby a slušivé košile s kravatami, aby
předvedli návštěvníkům plesu SRPŠ při ZŠ Bzenec slavnostní polonézu. Zatančili na tři skladby : A thousand Years, River flows in You a When
you´re gone. Přestože měli před vystoupením velkou trému, vše zvládli na výbornou! Žáci tím zúročili několikaměsíční snažení nejen své,
ale také paní učitelek Mgr. Magdy Březíkové a PaeDr. Miroslavy Kosířové, které s nimi měly velkou trpělivost.
Polonézou ples žáci slavnostně zahájili, rodičům i ostatním návštěvníkům však organizátoři nabídli další program : vystoupení gymnastek
z Veselí nad Moravou či barmanskou show L. Jílka. K tanci hrála skupina Šiška, kterou střídal DJ Simens, v horním sále mohli návštěvníci
ochutnat vína vinařství Vinum Moravicum či zazpívat si s cimbálovou muzikou Pramen, jejímiž členy jsou převážně bývalí žáci bzenecké
základní školy.
PhDr. I. Tranžíková
Foto : T. Bártková, A. Pospěch
11
Pohádkový zápis
Zápis do prvních tříd Základní školy a mateřské školy Bzenec se
uskutečnil ve dnech 4. a 5. února 2013. Vlastním zápisem byly
pověřeny učitelky Mgr. Magda Březíková a Mgr. Anna Matušková.
S organizací a zapisováním pomáhaly jako vždy i ostatní paní učitelky z celého prvního stupně a letos také žáci 5. ročníku, z kterých
se na oba dva dny stali pohádkové bytosti a komiksoví hrdinové,
aby dětem pomáhali plnit na různých stanovištích zápisové úkoly.
Celkem se za dva zápisové dny do základní školy dostavilo 63 dětí
a jejich zákonných zástupců. V době uzávěrky tohoto zpravodaje
bylo přijato k základnímu vzdělávání 50 dětí, rodiče třinácti dětí
zvažují odklad povinné školní docházky. V příštím školním roce
tedy budou s jistotou otevřeny dvě první třídy s počtem žáků kolem čísla 25.
12
Protože současná legislativa umožňuje zákonným zástupcům podat žádost o odklad až do 31. května příslušného kalendářního
roku, nemusí být počet přijatých žáků ještě úplný.
Konečné počty zapsaných dětí budou zveřejněny na www stránkách školy.
Zápis do všech tří mateřských škol bude probíhat ve dnech
12. – 13. května 2014
Mgr. Bc. Jiří Adamec
Vánoční výstava ručních prací a řemesel
Další ročník Vánoční výstavy se tentokrát uskutečnil v neděli 24. listopadu
2013. Vystavující a návštěvníci zaplnili
oba sály i vestibul Kulturního domu, který byl vyzdoben nádhernými vánočními
dekoracemi dětí ze ZŠ a členek našeho
sdružení.
Snažíme se, aby každá výstava přinesla něco nového: tentokrát to bylo
vystoupení Tetek z Ježova, které vystoupily se svým programem stloukání
másla – tetičky v krojích zazpívaly, povyprávěly jak se máslo vyrábí, výrobu
předvedly a návštěvníci si mohli stloukání i vlastnoručně vyzkoušet a následovala ochutnávka této čerstvě vyro-
bené dobroty. Pro příznivce tradičních
chutí byla před KD připravena zabíjačka
a uvnitř bylo možné posedět u sladkostí
a kávy nebo čaje.
Na výstavě se tentokrát sešel rekordní
počet dvanácti dílniček, ve kterých tvořily
nejen děti, ale i dospělí ( a nutno dodat,
že zájem byl tak velký, že v některých dílničkách už docházel ke konci výstavy materiál !). Nedělní odpoledne rychle uběhlo a doufám, že se návštěvníkům líbilo
a přispělo k předvánoční pohodě. Chtěla
bych tímto také poděkovat všem, kteří se
na přípravě výstav jakýmkoliv způsobem
podílejí a doufám, že se opět sejdeme
na jaře.
Termín velikonoční výstavy je plánován na 13. dubna a opět se můžete
těšit na překvapení: připravujeme bohatý doprovodný program – soutěž
o nejkrásnějšího velikonočního beránka, folklorní vystoupení a chystáme se
prakticky podpořit děti v nemocnicích
v Kyjově a na dětské onkologii v Brně:
pokud tedy máte doma zbytečné nepoškozené dětské povlečení, propínací pyžamka a rovná prostěradla (vše
bavlněné) nebo pastelky, omalovánky
a drobné cukrovinky ( lízátka, vajíčka s překvapením apod. ), sledujte naše plakáty!
Za výbor SRPŠ při ZŠ Bzenec
Mgr. A. Korvasová
13
Úspěch našich
žákyň v soutěži
Bajtík
Střední škola Strážnice uspořádala počítačovou soutěž Bajtík
2013, která byla určena pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěžilo e ve třech
kategoriích. Z naší školy se soutěže zúčastnily čtyři žačky z deváté třídy, všechny vytvářely prezentaci v programu MS PowerPoint. Byly to:
Adéla Hránková (Kočky)
Ivana Kratochvílová (Geocaching)
Simona Niklová (Pinacle Studio 16)
Monika Šikolová (Step)
14
Všechny postoupily do finálového kola, které se uskutečnilo
v úterý 17. 12. 2013 v areálu Střední školy Strážnice, úkolem
bylo prezentaci předvést a okomentovat. Porota nakonec ustanovila výsledné pořadí. A naše žačky se umístily velmi dobře:
1. místo – Simona Niklová – Pinacle Studio 16 – ZŠ Bzenec
2. místo – Kateřina Kozumplíková – Vývoj módy – ZŠ Vnorovy
3. místo – Monika Šikolová – Step – ZŠ Bzenec
Mgr. Jana Presová
Podpora společenského dění na Bzenecku
„Podpora společenského dění na Bzenecku“ je název společného projektu členských obcí Mikroregionu Bzenecko (Bzenec, Moravský Písek, Syrovín, Těmice, Žeravice) realizovaný v roce 2013. Jedná se o pořízení mobilního vybavení tj. pivních setů, dřevěných stánků a mobilního podia se zastřešením, které bude využito pro technické zajištění pořádaných akcí v Mikroregionu Bzenecko. Mikroregion Bzenecko
získal na projekt dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013 - Realizace místní rozvojové strategie - na projekty realizované v rámci SPL „Kyjovské Slovácko v pohybu“ ve výši 345 081 Kč.
Celkové výdaje projektu činily 463 143 Kč.
Za Mikroregion Bzenecko Mgr. Ing. Anna Sovová Mikešová
15
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Blahopřejeme všem,
kteří nyní oslavují svá významná životní jubilea :
Knihovna měla registrováno 498 čtenářů, z toho bylo 102 dětí
do 15 let, což je o 13 dětí více než v roce 2012. Tito čtenáři
si půjčili 22.797 knih a časopisů (nárůst o 977 než v roce 2012).
80 let
Františka Pazderová
Věra Ryšková
85 let
Marta Čmelíková
Drahomíra Kuchařová
Ladislav Nevřivý
Bedřich Růžica
Ludvík Sova
90 let
Františka Jakšová
Marie Miklíková
91 let
Vlastimila Gabrielová
Alžběta Žalčíková
92 let
Drahomíra Fišerová
96 let
Marie Poulová
Narodili se tito malí bzenečtí občánkové:
Vojtěch Černoch
Štěpán Horký
Michal Chládek
Tomáš Kašík
Kristián Švandelka
Uzavřené sňatky:
Zdeněk Kypr a Martina Novotná, Mlýnská 1186, Bzenec
Loučíme se s občany, kteří opustili naše řady:
Martinem Čambalem, Podhájí 654, Bzenec – 80 let
Pavlem Herákem, Baráky 150, Bzenec – 74 let
Karlem Hobzou, nám. Svobody 78, Bzenec – 89 let
Drahomírou Fišerovou, Baráky 148, Bzenec – 92 let
Jaroslavem Kučerou, Olšovská 236, Bzenec – 82 let
Zdeňkem Navrátilem, Nový Svět 950, Bzenec – 84 let
Ludmilou Nevřivou, P. Horného 515, Strážnice – 86 let
Libuší Rolníkovou, Strážovská 1085/1, Kyjov – 89 let
Věrou Svobodníkovou, Úkolky 931, Bzenec – 77 let
Knihovnu navštívilo 4.817 lidí (nárůst o 450 než v roce 2012).
Bylo zpracováno a do knihovního fondu zařazeno 1.076 nových
knih. Knihovnu navštívili žáci mateřské a základní školy, pro které
byly připraveny besedy.
Knihy, které nemá knihovna ve svém fondu, se zajišťují pomocí
meziknihovní výpůjční služby. Tímto způsobem bylo zajištěno
14 knih.
V rámci regionálních služeb nám poskytla Městská knihovna Hodonín několik souborů knih. Každý soubor je zapůjčen na půl roku
a pravidelně se obměňuje.
Stav knihovního fondu činil v roce 2013 27.155 knih. Knihovna
odebírala 9 titulů časopisů. Počet výpůjček časopisů činil 3.697
z celkového počtu výpůjček.
Díky novému knihovnímu systému Clavius, který Město Bzenec
získalo z dotace Ministerstva kultury v roce 2012, umožnil on-line
přístup do katalogu knihovny 814 lidem. Systém umožňuje i přístup k vlastnímu čtenářskému kontu. Počet vstupů činil 89. Počet
vyhledávání v katalogu činil 10.937.
Připojení k internetu (na třech počítačích) využilo 365 lidí.
Knihovnice si doplňuje odborné vzdělávání na odborných seminářích, které pořádá Moravská zemská knihovna Brno a Městská
knihovna Hodonín. Knihovnice pravidelně sleduje odborný knihovnický tisk.
V knihovně pracuje 1 pracovnice.
Knihovna je otevřena pro veřejnost čtyři dny v týdnu v počtu
23 hodin.
Pracovnice knihovny je redaktorkou Bzeneckého zpravodaje.
V prostorách Stálé expozice byly v roce 2013 instalovány putovní výstavy (obrazy Lubomíra Lankaše, obrazy Miriam Machálkové,
velmi zdařilá výstava Starý Bzenec na pohlednicích a fotografie
Víta Hodouška).
Jitka Navrátilová
KULTURNÍ AKCE V ROCE 2014
Březen:
26. 3. 2014 – koncert Vlasty Redla
Duben:
Velikonoční výstava
Květen:
1. 5. 2014 – Májový košt vína pod Sokolovnou
Červen:
28.6. 2014 – Kněžihorské pivní slavnosti
Srpen:
15. – 17. 8. 2014 – Bzenecká pouť
Září:
19. – 20. 9. 2014 – Bzenecké krojované vinobraní
Listopad: 14. – 15. 11. 2014 – Svatomartinské slavnosti
Prosinec: akademie ZŠ Bzenec
Koncert pěveckého souboru Jaroslav
Přípravný výbor Bzeneckého vinobraní hledá nové spolupracovníky. Zájemci mohou kontaktovat p. Petra Nejezchlebu,
tel. č. 603 502 060
16
KULTURNÍ DŮM BZENEC VÁS ZVE NA KONCERT
VLASTA REDL
26.3. 2014, 19:30 HOD., BZENEC KD
PŘEDPRODEJ V INFOCENTRU V BUDOVĚ KNIHOVNY
VSTUPNÉ 260 Kč
UL. KRÁLE VLADISLAVA, TEL. 722 183 283
Jsme tým profesionálních grafiků, programátorů a SEO masterů, který má za
sebou mnoho let zkušeností a úspěšných projektů na špičkové úrovni.
Naší specialitou je fullservisový přístup, kdy pro Vás zpracujeme kompletní návrh
prezentace Vaší firmy - od loga, katalogů, webových stránek, jazykových mutací,
SEO optimalizace až po strategii pro sociální sítě a jejich správu.
Obchodní zastoupení:
Michaela Piňosová
[email protected]
tel.: 603 828 714
www.tridvajedna.cz
17
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka DNEŠKA má v našem
městě již několikaletou tradici.
Skupinku „Tří králů“ tvoří 3 děti v bílých
pláštích, mající na hlavě zlatou korunku.
Nosí zapečetěnou a označenou kasičku.
Často bývá králům přidělen doprovod,
dospělý vedoucí skupinky. Jelikož se celá
akce připravuje již na počátku prosince,
může se stát, že některé dítě onemocní
a pokud není náhradníků, třetím králem se
stává sám vedoucí skupinky.Všichni vycházejí od fary v sobotu v 8 hodin ráno. Pro někoho je to možná brzy, ale věřte, že jedna
obchůzka trvá minimálně 3-4 hodiny a pro
děti je značně vyčerpávající.
Po návratu z koledy je pro všechny na faře
tradičně připravováno občerstvení, které
je zajištěno dalšími milými dobrovolníky,
většinou maminkami, tetami a babičkami.
Posezení na faře má i jiný význam než jen
odpočinek. Děti si zde sdělují své zážitky
a úsměvné historky z koledy a dělí se o
dobroty, kterými byly navíc obdarovány.
Každoročně je tedy v našem městě do ulic
vypravováno 14 skupinek tří králů, což je
zhruba 66 koledníků. Dát dohromady tolik
lidí není opravdu jednoduché, proto nám
na pomoc jezdí i posily z Těmic a Domanína. Z dětí, které dříve chodily za „Tři krále“,
vyrostly vedoucí skupinek a na jejich místo
nastupují mladší.
Je dobré vědět, že i dnes je možné najít
dobrovolníky, kteří nezištně věnují svůj
volný čas a energii pro dobrou věc.
Děkujeme, že jsou naši koledníci vždy očekáváni a tak vlídně přijímáni.
V roce 2014 se podařilo vybrat 80.650 Kč.
místní asistent TKS Marie Kantoráková
MLADÁ GENERACE KOLEDNÍČKŮ POD STARÝM HRADEM
foto: Marie Tejklová
18
19
LEDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE III. (ulice B. Němcové)
V pondělí 13. ledna 2014 se děti v rámci
vzdělávacího programu „Človíček a kapička“ seznámily hravou formou s koloběhem
vody v přírodě a s ochranou životního prostředí. Akci pro děti připravili členové sdružení Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou.
V zimním období myslíme i na zvířátka.
Společně jsme se vypravili nakrmit kačenky v bzeneckém parku. Maminky nám
připravily kousky starého pečiva a my
se nestačili divit, jak kačenkám chutná!
Tentokrát vedla naše cesta k bzeneckému
zámku. V parku se děti seznámily s historií
bzenecké lípy a chvíli poseděly v nedalekém altánku. Na nádvoří si děvčata zahrála na princezny a chlapci na udatné rytíře.
Krásné počasí nás doprovázelo po celou
dobu naší vycházky.
V naší mateřské školce se také učíme oblékat, správně stolovat nebo si po dobrém
obědě čistit zoubky. Jak nám naše snažení
jde můžete posoudit z fotografií.
Bc. Ivona Tomaštíková, učitelka MŠ III.
Bzenecký zpravodaj - čtvrtletník. Vydává město Bzenec (nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec, tel.: 518 306 411-13, fax: 518 306 432, e-mail: [email protected],
IČ: 284807, e-mail města: [email protected]), odpovědná redaktorka: Jitka Navrátilová, povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E 12425,
vydáno nákladem 1.700 ks, grafickou úpravu a tisk zajišťuje reklamní agentura Arthos - www.tridvajedna.cz, uzávěrka příštího čísla je 20. května 2014.

Podobné dokumenty

Na slovíčko

Na slovíčko 217/2) v ceně 23.500 Kč bez DPH. Jedná se o sadové úpravy dolní části zámeckého parku. - Provedení stavby „Bzenec – oprava komunikace k  MŠ I.“ firmou STRABAG a.s. (Zlín, Příluky 386), cena 256.519...

Více

Na slovíčko... Velikonoce

Na slovíčko... Velikonoce se měl uctívat vždy v první neděli po prvním jarním úplňku. Proto Velikonoce nazýváme pohyblivé svátky a teoreticky mohou být kdykoliv mezi 22. březnem a 25. dubnem – záleží, za jak dlouho po jarní...

Více