PPAS Výroční zpráva 2010

Komentáře

Transkript

PPAS Výroční zpráva 2010
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2
0
1
0
P R A Ž S K Á
PLYNÁRENSKÁ
A. S.
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn na více než 430 000 odběrných míst po
celém uzemí České republiky. Poskytuje kvalitní, komfortní a dostupné služby související
s dodávkou zemního plynu a také řadu doplňkových služeb.
Pražské plynárenství má dlouhou historii, jejíž začátek je datován rokem 1847, kdy byla
v předměstské obci Karlín uvedena do provozu první plynárna pro veřejné osvětlení
pražských ulic. Díky tomu se dne 15. září v ulicích Prahy rozsvítilo prvních více než
200 plynových lamp.
I.
ÚVOD
Obsah
I. ÚVOD
2
2
3
Úvodní slovo předsedy představenstva
Historie a vývoj pražského plynárenství
II. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
5
6
10
16
Základní údaje o společnosti
Údaje o orgánech a vedení společnosti
Údaje o činnosti a finanční situaci společnosti
III. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU
19
IV. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI I. ČTVRTLETÍ ROKU 2011
35
V. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
39
VI. FINANČNÍ ČÁST
41
42
44
47
64
66
69
Zpráva auditora k nekonsolidované účetní závěrce
Nekonsolidovaná účetní závěrka
Příloha k nekonsolidované účetní závěrce
Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce
Konsolidovaná účetní závěrka
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
VII. ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
97
VIII. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
101
IX. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU
A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
103
X. ZKRATKY
105
XI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
109
Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré dokumenty a materiály, uváděné ve výroční zprávě, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.
V Praze dne 11. dubna 2011
Ilustrace: Vladimír Jiránek
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
I. Úvod
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Pražské
plynárenské, akciové společnosti, bilancující její
podnikatelské aktivity a hospodaření v roce 2010.
S potěšením uvádím, že bylo dosaženo mimořádně
dobrého hospodářského výsledku a dovolte, abych
za to poděkoval managementu, členům orgánů
a všem zaměstnancům.
Považuji za důležité, že Pražská plynárenská
prosperuje ve stále ostřejším konkurenčním
prostředí. Podmínkám na trhu jsme přizpůsobili
obchodní politiku společnosti a naše nové služby se
setkaly s velkým zájmem zákazníků. Současně musím
konstatovat, že část konkurenčních obchodníků
s plynem nepostupuje vždy v souladu s pravidly
férové soutěže. Tyto skutečnosti sledujeme,
vyhodnocujeme a příslušně na ně reagujeme.
Nyní mi dovolte, abych namísto dalšího hodnocení
podnikatelské činnosti uvedl následující skutečnost.
V rámci 16. ročníku CZECH TOP 100 Pražská
plynárenská získala ratingové hodnocení Čekia
Stability Award „AAA – Excelentní“, což potvrzuje
její místo mezi nejstabilnějšími firmami v České
republice.
Jménem představenstva děkuji všem zákazníkům,
akcionářům a obchodním partnerům za důvěru
a spolupráci v roce 2010.
Pavel Hurda
předseda představenstva
2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
I.
Historie a vývoj pražského plynárenství
Pražské plynárenství má dlouhou historii, jejíž začátek je datován rokem 1847, kdy byla v předměstské obci Karlín
uvedena do provozu první plynárna pro veřejné osvětlení pražských ulic. Díky tomu se dne 15. září v ulicích Prahy
rozsvítilo prvních více než 200 plynových lamp.
Mezi další významné mezníky v pražském plynárenství patří:
V roce 1867 byla uvedena do provozu první obecní plynárna na rozhraní Žižkova a Vinohrad, která převzala provoz
a správu veřejného plynového osvětlení pražských ulic a náměstí a také dodávku pro většinu soukromníků.
V roce 1927 byla obcí pražskou dokončena v Praze – Michli největší a nejmodernější karbonizační plynárna
tehdejšího Československa. Její areál je doposud využíván Pražskou plynárenskou, a. s., k zajištění části svých
činností a je sídlem jejích dceřiných společností.
V roce 1947 byl do Prahy přiveden dálkovým plynovodem svítiplyn z plynárny v Záluží u Mostu. Tím započala další
etapa rozvoje plynárenství postavená na rušení lokálních plynáren a napojování obcí na velkokapacitní zdroje
dálkovými plynovody.
V roce 1968 byl postaven velkokapacitní špičkový zdroj svítiplynu také v Praze – Měcholupech.
V letech 1974 až 1988 v Praze probíhala záměna svítiplynu za zemní plyn. Tím nastoupila nová modernější,
ekologičtější a bezpečnější éra plynárenství.
V roce 1993 byla zahájena privatizace českých plynárenských společností. Z odštěpných závodů s. p. ČPP byly
vytvořeny akciové plynárenské společnosti.
Pražská plynárenská, a. s., vznikla dne 31. prosince 1993 z bývalých Pražských plynáren, odštěpného závodu
státního podniku České plynárenské podniky.
V roce 1996 byl odstaven poslední výrobní zdroj svítiplynu v Praze, a tím byla po 149 letech ukončena éra výroby
svítiplynu v Praze.
V roce 2002 byl zahájen návrat plynového pouličního osvětlení do ulic historického centra Prahy.
Od 1. ledna 2007 došlo k plnému otevření trhu se zemním plynem v České republice a činnost zahájila dceřiná
společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., čímž byl splněn
legislativní požadavek na právní oddělení regulované činnosti distribuce zemního plynu od obchodu s touto
komoditou.
Pražská plynárenská, a. s., zahájila projekt na podporu užití stlačeného zemního plynu (CNG) pro pohon automobilů.
Dne 3. prosince 2007 byl v areálu PP, a. s., v Michli zahájen provoz první půjčovny automobilů s pohonem na CNG
v ČR.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
II.
V Y B R A N É
Ú
D
A
J
E
O SPOLEČNOSTI
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
5
V Ý R O Č N Í
Z
P
2
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
II. Vybrané údaje o společnosti
Informace uvedené v této kapitole se vztahují k nekonsolidované účetní závěrce, pokud není uvedeno jinak.
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma:
Sídlo:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
Tel.:
Fax:
Obchodní kanceláře:
Internetové stránky:
Pražská plynárenská, a. s.
Praha 1 – Nové Město, Národní 37
110 00
60193492
CZ60193492
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2337
ČSOB, a. s. – č. ú.: 916780043/0300
+420 267 171 111
+420 267 171 030
Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1
U Plynárny 500, budova č. 37, Praha 4
www.ppas.cz
Profil společnosti
Pražská plynárenská, a. s., (dále též PP, a. s.) patří mezi největší plynárenské obchodní společnosti v České republice.
Zemní plyn dodává nejen domácnostem, podnikatelům a průmyslovým podnikům na území hlavního města Prahy
a v jeho bezprostředním okolí, kde je tradičním a dominantním dodavatelem, ale i v dalších regionech České
republiky, kde získala v roce 2010 tisíce nových zákazníků.
6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
II.
Význam společnosti a přínos regionu
Pražská plynárenská, a. s., je spolehlivým dodavatelem zemního plynu do více než 430 000 odběrných míst na celém
území České republiky. Kromě cenově výhodné dodávky zemního plynu a komfortního zákaznického servisu poskytuje
svým zákazníkům široké spektrum atraktivních doplňkových služeb a produktů, často na trhu zcela ojedinělých.
Společnost dlouhodobě podporuje využívání nových, ekologických a efektivních technologií využití zemního plynu.
Zejména se jedná o podporu využití zemního plynu v dopravě, kde v rámci České republiky patří k průkopníkům.
V roce 2010 provozovala na území hl. m. Prahy celkem pět veřejných plnicích stanic. Prostřednictvím dceřiné
společnosti Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., dále provozovala
půjčovny vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) v Praze, Českých Budějovicích a německém Chamu.
PP, a. s., rovněž využívá vozy s pohonem na stlačený zemní plyn v rámci vlastního vozového parku a v této oblasti též
úzce spolupracuje s dalšími subjekty působícími na území hl. m. Prahy (např. Pražské služby, a. s., Komwag, podnik
čistoty a údržby města, a. s., IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a. s., SIXT, DHL, s. r. o.).
PP, a. s., se již tradičně podílí na podpoře kulturních, sportovních, charitativních, společenských a dalších akcí
a přispívá tím ke zlepšení kvality života v Praze.
Základní ekonomické ukazatele (2006–2010)
Výnosy společnosti
Zisk před zdaněním
Zisk po zdanění
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Nekonsolidovaný zisk na akcii
Konsolidovaný zisk na akcii
Výše dividendy na 1 akcii
Evidenční počet zaměstnanců
k 31. prosinci
Průměrný přepočtený
stav zaměstnanců
Prodej zemního plynu**
Počet odběrných míst k 31. prosinci
v tis. Kč
v tis. EUR
v tis. Kč
v tis. EUR
v tis. Kč
v tis. EUR
v tis. Kč
v tis. EUR
v tis. Kč*
v tis. EUR
v Kč
v Kč
v Kč
v mil. kWh
v mil. m3
20061)
9 538 920
377 181
444 070
17 559
338 453
13 383
3 075 619
121 614
1 439 907
56 936
235
219
193
420
20071)
2008
8 593 732 11 846 682
339 808
468 433
155 388
389 316
6 144
15 394
361 944
359 702
14 312
14 223
3 145 498 3 208 447
124 377
126 866
1 439 907 1 439 907
56 936
56 936
251
250
331
328
200
202
258
261
2009
2010
12 285 251 11 962 339
485 775
473 007
735 953
351 203
29 101
13 887
632 904
341 247
25 026
13 493
3 539 907 3 381 465
139 973
133 708
1 439 907 1 439 907
56 936
56 936
440
237
542
530
330
288
351
471
262
259
268
326
11 261,4
1 068,6
439 817
10 706,2
1 015,7
442 402
11 614,8
1 101,2
443 356
12 352,0
1 172,2
441 956
12 854,8
1 214,8
432 790
1)
Ekonomické ukazatele za rok 2006 a 2007 jsou vykázány dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.
Průměrný kurz CZK/EUR za rok 2010 je vypočten jako průměr všech denních kurzů, činí 25,290 CZK/EUR a je použit pro přepočet všech údajů v tabulce
pro předchozí léta.
* Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku.
** Naměřené množství zemního plynu v m3 je přepočítáno na kWh za použití koeficientu spalného tepla, jehož hodnota je získávána od společnosti
NET4GAS, s. r. o., na základě měsíčního předávacího protokolu.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
7
V Ý R O Č N Í
Z
P
2
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Předmět podnikání
Hlavním předmětem podnikání společnosti je obchod s plynem.
Detailní předmět podnikání je uveden v příloze k nekonsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční
zprávy.
Vydané cenné papíry
Základní kapitál ve výši 1 439 907 tis. Kč se od data založení společnosti neměnil a je rozdělen na dva druhy akcií.
S účinností od 7. července 2010 nahradil činnost Střediska cenných papírů Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
Emitovaným cenným papírům na jméno byl dosavadní SIN změněn na ISIN. Přehled všech společností emitovaných
cenných papírů je uveden v následující tabulce.
Druh
Forma
Podoba
Počet kusů
Jmenovitá hodnota
Celkový objem emise
ISIN
Další informace
akcie kmenová
na majitele
zaknihovaná
950 338 ks
1 000 Kč
950 338 000 Kč
CZ 0005084350
Akcie od roku 2008
nejsou obchodovány
na regulovaném
trhu v ČR.
akcie kmenová
akcie kmenová
na jméno
na jméno
zaknihovaná
zaknihovaná
489 568 ks
1 ks
1 000 Kč
1 000 Kč
489 568 000 Kč
1 000 Kč
CZ 0005123190
CZ 0005123208
Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.
K jejich převodu musí majiteli vyslovit
souhlas valná hromada.
Vlastnická struktura Pražské plynárenské, a. s., k 31. prosinci 2010
Společnost Pražská plynárenská, a. s., byla po celý rok 2010 ovládána společností Pražská plynárenská Holding a. s.
(se sídlem: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, IČ: 26442272). PPH a. s. vlastnila 50,2% podíl na základním kapitálu
PP, a. s. Mezi PP, a. s., a PPH a. s. nebyla uzavřena ovládací smlouva.
Struktura hlavních akcionářů společnosti Pražská plynárenská, a. s., k 31. prosinci 2010
Akcionář
Pražská plynárenská Holding a. s.
E.ON Czech Holding AG
Ost. právnické a fyzické osoby
Celkem
Adresa
Počet vlastněných
akcií PP, a. s.
Podíl na základním
kapitálu (v %)
U Plynárny 500, 140 00 Praha 4
Denisstrasse 2, 80335 Mnichov,
Spolková republika Německo
-
722 797*
710 551**
50,20
49,35
6 559
1 439 907
0,45
100,00
* Z toho 489 568 akcií na jméno.
** Z toho 1 akcie na jméno.
8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
II.
Kapitálové účasti
Následující schéma zobrazuje koncern Pražské plynárenské, a. s. Ve všech dceřiných společnostech má Pražská
plynárenská, a. s., 100% majetkový podíl.
Pražská plynárenská
Distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Informační služby
– energetika, a. s.
adresa: U Plynárny 500,
Praha 4
IČ: 26420830
www.ise.cz
adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 27403505
www.ppdistribuce.cz
Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
adresa: U Plynárny 1450/2a,
Praha 4
IČ: 47116471
www.ppsd.cz
Pražská plynárenská Správa
majetku, s. r. o., člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská
plynárenská,
a. s.
adresa: U Plynárny 500,
Praha 4, Michle
IČ: 27436551
www.ppsm.cz
Měření dodávek plynu, a. s.
adresa: U Plynárny 500/44,
Praha 4, Michle
IČ: 29001498
www.mdpas.cz
Prometheus,
energetické služby, s. r. o.
Pragoplyn, a. s.
adresa: Jungmannova 36/31,
Praha 1, Nové Město
IČ: 27933318
www.pragoplyn.cz
LEGENDA:
adresa: U Plynárny 500,
Praha 4
IČ: 63072599
www.prometheusgas.cz
obchod a služby
distribuce a správa sítí
obchod
služby
služby pro distribuci a obchod
Podrobné informace k dceřiným společnostem PP, a. s., jsou uvedeny v příloze ke konsolidované účetní závěrce,
která je součástí této výroční zprávy.
PP, a. s., neměla v roce 2010 organizační složku v zahraničí.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Údaje o orgánech a vedení společnosti
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní zúčastněných akcionářů.
Řádná valná hromada, konaná dne 24. června 2010
Akcionáři schválili rozdělení čistého zisku za rok 2009 ve výši 632 904 320,61 Kč. Celkem 3 500 000 Kč bylo převedeno
do sociálního fondu, 475 169 310 Kč bylo vyplaceno jako dividenda. Na jednu akcii společnosti tak připadlo 330 Kč
před zdaněním. Na tantiémách bylo vyplaceno 22 000 000 Kč. Částka 132 235 010,61 Kč byla převedena na účet
nerozděleného zisku minulých let.
Současně byla schválena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce
2009, řádná a konsolidovaná účetní závěrka.
Valná hromada určila pro roky 2010 a 2011 auditorem PP, a. s., společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.
Dále bylo schváleno rozšíření smlouvy o sdružování finančních prostředků (tzv. cash pooling) v rámci koncernu
Pražská plynárenská, a. s., o společnost Měření dodávek plynu, a. s., a byl zvýšen limit pro čerpání prostředků pro
společnost Pragoplyn, a. s., na 500 mil. Kč.
Valná hromada udělila souhlas se smlouvou o vkladu části podniku společnosti Pražská plynárenská, a. s., „Středisko
prodeje tepla“ jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o.
Tímto aktem byl umožněn převod podnikání s teplem, včetně kotelen, z PP, a. s., do dceřiné společnosti.
Valnou hromadou byli za členy dozorčí rady opětovně s účinností od 25. června 2010 zvoleni Magnus Alexander
Brandau a Bc. Ondřej Pecha.
Byly schváleny změny stanov, které byly vyvolány novelami zákonů, především obchodního zákoníku, živnostenského
zákona a zákona o auditorech.
Představenstvo
Představenstvo PP, a. s., je čtyřčlenné. Je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
Funkční období jednotlivých členů představenstva je podle stanov pětileté. Za společnost jedná a podepisuje vůči
třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to bu společně všichni členové
představenstva nebo dva členové představenstva.
Personální složení představenstva se v roce 2010 nezměnilo.
K 31. prosinci 2010 bylo složení představenstva následující:
Pavel Hurda, předseda představenstva
Eckart Baum, místopředseda představenstva
Ing. Milan Fafejta, člen představenstva
Dr. František Kotula, člen představenstva
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává jeho
členy a dohlíží na podnikatelské činnosti společnosti. Je devítičlenná a funkční období jednotlivých členů dozorčí
rady je podle stanov pětileté.
Valnou hromadou byli za členy dozorčí rady opětovně s účinností od 25. června 2010 zvoleni Magnus Alexander
Brandau a Bc. Ondřej Pecha. Člence dozorčí rady JUDr. Lubomíře Stojkovičové, zvolené zaměstnanci společnosti,
skončilo 14. listopadu 2010 její funkční období. Ve volbách byla znovu zaměstnanci zvolena s účinností
od 15. listopadu 2010.
1 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
II.
K 31. prosinci 2010 bylo složení dozorčí rady následující:
Dipl. -Ing. Michael Fehn, předseda dozorčí rady
RNDr. Lubomír Habrnál, místopředseda dozorčí rady
Magnus Alexander Brandau, člen dozorčí rady
Karel Dietrich-Nespesny, člen dozorčí rady
Bc. Ondřej Pecha, člen dozorčí rady
Lorenz Pronnet, člen dozorčí rady
Ing. Marta Ptáčková, členka dozorčí rady
JUDr. Lubomíra Stojkovičová, členka dozorčí rady
Miroslav Vránek, člen dozorčí rady
Vrcholové vedení společnosti
Personální složení vedení společnosti se v roce 2010 nezměnilo. V důsledku přerozdělení kompetencí mezi
jednotlivými řediteli došlo ke změně názvu funkce z ředitele pro informatiku na personálního ředitele.
Vedení společnosti v roce 2010:
Ing. Milan Fafejta, generální ředitel
Ing. Josef Hais, obchodní ředitel
Ing. Jiří Hamšík, finanční ředitel
Ing. František Vašák, CSc., personální ředitel
Prokura
Prokuristé jednají a podepisují za společnost vždy nejméně dva společně. Prokuristy, oprávněnými jednat za Pražskou
plynárenskou, a. s., byli v roce 2010:
Ing. Milan Fafejta
Ing. Josef Hais
Ing. Jiří Hamšík
Ing. František Vašák, CSc.
Informace o členech orgánů a vedení společnosti v roce 2010
(řazeno abecedně podle příjmení)
Eckart Baum – místopředseda představenstva
(narozen 26. června 1969)
Před zahájením a během studií na University of Humberside v Hullu (Velká Británie) a FH v Münsteru (Německo)
nabýval zkušenosti postupně ve společnostech BMW AG (Španělsko a Německo), Banque Nationale de Paris SA
(Lucembursko) a AMISA (Santiago de Chile / Lima). Po ukončení studia od roku 1995 do prosince 1997 pracoval
ve společnosti E.ON Energie AG, v hlavní správě v Mnichově, v oddělení financí / fúzí a mezinárodních akvizic.
Od ledna 1998 do října 2001 pracoval jako Financial Controller, Senior Finance Manager v secondament to Amata
Power (Bangkok, Thajsko). Od listopadu 2001 do prosince 2004 zastával funkci vedoucí controllingu / financí
ve společnosti E.ON Bohemia (Praha, Česká republika). Od ledna 2003 je jednatelem společnosti Ško-Energo
Fin, s. r. o. Od června 2004 je členem dozorčí rady společnosti Teplárna Kyjov, a. s., a od července téhož roku je jejím
místopředsedou. Od ledna 2005 zastává funkci finančního ředitele (finance, účetnictví, daně) ve společnosti E.ON
Česká republika, s. r. o. (České Budějovice). Od září 2006 je členem představenstva PP, a. s., a od listopadu téhož roku
je jeho místopředsedou. Od června 2007 je předsedou dozorčí rady PPD, a. s., a od července téhož roku je předsedou
představenstva společnosti Pragoplyn, a. s.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Magnus Alexander Brandau – člen dozorčí rady
(narozen 24. ledna 1963)
V letech 1983 až 1985 studoval politické vědy na univerzitě v Bonnu, poté do roku 1986 v „Institut d`études politiques
de Paris” v Paříži. V období let 1986 až 1991 studoval správní vědy na Univerzitě v Kostnici.
V letech 1991 až 1993 působil jako Referent zemské skupiny Baden-Württemberg CDU/CSU a následně do roku
1996 jako Hospodářsko-politický referent CDU/CSU Frakce Spolkového sněmu. V období let 1996 až 1999 zastával
funkci vedoucího kanceláře VEBA AG v Bonnu, v letech 1999 až 2000 pracoval jako vedoucí reprezentace E.ON
AG v Berlíně a v letech 2000 až 2003 působil v kanceláři představenstva E.ON Energie AG. Od listopadu 2003 je
vedoucím úseku Corporate Services společnosti E.ON Czech Holding AG a od ledna 2005 působí jako vedoucí úseků
Corporate Services a Podnikové komunikace skupiny E.ON Czech. Od roku 2007 je předsedou dozorčí rady Jihočeské
plynárenské, a. s. V prosinci 2009 se stal členem dozorčí rady PP, a. s., a 24. února 2010 byl zvolen členem dozorčí
rady PPH a. s.
Ing. Milan Fafejta – člen představenstva, generální ředitel a prokurista
(narozen 10. července 1951)
Po studiích na VŠCHT Praha pracoval postupně v ČSAV jako odborný asistent a ve společnosti Chemopetrol –
Benzina Praha jako vedoucí oddělení. V plynárenství působí od roku 1987 v následujících funkcích: Středočeské
plynárny, o. z., ČPP Praha – vedoucí odboru zásobování, Středočeské plynárny, o. z. – ředitel odštěpného závodu,
Pražské plynárny, o. z. – ředitel odštěpného závodu. V letech 1994 až 2002 byl předsedou představenstva Pražské
plynárenské, a. s., členem představenstva je doposud. Je generálním ředitelem a od roku 2002 zároveň prokuristou
PP, a. s. Je členem představenstva PPH a. s., od června 2007 je členem dozorčí rady PPD, a. s., a od června 2008 jejím
místopředsedou.
Dipl. -Ing. Michael Fehn – předseda dozorčí rady
(narozen 16. prosince 1958)
V letech 1980 až 1985 absolvoval studium elektrotechniky na Technické univerzitě v Mnichově. Od roku 1986
působil pět let ve společnosti Bayernwerk AG jako projektový inženýr a zástupce vedoucího oddělení financování
velkých projektů. V letech 1991 a 1992 vedl reprezentace společnosti Bayernwerk na Slovensku. Ve společnosti
EuroBayernwerk pracoval čtyři roky jako vedoucí oddělení finančních záležitostí, kde byl odpovědný za financování
mezinárodních projektů.
V období let 1995 až 1998 byl jednatelem společnosti Umwelt-Energie-Technik, poté jeden rok působil jako ředitel
marketingu a prodeje v distribuční společnosti Isar-Amperwerke, dceřiné společnosti Bayernwerk.
Od února 1999 působí v České republice, kde se stal jednatelem společnosti E.ON Bohemia, s. r. o. V roce 2002 byl
jmenován předsedou představenstva společnosti E.ON Czech Holding AG.
V letech 2002 až 2007 vykonával funkci místopředsedy dozorčí rady Jihočeské plynárenské, a. s. V roce 2003
byl zvolen do dozorčí rady Jihomoravské plynárenské, a. s. V dubnu 2004 se stal členem dozorčí rady PPH a. s.,
od července 2007 je jejím místopředsedou. V červnu 2004 byl zvolen valnou hromadou členem dozorčí rady PP, a. s.,
a od května 2006 je jejím předsedou. V prosinci 2004 byl zvolen předsedou představenstva E.ON Česká republika, a. s.
V lednu 2005 byl zvolen předsedou dozorčí rady E.ON Energie, a. s. Je jednatelem společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o., a jednatelem E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH. Od července 2008 je místopředsedou
dozorčí rady společnosti E.ON Distribuce, a. s., a od listopadu 2008 předsedou dozorčí rady společnosti
E.ON Trend, s. r. o.
RNDr. Lubomír Habrnál – místopředseda dozorčí rady
(narozen 25. prosince 1947)
Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru inženýrská geologie a hydrogeologie. Titul
doktor přírodních věd získal v roce 1981 za soubor prací v oblasti zakládání staveb. Pracoval v Projektovém ústavu
Dopravních a Inženýrských staveb, nejdříve jako inženýr pro průzkumné práce, později jako ředitel závodu a ředitel
podniku. V letech 1990 až 1998 pracoval jako ekonomický náměstek v Pražských vodovodech a kanalizacích, a. s.
V posledním období v rámci rodinné firmy zajišoval investiční projekty v oblasti infrastruktury. Po zvolení
zastupitelem v listopadu 2002 se stal uvolněným předsedou Výboru infrastruktury Zastupitelstva hl. m. Prahy,
členem zastupitelstva byl do 16. října 2010. Od června 2007 je členem dozorčí rady společnosti Ostravské vodárny
a kanalizace, a. s.
Členem dozorčí rady PP, a. s., je od června 2003 a jejím místopředsedou pak s účinností od října 2004.
1 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
II.
Ing. Josef Hais – obchodní ředitel a prokurista
(narozen 2. března 1952)
Vystudoval České vysoké učení technické, fakultu strojního inženýrství, absolvoval tříletý studijní pobyt v Ústavu
teoretických základů chemické techniky ČSAV. V roce 1982 začal působit na Podnikovém ředitelství Středočeských
plynáren, následně v Pražské plynárenské, a. s., kde postupně zastával funkce: vedoucí technické kontroly v odboru
rozvodu plynu, samostatný konstruktér, hlavní metrolog, vedoucí oddělení měření, vedoucí odboru měření
a dispečerských služeb, vedoucí odboru plynárenského dispečinku a pohotovosti. Od dubna do listopadu 2004
byl ředitelem společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., a až do konce prosince 2006 jejím jednatelem.
Od prosince 2004 řídil úsek pro distribuci v PP, a. s., v říjnu 2005 byl jmenován obchodním ředitelem PP, a. s., a v roce
2006 se stal jejím prokuristou. Členem dozorčí rady PPD, a. s., byl od prosince 2005 do března 2007. Od července
2007 byl členem dozorčí rady společnosti Pragoplyn, a. s., a od května 2008 byl předsedou dozorčí rady společnosti
PPSM, s. r. o. Dne 16. listopadu 2010 byl odvolán z dozorčí rady Pragoplynu, a. s., i PPSM, s. r. o., v souvislosti s jeho
zvolením členem představenstva společnosti Pragoplyn, a. s.
Ing. Jiří Hamšík – finanční ředitel a prokurista
(narozen 12. srpna 1946)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praha, fakultu národohospodářskou, obor ekonomika průmyslu, Institut
oceňování majetku při VŠE, obor oceňování cenných papírů. V roce 1986 byl jmenován soudním znalcem z oboru
ekonomika – ceny a odhady. V letech 1983 až 1985 působil na MP ČR jako vedoucí odborný referent – specialista.
V letech 1985 až 1991 působil v Českých plynárenských podnicích ve funkci asistenta ředitele a následně vedoucího
kanceláře generálního ředitele. Od roku 1991 do roku 1993 pracoval ve společnosti ADEKO jako ředitel divize
pro strategii a rozvoj. V letech 1993 až 1994 působil ve funkci obchodního ředitele ve společnosti ALL IN REAL
ESTATE LEASING. V Investiční společnosti Sportvest, a. s., pracoval v letech 1994 až 1999 jako specialista pro oblast
marketingu a průzkumu trhu a později jako zástupce generálního ředitele. Od roku 1996 do roku 1999 byl vedoucím
úseku strategického portfolia a následně vedoucím oddělení dceřiných společností ve společnosti Sazka, a. s. V roce
1999 přešel do společnosti Inservis, a. s., kde do roku 2000 působil jako konzultant specialista. V letech 2000 až 2003
zastával funkci ředitele společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o., a jednatelem společnosti byl v letech
2002 až 2005. Od roku 2004 je finančním ředitelem Pražské plynárenské, a. s., a zároveň prokuristou společnosti.
Členem dozorčí rady PPD, a. s., byl od prosince 2005 do března 2007. Od března 2006 do dubna 2008 byl předsedou
dozorčí rady PPSM, s. r. o. Od dubna 2008 je předsedou dozorčí rady společnosti ISE, a. s.
Pavel Hurda – předseda představenstva
(narozen 14. března 1946)
Po absolvování gymnázia a SPŠ stavební se zaměřením na pozemní stavitelství pracoval jako stavbyvedoucí, stavební
dozor, zástupce investora a v dalších funkcích v podnicích Pozemní stavby, Pražská stavební obnova aj. Po roce 1990
pracoval jako ředitel BP, s. p., jako člen představenstva a ředitel Správy komunálního majetku Prahy 3, a. s., později
jako předseda dozorčí rady téže společnosti. Působí jako zastupitel hl. m. Prahy. Je členem zastupitelstva MČ Prahy
3, kde řadu let zastával funkci člena rady. Má dlouholeté zkušenosti z působení ve funkcích předsedy, místopředsedy
nebo člena orgánů akciových společností. V letech 2003 až 2004 byl členem dozorčí rady PP, a. s. Od roku 2004 je
předsedou představenstva PP, a. s. Od července 2007 je předsedou dozorčí rady společnosti Pragoplyn, a. s., a dále
je členem statutárních orgánů celé řady dalších společností.
Dr. František Kotula – člen představenstva
(narozen 18. března 1947)
Absolvoval 4 semestry Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1969 až 1974 studoval ekonomii na J. W. Goethe
Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1974 složil diplomovou zkoušku na tit. Diplom-Kaufmann a v roce
1978 obhájil doktorát v oboru Hospodářské vědy – Dr. rer. pol.
V letech 1978 až 1979 působil v auditorské společnosti Treuverkehr AG. Od roku 1979 do roku 1990 pracoval
v energetické sekci Vrchního úřadu Spolkového ministerstva hospodářství (BAW). Od roku 1991 působil ve funkci
poradce československého ministra hospodářství v otázkách energetiky, v dozorčí radě OKD a dále jako vedoucí
československé, později české reprezentace společnosti Ruhrgas AG v Praze. Od roku 2004 je členem představenstva
PP, a. s. Členem představenstva PPH a. s. se stal téhož roku, od června 2007 je jeho místopředsedou. Od července
2007 je členem dozorčí rady společnosti Pragoplyn, a. s. Od května 2008 je členem dozorčí rady PPD, a. s.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Karel Dietrich-Nespesny – člen dozorčí rady
(narozen 3. května 1964)
V roce 1997 ukončil studium podnikové ekonomie na FH Würzburg. V letech 1998 až 1999 absolvoval trainee
program u Energieversorgung Oberfranken AG. V letech 2000 až 2003 pracoval v E.ON Bohemia, s. r. o., kde
postupně zastával funkce – projektový vedoucí a vedoucí strategie a rozvoje. V letech 2001 až 2005 působil
v Jihomoravské energetice, a. s.: od ledna 2001 do prosince 2002 jako ředitel sekce Strategie a rozvoj, od dubna
2002 do ledna 2003 jako člen představenstva, od ledna 2003 do ledna 2005 jako místopředseda představenstva
a od ledna do srpna 2005 jako předseda představenstva. Od července 2001 působí ve společnosti Teplárna
Kyjov, a. s.: od července 2001 do června 2002 jako člen představenstva, od června 2002 do června 2003 jako
místopředseda představenstva a od června 2003 jako předseda představenstva. Od srpna 2004 je členem dozorčí
rady E.ON Energie, a. s., a členem dozorčí rady E.ON Distribuce, a. s. Od září 2004 je členem představenstva
E.ON Czech Holding AG. V lednu 2005 byl zvolen členem představenstva E.ON Česká republika, a. s. Od září 2006
je členem dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s. Od dubna 2007 je jednatelem společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. Je rovněž jednatelem společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH a E.ON Servisní, s. r. o.
Bc. Ondřej Pecha – člen dozorčí rady
(narozen 13. března 1964)
Vystudoval scénografii na Střední uměleckoprůmyslové škole a animovaný film na Filmové akademii múzických
umění v Praze. V letech 1982 až 1997 byl zaměstnán ve studiu Bratři v triku. Autorsky pracoval jako scénárista, režisér
a výtvarník na výrobě řady krátkých filmů pro Krátký film Praha. Bakalářské studium na FAMU zakončil v roce 1994.
Po odchodu ze studia Bratři v triku pracoval mimo jiné pro studio Duran a ve studiu ANIMAX.
V současné době pracuje v různých profesích (režisér, výtvarník, animátor) na výrobě kreslených a 3D animovaných
reklamních spotů pro tuzemské i zahraniční reklamní agentury.
Od roku 1990 je členem Zastupitelstva MČ Praha 3, kde řadu let zastává funkci člena rady. Od roku 2002 je též členem
Zastupitelstva hl. m. Prahy a od prosince 2009 do 16. října 2010 byl radním pro oblast kulturní politiky, památkové
péče, cestovního ruchu a volného času. Do července 2008 zastával funkci člena dozorčí rady v Kongresovém centru
Praha, a. s. Je členem dozorčí rady společnosti Trade Centre Praha, a. s., a do května 2008 byl členem představenstva
TCP – Vidoule, a. s. Usnesením dozorčí rady byl s účinností od října 2004 zvolen náhradním členem dozorčí rady
PP, a. s., do nejbližšího jednání valné hromady, na kterém byl v červnu 2005 právoplatně zvolen. Od roku 2005 je
také členem dozorčí rady PPH a. s.
Lorenz Pronnet – člen dozorčí rady
(narozen 13. ledna 1963)
V letech 1984 až 1990 absolvoval studium Podnikového hospodářství na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově.
Od roku 1990 pracoval deset let ve společnosti Bayernwerk AG (nyní E.ON Energie AG) v oddělení financování, jako
zástupce vedoucího oddělení financování a později jako vedoucí oddělení financování projektů. V letech 2000 a 2001
vedl sekci financování ve společnosti E.ON Energie AG.
Od prosince 1999 působí v České republice, kde se stal jednatelem společnosti Energetika Invest, s. r. o., se
sídlem v Českých Budějovicích a členem dozorčí rady společnosti Jihočeská Energetika, a. s. V lednu 2001 se stal
jednatelem společnosti E.ON Bohemia, s. r. o. Dále se v listopadu téhož roku stal členem představenstva E.ON Czech
Holding AG v Mnichově. V letech 2003 až 2006 byl členem dozorčí rady Jihočeské plynárenské, a. s., a v letech
2005 až 2006 byl členem dozorčí rady Západočeské plynárenské, a. s. V prosinci 2004 byl zvolen místopředsedou
představenstva společnosti E.ON Česká republika, a. s. Od ledna 2005 je členem dozorčí rady společnosti
E.ON Energie, a. s., od března téhož roku je jejím místopředsedou. Od března 2005 je předsedou dozorčí
rady společnosti E.ON Distribuce, a. s. Od června 2006 do července 2010 byl členem dozorčí rady Teplárny
České Budějovice, a. s. V říjnu 2006 byl zvolen členem dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s. Od dubna 2007 je členem
dozorčí rady PPH a. s. V prosinci 2006 byl kooptován členem dozorčí rady Energetiky Malenovice, a. s., a Teplárny
Otrokovice, a. s. Je jednatelem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., a společnosti E.ON Czech Holding
Verwaltungs GmbH. Od 24. září 2010 je členem dozorčí rady společnosti Informační služby – energetika, a. s.
1 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
II.
Ing. Marta Ptáčková – členka dozorčí rady
(narozena 25. února 1952)
Vystudovala VŠE v Praze, fakultu obchodní, obor zahraniční obchod. V letech 1975 až 1978 byla zaměstnána
na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí odborný referent specialista. V období let 1979 až 1988 působila jako
vedoucí finančního odboru ve Stavebním strojírenství a lehkých prefabrikacích, trustu podniků. V letech 1989 až 1997
pracovala v Českém plynárenském podniku – Transgas, kde od roku 1992 působila na pozici ekonomické náměstkyně.
V období let 1997 až 2005 zastávala funkci ředitelky České plynárenské unie. V PP, a. s., působí jako vedoucí odboru
finanční politiky. Členkou dozorčí rady PP, a. s., je od ledna 2007. Od července téhož roku do 16. listopadu 2010 byla
členkou představenstva společnosti Pragoplyn, a. s., kdy byla zvolena členkou dozorčí rady společnosti Pragoplyn,
a. s.
JUDr. Lubomíra Stojkovičová – členka dozorčí rady
(narozena 14. dubna 1954)
Vystudovala Právnickou fakultu UK Praha. Studium ukončila v roce 1978. V plynárenství pracuje od roku 1978.
V PP, a. s., včetně jejích právních předchůdců pracovala jako právnička. Od roku 1990 zastává funkci vedoucí odboru
právního. Členkou dozorčí rady PP, a. s., je od roku 1995.
Ing. František Vašák, CSc. – personální ředitel a prokurista
(narozen 28. srpna 1952)
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou Praha, obor automatizace a řízení chemických procesů. V letech
1976 až 1994 působil jako vědecký pracovník a později i jako vědecký tajemník v Ústavu chemických procesů AV ČR.
V roce 1980 získal vědeckou hodnost kandidáta věd. Od roku 1982 do roku 1983 působil jako vědecký pracovník
v Institutu všeobecné a anorganické chemie v Moskvě, v letech 1989 až 1990 a v roce 1994 jako hostující profesor
v Kanadě na University of British Columbia ve Vancouveru. Tam se zabýval automatizací zařízení, zpracováním
dat a navrhováním řídicích systémů. Poté působil postupně ve společnosti APP Systems, Listy a APP Systems
(nyní NESS), kde od roku 1995 do roku 1997 zastával funkci ředitele divize marketingu. V letech 1997 až 1999
působil jako konzultant pro prodej a marketing IT. V letech 1999 až 2000 byl marketingovým ředitelem společnosti
PragoData. V roce 2000 nastoupil do Pražské plynárenské, a. s., do funkce asistenta ředitele pro rozvoj a informatiku.
V letech 2001 až 2003 byl ve funkci výkonného ředitele a jednatele společnosti Informační služby – energetika, s. r. o.
Od roku 2004 byl ředitelem pro rozvoj a informatiku / ředitelem pro strategii a informatiku / ředitelem pro informatiku
v PP, a. s. Od dubna 2010 zastává v PP, a. s., funkci personálního ředitele. Od roku 2004 je též prokuristou společnosti
PP, a. s. Členem dozorčí rady PPD, a. s., byl od prosince 2005 do března 2007. Od ledna 2005 do března 2006 byl
předsedou představenstva společnosti ISE, a. s., a následně až do dubna 2008 byl předsedou její dozorčí rady.
Miroslav Vránek – člen dozorčí rady
(narozen 1. listopadu 1971)
Po ukončení studia na Střední odborné škole postupně pracoval v letech 1990 až 1991 ve společnostech Elektromont
Praha, a. s., Filmový podnik hl. m. Prahy, a. s., Pražská energetika, a. s. Od roku 1991 pracoval v PP, a. s., postupně
jako provozně technický pracovník, technik odečtů, technik odečtů a verifikace dat, vedoucí referátu odečtů, vedoucí
provozu obchodně technického, vedoucí oddělení obchodního, referent obchodu. V současné době pracuje jako
vedoucí kanceláře obchodního ředitele. Členem dozorčí rady PP, a. s., je od ledna 2007.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 5
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Údaje o činnosti a finanční situaci společnosti
Údaje o hlavních oblastech činnosti
Pražská plynárenská, a. s, dodávala v roce 2010 zemní plyn nejen zákazníkům na území hlavního města Prahy
a v přilehlých obcích okresů Praha – východ, Praha – západ a Kladno, kde je tradičním a dominantním prodejcem,
ale i v dalších regionech České republiky, kde získala tisíce nových zákazníků.
Údaje o tržbách
Rok
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží
2009
11 967 980
473 230
v tis. Kč
v tis. EUR
2010
11 668 570
461 391
Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2010 a činí 25,290 CZK/EUR.
Tržby byly realizovány v tuzemsku.
Rozlišení provozních výnosů podle druhů činnosti (v %)
Druh činnosti
Tržby za plyn
Ostatní provozní tržby a výnosy
2009
96,1
3,9
2010
95,9
4,1
Údaje o investicích
Všechny investice byly v roce 2010 financovány z vlastních zdrojů a byly umístěny na území ČR.
Investice v roce 2010 (mimo finančních)
Pořizovací cena
v mil. Kč
43,0
116,8
159,8
Technologické stavby
Ostatní investice
Celkem
Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2010 a činí 25,290 CZK/EUR.
1 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
v mil. EUR
1,7
4,6
6,3
II.
Finanční investice v roce 2010
V roce 2010 vložila PP, a. s., formou nepeněžitého vkladu část podniku v hodnotě 97 395 tis. Kč do základního
kapitálu společnosti Prometheus, energetické služby, s. r. o. Tím došlo k převodu podnikání s teplem včetně kotelen
z PP, a. s., do této dceřiné společnosti.
Informace o politice výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo postupů v běžném účetním
období, jestliže jsou významné
PP, a. s., neprováděla výzkum ani vývoj nových výrobků ani postupů.
Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, zahájených během posledních dvou
účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci společnosti
Proti Pražské plynárenské, a. s., nebyla vedena žádná soudní, správní ani rozhodčí řízení, která by významně
ovlivňovala hospodaření a majetek společnosti.
Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka v plném rozsahu
Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu, přehledu
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích, včetně přílohy k účetní závěrce, jsou uvedeny ve finanční
části výroční zprávy.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
1 8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
III.
Z
P
R
Á
V
A
P Ř E D S TAV E N S T VA
O P O D N I K AT E L S K É
Č I N N O S T I
S P O L E Č N O S T I
A O S TAV U J E J Í H O
M A J E T K U
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku
Informace uvedené v této kapitole se vztahují k nekonsolidované účetní závěrce, pokud není uvedeno jinak.
Plynárenství v roce 2010
Plynárenství v roce 2010 bylo ve znamení plně fungujícího otevřeného trhu se zemním plynem, a to jak
velkoobchodního tak maloobchodního. S tím souvisel rapidní nárůst počtu změn dodavatele. Na trhu s plynem v ČR
v roce 2010 operovalo přibližně deset subjektů, které dovážely zemní plyn a přibližně dvacet aktivních obchodníků se
zemním plynem. Za rok 2010 změnilo v ČR svého dodavatele zemního plynu celkem 84 424 odběrných míst napříč
všemi kategoriemi (zdroj ERÚ). Naše společnost zaznamenala v tomto roce, především u zákazníků kategorie MO
a DOM, zvýšenou aktivitu konkurenčních obchodníků se zemním plynem na území hl. m. Prahy. Všechny konkurenční
společnosti volí velmi podobnou strategii, a to vymezení se vůči ceníku dominantního dodavatele na trhu, podomní
prodej, sdruženou dodávku zemního plynu a elektrické energie a některé ze společností i rozsáhlou marketingovou
kampaň.
Díky cenové politice a přijatým strategickým opatřením se však naší společnosti podařilo v roce 2010, v porovnání
s hlavními konkurenty na trhu, udržet nízký podíl odchozích zákazníků a získat již tisíce nových. V poslední době se
též začali vracet zákazníci, kteří dříve odešli k alternativním dodavatelům.
Spotřeba zemního plynu vzrostla v České republice meziročně o 10 %. Zvýšení spotřeby souvisí především s růstem
průmyslové výroby a také s nižšími teplotami v průběhu roku. Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v roce 2010
vzrostla v ČR téměř o 2 mil. m3 oproti roku 2009, což představuje 24,2% meziroční nárůst. CNG v ČR v posledních
letech nabývá na stále větší oblibě i díky rostoucímu počtu plnicích stanic. V současnosti funguje pro veřejnost již 30
veřejných CNG stanic, letos by se mohlo otevřít dalších osm až deset.
V roce 2010 pokračovala příprava novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Novela byla vyvolána nutností implementace
tzv. 3. energetického balíčku Evropské unie do právního řádu České republiky. Změny energetického zákona se
týkají problematiky spojené především s tzv. nezávislým provozovatelem přepravní soustavy, k níž patří např. jeho
certifikace či řada detailních opatření pro dodržení jeho nezávislosti. Další rozsáhlou částí úpravy zákona je podrobné
stanovení rozšířených pravomocí Energetického regulačního úřadu, který dohlíží na řádnou funkci českého trhu
s energiemi. V neposlední řadě je kladen důraz na ochranu spotřebitele.
2 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
III.
Podstatné události roku 2010
Leden
Dne 1. ledna nabylo účinnosti Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009 ze dne 25. listopadu
2009, o cenách plynů.
Dne 1. ledna nabyla účinnosti Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
Od 1. ledna zahájila společnost OTE, a. s., svou činnost v oblasti plynárenství.
Dne 1. ledna vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 1/2010 pro všechny zákaznické kategorie.
Únor
Dne 1. února nabyla účinnosti Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů
v plynárenství operátorovi trhu.
Dne 1. února nabylo účinnosti Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2009 ze dne 23. prosince
2009, kterým se mění Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009, ze dne 25. listopadu 2009,
o cenách plynů.
Dne 1. února vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 2/2010 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Pražská plynárenská, a. s., otevřela u Evropské ulice v Praze 6 novou CNG stanici s nonstop provozem, která je
určena jak pro firmy, tak pro veřejnost. Jedná se o pátou CNG plnicí stanici v Praze (první CNG stanici na levém
břehu Vltavy) a zároveň první stanici v České republice s napojením z vysokotlakého plynovodu.
Březen
Dne 1. března vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 3/2010 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Duben
Dne 1. dubna vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 4/2010 pro všechny zákaznické kategorie.
Od 1. dubna mají zákazníci možnost vyřídit nejčastější záležitosti spojené s odběrem zemního plynu prostřednictvím
106 pražských poboček České pošty.
Od 1. dubna jsou zákazníkům v rámci zásahů Pohotovostní služby zdarma opravovány netěsnosti v rámci bytových
plynových instalací.
Květen
Dne 1. května vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 5/2010 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Od 1. května jsou v rámci projektu POMOC 24, při prodloužení smlouvy týkající se dodávky zemního plynu, pro
zákazníky k dispozici bezplatné opravy a provozní servis plynových spotřebičů. V průběhu roku byla nabídka
poskytovaných služeb dále průběžně rozšiřována.
Od 1. května mají stávající zákazníci společnosti, kteří v její prospěch získají další odběratele zemního plynu
z libovolného místa v ČR, nárok na odměnu ve výši 5 % z první roční platby nově získaného zákazníka.
Od 1. května je všem zákazníkům kategorie „domácnost“ a „maloodběratel“ využívajícím vozidla s kombinovaným
pohonem CNG-benzin k dispozici 10% sleva na CNG u všech plnicích stanic v ČR a každý měsíc navíc obdrží
poukázku v hodnotě 300 Kč na čerpání benzinu.
Červen
Dne 1. června vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 6/2010 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Od 1. června dochází ke zhodnocení přeplatků v rámci vyúčtování spotřeby zemního plynu vystavených zákazníkům
kategorie domácnost.
Dne 24. června se konala řádná valná hromada Pražské plynárenské, a. s.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
2 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Červenec
Dne 1. července vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 7/2010 pro všechny zákaznické kategorie.
Od 1. července byla prodloužena otevírací doba v obchodní kanceláři Adria v pondělí a ve středu z původních
18:00 na 20:00 hodin.
Od 1. července byla prodloužena provozní doba zákaznického centra v pondělí až pátek z původních 19:00
na 22:00 hodin.
Od 1. července došlo k prodloužení otevírací doby obchodní kanceláře v Paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1
a provozní doby Zákaznické linky 840 555 333.
Srpen
Dne 1. srpna vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 8/2010 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Od 1. srpna je PP, a. s., držitelem licence pro obchod s elektřinou.
Září
Dne 1. září vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 9/2010 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Dne 15. září nabyla účinnosti Vyhláška č. 264/2010 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu
regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
Říjen
Dne 1. října vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 10/2010 pro všechny zákaznické kategorie.
Od 1. října mají zákazníci starší 65 let a držitelé průkazu ZTP/P možnost získat slevu 65 Kč/MWh, a to na dva roky
při prodloužení smlouvy na toto období.
Od 4. října byly uvedeny do provozu nové webové stránky a zákaznický portál.
Listopad
Dne 1. listopadu vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 11/2010 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Dne 29. listopadu bylo vydáno Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2010, o cenách
regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu.
Prosinec
Dne 1. prosince vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 12/2010 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Dne 8. prosince byla přijata Vyhláška č. 370/2010 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu
s plynem. Vyhláška č. 370/2010 Sb. nabyla účinnosti dne 1. ledna 2011.
Dne 20. prosince byla přijata Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové
soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele
distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu,
která nabyla účinnosti 1. ledna 2011.
V rámci 16. ročníku CZECH TOP 100 získala společnost Pražská plynárenská, a. s, ratingové hodnocení ČEKIA
Stability Award AAA – Excelentní a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.
Dne 22. prosince byla zakončena zákaznická soutěž o vozy s kombinovaným pohonem CNG-benzin, a to jejich
slavnostním předáním výhercům.
2 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
III.
Organizační schéma PP, a. s., k 31. prosinci 2010
generální ředitel
úsek
generálního ředitele
úsek
obchodního ředitele
úsek
finančního ředitele
úsek
personálního ředitele
kancelář
představenstva
kancelář
obchodního ředitele
kancelář
finančního ředitele
kancelář personálního
ředitele
odbor podnikatelské
strategie
odbor
obchodní politiky
odbor
finanční politiky
odbor
personální
odbor
prodeje MO a DOM
odbor
právní
odbor
interního auditu
středisko alternativního
využití zemního plynu
odbor řízení a rozvoje
informatiky
odbor fakturace
a pohledávek
odbor controllingu
a účetnictví
odbor
prodeje VO a SO
multiprojektový
koordinátor
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
2 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Výsledek hospodaření před zdaněním
(v mil. Kč)
Výsledek hospodaření
VH provozní
VH finanční
VH celkem
Skutečnost 2010
153,0
198,2
351,2
Skutečnost 2009
526,0
210,0
736,0
Porovnání skutečnosti 10/09
-373,0
-11,8
-384,8
Skutečnost 2010
6,1
7,8
13,9
Skutečnost 2009
20,8
8,3
29,1
Porovnání skutečnosti 10/09
-14,7
-0,5
-15,2
(v mil. EUR)
Výsledek hospodaření
VH provozní
VH finanční
VH celkem
Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2010 a činí 25,290 CZK/EUR.
Výnosy
(v mil. Kč)
Výnosy
Provozní výnosy celkem
z toho: tržby za plyn*
Finanční výnosy
Výnosy celkem
Skutečnost 2010
11 715,9
11 239,5
246,4
11 962,3
Skutečnost 2009
12 004,1
11 534,4
281,2
12 285,3
Porovnání skutečnosti 10/09
-288,2
-294,9
-34,8
-323,0
Skutečnost 2010
463,3
444,4
9,7
473,0
Skutečnost 2009
474,7
456,1
11,1
485,8
Porovnání skutečnosti 10/09
-11,4
-11,7
-1,4
-12,8
(v mil. EUR)
Výnosy
Provozní výnosy celkem
z toho: tržby za plyn*
Finanční výnosy
Výnosy celkem
Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2010 a činí 25,290 CZK/EUR.
* Licencovaná činnost.
2 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
III.
Náklady
(v mil. Kč)
Náklady*
Provozní náklady celkem
z toho: nákup plynu pro distribuci
Finanční náklady
Náklady celkem
Skutečnost 2010
11 562,9
8 259,1
48,3
11 611,2
Skutečnost 2009
11 478,1
9 015,8
71,2
11 549,3
Porovnání skutečnosti 10/09
84,8
-756,7
-22,9
61,9
Skutečnost 2010
457,2
326,6
1,9
459,1
Skutečnost 2009
453,9
356,5
2,8
456,7
Porovnání skutečnosti 10/09
3,3
-29,9
-0,9
2,4
(v mil. EUR)
Náklady*
Provozní náklady celkem
z toho: nákup plynu pro distribuci
Finanční náklady
Náklady celkem
Průměrný kurz je vypočten jako průměr všech denních kurzů za rok 2010 a činí 25,290 CZK/EUR.
* Bez daně z příjmu za běžnou činnost.
Finanční situace
Společnost PP, a. s., i v průběhu celého roku 2010 prokazovala finanční stabilitu tím, že plnila v předepsaných termínech
všechny své finanční závazky vůči odběratelům, dodavatelům, bankám, státním institucím i zaměstnancům.
Společnost ke krytí svých finančních potřeb využívala kromě vlastních zdrojů také bankovní úvěry a finanční
prostředky ostatních společností koncernu PP, a. s., sdružené v rámci cash poolingu. Využitím sdružených volných
prostředků všech společností koncernu došlo ke snížení čerpání krátkodobých bankovních úvěrů, čímž bylo dosaženo
úspory úrokových nákladů ve výši 9,3 mil. Kč.
Ke krytí trvalých finančních potřeb společnosti je využíván od roku 2009 dlouhodobý úvěr ve výši 1,0 mld. Kč,
který je splatný v roce 2014. Krátkodobé úvěry, čerpané převážně na denní bázi, umožňují společnosti operativně
vykrývat průběh cash flow, které je výrazně ovlivněno sezonními výkyvy spojenými s nákupem a prodejem plynu.
Průměrná denní výše úvěrů v roce 2010 (včetně prostředků vypůjčených v rámci koncernového cash poolingu) činila
2 224,7 mil. Kč. Oproti průměrné výši v roce 2009 došlo ke snížení čerpání úvěrů o 469,1 mil. Kč. Tento příznivý vývoj
byl způsoben zejména stabilní úrovní cen plynu v roce 2010.
V roce 2010 společnost využívala služeb 4 bankovních ústavů: Československé obchodní banky, a. s., Citibank
Europe plc, Komerční banky, a. s., a České spořitelny, a. s.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
2 5
V Ý R O Č N Í
Z
P
2
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Souhrnný popis nemovitostí vlastněných PP, a. s.
Společnost eviduje ke dni 31. 12. 2010 nemovitosti (pozemky a stavby) v pořizovací ceně 1 026 004 tis. Kč.
Z budov se jedná především o objekt Národní 37 a areál v Praze 4 – Michli. Zůstatková hodnota nemovitostí
ve vlastnictví společnosti je 755 872 tis. Kč.
Obchod s plynem
Prodej zemního plynu v PP, a. s., v roce 2010
(v mil. kWh)
12 854,8
12 813,4
26,9
prodej ZP
celkem
prodej ZP –
licencovaná činnost
teplo
14,5
CNG
Objem prodaného zemního plynu byl v roce 2010 vyšší o cca 502,8 mil. kWh (tj. o 4,07 %) oproti roku 2009, a to
především v důsledku dále zmíněných vlivů na obchodní činnost.
2 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
III.
Výsledky obchodní činnosti byly v roce 2010 ovlivněny:
a) pozitivně
výraznou diverzifikací nákupního portfolia,
příznivými klimatickými podmínkami po celý rok,
nákupem zemního plynu nejen na virtuálním prodejním bodě, ale také na vstupních hraničních bodech,
vytvořením prostoru v nákupním portfoliu pro dodatečné nákupy za zvýhodněné ceny,
získáním dodatečných skladovacích kapacit,
získáním nových zákazníků,
optimalizací řízení nákupu, skladování a přepravy,
navýšením prodejů partnerům na virtuálním prodejním bodě,
b) negativně
úspornými opatřeními ze strany zákazníků, poklesem energetické náročnosti budov a regulace otopných soustav
v souvislosti s energetickými audity,
výrazným nárůstem konkurence.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
2 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Marketing a péče o zákazníky
Péče o zákazníky
Pro vyřízení svých požadavků souvisejících s odběrem zemního plynu využívali zákazníci celoročně dvě obchodní
kanceláře a Mobilní obchodní kancelář, která v pravidelných intervalech navštěvovala celkem 28 okrajových MČ
Prahy a přilehlých obcí. Od dubna 2010 měli zákazníci dále možnost vyřídit nejčastější záležitosti spojené s odběrem
plynu na celkem 106 pobočkách České pošty, s. p., v Praze. Alternativně byla pro obsluhu k dispozici Zákaznická linka
na telefonním čísle 840 555 333, zákaznický portál, internetové stránky www.ppas.cz a vybrané záležitosti bylo možno
vyřídit např. i e-mailem s využitím elektronického podpisu nebo prostřednictvím SMS zpráv. Dále měli zákazníci
dotazující se na Slevu pro seniory a držitele průkazu ZTP/P nebo potencionální zákazníci zajímající se o přechod
k PP, a. s., možnost využít bezplatné linky na telefonním čísle 800 246 810. Od 1. července 2010 byla v obchodní
kanceláři Adria prodloužena otevírací doba v pondělí a ve středu od 9:00 do 20:00 hodin.
Během celého roku docházelo k zahájení nabídky nových produktů a služeb pro všechny zákazníky PP, a. s. Každý
zákazník si mohl vybrat z celé škály produktů a služeb dle svých vlastních přání a potřeb.
Od května 2010 jsou v rámci projektu POMOC 24 pro zákazníky opravy plynových spotřebičů a další služby (např.
revize nebo provozní servis spotřebičů) poskytovány zdarma, a to za podmínky prodloužení smlouvy týkající se
odběru zemního plynu. V rámci zásahů Pohotovostní služby byla zdarma opravována i netěsná místa v rámci
bytových rozvodů zemního plynu.
Celoročně měli zákazníci k dispozici až 30% slevy na nákup plynových spotřebičů a výhodné akční balíčky týkající
se modernizace plynových zařízení, jako např. výměna plynového kotle, výměna topidla nebo výměna plynového
sporáku.
Každý zákazník, který přivedl ve prospěch Pražské plynárenské, a. s., nového odběratele, získal nárok na odměnu
ve výši 5 % z první roční platby nově získaného zákazníka. Na trhu se zemním plynem zcela ojedinělé bylo zhodnocení
přeplatků našich zákazníků ve vyúčtování spotřeby zemního plynu ve výši 1,1 % p. a.
Od října měli zákazníci starší 65 let a držitelé průkazu ZTP/P možnost získat slevu ve výši 65 Kč/MWh, a to na dva roky
při prodloužení smlouvy na toto období.
Zákazníkům využívajícím vozidla s kombinovaným pohonem CNG-benzin byla poskytována 10% sleva na CNG,
vč. poukázky v hodnotě 300 Kč na čerpání benzinu v síti stanic Benzina. V závěru roku 2010 proběhla zákaznická
tipovací soutěž o automobily s kombinovaným pohonem CNG-benzin, které byly výhercům slavnostně předány
22. prosince 2010.
2 8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
III.
Vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn
Projekt využití zemního plynu pro pohon automobilů patří mezi strategické projekty Pražské plynárenské, a. s., která
mezi plynárenskými společnostmi v České republice zaujímá přední místo v prosazování zemního plynu v dopravě.
Na území hlavního města Prahy bylo na konci roku 2010 v provozu 5 plnicích stanic stlačeného zemního plynu (CNG)
– v areálu Michle, u čerpací stanice SHELL ve Švehlově ulici v Praze 10, v areálu Pražských služeb, a. s., Pod Šancemi
v Praze 9, u čerpací stanice Q100 v Praze 4 – Hodkovičkách a u Evropské ulice v Praze 6 – Liboci. U všech stanic má
zákazník možnost platit v hotovosti, běžnými platebními kartami a pomocí karet CNG CardCentrum. V přípravě jsou
další projekty výstavby nových plnicích stanic CNG v Praze.
Prodej zemního plynu na CNG plnicích stanicích PP, a. s., vzrostl oproti roku 2009 o 41 % a dosáhl 951 tis. kg. Po celý
rok 2010 měla PP, a. s., nejnižší cenu CNG v České republice – 21,20 Kč/kg včetně DPH (cena odpovídá 15,14 Kč/litr
benzinu).
Pražská plynárenská, a. s., se podílí na jednotném platebním systému CNG CardCentrum na území ČR. K 31. prosinci
2010 bylo v oběhu celkem 634 ks CNG zákaznických karet, z toho 161 ks bylo vydáno pro potřeby koncernu PP, a. s.
V Pražské plynárenské, a. s., a jejích dceřiných společnostech je v současné době provozováno 94 vozidel na stlačený
zemní plyn (CNG) včetně vozidel CNG autopůjčovny, která čítá 45 automobilů značky Fiat a další 2 vozidla provozovaná
v německém Chamu.
Úspěšně pokračoval společný projekt hlavního města Prahy, Pražských služeb, a. s., a Pražské plynárenské, a. s.,
týkající se převodu svozových a čisticích vozidel na stlačený zemní plyn. V roce 2010 uvedla společnost Pražské
služby, a. s., do provozu ke stávajícím 16 vozidlům dalších 18 osobních a dodávkových vozidel. V roce 2011 plánují
nákup dalších 5 CNG vozidel. CNG komunální vozidla jsou využívána především v ekologicky nejvíce zatížených
oblastech v centru města.
O CNG vozidla projevuje zájem celá řada dalších podnikatelských subjektů a institucí. V roce 2010 do svých vozových
parků zařadily CNG vozidla např. společnosti GlobusCar, s. r. o., AVE, s. r. o., Komwag, podnik čistoty a údržby
města, a. s., Tesco Stores ČR, a. s., SIXT Lease, a. s., DHL, s. r. o., ZOO hl. m. Prahy, Svoboda International
Transport, s. r. o. Pokračovala spolupráce s městskou společností Kolektory Praha, a. s., které byly dlouhodobě
zapůjčeny 3 CNG dodávkové automobily.
Zákaznické karty
V rámci věrnostního programu Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s., bylo k 31. prosinci 2010 evidováno
celkem 234 755 vydaných karet, jejichž prostřednictvím mohli zákazníci čerpat slevy a výhody u téměř 90 partnerů
zapojených do projektu. Všichni držitelé Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s., se navíc v průběhu roku mohli
zapojit do soutěží o atraktivní zahraniční a tuzemské pobytové zájezdy a další ceny.
Sponzorské aktivity a dárcovství
Pražská plynárenská, a. s., se ve sponzorské oblasti dlouhodobě zaměřuje především na oblast kulturní,
sportovní, sociální a životního prostředí. Mezi nejvýznamnější projekty patří podpora Mezinárodního festivalu
spisovatelů, Žofínských fór k energetické situaci a strategickému plánu hl. m. Prahy, činnosti Divadla Járy
Cimrmana, kulturně-společenských aktivit v Malostranské besedě, festivalu Letní Letná, veslařského závodu Pražské
primátorky, lehkoatletických závodů Memoriál J. Odložila, závodů Pražská letní a zimní tyčka, oslav hl. m. Prahy,
oslav 600. výročí Pražského Orloje, koncertů Symfonického orchestru FOK. V rámci sponzorských darů přispěla
PP, a. s., Nadaci Naše dítě, Národní galerii, Občanskému sdružení BabyBox pro odložené děti, Nadaci Jedličkova
ústavu, občanskému sdružení Život bez drog, Muzeu Karlova mostu a vybraným klinikám a nemocnicím na území
hl. m. Prahy.
Dne 6. června 2010 se uskutečnily v areálu Císařská louka v Praze oslavy Dne dětí. Pod názvem „Spolu dětem“
jej zastřešoval Magistrát hl. m. Prahy a v rámci projektu Spolu pro Prahu se jej kromě PP, a. s., zúčastnily i další
významné společnosti a organizace, jako je např. Pražská energetika, a. s., Veolia ČR, a. s., Pražská teplárenská, a. s.,
Městská policie či jednotlivé městské části Prahy.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
2 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Galerie Smečky
V roce 2010 se uskutečnilo v Galerii Smečky 7 tématických výstav:
Jiří Trnka / Zahrada Jiřího Trnky
Jiří Kaloč, Vlasta Kemr / Informel a Socha domu
Sbírka PP, a. s. / česká koláž
Aleš Veselý / Disproporce dimenzí, fragmenty záznamů
Květa Pacovská / Otázky prostoru
Kateřina Černá / Něco starého, něco nového, něco modrého, něco nového
Josef Lada / Do světa… Malebná cesta Josefa Lady
Výstavy se těšily mimořádnému zájmu návštěvníků i médií. Návštěvnost v některých dnech byla rekordní, např.
výstavu Jiřího Trnky navštívilo v jediném dni 473 osob. Další mimořádně úspěšná výstava byla výstava s názvem
„Do světa… Malebná cesta Josefa Lady“. Galerie si získala své stálé místo v povědomí návštěvníků nejen z řad
Pražanů, ale i celé republiky a zahraničí. Uskutečnilo se několik komentovaných prohlídek, kterých se zúčastnili žáci
základních a středních škol, zejména uměleckého směru.
Kromě výstav v Galerii Smečky pokračovala neformální setkání se známými umělci a sportovci s názvem
„Podobraz(y)“:
Jiří Král, Bára Štěpánová, Zdeněk Lhoták: „Vaříme na plynu“
Robert Změlík, Richard Tesařík: R+R…, aneb jak to vidíme
Antonín Baudyš junior: Astrologie vypovídá o člověku
Arnošt Lustig, Tomáš Töpfer: Láska, život a literatura
Milan Knížák: Génius Milana Knížáka /křest knihy/
Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka: Vzpomínka na Ladislava Smoljaka
Ester Kočičková, Lubomír Nohavica: Šanson podušičkový a jiný
Reprezentační prostory galerie byly dále využity pro komentované prohlídky výstav a předvánoční setkání
významných obchodních partnerů s vedením PP, a. s.
Firemní časopis
Časopis „U Plynárny“ vycházel po celý rok jako měsíčník a byl určen současným i budoucím odběratelům,
obchodním partnerům, zástupcům státní správy a samosprávy a také zaměstnancům koncernu Pražská plynárenská,
a. s. V elektronické podobě jsou jednotlivá čísla k dispozici i na internetových stránkách www.ppas.cz.
Plynárenské muzeum
Pražská plynárenská, a. s., provozuje od roku 1999 v michelském areálu jediné muzeum v České republice věnované
plynárenství. Národní plynárenské muzeum je častým objektem návštěv základních i středních škol, odborníků,
cizinců i běžných občanů, kteří se zajímají o historii obecně nebo o vývoj techniky a energetiky. Plynárenské muzeum
seznamuje návštěvníky s historií a vývojem světového a českého plynárenství od jeho počátků až po současnost.
Muzeum je rozčleněno do několika sekcí – od těžby a výroby plynu až po jeho užití k nejrůznějším účelům. Nacházejí
se zde originály i modely různých plynárenských a plynových zařízení i historické plynové spotřebiče.
V roce 2010 byly sbírky rozšířeny o řadu historických dokumentů a exponátů. K nejvýznamnějším patří evropská
rarita – promítačka filmů na plyn „Laterna magica“ z konce 19. století.
3 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
III.
Plynové pouliční osvětlení
Plynové světlo se po 17 letech začalo do Prahy vracet v roce 2002. Záměrem Magistrátu hl. m. Prahy je nahradit
v historicky a turisticky exponovaných částech Prahy stávající elektrické veřejné osvětlení plynovým. Obnova
historického plynového osvětlení je i v souladu se zásadami památkové péče a Prahu jednoznačně obohacuje.
Pražským historickým uličkám dodává osvětlení z plynových lamp atmosféru tepla a romantiku starých časů.
V roce 2010 pokračovala spolupráce na zavádění plynového osvětlení v historickém centru Prahy s Magistrátem
hl. m. Prahy a společností Eltodo-Citelum, s. r. o., provozovatelem veřejného osvětlení v Praze. Další etapa obnovy
plynového osvětlení v historickém centru Prahy byla v roce 2010 realizována na Karlově mostě v návaznosti na jeho
probíhající rekonstrukci. Nově bylo instalováno 39 plynových lamp. Na konci roku 2010 bylo v Praze v provozu téměř
700 plynových luceren. V roce 2011 bude zavádění plynových lamp pokračovat ve zbývající části Královské cesty
na Malé Straně a Hradčanech. Připravuje se rekonstrukce historického osmiramenného kandelábru v Loretánské
ulici na Hradčanech. Pražská plynárenská, a. s., se na této akci bude významně spolupodílet.
Spolupráce s ostatními energetickými subjekty
V rámci společné Obchodní kanceláře i v roce 2010 probíhala spolupráce s PRE, a. s. S PVK, a. s., a PRE, a. s.,
pokračovala spolupráce v oblasti společné Zákaznické linky 840 555 333.
V oblasti zajištění slev a dalších výhod pro zákazníky byla celoročně realizována spolupráce s výrobci a prodejci
plynových spotřebičů a poskytovateli odborných služeb souvisejících s dodávkou zemního plynu.
PP, a. s., se po celý rok 2010 aktivně podílela na procesu spolupráce s ostatními energetickými subjekty. V rámci příprav
novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů, spolupracovala s MPO ČR i s ČPU. S ERÚ PP, a. s., spolupracovala na tvorbě
cenových rozhodnutí a účastnila se novelizace navazující a provádějící legislativy, zejména na Vyhlášce o Pravidlech
trhu s plynem.
Tak jako v předchozích letech pokračovala PP, a. s., ve spolupráci s Českým plynárenským svazem a Českou
plynárenskou unií. Český plynárenský svaz je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství
a souvisejících oborech. Česká plynárenská unie je zájmové sdružení právnických osob s licencí na obchod, přepravu,
distribuci nebo uskladňování zemního plynu.
Informatika
Činnosti v oblasti informatiky byly v roce 2010 zaměřeny na rozvoj a podporu hlavních obchodních procesů
v prostředí liberalizovaného trhu s energiemi a na průběžnou obměnu zastaralých technologií.
Byly zajištěny potřebné úpravy systémů v souvislosti s vývojem obchodní strategie a legislativy.
V roce 2010 byl rozvíjen zákaznický informační systém SAP IS-U v oblasti podpory nových obchodních služeb
a v oblasti slev. Dále byl uveden do provozu nový portál pro zákazníky PP, a. s., na kterém mohou sledovat předepsané
platby a jejich zaplacení, přehledy odběrů a mají možnost zadat žádosti o změnu evidenčních dat či samoodečet.
Současně byl proveden redesign webových stránek. V rámci podpory vnitropodnikových procesů došlo k úpravám
informačních systémů vedoucím k optimalizaci daných procesů a jejich zrychlení.
V rozvoji informačních systémů jsou uplatňovány moderní technologie umožňující rozvoj služeb zákazníkům.
Současně je kladen důraz na zajištění bezpečnosti informačních systémů např. přípravou implementace norem
ISO 27000 a 20000.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
3 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Řízení lidských zdrojů
Personální práce a sociální oblast
K 31. prosinci 2010 bylo v PP, a. s., zaměstnáno celkem 351 zaměstnanců, z toho 77 mužů a 274 žen.
V oblasti sociální práce byl kladen důraz na preventivní zdravotní péči. Zaměstnancům bylo nabídnuto očkování proti
chřipce a v odůvodněných případech také očkování proti virové hepatitidě typu A a B. Dále bylo pro zaměstnance
realizováno screeningové vyšetření funkce plic spirometrem a odborná přednáška na téma Bolest hlavy a počítač.
Zaměstnanci měli rovněž možnost zúčastnit se přednášky na téma Finanční gramotnost.
Kolektivní vyjednávání
Pracovněprávní, mzdové a jiné nároky zaměstnanců PP, a. s., byly uspokojovány v souladu s podnikovou kolektivní
smlouvou platnou od 1. ledna 2009 do 31. ledna 2011. V oblasti pracovněprávní zaměstnanci např. čerpali dovolenou
na zotavenou v délce jednoho týdne nad rámec zákoníku práce a využívali možnost, kterou jim zaměstnavatel
připravil, v oblasti stravování. V podnikové kolektivní smlouvě byl sjednán závazek zaměstnavatele zajistit v roce
2010 ve srovnání s rokem 2009 minimální 2,5% meziroční nárůst průměrného výdělku a tento nárůst byl splněn.
Kolektivní vyjednávání probíhalo ve vzájemné shodě – vedení společnosti se snaží vyjít vstříc reálným požadavkům
zástupců zaměstnanců.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bezpečnost zaměstnanců a ochrana zdraví při práci jsou zabezpečovány v souladu s veškerými příslušnými právními
normami a interními řídicími akty.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je při řízení a provádění pracovních činností oborem, který se zabývá
problematikou nežádoucích dopadů těchto činností na zdraví zaměstnanců formou uplatňování technických,
organizačních a výchovných opatření. V PP, a. s., je vlastní řízení na úseku bezpečnosti práce neoddělitelnou součástí
řízení společnosti; v souladu s veškerými příslušnými právními normami a interními řídicími akty. V průběhu roku
2010 výkonem státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci nebyly shledány žádné
podstatné závady v oblasti BOZP.
Požární ochrana je zajišována důslednými preventivními opatřeními a pravidelnými kontrolami všech prostor
a pracoviš v PP, a. s.
3 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
III.
Životní prostředí
PP, a. s., přistupuje zodpovědně k ochraně životního prostředí důslednou kontrolou dodržování všech postupů
při provádění svých podnikatelských činností. Ve společnostech koncernu PP, a. s., je činnost ve všech oblastech
životního prostředí zabezpečována v souladu s příslušnými právními normami a interními řídicími akty.
Rozšiřováním aktivit, spojených s širším užitím zemního plynu v nejrůznějších oborech a technickými opatřeními
k úspoře jeho spotřeby, napomáhá PP, a. s., ochraně ovzduší při výrobě energií. Spalování zemního plynu ve srovnání
s ostatními fosilními palivy výrazně snižuje zatížení ovzduší emisemi skleníkových plynů.
Sanace staré ekologické zátěže
Horninové prostředí a podzemní voda jsou v PP, a. s., kontaminovány v důsledku předchozí průmyslové činnosti.
Jedná se o ekologické zátěže, vzniklé v letech 1926 až 1975. Kontaminace je postupně odstraňována. Účelně
vynaložené náklady na splnění ekologických závazků hradí společnosti stát prostřednictvím MF ČR.
V roce 2010 dokončování sanace v PP, a. s., neprobíhalo, čeká se na další krok, který musí stanovit Ministerstvo
financí ČR. Společnost PP, a. s., má k 30. červnu 2010 s Ministerstvem financí ČR uzavřenou platnou ekologickou
smlouvu č. 0153/96/01 na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací.
Řízení rizik ve společnosti PP, a. s.
Jednotný systém řízení rizik byl ve společnosti PP, a. s., zaveden v roce 2007. Jeho účelem je zmapování a následná
eliminace rizik, která vznikají společnosti při jejích činnostech, zejména ve vazbě na její ekonomické výsledky.
Systém řízení rizik zahrnuje ošetření rizik externích, finančních, operativních, strategických, tržních a ostatních.
Orgánem, zabývajícím se řízením a ošetřením rizik, je Rizikový výbor PP, a. s.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
3 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
3 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
I V.
D Ů L E Ž I T É
U D Á L O S T I
I. ČTVRTLETÍ
ROKU 2011
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
3 5
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
IV. Důležité události I. čtvrtletí roku 2011
Trh se zemním plynem
V 1. čtvrtletí roku 2011 se udály následující skutečnosti:
Dne 1. ledna 2011 nabylo účinnosti Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2010 ze dne
29. listopadu 2010, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu.
Dne 1. ledna 2011 vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 1/2011 pro všechny zákaznické kategorie.
Dne 1. února 2011 vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 2/2011 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Dne 1. března 2011 vstoupil v platnost Ceník PP, a. s., č. 3/2011 pro zákazníky kategorie VO a SO.
Poradenské centrum Pražské plynárenské, a. s.
Dne 1. února bylo otevřeno Poradenské centrum Pražské plynárenské, a. s., kde mohou zákazníci získat informace
týkající se efektivního využití zemního plynu, plynových spotřebičů apod.
Změna právní formy dceřiných společností
Dne 25. února 2011 představenstvo společnosti rozhodlo o zahájení procesu změny právní formy dceřiných společností Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., a Prometheus, energetické služby, s. r. o., na akciové společnosti.
Po konci rozvahového dne nedošlo k žádným dalším významným událostem.
3 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
I V.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
3 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
3 8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
V.
PŘEDPOKLÁDANÝ
V
Ý
V
O
J
S P O L E Č N O S T I
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
3 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
V. Předpokládaný vývoj společnosti
Kromě tradičně bezpečné a spolehlivé dodávky zemního plynu pro své zákazníky bude Pražská plynárenská, a. s.,
dále rozšiřovat portfolio nabízených produktů a výhod, a to plynových i neplynových, tak, aby uspěla v konkurenčním
boji s ostatními obchodníky. Velkou devizou do budoucna je, ve srovnání s konkurencí, kvalita a rozsah zákaznických
služeb, které Pražská plynárenská, a. s., nabízí. Hlavním cílem bude udržení stávajících zákazníků a nárůst počtu
zákazníků nových, a to na celém území České republiky.
Ve spolupráci s dceřinými společnostmi bude Pražská plynárenská, a. s., i nadále rozvíjet své podnikatelské aktivity
v dalších souvisejících oblastech a bude uplatňovat své bohaté obchodní zkušenosti a rozšiřovat svoji působnost
na trh i mimo území hl. m. Prahy.
Personální práce společnosti bude i nadále zaměřena na individuální přístup k zaměstnancům, podporující
spokojenost a stabilizaci zaměstnanců, s důrazem na zvyšování jejich kvalifikace a profesního rozvoje.
Zaměstnankyním koncernu bude umožněno absolvovat v rámci nadstandardní zdravotní péče bezplatné vyšetření
na elektroimpedančním mamografu. Toto vyšetření je šetrnější než klasická mamografie – žena neabsorbuje žádné
RTG záření, vyšetření je bezbolestné a není omezeno věkem.
Hospodaření společnosti bude především ovlivněno celkovou situací na trhu se zemním plynem – vývojem
konkurenčního prostředí a cen zemního plynu.
V roce 2011 je předpokládán kontinuální vývoj finanční situace společnosti, navazující na rok 2010. V první polovině
roku 2011 je očekáváno standardní postupné zvyšování objemu čerpaných úvěrů v souvislosti se sezónním
charakterem odběru plynu. V letních a podzimních měsících bude naopak potřeba úvěrů klesat. Krytí úvěrových
potřeb společnosti je zajištěno dlouhodobým úvěrem ve výši 1,0 mld. Kč sjednaným u Československé obchodní
banky, a. s., a dále krátkodobými standby úvěrovými linkami, jejichž čerpání je sjednáno pro případ potřeby
u Československé obchodní banky, a. s., Citibank Europe plc, Komerční banky, a. s., a České spořitelny, a. s.,
v celkovém objemu 4,1 mld. Kč.
V červnu 2011 se uskuteční řádná valná hromada společnosti za rok 2010.
4 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
FINANČNÍ ČÁST
Zpráva auditora k nekonsolidované účetní závěrce
Nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti Pražská plynárenská, a. s., zpracovaná v souladu s Českými účetními
předpisy k 31. 12. 2010
Příloha k nekonsolidované účetní závěrce společnosti Pražská plynárenská, a. s., zpracovaná v souladu s Českými
účetními předpisy k 31. 12. 2010
Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce
Konsolidovaná účetní závěrka za skupinu společností ovládaných Pražskou plynárenskou, a. s., zpracovaná podle
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS ve znění přijatém EU k 31. 12. 2010
Příloha ke konsolidované účetní závěrce za skupinu společností ovládaných Pražskou plynárenskou, a. s., zpracovaná
podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS ve znění přijatém EU k 31. 12. 2010
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
4 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
4 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Nekonsolidovaná účetní uzávěrka
k 31. prosinci 2010
Rozvaha – aktiva (v celých tisících Kč)
Označení AKTIVA
a
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
3.
C. II.
C. II. 1.
2.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
D. I.
D. I. 1.
2.
4 4
b
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
Brutto
1
13 226 176
5 621 041
498 295
399 034
1 348
52 228
45 685
1 550 582
109 060
916 944
432 250
35 619
49 856
6 853
3 572 164
3 543 362
2
28 800
7 584 491
312 696
311 967
401
328
24 151
45
24 106
7 230 737
805 585
37 207
1 855 560
4 011 199
521 186
16 907
1 675
15 232
20 644
13 513
7 131
31.12.2010
Korekce
2
-1 065 683
-904 145
-347 783
-302 716
-1 144
-43 923
0
-556 362
0
-270 132
-283 720
-2 510
0
0
0
0
0
0
-161 538
0
0
0
0
0
0
0
-161 538
-161 538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Netto
3
12 160 493
4 716 896
150 512
96 318
204
8 305
45 685
994 220
109 060
646 812
148 530
33 109
49 856
6 853
3 572 164
3 543 362
2
28 800
7 422 953
312 696
311 967
401
328
24 151
45
24 106
7 069 199
644 047
37 207
1 855 560
4 011 199
521 186
16 907
1 675
15 232
20 644
13 513
7 131
31.12.2009
Netto
4
10 375 403
4 639 363
121 445
94 597
137
10 445
16 266
1 071 949
105 286
671 176
163 521
93 035
30 580
8 351
3 445 969
3 445 967
2
0
5 723 333
143 258
142 578
343
337
45
45
0
5 448 715
685 283
0
1 060 273
3 247 369
455 790
131 315
1 558
129 757
12 707
11 914
793
VI.
Rozvaha – pasiva (v celých tisících Kč)
Označení PASIVA
a
b
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I. 1. Základní kapitál
A. II.
Kapitálové fondy
A. II. 1. Ostatní kapitálové fondy
A. III.
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
A. III. 1. Zákonný rezervní fond
2. Statutární a ostatní fondy
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
B.
Cizí zdroje
B. I.
Rezervy
B. I. 1. Rezerva na daň z příjmů
2. Ostatní rezervy
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1. Dlouhodobé přijaté zálohy
2. Odložený daňový závazek
B. III.
Krátkodobé závazky
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
3. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení
4. Závazky k zaměstnancům
5. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
6. Stát - daňové závazky a dotace
7. Krátkodobé přijaté zálohy
8. Dohadné účty pasivní
9. Jiné závazky
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Krátkodobé bankovní úvěry
C. I.
Časové rozlišení
C. I. 1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
P R A Ž S K Á
31.12.2010
6
12 160 493
3 381 465
1 439 907
1 439 907
84 566
84 566
457 329
451 823
5 506
1 058 416
1 058 416
341 247
8 779 028
9 678
0
9 678
3 333
3 050
283
7 558 270
5 563
1 042 653
1 091
10 234
5 956
205 257
4 020 589
2 266 564
363
1 207 747
1 000 000
207 747
0
0
0
P LY N Á R E N S K Á ,
31.12.2009
7
10 375 403
3 539 907
1 439 907
1 439 907
83 905
83 905
457 011
451 823
5 188
926 180
926 180
632 904
6 835 169
71 074
63 914
7 160
20 680
0
20 680
5 743 415
1 385 780
656 671
745
10 055
4 274
117 652
3 009 814
556 306
2 118
1 000 000
1 000 000
0
327
240
87
A .
S .
4 5
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč)
Označení
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
B.
B.
1.
2.
+
C.
C.
1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
F.
F.
G.
1.
IV.
H.
*
VI.
J.
VII.
VII. 1.
IX.
L.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
1.
2.
**
***
***
4 6
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z přijmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
Skutečnost v účetním období
2010
2009
1
2
4 635
10 322
4 176
9 091
459
1 231
11 664 142
11 957 922
11 663 935
11 957 658
207
264
10 836 194
11 065 945
8 230 890
9 037 017
2 605 304
2 028 928
828 407
893 208
210 943
193 329
148 154
138 249
8 736
8 734
48 784
42 104
5 269
4 242
4 280
4 214
122 153
107 686
3 484
1 463
3 484
1 463
2 093
1 305
2 093
1 305
-59 006
52 491
43 625
34 383
442 015
44 082
153 038
525 947
0
23
0
100
239 341
270 691
239 341
270 691
1 784
3 673
3 145
34 357
2 183
10 258
198 165
9 956
28 886
-18 930
341 247
341 247
351 203
0
1 758
3 162
56 450
7 285
12 847
210 006
103 049
99 775
3 274
632 904
632 904
735 953
VI.
Příloha k nekonsolidované účetní závěrce
1. Všeobecné informace
Základní informace o Společnosti
Název účetní jednotky:
Právní forma:
Datum vzniku Společnosti:
Sídlo účetní jednotky:
Identifikační číslo:
Pražská plynárenská, a. s. (dále jen „Společnost“)
Akciová společnost
31. prosince 1993
Národní 37
Praha 1 - Nové Město
PSČ 110 00
601 93 492
Předmět podnikání:
Hlavním předmětem podnikání Společnosti je obchod s plynem.
Základní kapitál:
1 439 907 tis. Kč
Složení představenstva k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci 2009 bylo následující:
Funkce
Pavel Hurda
předseda představenstva
Eckart Baum
místopředseda představenstva
Ing. Milan Fafejta
člen představenstva
Dr. František Kotula
člen představenstva
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci 2009 bylo následující:
Funkce
Dipl. Ing. Michael Fehn
předseda dozorčí rady
RNDr. Lubomír Habrnál
místopředseda dozorčí rady
Magnus Alexander Brandau
člen dozorčí rady
Karel Dietrich-Nespesny
člen dozorčí rady
Bc. Ondřej Pecha
člen dozorčí rady
Lorenz Pronnet
člen dozorčí rady
Ing. Marta Ptáčková
člen dozorčí rady
JUDr. Lubomíra Stojkovičová
člen dozorčí rady
Miroslav Vránek
člen dozorčí rady
K 31. prosinci 2010 byla prokura udělena následujícím osobám:
Ing. Milan Fafejta
Ing. Josef Hais
Ing. Jiří Hamšík
Ing. František Vašák, CSc.
Prokuristé jednají a podepisují za Společnost vždy nejméně dva společně.
V roce 2010 nenastaly žádné významné skutečnosti nebo změny zapsané do obchodního rejstříku.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
4 7
V Ý R O Č N Í
Z
P
2
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Organizační struktura společnosti
0 generální ředitel
celkem 379 THP 378 D 1
úsek
generálního ředitele
4 8
úsek
obchodního ředitele
úsek
finančního ředitele
úsek
personálního ředitele
celkem 16 THP 15 D 1
celkem 244 THP 244
celkem 85 THP 85
celkem 33 THP 33
1 vedoucí úseku GŘ
2 obchodní ředitel
3 finanční ředitel
4 personální ředitel
11 kancelář
představenstva
21 kancelář
obchodního ředitele
31 kancelář
finančního ředitele
41 kancelář
personálního ředitele
12 odbor podnikatelské
strategie
22 odbor
obchodní politiky
32 odbor
finanční politiky
42 odbor
personální
23 odbor
prodeje MO a DOM
33 odbor právní
43 odbor
interního auditu
24 středisko alternativního
využití zemního plynu
34 odbor řízení
a rozvoje informatiky
25 odbor
fakturace a pohledávek
35 odbor controllingu
a účetnictví
26 odbor
prodeje VO a SO
36 multiprojektový
koordinátor
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
2. Účetní postupy
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických
cenách, kromě níže uvedených případů.
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 5 tis. Kč za položku,
je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.
Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady
s jeho pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena přesahuje 60 tis. Kč, je odpisován metodou rovnoměrných
odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:
Kategorie majetku
Software
Ocenitelná práva
Zřizovací výdaje
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou od 5 do 60 tis. Kč
Odpisová sazba
25 %
25 %
20 %
25 %
50 %
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková
hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě
očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč za položku je účtován do nákladů při spotřebě.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč za položku,
je považován za dlouhodobý hmotný majetek.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení
a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními
náklady. Majetek získaný formou daru je vykázán v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného
majetku.
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena přesahuje 40 tis. Kč, je odpisován metodou rovnoměrných
odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:
Kategorie majetku
Budovy (kromě budov regulačních stanic)
Plynovody, plynovodní přípojky
Regulační stanice – technologie
Výpočetní technika
Motorová vozidla osobní
Samostatné movité věci s pořizovací cenou od 10 do 40 tis. Kč
Odpisová sazba
2,0 %
2,5 %
10,0 %
25,0 %
25,0 %
50,0 %
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková
hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě
očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení
dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno.
Hmotný majetek v pořizovací ceně do 10 tis. Kč za položku je účtován do nákladů při spotřebě.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
4 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
c) Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v ovládaných a řízených osobách představují majetkové účasti v podnicích, které jsou ovládané nebo řízené
Společností (dále též „dceřiná společnost“).
Podíly v dceřiných společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.
d) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje
veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob
užívá Společnost metodu váženého průměru.
Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám se tvoří na základě analýzy obrátkovosti zásob
a na základě individuálního posouzení zásob.
e) Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná
položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek. Společnost nevytváří
opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.
f) Peníze a peněžní ekvivalenty
Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného
nebo kontokorentního účtu.
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný
za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty
v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní
dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.
V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling.
g) Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce.
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem
zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv,
pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené
v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou
k rozvahovému dni.
h) Finanční deriváty
Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, futures na úrokovou míru, FRA (forward rate agreement), měnových
a úrokových swapů, měnových a úrokových opcí a ostatní finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v podrozvaze
v pořizovací ceně a jejich přecenění na reálnou hodnotu k rozvahovému dni je zachyceno v rozvaze. Reálné hodnoty
jsou odvozeny z tržních cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. Všechny
deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky,
je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná.
Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů nejsou samostatně vykazovány.
Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních
operací.
5 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
i) Úvěry
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou sledovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé úvěry se považuje i část
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data sestavení účetní závěrky. Veškeré úrokové náklady
jsou účtovány do nákladů. Dlouhodobé závazky nejsou diskontovány.
j) Rezervy
Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám
jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné
provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy.
Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují
odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka.
k) Výnosy
Tržby jsou zaúčtovány k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány po odečtení slev a daně
z přidané hodnoty.
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
l) Leasing a pronájem
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního, operativního leasingu nebo pronájmu není aktivována
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky a nájemné jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu
trvání leasingu nebo pronájmu. Budoucí leasingové splátky a nájemné, které nejsou k rozvahovému dni splatné,
jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.
m) Zaměstnanecké požitky
Na nevybranou dovolenou a odměny zaměstnanců Společnost vytváří rezervu.
K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost
také poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění.
n) Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze
a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné
daňově uplatnit v budoucnosti.
o) Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti,
kde tyto strany mají rozhodující vliv;
členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto
osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv;
dceřiné společnosti.
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce „Transakce se spřízněnými
stranami“.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
5 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému
dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale
nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
q) Změny účetních postupů
V účetním období 2010 došlo ke zrychlení přípravy měsíčních účetních uzávěrek. Tato změna vyvolala významný
nárůst tvorby aktivních i pasivních dohadných položek, zvýšení krátkodobých poskytnutých i přijatých záloh a snížení
pohledávek i závazků z obchodních vztahů v porovnání s minulým účetním obdobím.
V běžném účetním období došlo ke zpřesnění výše dohadné položky aktivní týkající se dodaného nevyfakturovaného
plynu zákazníkům kategorií maloodběratelé a domácnosti. K úpravě Společnost přistoupila po analýze skutečné
fakturace za období 2001 až 2003 a v souvislosti s kontinuálním zpřesňováním modelu pro kalkulaci této dohadné
položky. Toto zpřesnění bylo zaúčtováno do ostatních provozních nákladů běžného účetního období.
V roce 2010 nedošlo k dalším změnám ve způsobech oceňování, způsobech odpisování a postupech účtování.
5 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
2010: (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
1. ledna 2010
Software
351 833
Ocenitelná práva, licence
1 248
Jiná nehmotná aktiva
48 758
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
16 266
Celkem
418 105
OPRÁVKY
Software
Ocenitelná práva, licence
Jiná nehmotná aktiva
Celkem
Zůstatková hodnota
1. ledna 2010
257 236
1 111
38 313
296 660
Pořízení
47 201
100
3 485
80 205
130 991
Vyřazení 31. prosince 2010
0
399 034
0
1 348
15
52 228
50 786
45 685
50 801
498 295
Přírůstky
45 480
33
5 625
51 138
Vyřazení 31. prosince 2010
0
302 716
0
1 144
15
43 923
15
347 783
121 445
150 512
2009: (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
1. ledna 2009
Software
270 111
Ocenitelná práva, licence
1 248
Jiná nehmotná aktiva
46 970
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
59 143
Celkem
377 472
OPRÁVKY
Software
Ocenitelná práva, licence
Jiná nehmotná aktiva
Celkem
Zůstatková hodnota
1. ledna 2009
229 014
1 086
32 137
262 237
Pořízení
81 722
0
1 788
40 633
124 143
Vyřazení 31. prosince 2009
0
351 833
0
1 248
0
48 758
83 510
16 266
83 510
418 105
Přírůstky
28 222
25
6 176
34 423
Vyřazení 31. prosince 2009
0
257 236
0
1 111
0
38 313
0
296 660
115 235
121 445
Společnost pořídila v roce 2010 nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 5 tis. Kč, který byl účtovaný přímo
do nákladů, v celkové částce 126 tis. Kč (2009: 116 tis. Kč).
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
5 3
V Ý R O Č N Í
Z
P
2
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
2010: (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
1. ledna 2010
Pozemky
105 286
Budovy a stavby
927 115
Samostatné movité věci
446 145
Jiná hmotná aktiva
108 928
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
30 580
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 8 351
Celkem
1 626 405
Pořízení
4 598
7 645
42 083
13 180
86 782
12 029
166 317
Vyřazení 31. prosince 2010
824
109 060
17 816
916 944
55 978
432 250
86 489
35 619
67 506
49 856
13 527
6 853
242 140
1 550 582
OPRÁVKY
Budovy a stavby
Samostatné movité věci
Jiná hmotná aktiva
Celkem
1. ledna 2010
255 323
282 624
15 893
553 840
Přírůstky
19 707
47 775
3 207
70 689
Vyřazení 31. prosince 2010
5 491
269 539
46 679
283 720
16 590
2 510
68 760
555 769
OPRAVNÉ POLOŽKY
Budovy a stavby
Celkem
1. ledna 2010
616
616
Přírůstky
0
0
Vyřazení 31. prosince 2010
23
593
23
593
Zůstatková hodnota
1 071 949
994 220
2009: (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
1. ledna 2009
Pozemky
104 288
Budovy a stavby
923 589
Samostatné movité věci
389 569
Jiná hmotná aktiva
83 568
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
37 185
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 157
Celkem
1 558 356
OPRÁVKY
Budovy a stavby
Samostatné movité věci
Jiná hmotná aktiva
Celkem
5 4
V Ý R O Č N Í
1. ledna 2009
235 395
254 482
10 977
500 854
Z P R Á VA
2 0 1 0
Pořízení
1 014
4 191
76 732
26 122
101 354
76 459
285 872
Vyřazení 31. prosince 2009
16
105 286
665
927 115
20 156
446 145
762
108 928
107 959
30 580
88 265
8 351
217 823
1 626 405
Přírůstky
20 569
48 298
5 678
74 545
Vyřazení 31. prosince 2009
641
255 323
20 156
282 624
762
15 893
21 559
553 840
VI.
OPRAVNÉ POLOŽKY
Budovy a stavby
Celkem
1. ledna 2009
640
640
Zůstatková hodnota
1 056 862
Přírůstky
0
0
Vyřazení 31. prosince 2009
23
616
23
616
1 071 949
Společnost pořídila v roce 2010 hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 10 tis. Kč, který byl účtovaný přímo
do nákladů, v celkové částce 3 104 tis. Kč (2009: 1 447 tis. Kč).
c) Podíly v ovládaných a řízených osobách
K 31. prosinci 2010:
Tuzemsko
Počet akcií
(v ks)
Pražská plynárenská
Distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská
Servis distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská
Správa majetku, s. r. o.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Prometheus,
energetické služby, s. r. o.
Pragoplyn, a. s.
Informační služby energetika, a. s.
Měření dodávek plynu, a. s.
Zůstatková hodnota
Nominální
hodnota
akcií
(v tis. Kč)
Účetní
Podíl na
Výsledek
hodnota základním hospodaření
podílu
kapitálu
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
(v %)
Vlastní
Příjem
kapitál z dividend
(v tis. Kč) v daném
roce
(v tis. Kč)
6 450 625
223 276
5 207
5 207 000
3 377 708
100
579 096
202 106
15 080
25 458
100
14 476
55 160
6 500
0
0
200
100
1 489
2 225
1 373
0
0
124 896
100
5 360
133 028
851
10
20
10 000
2 000
10 000
100
100
100
141 746
5 633
161 435
11 611
6 500
841
5
5 000
5 000
3 543 362
100
5 262
9 739
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
5 5
V Ý R O Č N Í
Z
P
2
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
K 31. prosinci 2009:
Tuzemsko
Počet akcií
(v ks)
Pražská plynárenská
Distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská
Servis distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská
Správa majetku, s. r. o.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Prometheus,
energetické služby, s. r. o.
Pragoplyn, a. s.
Informační služby energetika, a. s.
Měření dodávek plynu, a. s.
Zůstatková hodnota
Nominální
hodnota
akcií
(v tis. Kč)
Účetní
Podíl na
Výsledek
hodnota základním hospodaření
podílu
kapitálu
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
(v %)
Vlastní
Příjem
kapitál z dividend
(v tis. Kč) v daném
roce
(v tis. Kč)
6 095 624
252 540
5 207
5 207 000
3 377 708
100
446 942
202 106
15 080
25 458
100
15 212
48 096
4 000
0
0
200
100
1 669
2 396
1 004
0
0
27 501
100
898
31 404
684
10
20
10 000
2 000
10 000
100
100
100
14 995
1 841
26 248
7 034
6 400
6 444
5
5 000
5 000
3 445 967
100
-523
4 477
0
K 30. červnu 2010 vložila Společnost část podniku „Středisko prodeje tepla“ do základního kapitálu společnosti
Prometheus, energetické služby, s. r. o., ve výši 97 395 tis. Kč. V rámci vkladu podniku byla zohledněna odložená daň
související s vloženým majetkem a závazky ve výši 1 466 tis. Kč.
Informace o dceřiných společnostech:
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 145 08
Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
sídlo: U Plynárny 1450/2a, Praha 4, PSČ 140 00
Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 145 08
Prometheus, energetické služby, s. r. o.
sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00
Pragoplyn, a. s.
sídlo: Jungmannova 36/31, Praha 1, PSČ 110 00
Informační služby - energetika, a. s.
sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 141 00
Měření dodávek plynu, a. s.
sídlo: U Plynárny 500/44, Praha 4, PSČ 145 08
U žádné z uvedených dceřiných společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem
podílu na hlasovacích právech.
5 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
d) Zásoby
Nejvýznamnější položkou materiálu je plyn uskladněný v zásobníku zemního plynu k 31. prosinci 2010 v částce
311 607 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 142 186 tis. Kč).
Společnost neměla pomaluobrátkové zásoby k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci 2009, a proto nebyly vytvořeny
opravné položky k zásobám.
e) Pohledávky
(v tis. Kč)
31. prosince 2010
532 359
273 226
4 011 199
1 855 560
558 393
7 230 737
-161 538
7 069 199
24 151
7 093 350
Pohledávky z obchodního styku - do splatnosti
- po splatnosti
Dohadné položky aktivní
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Celkem krátkodobé pohledávky
Opravné položky na pochybné pohledávky
Čistá hodnota krátkodobých pohledávek
Dlouhodobé pohledávky
Čistá hodnota celkových pohledávek
31. prosince 2009
550 683
358 339
3 247 369
1 060 273
455 790
5 672 454
-223 739
5 448 715
45
5 448 760
Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.
Krátkodobé poskytnuté zálohy představují především poskytnuté peněžní prostředky z titulu následného nákupu
zemního plynu a distribuce plynu.
Jiné dlouhodobé pohledávky k 31. prosinci 2010 představují pohledávku vůči společnosti Pražská plynárenská
Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., z titulu prodeje majetku. Tato pohledávka, která
k 31. prosinci 2009 činila 27 106 tis. Kč, byla vykázána k 31. prosinci 2009 v krátkodobých pohledávkách z obchodních
vztahů.
Dohadné účty aktivní zahrnují dohad na nevyfakturovaný plyn a distribuci plynu k 31. prosinci 2010 v částce
3 980 021 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 3 247 316 tis. Kč).
Pohledávky a závazky z titulu DPH z přijatých a poskytnutých záloh jsou vzájemně započteny a vykázány netto jako
jiné pohledávky k 31. prosinci 2010 ve výši 513 055 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 447 825 tis. Kč). Jiné pohledávky dále
zahrnují především ostatní půjčky a úroky z prodlení.
Změna opravné položky k pochybným pohledávkám:
(v tis. Kč)
2010
223 739
143 405
205 606
161 538
Počáteční zůstatek k 1. lednu
Tvorba opravných položek
Zrušení opravných položek
Konečný zůstatek k 31. prosinci
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
2009
171 225
131 517
79 003
223 739
A .
S .
5 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
f) Vlastní kapitál
Přehled změn vlastního kapitálu
(v tis. Kč)
Změny / zůstatky
Zůstatky k 1. lednu 2009
Rozdělení výsledku
hospodaření za účetní
období 2008
Dividendy
Tantiémy
Ostatní změny
Výsledek hospodaření
za účetní období 2009
Zůstatky k 31. prosinci 2009
Rozdělení výsledku
hospodaření za účetní
období 2009
Dividendy
Tantiémy
Ostatní změny
Výsledek hospodaření
za účetní období 2010
Zůstatky k 31. prosinci 2010
Základní
Ostatní
kapitál kapitálové
fondy
1 439 907
83 560
0
0
Zákonný
rezervní
fond
451 823
0
Ostatní Nerozdělený Výsledek*
Vlastní
fondy
zisk
hospokapitál
ze zisku
daření
celkem
5 555
867 900
359 702 3 208 447
3 000
58 280
-61 280
0
0
0
0
0
0
0
345
0
0
0
0
0
0
0
-3 367
0
0
0
0
0
1 439 907
0
83 905
0
451 823
0
5 188
3 500
926 180
132 236
0
0
0
0
0
0
661
0
0
0
0
0
0
0
-3 182
0
0
0
0
0
1 439 907
84 566
451 823
5 506
1 058 416
-290 861
-16 000
8 439
632 904
-290 861
-16 000
5 417
632 904
632 904 3 539 907
-135 736
0
-475 168
-22 000
0
341 247
-475 168
-22 000
-2 521
341 247
341 247 3 381 465
*Částka 8 439 tis. Kč v ostatních změnách roku 2009 je výsledkem oprav účtování minulých let.
g) Hlavní akcionáři Společnosti
Název vlastníka
Výše podílu (%)
31. prosince 2010
31. prosince 2009
50,20
50,20
49,35
49,35
0,45
0,45
100,00
100,00
Pražská plynárenská Holding a. s.
E.ON Czech Holding AG
Ostatní
Celkem
Základní kapitál Společnosti je k 31. prosinci 2010 a 31. prosinci 2009 ve výši 1 439 907 tis. Kč a je rozdělen
na 950 338 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 1 tis. Kč a na 489 569 ks akcií na jméno v nominální hodnotě
1 tis. Kč. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě,
mají omezenou převoditelnost a k jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada po projednání
v představenstvu a dozorčí radě.
Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej
použít výhradně k úhradě ztrát.
Dne 24. června 2010 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2009 a rozhodla o rozdělení zisku
ve výši 632 904 tis. Kč.
5 8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
h) Rezervy
(v tis. Kč)
Zůstatky k 1. prosinci 2009
Tvorba rezerv
Použití rezerv
Zrušení rezerv
Zůstatky k 31. prosinci 2009
Tvorba rezerv
Použití rezerv
Zůstatky k 31. prosinci 2010
Rezerva na daň z příjmů
32 644
97 782
-32 644
0
97 782
28 745
-97 782
28 745
Ostatní rezervy
15 248
1 738
-5 266
-4 560
7 160
10 378
-7 860
9 678
Rezervy celkem
47 892
99 520
-37 910
-4 560
104 942
39 123
-105 642
38 423
Rezerva na daň z příjmů je ve výkazech započtena se zaplacenými zálohami a vykázaná v netto hodnotě.
Ostatní rezervy zahrnují rezervu na nevyčerpanou dovolenou a odměny zaměstnanců.
i) Závazky
(v tis. Kč)
31. prosince 2010
5 268
295
4 020 589
1 042 653
222 901
2 266 564
7 558 270
3 050
283
3 333
7 561 603
Závazky z obchodního styku - do splatnosti
- po splatnosti
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky - cash-pooling
Jiné závazky
Dohadné položky pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Dlouhodobé přijaté zálohy
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem
31. prosince 2009
1 357 965
27 815
3 009 814
656 671
134 844
556 306
5 743 415
0
20 680
20 680
5 764 095
Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky
po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.
Krátkodobé přijaté zálohy představují především přijaté peněžní prostředky od zákazníků na spotřebu plynu.
Dohadné účty pasivní zahrnují dohad na nevyfakturovaný plyn a distribuci plynu k 31. prosinci 2010 v částce
2 186 935 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 530 202 tis. Kč).
Budoucí závazky z titulu uzavřených smluv o pronájmu zásobníkové kapacity k 31. prosinci 2010 činily 612 733 tis. Kč
(k 31. prosinci 2009: 111 245 tis. Kč).
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
5 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
j) Úvěry a ostatní půjčky
(v tis. Kč)
Bankovní kontokorenty
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1 – 5 let
Bankovní úvěry a kontokorenty celkem
Krátkodobé půjčky – cash-pooling
31. prosince 2010
207 747
1 000 000
1 207 747
1 042 653
31. prosince 2009
0
1 000 000
1 000 000
656 671
Úroková míra dlouhodobého bankovního úvěru je stanovena jako 1M Pribor + 1,5 %. K tomuto úvěru nejsou sjednány
žádné záruky. Úvěr je splatný jednorázově k 15. říjnu 2014.
Průměrná úroková míra v cash-poolingu v roce 2010 byla 0,42 % p.a. (2009: 1,15 % p.a.).
k) Finanční deriváty
Reálná hodnota finančních derivátů je v úhrnu vykázána v položce jiné pohledávky, pokud je pro Společnost celkově
kladná, nebo v položce jiné závazky, pokud je celkově záporná:
(v tis. Kč)
Měnové forwardy:
31. prosince 2010
Reálná hodnota
Nominální
Kladná
Záporná
hodnota
0
0
0
31. prosince 2009
Reálná hodnota
Nominální
Kladná
Záporná
hodnota
0
1 758
47 413
Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty.
Společnost měla finanční deriváty, které sloužily v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako efektivní zajišovací
nástroj, ale nebylo pro ně možné podle českých účetních předpisů použít zajišovací účetnictví, protože nesplňovaly
kritéria pro zajišovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány ve výše uvedené tabulce jako deriváty určené
k obchodování.
6 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
l) Daň z příjmů
(v tis. Kč)
Splatná daň (2010: 19 %, 2009: 20 %)
Odložená daň
Úprava daňového nákladu předchozího období
podle skutečně podaného daňového přiznání
Celkem daňový náklad
31. prosince 2010
28 745
-18 930
141
31. prosince 2009
97 782
3 274
1 993
9 956
103 049
Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2010 a následující).
Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:
(v tis. Kč)
Zrychlené daňové odpisy majetku
Rezervy a opravné položky
Ostatní
Čistý odložený daňový závazek
31. prosince 2010
-20 605
20 986
-664
-283
31. prosince 2009
-37 219
17 150
-611
-20 680
2010
11 289 358
374 577
4 635
3 484
43 832
11 715 886
2009
11 599 589
358 069
10 322
1 463
34 647
12 004 090
m) Členění výnosů
Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:
(v tis. Kč)
Tržby související s obchodem se zemním plynem
Tržby z poskytování služeb
Tržby z prodeje zboží
Tržby z prodeje majetku
Jiné výnosy
CELKEM
V roce 2010 a 2009 byly všechny tržby realizovány v České republice.
n) Osobní náklady a zaměstnanci
(v tis. Kč)
Zaměstnanci
Vedení společnosti
CELKEM ZAMĚSTNANCI
Orgány společnosti
CELKEM
Počet
304
22
326
13
2010
Osobní náklady
159 904
41 654
201 558
9 385
210 943
Počet
245
23
268
13
2009
Osobní náklady
136 740
47 855
184 595
8 734
193 329
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců.
Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce „Transakce se spřízněnými stranami“.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
6 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
o) Transakce se spřízněnými stranami
V této poznámce jsou uvedeny významné transakce se spřízněnými stranami mimo transakcí s hlavním městem
Praha a jeho přidruženými společnostmi. Transakce s hlavním městem Praha a jeho přidruženými společnostmi byly
uzavřeny za běžných tržních podmínek a nejsou vyčísleny v následující tabulce.
(v tis. Kč)
Prodej zemního plynu
Poskytování služeb vč. pronájmu majetku
Prodej zboží a materiálu
Prodej majetku
Výnos z dividend
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Nákup služeb
Nákup materiálu a plynu
Úrokové náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem
Pořízení investic
2010
1 037 664
345 176
137
1 051
239 341
1 894
1 625 263
2 190 697
2 298 020
4 823
368
4 493 908
124 703
2009
1 194 824
327 484
153
385
270 691
4 665
1 798 202
1 767 094
45 753
7 729
435
1 821 011
50 507
31. prosince 2010
277 093
1 107 554
24 106
249 824
5 912
1 664 489
2 284
35 043
1 042 653
1 092 531
0
2 172 511
31. prosince 2009
229 777
998 297
0
392
793
1 229 259
135 453
718
656 671
529 827
240
1 322 909
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(v tis. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky
Dohadné položky aktivní
Jiné pohledávky
Pohledávky celkem
Závazky z obchodního styku
Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté půjčky - cash-pooling
Dohadné položky pasivní
Jiné závazky
Závazky celkem
Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Odměna členům
představenstva a odměna členům dozorčí rady Společnosti je součástí osobních nákladů.
p) Odměna auditorské společnosti
Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky Společnosti.
6 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
4. Ostatní významné skutečnosti
Smluvní závazky
Společnost neuzavřela žádné významné investiční přísliby.
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu
k 31. prosinci 2010, činila 13 359 tis. Kč (2009: 8 624 tis. Kč). Tyto závazky vyplývají ze smluv uzavřených na dobu
určitou i neurčitou. U smluv na dobu neurčitou, které mají výpovědní lhůtu 7 dní - 12 měsíců, jsou uvedeny závazky
splatné do 1 roku.
Společnost na základě prohlášení ručitele ručila k 31. prosinci 2010 za veškeré peněžité závazky společnosti Měření
dodávek plynu, a. s., vůči věřiteli společnosti Citibank Europe plc, organizační složka (k 31. prosinci 2009 ručení
nebylo sjednáno). Tento závazek není zahrnutý v rozvaze.
Společnost si zajistila své finanční závazky vyplývající z působení na trhu s plynem u společnosti Komerční banka,
a. s., ve prospěch společnosti OTE, a. s., k 31. prosinci 2010 až do výše 320 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 0 Kč).
Tento závazek není zahrnutý v rozvaze.
5. Potenciální závazky
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2010.
6. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2010.
V Praze dne 23. února 2011
Dr. František Kotula
člen představenstva
Ing. Milan Fafejta
člen představenstva
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
6 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
6 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
6 5
V Ý R O Č N Í
Z
P
2
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Konsolidovaná účetní uzávěrka
Sestaveno v souladu s IFRS ve znění přijatém EU
Konsolidovaný výkaz finanční pozice ke dni 31. prosince 2010
AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Nehmotná aktiva
Poskytnuté finanční půjčky
Ostatní dlouhodobá aktiva
Dlouhodobá aktiva - celkem
Krátkodobá aktiva
Zásoby
Pohledávky z obchodního styku
Daňové pohledávky
Peníze a peněžní ekvivalenty
Ostatní aktiva
Krátkodobá aktiva - celkem
AKTIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Zákonné rezervní fondy
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál - celkem
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodního styku a ostatní dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky - celkem
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku
Bankovní úvěry
Ostatní závazky
Daň z příjmů
Ostatní daňové závazky
Rezervy
Krátkodobé závazky - celkem
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
6 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
Pozn.
31. 12. 2010
tis. Kč
31. 12. 2009
tis. Kč
1. 1. 2009
tis. Kč
6.1
6.2
5 062 605
138 903
28 802
45
5 230 355
4 901 022
109 274
2
134
5 010 432
4 733 712
99 837
102
268
4 833 919
6.3
6.4
330 201
6 554 480
21
45 313
14 848
6 944 863
12 175 218
162 127
4 614 408
51
138 546
12 815
4 927 947
9 938 379
258 043
5 471 624
158 831
5 963
7 428
5 901 889
10 735 808
6.5
6.6
1 439 907
603 796
2 131 966
4 175 669
1 439 907
580 478
1 867 856
3 888 241
1 439 907
558 438
1 423 858
3 422 203
6.7
6.10
6.8
8 585
1 000 000
301 967
1 310 552
9 584
1 000 000
296 276
1 305 860
13 599
0
278 831
292 430
6.9
6.10
6.9
6.11
6.11
6.12
6 100 492
207 748
66 435
33 525
259 581
21 216
6 688 997
12 175 218
4 472 482
0
58 530
62 304
136 016
14 946
4 744 278
9 938 379
5 279 680
1 617 811
72 906
14 605
23 693
12 480
7 021 175
10 735 808
VI.
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření za rok končící 31. prosince 2010
Pozn.
Tržby
Nakoupený plyn, materiál a služby související s dodávkami plynu
Ostatní provozní výnosy
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Finanční náklady
Finanční výnosy
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření za období
Úplný výsledek hospodaření za období
Úplný výsledek hospodaření
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.19
6.20
Zisk na akcii (Kč)
2010
tis. Kč
13 001 218
10 027 136
91 136
538 531
336 588
1 205 611
984 488
62 917
18 059
939 630
177 034
762 596
0
762 596
2009
tis. Kč
11 901 816
9 422 981
68 689
448 752
322 218
748 507
1 028 047
66 240
6 979
968 786
188 749
780 037
0
780 037
529,61
541,72
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2010
Poznámka
Stav k 1. lednu 2009
Vyplacené dividendy
Příděl do zákonných rezervních fondů
Ostatní
Výsledek hospodaření za účetní období
Stav k 31. prosinci 2009
Vyplacené dividendy
Příděl do zákonných rezervních fondů
Výsledek hospodaření za účetní období
Stav k 31. prosinci 2010
Základní kapitál
tis. Kč
6.5
1 439 907
Zákonné rezervní fondy
tis. Kč
6.6
558 438
22 040
1 439 907
580 478
23 318
1 439 907
P R A Ž S K Á
603 796
Nerozdělený zisk
tis. Kč
Celkem
tis. Kč
1 423 858
-290 861
-22 040
-23 138
780 037
1 867 856
-475 168
-23 318
762 596
2 131 966
3 422 203
-290 861
P LY N Á R E N S K Á ,
-23 138
780 037
3 888 241
-475 168
762 596
4 175 669
A .
S .
6 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Konsolidovaný výkaz peněžních toků ke dni 31. 12. 2010
2010
tis. Kč
Zisk před zdaněním
939 630
Úpravy zisku před zdaněním
722 730
Odpisy dlouhodobých aktiv a pohledávek
745 157
Změna stavu opravných položek a rezerv
-60 717
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
-1 175
Vyúčtované úroky
29 265
Úpravy o ostatní nepeněžní operace
10 200
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 1 662 360
Změna potřeby pracovního kapitálu
-701 066
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
-2 282 890
Změna stavu závazků z provozní činnosti
1 750 101
Změna stavu zásob (brutto)
-168 277
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
961 294
Výdaje z plateb úroků
-31 014
Přijaté úroky
1 749
Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky minus vratky daně
-200 416
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
731 613
Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku
-599 462
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
42 036
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
-557 426
Čerpání bankovních úvěrů
207 748
Splacení bankovních úvěrů
0
Vyplacené dividendy
-475 168
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-267 420
Stav peněz a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období
138 546
Čistá změna peněz a peněžních ekvivalentů za účet. období
-93 233
Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
45 313
6 8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
2009
tis. Kč
968 786
438 083
338 395
52 574
-4 967
50 323
1 758
1 406 869
319 278
735 706
-512 548
96 120
1 726 147
-50 357
34
-123 553
1 552 271
-522 232
28 334
-493 898
0
-617 811
-307 979
-925 790
5 963
132 583
138 546
VI.
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
1. Základní informace
1.1. Název, sídlo a informace o založení
Pražská plynárenská, a. s., (dále jen „Společnost“) byla založena dne 31. prosince 1993 se sídlem na Praze 1 – Nové
Město, Národní 37, PSČ 110 00, Česká republika.
IČ Společnosti je 60193492.
1.2. Hlavní akcionáři Společnosti
Hlavními akcionáři, kteří spoluovládají Společnost, jsou Pražská plynárenská Holding a. s. (ovládána hlavním městem
Praha) a E.ON Czech Holding AG (člen skupiny E.ON AG).
Název vlastníka
Výše podílu (%)
Stav k 31. 12. 2010
Stav k 31. 12. 2009
50,20
50,20
49,35
49,35
0,45
0,45
100,00
100,00
Pražská plynárenská Holding a. s.
E.ON Czech Holding AG
Ostatní akcionáři
Celkem
1.3. Definice skupiny a její podnikatelská činnost
Skupinu Pražská plynárenská, a. s., (dále jen „Skupina“) tvoří mateřská společnost a všechny její dceřiné
společnosti.
Hlavním předmětem podnikání Skupiny je prodej a distribuce plynu v regionu hlavního města Prahy a okolí.
Dalšími předměty podnikání Skupiny jsou:
– poskytování služeb spojených s informačními technologiemi a nákup a prodej hardware a software;
– poskytování služeb v oblasti výzkumu příčin vzniku ztrát zemního plynu, měření a metrologie v oboru
plynárenství;
– servis, údržba, opravy a výstavba plynárenských zařízení;
– poskytování služeb v oblasti administrativní správy a organizačně hospodářské údržby ve vazbě na movitý
i nemovitý majetek;
– výroba a rozvod tepelné energie.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
6 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Organizační členění Skupiny k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci 2009
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská
Distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská
Servis distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
100 %
100 %
100 %
100 %
Prometheus,
energetické služby, s. r. o.
Informační služby – energetika, a. s.
Pražská plynárenská
Správa majetku, s. r. o.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
100 %
100 %
Pragoplyn, a. s.
100 %
Měření dodávek plynu, a. s.
2. Aplikace nových a novelizovaných Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví (IFRS)
2.1. Nové a novelizované standardy a interpretace, které jsou poprvé závazné pro účetní období
začínající 1. lednem 2010, které však v současné době nejsou pro skupinu relevantní (ačkoli
mohou ovlivnit účtování budoucích transakcí a událostí)
– Zdokonalení v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (vydané v dubnu 2009). Zdokonalení zahrnuje
kombinace podstatných změn a zpřesnění v následujících standardech a interpretacích:
– Ujasnění, že vklad podniku do společného podnikání a zakládání společného podnikání není předmětem IFRS
2, Úhrady vázané na akcie;
– Ujasnění požadavků na zveřejnění stanovených v IFRS 5, Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované
činnosti a ostatních standardech týkajících se dlouhodobých aktiv (nebo vyřazovaných skupin) klasifikovaných
jako držených k prodeji nebo jako ukončovaná činnost;
– Požadavek vykazovat celková aktiva a závazky každého reportovaného segmentu dle IFRS 8, Provozní segmenty
pouze pokud je taková informace pravidelně předkládána osobě s rozhodovací pravomocí;
– Novela IAS 1, Sestavování a zveřejňování účetní závěrky umožňující klasifikaci určitých závazků, které se
vypořádají nástroji vlastního kapitálu společnosti, jako dlouhodobé;
7 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
– Změny v IAS 7, Výkaz o peněžních tocích předepisující, že pouze takové výdaje, které vyústí ve vykázání aktiva,
jsou oprávněné pro klasifikaci jako investiční aktivity;
– Povolení klasifikace určitých dlouhodobých pronájmů pozemku jako finanční leasing podle IAS 17, Leasingy
a to i v případě, že na konci doby pronájmu nepřechází vlastnické právo;
– Poskytnutí dodatečného návodu v rámci IAS 18, Výnosy pro určení, zda společnost jedná na vlastní účet nebo
jako agent;
– Ujasnění v rámci IAS 36, Snížení hodnoty aktiv, že penězotvorná jednotka nemůže být větší než provozní
segment před agregací;
– Doplnění IAS 38, Nehmotná aktiva v oblasti určení reálné hodnoty nehmotných aktiv získaných v podnikových
kombinacích;
– Novela IAS 39, Finanční nástroje (i) přidává do jeho rozsahu působnosti i opční smlouvy, které mohou vyústit
v podnikovou kombinaci, (ii) ujasňuje okamžik reklasifikace výnosů a ztrát z finančního nástroje zajišujícího
peněžní toky z vlastního kapitálu do zisku nebo ztráty, (iii) stanovuje, že opce předčasného splacení úzce souvisí
s hostitelskou smlouvou pokud, v případě využití, dlužník refunduje ekonomickou ztrátu věřitele;
– Novela IFRIC 9, Přehodnocení vložených derivátů stanovující, že vložené deriváty ve smlouvách získaných
v rámci podnikových kombinací společností pod společnou kontrolou podnikání a formování společného
podnikání nejsou předmětem této interpretace;
– Přepracovaný IAS 27, Konsolidovaná a samostatná účetní závěrka.
Tyto změny nemají významný dopad na konsolidovanou účetní závěrku.
IAS 39 (novelizovaný), Finanční nástroje: účtování a oceňování.
IFRS 1 (novelizovaný), První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.
IFRS 3 (novelizovaný), Podnikové kombinace a následné novelizace IAS 27, Konsolidovaná a individuální účetní
závěrka, IAS 28, Investice do přidružených společností, a IAS 31, Vykazování účastí ve společných podnicích.
IFRIC 17, Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům.
IFRIC 18, Převody aktiv od zákazníků.
IFRIC 16, Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky.
IFRS 2 (novelizovaný), Úhrady vázané na akcie vypořádané v hotovosti v rámci skupiny.
IFRIC 12, Ujednání o poskytování licencovaných služeb.
IFRIC 15, Smlouvy o výstavbě nemovitosti.
2.2. U následujících standardů a interpretací, které ještě nejsou platné pro fiskální rok 2011,
se nepředpokládá, že by měly podstatný vliv na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny:
– Zdokonalení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (vydáno v květnu 2010, novely následujících
standardů jsou účinné pro účetní období počínající 1. lednem a později, toto zdokonalení nebylo dosud schváleno
Evropskou unií). Zdokonalení zahrnuje kombinace podstatných změn a zpřesnění v následujících standardech
a interpretacích:
– IFRS 1, První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví úprava se týká změn účetních pravidel
v roce prvního přijetí IFRS, dále určení základu přecenění jako domnělé pořizovací ceny, dochází také k rozšíření
uplatnění výjimky pro použití domnělé pořizovací ceny na společnosti, které sestavují svou první účetní závěrku
dle IFRS a jejichž činnosti mají regulované sazby;
– IFRS 3, Podnikové kombinace došlo k úpravě způsobu ocenění nekontrolních podílů, ke specifikaci ocenění
pro nenahrazené a dobrovolně nahrazené přísliby úhrad vázaných na akcie, dále se uvádí přechodné
požadavky na podmíněné úhrady při podnikových kombinacích, ke kterým došlo před datem účinnosti
standardu IFRS 3 (2008);
– IFRS 7, Finanční nástroje: zveřejňování. Dodatek objasňuje některé požadavky na zveřejnění, zejména (i) klade
důraz na vzájemnou souvislost mezi kvalitativními a kvantitativními informacemi o povaze a rozsahu finančních
rizik, (ii) ruší požadavek na zveřejnění účetní hodnoty finančních aktiv, jež by jinak byla po splatnosti nebo
znehodnocená, ale jejichž podmínky byly znovu sjednány, (iii) nahrazuje povinnost zveřejnění reálné hodnoty
zástavy držené účetní jednotkou obecnějším požadavkem na zveřejnění jejích finančních účinků; (iv) objasňuje,
že účetní jednotka zveřejní výši zástavy, kterou držela k datu vykázání, a nikoli částku přijatou v průběhu
vykazovaného období;
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
7 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
– IAS 1, Sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Dodatek objasňuje zveřejnění analýzy ostatního úplného
výsledku podle jednotlivých položek bu
ve výkazu změn vlastního kapitálu, nebo v příloze k účetní závěrce;
– IAS 27, Konsolidovaná a individuální účetní závěrka. Dodatek objasňuje přechodná ustanovení týkající se úprav
provedených ve standardech IAS 21, Dopady změn měnových kurzů, IAS 28, Investice do přidružených podniků
a IAS 31, Účasti ve společném podnikání v důsledku novelizace standardu IAS 27 (leden 2008);
– IAS 34, Mezitímní účetní výkaznictví zdůrazňuje, že informace o významných událostech a transakcích
zveřejněných v mezitímní účetní závěrce by měly aktualizovat relevantní informace zveřejněné v poslední roční
účetní závěrce, dále ujasňuje, jak aplikovat tento princip ve vztahu k finančním nástrojům a jejich reálným
hodnotám;
– IFRIC 13, Zákaznické věrnostní programy stanovuje, že reálná hodnota věrnostních programů by měla
zohledňovat částku slev nebo pobídek, které by jinak byly nabídnuty zákazníkům, kteří při výchozí prodejní
transakci nezískali žádné věrnostní kredity, a dále částku věrnostních kreditů, u kterých se neočekává, že budou
zákazníky uplatněny.
Skupina neočekává, že změny budou mít významný dopad na její konsolidovanou účetní závěrku.
– IFRS 9, Finanční nástroje (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo později s povolenou dřívější
aplikací, tento standard nebyl dosud schválen Evropskou unií). IFRS 9 nahrazuje ty části IAS 39 související
s klasifikací a oceňováním finančních aktiv. Klíčové rysy jsou následující:
– Požadavek na klasifikaci finančních aktiv do dvou kategorií dle způsobu oceňování následně oceňované v reálné
hodnotě a následně oceňované v naběhlé hodnotě. Rozhodnutí o klasifikaci je učiněno při prvotním zaúčtování.
Klasifikace závisí na podnikatelském modelu, který společnost používá pro řízení finančních nástrojů,
a na charakteristikách smluvních peněžních toků, které se váží k danému nástroji;
Finanční nástroj je následně oceňován v naběhlé hodnotě pouze, pokud je to dluhový nástroj a zároveň
(i) cílem podnikatelského modelu společnosti je držet toto aktivum do splatnosti, tj. vybrat smluvní peněžní toky,
a (ii) smluvní peněžní toky související s daným aktivem představují pouze splátky jistiny a úroku (tj. aktivum
má pouze „základní rysy úvěru“). Všechny ostatní dluhové nástroje musí být oceňovány reálnou hodnotou
do zisku a ztráty;
Všechny kapitálové nástroje jsou následovně oceňovány reálnou hodnotou. Kapitálové nástroje, které drží
společnost pro obchodování, jsou oceňovány reálnou hodnotou do zisku a ztráty. Pro všechny ostatní kapitálové
nástroje může být při prvotním zaúčtování učiněno nezvratné rozhodnutí o způsobu účtování nerealizovaných
a realizovaných výnosů a ztrát ze změn reálné hodnoty do ostatního úplného výsledku a ne do zisku a ztráty.
V tom případě žádné výnosy a ztráty z přecenění na reálnou hodnotu neprojdou do zisku nebo ztráty. Tato volba
může být činěna individuálně pro každý nástroj. Dividendy jsou vykázány v zisku a ztrátě pokud představují
návratnost investice;
Nové požadavky také řeší problém volatility zisku nebo ztráty vyplývající z rozhodnutí emitenta oceňovat
vlastní dluh reálnou hodnotou. Podle nových požadavků účetní jednotka, která zvolí ocenění závazku reálnou
hodnotou, vykáže část změny v reálné hodnotě vyplývající ze změn vlastního úvěrového rizika v ostatním
úplném výsledku, nikoli ve výsledku hospodaření;
IAS 24 (novelizovaný), Zveřejnění spřízněných stran, který byl vydán v listopadu 2009. Nahrazuje IAS 24,
Zveřejnění spřízněných stran, vydaný v roce 2003. IAS 24 (novelizovaný) je povinný pro období začínající
1. ledna 2011 nebo později. Dřívější částečné nebo úplné použití je povoleno;
Novelizovaný standard vyjasňuje a zjednodušuje definici spřízněné strany a ruší povinnost účetních jednotek
spřízněných s orgány veřejné správy zveřejňovat podrobnosti všech transakcí se státními orgány a jinými
jednotkami spřízněnými s orgány veřejné správy. Skupina uplatní novelizovaný standard od 1. ledna 2011.
Při uplatnění novelizovaného standardu bude nutné, aby skupina i mateřská společnost zveřejňovaly veškeré
transakce mezi svými dceřinými i přidruženými společnostmi. Skupina v současné době zavádí systémy, jejichž
cílem je zachytit nezbytné informace. V této fázi proto není možné zveřejnit případný dopad novelizovaného
standardu na zveřejnění spřízněných stran;
7 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
Klasifikace předkupních práv při emisi (novela IAS 32), vydaná v říjnu 2009. Tato novela se vztahuje k ročním
účetním obdobím začínajícím 1. února 2010 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Novela se zabývá
účtováním předkupních práv při emisi denominovaných v jiné měně, než která je funkční měnou emitenta. Při
splnění určitých podmínek jsou nyní tato předkupní práva při emisi klasifikována jako vlastní kapitál bez ohledu
na měnu, v níž je denominována realizační cena. Dříve bylo nutno tyto emise účtovat jako derivátové závazky.
Novela se aplikuje retrospektivně v souladu s IAS 8 Účetní postupy, změny v účetních odhadech a chyby. Skupina
uplatní novelizovaný standard od 1. ledna 2011;
IFRIC 19, Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji, účinný od 1. července 2010. Tato interpretace
objasňuje účtování účetní jednotky v případě, je-li sjednána změna podmínek finančního závazku, v důsledku čehož
účetní jednotka vydá kapitálové nástroje věřiteli účetní jednotky za účelem úplného nebo částečného vypořádání
finančního závazku (výměna dluhu za kapitál). Vyžaduje zaúčtování zisku nebo ztráty do výsledku hospodaření,
který se oceňuje jako rozdíl mezi účetní hodnotou finančního závazku a reálnou hodnotou vydaných kapitálových
nástrojů. Pokud nelze reálnou hodnotu vydaných kapitálových nástrojů spolehlivě stanovit, musí být kapitálové
nástroje oceněny tak, aby odrážely reálnou hodnotu zaniklého finančního závazku. Skupina uplatní interpretaci
z 1. ledna 2011. Dle předpokladu nebude mít dopad na účetní závěrku skupiny nebo mateřské společnosti;
Zálohy v rámci požadavků na minimální financování (změna výkladu IFRIC 14). Novela odstraňuje nezamýšlený
důsledek IFRIC 14 IAS 19 – Limit aktiva definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich
interakce. Před touto změnou výkladu nesměly účetní jednotky vykazovat některé dobrovolné zálohy na příspěvky
z titulu minimálního financování jako aktivum. Při vydání IFRIC 14 toto nebylo záměrem, a změna výkladu tento
stav koriguje. Změna výkladu je účinná pro účetní období počínající 1. lednem 2011. Dřívější použití je povoleno.
Novely by měly být uplatněny retrospektivně pro nejzazší vykazované srovnávací období. Skupina uplatní tyto
novely pro finanční období počínající 1. lednem 2011;
Novela IFRS 1, Omezená výjimka z povinnosti zveřejnění srovnávacích údajů podle IFRS 7 pro společnosti
přecházející na IFRS (účinná pro účetní období začínající 1. července 2010 nebo později). Společnostem již
připravujícím účetní závěrky podle IFRS bylo umožněno neuvádět srovnávací údaje podle IFRS 7 v roce první
aplikace pro nová zveřejnění požadovaná novelou IFRS 7, Finanční nástroje: Vykazování, vydanou v březnu 2009.
Výjimka byla poskytnuta, protože novela IFRS 7 byla vydána po konci roku pro srovnávací období a společnosti
by při aplikaci nových požadavků musely použít zpětný pohled na uváděná fakta. Novela IFRS 1 umožňuje
společnostem přecházejícím na IFRS použít stejná pravidla (a tedy stejnou výjimku), jaká jsou platná podle novely
IFRS 7 pro ostatní společnosti. Tato novela nebude mít žádný dopad na konsolidované finanční výkazy Skupiny;
Novela IFRS 7, Finanční nástroje: Zveřejňování – Převody finančních aktiv (vydána v říjnu 2010, účinná
od 1. července 2011, tato novela nebyla dosud schválena Evropskou unií). Novela rozšiřuje požadavky
na zveřejňování informací o transakcích, jejichž součástí je převod finančních aktiv. Tyto úpravy by měly více
zprůhlednit rizika, kterým je účetní jednotka vystavena v případě transakcí, jimiž se převádí finanční aktivum, ale
převodce si zachovává určitou míru přetrvávající angažovanosti spojené s tímto aktivem. Tato novela nebude mít
žádný dopad na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny.
Dodatek k IAS 12, Daně ze zisku (účinný pro účetní období počínající 1. lednem 2012 nebo později). IAS 12
vyžaduje, aby účetní jednotka oceňovala odloženou daň vztahující se k aktivu v závislosti na předpokladu, zda
účetní hodnota tohoto aktiva bude uhrazena užíváním nebo prodejem. Toto posouzení může být nejednoznačné
v případě, kdy je pro ocenění aktiva použit model reálné hodnoty podle IAS 40 – Investice do nemovitostí. Dodatek
přináší praktické řešení tohoto problému a stanoví předpoklad, že účetní hodnota aktiva je za normálních okolností
uhrazena prodejem. Skupina neočekává významný vliv tohoto dodatku na konsolidované finanční výkazy.
EU však tento dodatek stále nepotvrdila.
Prudká hyperinflace a zrušení pevných termínů pro subjekty poprvé přijímající Mezinárodní standardy účetního
výkaznictví – Dodatek k IFRS 1, První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (účinný pro účetní
období počínající 1. červencem 2011 nebo později). Tento dodatek není pro Skupinu relevantní. EU však tento
dodatek stále nepotvrdila.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
7 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
3. Základní zásady pro sestavení konsolidované účetní závěrky a významné
účetní postupy
3.1. Prohlášení o shodě
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS)
a s interpretacemi IFRIC ve znění přijatém Evropskou unií platnými v roce 2010.
3.2. Východiska sestavení konsolidované účetní závěrky
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena za použití oceňovací báze historických pořizovacích cen, pouze deriváty
jsou oceňovány v reálné hodnotě. Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání
účetní jednotky.
Z důvodu klasifikační úpravy ve vykazování investice do nemovitostí, daně z přidané hodnoty, bankovních úvěrů,
pohledávek a závazků z obchodního styku jsou v konsolidovaném výkazu finanční pozice uvedena dvě srovnávací
období. Detailnější informace jsou uvedeny v poznámkách 6.1., 6.4., 6.9. a 6.10.
3.3. Funkční měna a měna vykazování konsolidované účetní závěrky
Funkční měnou a měnou vykazování konsolidované účetní závěrky Skupiny je koruna česká (Kč). Hodnoty
v konsolidované účetní závěrce, není-li řečeno jinak, jsou uváděny v tisících korun českých (tis. Kč).
3.4. Východiska pro konsolidaci
Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje účetní závěrky společnosti Pražská plynárenská, a. s., a jejích dceřiných
společností. Dceřiná společnost je podnik, kde Pražská plynárenská, a. s., uplatňuje rozhodující vliv, tj. ovládá jejich
finanční a provozní politiky tak, aby z jejich činností získávala užitek.
Výsledky dceřiných podniků, které Společnost v průběhu roku získala nebo pozbyla, se zahrnují do konsolidovaného
výkazu o úplném výsledku hospodaření od data akvizice do data pozbytí.
Účetní pravidla použitá při sestavení účetních závěrek dceřiných podniků jsou v souladu s pravidly, které používá
mateřský podnik.
Všechny vnitroskupinové transakce, zůstatky, výnosy a náklady byly při konsolidaci vyloučeny.
Nekontrolní podíly v dceřiných společnostech nejsou, jelikož jsou Společností vlastněny ze 100 %.
3.5. Nehmotný majetek
3.5.1. Oceňování nehmotného majetku
Samostatně pořízená nehmotná aktiva se vykazují v pořizovací ceně po odečtení kumulované amortizace a ztrát
ze snížení hodnoty.
3.5.2. Amortizace
Amortizace se účtuje rovnoměrně po dobu předpokládané doby ekonomické životnosti, která je uvedena v následující
tabulce:
Kategorie nehmotného majetku
Doba ekonomické životnosti
(počet let)
4
4
Software
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Předpokládaná doba ekonomické životnosti a metoda amortizace se prověřují vždy na konci každého účetního
období, přičemž vliv jakýchkoliv změn v odhadech se aplikuje prospektivně.
7 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
3.6. Pozemky, budovy a zařízení
3.6.1. Ocenění
Pozemky, budovy a zařízení jsou vykazovány v pořizovací ceně snížené o kumulované oprávky (s výjimkou pozemků)
a ztráty ze snížení hodnoty.
Pořizovací cena pozemků, budov a zařízení zahrnuje cenu pořízení sníženou o případné slevy a je navýšena o náklady
s pořízením související.
Do nákladů souvisejících s pořízením majetku patří přímo vynaložené náklady na dovoz a uvedení majetku
do provozuschopného stavu, náklady související s demontáží, odstraněním a demolicí stávajících budov a zařízení
a nákladů vynaložených na uvedení zasaženého prostředí do původního stavu.
Náklady na opravy a udržování pozemků, budov a zařízení se vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku
hospodaření v období, ve kterém vznikly.
Technické zhodnocení budov a zařízení převyšující částku 40 tis. Kč u jednotlivého majetku za účetní období zvyšuje
jeho účetní hodnotu.
Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje částku 10 tis. Kč, je účtován do nákladů při spotřebě.
3.6.2. Odpisy
Budovy a zařízení jsou odpisovány metodou rovnoměrných odpisů na základě předpokládané doby ekonomické
životnosti. Odpisy připadající na účetní období jsou vykazovány v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku
hospodaření tohoto období.
Pozemky vlastněné Skupinou nejsou odpisovány.
Doba ekonomické životnosti odpovídající jednotlivým kategoriím majetku se prověřuje vždy na konci účetního
období a je uvedena v následující tabulce:
Kategorie
Budovy (kromě budov regulačních stanic)
Budovy regulačních stanic
Plynovody, plynovodní přípojky
Regulační stanice – technologie
Plynoměry
Výpočetní technika
Motorová vozidla osobní
Odpisová sazba v %
2,0
3,3
2,5
10
10
25
25
Vliv jakýchkoliv změn v odhadech (tj. předpokládané době ekonomické životnosti a metody odepisování) se účtuje
prospektivně.
Aktiva pořízená formou finančního leasingu se odpisují po dobu předpokládané doby ekonomické životnosti stejně
jako vlastní aktiva, nebo po dobu trvání příslušného pronájmu, pokud je tato doba kratší.
3.6.3. Vyřazení
Zisk nebo ztráty plynoucí z prodeje nebo vyřazení určité položky pozemků, budov a zařízení se určí jako rozdíl mezi
výnosy z prodeje a účetní hodnotou daného aktiva a vykazují se v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku
hospodaření v netto hodnotě.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
7 5
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
3.7. Snížení hodnoty nefinančních aktiv
Kdykoli dojde k událostem či změnám, které naznačují či mohou způsobit, že účetní hodnota pozemků, budov
a zařízení a ostatních nefinančních aktiv včetně nehmotného majetku může převýšit jejich zpětně získatelnou
hodnotu, je prověřováno, zda nedošlo ke snížení hodnoty těchto aktiv. Nehmotná a hmotná aktiva, která dosud
nebyla zařazena do užívání, jsou ročně posuzována, zda u nich nedošlo ke snížení hodnoty. Snížení hodnoty je
vykázáno ve výši rozdílu, o který účetní hodnota aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou hodnotu. Zpětně získatelná
hodnota je vyšší z hodnoty aktiva při užívání a jeho reálné hodnoty snížené o náklady na prodej. Pro účely posouzení
snížení hodnoty jsou jednotlivá aktiva slučována do skupin na nejnižším stupni, pro který je možné samostatně
identifikovat peněžní toky (penězotvorné jednotky).
3.8. Zásoby
Zásoby se vykazují v pořizovací ceně nebo zpětně získatelné hodnotě podle toho, která hodnota je nižší. Pořizovací
cena zásob zahrnuje cenu pořízení a náklady vynaložené na uvedení zásob do současného stavu a umístění.
Zpětně získatelná hodnota zahrnuje předpokládanou prodejní cenu zásob sníženou o všechny odhadované náklady
na realizaci prodeje.
Hodnota vyskladňovaných zásob se oceňuje metodou váženého aritmetického průměru.
3.9. Finanční aktiva
Skupina klasifikuje svá finanční aktiva do následujících kategorií: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané
do zisku nebo ztráty, a půjčky a pohledávky. Klasifikace záleží na účelu, pro který byla finanční aktiva pořízena.
K 31. prosinci 2010 a 2009 Skupina vykazovala následující kategorie finančních aktiv:
3.9.1. Půjčky a pohledávky
Půjčky a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo předpokládanými platbami, která nejsou
kótovaná na aktivním trhu. Vznikají tehdy, když Skupina poskytne peněžní prostředky, zboží nebo služby přímo
dlužníkovi, aniž by plánovala s pohledávkou obchodovat. Jsou zahrnuty do krátkodobých aktiv, s výjimkou pohledávek
s dobou splatnosti delší než 12 měsíců po konci vykazovaného období. Ty jsou klasifikovány jako dlouhodobá aktiva.
Půjčky a pohledávky jsou zahrnuty v konsolidovaném výkazu finanční pozice v řádcích Poskytnuté finanční půjčky
a Pohledávky z obchodního styku.
Pohledávky reprezentované především pohledávkami z obchodních vztahů jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě
a následně jsou oceňovány na základě metody efektivní úrokové sazby po odečtení rezervy na kumulované snížení
hodnoty (dále „opravné položky“). Opravná položka k obchodním pohledávkám se vytváří tehdy, jestliže existují
objektivní důkazy o tom, že Skupina nebude schopna inkasovat veškeré dlužné částky podle původně sjednaných
podmínek.
Skupina vytváří opravné položky na obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti. Výše opravné položky je stanovena
na základě zkušenosti s úhradou obchodních pohledávek po lhůtě splatnosti:
Doba po splatnosti
1 – 3 měsíce
3 – 6 měsíců
6 – 12 měsíců
Více než 12 měsíců
Výše opravné položky
5%
20 %
50 %
100 %
K pohledávkám přihlášeným do insolvenčního řízení se vytváří 100 % opravné položky. Tato pravidla byla stanovena
na základě analýzy stáří pohledávek po lhůtě splatnosti a rizika nesplacení. Hodnota opravné položky se blíží
rozdílu mezi zůstatkovou hodnotou pohledávek a současnou hodnotou očekávaných budoucích peněžních toků
diskontovaných pomocí efektivní úrokové sazby. Tvorba opravné položky je zaúčtována do konsolidovaného výkazu
o úplném výsledku hospodaření. Nedobytné pohledávky se odpisují do nákladů v okamžiku, kdy nelze předpokládat
finanční vypořádání pohledávky. Následně obdržené platby za již odepsané pohledávky jsou vykázány v položce
Ostatní provozní náklady v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření.
7 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
3.9.2. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty představují finanční aktiva určená k obchodování.
Finanční aktivum je klasifikováno v této kategorii, pokud jej Skupina koupila za účelem dalšího prodeje v blízké
budoucnosti nebo pokud jsou finančním derivátem.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou dále členěny dle dostupné úrovně vstupní
informace použité při stanovení reálné hodnoty:
– 1. stupeň – kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky;
– 2. stupeň – vstupní údaje jiné než kótované ceny obsažené v úrovni 1, které je možné zjistit, a to bu
přímo
(např. jako ceny), nebo nepřímo (např. odvozením od cen);
– 3. stupeň – vstupní údaje, které nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích (nezjistitelné údaje).
Jediným typem finančních aktiv v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty Skupiny jsou deriváty.
Reálná hodnota těchto derivátů je stanovena na základě ocenění aktiv zařazených do 1. stupně.
3.9.3. Deriváty
Deriváty jsou primárně oceněny reálnou hodnotou ke dni uzavření smlouvy. Následně jsou přeceňovány na reálnou
hodnotu. Skupina neaplikuje zajišovací účetnictví. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce Ostatní aktiva v rámci
aktiv, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v rámci závazků v položce Ostatní závazky, je-li jejich reálná hodnota
pro Skupinu záporná. Změny reálné hodnoty jsou přímo vykázány v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku
hospodaření v položce Finanční náklady (-) / výnosy (+). Reálná hodnota derivátů je stanovena jako současná
hodnota očekávaných peněžních toků plynoucích z derivátů. Očekávané peněžní toky jsou stanoveny na základě
aktuálních tržních dat (měnové kurzy) ke konci vykazovaného období.
3.10. Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují finanční hotovost, inkasovatelné bankovní vklady, ostatní vysoce likvidní
krátkodobé investice s původní dobou splatnosti tři měsíce a méně.
3.11. Vlastní kapitál
3.11.1. Základní kapitál
Základní kapitál Společnosti tvoří kmenové akcie. Prioritní akcie Společnosti nebyly emitovány. Zároveň Společnost
nedrží žádné vlastní akcie.
3.11.2. Zákonné rezervní fondy
Zákonné rezervní fondy jsou tvořeny z výsledku hospodaření Skupiny podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře,
ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.
3.12.Finanční závazky
Finanční závazky se klasifikují jako finanční závazky v reálné hodnotě vykazované do zisku a ztráty nebo jako ostatní
finanční závazky.
3.12.1. Finanční závazky v reálné hodnotě vykazované do zisku a ztráty
Finanční závazky se klasifikují v reálné hodnotě vykazované do zisku a ztráty, pokud jsou určeny k obchodování nebo
jsou předmětem měnových derivátů, jejichž výkonnost je hodnocena v souladu se strategií řízení rizik.
Jakýkoliv výsledný zisk nebo ztráta se vykazuje v položce Ostatní finanční náklady v konsolidovaném výkazu
o úplném výsledku hospodaření k rozvahovému dni.
3.12.2. Ostatní finanční závazky
Ostatní finanční závazky dlouhodobé povahy se prvotně oceňují v reálné hodnotě, následně se oceňují naběhlou
hodnotou v diskontované výši s použitím efektivní úrokové sazby. Část dlouhodobých závazků s dobou splatnosti
do jednoho roku je vykazována v krátkodobých závazcích.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
7 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
3.12.3. Závazky z obchodního styku
Závazky z obchodního styku jsou závazky zaplatit zboží nebo služby odebrané v rámci běžného podnikání
od dodavatelů a dále představují zálohy přijaté od odběratelů.
Závazky jsou klasifikovány jako krátkodobé závazky v případě, že jsou splatné do jednoho roku (nebo v rámci jednoho
provozního cyklu, pokud je delší než jeden rok). Pokud ne, vykazují se jako dlouhodobé závazky.
Závazky z obchodního styku se prvotně oceňují v reálné hodnotě, následně se oceňují naběhlou hodnotou
v diskontované výši s použitím efektivní úrokové sazby.
3.13. Bankovní úvěry
Při prvotním zachycení se bankovní úvěry účtují v reálné hodnotě snížené o transakční náklady. Následně se bankovní
úvěry vykazují v naběhlé hodnotě; veškeré rozdíly mezi příjmy (bez transakčních nákladů) a hodnotou splátek se
vykazují v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření postupně po celou dobu trvání bankovního
úvěru s použitím metody efektivní úrokové sazby.
Poplatky hrazené při pořízení úvěrových nástrojů se vykazují jako transakční náklady bankovního úvěru v poměru,
v jakém je pravděpodobné, že bude příslušný nástroj částečně nebo zcela vyčerpán. V takovém případě je poplatek
odložen až do doby čerpání. Pokud není prokazatelná pravděpodobnost, že příslušný nástroj bude zčásti nebo zcela
čerpán, je tento poplatek vykázán jako předplacení dostupnosti likvidity a časově rozlišován po dobu trvání nástroje,
ke kterému se vztahuje.
3.14. Rezervy
Rezerva se vytvoří v případě, že Skupina má bezpodmínečný závazek, který je výsledkem minulých událostí, přičemž
je pravděpodobné, že Skupina bude muset tento závazek vyrovnat a že jeho výši je možné spolehlivě vyčíslit.
Hodnota vykazovaných rezerv se určuje na základě nejlepšího odhadu potřebné úhrady současného závazku
k rozvahovému dni a po zohlednění rizik a nejistot spojených s předmětným závazkem. Pokud se rezerva určuje
pomocí odhadu peněžních toků potřebných k vypořádání současného závazku, účetní hodnota rezervy se rovná
současné hodnotě těchto peněžních toků.
3.15. Výnosy
Skupina rozeznává výnosy z prodejů v okamžiku převodu významných rizik a užitků plynoucích z vlastnictví
produktu na kupujícího nebo v okamžiku poskytnutí spolehlivě ocenitelné služby kupujícímu, jestliže je zároveň
pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí Skupině skutečně poplynou.
Výnosy z prodejů zboží a služeb se vykazují bez daně z přidané hodnoty a bez slev a oceňují se v reálné hodnotě
přijaté nebo nárokované protihodnoty, a to věcně a časově rozlišené.
3.15.1. Výnosy z prodeje a distribuce zemního plynu
Výnosy z prodeje plynu jsou vykázány v okamžiku dodání komodity. Výnosy z prodeje plynu na liberalizovaném trhu,
který je od 1. ledna 2007 podle ustanovení § 55 zákona č. 458/2000 Sb. plně otevřen, vycházejí z ocenění komodity
na základě principu zohlednění nákladů na pořízení zemního plynu a hrubé marže, která slouží k pokrytí nákladů
obchodu a oprávněného zisku a dále ostatních energetických služeb sloužících pro dodávku plynu zákazníkovi
v požadovaném množství a v požadovaném čase.
Energetické činnosti zohledněné v konečné ceně dodávky plynu jsou distribuce, přeprava a uskladňování.
Ceny distribuce a přepravy jsou regulovány ze strany Energetického regulačního úřadu („ERÚ“) a cena uskladňování
je cenou smluvní.
Dodávky zemního plynu pro kategorii velkoodběratel („VO“) a střední odběratel („SO“) jsou fakturovány jednou
měsíčně na základě provedených měření spotřeby. Dodávky zemního plynu v kategoriích maloodběratel a domácnost
(„MODOM“) jsou fakturovány na periodické bázi, kdy je odečet u každého odběrného místa prováděn periodicky
alespoň jedenkrát za 18 měsíců.
Výnosy v kategorii MODOM se skládají z tržeb získaných na základě odečtu a z tržeb za tzv. nevyfakturovaný plyn
(viz poznámky 3.20.1. a 4.1.), při jejichž výpočtu jsou použita statistická data.
7 8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
3.15.2. Výnosy z prodeje zboží
Tržby jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
3.15.3. Výnosy z ostatních služeb a ostatní výnosy
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
Tržby z ostatních služeb představují především nájem, výstavbu a údržbu plynovodů, IT služby.
Nejvýznamnější položkou ostatních výnosů jsou výnosy z prodeje materiálu a účtuje se o nich ve chvíli vyskladnění
materiálu.
3.16. Leasing
Pronajatý dlouhodobý majetek se v případě, kdy je na Skupinu přenesena podstatná část rizik a užitků plynoucích
z držení aktiva, klasifikuje jako finanční leasing. Majetek pořízený prostřednictvím finančního leasingu se na počátku
ocení v reálné hodnotě nebo v současné hodnotě celkových minimálních leasingových plateb, je-li nižší. Každá
leasingová splátka je alokována mezi umoření závazku a finanční náklady. Související leasingový závazek je zaúčtován
jako dlouhodobý, případně krátkodobý závazek v konsolidovaném výkazu finanční pozice. Finanční úrok je účtován
jako náklad přímo do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku hospodaření po celou dobu trvání leasingu tak,
aby byla uplatněna konstantní opakující se úroková míra pro nesplacený zůstatek závazku. Majetek pořízený formou
finančního leasingu je zachycen v konsolidovaném výkazu finanční pozice a odpisován po dobu jeho předpokládané
životnosti.
Leasing je klasifikován jako operativní nájem, jestliže podstatná část rizik a užitků plynoucích zůstává u pronajímatele.
Splátky uhrazené na základě operativního leasingu, držení aktiva (očištěné o veškeré pobídky přijaté od pronajímatele)
se vykazují jako náklad rovnoměrně po dobu trvání nájemního vztahu. Podmíněné nájemné na základě smluv
o operativním pronájmu se stává nákladem v obdobích, ve kterých bylo vynaloženo.
3.17. Přepočty cizích měn
Transakce v jiné měně, než je funkční měna Skupiny, jsou účtovány na základě směnného kurzu vyhlašovaného
Českou národní bankou (ČNB) k datu uskutečnění účetního případu.
Peněžní aktiva a závazky denominované v zahraničních měnách se přepočítávají směnným kurzem vyhlašovaným
ČNB k datu sestavení účetní závěrky. Kurzové rozdíly se účtují do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku
hospodaření v období, ve kterém vznikly.
3.18. Zaměstnanecké požitky
3.18.1. Příspěvky do státního penzijního systému
Skupina platí za zaměstnance příspěvky do státního penzijního systému, který je spravován na bázi definovaných
příspěvků. Po zaplacení příspěvků v zákonem definované výši nemá Skupina žádné další závazky spojené se státním
penzijním systémem.
3.18.2. Penzijní a životní připojištění
V souladu s platnou kolektivní smlouvou Skupina v současné době svým zaměstnancům poskytuje příspěvek
na penzijní a životní připojištění, který platí samostatnému subjektu v rámci tzv. sdruženého plánu definovaných
příspěvků. Tyto příspěvky se účtují do konsolidovaného výkazu úplného výsledku při jejich vzniku.
3.18.3. Ostatní závazky
Ostatní příspěvky (např. na placenou dovolenou) jsou průběžně účtovány do nákladů v období, ve kterém
nastanou.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
7 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
3.19. Daně
Daň z příjmů zahrnuje daň splatnou a daň odloženou.
3.19.1. Splatná daň
Splatná daň z příjmů vyjadřuje očekávanou daňovou povinnost daného účetního období vypočtenou za použití
daňové sazby a zákonů platných ke konci vykazovaného období a pro dané období.
Odhadovaná splatná daň se ponižuje o zaplacené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují
odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka.
3.19.2. Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku
v konsolidovaném výkazu finanční pozice a jejich daňovou hodnotou. Pokud ovšem odložená daň z příjmů vyplývá
z výchozího zachycení aktiva nebo závazku z transakcí jiných než podniková kombinace, pak se o ní neúčtuje. Odložená
daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že bude v budoucnosti dosaženo zdanitelného zisku,
který umožní uplatnění těchto přechodných rozdílů.
Odložená daňová pohledávka a závazek se vykazují s použitím daňové sazby, která bude účinná pro období, ve kterém
bude pohledávka realizována nebo závazek splatný, podle daňových zákonů platných ke konci vykazovaného
období.
Kompenzace odložené daňové pohledávky a závazku je povolena, pokud ze zákona existuje právo kompenzace
splatné daňové pohledávky a závazku a pokud odložené daňové pohledávky a závazky se vztahují k daním ze zisku,
které jsou vybírané stejným daňovým úřadem.
3.20. Významné účetní odhady a hlavní důvody nejistoty při stanovení odhadů
Sestavení konsolidované účetní závěrky vyžaduje, aby byly použity odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty v konsolidovaném výkazu finanční pozice k datu konsolidované účetní závěrky a v konsolidovaném
úplném výsledku hospodaření za sledované období. Odhady a předpoklady jsou kalkulovány na základě všech
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty se v budoucnu
mohou odlišovat.
3.20.1. Nevyfakturované dodávky zemního plynu
Za nejvýznamnější oblast podléhající použití odhadů považuje vedení Skupiny stanovení výše nevyfakturovaného
plynu a distribučního poplatku maloodběratelům a domácnostem („MODOM“).
Tento odhad se stanovuje bilanční metodou, a to jako rozdíl mezi celkovými nákupy plynu a prodejem plynu
velkoodběratelům a středním odběratelům, ztrátami a vlastní spotřebou v daném období. Tato částka se sníží
o vyfakturované prodeje v kategorii MODOM v tomto období.
Vedení Skupiny je přesvědčeno, že případná změna parametrů odhadu nebude mít významný dopad do výsledku
hospodaření Skupiny v následujících obdobích.
V rámci účetních odhadů jsou vykazovány i nevyfakturované dodávky zemního plynu vůči velkoodběratelům (VO)
a středním odběratelům (SO). Tento odhad je tvořen podle provedených odečtů v průběhu období u těchto zákazníků
a na základě historické zkušenosti a předpovědi počasí.
Odchylka na nevyfakturovaných dodávkách zemního plynu vypočtená na základě historických dat není větší
než 0,5 % z celkových výnosů Skupiny.
3.20.2. Odhad doby životnosti
Zůstatková hodnota a životnost plynárenského zařízení je revidována na konci každého účetního období a v případě
potřeby upravena. Skupina používá své vlastní technické specialisty k přehodnocení doby životnosti. Do roku 2010
z této prověrky nevzešla žádná významná úprava.
8 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
4. Řízení finančních rizik
4.1. Úvěrové riziko
Úvěrové riziko vzniká Skupině v důsledku obchodu s velkoodběrateli, středními odběrateli, maloodběrateli
a domácnostmi.
Inkaso plateb od zákazníků za prodaný zemní plyn je podporováno jednak systémem zálohových plateb a jednak
procesem vymáhání pohledávek.
Zálohy od velkoodběratelů a středních odběratelů jsou hrazeny dekádně a jejich výše činí za každý měsíc 95 %
očekávaného odběru plynu. Maloodběratelé a domácnosti platí zálohy v měsíčních nebo čtvrtletních intervalech
ve výši 90 % předpokládaného odběru. U všech kategorií je při stanovování záloh přihlíženo ke spotřebě v minulosti,
sezónnosti odběru plynu a ceně plynu.
Proces vymáhání pohledávek je standardizován a probíhá u jednotlivých kategorií odběratelů dle schváleného
postupu. U velkoodběratelů a středních odběratelů je používán individuální přístup ke každému zákazníkovi, nejprve
probíhá režim upomínání ve formě upozorňujících dopisů, dohod o splátkách, následně potom soudní vymáhání
a exekuce. U maloodběratelů a domácností jsou také využívány upozorňující dopisy, dohody o splátkách. Po uplynutí
stanovené doby pro mimosoudní vymáhání je přistoupeno k soudní žalobě a po rozhodnutí soudu k exekučnímu
vymáhání. K mimosoudnímu a právnímu vymáhání využívá Skupina také služeb externích firem a právních
kanceláří.
V následující tabulce Skupina uvádí analýzu pohledávek z obchodního styku v nominálních hodnotách:
Pohledávky dle lhůty splatnosti
Pohledávky do splatnosti
Po splatnosti do 1 měsíce
1 až 3 měsíce
3 až 6 měsíců
6 až 12 měsíců
Více než 12 měsíců
Pohledávky celkem
z toho pohledávky v soudním vymáhání
kat. DOM
tis. Kč
66 816
-2 060
10 981
21 659
36 931
22 470
156 797
12 228
kat. MO
tis. Kč
43 178
-169
8 970
36 287
42 285
72 049
202 600
36 878
kat. VO
tis. Kč
35 691
2 713
7 923
2 206
3 463
8 884
60 880
10 864
Ostatní
tis. Kč
142 082
-1 258
578
907
2 077
8 194
152 580
Celkem
tis. Kč
287 767
-774
28 452
61 059
84 756
111 597
572 857
59 970
Pohledávky do splatnosti
s očekávanou úhradou v %
Pohledávky do splatnosti
Očekávané úhrady v %
kat. DOM
tis. Kč
66 816
36 %
kat. MO
tis. Kč
43 178
38 %
kat. VO
tis. Kč
35 691
40 %
Ostatní
tis. Kč
142 082
76 %
Celkem
tis. Kč
287 767
Nevyfakturované dodávky plynu pro MODOM nemohou být v konsolidované účetní závěrce započteny z důvodu
metodiky výpočtu nevyfakturovaných dodávek. Nevyfakturované dodávky pokryté přijatými zálohami nepředstavují
pro Skupinu žádné riziko.
Nevyfakturované dodávky plynu
Přijaté zálohy
Nevyfakturované dodávky netto
kat. DOM
tis. Kč
2 670 390
-2 113 995
556 395
kat. MO
tis. Kč
551 786
-1 233 262
-681 476
kat. VO
tis. Kč
972 552
-771 841
200 711
Ostatní
tis. Kč
183 882
-173 714
10 168
Celkem
tis. Kč
4 378 610
-4 292 812
85 798
Nevyfakturované dodávky, které nejsou pokryté přijatými zálohami, mají stejné úvěrové riziko jako pohledávky
z obchodního styku.
Externí rating bank, u kterých má Skupina uložené peněžní prostředky, je AA.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
8 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
4.2. Riziko likvidity
Riziko likvidity (tj. riziko nedostatku finančních prostředků k pokrytí závazků) Skupina minimalizuje průběžným řízením
a plánováním svých budoucích peněžních toků. Hlavním nástrojem plánování cash flow je tvorba střednědobého
plánu, který je sestavován každý rok vždy pro 3 následující roky. Cash flow pro nejbližší následující rok je potom
detailně rozčleněno do jednotlivých dnů a průběžně aktualizováno. Na základě tohoto podrobného výhledu pak
Skupina zajišuje dostatečnou úroveň likvidních prostředků k profinancování svých závazků. Pro obezřetné řízení
rizika likvidity je tedy důležitá dostupnost financování a možnost uzavřít tržní pozice.
Ke krytí trvalých finančních potřeb je od roku 2009 využíván dlouhodobý úvěr ve výši 1,0 mld. Kč, který je splatný
v roce 2014. Operativnímu vykrytí sezónních výkyvů v cash flow, se kterými je prodej a nákup plynu spojen, maximálně
vyhovuje čerpání krátkodobých úvěrů, především formou kontokorentních úvěrů. Úrokové sazby u všech čerpaných
úvěrů jsou plovoucí, odvozené od sazby PRIBOR. Nedílnou součástí financování koncernu PP je využití finančních
prostředků všech společností Skupiny, sdružených v rámci cash poolingu. Využitím těchto volných prostředků
dochází ke snížení čerpání krátkodobých úvěrů od bank.
Přehled krátkodobých a dlouhodobých úvěrů platných k 31. prosinci 2010:
Krátkodobé úvěry
Banka
ČSOB
Citibank
Komerční banka
Komerční banka
Česká spořitelna
limit
800 mil. Kč
1 000 mil. Kč
1 500 mil. Kč
1 300 mil. Kč
1 000 mil. Kč
od
23. 6. 2010
14. 1. 2010
31. 12. 2009
29. 12. 2010
31. 8. 2010
do
29. 6 .2011
13. 1. 2011
31. 12. 2010
31. 12. 2011
31. 8. 2011
úroková sazba
plovoucí
plovoucí
plovoucí
plovoucí
plovoucí
Dlouhodobé úvěry
Banka
ČSOB
limit
1 000 mil. Kč
od
15. 10. 2009
do
15. 10. 2014
úroková sazba
plovoucí
Stav likvidity je podporován systémem zálohových plateb, přičemž velkoodběratelé platí dekádní zálohy,
maloodběratelé a domácnosti hradí zálohy v měsíčních intervalech. U všech kategorií je při stanovování záloh
přihlíženo ke spotřebě v minulosti, sezónnosti a ceně plynu.
Následující tabulka zachycuje závazky seskupené podle jejich zbývající splatnosti k 31. prosinci 2010. Výše závazků
uvedené v tabulce jsou nediskontované peněžní toky včetně úroků, kde je to relevantní.
méně než 1 rok
mil. Kč
Bankovní úvěry
245
Deriváty
953
Závazky z obchodního vztahu a jiné závazky
302
1 - 3 roky
mil. Kč
79
59
403
3 - 5 let
mil. Kč
1 033
více než 5 let
mil. Kč
205
269
Hlavní cíl analýzy závazků spočívá v identifikaci závazků, jejichž úhradě se nelze vyhnout (v mezích zákona),
a znamenají nesporný odliv finančních prostředků, což má negativní vliv na likviditu.
Zohledňují se smluvní a zákonné závazky, které nejsou zahrnuty jako závazek, rezerva nebo dohadná položka
v rozvaze anebo eventuelní závazky vykazované v Rezervách.
8 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VI.
4.3. Tržní rizika
4.3.1. Cenové riziko
Jediným významným tržním rizikem je cenové riziko.
Skupina nabízí zákazníkům dodávku zemního plynu dle ceníkových cen, produkty derivované od ceníkových cen
a dále individuální cenové produkty. V rámci individuálních cenových produktů se jedná o dodávku za fixní ceny
nebo ceny dle komoditních cenových vzorců, respektive kombinaci obou. Komoditní cenové vzorce jsou odvozeny
od nákupních komoditních cenových vzorců. Komoditní cenové vzorce se skládají ze dvou základních částí:
1. První částí je komoditní část cenového vzorce a tato se skládá ze dvou hlavních složek.
První složkou této části jsou ceny komodit obchodované na spotových trzích, tedy takové ceny, jejichž výše
je určena tržním principem střetů nabídky a poptávky. Jedná se zejména o nejbližší středoevropské substituty
zemního plynu čili ropné deriváty respektive energetické uhlí obchodované na komoditním trhu.
Druhou složkou této části jsou statistické indexy opět nejbližších středoevropských substitutů zemního plynu.
Zejména se jedná o statistické indexy uhlí používané ve Spolkové republice Německo, jelikož v České republice
neexistuje aktivní trh s uhlím.
2. Druhou částí cenového vzorce je měnová část a do výpočtu této části vstupují dvě základní hodnoty. Za prvé se
jedná o směnné relace české koruny k USD, respektive EUR, a směnné relace USD/EUR. Za druhé to jsou úrokové
sazby výše uvedených měn v jejich dominicilu.
Výsledné výše relevantních směnných kurzů jsou určeny trhem, na kterých se těmito měnami obchoduje. V případě
úrokových sazeb je jejich výše stanovena příslušnými radami centrálních bank, přičemž nelze vyloučit vnější (zejména
politické) vlivy na rozhodnutí těchto rad.
V případě výše vstupních hodnot používaných ve výpočtu cenových vzorců se jedná o faktory ležící ve vnějším
makrookolí skupiny a jejich vývoj je autonomní na vůli Skupiny.
Skupina řídí cenové riziko následujícím způsobem:
1. Zákazníkům kategorie VO a SO jsou nabízeny fixní ceny, ceny dle komoditních vzorců, respektive kombinace
obou cen. Tyto ceny jsou stanovovány měsíčně a jsou odvozeny od nákupních komoditních cenových vzorců
platných pro stejný měsíc.
2. Zákazníkům kategorie MODOM je nabízena fixní cena. Tyto ceny jsou stanovovány čtvrtletně a jsou odvozeny
od nákupních komoditních cenových vzorců předpokládaných Skupinou na dané čtvrtletí.
Z těchto důvodů je riziko dopadu změny ceny do konsolidované účetní závěrky nevýznamné.
4.3.2. Úrokové riziko
Všechna jednotlivá čerpání krátkodobých a dlouhodobých úvěrů Skupinou k 31. prosinci 2010 a 2009 mají stanovenou
pohyblivou úrokovou sazbu, která je odvozena od příslušné mezibankovní sazby PRIBOR.
Citlivostní analýza:
Pokud by k 31. prosinci 2010 úrokové sazby poklesly o 50 bazických bodů, zatímco všechny ostatní proměnné by
zůstaly neměnné, zisk před zdaněním by byl o 5 mil. Kč vyšší zejména z důvodu snížení úrokových nákladů. Naopak,
pokud by k 31. prosinci 2010 úrokové sazby narostly o 50 bazických bodů, zatímco všechny ostatní proměnné by
zůstaly nezměněny, zisk před zdaněním by byl o 5 mil. Kč nižší zejména v důsledku zvýšení úrokových nákladů.
Kurzové riziko je pro Skupinu minimální, jelikož uzavírá měnové forwardy pro otevřené pozice v cizích měnách
(viz poznámka 6.9.1.).
4.4. Odhad reálné hodnoty
Pro stanovení reálné hodnoty finančních aktiv a závazků obchodovaných na aktivním trhu se použije kótovaná cena
(neupravená) na aktivních trzích.
Ke konci vykazovaného období přiřadila Skupina finanční aktiva a závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo
ztráty k 1. stupni charakterizujícímu vstupní informace použité při stanovení reálné hodnoty (viz poznámka 6.9.1.).
Účetní hodnoty krátkodobých pohledávek po odečtení odhadovaného snížení hodnoty a krátkodobých závazků
a úvěrů se blíží jejich reálné hodnotě.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
8 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
5. Řízení kapitálu
Cílem skupiny při řízení kapitálu je zajistit schopnost skupiny pokračovat v trvání s cílem zajistit návratnost kapitálu
pro akcionáře a zisky pro ostatní podílníky a udržet optimální strukturu kapitálu s cílem snížit náklady na kapitál.
Aby skupina mohla udržet nebo upravit strukturu kapitálu, může upravit výši dividend vyplácených akcionářům,
vrátit akcionářům kapitál, vydat nové akcie nebo prodat majetek s cílem snížit dluh.
Skupina obdobně jako jiné společnosti v daném sektoru monitoruje kapitál na základě poměru cizích zdrojů a kapitálu.
Tento poměr se vypočítá jako čistý dluh vydělený celkovým kapitálem. Čistý dluh se vypočítá jako půjčky celkem
(včetně položky „krátkodobé a dlouhodobé půjčky“ vykázané v konsolidované rozvaze) snížené o peněžní prostředky
a peněžní ekvivalenty. Celkový kapitál se vypočítá jako „vlastní kapitál“ vykázaný v konsolidované rozvaze plus čistý
dluh.
Cílem skupiny je dodržovat kovenanty k dlouhodobým úvěrům (viz poznámka 6.10.).
Poměr cizích zdrojů a kapitálu je 22 % k 31. prosinci 2010 a 18 % k 31. prosinci 2009. Úrokové krytí je 31
k 31. prosinci 2010 a 20 k 31. prosinci 2009. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech je 52 % k 31. prosinci 2010
a 64 % k 31. prosinci 2009.
6. Poznámky ke konsolidovaným účetním výkazům
6.1. Pozemky, budovy a zařízení
Pozemky, budovy
Pozemky
Stavby
a zařízení
v tis. Kč
Pořizovací hodnota
Stav k 1. 1. 2009
106 878
6 830 277
Nákupy
Přeúčtování
1 013
338 459
Úbytky
-16
-5 450
Stav k 31. 12. 2009
107 875
7 163 286
Nákupy
Přeúčtování
5 439
311 055
Úbytky
-936
-29 926
Stav k 31. 12. 2010
112 378
7 444 415
Oprávky, odpisy, opravné položky, přeúčtování
Stav k 1. 1. 2009
0
2 825 155
Odpisy
0
156 133
Opravné položky
0
4 940
Oprávky k úbytkům
0
8 987
Stav k 31. 12. 2009
0
2 995 215
Odpisy
0
162 683
Opravné položky
0
0
Oprávky k úbytkům
0
-19 237
Stav k 31. 12. 2010
0
3 138 661
Zůstatková hodnota 2009
107 875
4 168 071
Zůstatková hodnota 2010
112 378
4 305 754
8 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
Samostatné
movité
věci*
Jiný
DHM
Nedokonč.
DHM
Zálohy
na DHM
Celkem
1 596 341
83 584
54 148
96 921
147 027
-51 512
1 691 856
26 121
-762
108 943
147 576
501 144
-515 854
114 596
-97 764
1 708 688
22 968
-10 064
121 847
1 235 452
132 425
120
-47 206
1 320 791
122 019
2 022
-79 587
1 365 245
371 065
343 443
10 344
5 142
0
-199
15 287
6 086
1 267
-223
22 417
93 656
99 430
177 887
-28 198
23 713
8 818 804
598 065
-3 234
-181 320
9 232 315
523 501
0
-166 888
9 588 928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132 866
177 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 489
23 713
4 070 951
293 700
5 060
-38 418
4 331 293
290 788
3 289
-99 047
4 526 323
4 901 022
5 062 605
132 866
499 079
-454 058
-123 580
27 489
24 422
VI.
Samostatné movité věci* – zůstatková hodnota
Dopravní prostředky
Výpočetní technika
Plynoměry a přepočítače
Strojní části regulačních stanic
Ostatní majetek
Celkem
2010 (tis. Kč)
44 105
44 631
38 061
94 963
121 683
343 443
2009 (tis. Kč)
45 926
55 653
44 152
97 980
127 354
371 065
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byl ke konci období testován na snížení hodnoty pomocí analýzy
možnosti budoucího využití a žádné snížení hodnoty nebylo identifikováno.
Na základě testu na snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku byly u některých kotelen identifikovány
náznaky, že je jejich účetní hodnota vyšší než zpětně získatelná hodnota, která by byla získána prostřednictvím
užívání či prodeje těchto kotelen. Na základě tohoto testu byla snížena hodnota kotelen v částce 675 tis. Kč
k 31. prosinci 2010 (k 31. prosinci 2009: 453 tis. Kč).
Skupina nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.
Část prostor budovy Skupiny na ulici Národní v Praze 1 byla v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2009
a k 31. prosinci 2008 vykazována jako investice do nemovitostí v pořizovací ceně 100 036 tis. Kč. Oprávky
k 31. prosinci 2009 činily 16 736 tis. Kč (k 31. prosinci 2008: 14 735 tis. Kč). Tato investice do nemovitostí byla
oceňována modelem pořizovací ceny.
V roce 2010 bylo zjištěno, že se o investici do nemovitostí nejedná a v konsolidované účetní závěrce
k 31. prosinci 2010 byla tato chyba retrospektivně opravena. Pořizovací cena a oprávky vztahující se k výše uvedené
investici do nemovitostí k 31. prosinci 2008 a 31. prosinci 2009 byly reklasifikovány do položky Stavby.
Chyba ve vykazování této položky představuje pouze nesprávnou klasifikaci v konsolidovaném výkazu finanční
pozice, nemá dopad na ocenění a tedy ani do nerozděleného zisku.
6.2. Nehmotná aktiva
Nehmotná aktiva v tis. Kč
Pořizovací hodnota
Stav k 1. 1. 2009
Nákupy
Přeúčtování
Úbytky
Stav k 31. 12. 2009
Nákupy
Přeúčtování
Úbytky
Stav k 31. 12. 2010
Oprávky, odpisy, opravné položky
Stav k 1. 1. 2009
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Stav k 31. 12. 2009
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Stav k 31. 12. 2010
Zůstatková hodnota 2009
Zůstatková hodnota 2010
Goodwill
Software
Nedokončený
DNM
Zálohy
na DNM
Celkem
171
0
0
0
171
0
0
0
171
271 393
0
80 918
-389
351 922
0
44 528
-68
396 382
58 461
37 955
-80 918
0
15 498
74 559
-44 528
0
45 529
0
0
0
0
0
279
0
0
279
330 025
37 955
0
-389
367 591
74 838
0
0
0
0
0
0
0
171
171
230 188
28 518
-389
258 317
45 177
-36
303 458
93 605
92 924
0
0
0
0
0
0
0
15 498
45 529
0
0
0
0
0
0
0
0
279
230 188
28 518
-389
258 317
45 177
-36
303 458
109 274
138 903
-68
442 361
V roce 2010 nebylo zjištěno žádné znehodnocení goodwillu.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
8 5
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek byl ke konci období testován na snížení hodnoty pomocí analýzy
možnosti budoucího využití a žádné snížení hodnoty nebylo identifikováno.
6.3. Zásoby
Zásoby oceňované
v pořizovací ceně
v tis. Kč
Hodnota zásob v pořizovací ceně
Stav k 31. 12. 2009
Stav k 31. 12. 2010
Opravné položky k 31. 12. 2009
Opravné položky k 31. 12. 2010
Zůstatková hodnota 2009
Zůstatková hodnota 2010
Materiál
Nedokonč.
výroba
Výrobky
168 091
335 869
-7 175
-7 362
160 916
328 507
0
0
0
0
0
0
787
418
0
0
787
418
Zboží Poskytnuté
zálohy na
zásoby
Celkem
363
1 231
0
0
363
1 231
169 302
337 563
-7 175
-7 362
162 127
330 201
61
45
0
0
61
45
Materiál představuje především uskladněný plyn v plynovém zásobníku.
Přebytky a manka při inventarizaci zásob v roce 2010 nebyly zjištěny.
Náklady na prodané zásoby jsou za rok 2010 ve výši 188 992 tis. Kč (2009: 280 264 tis. Kč).
6.4. Obchodní a jiné pohledávky
Druh pohledávky
31. prosince 2010 (tis. Kč)
Pohledávky z obchodního styku vůči třetím stranám
572 727
Pohledávky z obchodního styku vůči spřízněným stranám
130
Pohledávky z obchodního styku celkem
572 857
Opravné položky k pohledávkám
-169 314
Čistá hodnota pohledávek z obchodního styku - finanční
403 543
Nevyfakturované dodávky
4 378 610
Celkem obchodní a jiné pohledávky - finanční
4 782 153
Poskytnuté provozní zálohy krátkodobé
1 046 410
Jiné pohledávky - nefinanční
725 917
Celkem obchodní a jiné pohledávky - nefinanční
1 772 327
Celkem obchodní a jiné pohledávky
6 554 480
31. prosince 2009 (tis. Kč)
816 517
751
817 268
-230 049
587 219
3 317 196
3 904 415
132 432
577 561
709 993
4 614 408
Pohledávky a závazky z titulu daně z přidané hodnoty z přijatých a poskytnutých záloh jsou vzájemně započteny
a vykázány netto jako jiné pohledávky k 31. prosinci 2010 ve výši 717 113 tis. Kč (2009: 569 338 tis. Kč).
Závazky z titulu daně z přidané hodnoty byly v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2009 a 2008
vykazovány brutto v řádku Ostatní závazky v konsolidovaném výkazu finanční pozice. Hodnota těchto závazků byla
k 31. prosinci 2009 ve výši 144 582 tis. Kč (k 31. prosinci 2008: 109 010 tis. Kč). V roce 2010 byl závazek z titulu daně
z přidané hodnoty započten vůči řádku Pohledávky z obchodního styku a srovnatelné údaje za rok 2008 a 2009
upraveny.
Úprava ve vykazování této položky představuje pouze klasifikační úpravu v konsolidovaném výkazu finanční pozice
a nemá dopad na ocenění a tedy ani na nerozdělený zisk.
Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny. Pohledávky vůči spřízněným stranám jsou detailněji
uvedeny v poznámce 6.22.
Věková struktura obchodních a jiných pohledávek po splatnosti, u nichž nebylo k datu konsolidované účetní závěrky
shledáno snížení hodnoty, je následující:
Pohledávky po splatnosti
do 30 dnů po splatnosti
Celkem
8 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
31. prosince 2010 (tis. Kč)
11 088
11 088
2 0 1 0
31. prosince 2009 (tis. Kč)
17 573
17 573
VI.
Věková struktura obchodních a jiných pohledávek, u nichž bylo k datu konsolidované účetní závěrky shledáno snížení
hodnoty, je následující:
Pohledávky po splatnosti
do 6 měsíců
6 až 12 měsíců
Celkem
31. prosince 2010 (tis. Kč)
159 757
41 014
200 771
31. prosince 2009 (tis. Kč)
88 363
44 813
133 176
Změnu opravné položky k obchodním a jiným pohledávkám lze analyzovat následovně:
Opravné položky k pohledávkám
Počáteční zůstatek k 1. lednu
Tvorba nové opravné položky
Použití opravné položky
Konečný zůstatek k 31. prosinci
31. prosince 2010 (tis. Kč)
230 049
100 506
161 241
169 314
31. prosince 2009 (tis. Kč)
177 992
70 794
18 737
230 049
Následující tabulka uvádí náklady a výnosy vztahující se k obchodním a jiným pohledávkám:
Obchodní a jiné pohledávky
Změna opravné položky - z titulu odepsání
souvisejících pohledávek
Změna opravné položky - k stávajícím pohledávkám
Ztráta z odepsaných pohledávek
Celkem čistá ztráta z pohledávek
31. prosince 2010 (tis. Kč)
-161 231
31. prosince 2009 (tis. Kč)
-18 737
100 506
156 154
95 429
70 794
16 177
68 234
Skupina nemá žádné dlouhodobé pohledávky.
6.5. Základní kapitál
Základní kapitál Společnosti ve výši 1 439 907 tis. Kč je rozdělen na 950 338 ks akcií na majitele v nominální hodnotě
1 000 Kč a na 489 569 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000 Kč.
Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě.
Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě, mají omezenou převoditelnost a k jejich převodu musí majiteli
vyslovit souhlas valná hromada po projednání v představenstvu a dozorčí radě.
V průběhu roku 2010 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu.
Forma akcií
Na majitele
Na jméno
Počet kusů
950 338
489 569
2010
Nominální hodnota (Kč)
1 000
1 000
Počet kusů
950 338
489 569
2009
Nominální hodnota (Kč)
1 000
1 000
6.6. Zákonné rezervní fondy
Zákonné rezervní fondy Skupiny představují zdroj, který Skupina musí tvořit v souladu s obchodním zákoníkem.
Použití zákonného rezervního fondu je omezeno zákonem a stanovami Společnosti a Dceřiných společností a jeho
prostředky nesmějí být uvolněny pro distribuci akcionářům, ale mohou být použity výhradně k úhradě ztrát.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
8 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
6.7. Jiné závazky – dlouhodobé
Jiné závazky v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2009
z toho splatno do 5 let
z toho splatno po 5 letech
Stav k 31. 12. 2010
z toho splatno do 5 let
z toho splatno po 5 letech
Celkem k 31. 12. 2009
Celkem k 31. 12. 2010
Dlouhodobé přijaté zálohy
3 045
3 045
0
3 045
3 045
0
3 045
3 045
Jiné dlouhodobé závazky
6 539
6 539
0
5 540
5 540
0
6 539
5 540
Celkem
9 584
9 584
0
8 585
8 585
0
9 584
8 585
6.8. Odložený daňový závazek
Kompenzace odložené daňové pohledávky a závazku byla následující:
Odložená daňová pohledávka s očekávanou realizací za více než 12 měsíců
Odložená daňová pohledávka s očekávanou realizací do 12 měsíců
Odložený daňový závazek, který má být vyrovnán za více než 12 měsíců
Odložený daňový závazek, který má být vyrovnán do 12 měsíců
Čistý odložený daňový závazek
31. prosince 2010
(tis. Kč)
-2 024
-23 336
327 327
0
301 967
31. prosince 2009
(tis. Kč)
-2 568
-18 562
317 406
0
296 276
Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2010 a následující).
Odložený daňový závazek a odložená daňová pohledávka v tis. Kč
31. 12. 2010
Položka
Odložený daňový závazek z titulu rozdílných zůstatkových cen dlouhodobého majetku 326 622
Daňově neuznatelná část opravných položek k pohledávkám
-19 305
Daňově neuznatelná opravná položka k materiálu
-1 399
Ostatní
-3 951
Celkem
301 967
31. 12. 2009
316 773
-15 723
-1 363
-3 411
296 276
6.9. Závazky z obchodního styku a ostatní závazky – krátkodobé
Závazky z obchodního styku vůči třetím stranám
Závazky z obchodního styku vůči spřízněným stranám
Závazky z obchodního styku celkem
Ostatní závazky - finanční
Finanční závazky celkem
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení
Přijaté provozní zálohy krátkodobé
Ostatní závazky - nefinanční
Nefinanční závazky celkem
Celkem závazky z obchodního styku a jiné závazky
8 8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
31. prosince 2010
(tis. Kč)
1 786 673
21 008
1 807 681
1 251
1 808 932
41 090
16 829
4 292 812
7 264
4 357 995
6 166 927
31. prosince 2009
(tis. Kč)
1 380 840
6 696
1 387 536
1 094
1 388 630
38 144
13 347
3 084 946
5 945
3 142 382
4 531 012
VI.
Závazky z obchodního
styku krátkodobé
v tis. Kč
Účetní hodnota
Stav k 31. 12. 2009
Stav k 31. 12. 2010
Závazky
z obchodních
vztahů
Krátkodobé
přijaté
zálohy
Dohadné
účty pasivní
Celkem
1 343 666
13 623
3 084 946
4 292 812
43 870
1 794 057
4 472 482
6 100 492
Závazky z obchodního
styku krátkodobé – splatnost
v tis. Kč
Splatnost
Stav k 31. 12. 2009
z toho splatno do 6 měsíců
z toho splatno od 6 měsíců do 1 roku
Stav k 31. 12. 2010
z toho splatno do 6 měsíců
z toho splatno od 6 měsíců do 1 roku
Celkem k 31. 12. 2009
Celkem k 31. 12. 2010
Závazky
z obchodních
vztahů
Krátkodobé
přijaté
zálohy
Dohadné
účty pasivní
Celkem
1 343 666
1 340 737
2 929
13 623
13 623
0
1 343 666
13 623
3 084 946
3 084 946
0
4 292 812
4 292 812
0
3 084 946
4 292 812
43 870
43 870
0
1 794 057
1 794 057
0
43 870
1 794 057
4 472 482
4 469 553
2 929
6 100 492
6 100 492
0
4 472 482
6 100 492
Závazky vůči spřízněným stranám jsou detailněji uvedeny v poznámce 6.22.
Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Skupiny.
Závazky a pohledávky z titulu vkladu části podniku v rámci skupiny byly v roce 2006 eliminovány. V roce 2007 byly
tyto závazky a pohledávky vyrovnány a eliminační úprava nebyla zrušena. Hodnota těchto závazků a pohledávek
byla k 31. prosinci 2008 a 2009 ve výši 61 799 tis. Kč. V roce 2010 byla tato eliminace v konsolidované účetní závěrce
k 31. prosinci 2010 vyloučena. Hodnota řádků Závazky z obchodního styku a Pohledávky z obchodního styku byla
o výše uvedenou částku navýšena a srovnatelné údaje za rok 2008 a 2009 upraveny.
Úprava ve vykazování této položky představuje pouze klasifikační úpravu v konsolidovaném výkazu finanční pozice,
a nemá dopad na ocenění a tedy ani na nerozdělený zisk.
6.9.1. Deriváty
Reálná hodnota finančních derivátů je v úhrnu vykázána v položce jiné pohledávky, pokud je pro Skupinu celkově
kladná, nebo v položce jiné závazky, pokud je celkově záporná:
(tis. Kč)
Měnové forwardy
31. prosince 2010
Reálná hodnota
Nominální
Kladná
Záporná
hodnota
6 202
10 365
1 012 216
31. prosince 2009
Reálná hodnota
Nominální
Kladná
Záporná
hodnota
1 758
47 413
Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku
hospodaření.
Finanční náklady ze zajištění peněžních toků vykázané v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření
jsou za rok 2010 ve výši 10 200 tis. Kč (2009: náklady 3 516 tis. Kč) (poznámka 6.19.).
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
8 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
6.10. Bankovní úvěry a půjčky
Bankovní úvěry
(tis. Kč)
Jistina
ČSOB - dlouhodobý
ČSOB - krátkodobý
1 000 000
-
2010
Úroková
míra
plovoucí
-
Splatnost
Jistina
15. 10. 2014
-
1 000 000
-
2009
Úroková
míra
plovoucí
-
Splatnost
15. 10. 2014
-
Úroková míra dlouhodobého bankovního úvěru je stanovena jako 1M Pribor + 1,5 %. K tomuto úvěru nejsou sjednány
žádné záruky. Úvěr je splatný jednorázově k 15. říjnu 2014.
Smlouva obsahuje několik kovenantů týkajících se úrokového krytí, podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech
a likvidity. Skupina všechny ukazatele za rok 2010 splnila. Průměrná úroková míra v roce 2010 činila 2,64 %.
Tento úvěr byl v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2009 vykázán v řádku Ostatní závazky v části krátkodobé
závazky. V roce 2010 byl tento úvěr v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2010 vykázán na řádku Bankovní
úvěry v části Dlouhodobé závazky. Tato klasifikace byla upravena i pro srovnatelné období roku 2009 a nemá dopad
na ocenění a tedy ani na nerozdělený zisk Skupiny.
Kromě dlouhodobého úvěru využívala Skupina v roce 2010 další 4 úvěrové linky ke krytí výkyvů v peněžních tocích
z titulu sezónního charakteru prodeje plynu. Všechny krátkodobé linky jsou uzavírány vždy na období 12 měsíců
a po uplynutí této doby jsou pravidelně obnovovány na následujících 12 měsíců.
Všechny tyto krátkodobé bankovní půjčky nejsou ze strany Skupiny nijak zajištěny. Obdobné kovenanty jako
u dlouhodobého úvěru jsou rovněž plněny.
Průměrná úroková míra v roce 2010 činila 1,48 %.
Účetní a reálné hodnoty dlouhodobých a krátkodobých úvěrů mají následující strukturu:
(tis. Kč)
Bankovní úvěry - dlouhodobé
Bankovní úvěry - krátkodobé
Účetní hodnota
2010
2009
1 000 000
1 000 000
207 748
0
Reálná hodnota
2010
2009
1 000 000
1 000 000
207 748
0
6.11. Daňové závazky
Daňové závazky v tis. Kč
Účetní hodnota
Stav k 31. 12. 2009
Stav k 31. 12. 2010
Daň z příjmů
Ostatní daňové závazky
Celkem
62 304
33 525
136 016
259 581
198 320
293 106
Daňové závazky jsou v roce 2010 tvořeny DPH ve výši 251 248 tis. Kč, daní z příjmů fyzických osob ve výši
6 254 tis. Kč, ostatními daněmi a poplatky ve výši 2 079 tis. Kč a nedoplatkem daně z příjmů právnických osob
ve výši 33 525 tis. Kč.
V roce 2009 byly daňové závazky tvořeny DPH ve výši 107 853 tis. Kč, daní z příjmů fyzických osob ve výši
5 607 tis. Kč, ostatními daněmi a poplatky ve výši 22 556 tis. Kč a nedoplatkem daně z příjmů právnických osob
ve výši 62 304 tis. Kč.
Odhadovaná splatná daň z příjmů právnických osob
Záloha na daň z příjmů
Čistý daňový závazek daně z příjmů právnických osob
9 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
31. prosince 2010
(tis. Kč)
171 277
-137 752
33 525
31. prosince 2009
(tis. Kč)
169 557
-107 253
62 304
VI.
6.12. Rezervy
Rezervy v tis. Kč
Účetní hodnota
Stav k 1. 1. 2009
Tvorba rezerv
Čerpání rezerv
Stav k 31. 12. 2009
Tvorba rezerv
Čerpání rezerv
Stav k 31. 12. 2010
Zůstatková hodnota 2009
Zůstatková hodnota 2010
Ostatní rezervy
Celkem
12 480
14 946
-12 480
14 946
21 216
-14 946
21 216
14 946
21 216
12 480
14 946
-12 480
14 946
21 216
-14 946
21 216
14 946
21 216
Ostatní rezervy zahrnují rezervu na nevyčerpanou dovolenou a odměny zaměstnanců.
6.13. Tržby
Tržby v tis. Kč
Prodej zemního plynu a distribuce
z toho kategorie velkoodběratel*
z toho kategorie maloodběratel
z toho kategorie domácnost
Prodej tepla a CNG
Nevyužitá tolerance
Ostatní služby
z toho výnosy za opravy a údržbu majetku
z toho výnosy za služby v IT
z toho výnosy z pronájmu majetku
z toho výnosy z výstavby plynovodů
z toho výnosy z ostatních služeb
Prodej zboží a výrobků
Celkem
2010
12 768 020
7 082 455
2 139 155
3 546 410
85 762
5 227
121 686
26 374
10 220
15 995
15 793
53 304
20 523
13 001 218
2009
11 704 580
5 885 460
2 147 796
3 671 324
75 292
0
100 020
9 082
11 210
16 275
23 402
40 051
21 924
11 901 816
* Zahrnuje prodej zemního plynu zákazníkům kategorií velkoodběratel, střední odběratel a prodej na virtuálním bodě.
6.14. Nakoupený plyn, materiál a služby související s dodávkami plynu
Nakoupený plyn, materiál a služby související
s dodávkami plynu v tis. Kč
Náklady spojené s nákupem plynu
z toho operativní leasing
Distribuční poplatek
Celkem
P R A Ž S K Á
2010
2009
9 862 346
94 927
164 790
10 027 136
9 336 311
50 128
86 670
9 422 981
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
9 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
6.15. Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní výnosy v tis. Kč
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení
Výnosy z odepsaných pohledávek
Výnosy z odepsaných přeplatků
Náhrady soudních poplatků
Přijaté dary a příspěvky na investice
Ostatní
Celkem
2010
8 314
33 721
11 472
5 067
9 863
16 373
661
5 665
91 136
2009
1 738
26 596
12 041
2 560
2 174
16 748
564
6 268
68 689
6.16. Osobní náklady
Osobní náklady v tis. Kč
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Orgány společnosti
Celkem 2009
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Orgány společnosti
Celkem 2010
Celkem 2009
Celkem 2010
Počet Osobní náklady celkem
643
332 408
53
100 525
53
15 819
749
448 752
724
404 808
50
92 882
54
40 841
828
538 531
749
448 752
828
538 531
Členům představenstva, členům dozorčí rady a ostatním členům vedení Společnosti a dceřiných společností nebyly
poskytnuty v letech 2010 a 2009 žádné půjčky ani úvěry. Vedoucím pracovníkům a členům představenstva jsou
k dispozici služební vozidla.
Příspěvky do státních pojistných fondů v roce 2010 činily 119 381 tis. Kč (2009: 101 668 tis. Kč).
6.17. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v tis. Kč
Odpisy plynovodů a plynárenského zařízení
Odpisy budov a staveb (kromě budov regulačních stanic a plynovodů)
Odpisy dopravních prostředků
Odpisy nehmotného majetku
Odpisy výpočetní techniky
Odpisy ostatního majetku
Celkem
9 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
2010
201 098
24 029
14 707
45 177
24 582
26 995
336 588
2009
205 316
23 722
13 590
28 518
29 072
22 000
322 218
VI.
6.18. Ostatní provozní náklady
Ostatní provozní náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu a energie
Náklady na zboží
Služby
z toho náklady na opravy a údržbu majetku
z toho náklady na vymáhání pohledávek
z toho náklady na reklamu a propagaci
z toho splátky operativního leasingu (poznámka 6.23.)
z toho náklady na správu a údržbu informačních systémů
z toho náklady na jiné služby
Daně a poplatky
Opravné položky a odpis pohledávek
Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu
Ostatní provozní náklady
Celkem
2010
83 060
14 329
676 162
186 612
63 144
115 458
57 509
50 579
202 860
5 292
339 899
40 860
46 009
1 205 611
2009
75 868
13 567
519 229
155 921
46 763
42 027
55 169
49 386
169 963
5 456
73 146
23 367
37 874
748 507
Náklady na jiné služby tvoří především služby spojené s odečty plynoměrů, poštovné a služby spojené
s poradenstvím.
Nárůst na řádku opravné položky a odpis pohledávek se vztahuje k aktivům, u kterých Skupina došla k názoru, že
pravděpodobnost jejich vymahatelnosti je nízká.
Celková odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., za povinný audit účetních závěrek
za rok 2010 činila 2 700 tis. Kč (za rok 2009 odměna auditorské společnosti BDO Audit, s. r. o., činila 4 072 tis. Kč).
6.19. Finanční výnosy a náklady
Finanční náklady a výnosy v tis. Kč
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Čistý finanční náklad
2010
-1 749
31 014
-16 310
31 903
44 858
2009
-34
50 357
-6 945
15 883
59 261
Ostatní finanční výnosy a náklady představují především kurzové rozdíly a přecenění derivátů.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
9 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
V A
1
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
6.20. Daň z příjmů
Daňový náklad vykázaný v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku hospodaření zahrnuje:
Daň z příjmů v tis. Kč
Daň z příjmů - splatná
Daň z příjmů - odložená
Celkem
2010
171 343
5 691
177 034
2009
171 304
17 445
188 749
Odsouhlasení daňového základu a teoretické výše daně vypočtené z konsolidovaného účetního zisku vynásobeného
platnou daňovou sazbou:
Zisk před zdaněním
Daň při použití zákonné daňové sazby 19 % (2009: 20 %)
Příjmy, které nejsou předmětem daně
Náklady neodpočitatelné pro daňové účely
Vliv změny sazby na odloženou daň
Dary
Ostatní
Daň z příjmů celkem
2010 (tis. Kč)
939 630
178 530
-932
8 970
0
-2 070
-7 464
177 034
2009 (tis. Kč)
968 786
193 757
-698
9 776
-15 593
-2 410
3 917
188 749
6.21. Vyplacené dividendy
V roce 2010 byla schválena výplata dividend ve výši 475 168 tis. Kč (330 Kč na akcii), v roce 2009: 290 861 tis. Kč
(202 Kč na akcii).
Příjemce dividendy
Pražská plynárenská Holding a. s.
E.ON Czech Holding AG
Vlastníci s nekontrolními podíly
Dividendy celkem
2010 (tis. Kč)
234 482
238 523
2 163
475 168
2009 (tis. Kč)
146 005
143 531
1 325
290 861
6.22. Transakce a zůstatky se spřízněnými stranami
Všechny transakce a zůstatky se spřízněnými stranami probíhaly pouze se společnostmi ovládanými hlavními
vlastníky společnosti.
Skupina se podílela na následujících transakcích se spřízněnými stranami:
Výnosy
Výnosy za dodávku a distribuci zemního plynu
Tržby z poskytování služeb
Tržby z prodeje zboží
Jiné výnosy
Výnosy celkem
9 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
2010 (tis. Kč)
462 818
7 217
1
307
470 343
2009 (tis. Kč)
4 771
7 294
0
10
12 075
VI.
Náklady
Náklady na nákup plynu a distribuce
Nákup služeb
Nákup materiálu
Ostatní náklady
Náklady celkem
2010 (tis. Kč)
82 838
15 106
2
290
98 236
2009 (tis. Kč)
5 607
2 119
4
3
7 733
31. prosince 2010 (tis. Kč)
130
2 640
118 906
121 676
0
33 962
21 008
54 970
31. prosince 2009 (tis. Kč)
751
0
0
751
6 696
0
0
6 696
Skupina vykazovala následující zůstatky se spřízněnými stranami:
Pohledávky z obchodních vztahů
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné položky aktivní
Pohledávky celkem
Závazky z obchodního styku
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné položky pasivní
Závazky celkem
Transakce s vedením Skupiny jsou uvedeny v poznámce 6.16.
Dividendy vyplacené akcionářům v roce 2010 a 2009 jsou uvedeny v poznámce 6.21.
6.23. Smluvní a jiné budoucí závazky
Výdaje na pořízení dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv nasmlouvaných k 31. prosinci 2010, které však dosud
nebyly vynaloženy, jsou 612 583 tis. Kč (bez platné DPH). Tyto výdaje budou vynaloženy v průběhu následujících
5 let.
Výdaje na operativní leasing zaúčtované do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku hospodaření v průběhu
roku jsou vykázány v položce „Služby“ v poznámkách 6.14. a 6.18. Tyto výdaje představují především pronájem
zásobníku plynu a nemovitostí.
Skupina si na základě nezrušitelných smluv o operativním nájmu pronajímá zásobník plynu, movité a nemovité věci.
Smlouvy jsou uzavírány na dobu 1 až 10 let a většinu leasingových smluv lze na konci doby nájmu prodloužit.
Souhrn budoucích minimálních leasingových plateb v rámci nezrušitelných operativních leasingů je následující
(bez platné DPH):
2010 (tis. Kč)
166 403
252 821
253 237
672 461
Do 1 roku
1 až 5 let
Nad 5 let
Celkem
2009 (tis. Kč)
58 616
61 125
34
119 775
Souhrn budoucích minimálních leasingových plateb vyplývá ze smluv uzavřených na dobu neurčitou i určitou.
U smluv na dobu neurčitou, které mají výpovědní lhůtu 7 dní až 12 měsíců, jsou uvedeny pouze závazky splatné
do 1 roku.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
9 5
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
7. Další skutečnosti
7.1. Podmíněné závazky
Proti Skupině nejsou vedeny ani připravovány žádné soudní spory, které by významně ovlivnily výsledek
hospodaření.
Skupina neeviduje potenciální závazek vyplývající z možných významných budoucích nákladů, které souvisejí
s minulým obdobím a které mohou vzniknout jako následek poškození životního prostředí a újmy na zdraví
zaměstnanců.
Skupina si zajistila své finanční závazky vyplývající z působení na trhu s plynem u společnosti Komerční banka,
a. s., ve prospěch společnosti OTE, a. s., k 31. prosinci 2010 až do výše 320 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 0 Kč)
a u společnosti Citibank Europe plc, organizační složka ve prospěch společnosti OTE, a. s., k 31. prosinci 2010 až
do výše 16 200 tis. Kč (k 31. prosinci 2009: 16 200 tis. Kč). Tyto závazky nejsou zahrnuty v konsolidovaném výkazu
finanční pozice.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných významných potenciálních závazků Skupiny k 31. prosinci 2010.
7.2. Události po rozvahovém dni účetní závěrky
Po 31. prosinci 2010 nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na konsolidovanou účetní
závěrku.
7.3. Schválení účetní závěrky
Tato konsolidovaná účetní závěrka byla z pověření představenstva schválena a podepsána a nikdo už tuto
konsolidovanou účetní závěrku nemá právo měnit.
Tato konsolidovaná účetní závěrka bude dále schválena valnou hromadou.
V Praze dne 8. dubna 2011
Pavel Hurda
předseda představenstva
9 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
Dr. František Kotula
člen představenstva
2 0 1 0
VII.
ZPRÁVA AUDITORA
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
9 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
9 8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VII.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
9 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
1 0 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
VIII.
Z P R Á V A
DOZORČÍ RADY
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 0 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
VIII. Zpráva dozorčí rady
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010
Činnost dozorčí rady v roce 2010 vycházela z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a platných stanov
společnosti a byla zaměřena na kontrolu výkonu působnosti představenstva a podnikatelské činnosti společnosti.
V personálním složení dozorčí rady nedošlo v roce 2010 ke změně. Valnou hromadou byli za členy dozorčí rady
opětovně s účinností od 26. června 2010 zvoleni Magnus Alexander Brandau a Bc. Ondřej Pecha. Do dozorčí rady
byla zaměstnanci společnosti opětovně s účinností od 15. listopadu 2010 zvolena JUDr. Lubomíra Stojkovičová.
Předsedou dozorčí rady nadále zůstal Dipl. -Ing. Michael Fehn.
Pokud jde o personální složení představenstva, nedošlo v roce 2010 k žádné změně.
Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena ve smyslu stanov zejména na průběžné sledování
vývoje hospodaření společnosti a naplňování podnikatelského záměru, vývoje stavu pohledávek po lhůtě splatnosti,
plnění investičního plánu a rozvoje mzdové a sociální politiky společnosti.
Dozorčí rada neshledala při své kontrolní činnosti žádné nedostatky v práci představenstva, ani jiné aktivity,
které by byly v rozporu se zájmy akcionářů a vedly by v konečném důsledku ke znehodnocení akcií Pražské
plynárenské, a. s. Dozorčí rada rovněž nezaznamenala u jednotlivých členů představenstva žádné střety zájmů ani
porušení zásad etického jednání či nedodržování platných legislativních předpisů a norem. Dozorčí rada pozitivně
hodnotí spolupráci s představenstvem včetně účasti zástupců představenstva na jednáních dozorčí rady. Všechny
požadavky a doporučení dozorčí rady pro představenstvo byly vždy a ve stanoveném termínu představenstvem
respektovány a zabezpečeny.
Valná hromada rozhodla, že auditorem společnosti Pražská plynárenská, a. s., pro roky 2010 a 2011 bude společnost
PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.
Podle článku 24, odst. 3, písm. b) stanov společnosti přezkoumala dozorčí rada roční účetní závěrku k 31. 12. 2010
a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2010, obě ověřené auditorskou firmou PricewaterhouseCoopers Audit,
s. r. o, seznámila se s výroky auditora a přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku roku 2010. Při
přezkoumání roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky dozorčí rada neshledala žádné závady a ze strany
členů dozorčí rady nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dále dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a projednala zprávu představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku Pražské plynárenské, a. s.,
za rok 2010 schválit. Dozorčí rada doporučuje dále valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti za rok 2010 a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem
společnosti.
Na základě uvedených skutečností dozorčí rada vyslovuje poděkování členům představenstva a zaměstnancům
společnosti za práci v roce 2010.
V Praze dne 11. dubna 2011
Dipl. -Ing. Michael Fehn
předseda dozorčí rady Pražské plynárenské, a. s.
1 0 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
IX.
ÚDAJE O OSOBÁCH
O D P O V Ě D N Ý C H
ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU
A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ
Z Á V Ě R K Y
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 0 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
IX. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
a ověření účetní závěrky
Pavel Hurda, předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská, a. s.,
a Dr. František Kotula, člen představenstva společnosti Pražská plynárenská, a. s.,
prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly
ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti Pražská plynárenská, a. s., nebyly vynechány.
Pavel Hurda
předseda představenstva
Dr. František Kotula
člen představenstva
Účetní závěrku společnosti za rok 2010 ověřila firma PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., se sídlem Kateřinská
40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním č. 021.
Konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2010 ověřila firma PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.,
se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod
oprávněním č. 021.
1 0 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
X.
Z K R A T K Y
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 0 5
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
X. Zkratky
a. s.
AG
AV ČR
BOZP
BP, s. p.
CDU/CSU
CNG
CZK
Č. ú.
ČNB
ČPP
ČPU
ČR
ČSAV
ČSOB, a. s.
D
DHM
DIČ
DNM
DOM
DPH
ERÚ
EU
EUR
FAMU
FH
GmbH
hl. m. Praha
IAS/IFRS
IČ
IFRIC
ISE, a. s.
ISIN
IT
1 0 6
V Ý R O Č N Í
Akciová společnost
Aktiengesellschaft (německá zkratka pro akciovou společnost)
Akademie věd České republiky
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bytový podnik, s. p.
Křesanskodemokratická unie Německa / Křesanskosociální unie Bavorska
Stlačený zemní plyn
Koruna česká
Číslo účtu
Česká národní banka
Český plynárenský podnik
Česká plynárenská unie
Česká republika
Československá akademie věd
Československá obchodní banka, a. s.
Dělník
Dlouhodobý hmotný majetek
Daňové identifikační číslo
Dlouhodobý nehmotný majetek
Domácnost – fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související
s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti
Daň z přidané hodnoty
Energetický regulační úřad
Evropská unie
Euro – společná měnová jednotka Evropské unie
Filmová akademie múzických umění v Praze
Fachhochschule (německá zkratka pro vysokou odbornou školu)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (německá zkratka pro společnost s ručením
omezeným)
Hlavní město Praha
Mezinárodní účetní standardy
Identifikační číslo
Výbor pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (International Financial Reporting
Interpretations Committee)
Informační služby – energetika, a. s.
Identifikační číslo, pod kterým byla akcie vedena ve Středisku cenných papírů / Centrálním
depozitáři cenných papírů, a. s.
Informační technologie
Z P R Á VA
2 0 1 0
X.
Kč
kWh
MČ
MF ČR
Mil.
Mld.
MO
MP ČR
MPO ČR
MWh
o. z.
OKD
Koruna česká
Kilowatthodina
Městská část
Ministerstvo financí České republiky
Milion
Miliarda
Maloodběratel – konečný zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem
ani domácností
Ministerstvo průmyslu České republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Megawatthodina
Odštěpný závod
Ostravsko-karvinské doly
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 0 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
p. a.
Plc.
PP, a. s.
PPD, a. s.
PPH a. s.
PPSM, s. r. o.
PRE, a. s.
PRIBOR
PSČ
PVK, a. s.
RTG záření
s. p.
s. r. o.
Sb.
SIN
SO
SPŠ
THP
Tis.
UK
USD
VH
VO
VŠE
VŠCHT
ZOO hl. m. Prahy
ZP
ZTP/P
1 0 8
V Ý R O Č N Í
Per annum (ročně)
Public Limited Company (anglická zkratka pro společnost s ručením omezeným)
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská Holding a. s.
Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Pražská energetika, a. s.
Pražská mezibankovní nabídková sazba (Prague InterBank Offered Rate)
Poštovní směrovací číslo
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Rentgenové záření
Státní podnik
Společnost s ručením omezeným
Sbírka zákonů České republiky
Identifikační číslo, pod kterým byla akcie vedena ve Středisku cenných papírů
Střední odběratel – fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno
k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě dosahuje
alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4 200 MWh
Střední průmyslová škola
Technicko-hospodářský pracovník
Tisíc
Univerzita Karlova v Praze
Americký dolar
Výsledek hospodaření
Velkoodběratel – fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno
k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě přesahuje
4 200 MWh
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Zemní plyn
Osoby zvláš těžce postižené s průvodcem
Z P R Á VA
2 0 1 0
XI.
Z P R Á VA O V Z TA Z Í C H
M
E
Z
I
P R O P O J E N Ý M I
O S O B A M I
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 0 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
XI. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (propojené osoby) za rok 2010
zpracovaná představenstvem společnosti Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ: 60193492.
Tato zpráva je zpracována představenstvem ovládané osoby ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle § 66a citovaného zákona s přihlédnutím k ustanovení § 17 téhož zákona,
které se týká obchodního tajemství, a na základě skutečnosti, že nebyla uzavřena ovládací smlouva dle § 66a, odst.
7, obchodního zákoníku.
Úvod
Z přiloženého grafického vyjádření akcionářské struktury Pražské plynárenské, a. s., vyplývá základní provázanost
propojených osob. Z grafu je patrné, že ovládající osobu (Pražská plynárenská Holding a. s.) ovládá další osoba,
a tou je hl. m. Praha s podílem 51 % na základním kapitálu ovládající osoby.
Ze stanov společnosti PPH a. s. vyplývá, že o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná
hromada 100 % hlasů všech akcionářů (kterými byly k 31. prosinci 2010 hl. m. Praha a E.ON Czech Holding AG).
Akcionáři v tomto případě jednají ve shodě a splňují ustanovení § 66a, odst. 3, písm. c) obchodního zákoníku a jsou
rovněž ovládající osobou ve vztahu ke společnosti PPH a. s.
Představenstvo společnosti PP, a. s., z uvedených důvodů v této zprávě popisuje vztahy mezi:
PP, a. s., a PPH a. s. (osoba ovládaná a osoba ovládající osobu ovládanou přímo),
propojenými osobami, tj. PP, a. s., a osobami ovládajícími osobu ovládanou nepřímo,
propojenými osobami, tj. PP, a. s., a jejími dceřinými společnostmi.
1. Základní pojmy
1.1. Osoby ovládající osobu ovládanou nepřímo
Osoby jednající ve shodě:
Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstraße 2, D-80335, München, SRN
1.2. Osoba ovládající osobu ovládanou přímo
Ovládající osobou byla v roce 2010 společnost Pražská plynárenská Holding a. s. se sídlem U Plynárny 500,
140 00 Praha 4, IČ: 26442272.
V roce 2010 dosahoval podíl osoby ovládající osobu ovládanou přímo výše 50,20 % na základním kapitálu ovládané
osoby.
1.3. Ovládaná osoba
Je jí společnost Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492.
1 1 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
XI.
1.4. Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami
V tomto oddílu jsou vyjmenovány pouze osoby, které měly v roce 2010 vztah s ovládanou osobou ve smyslu § 66a,
odst. 9, obchodního zákoníku.
1.4.1. Organizace a společnosti, ve kterých mělo hl. m. Praha rozhodující majetkový podíl
Pro jejich velký počet jsou tyto osoby uvedeny až dále v jednotlivých kapitolách zprávy.
1.4.2. Dceřiné společnosti, ve kterých v roce 2010 byla PP, a. s., většinovým společníkem nebo akcionářem
Informační služby – energetika, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 141 00 Praha 4, IČ: 26420830
Měření dodávek plynu, a. s., se sídlem U Plynárny 500/44, 145 08 Praha 4, Michle, IČ: 29001498
Pragoplyn, a. s., se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 27933318
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08
Praha 4, IČ: 27403505
Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 1450/2a,
140 00 Praha 4, IČ: 47116471
Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 500,
145 08 Praha 4, Michle, IČ: 27436551
Prometheus, energetické služby, s. r. o., se sídlem U Plynárny 500, 140 00 Praha 4, IČ: 63072599
1.5. Propojené osoby
Jsou jimi všechny osoby uvedené v bodech 1.1. až 1.4.
2. Popis vztahů mezi propojenými osobami
2.1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami, platné v roce 2010
2.1.1. Smlouvy uzavřené mezi osobami uvedenými v bodě 1.1. a PP, a. s.
2.1.1.1. Smlouvy uzavřené mezi PP, a. s., a hl. m. Prahou nebo jí ovládanými osobami
a) smlouvy o odběru plynu
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1
Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9
Pražská strojírna, a. s., Mladoboleslavská 133, Praha 9
Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 102/219, Praha 5
Kolektory Praha, a. s., Pešlova 3, č. p. 341, Praha 9
Kongresové centrum Praha, a. s., 5. května 65, Praha 4
Obecní dům, a. s., nám. Republiky 1090/5, Praha 1
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Pražská teplárenská Holding, a. s., Partyzánská 1, Praha 7
Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9
AKROP, s. r. o., Ke Špejcharu 392, Tuchoměřice
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., Blanická 1008/28, Praha 2
Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 1
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja
Centrum sociálních služeb Praha, Chelčického 39, Praha 3
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Resslova 8, Praha 2
Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2
Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 19, Praha 9
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 1 1
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Dětský domov a Školní jídelna, Národních hrdinů 1, Praha 9 – Dolní Počernice
Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9 – Klánovice
Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5 – Zbraslav
Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru 1450/7, Praha 2
Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 566/34, Praha 8
Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919/38, Praha 6
Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, Praha 1
Domov mládeže, Studentská 10, Praha 6 – Dejvice
Domov mládeže, Neklanova 32, Praha 2
Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 1698/11, Praha 8
Domov pro seniory Elišky Turkyňové, Šolínova 3, Praha 6
Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4
Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4
Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 1027/19, Praha 8
Domov pro seniory Krč, Sulická 1085, Praha 4
Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, Praha 10
Dům dětí a mládeže – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 316/7, Praha 8 – Karlín
Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, Praha 2
Dům dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 11, Praha 5
Dům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol, Rohová 540, Praha 6 – Suchdol
Dům dětí a mládeže Praha 12 – Modřany, Hermannova 2016/24, Praha 4 – Modřany
Galerie hlavního města Prahy, Mickiewiczova 234/3, Praha 6
Gymnázium, Botičská 1, Praha 2
Gymnázium, Sladkovského nám. 8, Praha 3
Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4
Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5
Gymnázium, Arabská 14, Praha 6
Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6
Gymnázium, U Libeňského zámku 1, Praha 8 – Libeň
Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8
Gymnázium, Českolipská 373, Praha 9
Gymnázium, Omská 1300, Praha 10
Gymnázium, Voděradská 2, Praha 10
Gymnázium a Sportovní gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45/621, Praha 5 – Smíchov
Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2/118, Praha 6 – Hradčany
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Hellichova 3, Praha 1
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5
Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha 4
Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1
Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 1595/62, Praha 2 – Nové Město
Hotelová škola Radlická, Radlická 115, Praha 5 – Jinonice
Hudební divadlo v Karlíně, Křižíkova 283/10, Praha 8
Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského náměstí 9, Praha 3
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (Štefánikova hvězdárna, Planetárium Praha, Hvězdárna Ďáblice),
Petřín 205, Praha 1
Integrovaná střední škola, Náhorní 1, Praha 8
Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, Praha 2
Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8
Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10
Mateřská škola speciální, Na Lysinách 6, Praha 4 – Hodkovičky
Mateřská škola speciální, Drahaňská 7, Praha 8
Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
1 1 2
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
XI.
Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, Praha 1
Městská nemocnice následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1
Minor, Vodičkova 6, Praha 1
Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, Praha 1
Národní kulturní památka Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b, Praha 2
Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1
Obchodní akademie, Kubelíkova 37, Praha 3
Obchodní akademie, Hovorčovická 1281, Praha 8
Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, Praha 10
Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2
Obchodní akademie, Svatoslavova 333, Praha 4
Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6, Praha 2
Palata – Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 5, Praha 5
Pohřební ústav hl. m. Prahy, Staroměstské nám. 608/10, Praha 1 – Staré Město
Pražská informační služba, Arbesovo nám. 4/70, Praha 5
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1
Servisní základna města Prahy (SEZAM), Rajmonova 1199, Praha 8 – Kobylisy
Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 294/212, Praha 10 – Strašnice
Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Drtinova 3, Praha 5
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Weilova 4, Praha 10
Střední odborná škola civilního letectví, K Letišti 278, Praha 6
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Lipí 1911, Praha 9
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9
Střední odborné učiliště, Ohradní 57, Praha 4
Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým Mostem 3, Praha 9
Střední odborné učiliště obchodní, Belgická 29, Praha 2
Střední odborné učiliště Praha-Radotín, Pod Klapicí 11/15, Praha 5 – Radotín
Střední odborné učiliště služeb, Novovysočanská 501/5, Praha 9
Střední průmyslová škola, Na Třebešíně 2299, Praha 10
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2
Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10
Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1
Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17, Praha 1
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Betlémská 4, Praha 1 – Staré Město
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Poděbradská 1, Praha 9
Střední škola Aloyse Klara, Vídeňská 28, Praha 4
Střední škola dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 1, Praha 5 – Velká Chuchle
Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10
Střední škola technická, Zelený pruh 1294, Praha 4
Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1, Praha 5
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Chotouňská 476, Praha 10 – Malešice
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Obecní dům, nám. Republiky 660/5, Praha 1
Technická správa komunikací, Řásnovka 770/8, Praha 1 – Staré Město
Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy, Bolzanova 1615/1, Praha 1 – Nové Město
Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Masná 18, Praha 1
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Hollarovo náměstí 2, Praha 3
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Novovysočanská 48, Praha 9 – Vysočany
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií,
Podskalská 10, Praha 2
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední pedagogická škola a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 1 3
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1, Praha 3
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 6, Praha 1
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4
Základní škola, Boleslavova 1, Praha 4
Základní škola, Vachkova 941, Praha 10 – Uhříněves
Základní a střední škola waldorfská, Křejpského 1501, Praha 4
Základní škola a Mateřská škola, Za Invalidovnou 3, Praha 8
Základní škola a Střední škola, Kupeckého 576, Praha 4
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Moskevská 29, Praha 10
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Pod Radnicí 5, Praha 5 – Košíře
Základní škola praktická, Vokovická 3, Praha 6
Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola při UK, Josefská 4, Praha 1
Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, Praha 5
Základní škola pro zdravotně postižené, nám. Míru 19, Praha 2
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 19, Praha 5
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, Praha 6 – Řepy
Základní škola speciální a Základní škola praktická, Starostrašnická 45, Praha 10
Základní škola speciální, Rooseveltova 8, Praha 6
Základní škola Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 – Hloubětín
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99, Praha 6 – Veleslavín
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2
Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, Praha 6
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Zderazská 60, Praha 5 – Radotín
Základní umělecká škola Praha 1, Biskupská 12, Praha 1
Základní umělecká škola Praha 1, U Půjčovny 4, Praha 1
Základní umělecká škola Praha 3, Štítného 5, Praha 3
Základní umělecká škola Praha 4 – Spořilov, Dunická 3136, Praha 4 – Spořilov
Základní umělecká škola Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129, Praha 4 – Nusle
Základní umělecká škola Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72, Praha 5 – Stodůlky
Základní umělecká škola Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18, Praha 5 – Košíře
Základní umělecká škola Praha 6 – Petřiny, Nad Alejí 28, Praha 6
Základní umělecká škola Praha 8 – Kobylisy, Klapkova 25, Praha 8
Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 100/1, Praha 9
Základní umělecká škola Praha 10, Olešská 2295, Praha 10
Základní umělecká škola Praha 10 – Vršovice, Bajkalská 11, Praha 10
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby, Korunní 98, Praha 10
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 3/120, Praha 7
Dluhy za odběr plynu
Společnost
Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4
Dluh k 31. 12. 2010
123 311 Kč
Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9
59 815 Kč
Dům dětí a mládeže – Dům UM,
Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10
Hotelová škola Radlická, Radlická 115,
Praha 5 – Jinonice
Základní škola speciální a Základní škola praktická,
Starostrašnická 45, Praha 10
15 444 Kč
5 593 Kč
20 772 Kč
Poznámka
částka 123 311 Kč byla
uhrazena dne 12. 1. 2011
částka 59 815 Kč byla
uhrazena dne 12. 1. 2011
částka 15 444 Kč byla
uhrazena dne 15. 1. 2011
částka 5 593 Kč byla
uhrazena dne 13. 1. 2011
částka 20 772 Kč byla
uhrazena dne 12. 1. 2011
Vůči žádné další organizaci ovládané hl. m. Prahou nemá PP, a. s., pohledávky po splatnosti za odebraný zemní
plyn.
1 1 4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
XI.
b) ostatní smlouvy
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9: smlouva o nájmu pozemku
a smlouva na přeložku tramvajové tratě
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1: smlouva o nájmu nebytových prostor
Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola, V Pevnosti 4, Praha 2: smlouva o pronájmu osobního automobilu
na rok 2010
Kolektory Praha, a. s., Pešlova 3, č. p. 341, Praha 9: smlouva o prodeji a nájmu stlačeného zemního plynu, smlouvy
o nájmu automobilů
Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, Praha 1: smlouva o propagaci PP, a. s., při výstavě
Obecní dům, a. s., nám. Republiky 1090/5, Praha 1: smlouva o propagaci
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10: smlouva o pronájmu garážových stání, smlouva na pronájem
výkladních skříní v Paláci Adria
Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9: smlouva o propagaci, smlouva o propagaci PP, a. s., na vozech
Pražských služeb, a. s.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Obecní dům, nám. Republiky 660/5, Praha 1: smlouva na slevy
pro zákazníky PP, a. s., smlouva o spolupráci v rámci benefitů pro zaměstnance, smlouva o propagaci
Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 6 a 7/57, Praha 5: smlouva na slevy pro zákazníky PP, a. s.
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., Blanická 1008/28, Praha 2: smlouva o pronájmu nebytových prostor, smlouva
na ostrahu objektu, smlouva o pronájmu parkovacích stání v garážích, smlouva o poskytování spojových
služeb
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 3/120, Praha 7: rámcová smlouva na nákup a prodej
stlačeného zemního plynu – karta CNG
2.1.1.2. Smlouvy uzavřené mezi PP, a. s., a společností E.ON Czech Holding AG
Se společností E.ON Czech Holding AG je uzavřena smlouva o nájmu osobního automobilu.
2.1.2. Smlouvy uzavřené mezi osobou uvedenou v bodě 1.2. a PP, a. s.
Smlouvy mezi PP, a. s., a PPH a. s.
a) Smlouva o poskytování služeb
b) Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor a o nájmu a pronájmu věcí movitých
c) Smlouva o úhradě nákladů spojených s provozováním telefonní linky
2.1.3. Smlouvy mezi PP, a. s., a dceřinými společnostmi, ve kterých je PP, a. s.,
většinovým společníkem nebo akcionářem
Informační služby – energetika, a. s.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 34 smluv a dodatků ke smlouvám – kupní smlouvy na vozy a nábytek, smlouvy
o pronájmu nebytových prostor a vozidla, nájmu dopravního prostředku, poskytování služeb, na implementaci
norem, dodatky k licenční smlouvě, ke smlouvám o poskytování účetních a finančních služeb, o dílo, o poskytování
služeb, úhradě nákladů spojených s provozováním telefonních linek, sdružení finančních prostředků, technické
podpoře, poskytování telekomunikačních služeb, poskytování účetních a finančních služeb, pronájmu a nájmu
nebytových prostor, zajištění služeb podatelny. V průběhu roku 2010 bylo ukončeno 7 smluv. Z předchozích období
zůstává v platnosti 95 smluv a dodatků ke smlouvám.
Měření dodávek plynu, a. s.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 22 smluv a dodatků ke smlouvám – smlouva o provedení obchodních služeb
v terénu, o poskytnutí telefonních linek, o poskytování služeb závodního stravování, o zajištění služeb podatelny,
o poskytování účetních a finančních služeb, o sdružených službách dodávky a odběru ZP, kupní smlouvy na nábytek,
automobil a věci movité, smlouvy o provádění průzkumu trhu, o poskytnutí služeb (marketingové činnosti),
o provedení služeb změny dodavatele a převodu plynoměru, o spolupráci – Pomoc 24, o nájmu dopravních
prostředků, nebytových prostor, výpočetní techniky, dodatek ke smlouvě na zajištění personální a mzdové agendy.
V průběhu roku 2010 byla ukončena 1 smlouva. Z předchozích období zůstávají v platnosti 2 smlouvy.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 1 5
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 13 smluv a dodatků ke smlouvám – rámcová smlouva a smlouvy o nájmu vozidla,
smlouva o spolupráci, dodatky ke smlouvám o poskytování služeb, zajištění kompletní personální a mzdové agendy,
poskytování účetních a finančních služeb, sdružování finančních prostředků v rámci koncernu PP, a. s., nájmu
nebytových prostor, pozemků, parkovacích stání, movitých věcí, motorových vozidel a mechanizmů. V průběhu
roku 2010 bylo ukončeno celkem 11 smluv a dodatků. Z předchozích období zůstává v platnosti 43 smluv a dodatků
ke smlouvám.
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 12 smluv a dodatků – smlouva o zajištění skenování smluv, dodatky ke smlouvám
o distribuci plynu, poskytování služeb, použití telefonní ústředny HARIS, sdružování finančních prostředků v rámci
koncernu PP, a. s., nájmu movitých věcí, nájmu výpočetní a kopírovací techniky, pronájmu motorových vozidel
a mechanizmů, pozemků a nebytových prostor. V průběhu roku 2010 nebyly ukončeny žádné smlouvy. Z předchozích
období zůstává v platnosti 69 smluv a dodatků.
Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 33 smluv a dodatků ke smlouvám – kupní smlouva, smlouvy na projektovou
dokumentaci rekonstrukce kuchyně, opravu oken a dveří, výměnu žlabu, výměnu ocel. oken a topný kabel do žlabu,
mytí oken, modernizaci výtahu, dodávku a montáž klimatizačních jednotek, rekonstrukci části objektu, o spolupráci –
PP Pomoc 24, provádění mytí vozidel na mycím zařízení PP, a. s., dodatky ke smlouvám na projektovou dokumentaci
rekonstrukce kuchyně, mytí oken, rekonstrukci části objektu, poskytování účetních a finančních služeb, zpracovávání
a zajišování kompletní personální a mzdové agendy, úhradě nákladů spojených s provozováním telefonních linek,
poskytování služeb na užívání programů, o výkonu činnosti (komplexní smlouva), na provádění převzetí a likvidaci
nosičů dat, provádění úklidu, zajištění úklidových a zahradnických prací, zajištění likvidace odpadů, o servisu
kogenerační jednotky a absorpční chladicí jednotky. V průběhu roku 2010 bylo ukončeno 12 smluv a dodatků.
Z předchozích účetních období je v platnosti 207 smluv a dodatků ke smlouvám.
Prometheus, energetické služby, s. r. o.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 17 smluv a dodatků ke smlouvám – kupní smlouvy na věci movité, smlouva
o vkladu části podniku, smlouva o dílo na dodávku a montáž infrazářičů, dodatky ke smlouvám o zajištění personální
a mzdové agendy, úhradě nákladů spojených s provozováním telefonních linek, poskytování účetních a finančních
služeb, sdružování finančních prostředků v rámci koncernu PP, a. s., poskytování služeb, nájmu nebytových prostor,
parkovacích stání, dopravního prostředku a výpočetní techniky. V průběhu roku 2010 bylo ukončeno celkem
54 smluv a dodatků. Z předchozích účetních období je v platnosti 30 smluv a dodatků ke smlouvám.
Pragoplyn, a. s.
V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 35 smluv a dodatků ke smlouvám – rámcová smlouva o koupi a prodeji ZP,
mandátní smlouva, smlouvy o dodávce plynu, o záměně účastníka smlouvy a o postoupení práv a převzetí závazků,
dodatky k mandátním smlouvám, ke smlouvám o dodávce plynu, o poskytování účetních a finančních služeb,
o poskytnutí a zajištění provozu – telekomunikace, o poskytnutí práv na užívání programů a služeb IT, o zajištění
a zpracování kompletní personální a mzdové agendy, o sdružování finančních prostředků v rámci koncernu
PP, a. s., o pronájmu nebytových prostor, věcí movitých, motorových vozidel, parkovacího stání a výpočetní
a kopírovací techniky. V průběhu roku 2010 bylo ukončeno celkem 7 smluv a dodatků. Z předchozích období zůstává
v platnosti 30 smluv a dodatků.
Všechna plnění vyplývající ze smluv uvedených v oddílu 2.1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami platné
v roce 2010 byla v roce 2010 poskytována a závazky vyplývající ze smluv byly řádně hrazeny. Vyčíslení plnění
z transakcí uskutečněných v roce 2010 s propojenými osobami na základě platných smluv je uvedeno v příloze účetní
závěrky k 31. prosinci 2010. Z těchto smluv nevznikla ovládané osobě žádná újma.
2.2. Jiné právní úkony
S hl. m. Prahou je uzavřeno „Memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře při přípravě mládeže na povolání
v oborech vzdělání s výučním listem v hlavním městě Praze“.
1 1 6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
XI.
S Nadačním fondem Galerie Smečky jsou uzavřeny darovací smlouvy za nájemné, podnájem a služby, v roce 2010
z nich vyplývalo plnění ve výši 751 tis. Kč.
PP, a. s., podepsala ručitelské prohlášení za závazky společnosti Pragoplyn, a. s., vůči SPP CZ, a. s., platné je též
ručitelské prohlášení pro společnost Energie Bohemia, a. s., vyplývající ze Smlouvy o nákupu a prodeji zemního
plynu. Byly podepsány záruky PP, a. s., za společnost Pragoplyn, a. s., ve prospěch společností E.ON Ruhrgas
AG, Electrabel SA/NV a ENOI S.p.A., Teplárny Brno, a. s., dále je v platnosti záruka za společnost Pragoplyn, a. s.,
ve prospěch společnosti StatoilASA. Společnosti Pragoplyn, a. s., byla v roce 2010 pověřena, aby se svým jménem
a na vlastní účet na místo PP, a. s., účastnila výběrového řízení na dodávku ZP vyhlášenou zadavatelem Vojenská
lázeňská a rekreační zařízení.
Společnost na základě prohlášení ručitele ručila k 31. prosinci 2010 za veškeré peněžité závazky společnosti Měření
dodávek plynu, a. s., vůči věřiteli společnosti Citibank Europe plc, organizační složka.
Z těchto vztahů nevznikla ovládané osobě žádná újma.
2.3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob uskutečněna
ovládanou osobou
Všechna ostatní opatření vyplývala z uplatňování akcionářských práv na zasedání řádné valné hromady společnosti
PP, a. s., konané dne 24. června 2010, a nevznikla z nich ovládané osobě žádná újma.
2.4. Další skutečnosti
2.4.1. Spolupráce PP, a. s., a PRE, a. s.
V roce 2010 pokračovala spolupráce mezi Pražskou plynárenskou, a. s., a Pražskou energetikou, a. s., v rámci
projektu „Spolu pro Prahu“, pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. Konkrétně se spolupráce týkala společné obchodní
kanceláře, zákaznické linky a společných odečtů.
2.4.2. Další vztahy s E.ON
2.4.2.1. Vztahy se členy skupiny E.ON
Se společností E.ON Energie, a. s., je uzavřena Rámcová smlouva o převodu přebytku elektrické energie, se
společností E.ON Distribuce, a. s., roční smlouva o distribuci zemního plynu a se společností E.ON Česká republika,
s. r. o., jsou uzavřeny smlouvy o pronájmu nebytových prostor, smlouva na zajištění služeb podatelny, o nájmu bytu,
smlouva podnájemní na parkovací místo.
2.4.2.2. Spolupráce v rámci České plynárenské unie
Česká plynárenská unie byla v roce 1994 založena českými plynárenskými distribučními společnostmi a státním
podnikem Český plynárenský podnik, o. z. Transgas, jako nezávislá a dobrovolná profesní organizace právnických
osob. Věnuje se rozvoji podnikatelského prostředí v oblasti plynárenství. Členy unie jsou plynárenské společnosti,
jejichž akcionáři jsou mj. společnosti ze skupiny RWE a E.ON. PP, a. s., je členem a podílí se na spolupráci zejména
v rámci pracovních skupin. Členem prezidia ČPU je předseda dozorčí rady PP, a. s., Dipl. -Ing. Michael Fehn, členem
dozorčí komise je obchodní ředitel PP, a. s., Ing. Josef Hais.
2.4.3. Členové orgánů PP, a. s.
V představenstvu a dozorčí radě společnosti PP, a. s., působily během roku 2010 osoby, které byly zároveň
členy orgánů či v zaměstnaneckém poměru propojených, popř. jiných společností. Jedná se o:
a) členy představenstva
Eckart Baum – místopředseda představenstva PP, a. s., místopředseda dozorčí rady Teplárna Kyjov, a. s., jednatel
Ško-Energo Fin, s. r. o., předseda představenstva Pragoplyn, a. s., předseda dozorčí rady Pražská plynárenská
Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., prokurista E.ON Česká republika, s. r. o.
Ing. Milan Fafejta – člen představenstva PP, a. s., generální ředitel PP, a. s., člen představenstva PPH a. s.,
místopředseda dozorčí rady Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 1 7
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Pavel Hurda – předseda představenstva PP, a. s., zastupitel hl. m. Prahy, člen Zastupitelstva MČ Praha 3,
místopředseda představenstva Pražská strojírna, a. s., předseda dozorčí rady Pragoplyn, a. s.
Dr. František Kotula – člen představenstva PP, a. s., místopředseda představenstva PPH a. s., člen dozorčí rady
Pragoplyn, a. s., člen dozorčí rady Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
b) členy dozorčí rady
Magnus Alexander Brandau – člen dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s., prokurista E.ON Česká
republika, s. r. o., předseda dozorčí rady Jihočeské plynárenské, a. s.
Dipl. -Ing. Michael Fehn – předseda dozorčí rady PP, a. s., místopředseda dozorčí rady PPH a. s., předseda
představenstva E.ON Czech Holding AG, jednatel E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH, jednatel E.ON Česká
republika, s. r. o., předseda dozorčí rady E.ON Energie, a. s., místopředseda dozorčí rady E.ON Distribuce, a. s.,
předseda dozorčí rady E.ON Trend, s. r. o., člen dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a. s.
RNDr. Lubomír Habrnál – místopředseda dozorčí rady PP, a. s., zastupitel hl. m. Prahy (do 16. října 2010)
Karel Dietrich-Nespesny – člen dozorčí rady PP, a. s., jednatel E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH, člen
představenstva E.ON Czech Holding AG, člen dozorčí rady E.ON Distribuce, a. s., člen dozorčí rady E.ON Energie,
a. s., jednatel E.ON Česká republika, s. r. o., jednatel E.ON Servisní, s. r. o., předseda představenstva Teplárna
Kyjov, a. s.
Bc. Ondřej Pecha – člen dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s., člen Zastupitelstva a Rady hl. m. Prahy,
člen Zastupitelstva a Rady MČ Praha 3, člen dozorčí rady Trade Centre Praha, a. s.
Lorenz Pronnet – člen dozorčí rady PP, a. s., člen dozorčí rady PPH a. s., jednatel E.ON Czech Holding Verwaltungs
GmbH, místopředseda představenstva E.ON Czech Holding AG, předseda dozorčí rady E.ON Distribuce, a. s.,
místopředseda dozorčí rady E.ON Energie, a. s., jednatel E.ON Česká republika, s. r. o., člen dozorčí rady Teplárna
Otrokovice, a. s., člen dozorčí rady Energetika Malenovice, a. s., člen dozorčí rady Informační služby – energetika,
a. s., člen dozorčí rady Teplárna České Budějovice, a. s., (do 29. prosince 2010)
Ing. Marta Ptáčková – členka dozorčí rady PP, a. s., členka představenstva Pragoplyn, a. s., (do 16. listopadu 2010),
členka dozorčí rady Pragoplyn, a. s., (od 16. listopadu 2010)
Představenstvo společnosti PP, a. s., si není vědomo, že by některý člen orgánů společnosti ovlivňoval rozhodnutí
představenstva či dozorčí rady ve prospěch ovládající osoby či osoby ovládané stejnou ovládající osobou.
3. Zkratky
a. s.
CNG
č. p.
ČPU
hl. m. Praha
IČ
MČ
o. z.
PP, a. s.
PPH a. s.
PRE, a. s.
s. r. o.
Sb.
SRN
ZP
1 1 8
V Ý R O Č N Í
Akciová společnost
Compressed natural gas – stlačený zemní plyn
Číslo popisné
Česká plynárenská unie
Hlavní město Praha
Identifikační číslo
Městská část
Odštěpný závod
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská Holding a. s.
Pražská energetika, a. s.
Společnost s ručením omezeným
Sbírka zákonů České republiky
Spolková republika Německo
Zemní plyn
Z P R Á VA
2 0 1 0
XI.
4. Grafické vyjádření vztahu Pražské plynárenské, a. s.,
a propojených osob k 31. prosinci 2010
Hlavní město Praha
51 %
49 %
E.ON Czech
Holding AG
Pražská plynárenská Holding a. s.
50,20 %
Pražská plynárenská, a. s.
49,35 %
Pražská plynárenská
Distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská
Servis distribuce, a. s.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
0,45 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
ostatní
akcionáři
Prometheus,
energetické služby, s. r. o.
Pražská plynárenská
Správa majetku, s. r. o.,
člen koncernu
Pražská plynárenská, a. s.
Pragoplyn, a. s.
Informační služby – energetika, a. s.
100 %
Měření dodávek plynu, a. s.
V Praze dne 25. února 2011
Pavel Hurda
předseda představenstva
Pražská plynárenská, a. s.
Dr. František Kotula
člen představenstva
Pražská plynárenská, a. s.
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á ,
A .
S .
1 1 9
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)
Dozorčí rada po přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 konstatuje, že zpráva byla
vypracována představenstvem společnosti Pražská plynárenská, a. s., v souladu s § 66a zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dozorčí rada si není vědoma, že by některý člen orgánů společnosti
ovlivňoval rozhodnutí představenstva či dozorčí rady ve prospěch ovládající osoby či osoby ovládané stejnou
ovládající osobou.
V Praze dne 22. března 2011
Dipl. -Ing. Michael Fehn
předseda dozorčí rady
Pražská plynárenská, a. s.
1 2 0
V Ý R O Č N Í
Z P R Á VA
2 0 1 0
V Ý R O Č N Í
Z
2
P
R
Á
0
1
V A
0
P R A Ž S K Á
P LY N Á R E N S K Á
A. S.
Ing.
Milan
Jadlovský
Digitálně podepsal Ing.
Milan Jadlovský
DN: c=CZ, cn=Ing. Milan
Jadlovský, o=Pražská
plynárenská, a.s.,
serialNumber=ICA 10321922
Datum: 2014.08.01
11:10:13 +02'00'

Podobné dokumenty