Produktová řada Zlepšování produktivity, kvality a bezpečnosti

Transkript

Produktová řada Zlepšování produktivity, kvality a bezpečnosti
Robotika
Produktová řada
Zlepšování produktivity,
kvality a bezpečnosti práce
Obsah
3
10 dobrých důvodů, proč investovat do robotů
4
Zvýšení produktivity, kvality a zlepšení bezpečnosti práce
6
Péče o zákazníky
8
Roboty
28
Řídicí systémy
29
Pojezdy pro roboty
30
Pozicionéry
34
Aplikační vybavení
42
Lakovací roboty
46
Lakovací zařízení
48
Modulová řešení
50
Standardní svařovací buňky FlexArc
52
Softwarové produkty
2 Robotika | Produktová řada
10 dobrých důvodů, proč investovat do robotů
Výrobci jsou pod stále narůstajícím tlakem způsobeným
nízkonákladovou konkurencí, přísnější legislativou v oblasti
ochrany životního prostředí a klesající odbornou úrovní
v odvětví. Potřeba zlepšovat úroveň produktivity, kvalitu
a bezpečnost pro vybudování lepší společnosti a přijmout
udržitelné výrobní postupy představuje rentabilní cestu
k posílení ekonomických, environmentálních a obecně provozních výsledků.
10 dobrých důvodů, proč investovat do robotů
1. Snížení provozních nákladů
2. Zlepšení kvality výroby a její stálosti
3. Zlepšení kvality práce pro zaměstnance
4. Zvýšení výrobního výkonu
5. Zvýšení flexibility výroby
6. Omezení materiálových ztrát a zvýšení výnosu
7.Dodržování bezpečnostních zásad, zlepšení zdraví
a bezpečnosti na pracovišti
8. Snížení fluktuace pracovníků a obtížnosti jejich vyhledávání
9. Snížení kapitálových nákladů (zásoby, rozpracované zakázky)
10. Úspora místa ve výrobních prostorách s vysokou hodnotou
Produktová řada | Robotika 3
Zvýšení produktivity, kvality a zlepšení bezpečnosti práce
Na dnešních vysoce konkurenčních světových trzích musejí průmyslové ekonomiky rychle růst, aby uspokojovaly
poptávku svých vlastních trhů. To znamená, že výrobní průmyslová odvětví jsou pod neustále narůstajícím tlakem
nejen ze strany konkurence s nižšími náklady, ale také ze
strany konkurenčních společností z rozvinutého světa, jež
investovaly více do svých výrobních sektorů a výrobní
kapacity, aby svoji konkurenceschopnost posílily.
Živý výrobní sektor má schopnost zvyšovat hrubý domácí
produkt i hrubou přidanou hodnotu, a tím být užitečný všem
občanům státu, nejen těm, kteří v daném sektoru pracují.
Pro úspěch na světových trzích musejí výrobci využít svých
silných stránek v oblasti technologií k budování produktové
a procesní konkurenceschopnosti. Toho dosahují investicemi
do výrobních systémů, jejichž přínosy více než kompenzují
výhodu nízké ceny práce, která v nízkonákladových ekonomi­
kách dosahuje úrovně čtyři ku jedné až pět ku jedné. Je proká­
záno, že investice do automatizace založené na průmyslových
robotech nabízejí řadu přínosů a umožňují výrobcům úspěšněji
soutěžit na světových trzích.
4 Robotika | Produktová řada
Přínosy automatizace
Automatizace založená na použití průmyslových robotů nabízí
celou řadu osvědčených výhod. (viz 10 dobrých důvodů, proč
investovat do robotů). Mnohá průmyslová odvětví, zejména ta
tradiční (například strojírenství a potravinářství), čelí problému
stárnutí pracovní síly a potížím při získávání nových mladých
zaměstnanců. Použití průmyslových robotů nabízí řešení, pro­
tože umožňuje snížení počtu požadovaných osob ovládajících
tradiční dovednosti a naopak využívání znalostí IT a počítačo­
vých technologií, které jsou bližší mladší generaci.
Zvýšení produktivity
Průmyslové roboty umožňují snižovat jednotkové výrobní nákla­
dy tím, že vyrábějí více při nižší spotřebě vstupů. Zvýšením
výnosů vytvořených u daného zdrojového vstupu se dosahuje
zajištění konzistence procesu a kvality. Automatizace nahrazuje
potřebu lidské síly v obtížných či stále se opakujících se čin­
nostech, a tak umožňuje její využití v oblastech, kde schopnost
správného rozhodování a flexibilita přinášejí vyšší návratnost
vynaložených nákladů.
Trvale vysoká kvalita výrobků a procesů
Flexibilita robotizovaných řešení umožňuje pružně reagovat
na vyšší anebo nižší požadavky výroby, například tím, že lze lépe
plánovat směny či snadněji využívat práce o víkendech za úče­
lem snížení dodatečných nákladů. Zároveň zkracuje čas nutný
na změnu výroby při zachování konstantní kvality a zaručuje
rychlejší náběh a ukončení výroby, což jednoznačně vede k lep­
ším službám zákazníkům. Opakovatelnost a konzistence auto­
matizovaných řešení umožňují kontrolu procesu, která zajistí
vysokou úroveň kvality výroby při minimalizaci nákladů.
Energetická účinnost
Roboty mohou na rozdíl od lidí pracovat v nepředvídatelných
podmínkách a při extrémních teplotách. Snížená potřeba
klimatizace pracovního prostředí vede k úsporám energie.
Robotizovaná řešení často mají nižší nároky na podlahovou
plochu. Díky tomu lze používat více kompaktních zařízení
a dosahovat vyššího výkonu u stávajících zdrojů, aniž by přitom
bylo třeba rozšiřovat výrobní prostor. Je prokázáno, že využí­
váním průmyslových robotů dochází ke snižování zmetkovosti
a zvyšování výnosů a v důsledku toho klesají účty za energie.
Zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti
Automatizované systémy mohou nahradit člověka v situacích,
které jsou nebezpečné anebo nepříznivé pro jeho zdraví. Úkoly
s vysokou mírou opakování, kde chyba v koncentraci ovlivní
náklady a kvalitu, je možné automatizovat a lidem přenechat
kvalifikovanější činnosti a současně zlepšit jejich pracovní spo­
kojenost. Některé procesy vyžadují kvalifikace, které lze jen
obtížně najít a udržet, zvlášť při stárnoucí pracovní síle. Roboty
lze považovat za přidaný zdroj, zejména u úkolů s vyšší mírou
opakovatelnosti.
Zdroj: Výše uvedený text je převzatý ze zprávy Strojírenského a výrobního sdružení (EAMA) zveřejněné 27. září 2010
Produktová řada | Robotika 5
Zákaznický servis
Zajistíme vám klid
Globální zastoupení servisní sítě ABB, čítající více než 100 servis­
ních stanic v 53 zemích, nemá obdobu. Přes 1 300 vyčleněných
specialistů je připraveno poskytnout vám a vašim robotům servis
a podporu 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, 365 dnů v roce.
Kdykoli a kdekoli nás potřebujete, ABB tam bude. Podívejte se
blíže na naše služby a kontaktujte náš místní zkušený personál,
který je vám k dispozici.
Zajištění vaší produktivity
Servisní smlouvy
Žádné dva výrobní závody nejsou stejné a liší se rovněž jejich požadavky na servis. Proto jsme do péče
o roboty ABB integrovali úplnou flexibilitu, díky které si můžete sami vybrat z nabídky dostupných slu­
žeb. Přirozeně máte vždy k dispozici odborného poradce ABB, který vám pomůže s výběrem.
Posílení vašeho výkonu a produktivity
Instalace a uvedení do provozu
Instalace a uvedení výrobků a systémů ABB do provozu u zákazníka patří k našim hlavním přednos­
tem. Náš simulační nástroj, RobotStudio®, pomáhá zkrátit dobu uvedení do provozu a zajišťuje vysoce
výkonné programy, jejichž pořízení se vám během doby životnosti robotů rozhodně vyplatí.
Pomůžeme vám naplno využít potenciál vašeho robotu
Školení
Snadné použití robotů ABB nemá obdobu a další přínosy získáte využívaním vyspělých funkcí. Abyste
mohli využít potenciál svých robotů naplno, je důležité, aby si váš kvalifikovaný personál neustále
doplňoval poznatky o nejnovějších výsledcích vývoje. Nabízíme vaší obsluze specializované školení,
které pomůže snížit výrobní náklady a využít plný potenciál vašich systémů.
Správný díl, ve správnou dobu a na správném místě
Náhradní díly a spotřební materiály
ABB zajišťuje originální náhradní díly a spotřební materiály, které budou udržovat váš robot ve špič­
kovém stavu po dobu celého jeho životního cyklu a váš podnik v chodu. Jako váš globální dodavatel
vysoce kvalitních nových, opravených a vyměněných dílů a sad náhradních dílů z jednoho zdroje
a s garantovanou dostupností stojíme po vašem boku připraveni k okamžitým dodávkám.
6 Robotika | Produktová řada
Místní servisní centrum
Globální zpravodajská jednotka
Logistické centrum
C ertifikované opravárenské
a renovační centrum
Jestliže chcete kontaktovat místní servisní centrum ABB, navštivte www.abb.com/robotics a vyberte svou zemi.
Podpora vašich požadavků na údržbu po celou dobu životnosti robotu
Údržba
Plánovaná preventivní údržba snižuje pravděpodobnost závad nebo zhoršení stavu součástí. Údržba
se provádí pravidelně nebo na základě stavu robotu. Preventivní údržba sestává z pravidelných kont­
rol a údržby doplněné o předem stanovené výměny součástí.
Naše servisní týmy jsou vám k dispozici 24 hodin denně, aby zajistily požadovanou podporu
Opravy
Vzhledem k tomu, že naše nainstalovaná základna čítá více než 250 000 zařízení, známe roboty ABB
a jsme schopni vám pomoci bez ohledu na typ, model nebo stáří robotů. Pomůžeme vám maximalizovat
produktivitu, a právě proto zákaznický servis divize ABB Robotika přechází k prediktivním službám, jako
jsou vzdálené služby. Vzdálená služba mění koncepci ze služeb typu „poškoď a sprav“ na extrémně
rychlý, profesionální a prediktivní servis.
Získejte více ze své investice do robotu
Rozšíření, modernizace a vylepšení
Životní cyklus robotu ABB někdy překračuje 20 let. Životní cykly lze prodloužit pomocí servisní moder­
nizace a renovace. Ke zlepšení výkonu starších strojů slouží rovněž produktové upgrady a vylepšení
procesních zařízení. Výsledkem je významné zlepšení bezpečnosti, spolehlivosti, kvality a výkonu.
Spolehněte se na společnost ABB při rychlé revitalizaci vašeho systému průmyslových robotů
Výměny
ABB zajišťuje rychlá a spolehlivá řešení, když je potřeba provést výměnu robotického ovladače či paže
nebo chcete standardizovat nainstalované systémy. Výměna se provádí po řádné přípravě, předběž­
ném naprogramování a simulaci programu. Všechny naše roboty se dodávají natřené grafitovou bílou
barvou ABB, ale můžeme vám samozřejmě robot dodat v barvě podle vašeho výběru.
Je možné, že ve vašem regionu nejsou dostupné všechny služby. Kontaktujte své místní servisní centrum ABB.
Produktová řada | Robotika 7
Roboty
IRB 120
IRB 120 a IRB 120T
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
3
Montáž
Dosah (m)
0,58
Stupeň krytí
IP30, Cleanroom class 5
certifikováno dle IPA
Provedení
Na podlahu, na stěnu,
a šikmou rovinu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,01
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Balení/dávkování
Pracovní rozsah
IRB 1200
IRB 1200 -7/0.7 a IRB 1200 - 5/0.9
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
7
5
Manipul. s materiálem
Dosah (m)
0,7
0,9
Obsluha strojů
Stupeň krytí
IP40, IP67
IP40, IP67
Provedení
V jakémkoli úhlu
V jakémkoli úhlu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,02
0,025
Pracovní rozsah 1200-7/0,7
Pracovní rozsah 1200-5/0,9
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
6
Obloukové svařování
Dosah (m)
0,81
Stupeň krytí
IP67, Clean room class 6 cert. dle
IPA, Foundry Plus 2, SteamWash
Provedení
Na podlahu, na stěnu,
a šikmou rovinu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,03
IRB 140
IRB 140 a IRB 140T
Montáž
Čištění/ostřikování
Odstraňování otřepů
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Balení
Pracovní rozsah
8 Robotika | Produktová řada
IRB 1410
IRB 1410
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
5
Obloukové svařování
Dosah (m)
1,44
Stupeň krytí
Provedení
Na podlahu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,02
Pracovní rozsah
IRB 1520
IRB 1520ID
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
4
Obloukové svařování
Dosah (m)
1,50
Stupeň krytí
IP40
Provedení
Na podlahu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
Pracovní rozsah
IRB 1600
IRB 1600-6/1.2 a 10/1.2
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
6/10
Obloukové svařování
Dosah (m)
1,2
Montáž
Stupeň krytí
IP54/IP67 (volitelné), Foundry Plus 2
Čištění/ostřikování
Provedení
Na podlahu, na stěnu, na šikmou
rovinu, na stroji, možno zavěsit
Vyjímání z lisu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,02/0,02
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Balení
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 9
Roboty
IRB 1600
IRB 1600-6/1.45 a 10/1.45
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Obloukové svařování
Dosah (m)
1,45
Montáž
Stupeň krytí
IP54/IP67 (volitelné), Foundry Plus 2
Čištění/ostřikování
Provedení
Na podlahu, na stěnu, na šikmou
rovinu, na stroji, možno zavěsit
Řezání
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,02/0,05
Vyjímání z lisu
6/10
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Balení
Pracovní rozsah
IRB 1600
IRB 1600ID
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
4
Obloukové svařování
Dosah (m)
1,5
Stupeň krytí
IP40
Provedení
Na podlahu, na stěnu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,02
Pracovní rozsah
IRB 2400
IRB 2400-10/16
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
12/20
Řezání/
Odstraňování otřepů
Dosah (m)
1,55
Broušení/leštění
Stupeň krytí
IP54/IP67 (volitelné), Foundry Plus
Provedení
Na podlahu, na stěnu (10 kg),
možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,03
Pracovní rozsah
10 Robotika | Produktová řada
IRB 2600
IRB 2600-12/1.65 a 20/1.65
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
12/20
Obloukové svařování
Dosah (m)
1,65
Montáž
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Řezání
Provedení
Na podlahu, na stěnu, na šikmou
rovinu, možno zavěsit
Dávkování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,04/0,04
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Pracovní rozsah
IRB 2600
IRB 2600-12/1.85
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
12
Obloukové svařování
Dosah (m)
1,85
Montáž
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Řezání
Provedení
Na podlahu, na stěnu, na šikmou
rovinu, možno zavěsit
Dávkování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,04
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Pracovní rozsah
IRB 2600
IRB 2600ID-8/2.00
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
8
Obloukové svařování
Dosah (m)
2,00
Stupeň krytí
IP67 (základna, spodní rameno
a zápěstí)
Dávkování
Obsluha strojů
IP54 (osa 4)
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu, na stěnu, na šikmou
rovinu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,02
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 11
Roboty
IRB 2600
IRB 2600-15/1.85
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
15
Obloukové svařování
Dosah (m)
1,85
Stupeň krytí
IP67 (základna, spodní rameno
a zápěstí)
Montáž
Dávkování
IP54 (osa 4)
Obsluha strojů
Provedení
Na podlahu, na stěnu, na šikmou
rovinu, možno zavěsit
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,03
Pracovní rozsah
IRB 4400
IRB 4400-60 a 4400L-10
Zatížení (kg)
60
10
Dosah (m)
1,96
IP54 (standard),
IP67, mytí vyso­
kotlakou parou
(Foundry Plus)
Na podlahu
IP54 (standard),
IP67, Foundry
Plus
Na podlahu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,19
0,05
Pracovní rozsah 4400-60
Pracovní rozsah 4400L-10
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
20
Obloukové svařování
Dosah (m)
2,50
Montáž
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Dávkování
Provedení
Na podlahu, na šikmou rovinu,
možno zavěsit
Laserové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
Hlavní aplikace
4400-60
Řezání/Odstraň. otřepů
Lepení/tmelení
Stupeň krytí
Broušení/leštění
Hlavní aplikace
4400L-10
Řezání/Odstraň. otřepů
Provedení
2,55
Nástřik hmot
Lepení/tmelení
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
IRB 4600
IRB 4600-20/2.50
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Měření
Balení/Paletizace
Obsl. ohraňovacího lisu
Pracovní rozsah
12 Robotika | Produktová řada
IRB 4600
IRB 4600-40/2.55
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
40
Montáž
Dosah (m)
2,55
Dávkování
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Vyjímání z lisu
Provedení
Na podlahu, na šikmou rovinu,
možno zavěsit
Laserové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,06
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Měření
Balení/Paletizace
Pracovní rozsah
IRB 4600
IRB 4600-45(60)/2.05
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
45/60
Montáž
Dosah (m)
2,05
Odstraňování otřepů
Dávkování
IP67
Stupeň krytí
Vyjímání z lisu
Foundry Plus 2, Foundry Prime 2
(platné pro 60kg variantu)
Obsluha strojů
Provedení
Na podlahu, na šikmou rovinu,
možno zavěsit
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05/0,06
Měření
Balení/Paletizace
Pracovní rozsah
IRB 6620
IRB 6620
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
150
Montáž
Dosah (m)
2,2
Čištění/ostřikování
Řezání/Odstr. otřepů
Stupeň krytí
IP54, IP67, Foundry Plus 2
Mytí vysokotlakou parou
Lepení/tmelení
Provedení
Na podlahu, na šikmou rovinu,
možno zavěsit
Broušení/leštění
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,03
Obsluha strojů
Manipul. s materiálem
Balení/Paletizace
Obsl. ohraňovacího lisu
Bodové svařování
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 13
Roboty
IRB 6620
IRB 6620LX
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
150
Obsluha strojů
Dosah (m)
1,9
Stupeň krytí
Standard IP54
5osé robo­
tické rameno Foundry Plus 2: IP67
Provedení
Na stěnu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
Manipul. s materiálem
Montáž pohonných
ústrojí
Linear axis
IP66
Pracovní rozsah
IRB 6640
IRB 6640-180/2.55
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
180
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
2,55
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Clean room class 5 certifik. dle IPA
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,07
*Možnost LeanID, viz strana 16
Pracovní rozsah
IRB 6640
IRB 6640-235/2.55
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
235
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
2,55
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
Foundry Plus 2, Foundry Prime 2
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
*Možnost LeanID, viz strana 16
Pracovní rozsah
14 Robotika | Produktová řada
IP67, Clean room class 5
IRB 6640
IRB 6640-205/2.75
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
205
2,75
IP67, Clean room class 5
Foundry Plus 2
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,04
*Možnost LeanID, viz strana 16
Pracovní rozsah
IRB 6640
IRB 6640-185/2.8
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
185
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
2,8
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
IP67, Clean room class 5
Foundry Plus 2, Foundry Prime 2
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
*Možnost LeanID, viz strana 16
Pracovní rozsah
IRB 6640
IRB 6640-130/3.2
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
130
3,2
IP67, Clean room class 5
Foundry Plus 2
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 15
Roboty
IRB 6640
IRB 6640ID -200/2.55
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
200
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
2,55
Broušení/leštění
Stupeň krytí
IP67
Obsluha strojů
Provedení
Na podlahu
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,07
Bodové svařování
Pracovní rozsah
IRB 6640
IRB 6640ID-170/2.75
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
170
Montáž
Dosah (m)
2,75
Řezání/Odstr. otřepů
Stupeň krytí
IP67
Broušení/leštění
Provedení
Na podlahu
Obsluha strojů
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,06
Manipul. s materiálem
Ostřikování
Pracovní rozsah
IRB 6640
IRB 6640 LeanID
*LeanID je speciální možnost pro IRB 6640 s částečnou integrací DressPack do horního ramene
robotu. LeanID je určeno pro výrobu s řadou složitých pohybů zápěstí a využívá se tam, kde je
požadována vysoká flexibilita ve změně výrobků. U LeanID se snižuje užitečné zatížení. Více infor­
mací viz specifikace výroby.
16 Robotika | Produktová řada
IRB 6650
IRB 6650S-90/3.9
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Montáž
Dosah (m)
Řezání/Odstr. otřepů
Broušení/leštění
Stupeň krytí
90
3,9
IP67, Foundry Plus 2
Mytí vysokotlakou parou
Obsluha strojů
Provedení
Instalace na stroji
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
neuvedeno
Ostřikování
Pracovní rozsah
IRB 6650
IRB 6650S -125/3.5
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
125
Montáž
Dosah (m)
3,5
Řezání/Odstr. otřepů
Broušení/leštění
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Mytí vysokotlakou parou
Obsluha strojů
Provedení
Instalace na stroji
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,13
Ostřikování
Pracovní rozsah
IRB 6650
IRB 6650S-200/3.0
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Montáž
Dosah (m)
Řezání/Odstr. otřepů
Broušení/leštění
Stupeň krytí
200
3,0
IP67, Foundry Plus 2
Mytí vysokotlakou parou
Obsluha strojů
Provedení
Instalace na stroji
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,14
Ostřikování
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 17
Roboty
IRB 6660
IRB 6660-100/3.3
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
100
Manipul. s materiálem
Dosah (m)
3,3
Obsluha strojů
Stupeň krytí
IP67
Obsluha lisu
Provedení
Na podlahu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,10
Pracovní rozsah
IRB 6660
IRB 6660-130/3.1
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
130
Manipul. s materiálem
Dosah (m)
3,1
Obsluha strojů
Stupeň krytí
IP67
Obsluha lisu
Provedení
Na podlahu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,11
Pracovní rozsah
IRB 6660
IRB 6660-205/1.9
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
205
Řezání
Dosah (m)
1,9
Broušení
IP67
Stupeň krytí
Foundry Plus 2, vč. ochrany proti
úlomkům
Frézování
Provedení
Na podlahu
Řezání
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,07
Obrábění
Pracovní rozsah
18 Robotika | Produktová řada
IRB 6700
IRB 6700-235/2.65
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
235
2,65
IP67
Foundry Plus 2
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
Pracovní rozsah
IRB 6700
IRB 6700-205/2.80
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
205
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
2,80
Broušení/leštění
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Obsluha strojů
Provedení
Na podlahu
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
Bodové svařování
Pracovní rozsah
IRB 6700
IRB 6700-200/2.60
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
200
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
2,60
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
IP67
Foundry Plus 2
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
*Možnost LeanID, viz strana 21
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 19
Roboty
IRB 6700
IRB 6700-175/3.05
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
175
Montáž
Dosah (m)
3,05
Řezání/Odstr. otřepů
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Broušení/leštění
Provedení
Na podlahu
Obsluha strojů
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
Manipul. s materiálem
Ostřikování
Pracovní rozsah
IRB 6700
IRB 6700-155/2.85
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
155
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
2,85
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
IP67
Foundry Plus 2
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
* Možnost LeanID, viz strana 21
Pracovní rozsah
IRB 6700
IRB 6700-150/3.20
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
150
Řezání/Odstr. otřepů
Dosah (m)
3,20
Broušení/leštění
Obsluha strojů
Stupeň krytí
Foundry Plus 2
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Bodové svařování
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,06
* Možnost LeanID, viz strana 21
Pracovní rozsah
20 Robotika | Produktová řada
IP67
IRB 6700
IRB 6700 LeanID
*LeanID je speciální možnost pro IRB 6700 s částečnou integrací DressPack do horního ramene
robotu. LeanID je určeno pro výrobu s řadou složitých pohybů zápěstí a využívá se tam, kde je
požadována vysoká flexibilita ve změně výrobků. U LeanID se snižuje užitečné zatížení. Více infor­
mací viz specifikace výroby.
IRB 7600
IRB 7600-500/2.55
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
500
Montáž
Dosah (m)
2,55
Řezání/Odstr. otřepů
Broušení/leštění
Stupeň krytí
IP67
Foundry Plus 2
Obsluha strojů
Provedení
Na podlahu
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,08
Obsl. ohraňovacího lisu
Bodové svařování
Pracovní rozsah
IRB 7600
IRB 7600-400/2.55
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Montáž
Dosah (m)
Řezání/Odstr. otřepů
Broušení/leštění
Stupeň krytí
400
2,55
IP67
Foundry Plus 2
Obsluha strojů
Provedení
Na podlahu
Manipul. s materiálem
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,19
Obsl. ohraňovacího lisu
Bodové svařování
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 21
Roboty
IRB 7600
IRB 7600-340/2.8
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
340
Montáž
Dosah (m)
2,8
Řezání/Odstr. otřepů
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Broušení/leštění
Provedení
Na podlahu
Obsluha strojů
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,27
Manipul. s materiálem
Obsl. ohraňovacího lisu
Bodové svařování
Pracovní rozsah
IRB 7600
IRB 7600-325/3.1
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
325
Montáž
Dosah (m)
3,1
Řezání/Odstr. otřepů
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Broušení/leštění
Provedení
Na podlahu
Obsluha strojů
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,10
Manipul. s materiálem
Obsl. ohraňovacího lisu
Bodové svařování
Pracovní rozsah
IRB 7600
IRB 7600-150/3.50
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
150
Montáž
Dosah (m)
3,50
Řezání/Odstr. otřepů
Stupeň krytí
IP67, Foundry Plus 2
Broušení/leštění
Provedení
Na podlahu
Obsluha strojů
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,19
Manipul. s materiálem
Obsl. ohraňovacího lisu
Pracovní rozsah
22 Robotika | Produktová řada
IRB 260
IRB 260
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
30
Balení
Dosah (m)
1,5
Stupeň krytí
IP67
Provedení
Na podlahu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,03
Pracovní rozsah
IRB 460
IRB 460-110/2.4
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
110
Depaletizace
Dosah (m)
2,4
Manipul. s materiálem
Stupeň krytí
IP67
Paletizace
Provedení
Na podlahu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,20
Pracovní rozsah
IRB 660
IRB 660
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Manipul. s materiálem
Dosah (m)
3,15
Paletizace
Stupeň krytí
IP67
Provedení
Na podlahu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
180/250
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 23
Roboty
IRB 760
IRB 760-450/3.2
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
450
Depaletizace
Dosah (m)
3,18
Paletizace celých vrstev
Stupeň krytí
IP67
Manipul. s materiálem
Provedení
Na podlahu
Paletizace
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,05
Pracovní rozsah
IRB 360
IRB 360-1/800
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
1
Montáž
Pracovní průměr ( ø mm)
800
Manipul. s materiálem
Balení
Odebírání
Standardní, IP54/67/IP69K
Stupeň krytí
Clean room ISO třída 5–7 pro nerez
podle konfigurace ramene
Omyvatelný
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,04
Pracovní rozsah
IRB 360
IRB 360-1/1130
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
1
Montáž
Pracovní průměr ( ø mm)
1 130
Manipul. s materiálem
Standardní, IP54/67/IP69K
Balení
Odebírání
Stupeň krytí
Clean room ISO třída 5–7 pro nerez
podle konfigurace ramene
Certifikováno dle IPA
Omyvatelný
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
Pracovní rozsah
24 Robotika | Produktová řada
0,09
IRB 360
IRB 360-3/1130
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Montáž
Pracovní průměr ( ø mm)
Manipul. s materiálem
Balení
Odebírání
3
1 130
Standardní, IP54/67/IP69K
Stupeň krytí
Clean room ISO třída 5–7 pro nerez
podle konfigurace ramene
Omyvatelný
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,06
Pracovní rozsah
IRB 360
IRB 360-8/1130
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
8
Montáž
Pracovní průměr ( ø mm)
1 130
Manipul. s materiálem
Stupeň krytí
Standard, IP54
Balení
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,0X
Odebírání
Pracovní rozsah
IRB 360
IRB 360-1/1600
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Montáž
Pracovní průměr ( ø mm)
Manipul. s materiálem
Balení
Odebírání
1
1 600
Standardní, IP54/67/IP69K
Stupeň krytí
Clean room ISO třída 5–7 pro nerez
podle konfigurace ramene
Omyvatelný
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,03
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 25
Roboty
IRB 360
IRB 360-6/1600
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
6
Montáž
Pracovní průměr ( ø mm)
1 600
Manipul. s materiálem
Balení
Odebírání
Standardní, IP54/67/IP69K
Stupeň krytí
Clean room ISO třída 5–7 pro nerez
podle konfigurace ramene
Omyvatelný
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,03
Pracovní rozsah
Stupně krytí
Klasifikace dle IP
ABB používá klasifikaci dle IP, aby zajistilo, že si pro svůj úkol vyberete ten správný robot. Jasně definovaný standard pomůže uživatelům při investo­
vání do robotu zajistit bezpečnost pracoviště, správné vyhodnocení životnosti zařízení a vysokou produktivitu. Roboty jsou často nasazeny v drsném
prostředí s vysokými nároky na jejich schopnost odolat průniku škodlivých částic do jejich konstrukce.
IP je zkratka pro Ingress Krytí (ochrana pro vniknutí) a skládá se z číselných kódů, které ukazují, do jaké míry je robot chráněn proti vniknutí pevných
částic, prachu nebo vody do své konstrukce. První číslo určuje úroveň ochrany proti pevným částicím nebo prachu, druhé ochranu proti vodě. Čím
vyšší číslo, tím vyšší ochrana.
Další stupně ochrany:
Pro Specifikaceké aplikace používá ABB další klasifikace ochrany zaměřené na konkrétní prostředí a podmínky, kterým je robot vystaven.
Foundry Plus 2 – pro drsné prostředí, robot je vystaven chladicím kapalinám, mazivům a kovovým částicím. K typickým aplikacím patří nasazení
u licích strojů a čištění.
Foundry Prime 2 – pro velmi drsné prostředí, robot je vystaven působení kapalin na bázi rozpouštědel a nepřímému ostřikování vlivem tlaku vodního
paprsku. Typickými aplikacemi je mytí/čištění odlitků nebo opracovaných dílů vodním paprskem.
Chip protection – pro aplikace typu odstraňování otřepů, řezání a frézování. Zajišťuje, aby se během opracování na těle robotu neusazovaly kovové třísky.
Clean room – mezinárodní norma; zajišťuje, že komponenty robotu nekontaminují nezakryté nebo citlivé výrobky, které se vyrábí v čistých prostorech.
Wash-down and stainless wash-down – ochrana umožňující čištění robotů pracujících ve styku s nezakrytými potravinami. Používá se také u hlad­
kých povrchů, materiálů odolávajících agresivním čisticím prostředkům a speciálních těsnění.
26 Robotika | Produktová řada
Produktová řada | Robotika 27
Řídicí systémy
IRC5 Jednoskříňový kontrolér
Rozměry: V x Š x H
970 x 725 x 710 mm
Elektrické připojení
200 – 600 V, 50 – 60 Hz
Krytí
IP54 (zadní strana IP33)
Podporované roboty
Všechny roboty
Kontrolér IRC5 je založen na pokročilém dynamickém modelování a optimalizuje výkon robotu pro fyzicky nejkratší možnou
dobu cyklu (QuickMove™) a precizní přesnost dráhy (TrueMove™). To, co naprogramujete, je přesně to, co dostanete.
IRC5 Kompaktní kontrolér
Rozměry: V x Š x H
258 x 450 x 585 mm
Elektrické připojení
220–230 V, 50–60 Hz, jednofázový
Krytí
IP20
Podporované roboty
IRB 120, IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1410, IRB 1600
Rozměry: V x Š x H
375 x 498 x 271 mm
Elektrické připojení
200 – 600 V, 50–60 Hz
Krytí
IP20
IRC5 Panelový kontrolér
IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1600 (jednotka s malým měničem)
Podporované roboty
IRB 2400, IRB 2600, IRB 4400, IRB 4600, IRB 6620, IRB 6640, IRB 6650S,
IRB 7600, IRB 460, IRB 660, IRB 760 (jednotka s velkým měničem)
Procesní modul
Rozměry: V x Š x H
720 x 725 x 710 mm (malý)
970 x 725 x 710 mm (velký)
Elektrické připojení
Prázdná skříň
Krytí
IP54 (zadní strana IP33)
IRC5P Kontrolér pro lakovací roboty
Rozměry: V x Š x H
1450 x 725 x 710 mm
Elektrické připojení
200–600 V, 50 – 60 Hz
Krytí
IP54 (zadní strana IP33)
Podporované roboty
Lakovací roboty
Size
6,5" barevná dotyková obrazovka / 1,0 kg
Krytí
IP54
Podporované roboty
Ne pro lakovací roboty
Krytí
IP54, prostředí EX
Podporované roboty
Lakovací roboty
FlexPendant
FlexPaint Pendant
28 Robotika | Produktová řada
Pojezdy pro roboty
RTT
RTT
Model robotu
Max. rychlost
Stupeň krytí
Provedení
Délka pojezdu Acc/Ret
IRB 1600
1,06 m/s
Normální
Na podlahu
1,7–11,7 m
1,5m/s2
(v krocích po 1 m) Maraton-Pac
IRB 2400
2,5m/s2
Bobin
IRBT
IRBT 4004
Model robotu
Max. rychlost
Stupeň krytí
Provedení
Délka pojezdu Acc/Ret
IRB 4400-60
2,0 m/s
Foundry, IP65
Na podlahu
2,5m/s2
1,9 –19,9m
(v krocích po 1 m)
Model robotu
Max. rychlost
Stupeň krytí
Provedení
Délka pojezdu Acc/Ret
IRB 6620
1,6 m/s
Foundry, IP65
Na podlahu
2,0 m/s2
1,7–19,7m
(v krocích po 1 m)
Model robotu
Max. rychlost
Stupeň krytí
Provedení
Délka pojezdu Acc/Ret
IRB 7600
1,2 m/s
Foundry, IP65
Na podlahu
1,8m/s2
1,7–19,7m
(v krocích po 1 m)
IRB 4600
IRBT 6004
IRB 6640
IRB 6650S
IRBT 7004
FlexTrack
IRT501-66
Model robotu
Max. rychlost (m/s) 2,0
Délka pojezdu (m)
2,1–105
Žádná (pojezd robotu pro
manipulaci s materiálem)
Zatížení (kg)
900
Šířka (m)
0,66
Délka pojezdu (m)
25
Zrychlení (m/s )
2
2,1–105
2
IRT501-66R
Model robotu
Max. rychlost (m/s) 1,5
Délka pojezdu (m)
Žádná (pojezd robotu pro
manipulaci s materiálem)
Zatížení (kg)
2 000
Šířka (m)
0,66
Délka pojezdu (m)
1-25
Zrychlení (m/s2)
1,2
2,1–105
IRT501-90
Model robotu
Max. rychlost (m/s) 1,5
Délka pojezdu (m)
Žádná (pojezd robotu pro
manipulaci s materiálem)
Zatížení (kg)
2 000
Šířka (m)
0,90
Délka pojezdu (m)
1-25
Zrychlení (m/s2)
1,2
IRT501-90R
Model robotu
Max. rychlost (m/s) 1,2
Délka pojezdu (m)
2,1–105
Žádná (pojezd robotu pro
manipulaci s materiálem)
Zatížení (kg)
2 950
Šířka (m)
0,90
1-25
Zrychlení (m/s2)
1
Délka pojezdu (m)
Produktová řada | Robotika 29
Pozicionéry
IRBP L
IRBP L-300
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. dostupná délka (mm)
300
ø 1 500
4 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. dostupná délka (mm)
600
ø 1 500
4 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. dostupná délka (mm)
1 000
ø 1 500
4 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. dostupná délka (mm)
2 000
ø 1 500
4 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. dostupná délka (mm)
5 000
ø 2 200
5 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
500 (na obou stranách)
-
-
IRBP L-600
IRBP L-1000
IRBP L-2000
IRBP L-5000
IRBP C
IRBP C-500
IRBP C-1000
30 Robotika | Produktová řada
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. průměr (mm)
Max. délka (mm)
1 000 (na obou stranách)
-
-
IRBP R
IRBP R-300
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. délka (mm)
300 (na obou stranách)
ø 1 000
1 600
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. délka (mm)
600 (na obou stranách)
ø 1 200
2 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. délka (mm)
1 000 (na obou stranách)
ø 1 200
2 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. délka (mm)
300 (na obou stranách)
ø 1 200
4 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. délka (mm)
600 (na obou stranách)
ø 1 400
4 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. délka (mm)
1 000 (na obou stranách)
ø 1 400
4 000
IRBP R-600
IRBP R-1000
IRBP K
IRBP K-300
IRBP K-600
IRBP K-1000
Produktová řada | Robotika 31
Pozicionéry
IRBP A
IRBP A-250
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. ukládací výška (mm)
250
ø 1 000
900
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. ukládací výška (mm)
500
ø 1 450
950
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. ukládací výška (mm)
750
ø 1 450
950
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. ukládací výška (mm)
250 (na obou stranách)
ø 1 000
900
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. ukládací výška (mm)
500 (na obou stranách)
ø 1 450
1 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. ukládací výška (mm)
750 (na obou stranách)
ø 1 450
1 000
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. délka (mm)
300 (na obou stranách)
ø 1 000
1 600
IRBP A-500
IRBP A-750
IRBP B
IRBP B-250
IRBP B-500
IRBP B-750
IRBP D
IRBP D-300
32 Robotika | Produktová řada
IRBP D
IRBP D-600
Max. manipulační hmotnost (kg)
Max. pracovní průměr (mm)
Max. dostupná délka (mm)
600 (na obou stranách)
ø 1 200
2 000
FlexLifter
IRL 100
Zatížení (kg)
1000
Výška zdvihu (m)
100
Rychlost (mm/s) Doba zdvihu (sec) Rotation
Provedení
40
Na podlahu nebo FlexTrack
2,5
Volitelná 360°
rotace
IRT501-66,66R,90,90R
IRL 190
Zatížení (kg)
500
Výška zdvihu (m)
190
Rychlost (mm/s) Doba zdvihu (sec) Rotation
Provedení
76
Na podlahu nebo FlexTrack
2,5
Volitelná 360°
rotace
IRT501-66,66R,90,90R
IRL 600
Zatížení (kg)
600
Výška zdvihu (m)
600
Rychlost (mm/s) Doba zdvihu (sec) Rotation
Provedení
200
Na podlahu nebo FlexTrack
3
IRT501-66,66R
FlexPLP
IRPLP - osy X, Y a Z
Osa
Static. zatížení (kg)
Dynamické zatížení (kg)
Délka pojezdu (mm)
Rychlost (mm/s)
3
150
30
X = 300 nebo 400
100
Y = 300 nebo 400
Z = 200
IRPLP - osa Z
Osa
Static. zatížení (kg)
Dynamické zatížení (kg)
Výška zvedání (mm)
Rychlost (mm/s)
1
150
50
200
100
IRPLP - osy X a Y
Osa
Static. zatížení (kg)
Dynamické zatížení (kg)
Délka pojezdu (mm)
Rychlost (mm/s)
1 or 2
150
50
300 nebo 400
200
Produktová řada | Robotika 33
Aplikační vybavení
Manipulace s materiálem
DressPack
Na podporu různých potřeb výroby byla pro manipulaci s materiálem vytvořena rodina aplikací DressPack.
Společné vlastnosti:
– Dobře zdokumentovaná řešení, např. školicí materiály, obvodová schémata a CAD modely.
– Snadná údržba včetně podpory v oblasti náhradních dílů.
– Podporuje paralelní signály i běžné komunikační sběrnice.
Integrovaný DressPack – ID a LeanID
Tento typ DressPacku vytváří flexibilitu pro řadu výrobních požadavků. Je určen pro výrobu kladoucí vysoké nároky
na flexibilitu a přístupnost. Je určen pro operace s řadou složitých pohybů zápěstí a využívá se tam, kde je poža­
dována vysoká flexibilita ve změně výrobků. DressPack nevyžaduje žádná individuální nastavení.
Externí s funkcí stahovatelného ramene
Externí DressPack se stahovacím ramenem, které udržuje kabely ve správné poloze vzhledem k zápěstí. DressPack
vyžaduje drobná individuální nastavení.
Externí
Externí DressPack pro výrobu se základními požadavky na robotem ovládané nástroje. DressPack vyžaduje indi­
viduální nastavení.
Bodové svařování
DressPack pro bodové svařování
Na podporu různých potřeb výroby byla vytvořena rodina DressPack pro aplikace v bodovém svařování nebo tam, kde se kombinují s manipulací
s materiálem.
Společné vlastnosti:
– Dobře zdokumentovaná řešení, např. školicí materiály, obvodová schémata a CAD modely.
– Snadná údržba včetně podpory v oblasti náhradních dílů.
– Podporuje paralelní signály i běžné komunikační sběrnice.
– Podporuje svařovací kleště s pneumatickým nebo servo ovládáním.
– Podporuje AC nebo MFDC svařování.
34 Robotika | Produktová řada
Bodové svařování
Integrovaný DressPack – ID a LeanID
Tento typ DressPacku vytváří flexibilitu pro řadu výrobních požadavků. Je určen pro výrobu kladoucí vysoké ná­
roky na flexibilitu a přístupnost. Je určen pro operace s řadou složitých pohybů zápěstí a využívá se tam, kde je
požadována vysoká flexibilita ve změně výrobků. DressPack nevyžaduje individuální nastavení.
Externí s funkcí stahovatelného ramene
Externí DressPack se stahovacím ramenem, které udržuje kabely ve správné poloze vzhledem k zápěstí. DressPack
vyžaduje drobná individuální nastavení.
Skříň pro bodové svařování
Vyhrazená skříň s kontroléry pro procesy bodového svařování včetně časového spínače bodového svařování.
Skříň podporuje potřeby různých procesů, např.:
– Techniku AC nebo MFDC svařování.
– Robotem obsluhované nebo stacionární svařovací kleště.
– Svařovací kleště s pneumatickým nebo servo ovládáním.
Vodní a vzduchová jednotka
Plně integrovaná vodní a vzduchová jednotka pro procesy bodového svařování.
Jednotka podporuje potřeby různých procesů, např.:
– Robotem obsluhované nebo stacionární svařovací kleště.
– Svařovací kleště s pneumatickým nebo servo ovládáním.
FlexGun IRG X-Gun
Typ
X­Gun
Délka ramene (mm)
227– 977
Transformátor
MFDC or AC
Hmotnost (kg)
100 –150
Max. zdvih (mm)
245
Hlavní funkce
Stejné tělo pro kleště X i C
Max. síla (daN)
757 (kapacita těla kleští)
FlexGun IRG C-Gun
Typ
C­Gun
Délka ramene (mm)
0­250
Transformátor
MFDC or AC
Hmotnost (kg)
100 –150
Max. zdvih (mm)
245
Hlavní funkce
Stejné tělo pro kleště X i C
Max. síla (daN)
1 000 (kapacita těla kleští)
Produktová řada | Robotika 35
Aplikační vybavení
Obloukové svařování
Vyhledávač svarů SmarTac
Rychlost vyhledávání (mm/s)
Doba vyhledávání jednoho kontrolního
bodu / jednoho rozměru (s)
Přesnost (mm)
20–50 (v závislosti na požado­
vané přesnosti)
2–6 (v závislosti na složitosti dílu)
±0,25 (s rychlostí
vyhledávání 20 mm/s)
Sledovač svarů WeldGuide III
WeldGuide III je robotické sledování spoje přes oblouk pomocí dvou senzorických vstupů – svařovacího proudu
a napětí oblouku, což znamená, že se „díváme i posloucháme“, abychom dosáhli lepších výsledků svařování.
Snímač WeldGuide III čte skutečné hodnoty ze svařovacího oblouku 25 000krát za sekundu, to znamená, že je až
25krát rychlejší než tradiční metody sledování.
Svařovací hořáky
Nabízíme širokou řadu svařovacích hořáků pro lokální instalaci od předních společností. Pro dodání s proces­
ním zařízením Esab AristoMig 5000i nabízíme balíčky hořáků Binzel ABIROB A a ABIROB W se vzduchovým
a vodním chlazením. Pro dodání s procesním zařízením RPC nabízíme balíček hořáků Binzel ABIROB A (vzdu­
chové chlazení) pro IRB 1520ID a sadu svařovacího hořáku Esab PSF315 (vzduchové chlazení) pro IRB 1410.
TSC Torch Service Center
Jednotka pro čištění hořáku TC 96 (čištění plynové trysky).
Systém pro automatické měření a kalibraci Tool Centre Point.
Střihač drátu (max. průměr drátu: 1,6 mm, ocel a hliník).
Ostřiková jednotka proti rozstříknutému kovu.
Bull’s Eye
Bull’s Eye poskytuje uživateli plně automatickou bodovou kalibraci nástrojového centra, která umožní získat z ro­
botické stanice nejvyšší možnou úroveň využití, kvality a produktivity.
Díky přizpůsobeným předem definovaným programům lze provádět plně automatickou bodovou kalibraci nástrojo­
vého centra během výroby, takže dochází ke snížení doby odstávky téměř na nulu.
Napájecí zdroj Fronius
TransSteel
TransPulse Synergic
CMT
3500/5000
TPS 4000/5000
CMT 3200R/4200R
Standardní balíčky napájecích zdrojů Fronius CMT, TPS a TransSteel s grafickým uživatelským rozhraním Fronius
TPS Integrated Power Source. K dispozici pro IRB 1520ID, IRB 1600, IRB 1600ID, IRB 2600 a IRB 2600ID.
36 Robotika | Produktová řada
Obloukové svařování
Esab AristoMig 5000i
Rozsah napětí
Rozsah proudu
Přípustné zatížení MIG/MAG
Procesní metody MIG/MAG
8–60 V
16–500 A
60 % cyklu: 500 A / 40 V
Short arc, Spray arc
100 % cyklu: 400 A / 36 V
Rapid arc, Pulse arc
Standardní balíčky procesního vybavení Esab AristoMig 5000i s integrovaným grafickým uživatelským rozhraním
Esab AristoMig. K dispozici pro IRB 1600, IRB 1600ID, IRB 2600 a IRB 2600ID.
Napájecí zdroj RPC S -400
Připojovací napětí
Výstupní proud
Režim svařování
400V (­15%... + 20%)
400A 80% cyklu
Synergický MIG/MAG
Pouze pro asijský trh.
Standardní balíčky procesního vybavení ABB RPC S­400 s integrovaným grafickým uživatelským rozhraním ABB
RPC S. K dispozici pro IRB 1410 a IRB 1520ID.
Grafická uživatelská rozhraní
K dispozici pro balíčky napájecích zdrojů Fronius, RPC, Esab, Lincoln a Miller.
Snadno použitelné grafické uživatelské rozhraní FlexPendant nabízí obsluze možnost programování, sledování
stavu komory a zobrazení důležitých údajů o jakosti a výrobě, to vše z jednoho místa. Pomocí pouhých několika
tlačítek a intuitivního vícejazyčného rozhraní ve stylu PC může obsluha organizovat svařovací operaci i s minimál­
ním zaškolením. Díky integraci rozhraní napájecího zdroje na FlexPendant může obsluha plně regulovat napětí,
proud, rychlost, průtok plynu atd.
Paletizace
FlexGripper – drapákové chapadlo
Počet přenášených Max. hmotnost
výrobků
břemene
Hmotnost
chapadla
Rozestup
prstů
Rozměry pytle
(rozsah D x Š x V)
1
70 kg
75 mm
(300­750)x(300­550)x(120­250) mm
50 kg
Hlavní aplikace: Paletizace pytlů
FlexGripper – chapadlo s paralelními čelistmi
Počet přenášených
výrobků
Max. hmotnost
břemene
Hmotnost
chapadla
1–2
40 kg
45 kg
jedno­zónové (200­650)x(200­500)x(150­330)mm
1–5
60 kg
80 kg
dvou­zónové (200­1 200)x(200­500)x(150­330)mm
Stav
Rozměry kartonu
(rozsah D x Š x V)
Hlavní aplikace: Paletizace kartonů
FlexGripper – přísavkové chapadlo
Počet přenášených
výrobků
Max. hmotnost
břemene
Hmotnost
chapadla
Počet zón
Rozměry kartonu
(rozsah D x Š x V)
1– 5
40 kg
75 kg
10
Max. 1 200x500x300 mm
Min. 240x240x100 mm
Hlavní aplikace: Paletizace kartonů
Typy přenášených palet: GMA/AUS/EUR/ISO
Produktová řada | Robotika 37
Aplikační vybavení
Obrábění
ForceControl
Umožňuje snadné učení a automatické vytváření dráhy u povrchů a hran složitých dílů pro obráběcí procesy jako
leštění, odstraňování otřepů, broušení. Během opracování se rovněž využívá regulace síly místo tradičního pozič­
ního řízení robotu. Díky tomu je proces citlivější a zvyšuje kvalitu hotových dílů. K dispozici jsou vhodné funkční
balíčky pro různé obráběcí roboty ABB.
Motory a převodovky
Převodovky MTD / MID
Výrobek / MTD a MID
Max. nosnost
Max. trvalý moment
Max. klopný moment
MTD 250
300 kg
350 Nm
650 Nm
MTD 500
600 kg
650 Nm
3 300 Nm
MTD 750
1 000 kg
900 Nm
5 000 Nm
MTD 2 000
2 000 kg
3 800 Nm
15 000 Nm
MTD 5 000
5 000 kg
9 000 Nm
6 0000 Nm
MID 500
1 300 kg
1 400 Nm
5 000 Nm
MID 1 000
3 300 kg
3 800 Nm
15 000 Nm
Výrobek/MU
Jmenovitá rychlost
Max. dynamický moment
MU 100
3 300 rpm
4,3 Nm
MU 200
5 000 rpm
14,0 Nm
MU 300
4 500 rpm
35,0 Nm
MU 400
4 700 rpm
50,0 Nm
Motorické jednotky MU
Automatizace lisování
Dynamic Drive Chain (DDC)
DDC umožňuje využít u nových a stávajících lisů plnou výhodu technologie servopohonů při omezeném maximál­
ním výkonu. DDC využívá servopohon k rychlejšímu otevírání a zavírání lisu, zatímco pro lisovací proces slouží
energie ze setrvačníku. Obsahuje servo sadu (zubový motor plus měnič), která je integrovaná do stejného hlavní­
ho ovládání jako automatizace. Linka s DDC je schopna fungovat až o 30 % rychleji než běžné linky.
Díky regeneračnímu brždění a synchronizovanému zapínání spojky se snižují energetické ztráty.
IRB 6660RX (7osý robot)
Hlavní aplikace
Automatizace lisu
Zatížení (kg)
75/50
Obsluha strojů
Dosah (m)
3,1 + 1,3 /1,45
Manipulace s materiálem
7th axis rotational
Vyložení 6.–7. osy: 1,3/1,45 m
Výška: 127 mm
IRB 7600RX (7osý robot)
Hlavní aplikace
Automatizace lisu
Zatížení (kg)
85/80
Obsluha strojů
Dosah (m)
3,5 + 1,3 /1,45
Manipulace s materiálem
38 Robotika | Produktová řada
7. osa otočná
Vyložení 6.–7. osy: 1,3/1,45 m
Výška: 127 mm
Press Automation
IRB 6660FX ( 7-axis robot )
Hlavní aplikace
Automatizace lisu
Zatížení (kg)
50
Obsluha strojů
Dosah (m)
3,1 + 1,4
Manipulace s materiálem
Zdvih (m): ±1,4
Lineární 7. osa
Výška: 130 mm
Max. rychlost (m): 5
Max. zrychlení (m/s 2): 20
IRB 7600FX ( 7-axis robot )
Hlavní aplikace
Automatizace lisu
Zatížení (kg)
100
Obsluha strojů
Dosah (m)
3,1 + 1,75
Manipulace s materiálem
Zdvih (m): ±1,75
Lineární 7. osa
Výška: 130 mm
Max. rychlost (m): 5
Max. zrychlení (m/s 2): 18
TRX - Twin robot Xbar
IRB 760 Twin XB
Hlavní aplikace
Automatizace lisu
Zatížení (kg)
150 (příčník, nástroje a díl)
Manipulace s materiálem
Dosah (m)
3,1 + 1,75
Nástroje robota
Modulové nástroje
Hlavní aplikace
Součást
Průměr (mm)
Délka (mm)
Automatizace lisu
Hlavní výložník
76
500-2 150
Manipul. s materiálem Příčné trubky
38
500 -1 500
Úhlové držáky, otočná ramena, kulové klouby, přisá­
vací talířky atd.
Lehké, robustní a modulové součásti lze přizpůsobit
na různé rozměry. Pro vakuové aplikace stejně jako pro
mechanické čelisti a příslušenství.
Příslušenství z uhlíkových vláken
Hlavní aplikace
Součást
Hmotnost (kg)
Délka (mm)
Automatizace lisu
Výložník z uhlík. vláken 1,45
12
1 450
7,5
1 000
8
1 400
Manipul. s materiálem Rameno z uhlík. vláken 1,0
Rameno z uhlík. vláken 1,4
Produktová řada | Robotika 39
Aplikační vybavení
Dávkování
Dávkovač (jednoduchý nebo dvojitý, s ohřevem nebo bez ohřevu)
Hrubý objem
Jmenovitý průtok
Maximální průtok
Jmenovitý průtok /
maximální tlak
Rozměry*
1,2 cm³
0,8 ml/s
1 ml/s
150 / 250 bar
80,0 cm³
24,0 ml/s
28 ml/s
150 / 250 bar
170x460x950 mm
155,0 cm³
37,5 ml/s
44 ml/s
150 / 250 bar
180x470x960 mm
560,0 cm³
80,0 ml/s
96 ml/s
150 / 250 bar
200x510x1 390 mm
240x40x470 mm
*Max. objem obálky; jednoduchý dávkovač bez ohřevu, vč. vstupních a výstupních ventilů; bez kabeláže.
Čerpadlo (jednoválcové nebo dvouválcové, s ohřevem nebo bez ohřevu)
Velikost válce
Víko pístu
Tlakový poměr
Výtlačný objem
na dvojitý zdvih
Rozměry*
30 l
280 mm ø
65:1
150 cm³
1 070 x700 x2 350 mm
50 l
355 mm ø
65:1
150 cm³
1 070 x700 x2 350 mm
200 l
571 mm ø
65:1
150 cm³
1 070 x700 x2 350 mm
*Šířka, hloubka, maximální výška.
Aplikátor
Lepení
SPA470 tmelení
1 tryska*
Úprava teploty materiálu
SPA410 tmelení
3 trysky
Peltier 600W* *
Peltier 800W **
*Volitelná s měničem trysek. **Chlazení vzduchem nebo vodou.
Integrated Force Control
Integrated Force Control
Tradiční robotická řešení se řídí podle předem definovaných drah a rychlostí. V případě ABB Integrated Force Con­
trol však robot reaguje na své okolí a může se odchýlit od své naprogramované dráhy nebo rychlosti na základě
zpětné vazby ze silového snímače. To umožňuje automatizovat složité úkoly, které dříve vyžadovaly kvalifikovaný
personál a vyspělou fixní automatizaci.
Integrated Vision
Integrated Vision
ABB Integrated Vision představuje skutečnou revoluci ve strojovém vidění; obsahuje výkonné nástroje pro vidění,
autofokus, integrované osvětlení a optiku, rychlejší snímání obrazu, schopnost napájet a ovládat řadu externích
světelných zdrojů a dostatečnou kapacitu pro doslova každý inspekční scénář – to vše v kompaktním průmyslovém
balíčku s třídou krytí IP67, díky kterému je systém ideální pro více aplikací než kdy dříve.
40 Robotika | Produktová řada
Produktová řada | Robotika 41
Lakovací roboty
IRB 52
IRB 52
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
7
Lakování
Dosah (m)
1,2 –1,45
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Montáž na podlahu, na šikmou
rovinu, na stěnu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,15
Pracovní rozsah
IRB 580
IRB 580 -12 /16, 1220 mm
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
10
Lakování
Dosah (m)
2,2
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Montáž na podlahu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,3
Pracovní rozsah
IRB 580
IRB 580 -12 /16, 1620 mm
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
10
Lakování
Dosah (m)
2,6
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Montáž na podlahu, možno zavěsit
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,3
Pracovní rozsah
42 Robotika | Produktová řada
IRB 580
IRB 580 -13/14, 1220-1620 mm
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
10
Lakování
Dosah (m)
2,2-19
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Pojezd zabudován do zdi, pojezd
instalován v lakovacím boxu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,3
Pracovní rozsah
IRB 5400
IRB 5400-12 Slim arm
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
25
Lakování
Dosah (m)
3,1
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Montáž na podlaze
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,15
Pracovní rozsah
IRB 5400
IRB 5400 -13/14 Slim arm
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
25
Lakování
Dosah (m)
3,1-20
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Pojezd zabudován do zdi, pojezd
instalován v lakovacím boxu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,15
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 43
Lakovací roboty
IRB 5400
IRB 5400-22 Process arm
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
25
Lakování
Dosah (m)
3,1
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Montáž na podlaze
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,15
Pracovní rozsah
IRB 5400
IRB 5400-23/24 Process arm
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
25
Lakování
Dosah (m)
3,1-20
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Pojezd zabudován do zdi, pojezd
instalován v lakovacím boxu
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,15
Pracovní rozsah
IRB 5500
IRB 5500
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
13
Lakování
Dosah (m)
3-5,8
Stupeň krytí
IP67, Ex
Specifikace
Montáž na zeď – osa 1
„horizontálně“
Montáž na zeď – osa 1 „vertikálně“
Možnost ohnutí vzad na ose 3
(může být omezena vedeními na rameni robotu)
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
Pracovní rozsah
44 Robotika | Produktová řada
0,15
IRB 5350 Otvírač dveří
IRB 5350-3 axis/4-axis
Hlavní aplikace
Zatížení (kg)
Otevírání dveří
Dosah (m)
Lakování
Stupeň krytí
IP66, Ex
Specifikace
Montáž na podlahu,
montáž na kolejnici
Opakovatelná přesnost
(RP) (mm)
0,02
7
Pracovní rozsah
Produktová řada | Robotika 45
Lakovací zařízení
Měnič barev
Měnič barev
Měniče barev ABB jsou navrženy pro rychlou změnu barvy. Vnitřní prostor měniče barev neobsahuje žádná „slepá
ramena“, což snižuje dobu čištění na minimum. K dispozici v plastovém i ocelovém provedení, s recirkulací nebo
bez ní. Měniče barev ABB jsou kompatibilní s nátěrovými hmotami na bázi rozpouštědel a vody používanými v 1K
a 2K systémech.
Směšovač 2K
Směšovač 2K
Směšovače ABB 2K jsou specificky navržené pro přesné míchání dvou kapalných složek a optimalizovány pro
rychlou změnu materiálu. Směšovač 2K používá stejné kapalinové ventily jako měnič barev (společné součásti).
Směšovač 2K je navržen a optimalizován pro použití ve spojení se zubovými čerpadly ABB (a softwarem IPS).
Zubové čerpadlo
Zubové čerpadlo
Precizní čerpadlo ABB pro barvy poskytuje trvalou a stálou regulaci kapaliny pro automatické lakovací aplikace. Je
navrženo pro rychlou změnu barvy. Zubová čerpadla ABB se dají použít pro barvy, katalyzátory a čiré laky a dodá­
vají se v následujících velikostech: 1,2 cc/rev, 3 cc/rev, 6 cc/rev a 9 cc/rev. Kompaktní konstrukce využívá lehké
materiály a je optimalizována, aby zajišťovala nízké ztráty materiálu a rychlou změnu barev.
M-PAC modul měniče barev a modul zubového čerpadla
M-PAC modul měniče barev
Modulová koncepce nového lakovacího zařízení M-PAC usnadňuje kombinování různých komponent při konstruk­
ci kompaktních a lehkých zařízení pro integraci na robotická ramena. Díky tomu mohou roboty využívat vysoké
zrychlení a dosahovat minimálních ztrát materiálu u aplikačních řešení. Obrázek ukazuje modul měniče barev
namontovaný přímo na modulu zubového čerpadla pro maximální úspory nátěrů a minimální dobu potřebnou
ke změně barvy. Tento kompletní celek je navržen pro integraci v robotu s nejkratším možným přívodním vedením
do atomizéru (zpravidla méně než 650 mm).
Kompaktní CBS jednotka
Kompaktní CBS jednotka
Kompaktní CBS jednotka představuje optimalizované řešení pro materiály na vodní bázi s vnitřním plněním. CBS
jednotka se používá k přípravě a výměně kazet s nátěry v atomizéru CBS, s nimiž manipuluje lakovací robot ABB.
Toto rentabilní řešení obsáhne až šest stanic. Může využívat vyhrazené i vyplachovací kazety. Vyhrazené kazety
se ve většině případů používají pro aplikace s vysokým průtokem a nabízejí minimální odpad při změně barvy
(zpravidla méně než 5 ml). Vyplachovací kazety se používají, pokud jsou kazety připojeny k měniči barev pro vý­
měnu nátěrového materiálu ve stejné kazetě. Odpad při změně barvy ve vyplachovací kazetě je o něco vyšší než
u vyhrazených kazet (<30 ml).
Pozicionér obrobků IRB 5320
Pozicionér obrobků IRB 5320
Pozicionér obrobků IRB 5320 je manipulátor, který je integrován s šestiosým lakovacím robotem a zjednodušuje
proces lakování. Pracuje buď s jednou, nebo se třemi osami. Trojosá verze IRB 5320 se používá k přesnému
polohování obrobků pro lakování. Otočné stoly řídí plně integrovaný servopohon robotu a fungují jako nakládací/
vykládací stanice i jako místo, kde robot lakuje obrobky. Základem tohoto přesného a spolehlivého jednoosého po­
zicionéru je osvědčená převodovka od ABB Robotika a před tímto představením bylo již dodáno několik tisíc kusů.
Sada pro lakování na externí ose IRB 5330
Sada pro lakování na externí ose
Prefabrikovaná sada ABB pro lakování na externí ose slouží pro řízení a polohování lakovacích robotů ABB na li­
neární nebo vertikální ose. Tato Ex certifikovaná servo jednotka je speciálně navržena pro použití společně s upra­
venými pojezdovými systémy (jako strojírenský stavební blok pro lakovací aplikace) a rozšiřuje možnosti lakování
velkých objektů za použití standardizovaného řešení externí osy.
46 Robotika | Produktová řada
Řídicí vzduchová jednotka
Řídicí vzduchová jednotka
Řídicí vzduchová jednotka (ACU) od ABB je výkonný, rentabilní ovladač průtoku vzduchu, zpravidla používaný pro
vysokoobjemové lakovací aplikace. Tato extrémně přesná a spolehlivá jednotka řídí průtok vzduchu určeného pro
lakovací pistoli nebo lakovací zvon a obsahuje tři různé kanály, které řídí vzory nástřiku, otáčení zvonu a u někte­
rých aplikací i průtok barvy.
Atomizéry (RB1000-SAD, -SSD)
RB1000-SAD, -SSD
Rodinu vnitřně plněných zvonů Robobel tvoří vysoce účinné a vysoce výkonné rotační atomizéry pro barvy na bázi
ředitel. Tyto atomizéry zajišťují vysokou kvalitu nátěru a vysokou efektivitu práce. Patří sem populární atomizér
926, atomizér 951 s funkcí pattern control a vysoce účinný atomizér RB1000 s průtokem barvy až 1 000 cm 3/min.
Atomizéry CBS
RB1000-WSC
Cartridge Bell System (CBS) společnosti ABB je optimálním řešením pro úsporu barev (ředitelných vodou i klasic­
kým ředidlem). Změna barvy se provádí výměnou lakovací kazety, což vede k téměř nulovým ztrátám barvy u vy­
hrazených kazet. Pro efektivní využívání prostoru a nákladů je k dispozici také verze s možností vymývání. Klíčové
vlastnosti: Pattern Control pro vysokou efektivitu aplikace a High Flow capacity pro roboty s vysokou akcelerací.
Atomizéry
RB1000-EXT
Zvon s externím plněním od ABB je vysoce efektivní atomizér pro barvy ředitelné vodou. Tím, že využívá stejný
vzduchový motor jako řada RB1000, je rotační výkon až 80 000 ot./min. a průtok barvy 700 cm3/min u podklado­
vých nátěrů. Atomizér je navržen se systémem bez ohřívače vzduchu a má nově navržené elektrody, které zajišťují
vysokou efektivitu nanášení.
Atomizéry
ROBOBEL031-PC
Zvon 031-PC je nejsnazší způsob, jak mohou zákazníci z průmyslových odvětví získat přístup k technologii atomi­
zérů od ABB. Kruhový vzor nástřiku a variabilní kontrola vzoru u ROBOBEL031-PC přináší uživatelům, kteří běžně
používají lakovací pistoli, řadu výhod. Protože 031-PC nepracuje s vysokým napětím, lze použít nátěrové hmoty ne­
jen na vodní, ale také na organické bázi. K dispozici je široká řada zvonů, ze které můžete vybrat vhodnou velikost.
Application package
Balíčky pro aplikaci nátěru (PAP)
Standardizované balíčky pro aplikaci nátěru od ABB představují komplexní řešení určené k velmi rychlému spuštění
vašeho systému. Jsou prefabrikované a předem zapojené pro zajištění rychlé instalace. Vyžadují méně ladění v te­
rénu a dodávají se s dokumentací se standardizovanými rozhraními. Balíčky jsou flexibilní. Můžete si vybrat mezi
pistolí nebo zvonem, zvolit si počet barev, velikosti čerpadel, délku kabelů atd.
Produktová řada | Robotika 47
Modulová řešení
FlexMT™
FlexMT™
Společnost ABB jako špičkový dodavatel ve vývoji automatizace nabízí FlexMT jako standard všestranně využi­
telných obráběcích strojů. Toto robotické řešení rozšiřuje možnosti využití stroje až o 60 %. Robot je k dispozici
ve dvou variantách, FlexMT 20 (20 kg / dosah 1,65 m) a FlexMT 60 (60 kg / dosah 2,05 m), a dodává se včetně
robotického ovladače uvnitř plně integrované ovládací skříňky. FlexMT je prefabrikované, důkladně otestované
a spolehlivé řešení automatizace.
Obrábění
FlexFinishing cell
Tato standardizovaná a kompletní robotizovaná komora představuje ověřené řešení ve formě robotizovaného sys­
tému, který může být naprogramován pro různé nástroje a uzpůsoben různým součástem a pracovním objektům.
Usnadňuje integraci u zákazníka a představuje rentabilní systém, který obsahuje technologii Force Control pro
zlepšené obrábění malých a středních dílů.
FlexWasher™
Proces 2 v 1
Technologie FlexWasher od ABB kombinuje do jednoho systému odstraňování otřepů vysokotlakou vodou (HPWD)
a mytí dílů. Systém odstraňuje i otřepy velikosti řasy a jiné cizorodé materiály bez odstranění základového mate­
riálu.
Robotizovaná pohyblivost
ABB FlexWasher využívá integrovanou pohyblivost robotů, které buď pohybují součástí kolem stacionárních ná­
strojů FIPWD, nebo naopak pohybují nástrojem FIPWD kolem pevně upnuté součásti. Výsledkem je nepřekonatel­
ná a rovnoměrná čistota součástí s jednoduchou i složitou geometrií.
Zelená technologie
Technologie FlexWasher od ABB se liší od jiných v tom, že k odstraňování otřepů a nečistot nepoužívá vyhřívanou
vodu ani čisticí chemikálie. Výsledkem je podstatně nižší spotřeba energie a provozní náklady. Patentovaný systém
uzavřeného okruhu vodní filtrace s minimální spotřebou vody vede ke sníženým výdajům na nakládání s odpady.
Paletizace
PalletPack 460
PalletPack 460 balíček prefabrikovaných výrobků určený k tomu, aby se dosáhlo větší přístupnosti a snadnosti
použití u robotizovaných řešení na konci linky a při paletizaci pytlů.
Balení
RacerPack
RacerPack je balíček robotických funkcí pro ukládání průběžně balených výrobků do kartonu. RacerPack odebírá
průběžně balené výrobky z vysokorychlostního přiváděcího dopravníku a předává je na dělicí pás, ze kterého vý­
robky odebírá robot IRB 360 a ukládá je do kartonů. Výrobek je modulový a dá se podle potřeby objednat s úplnou
konfigurací nebo po modulech.
48 Robotika | Produktová řada
Produktová řada | Robotika 49
Standardní svařovací buňky FlexArc®
Řešení, která vyhoví vašim potřebám
Komory FlexArc zajišťují maximální výkon a zároveň optimální využití dostupného místa.
Veškerá zařízení se montují na společnou plošinu, což umožňu­
je snadné stěhování po výrobním závodě. Kompletní komora je
testována ve výrobě včetně svařovací zkoušky,
takže zákazník obdrží plně funkční řešení, které není potřeba
znovu uvádět do provozu na místě. Součástí FlexArc je grafic­
ké uživatelské rozhraní FlexPendant, které obsluze poskytuje
nejen přehled o stavu komory, ale také důležité údaje o jakosti
a výrobě.
Komory na bázi polohovadel typu A
FlexArc A
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2
Polohovadlo
IRBP A-250, IRBP A-500, IRBP A-750
Užitečné zatížení
Max. 750 kg
Balíček technolog. zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní systém bezp. prvků – bezp.
ohrazení, světelné clony, laserová čtečka,
rolovací dveře, bezp. zámky, bezp. PLA
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2
Polohovadlo
IRBP B-250, IRBP B-500, IRBP B-750
Užitečné zatížení
Max. 750 kg
Balíček technolog. zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní systém bezp. prvků – bezp.
ohrazení, světelné clony, laserová čtečka,
rolovací dveře, bezp. zámky, bezp. PLA
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2 (na vyžádání až 3)
Polohovadlo
IRBP C-500, IRBP C-1 000
Užitečné zatížení
Max. 1 000 kg
Balíček technolog. zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní systém bezp. prvků – bezp.
ohrazení, světelné clony, laserová čtečka,
rolovací dveře, bezp. zámky, bezp. PLA
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2 (na vyžádání až 3)
Polohovadlo
IRBP D-300, IRBP D-600
Užitečné zatížení
Max. 600 kg
Balíček technolog. zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní systém bezp. prvků – bezp.
ohrazení, světelné clony, laserová čtečka,
rolovací dveře, bezp. zámky, bezp. PLA
Komory na bázi polohovadel typu B
FlexArc B
Komory na bázi polohovadel typu C
FlexArc C
Komory na bázi polohovadel typu D
FlexArc D
50 Robotika | Produktová řada
Komory na bázi polohovadel typu K
FlexArc K
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2 (na vyžádání až 4)
Polohovadlo
IRBP K-300, IRBP K-600, IRBP K-1 000
Užitečné zatížení
Max. 1 000 kg
Balíček technolog. zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní systém bezp. prvků – bezp.
ohrazení, světelné clony, laserová čtečka,
rolovací dveře, bezp. zámky, bezp. PLA
Komory na bázi polohovadel typu R
FlexArc R
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2 (na vyžádání až 4)
Polohovadlo
IRBP R-300, IRBP R-600, IRBP R-1 000
Užitečné zatížení
Max. 1 000 kg
Balíček technolog. zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní systém bezp. prvků – bezp.
ohrazení, světelné clony, laserová čtečka,
rolovací dveře, bezp. zámky, bezp. PLA
Komory na bázi polohovadel typu 2 L nebo pevných stolů
FlexArc 2L
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1
Polohovadlo
2 x pevný stůl
Užitečné zatížení
Max. 300 kg
Balíček technolog. zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní systém bezp. prvků – bezp.
ohrazení, světelné clony, laserová čtečka,
rolovací dveře, bezp. zámky, bezp. PLA
Komory na bázi polohovadel typu 2L
FlexArc 2L
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1
Polohovadlo
2 x pevný stůl
Užitečné zatížení
Max. 300 kg
Balíček technolog. zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní systém bezp. prvků – bezp.
ohrazení, světelné clony, laserová čtečka,
rolovací dveře, bezp. zámky, bezp. PLA
Produktová řada | Robotika 51
Softwarové produkty
RobotWare
Aby se zvýšila produktivita a snížily celkové náklady na vlastnictví
a provoz robotického řešení, vytvořili jsme v ABB rodinu softwarových
produktů na podporu každé fáze životního cyklu robotů.
RobotWare je soubor softwaru pro roboty, který ve svém
základním designu nabízí špičkové řízení pohybu a umožňuje rychlou integraci dalších zařízení.
U RobotWare je k dispozici řada volitelných součástí a specific­
kého aplikačního softwaru. Tyto produkty fungují jako nástavba
základního softwaru. Nabízejí uživatelům robotů další funkce,
například k provádění více úkolů najednou, přenosu informa­
cí ze souboru do robotu, komunikaci s PC a provádění úloh
s pokročilými pohyby atd.
RobotWare – volitelné součásti
AbsAcc
Absolute Accuracy (AbsAcc) – absolutní přesnost – je koncepce kalibrace, která zajišťuje absolutní přesnost TCP
lepší než 1 mm v celém pracovním rozsahu s jistým omezením u „zakláněcích“ robotů.
Uživatel obdrží kalibrační data robotu (kompenzační parametry uložené na SMB manipulátoru) a certifikát, který
ukazuje výkon (tzv. rodný list). Rozdíl mezi ideálním robotem a skutečným robotem může být zpravidla až 10 mm,
což je důsledkem mechanických tolerancí a odchylek v konstrukci robotu. Volitelná součást Absolute Accuracy je
integrována v algoritmech řadiče, aby se kompenzoval tento rozdíl, a nevyžaduje externí přepočet polohy.
MultiMove
Volitelná součást MultiMove – Independent vytváří z robotického systému systém MultiMove s funkcemi nezávis­
lých robotů. MultiMove je systém, u kterého společný řadič řídí až čtyři roboty, přičemž každý je vybaven vlastním
pohonným modulem. Systém MultiMove existuje ve dvou různých režimech – Independent (nezávislý) a Coordi­
nated (koordinovaný). U MultiMove Independent fungují roboty nezávisle na sobě, tj. jsou řízeny samostatnými
úlohami RAPID. Rovněž je možné nezávisle spouštět pozicionéry (řízené samostatnými úlohami RAPID).
Součást MultiMove – Coordinated vytváří z robotického systému systém MultiMove s funkcemi koordino­
vaných robotů. MultiMove je systém, u kterého společný řadič řídí až čtyři roboty, přičemž každý je vybaven
vlastním pohonným modulem. MultiMove existuje ve dvou různých režimech – Independent (nezávislý) a Co­
ordinated (koordinovaný). U volby MultiMove Coordinated je systém MultiMove schopen pracovat koordino­
vaně na společném obrobku. MultiMove Coordinated rovněž obsahuje všechny funkce součásti MultiMove
Independent.
Conveyor Tracking
Conveyor Tracking (sledování dopravníku, označované také jako sledování linky) je funkce, díky které může robot
sledovat pracovní předmět na pohybujícím se dopravníku. Při sledování dopravníku se bude udržovat naprogramo­
vaná rychlost TCP vzhledem k pracovnímu předmětu, a to i při pomalé změně rychlosti dopravníku.
SafeMove
SafeMove™ je založen na nejnovějších výsledcích vývoje v oblasti robotické bezpečnosti a modernizaci bezpeč­
nostních předpisů (ISO 10218). Provádí bezpečnostně zaměřené monitorování pohybu robotu, které zahrnuje kom­
plexní polohové zóny, omezení rychlosti, dozor při nečinnosti, orientaci nástrojů atd. Při zjištění bezpečnostního
rizika provede SafeMove ve zlomcích sekundy nouzové zastavení nebo upozorní nadřízenou PLC. Díky SafeMove
je možné omezit velikost buňky přesně podle potřeby, a tak ušetřit cenný prostor. Rovněž lze vytvářet koncepce
výroby, které umožňují mnohem užší spolupráci robotu a operátora, aniž by docházelo k ohrožení bezpečnosti. Pro
omezené použití jsou k dispozici elektronické polohové spínače (Electronic Position Switches), které jsou vytvořeny
na stejných základech jako SafeMove, ale omezují se na monitorování zón na společné úrovni.
52 Robotika | Produktová řada
RobotWare – volitelné součásti
SoftMove™
SoftMove je součást založená na karteziánském soft servu, díky kterému může být robot poddajný, tedy plynule se
přizpůsobit externím silám nebo variacím u pracovních předmětů. SoftMove dokáže snížit tuhost robotu v předem
definovaném karteziánském směru (ve vztahu buď k nástroji, nebo k pracovnímu předmětu), a přitom v ostatních
směrech zachovat původní chování. Základní chování měkkosti se řídí zejména tuhostními a tlumicími parametry.
Díky SoftMove je robot poddajný pouze v jednom směru, což umožňuje vysokou přesnost a spolehlivost. Tato
volba zkracuje programovací dobu robotu a umožňuje účinnou interakci mezi robotem a strojem, díky čemuž se
snižuje délka cyklu.
Comunication7
Pro komunikaci do robotu a z robotu je k dispozici několik volitelných funkcí RobotWare:
–
–
–
–
–
FTP klient
NFS klient
PC rozhraní
FlexPendant rozhraní
Field bus řídicí rozhraní
–
–
–
–
Socket Messaging
File and Serial Channel Handling
EtherNet/IP m/s
PROFINET SW, master/slave a slave only
QuickMove™ a TrueMove™
Na základě pokročilého dynamického modelování optimalizuje IRC5 výkon robotu pro fyzicky co nejkratší délku
cyklu (QuickMove) a vysokou přesnost dráhy (TrueMove). Společně s dráhou nezávislou na rychlosti se automa­
ticky zajišťuje předvídatelné a vysoce výkonné chování, a to bez nutnosti ladění ze strany programátora. To, co
naprogramujete, je přesně to, co dostanete.
Collision Detection
Collision Detection (detekce kolizí) je softwarová součást, které snižuje nárazové síly působící na robot při kolizích.
Tímto způsobem je možné chránit robot a externí zařízení před závažným poškozením.
Produktová řada | Robotika 53
Aplikační software
ABB nabízí ucelenou řadu snadno ovladatelných softwarových
nástrojů na pomoc při zlepšování vašeho procesu, pro optimali­
zaci výroby, zvyšování produktivity, snižování rizik a maximalizaci
návratnosti investic u vašich robotických systémů.
Obloukové svařování
RobotWare Arc
RobotWare Arc se skládá z velkého počtu vyhrazených funkcí pro obloukové svařování. Jde o jednoduchý, avšak
výkonný program, neboť polohování robotu i řízení a monitorování procesu se řeší jedním příkazem.
Bodové svařování
RobotWare Spot
Vyhrazený software, který zjednodušuje bodové svařování. Zabudovanou vlastností je vyspělé řízení pohybu pro
elektrické servo kleště. RobotWare Spot je navržen jako obecná a flexibilní softwarová platforma, která nabízí stan­
dardní konfigurace a současně dává možnost vytvářet vlastní řešení. To vše s cílem poskytnout snadno použitelné
funkční balíčky pro různé typy systémů bodového svařování.
Řezání
RobotWare Cutting
Moderní roboty ABB se používají pro vysoce precizní laserové řezání. Umožňuje to kombinace prvků robotu ABB
a vyspělých softwarových produktů pro řezání s názvem RobotStudio Cutting PowerPac a RobotWare Cutting,
jež byly vyvinuty speciálně pro robotické laserové řezání. Používání robotů pro laserové řezání nabízí podstatné
výhody týkající se nákladů oproti používání laserových řezacích strojů. Robotické laserové řezání snižuje kapitálové
investice až o 35 procent a zabírá méně podlahové plochy.
Dávkování
RobotWare Dispense
RobotWare Dispense je možné použít pro různé druhy dávkovacích procesů. Jedná se o softwarovou alternativu,
která se obvykle používá k lepení, tmelení, stříkání a k dalším podobným procesům; může však být užitečná i v ši­
rokém spektru jiných aplikací.
54 Robotika | Produktová řada
Odebírání a balení
PickMaster 3
PickMaster 3 je nástrojem pro vedení robotů při balení. Tento softwarový produkt na bázi osobního počítače
používá komplexní grafická rozhraní ke konfiguraci výkonných aplikací, v nichž může podél dopravníků současně
pracovat až osm robotů. PickMaster 3 zahrnuje vyspělou technologii vidění a má těsně integrovanou schopnost
sledovat dopravník. Integrovaný systém vidění je pokročilý, PickMaster 3 je však také otevřený komunikaci s jakým­
koliv externím snímačem (snímače řádků, barevné vidění, 3D atd.).
Obsluha strojů
RobotWare Machine Tending
Integrovaná sada softwarových nástrojů, která využívá rozsáhlých zkušeností společnosti ABB s obsluhou strojů
ke snížení provozních výdajů a zvýšení produktivity skrze snadné a pružné programování, přímočarou konfiguraci
a bezporuchový provoz robotů ABB.
RobotWare Machine Tending je flexibilní řídicí software pro nasazení a provoz robotů ABB. Poskytuje konfiguro­
vatelné a výkonné nástroje včetně intuitivního grafického uživatelského rozhraní, které usnadňuje bezporuchový
a bezpečný provoz pro každého.
Montáž
RobotWare Force Control
RobotWare Force Control značně usnadní používání robotů pro úkoly, které vyžadují „vnímání dotykem“, jako jsou
montáž, upínání, produktové zkoušky atd. Tento produkt je založen na koncepci kontroly síly, tj. strategie řízení
robotu, kdy se pohyby robotu přizpůsobují zpětné vazbě ze snímače síly. Tím dokáže robot automaticky vyhledat
správné umístění a montovat díly s využitím inteligentního pohybu síla/moment bez rizika vzpříčení nebo poškození
dílu.
RobView
RobView
Pomocí RobView 5 jste schopni spravovat celou svoji lakovnu – a nezáleží na tom, zda je v ní instalován jeden,
anebo desítky robotů. Můžete vizualizovat kompletní proces lakování a obsluhovat a kontrolovat komoru s lakova­
cím robotem. Základní verze softwaru RobView 5 je již součástí každého nově dodávaného robotu se systémem
IRC5P*. Jde o dostupné grafické uživatelské rozhraní pro nízkorozpočtové instalace. Je však rozšířitelné pomocí
sady plug-in modulů pro rozsáhlé a pokročilé instalace.
*Vyžaduje aktivaci.
Produktová řada | Robotika 55
Softwarové produkty
RobotStudio®
Počítačové programování představuje nejlepší způsob, jak
maximalizovat návratnost investice u robotických systémů,
a vede ke snížení nákladů, zkrácení doby, za niž se výrobek
dostane na trh, a ke špičkovým koncovým výrobkům. ABB
RobotStudio® umožňuje provádět programování na počítači bez nutnosti zasahovat do konstrukce nebo narušovat
stávající výrobu.
Počítačový design systémů v programu RobotStudio zajistí, že
vše provedete správně hned na poprvé, máte možnost ověřit
nástroje, doby cyklu, pracovní průměry a produktovou kapacitu
před zahájením konstrukce v reálných podmínkách.
Dosažení dokonale optimalizovaných řešení je možné díky tomu,
že si můžete na počítači rychle a snadno vyzkoušet různé kon­
figurace. Můžete se ujistit, že váš systém bude v reálných pod­
mínkách správně fungovat poté, co ho uvidíte pracovat ve vir­
tuálním světě. Konečným výsledkem je značně snížené riziko.
RobotStudio – aplikace PowerPacks
RobotStudio ArcWelding PowerPac™
ArcWelding PowerPac je nadstavbou RobotStudia, která umožňuje rychlé a snadné programování aplikací ob­
loukového svařování. Obsahuje VirtualArc™, systém pro experty, který umožňuje stanovení parametrů procesu
nezbytných k dosažení požadovaných výsledků svařování. ArcWelding PowerPac umožňuje snadné ověření, zda
byl použit optimální úhel nástroje; výsledkem je pak vyšší kvalita svaru a kratší doba cyklu.
RobotStudio Painting PowerPac™
Painting PowerPac integruje do RobotStudia znalosti programování lakování a nástroje pro lakovací proces. Urychlí
vaše programování a simulaci lakovacích robotů a příslušenství a představuje rychlejší a intuitivnější způsob vy­
tváření lakovacích programů. Vytváření a editace lakovacích pohybů jsou snadné. Instrukce pro jednotlivé fáze
lakování jsou automaticky převedeny do vašeho programu a rovněž automaticky se zvolí osy pro spuštění fáze.
Automaticky se vypočítávají polohy robotu pro vzdálenosti zrychlení a zpomalení. Výkonové parametry lakovacího
procesu lze předpovídat off-line.
RobotStudio Machine Tending PowerPac™
RobotStudio Machine Tending PowerPac – doplněk pro RobotStudio, výkonný počítačový programovací nástroj
od ABB – vytváří platformu pro rychlé a snadné vytváření a editaci robotických komor pro ovládání strojů ve 3D
virtuálním prostředí. RobotStudio Machine Tending PowerPac se hladce integruje do RobotWare Machine Tending.
RobotStudio Cutting PowerPac™
RobotStudio Cutting PowerPac je off-line programovací nástroj, který obsluze umožňuje vytvářet, upravovat a ově­
řovat řezací programy v off-line 3D simulaci místo v tovární hale. RobotStudio Cutting PowerPac se hladce integruje
do RobotWare Cutting.
RobotStudio Palletizing PowerPac™
Díky RobotStudio Palletizing PowerPac je programování robotických paletizačních systémů snazší než kdy dříve.
Protože software RobotStudio Palletizing PowerPac nevyžaduje žádné programátorské dovednosti, výrazně snižu­
je dobu programování a vytváří během několika minut plně odzkoušené simulace a programy pro reálné robotické
systémy.
RobotStudio Picking PowerPac™
Picking PowerPac je off-line nástroj, který simuluje PickMaster 3 v aplikacích odebírání. PowerPac nabízí snadnou
konfiguraci odebírání, kterou je možné simulovat a plně optimalizovat před jejím nahráním do PickMaster 3 pro
reálnou výrobu.
56 Robotika | Produktová řada
Produktová řada | Robotika 57
58 Robotika | Produktová řada
Produktová řada | Robotika 59
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Kontaktní centrum:
Tel.: 800 312 222
(ze zahraničí: +420 597 468 940)
www.abb.cz
Upozornění: Vyhrazujeme si právo provádět technické
změny nebo upravovat obsah tohoto dokumentu bez
předchozího upozornění. Pokud jde o objednávky,
přednost mají dohodnuté podmínky. Společnost
ABB nenese odpovědnost za možné chyby nebo
nedostatečné informace v tomto dokumentu.
Vyhrazujeme si veškerá práva k tomuto dokumentu
a v něm uvedenému obsahu a ilustracím. Jakékoliv
reprodukování, poskytování třetím stranám nebo
využívání jeho obsahu – jak vcelku, tak částečně –
je bez předchozího písemného souhlasu společnosti
ABB zakázáno.
Copyright © 2014 ABB Robotics.
Všechna práva vyhrazena.
www.facebook.com/ABBRobotics
www.twitter.com/ABBRobotics
www.youtube.com/ABBRobotics
www.linkedin.com/company/abb
PR10290EN_R14 Srpen 2014
Kontaktujte nás

Podobné dokumenty

dělení a spojování materiálů, for weld/for industry

dělení a spojování materiálů, for weld/for industry  Které nové oblasti použití laserové techniky přibývají v tomto odvětví? Všestranné použití laserové technologie a fotoniky umožňuje rostoucí globální pokrytí týkající se zboží nebo dodávek, jako ...

Více

SIDEL EUROSTAR EV – tradiční plnič nápojů s novým vybavením

SIDEL EUROSTAR EV – tradiční plnič nápojů s novým vybavením podpoře všech ABB paletizačních robotů, plné integraci standardních FlexGripper chapadel a řízením buňky pomocí unikátního softwaru RobotStudio Palletizing PowerPac lze obsáhnout většinu všech pale...

Více

Historicky největší robot od ABB

Historicky největší robot od ABB Liquid Silicone Rubber). Vstřikovací jednotka AX KraussMaffei přesvědčila souhrou plastifikační jednotky s pohonem. Společně tak zajišťují optimální přesnost hmotnosti vstřiků. Srdcem plastifikace ...

Více

duben 2013 - Svět plastů

duben 2013 - Svět plastů se odráží ve strojích série Power a v průběžném zavádění energeticky úsporných pohonů ServoPower u  hydraulických strojů. Nejmodernější speciální stroje technologie a procesy nabízejí zákazníkům da...

Více

Binzel - Autogenní a svařovací technika Rulík

Binzel - Autogenní a svařovací technika Rulík Alexander Binzel - svářecí technika spol. s r.o. Maixnerova 760 CZ - 508 01 Hořice

Více