Profim

Transkript

Profim
seating book 2014
seating book 2014
www.profim.cz
okladka Profim_2014.indd 1
4/18/14 10:40:49 AM
1 - 04/2014
okladka Profim_2014.indd 2
4/18/14 10:40:50 AM
executive
chairs
manažerské
kancelářské židle
box
lite
oto
acos
action
active
arca
ariz
bit
fan
format
hover
kala
komo
ligo
myTURN
niko
october
one
raya
raya net
resso
sensi
seven
sorriso
stoly sh/sr
sun
UPdown
vancouver
veris
veris net
wall in
xenon
xenon net
task chairs
operativní
kancelářské
židle
visitor chairs
konferenční
židle
soft seating
měkké sezení
tables and
coat stands
stoly a věšáky
76-77
26-27
44-45
28-29
46-47
78-79
48-49
80-81
82-83
84-85
30-31
50-51
86-89
52-53
90-91
120-121
122-123
152-153
124-127
154-155
128-133
156-157
92-95
96-97
98-99
100-101
32-33
34-35
54-55
102-103
56-57
104-105
58-59
106-107
60-61
108-109
110-111
158-159
112-115
160-161
134-135
162-163
116-117
136-139
140-145
36-37
62-63
38-39
64-65
146-149
40-41
66-69
70-73
164-165
work. ergonomics. comfort.
Work is my life. Like many people, I spend most of my time
at work. It’s the passion that sets the direction of my actions.
The company is a space in which we operate every day for
hours. It is co-created by people and the objects surrounding them, so it’s important to adapt one’s environment to
best suit one’s needs. We know that true comfort is a combination of ergonomics, technology, and aesthetics. Every
workplace needs them - as well as every chair.
práce. ergonomie. pohodlí.
“Práce je můj život. Jako mnoho jiných trávím i já většinu
času v práci. Je to vášeň, která určuje směr mého života.”
Firma je prostorem, ve kterém trávíme každý den spoustu
hodin, a který je spoluvytvářen lidmi a předměty, které jej
plní. Proto je důležité přizpůsobit si pracovní prostředí tak,
aby vyhovovalo vašim potřebám. Víme, že opravdové pohodlí je kombinací ergonomie, technologie a estetiky. Každé pracoviště by mělo splňovat tyto charakteristiky stejně
jako i každá židle.
Ryszard Rychlik
Chairman of the Board / Jednatel
2
3
70,000 comfortable chairs ...
...we produce so much monthly.
Production, distribution and logistics at our company are
supervised by 1,400 employees over a total production and
warehousing space of close to 45,000 square metres. In
2000, we were the first Polish manufacturer of office chairs
to receive an ISO 9001 quality management certificate. We
also run an environmental management system based on
the ISO 14001 standard.
70 000 pohodlných kresel ...
... tolik produktů vyrobíme měsíčně.
Na řádný průběh výroby, distribuce a logistiky dohlíží 1 400
zaměstnanců a celková plocha našich výrobních a skladových hal přesahuje 45 000 metrů čtverečních. Jako první
polský výrobce kancelářských židlí obdržela PROFIm v roce
2000 certifikát systému řízení jakosti ISO 9001. Implementovali jsme také systém managementu jakosti stojící na základě normy ISO 14001.
4
5
Tomasz
Augustyniak
6
Hilary
Birkbeck
Piotr
Kuchciński
Paul
Brooks
Grzegorz
Olech
Ronald
Straubel
Wolfgang
Deisig
Tomek Rygalik,
Studio Rygalik
Jarosław Szymański,
Studio 1:1
more than
Design is not an empty slogan for us. It is not only concern for the style and
originality of our products. We are aware of the role of objects in our environment, and our interactions with them. Ergonomics is not a fashion or
a momentary need - it’s a timeless value that everyone should be aware of,
a set of principles that we always try to promote. Together with various renowned designers, we create functional and comfortable seats, which increase their users’ well-being, creativity and the quality of their work.
Design pro nás není prázdným sloganem. Ze svého pohledu neklademe důraz
pouze na styl a originalitu výrobků. Jsme si ovšem vědomi úlohy předmětů
v našem nejbližším okolí a jejich interakce s uživatelem. Ergonomie není pouze dočasnou módou nebo potřebou - jde o nadčasovou hodnotu, kterou
by si měl každý uvědomovat. Jedná se o soubor principů, který se snažíme
podporovat. Společně s renomovanými designéry z oboru vytváříme funkční
a komfortní židle, které příznivě ovlivňují pohodu uživatelů, kvalitu jejich práce
a kreativitu.
7
In our work, we strive to limit our environmental impact. To this end, we have implemented an Environmental Management
System, and also follow our own internal Quality and Environment Policy.
Důsledně se snažíme omezovat dopad naší činnosti na životní prostředí. Spadáme do programu EMS (Enviromental Management System) a k tomu dodržujeme stanovenou interní enviromentální politiku.
8
The materials employed in our manufacturing processes
carry all certificates required by relevant quality standards
and proving that they do not exceed allowable concentra
tions of harmful substances. The wood we use all comes
from responsibly managed, sustainable forests.
Materiály používané k výrobě našich produktů musí splňovat kvalitativní kritéria a nesmí překračovat maximální
přípustné množství sloučenin škodlivých pro lidské zdraví
a životní prostředí, což potvrzují příslušná osvědčení a certifikáty. Dřevo, které používáme, pochází ze zodpovědně
spravovaných a udržovaných lesů.
We use eco-friendly technologies. For example, our chrome
- plating line uses ecological Chromium III technology. We
have also created one of the most modern painting departments in Central Europe, which uses only appropriately certified water-based lacquers.
Staráme se o zlepšování stavu životního prostředí, a to například tím, jaké technologie používáme. Vlastníme automatické galvanické linky šetrné k životnímu prostředí. Naše
chromovna používá ekologickou technologii Chromium III.
Vytvořili jsme také jednu z nejmodernějších práškových lakoven ve střední Evropě. Veškeré barvy používané ve výrobním
procesu mají ekologické certifikáty.
We ensure that the least amount of waste possible is
generated at every stage, from design to manufacturing. For
instance, we use precise computer cutting of materials and
purchase fabrics only in needed sizes.
Již ve fázi projektování a poté i při výrobě se snažíme, aby
bylo množství odpadů ze surovin co nejmenší. K tomu mimo
jiné slouží počítačem řízené skenové řezání materiálů.
Energy efficiency is also one of our main priorities, to which
end we employ a number of effective technical and organisational solutions and frequent staff training sessions.
Jedním z našich hlavních cílů je snížení spotřeby elektrické
energie. Abychom toho mohli dosáhnout, zavedli jsme řadu
technických a organizačních opatření a naši zaměstnanci
absolvují příslušná školení.
We have been practicing waste segregation and conveying
waste exclusively to authorised recycling centres for many
years now. Additionally, we promote and finance waste segregation in our local community.
Již mnoho let praktikujeme program třídění odpadů, které
odevzdáváme pouze oprávněným subjektům. Také propagujeme a financujeme třídění a vývoz odpadů v okolí sídla
firmy.
9
10
a team of professionals
The most precious value for us is our staff. Thanks to them
it is possible to fully use manufacturing capacity of modern
equipment, strictly control quality and, above all, develop
the company. Teamwork of people with ideas is our greatest potential.
tým odborníků
Nejcennější hodnotou jsou pro nás naši zaměstnanci. Díky
nim je možné plně využít výrobní kapacity moderního vybavení, přísně kontrolovat kvalitu a především stále rozvíjet
naši firmu. Týmová práce lidí s nápady pro nás představuje
největší potenciál.
11
12
precision manufacturing
The use of CNC machines allows for very precise measurement and cutting, optimisation of manufacturing processes
and repeatability. Our technological halls have welding robots, detail-polishing machines, fabric and leather cutters,
3D laser cutters, packing robots, bending machines and
moulding robots.
We also have an automated electroplating line that uses
ecological Chromium III. This gives us an efficiency of approximately 30,000 square metres per month, or an average of 160,000 pieces.
precizní výroba
Využití CNC strojů umožňuje velmi přesné stanovení parametrů, optimalizuje a urychluje výrobní proces i jeho
opakovatelnost. Vlastníme více než 40 numericky řízených
robotů včetně 10 svařovacích robotů a strojů na broušení
detailů, ohýbací stroje a stroje na střihání látek a 3D laserové
řezání kůže, ohýbací a balící stroje atd.
Máme také automatizovanou linku na galvanické pochromování, která využívá ekologicky šetrnou technologii Chromium III. Její účinnost je přibližně 30.000 m2 za měsíc, tedy
zhruba 160.000 kusů.
13
modern technology
We have always worked hard to increase our research potential and invest in the most modern technologies, and we
also constantly strive to exercise strict control of product
quality. Nowadays, we manufacture most of our chairs’ components ourselves, to the most rigorous quality standards.
moderní technologie
Vždy jsme tvrdě pracovali na zlepšování svého výzkumného
potenciálu a proto se tradičně obracíme k využívání nejmodernějších technologií. Toto je i důvodem, proč vykonáváme přísnou kontrolu nad kvalitou výrobků. V současné době
vyrábíme většinu komponentů pro výrobu našich židlí, a to
při zachování nejpřísnějších standardů kvality. Ve výrobním procesu používáme nejnovější technologie jako CNC
nebo robotické a plně automatizované stroje zakoupené
v posledních letech, které nám umožňují pracovat s nejvyšší
možnou přesností.
14
15
16
hard-wearing comfort
The machines used by us in the moulded foam department
allow us to produce individually designed, ergonomically
shaped elements, capable of withstanding heavy loads. This
translates directly into the quality and comfort of the finished product.
bytelný komfort
Stroje, které používáme v oddělení PUR pěn, vytvářejí unikátně designované a ergonomicky tvarované korpusy, které
snesou i velkou zátěž. Kvalita, komfort a design jsou tedy na
prvním místě.
17
18
efficient logistics
We operate within a modern Enterprise Resource Planning (ERP) system. This contributes to the shortening of our
order-to-deliver cycle and guarantees timely delivery and
the highest quality of our services. We also operate a fully
computerised Warehouse Management System (WMS) to
control the movement and storage of materials within our
storage space of more than 7,000 pallet locations. All this
helps us optimise production and distribution processes,
and all for the benefit of our customers.
efektivní logistické systémy
Implementovali jsme moderní systém realizace objednávek
na základě ERP (Enterprise Resource Planning) systému. Tímto
jsme zkrátili výrobní čas a zároveň vylepšili ukazatel včasného
dodání a kvalitu služeb. Díky systému řízení pohybu výrobků
na skladě WMS (Warehouse Management System) byly optimalizovány výrobní a distribuční procesy. Vzhledem k tomu,
že je tento systém plně elektronický, můžeme spolehlivě
a rychle vyhledat jakékoliv uskladněné položky. To vše ve
prospěch zákazníka. Náš hlavní sklad komponentů má více
než 7000 paletových míst.
19
uncompromised quality
control
We only source our production materials from reliable suppliers, and treat the details of their construction as seriously
as the finished product - there’s no room for compromise.
We test everything in our own laboratory, checking all our
seat, both at the design stage and in the course of their production. All our products undergo constant evolutions to
ensure their continual compliance with European standards
for dimensions, stability, and durability.
nekompromisní kontrola
kvality
Základní materiál pro výrobu pochází pouze od spolehlivých
dodavatelů. Dohlížíme na veškeré detaily se stejnou vážností jako na technologie a hotové výrobky. Neponecháváme
žádný prostor kompromisu, a proto provádíme kontrolu celého procesu výroby ve vlastní laboratoři. Testujeme sedací
nábytek a židle jak ve fázi realizace, tak i v průběhu výroby.
Všechny výrobky procházejí průběžně kontrolou tak, aby
byl zajištěn soulad s evropskými normami z hlediska rozměrů, stability a životnosti.
20
21
executive chairs
manažeřské
kancelářské židle
action
active
format
niko
one
veris
veris net
xenon
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
ACTION 115SFL CHROME P57PU
ACTION 115SFL CHROME P57PU GLIDES
Two options of backrest available:
mesh or upholstered
Wide, height and angle adjustable
headrest
Dvě verze opěráku zad:
síťovina nebo tenké čalounění.
Výškově a hloubkově nastavitelná
široká opěrka hlavy
more elements of the collection
ACTION pages 44-45
ACTION 110SFL CHROME P57PU
26
více modelů ACTION
najdete na stranách: 44-45
action
Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański
27
28
active
Design: Grzegorz Olech
ACTIVE 11S CHROME P48PU
ACTIVE P CHROME
ACTIVE 11SL CHROME P48PU
The construction of the seat’s rear
part actively fosters correct posture
while sitting
Innovative Synchro Lux mechanism
affords a half-lying position
Konstrukce sedadla ve své zadní
části aktivně podporuje správné
držení těla v průběhu sezení
Inovativní synchro mechanismus
zajišťuje velký úhel otevření mezi
sedákem a opěrákem židle a to až
do polohy „pololehu“
more elements of the collection
ACTIVE pages 46-47, 78-79
více modelů ACTIVE
najdete na stranách: 46-47, 78-79
ACTIVE 11S METALIC P48PU
29
FORMAT 10SL CHROME
FORMAT 10SL CHROME H
FORMAT 10SL CHROME O
Adjustable lumbar support
Armrests integrated with
the bucket seat provided with
upholstered or wooden tops
Nastavitelná bederní opěrka
Celočalouněné plné područky
s čalouněnými nebo dřevěnými
krytkami integrované do kostry židle
more elements of the collection
FORMAT pages 52-53, 90-91
FORMAT 10SL CHROME O
30
více modelů FORMAT
najdete na stranách: 52-53, 90-91
format
31
NIKO 11Z CHROME O
NIKO 11Z CHROME O
NIKO 11Z CHROME O
NIKO 11Z CHROME H
NIKO 11Z CHROME O
Upholstered, wide backrest
Originally fixed armrests „piercing”
through the backrest structure
Celočalouněný, široký opěrák
Originální pevné područky
procházející zadní stranou opěráku
more elements of the collection
NIKO pages 54-55, 102-103
více modelů NIKO
najdete na stranách: 54-55, 102-103
32
niko
Design: Tomasz Augustyniak
33
34
one
Design: Wolfgang Deisig
ONE 12SL CHROME P43PU
ONE 12SL CHROME P44PU
ONE 12SL CHROME P43PU
Flexible construction of the backrest
enables its tilt of up to 45 degrees
Adjustable headrest
Easily exchangeable upholstery of
the seat and the backrest
Flexibilní konstrukce opěradla umožňuje jeho ohnutí až o úhel 45 stupňů
Dvojsměrně nastavitelná opěrka hlavy
Snadno vyměnitelné čalounění
sedáku a opěradla
more elements of the collection
ONE pages 56-57, 104-105
více modelů ONE
najdete na stranách: 56-57, 104-105
ONE 12SL CHROME P44PU
35
VERIS 11SFL CHROME P54PU
36
VERIS 11SFL CHROME P54PU
VERIS 11SFL CHROME P51PU
veris
Backrest construction allows an
increased backward angle
Additional inclination of the front
part of the seat
Adjustable headrest
Konstrukce opěradla nabízí větší
úhel otevření směrem dozadu
Přídavné nastavení sklonu přední
části sedadla
Dvojsměrně nastavitelná opěrka hlavy
more elements of the collection
VERIS pages: 62-63
více modelů VERIS
najdete na stranách: 62-63
37
Adjustable headrest
Dvojsměrně nastavitelná opěrka hlavy
more elements of the collection
VERIS NET pages: 64-65
VERIS NET 111SFL CHROME P51PU
38
více modelů VERIS NET
najdete na stranách: 64-65
veris net
39
XENON 11STL CHROME P59PU
40
Innovative solution
- additional depth adjustment
more elements of the collection
XENON pages 66-69
-Inovativní řešení
- nastavitelná hloubka sedáku
více modelů XENON
najdete na stranách: 66-69
xenon
Design: ITO Design
41
task chairs
operativní
kancelářské židle
action
active
arca
fan
format
niko
one
raya
raya net
veris
veris net
xenon
xenon net
44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55
56-57
58-59
60-61
62-63
64-65
66-69
70-73
44
action
Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański
ACTION 105SFL CHROME P56PU
ACTION 105SFL CHROME P56PU GLIDES
Two options of backrest available:
mesh or upholstered
Dvě verze opěráku zad:
síťovina nebo tenké čalounění.
more elements of the collection
ACTION pages 26-27
více modelů ACTION
najdete na stranách: 26-27
ACTION 100SFL CHROME P56PU
45
46
active
Design: Grzegorz Olech
ACTIVE 21S CHROME P48PU
ACTIVE 21S CHROME P48PU
ACTIVE 21S CHROME P48PU
more elements of the collection
ACTIVE pages 28-29, 78-79
více modelů ACTIVE
najdete na stranách: 28-29, 78-79
ACTIVE 21S CHROME P48PU
47
ARCA 21SL BLACK P54PU
ARCA 21SL CHROME P51PU
ARCA 21SL CHROME P51PU
ARCA 21SL CHROME P51PU
Specially designed backrest, with an
inner plastic element, perfectly adjusts to the backbone of the user; this
kind of construction enables easy tilt
both to sides and to back
Speciálně konstruované opěradlo
s vnitřním plastov ým prvkem se
dokonale přizpůsobí páteři uživatele, tento typ konstrukce umožňuje
snadné naklonění na obě strany
a vzad
48
more elements of the collection
ARCA pages 80-81
ARCA 21SL CHROME P51PU
více modelů ARCA
najdete na stranách: 80-81
arca
Design: Ronald Straubel
49
more elements of the collection FAN
pages 86-89, 120-121
více modelů FAN
najdete na stranách: 86-89, 120-121
50
fan
Design: Piotr Kuchciński
FAN 10E CHROME
FAN 10T METALIC
FAN 10E CHROME
FAN 10E CHROME
FAN 10E CHROME
FAN 10E BLACK
FAN 10E CHROME
FAN 10E BLACK
FAN 10T CHROME
FAN 10E CHROME
FAN 10T CHROME
FAN 10T CHROME
FAN 10E METALIC
FAN 10T BLACK
FAN 10E CHROME
51
FORMAT 20E CHROME
FORMAT 20SL CHROME O
FORMAT 20SL CHROME O
FORMAT 20SL CHROME O
Adjustable lumbar support
Armrests integrated with the bucket
seat provided with upholstered or
wooden tops
Nastavitelná bederní opěrka
Celočalouněné plné područky s čalouněnými nebo dřevěnými krytkami
integrované do kostry židle
more elements of the collection
FORMAT pages 30-31, 90-91
FORMAT 20SL CHROME O
52
více modelů FORMAT
najdete na stranách: 30-31, 90-91
format
53
NIKO 41Z METALIC H
NIKO 41Z METALIC O
NIKO 41Z METALIC O
more elements of the collection
NIKO pages 32-33, 102-103
více modelů NIKO
najdete na stranách: 32-33, 102-103
54
niko
Design: Tomasz Augustyniak
55
56
one
Design: Grzegorz Olech
ONE 11SL METALIC P43PU
ONE 11SL CHROME P44PU
ONE 11S BLACK P43PU
Flexible construction of the backrest
enables its tilt of up to 45 degrees
Additional inclination of the seat
Adjustable headrest
Easily exchangeable upholstery of the
seat and the backrest
30°+15°
Flexibilní konstrukce opěráku
umožňuje jeho ohnutí až
o 45 stupňů
Přídavné nastavení sklonu sedadla
Snadno vyměnitelné čalounění
sedáku a opěráku
more elements of the collection
ONE pages 34-35, 104-105
SL
více modelů ONE
najdete na stranách: 34-35, 104-105
ONE 11S CHROME P44PU
57
RAYA 21S BLACK P52PA
RAYA 21SL BLACK P51PU
+ BASE CHROME
58
raya
Design: Grzegorz Olech
RAYA 23E BLACK P45PU
RAYA 21S BLACK P49PP
+ BASE METALIC
RAYA 21S BLACK P46PU
more elements of the collection
RAYA pages 106-107
více modelů RAYA
najdete na stranách: 106-107
59
60
raya net
Design: Grzegorz Olech
RAYA NET 20SL BLACK P54PU
+ BASE METALLIC
RAYA NET 20SL BLACK P54PU
Height adjustable backrest,
made of breathable mesh
Wide choice of colours for the
transparent backrest fabrics
Výškově nastavitelné opěradlo
vyrobené z prodyšné síťoviny
Široký výběr z různých barev
průhledné síťoviny
more elements of the collection
RAYA NET pages 108-109
více modelů RAYA NET
najdete na stranách: 108-109
RAYA NET 20SL BLACK P54PU + BASE CHROME
61
VERIS 10SFL BLACK P48PU
VERIS 10SFL CHROME P48PU
62
veris
VERIS 10SFL BLACK P48PU
more elements of the
collection VERIS pages 36-37
VERIS 10SFL BLACK P48PU
VERIS 101SFL CHROME P48PU
více modelů VERIS
najdete na stranách: 36-37
63
VERIS NET
101SFL CHROME P51PU
VERIS NET
101SFL CHROME P48PU
VERIS NET
100SFL BLACK P48PU
VERIS NET
101SFL CHROME P48PU
Transparent, breathable backrest
Adjustable lumbar support section
Additional inclination of the seat’s
front part
Transparentní, prodyšný opěrák
Nastavitelná bederní opěrka
Přídavné nastavení sklonu sedadla
v jeho přední části
more elements of the collection
VERIS NET pages 38-39
VERIS NET 101SFL BLACK P48PU
64
více modelů VERIS NET
najdete na stranách: 38-39
veris net
65
66
xenon
Design: ITO Design
67
68
xenon
Design: ITO Design
XENON 10STL BLACK P59PU
more elements of the collection
XENON pages 40-41
více modelů XENON
najdete na stranách: 40-41
XENON 20SFL BLACK P59PU
INNOVATIVE
SOLUTION
INOVATIVNÍ
ŘEŠENÍ
- Innovative solution - additional
depth adjustment
(XENON and XENON NET)
-Inovativní řešení
- nastavitelná hloubka sedáku
(XENON a XENON NET)
Scan QR Code to learn more
about product ergonomics
Pro více informací o ergonomii
použijte QR kód
69
70
xenon net
Design: ITO Design
71
72
xenon net
Design: ITO Design
XENON NET 100SL BLACK P58PU
Scan QR Code to learn more
about product ergonomics
Pro více informací o ergonomii
použijte QR kód
XENON NET 101SFL CHROME P59PU
73
visitor chairs
konferenční židle
acos
active
arca
ariz
bit
fan
format
kala
komo
ligo
myTURN
niko
one
raya
raya net
resso
sensi
sun
76-77
78-79
80-81
82-83
84-85
86-89
90-91
92-95
96-97
98-99
100-101
102-103
104-105
106-107
108-109
110-111
112-115
116-117
76
acos
Design: PDT
ACOS 10V SATINE O
ACOS 20VN SATINE O
ACOS 10VN SATINE O
Solid and spacious conference chair
High and low backrest versions
Armrest with leather covers
Pevná a prostorná konferenční židle
Verze s vysokým a nízkým opěradlem
Područky s koženými krytkami
ACOS 10VN CHROME O
77
ACTIVE 21V METALIC PU
ACTIVE 21V METALIC PU
ACTIVE 21VL METALIC PU
ACTIVE 21VL METALIC PU
Mechanism for simultaneous seat
slide and backrest tilt
Wood or PU finished armrest
Mechanismus spojující funkci
posuvu sedáku a nastavení sklonu
opěradla
Dřevěné nebo polyuretanové
područky
more elements of the collection
ACTIVE pages 28-29, 46-47
ACTIVE 21V CHROME PU
78
více modelů ACTIVE
najdete na stranách: 28-29, 46-47
active
Design: Grzegorz Olech
79
80
arca
Design: Ronald Straubel
ARCA 21V CHROME PP
ARCA 21V BLACK
ARCA 21V BLACK
more elements of the collection
ARCA pages 48-49
více modelů ARCA
najdete na stranách: 48-49
ARCA 21V CHROME PP
81
ARIZ 550CV SATINE
ARIZ 575V BLACK
ARIZ 570V METALIC
WITH TABLE TOP (B)
ARIZ 555V SATINE 2P
ARIZ 570V METALIC
WITH TABLE TOP (B) AND
BASKET FOR NEWSPAPERS (K)
Wide range of backrest finishes:
plastic, mesh, upholstery
Wide variety of colours for plastic
bucket seats
Optional basket for newspapers
Mnoho možností provedení
opěradla: plast, síťovina, čalounění
Široká škála barev plastových
skořepin
Možnost dodání s odkládacím
košem na noviny
82
ariz
45
83
84
bit
BIT 575H CHROME 2P
BIT 560H BLACK 2P
BIT 560V CHROME 2P
BIT 575H CHROME 2P
BIT 570H CHROME 2P
BIT 560V BLACK 2P
BIT 560V CHROME 2P
3
BIT 560V CHROME
BIT 575H CHROME 2P
BIT 560V CHROME 2P
BIT 560H CHROME 2P
BIT 560V CHROME 2P
BIT 560V CHROME 2P
BIT 575H CHROME 2P
BIT 570V CHROME 2P
3
85
86
fan
Design: Piotr Kuchciński
87
FAN 10V SATINE
FAN 10HC CHROME
FAN 10V SATINE
FAN 10H CHROME + CUSHION
Precise, contrasting stitching
Circular base version equipped with
memory - return swivel mechanism
Precizně provedené kontrastní šití
Možnost dodání na centrální kruhové podnoži vybavené samovracecím
otočným mechanismem
more elements of the collection FAN
pages 50-51, 120-121
FAN 10R CHROME
88
více modelů FAN
najdete na stranách: 50-51, 120-121
fan
Design: Piotr Kuchciński
89
FORMAT 20R CHROME
FORMAT 20R CHROME
FORMAT 20R CHROME
Version on a circular base comes
with memory - return mechanism
allowing the automatic return to the
initial position of the chair
Verze na centrální kruhové podnoži
je dodávána se samovracecím otočným mechanismem, který umožňuje
automatické vrácení kostry židle do
výchozí polohy
more elements of the collection
FORMAT pages 30-31, 52-53
více modelů FORMAT
najdete na stranách: 30-31, 52-53
90
format
FORMAT 20R CHROME O
FORMAT 20R CHROME
91
KALA 670H WOOD METALIC
92
KALA 570H BLACK
KALA 570V CHROME
KALA 570H METALIC
kala
Design: PDT
93
94
kala
Design: PDT
KALA 570L3 METALIC
95
96
komo
Design: PDT
3
KOMO H METALIC
KOMO VN SATINE 2P
KOMO V CHROME 2P
KOMO H METALIC 2P
97
98
ligo
Design: PDT
10
LIGO K33H SATINE
LIGO K14H CHROME
LIGO K43H CHROME
LIGO K44H CHROME
LIGO K32H CHROME
LIGO K33H SATINE
LIGO K32H BLACK
LIGO K11H SATINE
LIGO K33H CHROME
LIGO K33H SATINE
LIGO K12H BLACK
LIGO K33H CHROME
LIGO K21H METALIC
LIGO K13H CHROME
LIGO K44H CHROME
99
myTURN 21VN CHROME
100
myTURN 21VN CHROME O
myTURN
Design: Paul Brooks
new
myTURN 21VN CHROME O
myTURN 21V CHROME O
more elements of the collection
myTURN pages 124-127, 154-155
více modelů myTURN
najdete na stranách: 124-127, 154-155
101
NIKO 21V CHROME H
NIKO 21V CHROME H
NIKO 71H CHROME O
more elements of the collection
NIKO pages 32-33, 54-55
více modelů NIKO
najdete na stranách: 32-33, 54-55
102
niko
Design: Tomasz Augustyniak
NIKO 71H CHROME O
NIKO 71H CHROME H
NIKO 21V CHROME H
103
ONE 21V BLACK PU
ONE 21H METALIC PU
ONE 21H METALIC PU
ONE 21H METALIC PU
more elements of the collection
ONE pages 34-35, 56-57
ONE 21VN CHROME O
104
více modelů ONE
najdete na stranách: 34-35, 56-57
one
Design: Wolfgang Deisig
105
106
RAYA 21H BLACK
CASTORS
RAYA 21V CHROME
RAYA 21V BLACK P46PU
RAYA 21V BLACK P46PU
RAYA 21V CHROME P46PU
RAYA 21H BLACK P46PU
CASTORS
RAYA 21V BLACK
RAYA 21V CHROME
RAYA 21V BLACK
RAYA 21V BLACK
RAYA 21H BLACK
CASTORS
RAYA 21H BLACK
CASTORS
RAYA 23H CHROME
GLIDES
RAYA 21H BLACK P46PU
CASTORS
RAYA 21V CHROME P46PU
RAYA 23V BLACK
raya
Design: Grzegorz Olech
more elements of the collection
RAYA pages 58-59
více modelů RAYA
najdete na stranách: 58-59
107
108
raya net
Design: Grzegorz Olech
RAYA NET 20V BLACK P46PU
RAYA NET 20V BLACK P46PU
more elements of the collection
RAYA NET pages 60-61
více modelů RAYA NET
najdete na stranách: 60-61
RAYA NET 20V BLACK
109
RESSO K14H CHROME 2P
RESSO K44H METALIC
RESSO K11H CHROME
RESSO K31H CHROME 2P
Four types of shell seats
Version with armrests available
Čtyři typy skořepiny sedadel
K dispozici verze s područkami
110
resso
Design: PDT
10
RESSO K23H METALIC
RESSO K14H CHROME 2P
111
112
sensi
Design: PDT
113
more elements of the collection
SENSI pages 158-159
více modelů SENSI
najdete na stranách: 158-159
114
sensi
Design: PDT
SENSI K1H CHROME
SENSI K1H CHROME 2P
SENSI K3H BLACK
SENSI K1H CHROME
SENSI K3H CHROME 2P
SENSI K1CH CHROME
SENSI K4H CHROME 2P
SENSI K1CH METALIC
SENSI K2H CHROME 2P
SENSI K4H BLACK
SENSI K1H METALIC
SENSI K4H CHROME 2P
SENSI K1H CHROME
SENSI K1H CHROME 2P
SENSI K1H CHROME
5
115
4
SUN H SATINE 2P
SUN V CHROME 2P
SUN H SATINE
Transparent, breathable backrest fabric
Transparentní prodyšná síťovina na
opěradle
SUN H BLACK 2PB
116
sun
Design: PDT
117
soft seating
měkké sezení
box
lite
oto
fan
hover
myTURN sofa
october
sorriso
UPdown
vancouver
wall in
120-121
122-123
124-127
128-133
134-135
136-139
140-145
146-149
120
fan
Design: Piotr Kuchciński
FAN 20V SATINE
more elements of the collection FAN
pages 50-51, 86-89
více modelů FAN
najdete na stranách: 50-51, 86-89
121
122
hover
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik
HOVER 10 RAL 1023
HOVER 20 RAL 1023
HOVER 25 RAL 1023
more elements of the collection
HOVER pages 152-153
více modelů HOVER
najdete na stranách: 152-153
123
124
myTURN sofa
Design: Paul Brooks
125
126
myTURN sofa
Design: Paul Brooks
myTURN SOFA 10V CHROME
myTURN SOFA 10H SATINE
myTURN SOFA 20V CHROME
myTURN SOFA 20H SATINE
myTURN SOFA 30V CHROME
myTURN SOFA 30H SATINE
more elements of the collection
myTURN pages 100-101, 154-155
více modelů myTURN
najdete na stranách: 100-101, 154-155
127
128
october
Design: Hilary Birkbeck
129
130
october
Design: Hilary Birkbeck
131
more elements of the collection
OCTOBER pages 156-157
více modelů OCTOBER
najdete na stranách: 156-157
132
october
Design: Hilary Birkbeck
OCTOBER 10 CHROME
OCTOBER 11 CHROME
OCTOBER 10 WOOD
OCTOBER 11 WOOD
OCTOBER 31 CHROME
OCTOBER 12 WOOD
OCTOBER 20 CHROME
OCTOBER 20 WOOD
OCTOBER 21 CHROME
OCTOBER 21 WOOD
OCTOBER 31 WOOD
OCTOBER 22 WOOD
OCTOBER 32 WOOD
133
134
sorriso
Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański
SORRISO 10R CHROME
SORRISO 10V SATINE
SORRISO 10HS CHROME
SORRISO 10F CHROM GLIDES
SORRISO 10F CHROME CASTORS
135
136
UPdown
Design: Hilary Birkbeck
137
AS FLEXIBLE AS YOU WANT IT TO BE
138
UPdown
Design: Hilary Birkbeck
new
UPdown 10 CHROME
UPdown C40 CHROME
UPdown 2L CHROME
UPdown 20 CHROME
UPdown C42 CHROME
UPdown 2R CHROME
UPdown B10 CHROME
UPdown C10
UPdown C43 CHROME
UPdown 11 CHROME
UPdown C20
UPdown C41 CHROME
UPdown 12 CHROME
139
VB2 CHROME
VB2,5 CHROME
more elements of the collection
VANCOUVER pages 164-165
VB1 CHROME
140
více modelů VANCOUVER
najdete na stranách: 164-165
vancouver box
Design: PDT
141
VL2 H SATINE
VL2,5 H SATINE
more elements of the collection
VANCOUVER pages 164-165
VL1 V CHROME
142
více modelů VANCOUVER
najdete na stranách: 164-165
vancouver lite
Design: PDT
143
144
vancouver oto
Design: PDT
VOR2
VOR1
VOS2
VOS1
possibility of joining in rows VOS
version
Verzi VOS je možno spojovat do řad
more elements of the collection
VANCOUVER pages 164-165
více modelů VANCOUVER
najdete na stranách: 164-165
145
146
wall in
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik
147
148
wall in
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik
1x
4x
2x
1x
1x
2x
1x
1x
WALL IN 10
WALL IN W11
WALL IN W12
WALL IN 22
WALL IN 21
WALL IN 32
WALL IN 31
WALL IN P3
WALL IN W11
WALL IN W11
WALL IN W11
WALL IN 10
WALL IN W12
WALL IN 32
WALL IN 22
WALL IN 21
WALL IN W11
WALL IN P3
WALL IN W12
WALL IN 32
WALL IN 31
149
tables
and coat stands
stoly a věšáky
hover
myTURN
october
sensi
seven
stoly sh/sr
vancouver
152-153
154-155
156-157
158-159
160-161
162-163
164-165
152
hover
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik
HOVER TABLE S3 RAL 1023
HOVER TABLE S2 RAL 1023
HOVER TABLE S1 RAL 1023
more elements of the collection
HOVER pages 122-123
více modelů HOVER
najdete na stranách: 122-123
153
154
myTURN
Design: Paul Brooks
myTURN TABLE S2H SATINE
myTURN TABLE S1H SATINE
myTURN TABLE S2V CHROME
myTURN TABLE S1V CHROME
more elements of the collection
myTURN pages 100-101, 124-127
více modelů myTURN
najdete na stranách: 100-101, 124-127
155
156
october
Design: Hilary Birkbeck
OCTOBER TABLE S2 CHROME
OCTOBER TABLE S2 WOOD
OCTOBER TABLE S1 CHROME
OCTOBER TABLE S1 WOOD
more elements of the collection
OCTOBER pages 128-133
více modelů OCTOBER
najdete na stranách: 128-133
157
158
sensi
Design: PDT
SENSI S3 CHROME
SENSI S2 CHROME
SENSI S4 CHROME
SENSI S1 CHROME
more elements of the collection
SENSI pages 112-115
více modelů SENSI
najdete na stranách: 112-115
159
160
S E V EN
R AL 3
020 /
003
SE VE
N RA
L 10 2
23
20
R AL 10
3 / 30
01 8 /
L 3 0 20
R AL 5
03 / R A
S E V EN
R AL 90
R AL 9
S E V EN
S E V EN
B L AC
K / CH
N ME
ROM E
SE VE
TALIC
/ R AL
5 01 8
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik
seven
161
162
stoly sh/sr
Design: PDT
TABLE SH40 CHROME
TABLE SH30 CHROME
TABLE SH20 CHROME
TABLE SR40 CHROME
TABLE SR30 CHROME
TABLE SR20 CHROME
TABLE SR10 CHROME
163
164
vancouver
Design: PDT
VANCOUVER TABLE S3 SATINE
VANCOUVER TABLE S2 SATINE
VANCOUVER TABLE S1 CHROME
2 types of frame: round and square
tube
dva typy rámu: kulatý a hranatý profil
more elements of the collection
VANCOUVER pages 140-145
více modelů VANCOUVER
najdete na stranách: 140-145
165
finishings
látky a povrchová
úprava
ECO
1 price group
1 cenová skupina
E-16
E-1
E-2
E-3
E-9
E-14
E-15
E-10
E-13
E-6
E-12
E-11
EV-4
EV-5
EV-2
EV-3
EV-7
EV-8
EV-6
EV-9
EV-10
EV-1
EV-11
NX-1
NX-3
NX-5
NX-7
NX-2
NX-6
NX-8
NX-4
NX-9
NX-11
NX-13
NX-15
NX-10
NX-12
NX-14
NX-16
E-8
EVO
1 price group
1 cenová skupina
NEXT
1 price group
1 cenová skupina
168
MEDLEY
2 price group
2 cenová skupina
M-1
M-3
M-5
M-13
M-6
M-7
M-9
M-10
M-14
M-15
M-16
NE-17
NE-2
NE-5
NE-11
NE-6
NE-10
NE-14
NE-15
NE-16
SL-28
SL-24
SL-25
SL-19
SL-29
SL-10
SL-21
SL-22
SL-20
SL-23
SL-26
SL-27
SL-16
SL-18
NEXUS
2 price group
2 cenová skupina
SOFT LINE
2 price group
2 cenová skupina
169
XTREME
2 price group
2 cenová skupina
XT-1
XT-4
XT-5
XT-3
XT-11
XT-7
XT-6
XT-9
XT-14
XT-15
XT-16
A-27
A-62
A-42
A-43
A-21
A-24
A-16
A-01
A-02
FA-1
FA-2
FA-5
FA-11
FA-13
FA-6
FA-9
FA-10
FA-14
FA-15
FA-16
ST-5
ST-11
ST-12
ST-6
ST-7
ST-10
ST-13
ST-14
ST-15
ST-16
AQUARIUS
3 price group
3 cenová skupina
FAME
3 price group
3 cenová skupina
STEP
3 price group
3 cenová skupina
170
ST-9
ULTIMA
3 price group
3 cenová skupina
UT-3
UT-4
UT-5
UT-2
UT-6
UT-8
UT-1
UT-9
UT-7
UT-10
UT-11
S-28
S-24
S-25
S-19
S-29
S-10
S-21
S-22
S-20
S-23
S-26
S-27
S-16
S-18
FX-14
FX-15
FX-16
GZ-26
GZ-20
GZ-21
LEATHER / KŮŽE
4 price group
4 cenová skupina
FLEXI
WALL IN
WALLS/
PARAVANY
WALL IN
MESH/
SÍŤOVINA
ARIZ
MESH/
SÍŤOVINA
BIT, VERIS NET
RUNNER
171
MESH/
SÍŤOVINA
SUN
G-10
MESH/
SÍŤOVINA
XENON NET
RUNNER
STRING 15
STRING 16
CODE 20
CODE 3020
CODE 512
CODE 516
RAL 9003
RAL 1023
RAL 3020
RAL 5018
LW01
LW02
LW04
H-8
H-6
H-7
HMR
HMZ
HMV
PLASTICS/
PLASTY
ARIZ
CODE 514
CODE 517
H-11
H-5
CODE 01
RAL
HOVER, SEVEN
HPL
HOVER, LIGO, myTURN,
RESSO, SENSI, VANCOUVER,
WALL IN
WOOD/
DŘEVO
ACTIVE, FAN, FORMAT,
KALA, LIGO, NIKO,
OCTOBER, RESSO, SENSI
NATURAL
VENEERS/
DÝHOVANÁ
PŘEKLIŽKA
SENSI, VANCOUVER
172
H-12
NATURAL
VENEERS/
DÝHOVANÁ
PŘEKLIŽKA
myTURN, UPdown
HM10
HM11
HM12
HM30
HM20
173
collections review
přehled kolekcí
acos
action
active
arca
176
76-77
26-27
28-29
48-49
44-45
46-47
80-81
78-79
ariz
bit
fan
82-83
84-85
50-51
format
86-89
30-31
120-121
52-53
90-91
177
hover
kala
komo
178
122-123
92-95
96-97
152-153
ligo
98-99
myTURN
100-101
niko
54-55
32-33
124-127
154-155
102-103
179
october
180
128-133
one
34-35
56-57
raya
58-61
106-109
156-157
104-105
raya net
resso
sensi
60-61
108-109
110-111
112-115
158-159
181
seven
160-161
sorriso
134-135
stoly sh/sr
sun
182
116-117
162-163
up down
136-139
vancouver box
vancouver lite
140-141
142-143
183
vancouver oto
vancouver stoly
veris
xenon
184
36-37
62-63
40 -41
66-69
144-145
164-165
veris net
38-39
64-65
xenon net
70-73
146-149
185
executive chairs
task chairs
visitor chairs
soft seating
tables and coat stands
manažerské kancelářské židle
operativní kancelářské židle
konferenční židle
měkké sezení
stoly a věšáky
right-sided table top
malý pravý stolek
left-sided table top
malý levý stolek
stacking
stohování
stacking on trolley for transportation
stohování na vozíku
joining in rows
spojování židlí do řad
two-colour upholstery
dvoubarevné čalounění
Teflon glides
teflonové kluzáky
felt glides
filcové kluzáky
The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products. Colours presented in the catalogue may vary from
the original colours of furniture.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšovat produkty. Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od původní barvy nábytku.
1 - 04/2014
okladka Profim_2014.indd 2
4/18/14 10:40:50 AM
seating book 2014
seating book 2014
www.profim.cz
okladka Profim_2014.indd 1
4/18/14 10:40:49 AM

Podobné dokumenty

3price group

3price group v našem nejbližším okolí a jejich interakce s uživatelem. Ergonomie není pouze dočasnou módou nebo potřebou – jde o nadčasovou hodnotu, kterou by si měl každý uvědomovat. Jedná se o soubor principů...

Více

Ceník - NO+BL Nábytek

Ceník - NO+BL Nábytek Synchro mechanismus, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák síťovina, Synchro mechanismus, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák čalouněný, opěrka hlavy, Synchro mechanismus, posuv a náklon sedáku...

Více

katalog židlí Profim - Profim, židle Profim

katalog židlí Profim - Profim, židle Profim the whole process in our own laboratory. We check our seats and chairs both at the implementation stage and in the course of production. All products undergo constant research to ensure compliance ...

Více

Ceník - naturehome.cz

Ceník - naturehome.cz Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák síťovina, Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák čalouněný, opěrka hlavy, Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák síťovina, opěrka h...

Více

Pracovní listy

Pracovní listy Vyjmenujte a stručně popište vokální nebo vokálně instrumentální cyklické hudební druhy

Více

fil12282

fil12282 Jsme rádi, Ïe otvíráte tento katalog, jste správnû u spoleãnosti IDEAL STANDARD. NezáleÏí na tom, plánujete-li koupelnu novou, nebo renovujete stávající, ãi ji chcete jen trochu upravit. Zde nalez...

Více

fil12414

fil12414 koupelnové a kuchyňské armatury, koupelnové doplňky, stejně jako akrylátové vany různých tvarů a velikostí včetně vířivých masážních systémů, také vaničky, sprchové kouty a kabiny. Potřeby, nároky ...

Více

střídavé servomotory řady 5nk

střídavé servomotory řady 5nk Rezolver dle požadavku odběratele Montáž dalšího snímače otáček Nižší mohutnost kmitání kategorie R, S Teplotní spínač ve vinutí s rozpínacím kontaktem

Více

Ceník Classic - Profim, židle Profim

Ceník Classic - Profim, židle Profim Spojky do řad / Stohování Kluzáky / Spojování do řad Látky a povrchová úprava Spotřeba látky a kůže Metoda mĕření Podmínky záruky

Více