číslo 2/2008

Transkript

číslo 2/2008
PoIyÍunkČ
dn
u ím* S i I n i Č noÍk r u h* U s n e s e nZí 0 * Z e m ě n e z e m *ě Z v o l s k ýb ě h* | \ / 0 r e n a
7
7-,,VOLSKE
NOVII{Y
ples
iluolslÚsportouní
Máme za sebou uŽ páty sousedsky tanečni večer.Letošní ples byl zasvěcen
sportu' jeho historii ve Zvoli' vyznamnym sportovnim událostem a osobnostem.
Některé z nich na ples zavíta|y'a proto v sále nebyla nouze o byvaléi současné
|igove hráče. trenéry. funkcionáŤe' mistry republiky, o evropské či dokonce
světovéŠampionyv rriznyclr sportovních odvětvích a věkovych kategoriích.
o uvod a první predtančeni se postaraly děti z tanečníhokrouŽku Pavlíny
Landovské a Tomáše VaŠičkaa i ony byly sty|ově oblečeny - v modrobílych
PetŤíčka.dra p1rle cementu, pŤehoz na
postel od pana Sebka. ponorny mixer od
firmy LG centrunl. krasny dort ve tvaru
fotbaloveho ltiisle z cukrarny Áa. ale take
uklid ce|eho dtrntu llrntou EliŠka'p lročni
permanentku dtr tltness centra od paní
květinu od
Cirkovske. krasntru rx.ktrit.rrc.ru
paní Jirkclrskc'.L ntant b1ltl 1n|g sportovní
vybal'enr Legea. rn".-|*tr\
J zinrni bunda
v ě n o r ' a n a S r X ) l e Č n ( ) \lt{l S t l s p O r t . D á l e
zvolskych fotbalovych dresech.
Zvolsky Sokolslaviv polovině května 85 let od zaloŽení,proto i prvni moderovany s e l o s o ra l o ( ) \ l a \ l n ( ) r u c n c V l a d i t n i r e m
vstup byl symbolicky věnován historii naŠehoSokola, gymnastickémucviČeni Zápotock1nl Jxr1ep:.rntruLnthu Frltbaltlr'í
a slávě z minulosti. Povidání bylo stylově zakončeno krátkou g1'nlnastickclu s e d m i | h a i ia h l a r n t C Č Í . l tpraUL . l t c ' i n ciia k t r
rltlni. b1l PÍtrn3.'.n.'
aul.t \t::an r plttt-ru
sestavou na kruziclt.
Vyznamné misto ve sportovnim dění má v našiobci samoziejmě tbtbal a hokej. n a d r Ž t n a c c ' 1 1r r k e n t l . r i l i r n t i S u n t n t i t
proto jsme rádi vzpomněli na otevieníprvního i druheho Íbtbalor'ého
hiiŠtě. autt'rPruhtrnrce.
slavnépouťovéfotbalové zápasy a také relativně krátkou' a|e bohatou historii Z a r ě r e Č n n1 l n e l a n e c n l I 1 1\ \ t u P e l l . l h r l . r
rranske Sokolovny.Jeho
zvolského hokeje. hraného na rybníku na návsi. Současnésportovni děni pulnocnr leteckaakrobatickasht\r prrnro\ pr()\t()ruch
v |etecké
brtlnztlrr ntc'tlaili:taz \íistrtlrstrrEr.ropy''
osvěŽuje SK Zlole a jeho Šachisté,
orientačníběŽci a cvičenci wushu. Shrnuti aktérembyl Honza Špatn1.
největŠichuspěcltÚ bylo tečkouza mluvenym slovem, kteréměli i letos po cel1i akrobacii s modely letadel.Ve chvrli. kd1 letadlo krouzilo nrezi aparaturouna
podiu, se mnohym zatajildech.
prťtběhvečerapiipravené Iva a lVÍarcelPudichovi.
ProtoŽe se ale jednalo hlavně o tanečnisetkáni pŤedvedlovŠempŤítomnymsvé Celym večeremprováze|atáborská tanečnia hudebnr skupina ToX. Dvě hodiny
umění Šestzvolskych manŽelskych tanečnich párri, pravidelně navštěwjících po pri|noci se utančenépáry rozcháze|y a rozjiŽděly do sr.1.chdomol.Ú. I |etos
tanečnípro pokroČilév naŠiŠkole.A Že jsou dobrjlmi Žáky potvrdili svym m Žeme Íici, Že p|es se povedl a to hlavně díky desitkám hodin dobrovolnicke
tangem a paso dob|e. Pozadu vŠaknez sta|i anijejich tanečnimistii Honza
Beran a Pavla Landovská. kteŤi se pŤedstavili v posledním ukázkovém
pŤedtančeni.
pŤípravnépráce.
JiŽ po několik let máme tu čest zde ve Zvoli spolupracovat se skupinou |idi.
kter;ymnení líto dobrovolnicky investovat časa energii do prípravy program
a akcí . Jednou z nejnáročnějŠich
akci je právě piíprava zvolského plesu. VŽdy
po prriběhu akce si ríkáme,abychom pŤiděkovánina někoho nezapomněli .....
A kdyby náhodou pŤece- hlaste se.
Děkujeme:
Vám vŠem.kterí jste svym Časem,energii i Íinančně piispěli ke zdárnému
pr běhu celéhovečera.
\árn. kteríjste drobn mi. větŠimia velkymi dary pÍispě|ido tomboly. Část
\'!'nosu z tomboly'' prispiva k pokry.ti náklad akce, část bude věnována na
p o r a d a n tD n e d ě t r r e Z r ' o l i .
Dale spe alně:
H a n c e Š i p l e r c ' rZe a o r g a l l i Z a c n rz a j i Š t e natk c e z o U ' J i t c e B a r t k o v éa j e j í m u
t } m u Z a p Ť t p r a r ua r 1 z d t l b us a l u - z r l a Š t e . i e Š t é J a rSdtor le' ij c o r , i z o
a p ě tu Ž a s n o u
d o m i n a n t n i r e k l . i z i t u- l l l e t r o \ \ t i l t b a l t r l rp u l n r í Č '
Katce Hánělové za tlrganizaČntza.iiŠtěnr
tontbol1 - jiŽ l1 dní pied p|esem
neměla kde v garaŽi parkorat auto J' Standol'i Sosnor,i za poradatelskou
sluŽbu. Pani DudaŠo\.e
Za zajiŠtěniuklidu sa|u.Zvolskynr lrasičuntza skvěly
Ani letosnemohlachybětveZvo|ijiŽ klasickápivníštafeta
..SedmiStatečni'ch...bar. FrantiŠkoviKraličkoviza kaŽdoroČnitisk vstupenek.A v neposledni Ťadě
Do soutěŽeo basu piv, kterouvěnovalaJarka Hrubá. se pŤihlásily3 nruŽske děkujeme panu Vladirníru Zápotockemu. ktery nám byl po něko|ik nedě|nich
tymya takéstabilní
druŽstvo'Zvolskédámy...osobnostminabitysloŽeny't1'nlodpoledni prťrvodcemzvolskou sportovní historií.
fotba|istri
a hasičťr
všakpŤekvapivě
nestačil
na lonskeyitězea drŽitelezvolského
Iw a lllarcel Pudichovt
rekordu.t m,'Řadovkária piátelé...
I
Badovtáila lÍá|elé
58:34yteilnt(relodz roku2007le 52:83v{.f
2.
totbal|sté
a haslěi
l:06,47
mlnut
3,
Zro|slé
dámy
l:11,39
mlnut
4.
Le0eatÍmZvole
l:36.95
minut
Prj|noc byla na spadnutí a čekaly nás jeŠtědva plesovévrcholy. Tím prvním
by|o losování h|avnich cen tomboly. Ceny by|y i letos ve|mi hodnotné
a zajinavé, V |ístečkové
tombole se seŠlopŤes 200 cen. Tradičně nechybě|y
varečkya |opatky od pani Dudové, kokosky a dorty od Plechatych' poukázky
do zahradniho centra od M. Nováka ... Do závěrečnéholosováni bylo vybráno
několik nejzajímavějšíchcen. A tak Se těsně pred pťrlnocílosovalo o pytle
pŠeniceod Krupičkťr,Živého králíka od Hostti. praseči hlavu - dar pana
Zvolskénoviny
Zastupitelstua
zezasedání
Badu
obceZuoleUsnesení
7ezasedání
dne27.3.2008
obceZuolekonaného
Rada obce na sv'.ch unoroqfch a bŤeznovfch zasedáních diskutovala
Zastupitelstvo obce Zvo|e schválilo:
a schválila také:
o Rada projednala a na zák|adě doporučeníKomise pro strategic[f
l )Prodejobecníchpozemkri:
parcelníčislo502/33 o qfměŤe22
rozvoj a zelenou Zvoli schválila ádost Sokola Zvo|e a majitel
parce|níčíslo587 o qfměie 4 m:
sousedníchpozemkri o pokácenítopolú na pozemku č.kat. |44|3.
parcelni číslost. 284l2 o vyměÍe43 m:
r Rada projednala nabídky jednotlivlch společnostína sadovnické
parcelníčíslo502/4l o vyměŤe32 m:
pravy dŤevin na návsi J. Štulikaa piilehlfch prostorách a těmito
parcelníčíslo283 o rn.fměŤe
7l m]
parcelni čislo 502/23 o vyměŤel08 m]
upravami pověŤilafirmu Tomáš Novotn;f se sídlem v Hvězdnici.
o Rada obce schválila navÝšenípočtu zaměstnanc na udrŽbu obce
o jednoho pracovníka. Dúvodem je nryšování nárok na čistotu
v k.u. Zvole u Prahy
2)Dohodu o členstvív zásahovéjednotce Sboru dobrovolnfch hasičti
a upravenost obce.
o Rada obce schválila nákup dataloggeru na monitoring a pŤenášení
l 200,. Kč pro
obce pro scdmnáct členri a ročníodměnu ve rn.ÍŠi
kaŽdéhočlenazásahovéjednotky Sboru dobrovolnych hasičtiobce
dat ve vodovodní síti od společnostiConner' s.r.o.
o Rada obce poŽádala Stavebníkomisi o pomoc s ŤešenímrozšíŤení
Zvole.
3)Finančni pŤispcvekna rekonstrukci naučnéstezky na Zvolskou
hŤbitova.
o Rada obce doporučila schválit peněŽnídar všecm člen m zásahové
Homoli pro ZO Čsov Zvonečekve vyši do 30 000,- Kč.
jednotky Sboru dobrovolnfch hasičti Zvo|e, a to ve .'.j/šil.250'. Kč 4)odměny za qfkon funkce členrimzastupitelstev na zák|adě novely
ročně.
Ilplné z .pisy a usneseníze všechzased ní Rady obce Zvole naleznete ae
www.uole.info.
vlády č.37|2003 od l. bŤezna2008.
č. 7912008Sb. naŤízení
5)Provozovánícirkusu Kellner na návsi v neděli 6.4.2008
Zastupitelstvo obce Zvo|e vzalo na vědomí:
o návrh podmínekpŤevzetí
částiu|ice JiŽni a ulice Kolmá do majetku
pocet
PodaÍí
se námsníŽit
krádeŽi?
obce Zvole
o informaci o rekonstrukci ulice Černická v Černíkách
o informaci o plánovaném projektu autobusovétočny
o informaci o vybudování AT stanic a vyrovnávacích vodojemri.
Úplné ztÚpisyze všechzased ní Zastupitelstva obce Zvole naleznete na
Myslím, Že kaŽdému z nás vadí zhoršujícíse bezpečnostnísituace
v našíobci. Velice častopŤijdouna ÚŤadobčané,kteŤímají právě tento
problém.Jedná se o r znédruhy krádeŽi - cyklistickÝch kol, autorádií,
stavebníhomateriálu, okapov.Íchsvodti.Ye Zvo|i se ale hlavně zvyšuje
početvykraden;fch ,'spícíchdomri.. a ukradenfch a vykraden;fch aut.
V roce 2007 jsem se za obec zučastřovala .Setkání starostti obcí
www.zvole.info.
Uodaa zaseu0da
BlíŽí se čas krásnfch jarních, následně teplfch aŽ horkÝch letních
dní. Čas cachtání v bazénech, zá|ivky paŽitu i pěstovanéhoovoce
uzemně spadajicích do prisobnosti obvodního oddělení Policie ČR
nárok na spotŤebu
Jílovéu Prahy.., kde nás vedoucí obvodního oddělení Policie České a zeleniny na našich zahrádkách zptisobi an.iŠen:Í
republiky v Jílovém informoval o bezpečnostní situaci v obcích. vody nejen z vodovodního Ťadu'ale i ze soukromfch studen. A to je
BohuŽel nás takéinformoval o podstavu policistti, kterf brání dosaŽení drivod k napsání tohoto článku o obecním vodovodu.
cíle projektu Community policing - denní pŤítomnosti policisty Jako zástupce našíobce, která je členem sdruŽení obcí Posázavsk1f
v ulicích. Z toho Yyplyvá, Že nám s našímproblémem Policie České vodovod, se pravidelně učastnim jejich zasedání. Vím, jak je celá
republiky zatim nemriŽe pomoci.
jinde. Jedna z moŽnostíje zÍizeni obecní
SnaŽímese tedy hledat Ťešení
policie. o tomto návrhu takézastupitelstvouvaŽovalo,ale z finančních
dtivodti jej není moŽné zatím realizovat.
Nyní jsme vstoupili v jednání s firmou Sistel International s.r.o.,
soukromou bezpečnostníagenturou. Tato firma nám nabízíněkolik
moŽností,jak se pokusit v našíobci sníŽitkriminalitu. První postupné
kroky mohou b;it:
l. akční nabídka montáŽe a zapojeni alarmu v rodinném domku
a moŽnost pŤipojenína pult centrální ochrany
2. pravidelně nepravidelné vÝjezdy a preventivní návštěvy ZvoIe
v nejvíceohroŽen ch nočníchhodinách.
Jednou z následnlch moŽnostía dalšímkrokem je pak moŽnézÍizeni
jejich základny ve Zvoli a tím i zqfšení zásahové efektivity. Pokud
vodovodnísíťsloŽitá a jako technicky ne jiŽ nejmladšístavba zranite|ná.
V době budováníodbočkyLiben-LibeŤ'ohrobec, Zvo|e,BŤezová-oleško
a Vrané nebylo počítánose spotŤebou,ke kteréjsme rozvojem obcí
došli.
A právě vykrÍvání špičekspotŤebybyl v minul!,ch letech problém.Znají
místa na tétovětvi.
to pŤedevším
obyvateléNové Zvo|e, nejvyššího
Aby se tento současnÝproblémvyŤešil,bude v ulici BŤezovskánahrazena
nefunkčnízrychlovacístanice stanicíautomatickou, plynule Ťiditelnou.
Tento zásah do vodovodu bude jednoduchÝ a rychl:f, finančně se na
něm budou podíletstejnfm dílem obce Zvole, BŤezová-oleškoa Vrané.
Ze zprávy hodnotící fungování páteŤníhovodovodu vyplynulo, Že další
rozvoj těchto tŤíobcí ve vztahu k vodovodu je zcela nemoŽn;f bez
vybudování dvou vodojemti.
Abychom se vyhnuli problému s netekoucí vodou, kaŽdy z nás m Že
pŤispěttakésrrÍmjednáním, a to napŤíkladpŤesunutímvelkfch odběr
vás zajimí celá nabídka sluŽeb včetně základních cen firmy Sistel
odběry, nejlépe
International s.r.o., najdete ji včetně všech kontakt na weborn.fch (napouštěnibazéni, zá|ivka) do časumimo špičkové
stránkách obce. Informace m Žete také získat na obecním uŤadě v noci po 23 hodině. Uleví se tak nárok m na okamŽilf pr tok
v nejvytíŽenějším
čase.Zkusme to' voda je pŤecezák|ad všeho Života.
u mne a pana starosty.
Hana Šiplerovd
Mirek Stoklasa
3
Zvolské novitlr,
0DsZUÍILE
S a t t t t r : t l t t l lÍ
e l l l S t Í s] lc l r r ' r Ž e nniá n l v 1t l a i l t l t t l Ž t - t o rsot z Š i r o v á n Č
i lenske
z a k l a d r l 1 z i l ' t dL l t r c a t r uk. t e i í b u d o u t l i t t z a j e t l l s e n a u k o l e c h s d r u Ž e t l t
M i s t n r s c l r t l z e t totb Č a n s k ed e n r o k r a t i c k sét r a n yv e Z v o l i v z n i k a l o p t t c l t l c ' 1
b ě l t e r l rl t l k u ] 0 0 7 . S a t n o s t a t n nél í s t n is d r u Ž e n ív z n i k l o u s n e s e n i r r l
u s t a v u . i t c t hsttl. ' t é IČ
. t -l e' tnLťo
t rD S . k t e r i b y l i d o t e d o b y č l e n yr n í s t n i h o
s d r u Ž e n i o D S r ' e V e s t c i . S n ě r n z v o l i l t y t o p r e d s t a v i t e l er n í s t n í h o
s d r u Ž e n iO D S Z v o l e - p r e d s e d aH a n a Š i p l e r o v am. i s t o p i e d s e d a
I n'g. F'ra ntiše k Kr l ít,ak
\
o*..*)
defukÍ't,cká
I n g .M i r o s l a r S t o k l a s aa p o k l a d n í kI n g .F r a n t i Š eKkr á l i Č e k .
V z n i k s a t t l t l s t a t n ém
h oi s t n i h os d r u Ž e nbí y l v y v o l á nt a k ér o z h o d n u t i n t
LICENCE
o ť r Č a srt i k o n r u n á l n i c hv o l b á c h a s e s t a v e n i mk a n d i d á t k yo D S .
K a n d i d i i t k ao D S n á s l e d n ěv e v o I b á c hz í s k a l an a d p o l o v i č npío Č e t
\tykonná rada oDS potvrzuje, že
M í s T NsíD R U Ž E N í
oBCANSKEDEMoKRAT|CKÉ
STRANY
tlandátudo zastupitelstva.
J e d n í t nz u k o l t im í s t n i h os d r u Ž e n i j ep o s i l e n ri o l e o D S v s o u Č a s n o s t i
i d o b u d o u c n ap r i u č a s t in a i i z e n i o b c e ' p i e n á Š e ncii l ť rp o l i t i k 1
-
a f i l o z o ť i eo D S d o p o d m í n e ko b c e a d o s p o l e Č e n s kaét n l t l s t ě 1 r1e
Zvoli.
-
d sid íj5e f -. '
M í s t n ís d r u Ž e noí D S b u d ev y d á v a tp Ť i l e Ž i t o s t Z
np
ě r i i r 1o D S Z r t l l e .
k t e r éb u d o u o b s a h o v a ti n f o r m a c eo d ě n í v n l í s t n i I tsl c l r L t Z e tiltt r e
,'nl I
v vLI
' r , .^ i o p o d r ' - r r n k ys t a n o v
z a \ | a d n Í mČ | á n k e mo D S v m í s t ě .
s tr a n ě .
..]sÍUp.e re9|onU
..r Yyf.onrle raoe
.
Pruní
r0kUeÍeiné
sbírlry
Dětsltá
hÍiště
a sportouiště
ueZuoli
FinanČně
na kontclsbírk1prispěliT1'ctlr
i. Olirtlrl. (.errenkclvi.
Fornťrskovi'
P o r í z k o v iK. r e p p k e .L i n h a r t o v iT. i c h 1 ' c I lP. r e c I t k t l r Š
' i . i p l e r o voi .' N e f f
a L . K r b o v á . S l a d o v n r k o vAi ,n d r o n i k o v i .| . Š i n d e l k o v aM' . H o d a Č o v á
a d ě t i z D r á č a tD
. á l e b y l a d o s b í r k yv l o Ž e n ač á s t k a3 4 3 0 . -K č ' k t e r o u
vybrali KaŠparové.
Melicharovéa Baltazarové
na TŤi krále'
S l u Ž b o un a k o n t o s b í r k yp r i s p ě l iM . P l e c h a t y .M . V e s e l y ,M . K a p e I a .
Wjženíspoluobcíane,
J e t o m u p r á v ě r o k . c o . 1 s I t l er t l z e s r l a l i Ž i r d o s t i o g r a n t y a d o t a c e
n a l ' d ě t S k e h r i Š t ěv e Z l ' t l l i . \ ' t e
d t l b e f i n a n Č n ís i t u a c e o b c e
l . P u d i c h o v áM
. . N o v á k .V . L i n h a r t '
V e l k y d i k z a d o b r o v o l n i c k o up r á c i p i i p i i p r a v ě s b i r k " ' p- a t r r t a k e
t ě m t o d á r n á m - H . Š i p l e r o v eM. . L i n h a r t c . l v eP '. o l i v ě . D . K r e p p k e .
n e u n l o Ž n o v a l a p o d i l e t s e n a \ ' }s t a \ b é h r i s t e i l c i i S t ť i n a n Č n í c h M . J o n á Š o v é
a n l é m a n Ž e l c el v ě . k t e r á c e l o u v ě c k o o r d i n u i e
p r o s t i e d k ť tb y l o p o t i e b a d o p l n i t z c l a l Š r c hi n t l i r r d u i r l n r c h z d r o i r j . a k o m u n i k u j e .
Ullad(zaloŽeni
ctu|
lnYesticni
dary
Úrolr
| 000'00
Kč
317430,00
Xc
465'2lKč
pÍiiml
Ce|kem
3|8895.2|
Kč
Inrestice
2l6 632'30
Kč
PoplatBz Úctu
586.50
Kč
GeIkem
YÍdaie
2|72l8.80Kč
Ziistatet
tÍll 676'4l|(č
D í k y ' V a Š i fniln a n Č r l i rpnr i s p ě v k m . p o d p o r ev e Í b r n l ěs l u Ž e b v' a š e h o
r l a d Š e t lni .e z i Š t n p
e r á c i r a d y c l b č a n v Č e t n ěn ě k t e r y c hz a s t u p i t e l ť r
l r c l t k 1c l t l t a czi M M R s e n i i n l p o d a r i l os p o l e Č nvěy b u d o v a t . . P r v n í
e l e t s k he r i Š trce Z r r l I i . .S. b l r k ar l a p r r l . 1 e k t . ' D ě t S
h kr iአtaě s p o r t o v i Š t ě
r l ' Z r t l l i . . b r l lltt l . t l l t : e t tl i-tt dl it l b t t i t I c ti t i r l a c l a l e
b u c l ej e d n í r n
z pil퍝r
p r ( ) l i I l a I l c ( ) \. l l l l d l t l i l ť l l I l r r r . jket t t
J l t k : t . t l c l l l | ' l , z ť t1t '1 1 j . 1 r g 1 '
o litlatlctle
1 l i t t t - t tl l l t t i . l t r k ( ) \ ťk ( ) l l l ( i c ' . t .t l ( ) 5 5 7 9 . r s 9 , 0 E 0 0
o l ' it t a n c n e n u z l r k l u r l e r l l t r r r r u c r s n . lt o u v r . k t e r a . j c p i p r a r e r r i r n i r O U
re Zroli
o d t l c l a rk o u p r a C l i t n l a t e r i i t l t ' ts.l u Ž e L - l
. p r e d i l n í n lz k u Š e n c l s tdt .o p o r u Č e n i .k o n t a k t L l. . . . . .
R e Š e n í j s msep a t i o v a lvi e v y h l á Š e nv íe r e j n é
s b í r k ya v y j a k o o b Č a n e .
1 s t ed o s t a l i n l o Ž n o s tp o d í l e tS e n a k o n k r é t n í nprr o j e k t u .D n e . ] 0 '
b i e z n a j s n r e z K r a j s k e h o u r a d u S t r e d o č e s k e h ko r a j e o b c l r Ž e l i
o s v ě d Č e noi k o n á n i v e ň e j n é
s b í r k ya o d k v ě t n ab y l y n a s b í r k o v ek o n t o
p o u k a z o v á n yf i n a n č n íč á s t k yr z n e v y Š eP. i i s p í v a l ji s t e d l e s v y c I l
n l o Ž n o s tai v ě Ť t eŽ, e i s e b e m e n Š í lpi or í s p ě v k us i v e l m i c e n í n l eJ.e t o
v y r a z s o l i d á r n o s t is. o u n á | e Ž i t o sat i d o b r e v l e ' k t e r ei s o u v d n e Š r r Í
L r s p ě c h a ndéo b ě t a k o p o m í j e n y .
o d . ] 0 . 3 . 2 0 0 7 d o 2 9 . 2 . 2 0 0 8 S e n a s b i r k o v é kmo n t ě f o r m o u
l . i n a n č n í hp oÍ í s p ě v knue b o s l u Ž b ys e Š l coe l k e r n3 l 7 4 3 0 . -K č .
Velnli děkujernevŠenlpiispěvatelťrnl
v prvním roce sbírky a rtiŽe
s i d o v o l u j e m ez v e i e j n i tt y ' o d n i c h Ž j s r n e z í s k a l ik t o m u t o s o u l r l a s .
\ ' e l i c er á d i z v e r e j n í m ieo s t a t n íd á r c e - s t a č p
í o s l a ts o u h I a s n ye - m a i l
n e b oS M S .
Děkui i,,|I art,eIPudich
ZahrádkáÍi Zvole
p']iičuií
drtičvětví
pro členY50,. KčlI den
pro ostatní7o,. Kč/1den
Ptijčujepaní|arka Nováková
tel.: 257 760 916
Na Vys|uní222 (ved|epošty)
dŮm
PolyÍunkcní
v tomto wdání zvolskÝch novin piinášímevnějšipohled na polyfunkčnídúm.NašímzáměÍembylo neztyšovatnad unosnou míÍuhmotu noYé
jc
stále
budow a citlivézasazenido ÍeliéfunáYsi.z piiloŽenéhooházku (pohled je od rybnika, i kdyŽ trochu z Yyšky) vidět snaha o moderní.ale
dokumcntacipomalu končí,nastanc
venkovskéstavenís použitlmstendardnlchmateriálúbez vÝstielkúmoderníarchitcktury.Práce na pÍojektové
a ncjzdlouhaYčjší.
právě
ta nejobtižnějšt
pocit,
tato
částje
Že
mám
Někdy
organizacl.
všcch
dotčenÝch
snítní
spl.tívy
a
čask wjadiování orgánů
Mirek Stoklssa
,í,,'
i\t,I
brigáda
zuolsltá
Lesní
První dubnovou sobotu pŤišlove svémvolnémčasebrigádničitopět asi
70 zvolskÝch muŽ , Ženanavíc pŤišloi mnoho dětí.objednávka počasí
byla naštěstídodrŽena a ačbylo chladno, svítilo celf den sluníčko.
Letos nebylo dáno jedno ohnisko práce, ale na mnoha místech se
vyklízel nepoÍádekz lesa. AŽ jsem si chvílemi Ťíkal,jestli jsme opravdu
v lese - plastovéi skleněné lahve, hadry, nábytek, kusy elektricklch
kabelri,beton, pneumatiky (včetněpneumatiky minimálně z traktoru),
palubní deska, motor.... Hr za, děs a běs. Kde se v lidech bere
tento sklon k bordelaŤině?Velk! dík patŤívšem' kdo byli na návsi,
v Hraničkách, na konci silnice U Lesa, dole u silnice na Vrané a asi
i někde jinde. Celkem bylo z lesa vyvezeno na 30 kubíkti odpadu.
Poděkovat musímetakéhasičtim.trápicím se v bahně maléhorybníka.
posezeni u gulášea piva.
Tečkoupak bylo pŤíjemné
Marcel Pudich
Zvolské novinv
J
hasicú
Prácei plányzuolskÍch
pÍotoŽe
DÍuhouvécije mnoŽství,
ralnéhromadě má Sbor dobrovolnfch hasič ve Zvoli spoluprácis obci neustá|ez|epŠovat.
Po |ednové
jednotku.
jen
jednotk)''
pÍo
oblek
celou
zásahovou
máme
6
kvalitnich
novéhostarostu, Davida Synka. S ním a s velitelem
Je starŠi,
sice
nenínaše\^ijezdova
technika.
LubošemHrachovcem jsme probrali trochu historie, současnost LH: Naopakk chlubeniurČitě
jsme
sei dobudoucnosti.
apodívali
svou;TYJ:::"iT:':|1#r::*:]:::*T"fii"Jl::#,.'
Co vŠent te.jako SDH ve svéndplni, ve svétttokruhu práce?
David Synek: Chránit Životy, majetek a zviŤaÍaje hlavní naplnr
jednotky,pomáhámetaképri Živelnychpohromácha r zn1clr
zásahové
UČastnítese také poždrních soutěží?
DS: Na soutěŽev poŽárnichsportech uŽ nijak horlivě netrénujeme,
prioritouje naŠezásahováČinnost.Za zaznamenániale stoji fakt. Že
nehodách'
je
jednotky
v nepietrŽité l]ltll]ler poŽárnim SportudruŽstvoŽen, kterése v poslednichletech
LuboŠHrachovec:KaŽdy člen zásahove
jednotce
je
okrsku.
pohotovostina mobilnímtelefonu.V zásahove
nyní l7 lidi. u n t i s t u i en a p i e d n i c hp o z i c i c hv n a Š e m
i ni s t i t u c e m i
zkouškys dychacítechnikou.Na vyjezd pÍt1de L H : \ a ŠČ a s e s p i Šsen a Ž í mveě n o v a ts p o l u p r á csi d a l Š í m
z toho má |2 č|enťr
v pr měru cca 6 - 8 lidí'kteŤiČiniposádkuobou tatrovek.Mnohokritt r tlbci. Lzce spolupracujemese základni Školou(napŤikladna akci
jedemenavic i svymi osobnimivozy.
měli S dětmi debatutykajici
Letosdva naŠi
č|enove
détl.').
..Hasicitlc.itlla
David Synek:Ve svémvo|némčasedě|ámetakéněco navic.Takjsrrle s e r Š e c lttr h | i t s tl ]t i t s lp r i . l c eU. z c e s p o l u p r a c u j e msee S o k o l e ma n o v ě
napiíklad opráŠilitradici hasičskychbálri. UspeŠněprobělrl1'uŽ tri j s n l e n a r a z a l ik o n t a k tt a k e s e Z t l c h r a n n o ub r i g á d o uk y n o l o g ťPrr a h a .
countryvečeryv ohrobci. Po minulémnájemci bychom se radi starali \ ' e Z r t l l i u Ž p r o b ě h l 1c l r eu k i r z k o r ek r n o l o g i c k ea k c e .
o naŠe
rybnikyna návsi.Vime, Že nás čekámnoho práce.protoŽezvláŠtě
hráze maléhorybnika máme velképroblémy.
Co byste si dali .jako re lne akt,e pro neihližŠíďejme tomu dva
s propustností
LuboŠHrachovec:Clenove zásahovéjednotky se pravidelněuČastni roky?
n ě k o I i k a Š k o l e n ir o č n ě a s a m o z r e j m ě p r a v i d e l n y c h z d r a v o t n í c h D S a L H s e n a v z á j e md o p l n u j íV: p l á n u j e u r Č i t ěz l e p Š e npío d m i n e k
prohlídek.Jednou aŽ dvakrátročněpak jezdi na odbornoustᎠk HZS
naŠí
základny v hasičárně.Chtěli bychonrji rozŠiiit.a proto máme
kraje,kde od profesionálnichhasičťt
čerpajizkuŠenosti' rozpracoványmoŽnostiČerpánidotaci a grant ' Určitěbychom rádi
Stredočeskeho
poznávajíŽivothasičena stanicia zdokonalujisvéznalosti.
zvelebilii starouhasičárnutak' aby byla jednou z okras návsi.A mě|i
VŠeje ZaSeo financich- o moŽnostechobce
bychomji pak i k uŽívání.
Zpět k vašim Újezd m. Jak .ie prodleva mezi signdlem oznamuiící
tyjezd a vyjezdem santotnynt?
pŤiziskávánídotace.A naŠimpŤánimby by|o'aby takéZvo|áci
a Štěsti
p Í i l o Ž i |sip o l e č nsě n á m i r u k u k d i l u a p o m o h | in á m .
LH: Podlezákonamámelimit 5 minuta v ooslednich
|etechse nám
toto daii. ob\ryk|ejsmedo pěti minutod v!'z\)'pr!'Č
ze základny.Auta co naopak nabídnete Vy našin občannt napžiklad v ohluti
postupněpodlepŤíchozich
prewnce?
\ryjiŽději
členl]zásaho\k}.
Ahsolvuiete i zbytečnéÚjezdy?
D S : P l a n e p o p l a c h y j s o u m i n i m á | n i . v y ' s k 1 . t u jSi e t l p r a rc l u j e n
v novináchi na naŠich
V Článcich
DS: Budemese snaŽitdále pokračovat
internetovychstránkách (www.hasici-zvole.estranky.cz).
M Žeme pro
zajenrcepripravit odkazy na konriníkya takénapŤíkladdoporučení
vyjimečně.
prrstrojupro doInácnosta take tieba do autornobilri.
hasiČsk1ch
.je struktura SDH Zvole a jak častose ylastně mimo ry,jezdu
sc'h zíte?
DS: NáŠsbor má asi 25 aktivnichč|enťr.
Stejnějako v obci nránleStarosttl
- tim je TomáŠHrachovec.naŠinr
jednatelenrje part
a místostarostu
jeho zástupcempak Jarda
JaroslavKopecky.Ve|itelemsboruje LuboŠ'
P íŠtí
rok oslayítnc I()() leÍ od:,ulo:'cní sDH Zyole. PŤipravujete
se už ted,?
L H : ( . h t ě l i b 1 c h c l t ttlr s l a r 1p t l j t t t t r ur t' e r ' e l k e t l lv. e s t y l u p o u ť o v e h o
chyby a snaŽime se pŤedejítrriznym pochybením.Strojnícijsou
pak v hasiČárnědva aŽ trikrát t 'dně z dťrvodukontroly a udrŽby
provozuschopnosti
veŠkeré
techniky.
Zveme Vás do Zvo|e na iiž tradiční
Jak
s e t k a l l ln a c e l e z r t l l s k en i t r s i .M a n t e S p o u s t }n' á p a d ť rc.h y b ě t u r č i t ě
prace' Ale ať se pŤijdoulidé
nebucleukázka poŽzirniteclrnik1'a naŠí
' u r Č i t uě Ž t e d . p i i p r a v u j e n pr eŤ e k v a p e nníě. k t e r áb u d o ut a j n á
BoháČek.Z dalŠichfunkci jeŠtěmáme pok|adníkaRadka Plechatého p o d t r a t A
a hlavníhostrojníkaPetraTománka.
v některémkvětnovém
do posledníchvrle.Rádi bychomvŠeuspoŤádali
LH: Scházime se pravide|ně.KaŽdy prvni pátek v měsici je schťrze r ' í k e n d p
u r i Š t i hroo k u .
predevŠínr
celehosboru,vyjezdovájednotkase scházijeŠtě
Častěji.
nad
Děkuji. Marcel Purlich
rozboremjednotlivychzásahti' kde mimo jiné rozebirámeeventuální
M te za sehou spoustu prdce, čím byste se pochlubili, co byste ve
svépr ci w,Zvedli?
DS: K clilubenijeurčitěvelkypočetzásahťr.
V pos|ednichtŤechletechse
pohybujemena piednichpričkáchv okrese,zarok 2007to bylo dokonce
druhe misto.Je prijemnéslyšetna r znych valnych hromadáchs|ova
chvály z ust naŠichnadrízenych.Ke klad m patri takénadpr měrná
kvalita vybavenívystrojía vyzbroji. Tyto prostredky se snaŽímei ve
BURZU
dětskéhojarního a letního oblečení'sportovních
potŤeb,kol, hračeka pod.
v sobotu 26.4.2008
v prostofách pod mateŤskouškolou - vchod z boku
Podrobnosti na plakátech
a na www.zvole.info
Získanéfinančnípťostredkybudou věnovány
na dětskÝ den v obci Zvole.
Zvolskénoviny
roku
letošního
měsících
v pruních
Sborhasicú
Usneseníobsahujlcitaképlíurčinnoďina letošnirok' keÉ nášsboÍpŤijal
na lednovévjtďnt valnéhrcmadě, nebylo jen foÍíIánim naplněním
pMepsanÝch ftiloŽtostí.
na realizacidalšich.
a probíhápŤípra\ra
PrtběžněpŤib}lásplněnÝchzáměÍú
je
spolehlivost'zkušonosta odbornost dokumentoYánai Y lctošnímroco
Technikamusí
kteÍámá za seboujiŽ9 \,jjozdů.
aktivitouzásahovejcdnotky,
pc,či
a klade nomalé
b't stále v mobilnim sÍaw.To vyŽadujedÚslednou
trprve konectŤetihoměslce
členynašichhasičůJe
nárokyna ncjaktiYnějšl
jeji
novéhoÍokua počďhodin věnovanÝ rldÍŽběje uďyhodnÝ.
plesu,
V sobofu ls.biezna se našimladi hasid postarali'aby Ít.ívštěvníci
poŤádaného
našíobcíbyli spokojcnii s o$erstvením'nezbytnÝmdoplĎkem
Zvoli' UspoÍádalaho stanicf Č.7.HzsJllovea nášsbol. ásahovájednotka
Mimo teorii sito
a Masečína.
Štěchovic
za učastisboÍúz DolníchJiÍčan,
pÍokazovali'
zdajsou
v objektucp.l učastnici
učasmicivyzkoušelinaostÍo.
("dÝchákem")
schopni splnit zv'Ěcnéfyzickénárcky s dÝchacítechnikou
ono vylézts dÝchákempo ŽebŤiku, pÍoběhnoutdanÝ sok' déztzpet
v potiebnémčase( v pÍaxioheí nečeká),neni žádnátegrace.cYíčenibylo
doplněno ukázkami práce $e psy-záchranáii,k!9Ťípfudvedliwhlcdávání
osob.
Prvni sportovnízápoleni lďďsního Íoku tzv. l'kolo soutěŽQv poámin
spoÍfuna našemokresepro 13. a 14.oksek séuskutoění17.5. 2008
v Hodkovicích.Dohoda o mísÉpoiádáLntbyla odsouhlasonana wH
(vÝToční
valn.íhÍomada)l3.okŤskusdruŽujicihosboryze Lhoty, ohrobce'
tanočnizábaw
skochovic a zyoby p^tek28' 3.2008. Na soutěžibudo naše
okrcuhla'
country
TÝdenuběhla v ohÍobciY rcstauÍaci"U Trojánkú"proběhljE tŤetí
mužri
obhsjovatloísképrvEnsMa drŽeníputovnihopoluíÍu.Inaše
Po rodnim slově,respektivezahájenínoYjm družstvo
bál sboruzvolsk'ch hasičú.
umisGnta pípadně áskat
má
možnostsoutěát o to nejlepší
Žen
druŽstvo
staÍostousboru Davidcm synkcm, plynul nerušoněa pŤi dobÍen.íLladě
jak letošní-ď@rozima.
Uvidtrne'
pÍo
13.
a
14.
okÍsku.
poháI
ženy
putovní
tanečniÍej.Populárnicountrymelodieijiné,linoucl $cz nástrojúhudebni
poŽáLrni
utok.
jakÝ
čas
v
disciplině
dosihnou
a
našc
soutěící'
i zpeváky.Púsobivátombola zlcnivěla
uspokaiiltanečníky
skupinyDavidaPokorného,
jo naplněnkoÍdinact
kteÚ
ltkol'
plni
dalši
náš
sbol
dnech
pii
piíšti
v
současnÝch
Ti, kŮerinevyhráli'majímoŽnost
naplnilaÚherce spokojQnostÍ.
ochraíaoďma děti." Blíží8e
s rlčastinašizŠv celost.itnisoutěŽi.PožáLÍni
tanočniakci našehosboru.
práce
umísnnaprvttictt
školáků
v'tvarné
zda
se
zvědavi,
jislotu,
ajsme
ale hlavně whodnoconl
zpr)soby'jak zdokonali! doplnit,získÁt
Mezi owědčené
zN
žcmečtoná'Ís
Že
m
Těši
ftis'
letech.
v
minul'ch
bylo
tomu
8plnitpodmínkypÍoásehovou činnosts dÝchacite.hnikou patiÍ"školeni mtstech,jako
je
o
čem.
si'
Že
a
myslime
sboru
v
hasičském
o
děni
cvičeniu násve informovat
v sobofu29.3.proEhlo takoYé
nositelúdÝchacite{hnilry...
t''?í'lav KopeclqÍ
0 psccha o lidech
Toto ji vlastně mrij první článekdo novin, nikdy pÍedtímjsem neměl dtivod
zpovídat.Pročtedy nyní?Začnuod začátku.....
(neboodvahu?)se veŤejně
pŤedněkolika|ety ze dvou dtivod . Město mě
jsem
pŤestěhoval
se
Do Zvole
jiŽ unavovalo(smog,hluk, věčn!'spěch)a kwli Endymu, svémupejskovi.
Že mu na vesnici bude lépe'nebudemepŤiprocházce
Byl jsem pŤesvědčen!',
kličkovat mezi auty a hlavně: Endy se bude mít moŽnost poŤádně se
proběhnout.Jasně, proběhnout,aniŽ bych trnul hr zou, Že ho něco zajede.
PejskaÍimě určitěchápou. A tak jsem postupněobjevovalles, louky, prostě
okolí,kterémajíasi všichni Zvo|itcitak rádi. S Endym u nohy jsem chodil,
běhal a skvěle relaxoval.Pomáhalo mi to odpočinoutsi po práci nebo si jen
tak vyčistithlaw. Bylo to fajn, potkávaljsem sousedy,popovídalsi, Endy si
většinalidí, kteŤívenčísvé
takénašelpár psích kamarádri.Je to zajímavé,
Úphě něcojinéhoneŽve městě.
psy,si má chuťalespoř na chvílipopovídat.
Mnohokrát jsem si opakoval,Že to byl v!'bornj'nápad se piestěhovat.Krásné
jsem si uvědomil,co mi mrij psíkamaráddává;pohyb'
místo,bezvalidé....'Také
pŤírodě.
pobyt
Zvykl jsem si na našeprocházky,vlastnějsem
v
méněstresu,
se na ně vŽdy velmi těšil.
teď co se vlastně
Něco se a|e začaloměnit, asi pÍeddvěma lety. PŤem!šlím
změnilo? Pročto najednounebylojako dŤíve?odpověď? MoŽná to, Že nám
podobnych bylo v lese čímdál tím víc?Ne, to neni moŽné,vŽdyt mě nikdy
lidé nevadili a psi jiŽ vubec!Ale pravdaje, Že něco bylo jinak. Asi vím....
Nejde o kvantitu,ale o kvalitu! Stará,otŤepanáfráze,a|eto bude ono! Teď si
vzpomínám,kolik lidí nemělo najednouani chuťpozdravit,natoŽsi o srn.fch
níÍecíchkamarádechpopovídat.Kolik lidí nemělo svépsy na vodítku,navíc
je psi neposlouchali' Kolik vznikalo konfliktri i mezi psy samotn mi. Také
mám pocit, Ževětšinapsri nějak povyrostlanebo Žeby si lidépoÍizovalivětší?
Pravdaje, ŽemístoobwkfÍchpsich plemenjsme potkávaličastějityvelkénebo
bojovérasy.To je ono, začalijsme se s Endym taktrochu bát!No uznejte,není
se na vás ÍítípadesátikilovÝpes, skáče,vypadá'jako
to nic pŤíjemného,kdyŽ
by chtěl vám i vašemupejskoviublíŽit.Ale jeho majitelvás z dálky uklidĎuje,
Že o nic pŤecinejde, Že je hodní Že nikdy nikomu neublíŽil....Nemáho na
voditku, ale pročby ho na něm měl mít?To ušpiněnéoblečenísi pŤecidáte
vyprat,jste pejskai tak se lcvriliobtisklÝmtlapám nebudetepÍecizlobit. Váš
pŤíště
si spolujiž určitě
pes se za chvíliz toho šokutakévzpamatuje.A pŤíště,
budou hrát! Kde je sakra zodpovědnost?Co kdyby opravduublíŽil?!Je to jen
nezodpovědnostnebo sobeckost?Správny pejskaŤmá pŤecisvéhopsa pod
musí
kontrolouna vodítkua dopŤávámu dostpohybu.Pes musib:Ítvyběhan:f,
pracovat,jinak mriŽebyt agresivní.SnaŽiljsem se to jejich majitel m ríkat,
se
Endy - kokršpaněl,
i Šrámri,
někteŤijako by nechtělipochopit.PŤib:Ívalo
ManŽelka
a
dalších.
salašníkťr
bernskych
jen těŽkobránil hrátkámleonbergrŮ,
se jiŽ bála na procházkychodit.
Na večer12.3. 2008 asi nikdy nezapomenu.Byli jsme s Endym skorodoma,
baštu.NajednouEndyho něco prudce
těšilse na paničkua taky na večerní
nabralo,tak prudce,Že mi lanko vodítkaskoro uŤízloprst. Bolelo to, ale to
si člověkneuvědomuje.PŤedočimamně obrovskypes,zakousnutydo hÍbetu
Endyho, mláti s nímze stranyna stranu.PŤecenenechámEndyho umrít?Je to
aby si tu obludu
pŤecekamarád,členrodiny!Je tma, nevidímmajitele,kŤičím
někdo zkrotil. Holfma rukama se snaŽimvyrvat Endyho z téhroznétlamy.
Cizí pes na nás skáče,znovu
Kopu, Kičím,konečněmám Endyho v náručí!
mi
Endyho dostat k sousedovi
jedin!'m
se
PodaŤilo
zabít.
cílem
a znow, s
za p|ot.Snad je v bezpeči.Pes mě povaluje,bolí to, mám pokousanéruce.
hodně nahlas.UŽ jsem u Tebe Endy, vydrž
asi jsem kŤičel
Vybíhajísousedé,
prosím!VydrŽ, aťnemusímvolat dom , Žejsem Tě neubránil!
u nás na zahradě'budetady s námi dál, vŽdytjsme se sem
Endy má hrobeček
stěhovalii kvrili němu.ProŽilijsme s nímkrásnychsedmlet.Doma je hrozně
a nejvěrnějšího
smutno,chybínám. Kdo jiŽ někdy pŤišelo psa, nejlepšího
pŤítele,ví o čem mluvím,bolí to u srdička.Endyho zabil velh.f rhodéslqf
ridgeback.Sousedého viděli, pry slyšeli,jak na něj za rohem někdo pískl.
na pomoc?
Že ne dŤív!PročvlastněnepŤišel
Škoda,
mám psi rád.Nemoh|zato.Ale na
Vlastněse na toho psanezlobím.NemťrŽu,
si velkého,nemá ho
jeho páníčkase zlobímmoc. Neumíto se psem,ale poŤídí
nechodíven.Navíc
moc
povelem,
ním
ani
asi
s
na vodítku,neumího zastavit
je to srab.Majitele ridgebackajsem nenašel,ale vlastněje to jedno.Endyho mi
abychomse chovali odpovědně?Co
stejněnevrátí.Ale co se musístát pÍíště,
kdyby s Endym šlomalédítě?KdyŽ uŽ někdo má potŤebupoŤíditsi velkého
psa,tak aťsi ho hlídá,aťje na vodítku,aťho cvičí!NemúŽeho pŤecinechat
na volno a spoléhatse, Žejemu se něco podobnéhostát nem Že.
PS: Včerajsem potkal milého pána, kus pŤedním běŽe|bez vodítkavel[f
rotwailer.Ftal jsem se ho, pročho nemá na vodítku.odpověděl, Že pes je
bjt na tuhle odpověď
hodní ještěprÝ nikomu neublíŽil.UpŤímně- začínám
docela alergic[f!
Michal a Monika Hauserovi, Zvole
Zvolskénoviny
' ']::
,'*jj
,*i
. r: ..+,;,-t?,!:
urado šltoly
zápisdo |.tÍídy
ZSZuole
anebiakproběhI
po
Je prosluněnyunorovyden,
sněhu ani památkaa hodnoty teploměru
.C.
je
plná očekávání'
šplhají
k l0
Zvo|skáškola dneso něco slavnostnější,
pŤijde
kolik Žákti se do ní
zapsat.
Žaci q. a 5. tŤídyod rána zkoušejíkost;imy a pŤiprawjísi ty nejlepší,
prevleky,aby svym budoucímkamarádrim
nejzajímavějŠi
a nejpoutavější
(někdy i strašidelné)
a spoluŽáktimpŤipravilipríjemné
záŽitkyz procházky
pohádkovouzemi,pÍi níŽbudou plnit zapeklitéukoly' PŤijejich správném
splněníjenemine odměna - zachráníprinceznua dostanouna památku
dárek, kter;Íjim vyrobili Žáci školnídruŽiny.Ve 14:00hodin pÍišlaprvní
budoucí Žákynkazvolskéškoly,aby se vydala do pohádkovézemě.
V 18:00hodin všechnypohádkovébytosti zmize|y (za rok se zase vráti)
a nastává čas rekapitulace,vyhodnoceni. Poprvé u zápisu bylo letos
26 Žáki|,z toho l l dívek.Po lonskémodkladujich pŤišlo8, z toho 2 dívky
a letos žádá o odklad 8 Žák ' z toho 2 dívky'Do našíŠkolyjsme pÍ1ali
26 žáktl.z toho ll dívek.
Moreny
Uynášení
Nevím jak vy' a|e já jsem byla letos na pani Zimu dost nazlobená.
Ne Že by mi chyběly dvacetistupnovémrazy' bez studenéhonosu
a promrzlych prst se obejdu, ale trochu sněhu o Vánocích, měkké
a nadfchanévločkyza oknem,zajeci stopy na zahradéa dětskouradost
z vlastnoručněpostavenéhosněhuláka,jsem postrádala.A kdyŽ naŠe
lyŽaŤské
nádobíčko
zahá|e\ovgaráŽiio jarnich prázdninách,
a sánkaŤské
jsme
rozhodli
se, Že ukáŽemepani Zimé,zaČ1e toho loket.
Na Smrtnou neděli jsme se vypravili ke škole,kde měl začítprrivod.
Právě odbíjela l0. hodina, ale kromě naŠírodiny a dalŠídvojice
u Školynikdo nečekal.Že bychom si spletli datum? Nebo hodinu?
Ne, krásně nastrojenáMorena čekalau dveŤía během chvilky dorazili
i dalŠí
nadŠenci.
Ač právě končilyprázdniny a mnozi se teprvevraceli
z dovolené.sešlose nás dost na to, abychoms Morenou pěkně zatočili.
H|avni organizátorkaLenka nás vybavila hudebníminástroji a hned
jsme se Za dětskéhohlaholu, pískáníflétničeka veseléhozpěvu vydali
za ves. Cestou nás nejeden soused potěŠilmil;Ímslovem a obdaroval
stuŽkouna liteČko.
Potom uŽ mělo vŠechnorychly spád. Morenu Čeka|těŽk! konec. Byla
odstrojena'zapálena(dIepamětníkťt
Šloo nejkrásnějŠi
upáleníza několik
posledníchlet) a hozena do potoka.Malí učastníci
pr vodu (a s nimi
také někteŤíméně stydlivítatínkovéa maminky) si za jarní písničku
vyslouŽili odměnu - malou sladkou MoŤenku.KaŽdy, kdo pŤispělna
ozdobenílítastuŽkounebo kras|ici,si zajistilbohatouurodu.A tak i my
se letostěšímena obŤíjahody(jestlinám je zase neseŽerouslimáci).
Co bylo nejčastějidtjvodem Žádosti o odklad ? Nejčastějise jednalo
o pracovnínezralost - neschopnostsoustŤeditse na jednu činnost15-20
minut' vydrŽet u činnostipod vedenímučitele- rodiČe,i kdyŽ dítě uŽ
prílišnebaví,dokončitzapočatoučinnost,rozliŠitčas věnovany plnění
povinnosti(práci)a časvěnovany zábavěa hrám. Da|Šičastyproblémby|
- schopnostvyslovovatsprávněvšechnyhlásky.skupinyhlásek.
v oblastiŤeči
0cimadětí:
Marcela Saskov
Morena
Dne 9. bŤeznajsem se zučastnilvynášeníMoreny v čele s Lenkou
Netopilovou. Morena je svátkem začátkujara a konce zimy. Morena
symbolizujezimu, protoŽeMorena vycpaná slámou bude zapálena
na otázky odpovídatcelou větou. Pokud má ditě problémys vyslovnosti a hoŤicishozenado potoka.Takése v den Smrtnénedělevěšípentličky
hlásek,je tŤebanejpozdějiv 5 letech začíts logopedickoupéčí.
jaro. Tento
na uríznutystromek.aby kaŽdá domácnost měla šťastné
Většina dětí byla šikovnych,soustŤeděn;ich,
komunikativnich, s ve|mi zvyk se mi moc líbi. od te doby. co byd|ímve Zvo|i, se pr vodu
dobrou urovnísvych schopnostív oblastijemnémotoriky,grafomotoriky pravidelnězuČastnuji.
Tento rok jsem dokonce nesl Morenu společně
a oblasti matematickych predstav,prostorovéorientace (nad, pod' za. s kamarádkouNiko|ou SouČkor'ou.
pŤed)'ve sluchovéana|yzea syntéze(pozná prvníhlásku ve slově' vytvorí
Jakub Zuza
rym, pozná rym, ..) .
VŠemrodičrimi dětem děkujeme zapÍíze a těšímese na setkání s Vámi
|. zárí2008.
Eva Bieznov , ýeditelka ško[,
Smrtná
neděle
Libilo se mi,jak jsem neslaMorenu.Zpivalijsmepísničkv'
Ty písněbyly
jsme Šlidoprodejny
moc hezké.Já jsem hrála na nástroj.od našíŠkoly
a tam jsme dostali rriŽovoumašli'Cestou k lesu jsme dostávali od lidí
dalŠí
maŠle.KdyŽ jsme došli do lesa k potoku, uváza|ijsme mašlena
strom. Morenu jsme hodili do potoka a tímjsme pŤivolalijaro.
Nikola Součkov
Zvolskénoviny
Gonáscekáza duaroky?
olluhukolemPlahy
0 silnicním
Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR ma pŤímošibeničnípolitické
zadáni. V rámci silniěního okruhu kolem celé Prahy má zprovoznit
riplnou jiŽní větev, tedy propojit dálnici ,'Plzeřskou.. s dálnicí
,,Brněnskou..v roce 2010. Tedy uŽ za dva roky!
Co to znamená pro naši obec se pokusím nastínit ve změně
dopravních poměr , které od tohoto období nastanou. Postupné
kolaudace s následn;fm ,,pŤedánímdo uŽívání..jsou stanoveny na
období od dubna do Ťíjna2010 tak, aby cel:Ízmíněn! systém byl
zprrijezdněn v celé délce obou usek ' tedy jak Lahovice Vestec,
tak Vestec - dálnice Dl.
- Uestec
lahoulce
Úsek má délku l0 kilometrri. Vede katastry Lahovice, Zbraslav,
KomoŤany,Točná,Cholupice' Písnice, Kunratice, Hodkovice, Vestec.
Z takzvaného rozpletu na uzemí Lahovic (navazuje na estakádu pŤes
radotínskéudolí s pŤemostěnímŤekyBerounky) vede pŤesŤekuVltavu
mostem (je dlouhÝ 236 metr ) na katastr KomoŤany a je zaustěn do
dvoutrubníhotunelu. Ten pro budoucí směr z KomoŤan k točenskému
letištimá tŤisilničnípruhy a je dlouhÝ 1 937 metr . V opačnémsměru
od letiště do KomoŤan má jen dva silniční pruhy a délku o trochu
kratší | 924 metry. Trasa pak pokračujedál kolem obce Cholupice'
a končína katastru obce
podjezdem silnici Dolní BŤeŽany-Písnice
kŤíŽí
pod
jen
Hodkovice-Vestec.
silnicí
severně
kousek
Vestec
2. KomoŤany:bude tam noqf sjezdze silnice Zbraslav.ModŤany,není
ale součásti okruhu. Je realizován městskou částíPraha.ModŤany
a mŮŽe byt otevŤenpozději, a proto mŮŽe slouŽit toto místo ,,nějak!
po
čas..pouze jako prrijezdnéod severu k jihu (ModŤany-Zbraslav
dnešnísilnici na Závist u vlakovéhonádraŽído Zbraslavi i Dolních
BŤeŽan)a od západu k v!'chodu i opačně(Lahovice-Cholupice).
3.CholupicerTočná:tato silnice se bude kÍiŽit se silniěním okruhem
na okraji obce Cholupice nad místnímfotbaloqfm hŤištěm.Bude
to méněfrekventovany nájezd pro oba směry, tedy dálnici na PlzeĎ
silničního
i Brno. PŤekvapivěnebude sjezd ani ni ezd na kŤíŽení
další
vysvětluje
To
BŤeŽany-Písnice.
Dolní
směru
se
silnicíve
okruhu
bod.
a budouci frekventovan! uzel je na severu katastru
4. Kruhové Ťešení
Zvo|e je nejlepšípŤíjezdpo trase Dolní BÍeŽanyZe
Veste
c.
obce
malého kruhového ŤešeníjiŽ dnes existujícího
z
a
Hodkovice
na konci obce na nové Ťešení.Nově budované kruhové Ťešení
v dnešních po|ích bude zajišťovatspojení ve směrech: sever
- Písnice' LibuŠ.v../chod- stará Benešovskásilnice s napojením
v místě pod společnostíSafina, jih - Hodkovice, Dolní BŤeŽany,
západ - Cholupice. ModŤany, Radotín. V místě kÍiŽeni s dnešní
silnicí Hodkovice.vestectento usek končía navazujedalší.
lcstcc - Dl
Úsek má délku 9 kilometrťr.Jde po katastrech Vestec, Z|atníky,
Jesenice' osnice' Herink. DobŤejovice. Nupaky' Modletice. Yyznač,né
Jaké nájezdy budou pro naši obec?
je pŤemostěniBotiČe mostem o délce 176 metr a riplně nová
1. Lahovice : vlastně v místě dnešníkŤiŽovatkyPraha-Slapy.DobÍíš.
v Jesenici. Bude tu sloŽitějši nájezdové
Nájezd bude vyznačenve Zbraslavi na náměstí i na mostě. SkvělÝ dopravní situace nastane
v mistě mezi obcí a benzinovou pumpou směrem
a sjezdovéŤešení
nájezd pro směr na letiště Praha, dálnici na PlzeĎ a Rozvadov.
Zvolské novitt|,
9
1'J
//
,
,Í
a1
..,.,'...
t .,-..í..
t.:t. t\
':."
\-\'
i
i . _ t . l
;;-,
-\.!
)1..,i.r.rl
t -.
t ai
i'-.\
''. qrx
.;rrl
tl
5í1.
r: X.
> ? .
ť stRvgn sts
STAVBA$1?
\.
í''
:\.
J]
k H o r n i r nJ i r č a n ť r rSne.j d es e t u t e n t o n o v y s i l n i Č r oi ík r u h n e j e ns e
S t a r o uB e n e Š o v s k soiul n i c í a. l e i s o b c h v a t e nor b c e .k t e r yu t n o Ž n vi e
s t n ě r u z e Z | a Í n í kv b e c n e p r o j i Ž d ě tc e n t r e m J e s e n i c e .D a l Š ít r a s a
v c e l k u k o p i r u j ed n e Š nsíi l n i c i J e s e n i c e - Ř t Č a an yn t r . j e znc a! D l j e
n á j e z d V k a t a s t r L Ll i b n ě p o b l í Ž er y b n i k a z v a n e h o P y t l í kk j i h L r n a
L i b e r . Z a h o i a n y . K a m e n n z iV r a t a . J í l o v e a L u k a p o d M e c l n i k e n r '
U z e r n n ír o z h o c l n u t(ib u t l o u cti r a s af r e k v e n t o v a nsé
i l n i c e) n e n íz d a I e k a
p Í i p r a v e n oA.n i u z e r l n íp l á n y (, n a p r .n a k a t a s t r tLr i b e r i Z a h o r a n y )
a s i Č t v r t k i l o m e t rkuu P r a z e o d c J n e Š n íphroe r n o s t ě npi r o z m í n ě n o u 1 e Š tně e m a j íd e f i n i t i v n íp o d o b u . P i i s o u č a s n é n
s tl a v t ta n o r m á l n í m
s i l n i c id o R í Č a n .
v y v o j i p r í p r a v yi n v e s t i c . j em o Ž n ép o Č í t ast u k o n Č e n i mr e a l i z a c e
Jak}' nájezd bude pro naŠiobec :
a z a h á j e n i mp r o v o z l lt a k v r o c e 2 0 l . ] .
5.SloŽitějŠ
d vío u k r u h o vaév 1 l Š k odvvěo u u r o v n o vié
e Š e nnía o k r a i io b c e
Z o/ici Init'h pramcn p iprariI: |-ladimírZtipotot,k
J e s e n i c e . B u d e u t l l o Ž t i t l r , attt l i s t t t si p o i e n t
s clbci Jesenice a nltlŽtttlstptlkritČor.at
re
snrěrech:
Sever - obec Jesenice.
r r chtlcl
ltAtlDÝs
nad Labcr
pŘrxleor.rÁ*iffi*&;il;;;
: b . t , ' \ f r r :: .
*.*'
- c l i i l n i c eD l . O s n i c e . M o c l l e t i c e .\ u p a k 1 .
R r c . i r n ' v..j.i h - D o l n i i H o r n r J i r Č . i r l l i .
RozToxY.
'',,:!.
.l;'.
.
\ ' ' ' . c . ť . l \ , / ťl r t l l e I
\ t l l c r . c t ; ' l r -R' [ t . z t l e . S t l l t c l - t t l vM. a l á S t r a n a .
\trulltrr rr;rrrk Berttun.Plzeri. Rozvadov:
n c . i l c p cp i ' e s Z b r a s l u r c l o L a h o v i c .
S t t l e r c e t l t r t t t l lP r a h r : l l a D o I n í B r e Ž a n y .
Hodkrx ice.
:+
ii
.
'l2wn
lhr
_ i.;. ! *: 's
';;,'';4i.,'-+'*
,-
Eta*
.t'
Ý ".\
!'*
hr
-t
r<'
r|tr..
,
*
...'l*F}Ď.
-,...'nusoltlt
:tffi[,I
ÍlRÚ?
Di.
-
-l',
-*.uq.;,.
\ 4{.-
./
.
!
'-
l\;J{í!F
t
frilÍ!Ý
rltt
&ni
'r-*-.-{
I ) l t - t i tB r t l o : n e . i l e p ep r e s D o I n í B r e Ž a n y
á^l'a'
r r e L r o l i t r rh n i l C e s k e
l J . . . l c i t ' irec T e r l r p r ( )l l l s p i e s p i i p r a v ( ) v . u t ]
'P"
t!
HOSII\
í|.-<rcr
Liberec. Hraclec Kralove. nebo dtilnrce
Závěrem:
coieště
není
vjibec
iasné?
,L,
,rr.d..
rlri
Ljj
. r / l l r ( t t r k 1t l o J e s e n i c e .
, Ba s:o \
PRAHA
Srller .liŽrli Město. Choc|ov a dál Teplice'
l ) , ' k r l r [ ' tai rn i
.j i.i
.il\.
rlul ltil Nespeky u Cercany. ver.llelta
[ ) : . r r ]i l . l i l o v e . z i r p a d - Z l a t n i k y . D o l n r
[ ' -l c z . t r r y .
Coje dobré
si zapamatouat?
ehce
-..$',
a-'t'*
e
tfll
Yrf
tlttt
Zvolskénoviny
huezdy
Šrileduědi7u0le. naše
Lukášjeivelkyfandadofotbalu,takjájendoufám,ŽenašachysivŽdy
časnajde.
pŤebor
doSed|can
nakraiskÍ
Postu.py
ligy
sezoně opět uěastnilyvšech9 turnajťrŽákovské
Našeděti se v letoŠní
(RZL)poÍádanéŠachovymsvazemStŤedočeskéhokraje,kdesimoh
si postup do pŤeborukraje
uhrát vyššívykonnostnítŤídua vybojovat
a následnědo pŤeboruČech.
(z naŠehooddílu 18 borc ).
Dětskou ligu hrálo letos celkem l35 hráčťr
Naši svěŤencidosáhli vynikajícíchuspěchťt.
na skr'ělém3. místěa spolu
V kategoriiH14 Jarda Česánekskončilcelkově
velkou hvězdu a naději
PŤedstavujiVám dalšíhohráěe měsíce,naši další
zároyeí - Lukáše Bočka.
schopnost provéstsoupeŤi
PŤednostíLukáše je jeho taktická vyzrálost a
zce|a deklasuje.Trénuje
zcela nečekanoukombinaci, díky které soupeÍe
které 2 x t!'dně poŤádá náš
několikrát tydně, protoŽe kromě tréninkri,
svémunízkémuvěku (bude
oddíl,má i osobníhotrenéra.Lukáš má díky
snímpostupujenakrajskÝpŤeborzkategorieD14iTerezaVosáhlová(5.
a Nikola Čemusová(7.).
a s prehledem whrál
V kategorii Hl2 Lukáš Bočekvyhrál, co se dalo.
na krajsk!'pÍebor
postupují
m
vybornÝm
Úsledk
i svoji kategorii. Díky
(9.)
ještěMatěj Florián (6.), ondŤejMáslo (7.) a Petr HŤídel
jako z partesu a Il ona
V kategorii D12 hrála Veronika Holubová také
vykonu postupujíspolu
s pÍehledemsvoji kategorii vyhrála. Po wnikajícím
Kristjna Matoušková (4.)
s ní na kraj ještěMíšaTyllerová celkově 3. a
VkategoriiHl0mělveliceblízkopostupuinášnovyobjevondŤejSaska,
pomocnému
mul0let)ještětakvelkouchuťhrát,ŽeobčasjeaŽpŤílišrychly,čímŽ
nepÍíznivému
ale postup mu unikl jen o pověstnyvlásek díky
let,kterého
zbytečněztrárcíivyhranépartie.NasvujvěkvšakhrajesvelkympŤehledem
8
do
MistrovstvíČech
na
těŠit
bodováni.Naondru se budeme
aŽádnéhosoupeŤesenebojí.LukášjezaÍazeninalistinětalent
jeho rn./čet
uspechti se v ŤijnuzuČastnÍ.
svazu.Hraje uŽ| zadospělácká druŽstvaa
šachového
NašimsvěŤencumbudemetlrŽetpalce.ab1nakrajskenrpŤeboru
jevelmidlouh!.Vzorněreprezentujenášoddílnavšechv'.fkonnostnich
ctl nejrtcepostupuna MČR
proběhncv Čennuv Sedlcanech.r1btr;trrali
urovníchadělánašemuoddíludobréjménovšachovémsvětě.
kraji r. soutěŽi
re
Stierltxeskem
pirČ\u
a pokrrsili sc obha.lrtbronzor.ou
MezijehonejvětŠíuspěchypatií:letošni20.pŤičkanamistnrvsNi
druŽsol
šampiÓna cclloÉ
republiky, 7.místona pŤeboruČech a tiful kÍajslého
Trcnen tiii Sladot'nik
(několikáté) vítězstvív regionální Žákovskélizc atd. atd.
Medvědi Zvole velké
V neděli 30. bŤeznase uskutečnilov klubovne ŠK
medueda"
tfirr|c llrtcslgná|ú:
JlŤíS|adoYnil
t.
ŠachovékláníproŠirokouveŤejnost.HrálsejlŽ4,rocníkrodinného
pod patronaci SK Zvole
turnaje ,,o velikonočníhomedvěda..,kter!
2.
oddíl.
poÍádal náš šachovy
3.
Ve všechkategoriích
Turnaje se zučastnilocelkem 18 dětía 11 dospělákri.
ladlslar$msllal
$tmla
Uottěch
Írtrnrlr rld|r:
t.
Sladornilorl
2.
Stralori
3.
l losáhIorl
sehrálona7kolšvycarskymsystémem.Dětibylyrozlosoványdo
] nejlepŠivysledky, je
Kategorie rodin, do níŽ se započítál'aji
dvoučlennychtj,m.KomiserozhodčíchmělaprácipouzepŤianulování
jejich Ťekněmemírnou vulgaritu. v e l m i o b l í b e n á ( z v l á š t ě p a k p r o d ě t i ) . p r o t o Ž e d ě t i m i l u j í s i t u a
názvti někter1fchdětskÝch tandemti pro
nabitéatmosféŤe. k d y m o h o u s e s v y m d ě d e č k e m n e b o r o d i č e m b o j o r ' a t o m e t y
Jinak se hrálo korektně a opět ve v.fborné,bojovností
společně.
:
dopadlo
to
takhle
a
Hodnotilo se celkem 6 kategorí
nebo pirbuznych
L e t o s m ě t r o š k um r z e l o ' Ž e s i p r á v ě z Ť a dr o d i Č u
jak tomu b;ivalo
tak.
nenašlovícedospělákúčasturnajese zuČastnit
VaŠeděti by to urČitěocenil1.!
líatoušlorá|
v minulych ročnících.
trlÍ|(tutášBoěeta lh|stÍna
Bí|í
v
y
hláŠenimjsme jeŠtě dostali do varu
s
l
a
v
n
o
s
t
n
í
m
PÍed
a E|lštaS|adornilorá|
lts|Íin|(t|to|acemusorá
všechnyučastníkyotevÍenímsázkovékancelaie.kdesesá
losáh|orá)
a Tergza
B|áťácl(tatĎ|Í|orlán
Ífrrp|r lrr|rrŮ:
Írtr0or|c
lunlorol:
Tll|elorá
1|iša
JaldaĚcsánel
t.
2.
tailln Junomann
3.
trtoušlová
Ír|stÍna
t.
LutášBoěcl
2.
3.
Terezatosáh|orá
vyhradněčokoládovÝmivajičky.Všichniuzartralisázkynavítě
l minuty), kterého se
superbleskovéhominiturnaje (hrálo Se na
V pr běhu
Strakové).
zučastnili4 hráči(Sladovník,Smejkal a bratŤi
Ťvali jak tygŤi.
partií děti i dospěláci skvěle fandili' respektir'e
PŤekvapivymvítězemsenakonecstalVojtaStraka(nevsadila
sám na sebe).
Závéremmocděkujinašípaníšéfovévbufetu.paníJaněStra
azapomocvorganizaciapŤípravěMirkuStoklasovi'Robert
ondrovi Strakovi za
Máslovi, Janě a Luďkovi Strakovym a
zpracovánía vedenívysledkťrna počítači.
Trenér:JiŤíSladovník
11
Zvolské noyittlr,
U!.ZUÍILSKY
BEH
p r v n ít Ť iz á v o d n í cvi k a Ž d ék a t e g o r i oi b d r Ž íd i p l o m
Uyhodnoceni:
Propozice
PŽedpis:
Ir r m r n :
\ttrttt:
s o b o t a2 4 . 5 . 2 0 0 8 v 1 0 : 0 0h o d i n
u l e s av B r e z o v s k eu l i c i - s t a r ta c í l
Poradate|:
Školská.
sportovní
a kulturnrkomiseoU Zvole a SK Zvole
C i n o rn í c i :
a m e d a i l i .D á l e b u d e v y h o d n o c e n an e j r y c h l e j Š í
t a s uŽ e n yn a t r a t i 2 0 0 0 m a m u Ž en a
d v o j i c e( s o u Č eČ
t r a t i 4 0 0 0 m ) a n e j p o Č e t n ězjai s t o u p e n ár o d i n a
z á v o d i s e p o d | ep r a v i d e la t l e t i k ya t o h o t or o z p i s u
poŤadatele
si vyhrazujiprávo upravyčasového
poradu
s t a r t ťpr o d I ep o č t up r i h l z i Š e n 1vl cj he d n o t l i v y c h
Poznámka:
kategoriich
Ředite|kazávodu: Iva Pudichová
Pojďte se s námi proběhnoutjarní pŤírodou!
Hlavni rozhodčí: Slávka Ročnáková
Startér:
L a d i s l a vK a Š p a r
Zpracovánív.vsledku:
Marcel Pudich
Autor tratí:
PhDr.
Karel Matzner
Zdravotnís|uŽba: Mudr. Katarina Hánělová
občanskésdruŽeni - sportovni klub
p r e d e m n a p i i h l a Š o v a c í c hl i s t e c h v Z Š . M Š . S o k o l e ( h r i Š t ě )a n a
Z v e m e j e d n o t | i v c ei c e | ér o d i n y
ve Zvoli.
p ň e d e mt e l e f o n i c k uy M a r c e l aP u d i c h an a 2 5 1 1 6 | 1 | 0 . 6 0 2 4 . ] 29 ] 2 .
neboe-malem:[email protected]
pro piichozi v den závodu v pÍostorustartu nejpozdějido
9 : 0 0h o d i n .
editeIko ztÍt,odu
tK Zuole
jednotlivcti,partnerskychdvojica rodin:
PĚih|ášky
oÚ
Sltivka Roč tikoyd, hlayní rozhorlt,i
LIgr. Iva Pudichoyti,
na 9. ZUIISKY [RlEllTAClll
BEH
olecníh0
Úiedu0ddí|cm
o]|6í|ačnih0
loiádanÝs rÓdomim
běhusÍ zUo|r
Termín: Nedě|e25.5.2oo8 ío.oo
GasouÍ
a ilé|trtratí:
n0Í'.,latoggr|g
Místo:
Závod se buclekonat v lese poc|osaclouCerniky. Cesta
t l a s t a r tb u d e z n a c . e n a
Í á b o r k vZ a u t o b u s o v é
zastávkr'
ZVOLE-Cernrk1.
|0:00
Zaháiení
závodu
l0:05
D ě |di o4 |e |
2004-2006
50m
l 0 :1 0
PredškoIní
děuča|a
2002-2003
200 m
P r e d š k ohIonšíi
2002-2001
200 m
M| a ddšěív č a |a
2000-200l
600 m
c o s s e b o u : S p o r t o v n ío b l e Č e n(íd o p o r u Č u 1 e rdnl eo u h én o h a v i c e ) .
M|adší
hŇ
l,,8-lg,, ]
600 m
S|arší
děvčata
1 9 9 8 - 1 9 9I9
8 0 0m
S|arší
hoši
l 9 s 6 - 1 9 9 7|
8 0 0m
s p o r t o v noí b u va b u z o l u .B u z o l yb u d em o Ž n eb e z p l a t n ě
z a p j č i tn a m í s t ěS r a z u .
B ě h n e b oj e n p i í j e m n áp r o c h á z k az v o l s k y m| e s e m N
. a
M|adší
Žákyně
1996-1997
8 0 0m
l0:20
|0:35
-T
|0 : 50
nar.
-T-
delka
llyhlášení
vÍsledkú
ll:00
M | a džšáíc i
ll:15
|996-1997
| 5 0 0m
S|arší
Žákyně
1994-1995
I 5 0 0m
S|arší
Žáci
1994-1995
I 5 0 0m
Dorostenky
199l-1993
2 0 0 0m
Dorostenci
Z e ndyo3 4l e l
l2:00
I tggt-tgg3
1974-1990
v y b ě rb u d o u n á s | e d u j i ctír a t ě :
, , L i n i e . . .p r o c h á z k ap o z n a č e n é
trati - pro děti clo I0 let a rodiny
, , s G 0 r e l a u Í .1. .t r a ťs v o l n y mp o r a d í mk o n t r o l ) : t e n t od r u h z á v o d u
m á v y h o d u .Ž e s e m o h o u s o u Č a s n uě č a s t n i zt á v o d u j a k s k u t e č n i
Z 0 0 0m
2 0 0 0m
p a k n i Ž ŠČ
i as'
2 000m
Mu ždio3 9|e |
1969-1990
4 0 0 0m
MuŽi40 le|a starší |9 6 8a d Í í v e
4 000m
Prezentacea Wzvednutístartovních
čísel:
Program:
z á v o d n i c i ' t a k i k o n d i Č n si p o r t o v c i n e b o i e n p r í z n i v c ip o h y b u n a
z d r a v é mv z d u c h u . k t e r í a k c i p o j r n o uj a k o p r i j e m n o u p r o c há z k u .
C í l e m t o h o t oz t i v o d uj e n a v Š t í vciot n e j v r c ek o n t r o lv č a s o v é m
limitu
j e d n éh o d i n 1 'o. r ' 1 . s l e d krrorz h o d u . jpeo Č ekt o n t r o l .v p r i p a d ěr o v n o s t i
Ženy35 |eta starší |9 7 3a d r í Y e
Uyh
|ášení
uÍsledkŮ
P r a v i d e l n íu Č a s t n i cziv o l s k 1 , cbhě h Ú s e b u c | o un l o c i s e z n á m i ts n o v o u
č á s t ik r á s n e h oo k o l i n a Šoíb c e '
G e n y a d i p I o m y ! r . Š i c h nsi t a r t u j i c i d o s t a n o u u č a s t n i c k i d, i p l o m .
M e d a i l i s t eo b d r Ž id i p l o m a z i t v o d n i cni a p Ť e d n i c h
r n i s t e c hd o s t a n o ui v ě c n éc e n vv ě n o v a n é
soonzorv
závodu
Startouné:
P r o v š e c h n yp r i c h o z í2 0 , - K č
pro prihláŠené
v m i s t ě s t a r t u , n e j p o z d ě j i 3 0 m i n . p r e c l S t a r t e n l P Í ihláš ky! po sí lejnej
te lé pe
mailemna z vo [email protected] o r ien teering
.cz
neb
o
kategorie,
n a t e l : 6 0835 83 0 3 .
p r o p r í c h o z ví m í s t ěs t a r t un e j p o z d ě jdi o 9 : 0 0 h o d i n
Startovné:
Tratě!
P r o z aj iŠtě map
ni pr o sí meo po tvr z eniVaŠiuČasti
do l9 . 5 . 2 0 0 8
dobrovolné
(tel.m
, ail).
v e d o u p o z p e v n ě n y c h c e s t á c h ' | e s n í c ha l u č n i c h
p ě Š i n á csh m í r n y mp i e v y Š e n í m
D a l š í i n Í o r m a c e ! n a l e z n e t en a w w w . o r i e n t e e r i n gz l.Zc Y o L E
,jd|iy|i obec zvole' No'inr'rházeji
neperiodi r. lsou také lh,htěnr na W'z,ole'inÍo. Neví1ádené
f*opí|y, fesby o Ío|ognfe se ,g,x'cejí. ol.šrěnép,ílpévtq
dlpm(h .eji jiukavu
pnnÚ a u dato,!,th \oabotii komh!.
Názo|y pžisplě|s,elůs. ne,Úsejí ,u.ně shodow. s ndzor ,vda*ce. RedekčníNda| FÚ,,,išek KŘálítak,
|,!r.(l Padich, ,]amnt yilyaa yladint z po,olhÍ
lintulit a piijen inene
obet.ni nad zole, Htavni ]3 252 45 zfrle kr.: 257 760 337,, dit: [email protected]Ýle.i,,Ío UÚiyě|ka pžíšrítnčíJ]n
6. 6. 200d
Zt'ttlske nolitt1'
t2
chuí|e?
tu bylyUGlké
Jalré
.Jxff;i;ť''[:Jx.J"".T,ilil"f,i"ffJ"lllilffil
- lolrraěová.,
Sokola
zdGišího
zdosaYanihist.Íie
Útlžky
Po roce 1945se
t"t"t"y zaur"t'(Hohenstadt)
t
196{
CsR.
"*""*"i"iiti
do soutěŽi
začlenil
zápasu zase
fotbalovému
kurioznimu
létě1964došloi k 'iednomu'
v parném
naolyT[l:lt]1i:
v pÍipravě
t'Ťišti.
rottutonem
nu'JuJ"m
I[l
repfezentačni
naŠe
' jeden piknik
'n'n
Ac sparty
véhlasné
fotbalistliprotire7eÍYě
.oou,naŠich
",:]''ji,".lll^'".*
." o."'''u
.o.'itotiŽ
i,"^i]o
oou,o')'
Janoušek
p
BoŽa
pÍávě l stoleti.
posádka?Jejimstálj'mčlenembyl
ioaÍon Praha).Piipominal
:.l,a:ffiilil.
tato veslaÍská
jako
'"j:t
chatu
obceprav''fotbalovi'mič
Severniulici) zděnou
i"^:il;''Ionsri
n'otujoii oou",li do naŠi
a"n".o'.e. v JneŠni
"u.
"
.:":|"]::.':]]tJ:''.T:.*:i:":":itrJ'|é
"i'
il;"#;;;;""":
;"Jru;ffi;;;;-;i.zdejsrctnadsencťr.-fenzápas
#;;;;;;'ni
borcibezÍozdiluvěku'U večernlno
il;J;
t,"n",,iffi;
l"g"noa,ni
exceloval
histofkami
a statečnÝ.
dústojni'
skutečně
.u*.,,n.n,'u,oupeÍi
JaÍoslav
sokola
piedseda
'" nl"l '".|1]..l1'-.oll::l-11'jf"ilfr;
den.odpoledne
oooo.lnoo,,.y
;;;;:;;;." ]:l. Ňasgoldaldnesni
:;;
ochot"Ý.'
proti
byl
mistnimi
promicháni
muŽstva
naŠeho
stranach
vÝkon
vykon
'e
:,,^'1,,T1J"T;;".
;'i, ia obou
'""í''".Že
.*o' soudilo.
tehdy
..
se
ffi;il;;
všeobecně
a
MalÝ
a
kytaÍe
.^.,
i ;;.;,;;;;;;;';"Jpak-zase-piivezriffflff:.#f:;illi
t*u
(věkověvrste*'n.1l1]-:T,T:: "J:l
.'' 'anouŠek
''J, o.n,l. u'"
k uctěnipanratK!
piu-n].oenit ."nlorialu ].lna PÍchlika-Nová tradice
startl'""]*"::l']::::.::::
dÍesuÍámovalyJeno
v reprezentačnim
;;:",";;;.'.'"'.
:1i',..
lil*t"ffi.Ř:Jffi
rilT:1'"l;;iél1m":ll';:Tf
L}[iéilh|*1ffi
zez\'o
soka
.druŽebniho.
uérrstklubŮ z okolí (VÍané.okrouhlo.
.,"i""'n"
i.."",.'
il:ff:ffJ":.Jili
iti*"Ť**::il::iT,x,#::J:,Il':.:l".,ilil-""
:J
ls?3
naŠi obce se Z\'oli u Zirbieh.l'
vznikla tradice druŽebnich stykl]
funkcionaii .'
**o".".*",-."oecni
Měla obecni polohu a linii :"*
.,"n,
i,ii|i,
**":"l;.*i.';;,
"
sportovci a zahÍádkáÍi)..*
.:]
na Moravu .n1l
rodin druhé strany). Pívni záJezd
|l".
:"::::::
o.n"."
jmen naŠeh(
škirlazn.imÝcha zvučnych
'".tr"t'.;.; \\stildlln pestÍil
narozenlcn
hÍáčtl
generace
\}trávala
,.*'""" ., , l'".'n,, u*..ch \člši|ou
j sou
čtyiicátnici
Ši
Tehdei
.
.i;..;l-s nezasrirrli ani lirtbali:jru
',..:';;;
hriŠti
\ěku il t() uŽ na tbtbal na ve|kém
anes na lranici d chodoleho
nenaŠel.
zatim
tvaŤtento tuÍnaj\ sou.dsnosti
*;; ilou
A mái fotbalofouj:*:tJé:ilil:'']lTl
n".i.no,uuouo.n'.
r"""|;;.h;ťil1,i1,J]Tl.jll.i;J.i""...,
sudetsk''klub. Podle -.","ui,,.'"l"u*
DÍedevŠim
zooo
ihf'ii'á.i
ooohárstarostyobce'P
opot
Žáci
hraji
kdevturnaji
jesoutěŽ'
Putovni
oobu.
,i,i..io.o"
slibnévÝkonyna trávniku.to
a
ceny
pékné
soupeii.
prestiŽni
Žu;y fotbalové priprava.
trutuuvrspier<ovyl1rT'i".i=:*::'"'x
ispoluzakladatelem
i čino,n,u,*
Hráčúm
protter''tleskáme.
je soutrrn'
oo,,,,,zooo,o"
iJ,.i"l'"'i."''lnauzemivelkoněmeckéŘišeahÍá|takétamnl
letsturéhosnímku.B1l
tlesítlq.
tohotllčt1t,i
funkcion Ťen
po
.Zdcíien 2. t0. 1966l,ranskyttt
piíležitosti
kem Ttachtouu
a
7
- Zvole, kter},
ntistrol,ského ztÍpasuVruné
něm i týi
na
Jsou
3:I.
tito hráči 4,hráli
pat í k nejlepŠí
neodnq,slitelně
í
kte
borci,
va y tol,|t()ro(a
éie rvolskéhoJbtbalu a pr
Hruchoyet'
Frantisak
slavísvéŠedesatiny.
ctka
Jctkn
t,t,k.
Boh
tt
a JoseJbvéBrchcI
pí.ailtíntto
pur
rllnu
la
na sníntku ry,hr
urnui' hrany
zdpasen i t'ltutunskl' t
hyl .|I ilos lat,
t, M ět,h an ic ít,h. Ku p i t ttn t'nt
na konti
ro:.stí.elu
penaltot,en
Řezníčeka l,
kdý
n
bra
l
olu
l
a
x,,
t,
l
a
n
o
h
é
n
.|i
n ero:,hod
na sninrkr
Petr Jttsattsk. Pro pripontnku:
JoseJ,
v í.adě stoiícíchodlevt poklutlník
Htuchovec,
Btabol st., hr či FruntiŠak
JoscJ,Brt,hel,Jan .|Iul , JoseJ'Boháček,
a pŤedsed
]an Prchlík, Jaroslut,'|Iulíisky
pak
odleva
Miroslav Hrub . Dolní ada
k,
Rezníče
iloslay
I
b
VIad intír Ztipotoc k11,
Františt
Lautner,
Miroslat,
Petr Jasanslg,,
JoseJ.Brchel :
Malí sk!,a vedoucí tttuístva
y
fuIěchenicíc
Jett pt.o ítplttost,na turna.ii
Bl bol a Knotek.
hr li také JoseJbt,é
13
Zvolskénoviny
U 0k0líZuole
mysliuost
Souoasná
Myslivost v českÝch zemich je tradičním zp sobem vyuŽívání
a zároveí ochrany pŤírodya krajiny. Myslivecké tradice jsou pevně
zakotveny i v kulturním dědictví našehonároda. o činnosti zvolsk;fch
myslivcri v minulosti psaly zvolskénoviny pŤedčasem.V souČasnosti
púsobí na zvolském katastru a na katastrech dalších obcí dvě
myslivecké společnosti.Je to Honební spoleěenstvo Dolní BŤeŽany
a Honební společenstvookrouhlo pole.Jejich honitby, nebo chcete-li
revíry, dělí silnice Vrané - Zvole a Zvo|e - okrouhlo. Honební
společenstvamyslivecky hospodaŤína polních i lesních pozemcích.
V honitbách na zvolském katastru se vyskytuje hlavně zvěŤ srnčí,
mufloní, černá čili divoká prasata a v menšímíŤedŤívevelmi hojná
zvěÍ drobnér zajíci, baŽanti a koroptve. Drobná zvěŤ těŽko snáší
spojenés moderní mechanizací
velkoplošnézemědělskéhospodaŤení
je
koroptví
v
okolí Zvo|e několik posledních
Tak
tŤeba
a chemizací.
kusri. A to se koroptev neloví uŽ od šedesátÝchlet minulého století.
K drobné zvěŤi patŤítéŽ kachny bŤezĎačkya lysky, které se snaŽí
hnízdit i na zvolskfch rybnících. Pro zlepšení hnízdění divok ch
kachen umístili myslivci z HS okrouhlo pole začátkem bŤezna na
většímzvolskémrybníku čtyŤihnízdníbudky. Na ŤekáchtotiŽ decimuje
stavy kachen nep vodní predátor norek americkf, kterf se dostal do
volné pŤírodypŤičiněnímochránc zviÍat, kteŤího v devadesátfch
letech ,,vysvobodili..z koŽešinov.fchfarem. Poté se velmi rozmnoŽil
a v okolívodníchtokťrničívšeŽivé.od Žab (mimochodem chráněn;fch)
pŤesryby, zpěvnéptactvo aŽpobaŽanty a kachny, kterÝm ničíhlavně
jejich vejce. JelikoŽ na zdejšíchrybnících nebyl vyskyt norka dosud
zaznamenán, jsou jedním z má|a míst' kde mohou kachny bezpečně
Instalace budek pro kachny na uolském rybníce
Ještěse chci zmínit o neukázněnÝchjezdcích na koních a majitelích
Ti všichni se prohání pŤírodou,ničí
terénníchmotocyklri a čtyŤkolek.
cesty a plašízvěÍ v touze po adrenalinovém záŽitku. Že v pÍíroděŽiji
ještě jiní tvorové,kterlm svou zábavou škodí,je naprosto nezajimá.
Yyzyvám proto všechny návštěvníkypŤírody,aby se v pŤíroděchovali
slušně a ohleduplně a dodrŽovali zákony. Nebo chcete, aby vašeděti
chodily za několik let obdivovat zajice, srny a baŽanty dozoologické
zahrady?
tindžich Bešta
vyhnízdit.
Myslivci vynakládají kaŽdoročněmnoŽsM práce i finančníchprostŤedkri
krmiv na zimní
na zlepšováníŽivotního prostŤedípro zvěŤa zajišéování
období. V kaŽdéhonitbě jsou umístěna pŤikrmovací zaÍizení,krmelce
a zísypy, kde se zvěŤ pÍikrmuje v době nouiae. Kromě toho mriŽeme
v pŤíroděvidět krytépozorovate|ny tzl. .|gazata|nt' a otevŤenéŽebŤíkové
posedy, kteréslouŽí k pozorováni zyéÍea k low. \fsechna tato zaÍizení
trpí pravideln;fmi nájezdy vandal , kteŤíje z nenlámych pÍíčinničí.
Lov zvěŤeje zaměŤenpŤeváŽněna jedince nemocné,poraněnéa slabé,
nehodícíse do chovu. Dále se loví pŤemnoŽené
druhy něÍe napŤ.zvěŤ
černá a zviÍata škodícímyslivosti, jako je liška, která je vÝznamn: m
pŤenašečem
vztekliny. Lov u srnčízvěŤese omezuje na několik málo
kusti, protoŽe většinu plánu lovu za myslivce splní auta na silnicích
a toulaví psi. V okolí Zvole zahyne na silnicích kolem dvaceti kusti
ročně.Několik kusri pravidelně strhnou toulaví psi.
Psi a jejich páni, to je v ochraně zvěŤe kapitola sama pro sebe. Psi
neškodíjen pŤím1fmusmrcením zvěÍe, a|e jIŽ tím, Že se v pŤírodě
pohybují v kteroukoli denní i nočnídobu, buď se svlmi pány nebo
i bez nich. Zvěr je neustále rušena, trpí stresem a to zhoršuje její
zahradníaqÉovfďt
zalrázkwávfuba
. ÍgglÍy,
plďy,děhcí
stěny
. rirfiže,
plata,
m stky
obložení,
. zahradní
stoly,
židle,
lavice,
houpač$
nábytek.
. dŤevěné
pŤístŤďky
vč.
krytiny,
guážová
stání
udírny,
nagrilování
. dětská
pískoviště
alezecí
stěny
. ruzné
truhlíknakonifery,
balkonové
h$oy
typyavelikosti
. pďenište,
psíboudy
kompostery,
zateplené
.. policové
sestavy
ulďnepdH$. 1
došpižíreÍt
YinobÉky,
zdravotní stav natolik, Že to vede aŽ k uhyn m. Nejvíc uhynulé
zvěŤenacházime v místech s největšímpohybem lidí a ps . V jarním
období, kdy se samice všech druh zvěŤe chystají pŤivéstna svět
potomstvo, m Že nadměrné vyrušovánívést k potratrim a u pernaté
zvěŤe k opuštěnínebo zničení hnizda, Volně pobíhajícípsi nejsou
nebezpečníjen zvěÍi. V polovině bŤezna zadixi| ve Zvo|i volně
pobíhajícípes kokršpaněla a pokousal i jeho pána, kterf ho bránil.
PŤi této pŤíleŽitostichci upozornit všechny majitele psri na to, Že
volné pobíhání ps je zakázáno vyhláškou obce Zvole č.10/2000
a jejím dodatkem č.l a také zákonem o myslivosti č,.4491200I
Sb. $ l0 odst. l.
!
tel.:607n3t187,Íu257
761212'
mď iw.vesely
@iol.cz
:,
t4
ilemě. nezemě,
0.s.
Hry, tvoÍivost,ztÚžitley,spolupr ce, soun ležitost,poln ní,
pŤ telství, obzory, sport, inspirace, pňíroda ... Pro děti,
mI dež,celérodiny i dospěIé.
.Všechny děti aŽ na jednu vfjimku vyrostou. Tou r".fjimkouje Petr Pan.
Nechce blt nikdy dospěl , a proto zristal dítětem,aby si mohl poŤád
hrát. Žije v kouzelné Zemi Nezemi mezi vílami a sKítky, kde společně
se sqfmi kamarády proŽivá spoustu dobrodruŽství,kdyŽ bojují s indiány,
piráty a hlavně kapitánem Hákem.
Nastal ale čas,kdy se i Petr Pan rozhodl opustit tajemnou Zemi Nezemi
a vyr st. NejdŤívezapomněl létata netrvalo dlouho a zapomněl takéna
svou kamarádku vílu Zvoněnku a nakonec si zapomněl i hrát. Pro samou
práci a d leŽitéschrizky pŤestalmít časvyprávět srn.fmdětem pohádky.
Kniha J.M. Barrieho - Petr Pan a takéjejí volnépokračováníHook G.
Zvolskénoviny
Spojíjednotlivébradavickékoleje svésílya pŤem Žou během posledních
pěti prázdninoqfch dn společněPána zla? Pokud společněpotáhnou
za jeden pÍoYaz,tak se jim to zajistépodaŤí.
Zvo|eje plná děti.ziji zde děti, které se tady narodily a ve Zvoli se
narodili i jejich rodiče.Žl1i taay také děti, kterése pŤistěhovaly.Jsou
mezi nimi ty, které navštěvujízvolskou nebo vranskou školu a jsou
tady i ty, kterédo školy dojíŽdějído Prahy. Hlavním posláním tohoto
prázdninového t}dne je vzájemné poznáni se' budování pŤátelství,
tolerance a vzájemnédrivěry.Program bude probíhatod 8:30 do 18:00
hodin a děti budou na noc odcházet domr) s vjimkou jednénoci. T.Íden
programem pro děti a jejich rodiče.
bude zakončenspolečn1fm
Účastnickf poplatek ve rn.fši1750,-Kč zahrnuje vyváŽen;fbohatf herní
a tvoŤivostníprogram (v maximální míŤeprobíhajíciv okolní pŤírodě),
materiál k programrim, odborné pedagogickéa instruktorskévedení,
stravu (oběd a 2 svačiny)a pitnf reŽim.
Za Zemi - nezemi pŤejivšemkrásnéa miléjaro
Gravela mne mnohokrát vedly k zamyšlení,kolík časuvěnuji a společně
Mgr. Iva Pudichov ,
věnujeme sqfm dětem. o kolik společnéhoěasu pŤicházímezbyteč,nostmi
tel.: 775 963 325,
a v jak uspěchanédobě Žiieme.
e- mail: [email protected]
Několik |et zrá|a myšlenka toto téma
a nyní si vám dovoluji Na těchto kontaktechtakézískátepodrobnějšíinformace o jednotlir".fch
pŤedstavita informovat Vás o vzniku
akcích a pŤihlášky.
Země. nezemě,
obcanslého
sdruŽení,
jehoŽ hlavním posláním je inspirovat ke kvalitnímu a všestrannému
Životu prostŤednicťvím
program pro děti, mládeŽ, celérodiny i samotné
dospělé.
Vycházím z téměŤdvacetile|fch zkušenostínačerpanfchv Prázdninové
škole Lipnice, kolébce záŽitkovépedagogiky u nás, kde jsem se jako
instruktorka podílela na vedení celé Ťady zitŽitkovych kurs . Jejími
DětslÚklubKacenka
Pro děti od nejritIejšíhověku a jejich maminky i tatínky
KaŽdérltery od 9:30 hod do ll:00 hod v k|ubovněpod MŠ
]l|i!é
maminky
a děticlry,
častníkybyli ...náctiletí,rodiče s dětmi a takéučitelé.Vycházím také
z dlouholetlch zkušenostíkantorskÝch a v neposledníŤaděsamozŤejmě 4. |2. 2007 jsme pro Vás zaloŽi|i dětskf klub Kačenka. Na
kaŽdé
ze zkušenostírodičovsk1fch.
terní dopoledne je od 9:30 hod. do 1l hod. pŤipravenprogram pln!
Na létomáme jiŽ pŤipraveny2 tfdenní programy pro nejmenšíděti ve pŤekvapení, her, tančenía hlavně vytváŤenínádhernych
vfrobkti,
věku 5 - 8 let motivovanéVfpravou Petra Pana do Země Nezemě. Na
naplněnlch fantazií našich dětiček a samozŤejměmaminek. Jsme
těchto táborech preferujemerodinnépojetís individuálním pŤístupem, potěšeni,Že se náš klubík uspěšně rozviji a navštěvují
ho mamink1'
kdy maximální počet dětí na akci bude l0. Dále ve spolupráci se a pŤedevším
děti moc rády a to celkem pravide|ně.
zkušenfmi jezdech.fmi trenérypoŤádámelfdenní jezdeckésoustŤedění Jak program klubu probíhá:dětiěky uŽ od rána doma
irkajr. Že prijdou
určenédětem ve věku 8 - 17 let. lfden v sedle je určen uplnfm
za dětičkami.Hned jak pŤijdou,maji vyku|ena kukad|a.usmčvna
začáteěníkm i pokročilfm jezdcrim (max. počet dětí je l0). Na dva tváŤi a uŽ se těšína tancování.Je tu i trochu ranntho
tětocvilu pro
podzimní víkendyjsou pŤipraveny záŽitkovéprogramy pro rodiče a děti našemilé maminky.
- sportovně herní a mikulášskf víkend.
Poté se učíme r zná Ťíkadla a rlkanky. su'..G
r l dětmi
Řada aktivit bude prioritně směŤovat k nám d,o Zvo|e. Na poslední komunikovat a tím rozvíjeÍjejich znalosti. Ne
o rc dálčky nejvíce
prázdninov.f tfden v srpnu chystáme pro zvolské děti program těší,to je vyrábění. PokaŽde je pŤelvlpcaul
lt lrŽdou Kačenku
motivovan! bradavickou školou čar a kouzel, viz niŽe. Plánujeme
máme pŤipraven;ijiny program. Vždy vnyrtinc
dva v'./robky,jak
dlouhodobější program pro náctileté, vzdě|áváni pro seniory, jarní pro nejmenšíšikulky,tak pro našcšitu|ty
nminky...... ( od sypání
p zdniny s r".fukou|yŽováni v Rakousku .....
mouky, máku, cukru na r zne podrbdy et po keramiku, ubrouskovou
pÍedstauuigme,,Bradauico
Podlobně|l
UeZUo|i...
techniku .... malujeme. |epimc. tÍt.DG ).
Velice drileŽitépro nás a pro nlŠclGčiúa je, Že pracujeme s q/robky
od firmy Jova, která je zccla ncávrdná a vŠese dá krásně vyprat.
Bradavice ve Zvoli
Termín:25. - 29.8.2008
Nemáme tudiŽ strach z nějatÝch tomplikaci. Maminky a dětičky
Herní t;fden pro děti ve věku 6 - |4let 0inÝ věk pouze po pŤedchozí si kaŽd qirobek odncsotl domrl a obdarovávají jimi
mnoho lidí.
domluvě)
Kačenkaje pŤijemnea pro děti i maminky zábavnézpestŤení terního
Místo - Zvo|e' klubovna MŠ.
dopoledne.
,,PŤišelti uŽ dopis? Ne? Mně uŽ jo. PŤinesla ho šedá sova. Jedu do
Bradavic a vlak odjíŽdíz nástupišté7 a 3l4. Do které koleje mě asi Určitě rády a rádi poznáte novékamarádky
a kamarády. Těšímese
moudr;i klobouk zaÍadi?,,
na dalšídětičkya maminky.
Do obrovskfch hodin ve vstupní síni pŤipadlo Nebelvíru dalšíchdeset
Za HÚšklub Kačenka
bodti. Havraspár a Mrzimor mírně zaostávají, jen Zmijozel je kousek
Štěp nka HoÍÍmanovtÚ,
dál pŤedNebelvírem...
tel: 777 770 727
Zvolské noviny
15
DráGata
NaŠtlddrlzr.o|ská
záŤiroku l99l a bylzaregistrován
'.Dráčata..vzniklv
ptltl c.tslem5204 pri Asociaci turistickych oddílťtmládeŽe A-TOM.
Jak uŽ je z pŤívlastku
zÍejmé'pťrsobí
v našíobci Zvole u Prahy. Byl
za|oŽendvěma nadšenkyněmilvou Valtrovoua Lenkou Netopilovou,
k t e r ém ě | yj i Ž t e n k r á tp l n ér u c e p r á c e s e s v y m i v l a s t n í m ri a t o l e s t m i ,
ale i pŤestose nebály pustit do tohoto typu volno-časové
aktivity.Na
svémpočátkučítalačlenskázákladna okolo padesáti Dráčat.z této
členskézák|adnypostupem časuvykrystalizova|ostáléjádro členťr,
kterése v dnešnidobě i nadá|e zabyvá oddí|ovoučinnosti.DráČata
l e t o š n í mr o k e m n a č a l ai i ž | 7 . r o k s v ée x i s t e n c ea p e v n ě v ě Ť i m e Ž
.e
z a 3 r o k y o s l a v ís v é2 0 . j u b i l e u m .A k t u á l n ě s e p o č e ts t á | y c hČ | e n
šplháke dvaceti.
J s m e o d d i | e m z a m ě Ť e n y mn a p ě š ít u r i s t i k u ,p o b y t v p Ť i r o d ě j' e j í
poznáváni a ochranu.Navštěvujeme
takér znékouty našírepubliky
- zajimavá města, mista a krajinu obecně. Učime se základnim
I inÍormaoe
Luolslté
Wushu
Pro osvětuzvo|skéhoobyvatelstvase pokusímdo kaŽd;Ích
Zvolsk ch
šifrovacímabecedám a znak m, jako je napĚ. Morseova abeceda. novin napsat alespon maly pŤíspěvek'aby jste měli moŽnost se
dá|e vázání rriznfch druhťruzlti, umění čistv mapě, orientovat se dozvědětvíceo činnostioddíluWushu a tomto krásnémsportu.Dnes
v neznámémterénu,zdravověděa uměni poskytnout první pomoc j e n s h r n u .c o s e u d á | oa c o j e v p l á n u d o b u d o u c n a .
a da|ší.
N á p l n i n a Š i c ho d d í l o v y c ha k c í j s o u p r á v ě t y t o Č i n n o s t i a' | e t a k e Itushu
ZYole
r zné hry - celoroční'ce|otáborové,
ale i jiné. Mezi tyto akce patŤi SnaŽime se udrŽet frekvenci a jednou za měsíc poŤádatvíkendová
pravideInéoddílovéschtizky' jednodenní v; pravy, vikendove či soustŤedění.
V unoru byl v jezd spojen se závody. Navštivilijsme
vicedennívypravya v neposledníŤaděčtrnáctidenní
letnítábor.Počet Pe|hrimova i pŤesma|énároČnější
situaceSe to povedlo.Vysledky na
učastník letniho tábora se obvykle pohybujeko|em tŤiceti.
soutěŽi také ukazuji' Že ma|ízvolŠtisportovci pres Vánoce nelenili.
V současné
době máme oddi|ovouzákladnu v klubovně zahrádkáŤti Z prvni |etošnísoutěŽe Juniorské ligy Wushu si pŤivezli hned dvě
ve Zvo|i, kteŤínám propťrjčují
svťrjobjektk našimschťrzkám.
Sch zky stÍíbrné
a dvě bronzovémedaile'Díky finančnidotaci od obce budou
jsou ve stŤeduvŽdy jedenkrát za l4 dn v lich]ichtydnech od l7:00 našicvičencina pŤíštích
jiŽv norn.ich
závodechreprezentovaÍ
mikinách
do l9:3Ohodin.
s logem Wushu Zvo|e. PodrobnějšireportáŽze soustŤeděnisi mťrŽete
P|ánované
akceproško|ní
rok2007.2008:
o 31. ledna - 3. rinora prodlouŽená víkendová vyprava n a n a š e
Č e s k éh o r y z a z i m n i m i S p o r t y ( s á n k y ? '
běŽky?' sjezdovky?.pytel?)
. 19. - 24. brezna
p r o d l o u Ž e n áv i k e n d o v áv y p r a v a . . a n e bj a k
pÍečíst
na naŠichwebovych stránkách. Vzh|edem k tomu' Že záŽitky
píŠou
kluci osobně (a dost se jim to daÍí),tak to opravdu stojíza to.
V bŤeznuse uskutečnilyintenzivnítréninkyv tělocvičněve Zvoli. Byl
jsem po těch osmi hodinách nadšen' jak;ipokrok vŠichni
udělali.Změna
na dvouhodinovétréninkya vícespecifickéhozatiŽenipro Wushu byla
na všechjiŽ druh]iden vidět. Kladny ohlas od rodičri,Že po cvičení
jsou
s e u | í tp r e d k o I e d n i k l ' . .
děti trochu unavenia nemajíroupy'je taképodporou.
o 30. dubna - 4. května prodlouŽenávíkendovávyprava. ..vysadek.. Jeden den o ve|ikonočních
prázdninách byl takévěnován dospělym,
do Janova
kteŤícvičíve Zvo|i taiji. NaŠiobec navštívila
moje mistryně Zhai Hua
o 9. srpna - 23. srpna Letní Tábor RapŠeCH
pŤestoŽe je čínanka,byla její v'.iuka zajimavá a pro všechnytaijisty
Te|efonníspojenína vedoucí:
E Pavel Ebr. mobil 737 427 125
Webovéstránky,kde naleznetefotografiez uskutečněnychakci:
w w w .s o s t a . r a j c e . n e t
velikym prínosem.
V dubnu čekájak děti, tak i dospělés mistryníZhai Hua víkendové
soustŤedění
u KutnéHory' Následně po něm takédalšízávod Juniorské
|igy Wushu v P|zni. V květnu pojedu společněs vybranymi dětmi na
celoevropskézávody do polskéVaršavy,kde se pokusímzávodit i já. Na
červense pŤiprawjeotevŤené
mistrovstvirepub|iky- Czech open 2008.
Největšíakcí všakje plánovanéměsíčniSoustreděniv Činc' kam se
spolus pěti mallmizvo|ákychystámv červenci.
Máme dohodnutéčtyŤi
hodiny denně společného
tréninkus čínskymidětmi. K pŤípravám
na
takovéto soustŤeděninepatŤijen fyzická pŤiprava,alekromě několika
očkování,dovednost v jedeni h lkami, orientace v preplněném
velkoměstěi alesponmalá znalostčínštiny,
protoŽeangličtina
je v této
zemi zatim téměŤneznámá.
Doufám, Že všechnynašeplány vyjdou a Že v pŤíštím
čislebudu moci
poreferovat,jak se všedaŤi.V budoucnutakéuvaŽujio veŤejné
exhibici,
aby se kdokoli mohl pŤijítpodivat,co to wushu je a jak krásně naše
děti cvičí.
Více informaci' novinek a zážitkttse m Žete dočístna našemwebu:
www.wushuzvole.blog.cz(v minulém čísIeSe vloudila chybička
a webová adresa byla napsána špatně)
Tom š Vesely, trenér Wushu Zvole
i
16
Zvolskénoviny
t|asopustní
ochutnáulra
ko!ácŮ
zuolslíÍch
hospodyn
a buchet
Směs: 350 g oŤechťr
nasekanfch na velkékusy, 80 g cukru, l20 g másla'
3 |Žícemedu.Tuto směsdáme na páneva osmaŽÍme
dozlatova.Ještěteplou
nanesemena jednu placku.NESMÍ VYCHLADNoUT, jinak ztvrdnea nejde
s ní nic udělat.
pečemelGl5 min. na l75 "C (horkovzdušná
Placky
troubas ventilátorem).
Na závěr masopustniho veseli probíhala v hospodě U Jílka ochutnávka
je tŤebanechatvychladnout,pakjsou tuhéa jde s nimi manipulovat.
Placky
prohfbal
pod
plnfmi
zvolsh.fch
koláč a buchet
hospodyn. Stril se
talíŤi
a my mohli ochutnat skvělékoláče,vdolky, zákusky, dorty i slanépečivood Jinak se lámou.
Krém:3 dcl mléka,|l2 |Žicehl. mouky, |l2 |žicesolamy|u,80 g cukru,
Sodomkri,Vyskočilťr,
Dudášti,DaĎkri, Melichar , Strejc , Budínri,Malfch,
vaŤit
a vychladit. Chladnou směs postupně pŤimichatdo 250 g másla
Hladíkťr,Pudichti, Zttzit, Melčákri, Hostti, VáĎri (snad jsme na někoho
vanilkol
s
m cukrem.
nezapomněli). Co se nesnědlo U Jilka dobaštilyděti na karnevalu, kterf
postŤíkáme
rumem, necháme vsáknout.potépotreme
zároveítprobíhal na hŤišti.Několik získanfch recept nyní zveŤejĎujeme Placku bez oŤechri
pŤiloŽíme
plát oŤechynahoru.Necháme uleŽetdo druhého
krémem,
druhf
pŤejeme
hodně štěstív kuchyni a radosti z toho, Že chutná.
a
dne.
JoguilouÍ
záuiniab|ecnÍ
odpanítaile Sodomkoué
Recept vlastnímvelice dlouho a dostalajsem ho od známfch.
PotŤebnésuroviny: 15 dkg tuku (hera,máslo), 30 dkg polohrubé.mouky,
l bílÝjogurt (asi 200ml), l Žloutek,stil' 1/2 práškudo pečiva.
Postup:Těsto zpracujemea necháme asi 2hod odpočinout' Ztěsta uděláme
3 placky' kterérozválíme a naskládáme na ně nastrouhanájablka, trochu
skoŤicea krystalov'.fcukr. KaŽdá placka se zabalía potíráse hork1fmmlékem.
Pečemeve vyhŤátétroubě na l80 .C.
tehkÍÍectÍiab|ltoyÍ
ilortodlut Pudichoré
Receptjsem pŤedněkolika roky dostalaod svékamarádkyVlaďky a ta ho
zasedostalaod svékamarádkyRené,púvodemz Řecka. Dort je lehkÍ chutn:Í
je velmi rychlá.
a hlavně,jeho pŤíprava
PotŤebné
suroviny: l kg jablek - Ťeklabych, Že staČí7 většíchjablíček,
3 polévkové
lžícecukru - podle sladkostijablek moŽno ubrat nebo pŤidat,
2 vanilkovépudinky, l balíčekdětsk''ch piškotti,voda.
Postup: Jablíčkase oloupou, nakrájí na měsíčkya povaŤi s 6 dl vody
a cukrem.My máme rádi, kdyŽ ta jablka v dortu ještěkŤupou,takŽejá je
jen pŤiveduk varu a chvilinku vaŤim,aby se ohŤála.Pak pŤidám2 pudinky
Podle těchto recept pečukolem masopustua mám je velmi dlouho. Moje
rozmíchanév 2'5 dl vody a společněvaŤímcca 2 minuty. NezapomeĎte
maminkabyla velmi dobrá kuchaÍkaa já čerpámz jejíchzkušeností.Thké
mám
michat !!!
spoustureceptriod kamarádek,kterési pŤedávámena našembabinci.
Mezitím si na dno dortovéformy naskládám piŠkoty,
kterépak polovinou
KoblíŽky: 0,5 kg hladké mouky, 3 Žloutky, 3 dkg droŽdí, 2 |Žice cukÍu,
horké směsi zal'i1i.Pak naskládám zbytek piškot a zal1jizbytkem směsi.
2 |žicerozpuštěnéhomásla, trochu soli' vanilkorn.fcukr, citronová krira,
Povrch uhladímstěrkoua je to. Nechte vychladnouta potom šups nímdo
2 lŽice rumu, mléko.
lednice,aby ztuhl. SamozŤejměm ŽetepouŽit pouŽit i jiné ovoce (skvělé
DŽem: vypeckovanévišně,rybízovášťáva,pektogel,cukr podle chuti.
jsou jahody)nebojin! pudink.
Vdolky: 1 kg hladkémouky, 2 Ž|outky,2 ce|ávejce,l skleničkaoleje,trochu
Dobrou chut'!
cuktu, 2 kostky droŽdí,trochu soli, mlékodle potŤeby
SmaŽímena oleji, potŤemedŽemem,na něj dáme ťvarohnebo smetánek
a šlehačkunavrch.
KoblížIr
a udolUodpaní
UěryUrcIoc|loué
l(oláceod tagÚ Hodacoué
Recept mám tŤi roky a dostala jsem ho v práci od kolegyně.Tyto koláče
pečuna poué.
PotŤebnésuroviny: 1 kg polohrube mouky, 3 hery, l vejce a 2 Žloutky,
2 hrsti cukru krupice, špetkasoli, citronová k ra, l0 dkg droŽdí,trochu
mlékaa špetkacukru.
Postup: Těsto zaděláme, vyválíme na vále a formičkou vykrojíme koláč
a doprostŤed uděláme drilek do kterého dáváme nádivku (makovou,
tvarohovou, oŤechovou,povidla, také je dobré čerstvéovoce a na něj
žmolenku).Upečené
koláčepotŤemerozpuštěnouherou s rumem a obalíme
v moučkovémcukru. Tyto koláčepečemejeden až dva dny dopŤedu,aby
se rozleŽely.
$!anápecená
ruládaodpaníUěryUánoué
Recept paníVěra získalapŤedlétyod kamarádky z Prahy a pečeho často
pŤirriznfch piíleŽitostech,rodinnlch oslavách a pod. Chutná všem,nejvíc
jiŽ nemohousladké...
muŽskfmjazfčk m a takévšem'kteŤí
PotŤebné
suroviny:30 dkg polohrubémouky, l/8 másla, l/2 skleničkymléka
(asi l dl)' ||2kávovélŽič:ky
cukÍu,l/2 práškudo pečiva,l lŽičkasoli.Nápln:
l/8 másla, l0 dkg s1frueidam' 10 dkg qfru niva.
Postup: Vše spolu smíchat,vypracovat těsto. Sfry se nastrouhaji a trochu
utŤous máslem. Těsto a nápln se rozdělí na 3 díly.Z tésta( l dílu) se vyválí
plackaasi 30x20cm a namaŽese náplní( l dílem),potom se zabalípodobně
jako roláda. Celá roláda se zabalí do alobalu. TotéŽse udělá ze zbylÍ'ch
2 částí.Rolády se uloŽi do lednice,nechajíse asi 24 hod. uleŽet.Druhf den
se roláda rozkáji na kolečkaasi 3 mm široká,uloŽíse na Yymazan:Íplech
a kaŽdékolečkose ozdobí kouskem oŤechu.Pečese v troubě vyhŤáténa
l50 "C. Hotová kolečkamajínarriŽovělé
těsto a tmavšínápln.
]|ebe
u huběodLucB Stleicoué
S kamarádkami a znám;mi si jiŽ několik let vyměnujemerecepty e-mailem.
Tento receptjsem dostala pŤedněkolika létya pečuho častopŤipŤíleŽitosti
r znfch rodinnlfch oslav.
PotŤebné
suroviny:500 g hladkémouky, 200 g cukru, 2 vejce,200 g másla,
2 |Žice medu, 2 |ŽIčkysody smicháme se 2lŽiěkami mléka.
Postup:Zadélámetěsto,rozdělímeho na dvě poloviny arontáhme na plechy
(doporučujiromá|et na alobalu nebo pečícíchpapírech - lépe se to pak
sundává). Na jednu placku naskládáme směs.
I
:,

Podobné dokumenty

číslo 3/2008

číslo 3/2008 Kurz pod vedením pana Václava Kaskouna st. vedou lidé, kteŤíjiŽ se sqfmi psi dosáhli Ťadyuspěch a to nejen v rámci celéČeskérepubliky, Že majitelépsti svésvěŤenceneovládají a častojsou si toho i vě...

Více