ceník

Transkript

ceník
FATRAFOL
HYDROIZOLAÈNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY
ZEMNÍ
STØEŠNÍ
BAZÉNOVÝ
C e n í k 2007
CENIK 2 0 0 7
SPECIÁLNÍ
www.fatra.cz
PLASTY PRO ŽIVOT
FATRA, a. s. patøí mezi nejvìtší zpracovatele plastù (PVC, PE, PP a PET) ve støední Evropì a zaujímá významný podíl plastikáøského prùmyslu v ÈR. V roce 2005 za výrobky a služby utržila témìø
3 miliardy Kè a polovina produkce smìøovala na zahranièní trhy.
ZÁKLADNÍ VÝROBKOVÉ SKUPINY
PODLAHOVÉ KRYTINY
IZOLAÈNÍ FÓLIE
PVC FÓLIE
TVAROVANÉ VÝROBKY
VYTLAÈOVANÉ PROFILY
PVC DOPRAVNÍ PÁSY
PVC GRANULÁT
SYNTETICKÉ USNÌ
BIAXIÁLNÌ ORIENTOVANÉ
POLYESTEROVÉ FÓLIE BO PET
PAROPROPUSTNÉ FÓLIE
A LAMINÁTY
OBALOVINY Z PE
SPECIÁLNÍ VÝROBKY
FATRA, a. s. má s výrobou hydroizolaèních fólií a realizací hydroizolaèních systémù FATRAFOL více než
ètyøicetileté zkušenosti. Systémy FATRAFOL jsou použity na mnoha významných stavbách v Èeské republice
i v zahranièí.
FATRAFOL-S
SPOLEHLIVÁ HYDROIZOLACE STØEŠNÍCH PLÁŠÙ PROTI DEŠOVÉ
VODÌ, SNÌHU A VLHKOSTI PRO ROVNÉ I ŠIKMÉ STØECHY.
FATRAFOL-B
BAZÉNOVÁ HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY.
FATRAFOL-H
OSVÌDÈENÁ IZOLACE SPODNÍCH STAVEB PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI,
PODPOVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODÌ, KAPALINÁM A RADONU.
SPECIÁLNÍ
SPECIÁLNÍ HYDROIZOLACE PRO ZAHRADNÍ RYBNÍKY,
A JEZÍRKA.
VÝROBA A DISTRIBUCE HYDROIZOLAÈNÍCH FÓLIOVÝCH SYSTÉMÙ F A T R A F O L
K O N T A K T Y
Sídlo firmy
F A T R A , a. s., T. Bati 1541
763 61 Napajedla
tel.: 577 502 286, fax: 572 541 726
e-mail: [email protected]
sklad: mobil 724 405 539
tel.: 577 502 380, fax: 572 541 726
Otevírací doba: po-pá 6:00 14:30
Poboèky
STØEDNÍ A SEVERNÍ ÈECHY
FATRA, a. s., Teplárenská 601/7
108 00 Praha 10 Malešice
obchodní zástupce Støední Èechy:
mobil: 724 405 533, tel.: 272 657 585
e-mail: [email protected]
obchodní zástupce Severní Èechy:
mobil: 724 405 501, tel.: 272 657 586
e-mail: [email protected]
sklad: mobil 724 405 534
tel.: 272 657 572, fax: 272 657 574
Otevírací doba: po-pá 7:00 15:00
VÝCHODNÍ ÈECHY
FATRA, a. s., Hradeènice 718
500 09 Hradec Králové
obchodní zástupce:
mobil: 724 405 508, tel.: 495 273 798
e-mail: [email protected]
sklad: mobil 724 405 509,
tel./fax: 495 269 971
Otevírací doba: po-pá 7:00 15:00
1 400 1
JIŽNÍ ÈECHY
FATRA, a. s., Hlinsko 36
370 01 Èeské Budìjovice
obchodní zástupce:
mobil: 724 405 537, tel.: 577 502 284
e-mail: [email protected]
sklad: mobil 724 405 507
tel./fax: 387 410 107
Otevírací doba: po-pá 7:00 15:00
Z Á PA D N Í È E C H Y
FATRA, a. s., Domažlická 194
318 00 Plzeò
obchodní zástupce:
mobil: 724 405 536
e-mail: [email protected]
sklad: mobil 724 405 505
tel./fax: 377 382 269
Otevírací doba: po-pá 7:00 15:00
SEVERNÍ MORAVA
FATRA, a. s., Ant. Vaška 167
747 92 Háj ve Slezsku
obchodní zástupce:
mobil: 724 405 535, tel.: 577 502 350
e-mail: [email protected]
sklad: mobil 724 405 503
tel./fax: 553 773 487
Otevírací doba: po-pá 7:00 15:00
STUDIO IZOLAC Í
FATRA, a. s.
tø. T. Bati 1541
763 63 Napajedla
tel.: 577 503 323, Ing. Václav Volaøík
577 503 325 tel.: 724 405 504
fax: 577 503 324 e-mail: [email protected]
K O N Z U LTA È N Í A P O R A D E N S K Á È I N N O S T
ac
m
r
o
inf
e
S T U DI O I Z O L A C Í
STUDIO IZOLACÍ je novì vzniklým pracovištìm firmy FATRA, a. s., Napajedla. Je zamìøeno na technickou
podporu aplikaèní firmám, stavebním firmám, projektantùm, investorùm v oblasti izolací proti vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodì, kapalinám a radonu spodních staveb, povlakových krytin plochých støech, teras,
izolace bazénù a speciálních hydroizolací zahradních rybníkù a jezírek.
STUDIO IZOLACÍ
NÁVRHY A POSUDKY FÓLIOVÝCH IZOLACÍ
SEMINÁØE ZAMÌØENÉ NA HYDROIZOLACE SPODNÍCH STAVEB,
PLOCHÝCH STØECH, JEZÍREK A BAZÉNÙ
ŠKOLENÍ A CERTIFIKACE NOVÝCH APLIKAÈNÍCH FIREM
S MOŽNOSTÍ ZAŠKOLENÍ PØÍMO NA STAVBÌ, OPAKOVANÁ ŠKOLENÍ
PO DVOU LETECH
KONTROLY FÓLIOVÝCH IZOLACÍ
OBSAH
C E N Í K 2007
1
strana
Jezírkové a bazénové fólie FATRAFOL-B
Nopové fólie TECHNODREN
Parotěsná fólie
Základní údaje o fóliích (balení)
FATRAFOL
Zemní hydroizolační fólie FATRAFOL-H
2
3
3
4
4
6-7
8-9
9
9
9-10
11-14
15-17
18
II. P O M O C N É A DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
Doplňkové prvky systému FATRAFOL
Speciální LD-PE, HD-PE fólie
Ochranné textilie
Poplastovaný plech Viplanyl 60, klempířské prvky
Ostatní doplňky, vpusti a komínky
Upevňovací a kotvící systémy
Tepelně izolační materiály Í
III. S V Á Ř E C Í PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
20-21
IV. S T U D I O I Z O L A C Í
V. DOPORUČENÝ C E N Í K MONTÁŽÍ
V Š E O B E C N É
19
22
OSTATNÍ
FATRAFOL
Střešní hydroizolační fólie FATRAFOL-S
POMOCNÉ
I. H Y D R O I Z O L A Č N Í F Ó L I E SYSTÉMU FATRAFOL
P O D M Í N K Y
Místo plnění: Pobočky FATRA, a. s., Napajedla (Napajedla, Praha, Hradec Králové, Háj ve Slezsku, Plzeň, Č. Budějovice).
Způsob plnění: Na základě objednávky zákazníka a uzavření kupní smlouvy. Přepravu zboží ZDARMA na požadované
místo dodání zajišťuje společnost FATRA, a. s. při objednání alespoň 3 palet hydroizolační fólie systému FATRAFOL. Při
objednání menšího množství hradí náklady na dopravu objednatel. Pro informaci o možnostech dodání ostatních druhů
nabízených materiálů kontaktujte příslušnou pobočku FATRA, a.s..
Dodací lhůta: 7 dnů od potvrzení závazné objednávky.
Obaly: V případě, že je zboží kupujícímu dodáno na vratných obalech palety EUR (dle ČSN 269110) a palety prosté (dle ČSN
EN 13382 označených FM nebo F) jsou tyto palety uvedeny na dodacím listě i faktuře v evidenčních cenách. Cena obalů
je účtována společně s kupní cenou zboží. Tyto palety budou zpět přijímány a kupujícímu propláceny. Náklady na přepravu
vrácených obalů hradí ten, kdo obaly vrací.
Kvalitativní podmínky: Zboží je dodáváno v souladu s podnikovou normou uvedenou u výrobku. Na dodávku je poskytnuta
záruční doba 24 měsíců ode dne splnění dodávky.
Reklamace: Při uplatnění vad zboží musí kupující předložit výrobní štítek zboží, jinak se vady zboží nepovažují za řádně
uplatněné. Nároky z vad musí být uplatněny písemně a včas s uvedením vad, o něž se jedná a nároku z vad zboží, který
kupující uplatňuje.
Nároky z vad zboží se řídí ustanovením paragrafu 436 a následujícími Obchodního zákoníku.
ceník
2007
I. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
2
S Y S T É M
FAT R A F O L
STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL-S
FATRAFOL-S
NOVINKA
SPOLEHLIVÁ HYDROIZOLACE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ, SNĚHU A VLHKOSTI PRO ROVNÉ I ŠIKMÉ
STŘECHY.
N O V I N K A - fólie šíře 2,00 m
Název
Uplatnění
FATRAFOL
810/V
FATRAFOL 810/V
Základní typ vyztužené
fólie, mechanicky kotvené
k podkladu
tloušťka
mm
šířka
mm
barva
balení
m2/role
Cena bez DPH
1,5
2 000
sv. šedá
40
189,-
1,2
2 000
sv. šedá
50
169,-
Kč/m2
Fatrafol 810/P
(kotevní pás)
- kotevní pás pod fólii
nebo krycí pás
-
160
-
-
250,-
Kruhový terč
průměr 183 mm
- kotvení pod fólii
-
-
-
-
25,-/ks
Páska Fatrafol 810/P samostatně kotvená do podkladní konstrukce plní funkci kotevního pásu při aplikaci pod vlastní
fólii. Při použití liniového kotvení vlastní fólie bodovými kotevními prvky shora plní funkci krycího pásu. Kruhový terč
průměru 183 mm lze alternativně použít pro kotvení fólie šířky 2 m středem pásu.
Název
FATRAFOL 810
Uplatnění
Základní typ vyztužené
fólie, mechanicky
kotvené k podkladu
Do požárně nebezpečných
FATRAFOL 810 AA
prostor (zkouška A)
FATRAFOL 807
807
FATRAFOL
FATRAFOL
FATRAFOL 807/H
807/H
Renovace asfaltových
krytin (lepení k podkladu)
FATRAFOL 808
808
FATRAFOL
FATRAFOL
FATRAFOL 808/H
808/H
Pod zátěžovou nebo
užitnou vrstvu – zelené,
obrácené střechy
FATRAFOL 814
S vrchní pochozí vrstvou,
pro terasy a balkony
FATRAFOL 804
Doplněk fólie 810,
pro členité povrchy střech
a opracování detailů
balení
m2/role
Cena bez DPH
šedá
26
189,-
1 300
barevná
26
229,-
1,2
1 300
šedá
26
169,-
1,2
1 300
barevná
26
199,-
1,5
1 300
šedá
26
199,-
3
1 300
šedá
20
229,-
2
1 300
šedá
20
219,-
2,5
1 300
zelená
20
239,-
2
1 300
zelená
20
229,-
2,5
1 000
barevná
12
299,-
2
1 200
šedá
18
219,-
2
1 200
barevná
18
249,-
tloušťka
mm
šířka
mm
1,5
1 300
1,5
barva
Barevné varianty se vyrábějí v barvě tmavě šedé, červené, olivově zelené a modré.
Barevné varianty fólie Fatrafol 814 se vyrábějí v barvě světle šedá, tmavě šedá a olivově zelená.
Fatrafol 807/H a 808/H - homogenní varianta k opracovaní detailů.
ceník
2007
Kč/m2
I. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
S Y S T É M
3
FAT R A F O L
ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL-H
fólie šíře 1,30 m
Název
Uplatnění
tloušťka
mm
šířka
mm
barva
balení
m2/role
Cena bez DPH
Kč/m2
Proti prosakující
a tlakové vodě
a radonu
1
1 300
hnědá *
39
109,-
1,5
1 300
hnědá *
26
139,-
2
1 200
hnědá *
18
169,-
FATRAFOL 803
Proti vlhkosti a radonu
0,6
1 300
hnědá
65
69,-
STAFOL 914
Proti vlhkosti a radonu
0,8
1 200
černá
42
55,-
0,6
1 300
černá
65
125,-
EKOPLAST 806
Proti ropným látkám
včetně benzínu
a radonu
1
1 300
černá
39
135,-
1,5
1 300
černá
26
165,-
FATRAFOL 803
FATRAFOL-H
OSVĚDČENÁ IZOLACE SPODNÍCH STAVEB PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, PODPOVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODĚ,
KAPALINÁM A RADONU.
* FATRAFOL 803 se vyrábí i v barvě mléčné a signální-žlutočerné.
JEZÍRKOVÉ A BAZÉNOVÉ FÓLIE FATRAFOL-B
SPECIÁLNÍ HYDROIZOLACE PRO ZAHRADNÍ RYBNÍKY, JEZÍRKA A PLAVECKÉ BAZÉNY.
fólie šíře 1,30 m
AQUAPLAST 805
805
AQUAPLAST
FATRAFOL 790
FATRAFOL 790/H
FATRAFOL 790/H
Uplatnění
Zahradní jezírka,
rybníky, biotopy
Vrchní pohledová vrstva
bazénů
Cena bez DPH
tloušťka
mm
šířka
mm
barva
balení
m2/role
0,6
1 300
antracit*
65
89,-
1
1 300
antracit*
39
109,-
1,5
1 300
antracit*
26
149,-
1
1 300
modrá
39
299,-
1,5
1 300
modrá
26
309,-
Kč/m2
AQUAPLAST 805 se vyrábí v barvě antracit, zelené, černé a olivové zelené.
FATRAFOL 790 lze vyrobit v barvě světle modrá, modrá, tmavě modrá, modrozelená, bílá, pro vymezení plaveckých
drah v barvě černé a s protiskluzným dezénem (termín dodání barevných variant dle dohody).
FATRAFOL 790/H - homogenní varianta k opracování detailů.
FATRAFOL-B
Název
ceník
2007
I. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
4
S Y S T É M
FAT R A F O L
TECHNODREN
NOPOVÉ FÓLIE TECHNODREN
NOPOVÁ FÓLIE Z NEMĚKČENÉHO PVC, URČENÁ PŘEDEVŠÍM K OCHRANĚ HYDROIZOLACE SUTERÉNNÍHO ZDIVA PROTI
POŠKOZENÍ, JAKO VENTILAČNÍ VRSTVA PRO ODVĚTRÁNÍ RADONOVÉHO PLYNU Z PODLOŽÍ, POUŽITÍ PŘI SANACI
VLHKÉHO ZDIVA, DO SOUVRSTVÍ VEGETAČNÍCH STŘECH AJ.
NOPOVÉ FÓLIE
Název a uplatnění
TECHNODREN
0815 Z1
Ochranná, odvětrávací
a drenážní vrstva
tloušťka
mm
šířka
mm
výška
nopku
mm
balení
m2/role
Cena bez DPH
0,45
1 285
8
25,70
63,-
0,45
1 285
8
25,70
75,-
0,70
1 285
20
12,85
82,-
0,70
1 285
20
12,85
86,-
Cena bez DPH
Kč/m2
TECHNODREN
0815 R1
Protiradonová ochrana
s butylkaučukovou
páskou
TECHNODREN
2015 Z2
Ochranná, odvětrávací
a drenážní vrstva
TECHNODREN
2010 S1
FATRAPAR E
Drenážní
a hydroakumulační
vrstva do skladeb
ozeleněných střech
ceník
2007
Parotěsná fólie F A T R APPAAR RO T Ě S N Á F Ó L I E F A T R A P A R
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA PRO PLOCHÉ A ŠIKMÉ STŘECHY
Název
FATRAPAR E
Uplatnění
Parotěsná
zábrana
pro ploché
a šikmé
střechy
tloušťka
mm
šířka
mm
barva
difuzní
délka
sd(m)
balení
m2/role
0,15
4 000
modrá
80
432
10,5
0,20
4 000
modrá
60
324
12,-
Kč/m2
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
L
Poznámky
SYSTÉMY FATRAFO
5
ceník
2007
I. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
6
S Y S T É M
FAT R A F O L
Základní údaje
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FÓLIÍCH - (BALENÍ)
S T Ř E Š N Í hydroizolační fólie FATRAFOL-S
FATRAFOL-S
Název
ROLE
PARAMETRY
tloušťka
mm
šířka
mm
1,5
2000
1,2
2
2
rolí
/paleta
kg
/paleta
m/
paleta
m /role
bm/role
kg/role
1,94
40
20
78
760
19
1480
2000
1,55
50
25
78
950
19
1480
1,5
1300
1,94
26
20
50
494
19
960
1,2
1300
1,55
26
20
40
494
19
770
FATRAFOL 804
2
1200
2,54
18
15
46
342
19
870
FATRAFOL 807
3
1300
2,20
20
15,4
44
300
15
660
FATRAFOL 807 H
2
1300
2,54
20
15,4
51
380
19
970
2,5
1300
1,82
20
15,4
36
300
15
550
2
1300
2,54
20
15,4
51
380
19
970
2,5
1000
3,13
12
12
38
228
19
720
FATRAFOL 810/V
FATRAFOL 810
(810/AA)
FATRAFOL 808
FATRAFOL 808 H
FATRAFOL 814
kg/m
PALETA
2
Z E M N Í hydroizolační fólie FATRAFOL-H
FATRAFOL-H
Název
FATRAFOL 803
EKOPLAST 806
STAFOL 914
ceník
2007
ROLE
PARAMETRY
tloušťka
mm
šířka
mm
2
kg/m
2
m /role
PALETA
2
bm/role
kg/role
m
/paleta
rolí
/paleta
kg
/paleta
0,6
1300
0,76
65
50
49
1235
19
950
1
1300
1,27
39
30
50
741
19
950
1,5
1300
1,9
26
20
49
494
19
950
2
1200
2,54
18
15
46
342
19
870
0,6
1300
0,77
65
50
50
1235
19
960
1
1300
1,29
39
30
50
741
19
960
1,5
1300
1,93
26
20
50
494
19
960
0,8
1200
1,02
42
35
43
798
19
820
I. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
S Y S T É M
7
FAT R A F O L
J E Z Í R K O V É A B A Z É N O V É hydroizolační fólie FATRAFOL-B
FATRAFOL-B
PARAMETRY
kg/role
m
/paleta
rolí
/paleta
65
50
49
1235
19
940
1,27
39
30
50
741
19
950
1300
1,90
26
20
49
494
19
940
1,5
1300
1,90
26
20
49
494
19
940
1,7
1200
2,16
24
20
52
456
19
990
šířka
mm
kg/m
0,6
1300
0,76
1
1300
1,5
FATRAFOL 790
FATRAFOL 790/H
AQUAPLAST 805
2
bm/role
tloušťka
mm
Název
PALETA
ROLE
2
2
m /role
kg
/paleta
Základní údaje
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FÓLIÍCH - (BALENÍ)
Systém T E C H N O D R E N
TECHNODREN
PARAMETRY
ROLE
tloušťka
mm
šířka
mm
kg/m
m /role
bm/role
kg/role
TECHNODREN
0815 Z1
0,45
1285
1,37
25,70
20
35,2
TECHNODREN
0815 R1
0,45
1285
1,37
25,70
20
35,2
TECHNODREN
2015 Z2
0,70
1285
1,4
12,85
10
18
TECHNODREN
2010 S1
0,70
1285
1,4
12,85
10
18
Název
2
2
Parotěsná fólie F A T R A P A R E
FATRAPAR E
Název
tloušťka
mm
šířka
mm
0,15
4000
0,20
4000
PALETA
ROLE
PARAMETRY
2
m /role
bm/role
kg/role
m
/paleta
rolí
/paleta
kg
/paleta
0,14
432
108
60
4320
10
610
0,18
324
81
60
3240
10
610
2
kg/m
2
FATRAPAR E
ceník
2007
8
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
DOPLŇKOVÉ PRVKY SYSTÉMU FATRAFOL
Doplňkové prvky
JEJICH UŽITÍ NAPOMÁHÁ VYTVOŘENÍ DOKONALÉ TĚSNOSTI HYDROIZOLAČNÍHO PLÁŠTĚ I V JEDNOTLIVÝCH DETAILECH.
D O P L Ň K O VÉ PRVKY
Název a uplatnění
rozměr v mm
Cena bez DPH
Kč/ks
Ø 120
20,-
Ø 160
20,-
Ø 160
20,-
Ø 400
80,-
200 x 200
40,-
-
26,-
-
5,-
KUŽEL DRUH 10
Opracování a utěsnění koutů
a rohů
VLNOVEC DRUH 11
Opracování a utěsnění nároží
ZÁPLATA DRUH 12
Překrytí poškozených míst nebo
kotvících prvků
LÍMEC DRUH 13
Zhotovení tvarovek pro kruhové
prostupy
PODLOŽKA DRUH 14
Pod stavební dílce volně
postavené na fólii
DRŽÁK
BLESKOSVODU
- Techplast
PŘEPLÁTOVÁNÍ
BLESKOSVODU
EXTERNÍ LIŠTA 0815
Technodren
- ukončení izolace u svislých zdí
nad terénem
délka: 2 bm/ks
výška: 89 mm
Kužel, vlnovec, záplata, límec a podložka se dodávají pro Fatrafol 803, 804, 806, 808 a 790.
ceník
2007
30,-
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
DOPLŇKOVÉ PRVKY SYSTÉMU FATRAFOL
Á
KOV
ZÁLIVKA Z-01 střešní
ZÁLIVKA Z-02 bazénová
ZÁLIVKA Z-03 jezírková
IDLO
ØED
IV
1
ZÁL A Z - 0
T
HMO
L-49
4
ŘEDIDLO L-494
ZÁLIVKA Z
Ředění zálivkových hmot
Studené spojování fólií
ŘEDIDLO L-494
2,5 l
625,- /ks
2,5 l
625,- /ks
2,5 l
625,- /ks
2,5 l
575,- /ks
Prvky...
9
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
Název
Uplatnění
Nízkohustotní PE,
izolace proti radonu,
tlakové vodě
FÓLIE LD-PE
objemová hmotnost 750
Vysokohustotní PE,
izolace proti radonu,
ropným a chemickým
produktům
FÓLIE HD-PE
objemová hmotnost 950
Dále lze dodat:
desky v šíří 1,4 m
tl. v mm
šířka
mm
1
1 000
a
1 400
1,5
2
1
1,5
2
1 000
a
1 400
PE fólie o obj. hmot. 500, 650 a 800 kg/m
3
barva
černá,
balení
m2/role
Cena bez DPH
Kč/m2
50
63,-
50,40
86,-
30
117,-
50
88,-
40
132,-
30
180,-
žlutozelená
PE fólie
S P E C I Á L N Í L D-P E, H D-P E F Ó L I E
profil. fólie SANA, DREN, PERFOR.
TEXTILIE
Název a uplatnění
FATRATEX H
Geotextilie k ochraně
a separaci hydroizolací
spodních částí staveb
a jezírek
FATRATEX H
gramáž
g/m2
šířka
mm
barva
balení
m2/role
200
2 000
černá
100
14,-
300
2 000
černá
100
17,-
500
2 000
černá
100
27,-
Cena bez DPH
Kč/m2
Materiálové složení: 80% trhaná regenerovaná PES směs, 20% POP regenerovaných vláken.
FATRATEX S
Geotextilie k ochraně
a separaci hydroizolací
střešních systémů
a bazénů
FATRATEX S
200
2 000
bílá
100
16,-
300
2 000
bílá
100
19,-
500
2 000
bílá
100
33,-
Ochran.textilie
OCHRANNÉ TEXTILIE FATRATEX
Materiálové složení: 100% POP střiž.
VIPLANYL
Název
VIPLANYL 60
Barevné varianty dle barev fólií FATRAFOL.
rozměr tabulí [mm]
2000 x 1000
Cena bez DPH
Kč/m2
349,-
Plechy
POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL 60, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
Termín dodání barevných variant dle dohody.
ceník
2007
10
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
Poplast. plechy
POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL 60, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
ceník
2007
Klempířské prvky z V I P L A N Y L U
VIPLANYL
(rozvinutá šíře x 2 bm)
rozměr
Cena bez DPH
Kč/ks (2 bm)
PÁSEK
50 mm
44,-
STĚNOVÁ LIŠTA
VYHNUTÁ
71 mm
64,-
STĚNOVÁ LIŠTA
VYHNUTÁ
100 mm
86,-
KOUTOVÁ LIŠTA
VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ
100 mm
86,-
KOUTOVÁ LIŠTA
VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ
71 mm
64,-
KOUTOVÁ LIŠTA
VYHNUTÁ
250 mm
204,-
OKAPNICE
150 mm
130,-
OKAPNICE
200 mm
166,-
OKAPNICE
250 mm
202,-
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
250 mm
210,-
Název
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
O S T A T N Í D O P L Ň K Y, V P U S T I , K O M Í N K Y, T M E L Y
VPUSTI, KOMÍNKY...
Název a uplatnění
STŘEŠNÍ VPUSŤ H 240
Opracování svodů
dešťové vody
ROHOVÁ VPUSŤ
rozměr v mm
Cena bez DPH
Kč/ks
Ø 60
150,-
Ø 70
150,-
Ø 80
150,-
Ø 90
170,-
Ø 100
170,-
Ø 110
180,-
Ø 125
180,-
Ø 150
325,-
65 x 100
300,-
100 x 100
300,-
LAPAČ LISTÍ Z PE
-
40,-
LAPAČ KAMENIVA
Z PE
-
80,-
-
165,-
VRŠEK
KE KOMÍNKU
-
25,-
PROSTUP
PRO ANTÉNU
-
53,-
Ostatní doplňky...
11
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
VĚTRACÍ KOMÍNEK+VRŠEK
Odvětrání
zabudované vlhkosti
ceník
2007
Ostatní doplňky...
12
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
O S T A T N Í D O P L Ň K Y, V P U S T I , K O M Í N K Y, T M E L Y
Střešní vpusti speciální, další doplňky
SPECIÁLNÍ VPUSTI
Uplatnění
Pojistný přepad
kostka s manžetou
PVC
ceník
1 270,-
110
1 270,-
TW 125 PVC S
125
1 270,-
TW 150 PVC S
150
1 570,-
TWE 75 PVC S
75
2 370,-
TWE 110 PVC S
110
2 370,-
TWE 125 PVC S
125
2 370,-
TWE 150 PVC S
150
2 770,-
TWC 50 PVC
50
1 170,-
TWC 75 PVC
75
1 270,-
TWC 110 PVC
110
1 370,-
TWC 125 PVC
125
1 470,-
TWCE 50 PVC
50
2 270,-
TWCE 75 PVC
75
2 370,-
TWCE 110 PVC
110
2 470,-
TWCE 125 PVC
125
2 570,-
TWC 511 PVC
50/100
1 570,-
TWC 512 PVC
100/100
1 770,-
TWC 513 PVC
150/150
2 370,-
TWPP 511 PVC
50/100
1 570,-
TWPP 512 PVC
100/100
1 770,-
TWPP 513 PVC
150/150
2 370,-
Svislá, se zabudovanou
manžetou z PVC
– dvoustěnná
s ochranným košem,
vyhřívaná
Balkónový chrlič
kostka s manžetou
PVC
Cena bez DPH
Kč/ks
75
TW 75 PVC S
Balkónový chrlič
s manžetou PVC,
vyhřívaný
jm. rozměr
mm
TW 110 PVC S
Svislá, se zabudovanou
manžetou z PVC
– dvoustěnná
s ochranným košem
Balkónový chrlič
s manžetou PVC
2007
typ
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
O S T A T N Í D O P L Ň K Y, V P U S T I , K O M Í N K Y, T M E L Y
SPECIÁLNÍ VPUSTI
Uplatnění
Svislá balkónová
vpusť, tepelně
izolovaná,
dvoustěnná
Svislá balkónová
vpusť, tepelně
izolovaná,
dvoustěnná,
vyhřívaná
Odvětrání
pro nezateplenou
střechu s napojením
na PVC
Střešní prostup
pro elektrické
kabely
Nabízíme i výrobky fy. ETERNO IVICA.
typ
jm. rozměr
mm
Cena bez DPH
Kč/ks
TWB 50 PVC S
50
1 070,-
TWB 75 PVC S
75
1 070,-
TWB 50 PVC S
50
2 170,-
TWB 75 PVC S
75
2 170,-
TWO 110 PVC
110
1 070,-
TWO 125 PVC
125
1 170,-
TWP 50
50
1 270,-
TWP 75
75
1 370,-
TWP 110
110
1 470,-
Ostatní doplňky...
13
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
Termín dodání dle dohody.
ceník
2007
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
14
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
Ostatní doplňky...
O S T A T N Í D O P L Ň K Y, V P U S T I , K O M Í N K Y, T M E L Y
PODLOŽKY, PROFIL...
Název
PODLOŽKA
POD DLAŽBU
VYROVNÁVACÍ
KROUŽKY
rozměr
balení
Cena bez DPH
Kč
výška: 14 mm
240 ks/balení
7,- /ks
výška: 17 mm
200 ks/balení
8,- /ks
výška: 3 mm
300 ks/balení
6,- /ks
PROFIL
NOVOPLAST 1871
š. 31,50 mm
(A profil)
d. 2,50 m
v. 24,50 mm
-
33,- /ks
Termín dodání dle dohody.
Tmely a lepidla
TMEL A PÁSKA
E
M
T
L
U
P
25
Název
Uplatnění
TMEL
POLYURETANOVÝ
PU
Trvalé elastické
utěsnění styků
na střešní
konstrukci
BUTYLKAUČUKOVÁ
Spojování
parotěsné
zábrany
PÁSKA
Termín dodání dle dohody.
ceník
2007
balení-rozměr
Kartuš
310 ml
š. 9 mm
d. 25 m
Cena bez DPH
Kč
110,- /ks
10,- /bm
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
UPEVŇOVACÍ A KOTVÍCÍ SYSTÉMY
Upevnění do betonu
KOTVÍCÍ SYSTÉM
Cena bez DPH
Kč / 100 ks
Název a uplatnění
kód Fatra
rozměr
HLINÍKOVÝ
ROZPĚRNÝ NÝT
DO BETONU
10 1 0 030
6 x 30
218,-
10 1 0 040
6 x 40
310,-
10 1 0 050
6 x 50
385,-
10 1 0 060
6 x 60
410,-
10 1 1 030
6 x 30
230,-
10 1 1 040
6 x 40
330,-
10 2 0 050
6,3 x 50
255,-
10 2 0 075
6,3 x 75
337,-
10 2 0 090
6,3 x 90
435,-
10 2 0 100
6,3 x 100
660,-
10 2 1 065
65 / 65
435,-
10 2 1 095
65 / 95
482,-
10 2 1 125
65 / 125
538,-
10 1 0 060
8 x 60
654,-
10 1 0 080
8 x 80
750,-
10 1 0 100
8 x 100
800,-
10 1 0 120
8 x 120
840,-
10 1 0 140
8 x 140
885,-
10 1 0 160
8 x 160
919,-
10 1 0 180
8 x 180
954,-
10 1 0 200
8 x 200
1 046,-
- kulatá hlava
HLINÍKOVÝ
ROZPĚRNÝ NÝT
DO BETONU
Upev. a kotv. systémy
15
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
- plochá hlava
ŠROUB
DO BETONU,
15 cyklů K
- potažená ocel
TELESKOP
NYLON
ŽELEZNÝ
TRUBKOVÝ
ROZPĚRNÝ NÝT
Informace o dalším zde neuvedeném sortimentu kotevní techniky, nádstavců, šroubů, trhacích nýtů atd., získáte na
pobočkách FATRA, a.s.
ceník
2007
16
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
Upev. a kotv. systémy
UPEVŇOVACÍ A KOTVÍCÍ SYSTÉMY
Upevnění do porobetonu, plynosilikátu a tenkých betonů (žebírkové panely)
KOTVÍCÍ SYSTÉM
kód Fatra
rozměr
Cena bez DPH
Kč / 100 ks
11 2 0 050
6,3 x 50
255,-
ŠROUB
11 2 0 075
6,3 x 75
337,-
15 cyklů K,
potažená ocel
11 2 0 090
6,3 x 90
435,-
11 2 0 100
6,3 x 100
660,-
11 2 0 130
6,3 x 130
832,-
12 2 0 060
4,8 x 60
162,-
PODKLADOVÝ
PLECH
12 2 0 080
4,8 x 80
238,-
12 2 0 100
4,8 x 100
339,-
Do tloušťky 0,9 mm,
15 cyklů K.
12 2 0 120
4,8 x 120
395,-
12 2 0 140
4,8 x 140
497,-
12 2 0 160
4,8 x 160
633,-
12 2 1 050
4,8 x 50
181,-
12 2 1 060
4,8 x 60
210,-
12 2 1 070
4,8 x 70
248,-
12 2 1 080
4,8 x 80
316,-
12 2 1 100
4,8 x 100
519,-
12 2 1 120
4,8 x 120
587,-
12 2 3 035
50 / 35
305,-
12 2 3 085
50 / 85
436,-
12 2 3 105
50 / 105
501,-
TELESKOP
12 2 3 135
50 / 135
566,-
NYLON (PA6)
12 2 3 155
50 / 155
653,-
12 2 3 185
50 / 185
871,-
12 2 3 235
50 / 235
1 089,-
12 2 3 285
50 / 285
1 307,-
Název a uplatnění
Upevnění do trapézového plechu
PODKLADOVÝ
PLECH
Do tloušťky
nad 0,9 mm,
15 cyklů K.
U pevnění do dřeva, dřevotřískových desek
ŠROUB
14 2 4 040
4,0x40
23,50
14 2 4 045
4,0x45
27,30
14 2 4 550
4,5x50
36,10
14 2 4 560
4,5x60
42,90
Informace o dalším zde neuvedeném sortimentu kotevní techniky, nádstavců, šroubů, trhacích nýtů atd., získáte na
pobočkách FATRA, a.s.
ceník
2007
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
17
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
Up e v n ě n í d o d í l c ů P o l s i d ( K S D ) a H e r a k l i t u
UPEVŇOVACÍ SYSTÉM
Název a uplatnění
SANAČNÍ ŠROUB
PTW POWER
PLASTOVÝ VRUT
DO ASFALTU
FATRA
Cena bez DPH
Kč / 100 ks
kód Fatra
rozměr
11 3 0 060
60
1 440,-
11 3 0 070
70
1 520,-
11 3 0 090
90
1 680,-
11 3 0 110
110
1 820,-
11 3 0 130
130
1 840,-
11 3 0 150
150
1 890,-
13 4 0 070
70,00
1 250,-
13 4 0 140
170,00
2 500,-
Upev. a kotv. systémy
UPEVŇOVACÍ A KOTVÍCÍ SYSTÉMY
Přítlačné tvarové podložky
PODLOŽKY
Název a uplatnění
POZINK, tl.1 mm
POZINK, tl.1 mm
POZINK, tl.1 mm
POZINK, tl.1 mm
VIPLANYL
POZINK, tl. 1 mm
kód Fatra
rozměr
dxš/Ø
Cena bez DPH
Kč / 100 ks
15 1 0 001(2)
82 x 40 /7(9)
190,-
15 1 1 003
82 x 40 /5,5
190,-
15 1 0 004
82 x 40 /5,5
190,-
15 1 0 005
40 /6,5
110,-
15 1 0 005
50 /6,5
140,-
15 1 2 005
40 /6,5
210,-
15 1 2 006
50 /6,5
260,-
15 1 0 007
75 /6,5
190,-
Informace o dalším zde neuvedeném sortimentu kotevní techniky, nádstavců, šroubů, trhacích nýtů atd., získáte na
pobočkách FATRA, a.s.
ceník
2007
II. POMOCNÉ a DOPLŇKOVÉ
18
H Y D R O I Z O L A Č N Í M AT E R I Á LY
Tepelné izolace
TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY
Pěnový polystyrén
Název
Uplatnění
rozměr
Cena bez DPH
Kč/m3
EPS 70 S
Pro ploché střechy
(podkladní vrstvy)
1000 x 500* tl. (10 až 240) mm
1 850,-
EPS 100 S
Pro ploché střechy
s běžným zatížením
1000 x 500* tl. (10 až 240) mm
2 400,-
EPS 150 S
Pro ploché střechy
s vyšším zatížením
1000 x 500* tl. (10 až 240) mm
3 200,-
XPS 30
Extrudovaný nenasákavý, např. pro obrácené skladby střech
1250 x 600 tl. (20 až 120) mm
4 900,-
Lze rovněž dodat kašírované polystyrenové dílce, vypracování kladečských plánů spádových desek (klínů).
*Další možné formáty 1000 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm.
Příplatky: opracování hran +10% a spádové desky (klíny) +10%.
Minerální plsť
ORSIL
ORSIL S
Izolace jednoplášťových plochých střech
1200 x1000, 1200 x 2000
5 000,-
ORSIL T
Podkladní deska
plochých střech (tlakově
namáhané izolace)
1200 x1000, 1200 x 2000
4 000,-
ROCKWOOL
ROCKWOOL
DACHROCK
Vrchní deska
pro ploché střechy
1000 x 500,
1200 x 2000
5 000,-
ROCKWOOL
SPODROCK
Podkladní vrstva
pro ploché střechy
1000 x 500,
1200 x 2000
4 000,-
NOBASIL
NOBASIL
SPS/SPE
Vrchní deska pro
ploché střechy
1000 x 600
5 180,-
NOBASIL SPN
Podkladní deska
pro ploché střechy
1000 x 600
3 950,-
Pro obchodní podmínky a možné termíny dodání tepelně izolačních materiálů se informujte na pobočkách FATRA, a. s.
ceník
2007
III. S V Á Ř E C Í P Ř Í S T R O J E
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
19
LEISTER-VARIMAT
LEISTER-TRIAC PID
Název
Jednotka
Cena bez DPH
SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ LEISTER-TRIAC S
ks
7 250,- Kč
SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ LEISTER-TRIAC PID
ks
11 690,- Kč
SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ LEISTER-VARIMAT
ks
139 900,- Kč
SILIKONOVÝ VÁLEČEK 22D
ks
995,- Kč
SILIKONOVÝ VÁLEČEK 22F
ks
985,- Kč
MOSAZNÝ VÁLEČEK 21
ks
590,- Kč
TRYSKA 40mm 30B1
ks
750,- Kč
TRYSKA 20mm 30A1
ks
750,- Kč
TRYSKA ÚHLOVÁ 20mm 90° 30A2
ks
750,- Kč
TRYSKA ÚHLOVÁ 20mm 60° 30A3
ks
750,- Kč
TOPNÉ TĚLÍSKO
ks
995,- Kč
NÁDOBKA NA ZÁLIVKU 0,25 l PE
ks
139,- Kč
JEHLA NA ZÁLIVKU
ks
99,- Kč
ŠTĚTEC S VÍČKEM
ks
169,- Kč
ZKUŠEBNÍ JEHLA HERZ
ks
149,- Kč
NŮŽ STORCH
ks
135,- Kč
BŘITY (přímý, háček)
ks
7,50 Kč
Svářecí přístroje
SVÁŘECÍ PŘÍSTROJE
Termín dodání dle dohody.
C e n í k doplňkových služeb na rok 2007
Jednotka
Cena půjčovného bez DPH
Kč/den
3 000,-
ks
100,-
LEISTER (AUTOMAT)
21 000,-
ks
300,-
EXTRUDER
30 000,-
ks
350,-
PŘÍSTROJ
LEISTER TRIAC
Vratná záloha Kč
Zapůjčení svařovacích přístrojů nutné předem objednat a dohodnout termín plnění.
Místo plnění: Fatra Napajedla, pobočka Praha.
Při zapůjčení majetku bude skladníkem příslušné pobočky vypracována „Dohoda o zapůjčení“ a vyinkasována
kauce, která je vratná v plné výši v případě řádného vrácení půjčeného přístroje. Po vrácení zapůjčeného
majetku bude vypočítána výše půjčovného.
Výše kauce a půjčovného se řídí podle platného ceníku doplňkových služeb.
ceník
2007
IV. STUDIO IZOLACÍ
20
S Y S T É M
FAT R A F O L
Studio izolací
SERVISNÍ ČINNOST
STUDIO IZOLACÍ
STUDIO IZOLACÍ je nově vzniklým pracovištěm firmy FATRA, a.s. Napajedla. Je zaměřeno na
technickou podporu aplikačním firmám, stavebním firmám, projektantům, investorům v oblasti izolací proti vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, kapalinám a radonu spodních staveb, povlakových krytin plochých střech, teras, izolace bazénů a speciálních hydroizolací zahradních rybníků a
jezírek.
Servisní činnost pro aplikační firmy
Pro stavební firmy, investory
Školení
Poradenství a konzultace – posouzení
vhodnosti navržených hydroizolačních
souvrství, návrh hydroizolačních souvrství,
připravenost podkladních vrstev, detaily
Šéfmontáž, zkušební metodiky svarů,
zajišťování tahových zkoušek
Konzultační a poradenská činnost (návrhy a
schvalování hydroizolačních souvrství, detaily
pomocné a doplňkové prvky, dimenzování
tloušťky protiradonových izolací, dimenzování
tepelných odporů střešních plášťů
Zajišťování kotevních plánů
Dohled nad realizací materiálů ze sortimentu
Fatra, a. s.
Výpomoc při zpracování cenových nabídek
(výměrově nebo technicky zajímavých)
Servisní činnost pro projektanty
Posouzení, návrh a dimenzování hydroizolací
a protiradonových izolací spodních staveb
Návrh povlakové krytiny střechy včetně
přiteplení, parotěsné zábrany,
detaily – novostavby, rekonstrukce
Posudek plochá střecha
Zpracování cenových nabídek (u staveb
výměrově, referenčně nebo z technického
hlediska zajímavých
Zajištění provedení aplikací
Placený servis
Projektová dokumentace – plochá střecha,
spodní stavba v rozsahu technická zpráva,
půdorys, řez, detaily, výkaz výměr
Zajištění měření radonového indexu pozemku
VŠEOBECNÉ
Propagace a prezentace hydroizolačních
systémů FATRAFOL na odborných seminářích
Řešení reklamací
- obsahující návrh hydroizolačního souvrství,
detaily (novostavby)
Aplikace a vyhodnocení nových fólií
- obsahující posouzení stávajícího stavu,
průzkum, návrh variantních řešení, typové
detaily (rekonstrukce)
- obsahující návrh hydroizolačního souvrství,
detaily (novostavby)
Kalkulace na hydroizolace spodních staveb
včetně opracování detailů, kalkulace na
povlakové krytiny plochých střech včetně
tepelné izolace, parotěsné zábrany,
obvodového oplechování, opracování detailů
ceník
Dohled nad aplikačními firmami pro materiály
Fatrafol, doporučení aplikačních firem
- obsahující posouzení stávajícího stavu,
průzkum, provedení sond, návrh variantních
řešení, typové detaily(rekonstrukce)
Posudek spodní stavba
2007
KA
IN
NOV
Kontrolní činnost
Aktualizace a inovace předpisů FATRAFOL
Půjčování svařovacích přístrojů
IV. STUDIO IZOLACÍ
S Y S T É M
FAT R A F O L
21
Ceník služeb Studia izolací
Školení nových firem.................................................................... 500,- Kč/den /pracovníka
Tahové zkoušky............................................................................ 500,- Kč/den
Zkoušky svarů........................................................................... 1 500,- Kč/den
Zajištění kotevního plánu.......................................................... 2 000,- až 6.000,- Kč
Zpracování posudků............................................................ od 2 000,- Kč
Zpracování projektu.............................................................od 2 000,- Kč
Měření radonového indexu....................................................... 3 000,- až 6.000,- Kč
Šéfmontáž................................................................................. 2 500,- Kč/den /pracovníka
+ doprava, ubytování
Studio izolací
CENÍK A KONTAKTY
Kontakty studia izolací
F A T R A, a. s.
T. Bati 1541
763 61 Napajedla
www.fatra.cz
Tel: 577 503 323 (325)
Fax: 577 503 324
e-mail: [email protected]
mobil:
· Ing. Václav Volařík: ....724 405 504
· Stanislav Zátopek:......724 405 713
· Ivan Kučera:............... 724 405 725
ceník
2007
V. DOPORUČENÝ CENÍK MONTÁŽÍ
22
S Y S T É M
FAT R A F O L
CENÍK MONTÁŽÍ
Ceník montáží
D o p o r u č e n ý
c e n í k
m o n t á ž í
i z o l a c í
Doporučený ceník montáží (dle RTS).
C E N Í K
Montáž izolací
Cena bez DPH
Spodní stavby
provedení vodorovné izolace
provedení svislé izolace
93,- Kč/m2
115,- Kč/m2
podkladní textílie (vodorovná)
22,- Kč/m2
ochranná textílie (vodorovná)
28,- Kč/m2
podkladní textílie (svislá)
44,- Kč/m2
ochranná textílie (svislá)
58,- Kč/m2
připevnění kotvícími pásky
183,- Kč/mb
zpětný spoj
109,- Kč/mb
zesílení rohů, koutů fólií r.š. 300 mm
168,- Kč/mb
Střechy
povlaková krytina střech (vodorovná)
82,- Kč/m2
vytažení izolačního povlaku (svislá)
89,- Kč/m2
podkladní textílie
39,- Kč/m2
ochranná textílie
49,- Kč/m2
upevnění izolace kotvícími terči
41,- Kč/ks
upevnění izolace liniovými prvky
170,- Kč/mb
položení parotěsné zábrany
17,- Kč/m2
položení tepelné izolace
18,- Kč/m2
zelená střecha (včetně fólie, textílie,
parotěsné zábrany)
Dvouvrstvý systém
– minimální cena dvouvrstvých izolací
448,- Kč/m2
od 1 000,- Kč/m2
ZÁKLADNÍ STAVB A 2 - V R S T V É H O S Y S T É M U
ceník
2007
-n Separační a drenážní geotextilie PETEXDREN 900
n
Ochranná cementová vrstva
n
PE fólie (tl. 0,2 mm)
n
Hydroizolační fólie FATRAFOL 803
n
Ochranná netkaná technická textilie
n
Ochranná netkaná technická textilie
n
Hydroizolační fólie FATRAFOL 803
n
Podkladní konstrukce
SYSTÉMY FATRAFO
L
PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ
23
Referenční stavby
REFERENČNÍ STAVBY
ceník
2007
Poznámky
24
Poznámky

Podobné dokumenty

C:\katal cenik-2008_soubory\image001.jpg

C:\katal cenik-2008_soubory\image001.jpg Obaly: V případě, že je zboží kupujícímu dodáno na vratných obalech palety EUR (dle ČSN 269110) a palety prosté (dle ČSN EN 13382 označených FM nebo F) jsou tyto palety uvedeny na dodacím listě i f...

Více

Bulletin Vedag 2001 02

Bulletin Vedag 2001 02 variantách provedení podle typu støechy, jejího využití a zpùsobu fixace do podkladu, pásù a asfaltových šindelù pro šikmé støechy a celých støešních skladeb vytvoøených z tìchto materiálù, bylo mo...

Více

Jak hledat informace

Jak hledat informace prostřednictvím elektronického formuláře, popř. při osobní návštěvě knihovny. Můžete také napsat našemu rešeršérovi Mgr. Pavlu Holíkovi ([email protected]). Rešeršní služby jsou nabízeny inter...

Více

TECHNICKÁ a MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE > ROZSAH

TECHNICKÁ a MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE > ROZSAH Tepelně-izolační vlastnosti (140mm PIR tepelné izolace) Tepelný odpor

Více

model rozšíření bukových lesů výmladkového původu v severní části

model rozšíření bukových lesů výmladkového původu v severní části podle mapy z II. vojenského mapování (datovaná 1837/1838, měřítko 1 : 28 800). V prostředí GIS byla vypočtena vzdálenost od hranic lesních porostů v tomto období. Pro vzdálenosti vně lesních porost...

Více

Listopad 2012 1.98 MB,

Listopad 2012 1.98 MB, ZAHRADNÍ, T YRŠOVA, ROKYCANOVA V TACHOVÌ, I. ETAPA, 1. ÈÁST A 2. ÈÁST“ firmì SWIETELSKY stavební s. r. o., odštìpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Železnièáøská 1234/79, 312 00 Plzeò. - Na základì oz...

Více