Pozvánka řádnou na valnou hromadu Představenstvo

Transkript

Pozvánka řádnou na valnou hromadu Představenstvo
Pozvánka řádnou na valnou hromadu
Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice,
326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl B, vložka 1573 (dále jen „Společnost“) svolává tímto řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 30. 6. 2014 od 10h v sídle společnosti T auto, a.s.
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a
osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Projednání zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2013.
3. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti
v roce 2013 a stanovisko dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce
Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrh předsedy představenstva
na úhradu ztráty.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2013.
6. Ukončení, závěr.
Ad 2)
Akcionářům Společnosti bude předložena zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
Společnosti.
Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské
činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.
Ad 3)
Akcionářům Společnosti bude v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK ve spojení s ust. § 449
odst. 1 ZOK předneseno vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013,
jakož i k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní
činnosti v roce 2012 a stanovisko dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce
Společnosti a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
Ad 4)
Akcionářům Společnosti bude v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předložena zpráva
představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a návrh na vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2013.
Ad 5)
Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s ust. § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK řádnou
účetní závěrku Společnosti. Účetní závěrka za rok 2013 je k dispozici všem akcionářům
zdarma v sídle Společnosti.
Valná hromada dále rozhodne o vypořádání hospodářského výsledku, a to tak, že ztráta
vykázaná za rok 2013 se převádí na účet neuhrazených ztrát z minulých let.
Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrka za rok 2013 zpracovanou ke
dni 31. 12. 2013 a souhlasí s převedením ztráty za účetní období roku 2013 na účet
neuhrazených zrát z minulých let.
Veškeré podklady byly akcionářům zaslány spolu s pozvánkou na valnou hromadu, jakož
jsou dostupné i v sídle Společnosti zdarma k nahlédnutí.
V Praze dne 28. 5. 2014
--------------------------------T auto, a.s.,
JUDr. Ondřej Kuchař,
Předseda představenstva
-------------------------------T auto, a.s.
Mgr. Martin Svoboda
člen představenstva
--------------------------------T auto, a.s.,
Ing. Pavel Benýr,
člen představenstva