Marzec - Parafia Ewangelicko

Komentáře

Transkript

Marzec - Parafia Ewangelicko
PARAFII EWANGELICKO-REFORMOWANEJ W ZELOWIE
NR 7(45)/V
ROK ZAŁOŻENIA BIULETYNU 1987
Umrę... i co potem?
Mgr. St. Kaczmarczyk
Co patří do individuální eschatologie?
Vše, co se týká posledních věcí člověka:
tedy smrt, stav po smrti, vzkříšení těla,
nové tělo, osobní hodnocení – soud, věčné
zavržení a věčný život s Kristem.
1.Co se vlastně děje, když člověk
umírá?
Co praví Písmo svaté?
Mat.10,28 Ježíš:„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“
Lukáš 23,43 Pán Ježíš řekl lotrovi na kříži:
„Amen pravím ti, dnes budeš se mnou
v ráji.“
2.Kor. 5,1-8. Apoštol Pavel nazývá tělo stanem, ve kterém bydlíme. Smrt těla nazývá
„svlečením pozemského těla….V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána.“
ciąg dalszy na stronie 2
W
1
1
5
6
6
TYM NUMERZE
Umrę… i co potem?- kazanie
Jak piszą się Nowiny Zelowskie
O nawróceniu i ekologii
Krzyż - wiersz
Mówiąc o budowniczych mostów – cz. VIII
ciąg dalszy spisu treści na stronie 12
marzec
2005
Jezus Chrystus stal się dla nas mądrością od Boga
i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem.
I Kor. 1,30b.
Kochana Siostro, drogi Bracie, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek,
jest dla nas wszystkim. Nigdzie poza Nim nie
znajdziemy absolutnej mądrości, prawdziwej
sprawiedliwości, autentycznego uświęcenia
ani zupełnego wykupu. Chwała Panu!
[[[ . \\\
Jak piszą się Nowiny Zelowskie
W tym numerze możemy przeczytać
następujące artykuły:
Jest tekst wykładu, darowanego nam
przez ks. Stanisława Kaczmarczyka z
Czeskiego Cieszyna.
Pojawia się ósma część wspomnień
Ariego i Carli Boomanów opowiadająca
pomocy dla placówek służby zdrowia
(w przekładzie z języka niderlandzkiego Bożeny Popiszył).
Stałe rubryki to życzenia urodzinowe
dla naszych jubilatów i ogłoszenia.
Dziękujemy za wiersze, które ubogacają
nasze życie duchowe i prosimy o jeszcze. Każdy niech przyjmie serdeczne
zaproszenie do współtworzenia naszych „Nowin”. A na razie – trwajcie w
Panu, który jest naszymi mądrością,
sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem.
wasi ks. ks. Mirosław i Wiera Jelinkowie
Biuletyn 1
ciąg dalszy ze strony 1
Zjev. 6,9-11 Apoštol Jan napsal: „Spatřil
jsem pod oltářem duše zabitých pro slovo
Boží a pro svědectví, které vydali.“ Pod oltářem, tedy v Boží blízkosti. Tyto duše volaly
velikým hlasem, měly jasné vědomí své minulosti, současnosti i budoucnosti.
Tedy
Písmo svaté nám zjevuje, že umírá jen tělo
jako zborcený stan a duše odchází z těla !!!.
(Adventisté, svědkové Jehovovi a křesťanští
liberálové učí, že celý člověk umírá a je
v hrobě)
2. Kam odchází duše člověka?
V Lukášově evangeliu 16,19 – 31. nám Pán
Ježíš zjevuje pravdu: Po smrti těla jsou dvě
místa v duchovním světě, kam duše odcházejí. Duši Lazara odnesli andělé
k Abrahamovi, duše boháče se dostala do
pekla. Tedy platí: ----Duše lidí, kteří milovali Boha a žili s Bohem, brali vážně jeho
slovo a žili podle Boží vůle, odcházejí do
Boží blízkosti, tam, kde jsou duše všech
věřících Božích lidí, Abrahama a jiných.
Pán Ježíš nazývá toto místo rájem.
----Pak Pán Ježíš praví, že duše těch, kteří
žili bez Boha, podle svého vlastního zalíbení, pro své tělo a pro jeho žádosti, jejich
duše odcházejí do místa trápení, které Kristus nazývá peklo. Žádná jiná třetí možnost
není, o žádné jiné možnosti Písmo svaté
nemluví.
3. Jaká budoucnost čeká duše nevěřících v Krista?
Duše těchto lidí budou v místě trápení až do
posledního soudu, kdy vstanou z mrtvých
jejich těla. Jan 5,27-29: Pán Ježíš praví: „ A
dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou
k životu, ti kdo činili zlé, vstanou
k odsouzení.“ Zjevení 20, 11-15: „Viděl
jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před
trůnem…a mrtví byli souzeni podle svých
činů zapsaných v těchto knihách….Kdo
nebyl zapsán v knize života, byl uvržen
do hořícího jezera.“ Můžeme říci, že i
duše nevěřících budou oblečeny do svých
těl a půjdou k soudu. Tedy celý člověk –
duch, duše i tělo bude souzen - hodnocen.
Při posledním soudu Pán Ježíš Kristus
jako soudce potvrdí jejich vlastní rozhodnutí. Odmítli nabídku spásy, odmítli
nabízený dar věčného života, chtěli žít
bez Boha, budou tedy věčně bez Boha!
Hořící jezero – to je budoucnost těch, kteří nabídku spásy odmítli. Proč to Bible
otevřeně píše? Aby lidé věděli předem
jako budoucnost si volí.
4. Co bude s dušemi, které patří
Kristu ?
Tyto duše přebývají v Boží blízkosti, v
ráji a prožívají radost a blaženost.
Na co tyto duše čekají? Tyto duše čekají
na chvíli, kdy Pán Ježíš přijde z nebe na
zem pro svoji církev. 1.Tes.4,14: „Jestliže
však věříme, že Ježíš zemřel a vstal
z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli
skrze Ježíše, přivede s ním.“ Až přijde
parusie, tedy chvíle Kristova příchodu
pro církev, vezme Pán Ježíš duše všech
věřících z nebe se sebou a sestoupí
s nimi na oblaky. V tomto okamžiku budou vzkříšena jejich těla a každá duše bude oblečena do svého těla. Tato vzkříšená
těla budou ovšem duchovní, taková, jaké
měl Pán Ježíš po vzkříšení. ---V té době
žijící křesťané budou proměněni, uchváceni do vzduchu k setkání s Pánem.
1.Kor. 15,51: „Hle odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni
budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až
se naposled ozve polnice.“ „ Potom my
živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu
s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc
Pánu.“ 1.Tes. 4,17. Duše věřících budou
tedy oblečeny do dokonalého duchovního
těla.
Biuletyn 2
5. Jaká budou vzkříšená těla ?
1.Kor. 15,42-44. „Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné,
vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto
v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto
v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo
přirozené, vstává tělo duchovní….Jako
jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského….Pomíjitelné
tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a
smrtelné nesmrtelnost.
6. Co čeká Kristův lid po vzkříšení, proměnění a po setkání s Kristem?
Pavel napsal v 1.Tes. 4,17: „A pak už navždy budeme s Pánem.“ To je nádherné
ujištění.
Po uchvácení čeká církev
VYHODNOCENÍ.
V 2.Kor. 5,10 však napsal: „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem
Kristovým, aby každý dostal odplatu za to,
co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“
Apoštol Pavel mluví o sobě i o křesťanech,
že všichni budou souzeni Kristem. Řecké
slovo BÉMA neznamená křeslo soudce,
ale rozhodčího ve sportu. Rozhodčí rozhoduje, kdo ze sportovců bude odměněn.
Tedy po uchvácení půjde církev před Krista k vyhodnocení.
Jaké bude toto hodnocení křesťanů? Velmi přísné: V 1.Kor. 3,11-15: „Nikdo totiž
nemůže položit jiný základ než ten, který už
je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo
na tomto základu staví ze zlata, stříbra,
drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy
– dílo každého vyjde najevo Ukáže je onen
den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když
jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu
dílo shoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.“ I křesťané totiž žijí pro různé hodnoty. Kdo žije jako
křesťan pro svoji zahrádku, pro své holu-
by, pro své koníčky – ten staví na Kristu
z trávy a slámy. Jeho dílo života při hodnocení shoří.
Křesťan, který žije pro šíření evangelia,
pro službu bližním ve jménu Krista, podepírá modlitbami věřící lidi, zápasí
v modlitbách za záchranu hříšných – ten
staví ze zlata, stříbra a drahého kamení.
Jeho dílo neshoří a on dostane odměnu za
službu. Kristovo hodnocení bude přísné
jako oheň! Takové přísné hodnocení čeká
každého křesťana.
Po vyhodnocení bude
ODMĚŇOVÁNÍ.
V 2.Tim. 4,8 Pavel praví: „Nyní je pro mne
připraven vavřín spravedlnosti, který mi
dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce.
A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou
vyhlížejí jeho příchod.“ V 1.Kor. 9,25.
praví: „Každý závodník se podrobuje
všestranné kázni. Oni to podstupují pro
pomíjitelný věnec, my však pro věnec
nepomíjitelný.“ Ve Zjevení 2,10 Pán Ježíš
praví: „Buď věrný až na smrt, a dám ti
vítězný věnec života.“
Jakub 1,12. napsal: „Blahoslavený člověk,
který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí,
dostane vavřín života, jejž Pán Zaslíbil
těm, kdo ho milují.“
Po vyhodnocení a odměňování bude SVATBA BERÁNKOVA.
Proč svatba? Svatba je veřejným potvrzením o společné budoucnosti. Bude to
tedy veřejné potvrzení před celým nebem,
že Kristův lid bude spolu s Kristem sdílet
společně celou budoucnost na věky věků.
Ve Zjevení 19,7 čteme: „ Radujme se a
jásejme a vzdejme mu chválu.Přišel den
svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim
oděla.“ Je to pro církev vskutku důvod
k veliké radosti.
7. Jaký bude společný život církve
s Kristem po svatbě Beránkově?
Biuletyn 3
A. Bude to věčný život
DOKONALÉM duchovním těle.
v
Apoštol Jan napsal: "Milovaní, nyní jsme
děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme
podobni." (l.Jana 3,2.)
Pán nám dá nové, dokonalé duchovní tělo,
které už nebude stárnout, nebude prožívat
bolesti, nemoci, trápení ani únavu. Nebudou se na ně vztahovat zákony přírody, které nyní pro nás platí. Budeme žít život v
úplně nové kvalitě. Pán Ježíš sám o tom praví: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení
se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít,
neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími,
poněvadž jsou účastni vzkříšení." (Luk. 20,34-36.)
B. Bude to život věčný v novém
OTCOVSKÉM DOMOVĚ.
Domov je místem bezpečí, radosti, lásky,
pokoje, ale také potřebným životním zázemím. Bůh, který je našim Otcem i Stvořitelem ví, že takový domov potřebujeme
pro dokonalé štěstí a spokojenost. Proto
nám připravuje i ve věčnosti domov jako
místo bezpečí a radosti. Ujišťuje nás o tom i
sám Pán Ježíš, když praví :" V domě mého
Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak
nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám
připravil místo. Opět přijdu a vezmu vás k
sobě, abyste i vy byli, kde jsem já." (Jan
14,2-4.) A ve Zjevení Jana můžeme s radostí číst: "A slyšel jsem veliký hlas od trůnu:
Hle, příbytek Boží uprostřed lidi, Bůh bude
přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid..
On sám jejich Bůh bude s nimi, a setře jim
každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani
žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť
co bylo, pominulo". (Zj. 21, 3-4.) Jak nádherným, milým a příjemným místem bude
nebeský domov! Nemáme ani tušení kolik
dokonalé lásky, radosti, pokoje a blaženosti
tam budeme prožívat.
C. Bude to život věčný
VĚČNÉM DĚDICTVÍ.
ve
Apoštol Petr napsal nádherná slova: "Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše
Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově
se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás
skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte." (1.Petra 1,3-5.) Apoštol Pavel konstatuje tuto nádhernou skutečnost: "A jsme-li
děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi." (Řím. 8, 17.) "V něm
byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy,
evangelium o svém spasení, a uvěřili mu,
vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své
slávy." (Efez. l,13.) Jak velice se lidé radují, když po svých předcích něco většího
zdědí. Všechna zemská dědictví jsou však
jen blátem v porovnání s věčným dědictvím, které obdrží Boží děti od svého nebeského Otce.
D. Bude to také spoluúčast s Kristem NA SOUDU.
Apoštol Pavel napsal křesťanům v Korintu:
"Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět?
Jestliže budete soudit svět, nejste snad
schopni rozsuzovat takové maličkosti?
Nevíte, že budeme soudit anděly?" (1.Kor.
6,2-3.) Něco z toho tajemství zjevil Pán už
Danielovi: "Až přišel Věkovitý a soud byl
předán svatým Nejvyššího. " (Dan. 7,22.)
"Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž
byl svěřen soud." (Zj.J. 20,4.) Podílet se s
Kristem na soudu, to budou veliké chvíle.
Křesťan zde uvidí odhalení všech tajných
hříchů. Ty pak budou spravedlivě zhodnoceny a potrestány. Křesťan bude svědkem
dokonalé spravedlnosti.
Biuletyn 4
E. Bude to věčná ÚČAST NA VLÁDĚ
spolu s Kristem.
V Kristově království se budou Boží děti
podílet na vládě Pána Ježíše. On to osobně
slibuje: "Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte
se království, které je vám připraveno od založení světa." (Mat. 25,34.) "Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela
malé věci, budeš vládnout nad deseti městy."
(Luk. 19,17.) "Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a
usedl s Otcem na jeho trůn." (Zj. 3,21.) "Kdo
zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce,
tomu dám moc nad národy: bude je pást železnou berlou." (Zj. 2,26.) Už prorok Daniel
směl přijmout zjevení tohoto Božího zaslíbení:
"Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a
budou mít království v držení až na věky, totiž
až na věky věků." (Dan.7,18.) Neumíme si to
vše ani představit. Kristovo kralování bude
však podstatně jiné, než kralování vládců této
země. Kristus je totiž králem, který slouží. Budeme se tedy podílet na jeho královské službě.
F. Bude to spoluúčast s Kristem NA
SLÁVĚ.
Každý člověk touží po slávě. Lidé tohoto světa
usilují o zemskou slávu všemi možnými i nemožnými prostředky. Křesťan ví, že zemská
sláva je jako polní tráva. Proto velmi usiluje o
slávu nebeskou, o slávu Boží. Písmo svaté nás
k tomu vyzývá, abychom usilovali o Boží slávu. "Ale až se ukáže Kristus, náš život, tehdy
i vy se s ním ukážete v slávě." (Kol. 3,4.) "Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této
milosti. V ní stojíme a chlubíme se, že dosáhneme slávy Boží."(Řím.5,2.) "Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se
nedají srovnat s budoucí slávou, která má být
na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží
a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů." (Řím.
8,17-19.) "Toto krátké a lehké soužení působí
přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému."
(2.Kor. 4,17.) Apoštol Petr napsal: "Když se
pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám
nevadnoucího vavřínu slávy." (1.Petra 5,4.).
Spoluúčast na věčné Kristově slávě je něco
vskutku velikého. Nemáme ani tušení jak
veliká to bude sláva.
Když tedy přemýšlíme ve světle Písma o tom, co čeká církev s Kristem, nemůžeme jinak, jen velebit, oslavovat a vyvyšovat Pána Ježíš Krista, že nám tento dar
připravil a chystá nám tak nádhernou budoucnost. Je to i pro mne důvod k veliké
radosti. Toto uvažování mohu zakončit jen
oslavnou modlitbou: „Tomu, jenž sedí na
trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva
i moc na věky věk!“ Zj.5,13.
Amen.
***
O nawróceniu i ekologii...
Jest niedziela, trochę poczytałem wpisów na księdze, zajrzałem do archiwalnych numerów Jednoty, pomyślałem o
Flądusi (pseudonim jednej z członkiń
zelowskiej grupy młodzieżowej) i jej
sympatiach ekologicznych i przyszło mi
do głowy czy czasem nie powinniśmy się
nawrócić. Nie, nie jest to żadna prowokacja! Wszak wiadomo nam wszystkim
(naszej szefffowej-zgrzefffowej również), że jesteśmy chrześcijanami więc
nawracać się nie musimy.
Mówię o takim nawracaniu, o którym
mówił Karol Barth w swoim kazaniu w
1961 roku. Barth określał nawrócenie
jako nowy początek, rozpoczęcie innej,
lepszej drogi w życiu człowieka. (Delfi,
tylko bez zgrywów. Korci Cię już pewnie, żeby napisać, że my to nie człowieki, tylko Ryby, więc sprawa nas nie dotyczy!) Zapewniam podwodne bractwo
(tj. członków grupy młodzieżowej, która
za swojego Pana uznaje Jezusa Chrystusa ICHTYS), że dotyczy i to bardzo.
Nie będę streszczał tego kazania, bo
każdy może go sobie przeczytać (polecam gorąco Robsonowi).
Nowiny Zelowskie Par 5
Z grubsza rzecz ujmując, Barth zachęca nas, byśmy nawrócenie traktowali
nie jak jednorazowy akt jakiegoś tam
postanowienia, lecz codzienne nawracanie, a nawrócenie to, ma być nieustającą ufnością w Bożą miłość. Bardzo to uprościłem ale nie miałem zamiaru pisać streszczenia na temat tego
kazania. Chodzi o ekologię. Co ma
wspólnego Barth z ekologią? W tym
przypadku ma, ponieważ Barth proponuje, by każdego dnia zaglądać w siebie i zastanawiać się czy gdzieś człowiek nie pobłądził. Właśnie.
Jeszcze kilka dni temu, kiedy nie czytałem tego kazania, podpisałbym się
pod tym co pisała Adusia. Ale teraz?
Teraz muszę się nawrócić, a raczej
zawrócić swój tok myślenia. Podobnie
jak Flądi mówiłem: ci niszczą, ci bruDawid
Gryger,
Lena
i
dzą, tamci
kopcą,
inni Dobosz
palą itd. Lecz
kiedy z pokorą i ufnością pomyślałem
o Stwórcy i w myśl zalecenia Bartha
zastanowiłem się nad swoim stosunkiem do ludzi, doszedłem do wniosku,
że przecież ja również brudzę, niszczę,
kopcę.
Kr z y ż
Pr z y bi t o Ci ę , Pani e do k r z y ż a
Doz nał eś bol es ny c h r an .
Opr awc y z es z l i
do mi as t a
Ty poz os t ał eś s am.
Bur z a r oz j aś ni a ni eb o ,
Pi or un uder z a w gr z ec h
Des z c z z my wa Twe r any
Sł y c hać s z y der c ów ś mi ec h .
Chr y s t e , c ał uj ę Twe r any
W modl i t wi e pr z epr as z am z a ból
Za c i ęż k i e c i er pi eni a .
Łz a ni ec h z my j e gr z ec h
Mi ł oś ć z nowu ni ec h wr óc i
Na c ał y gr z es z ny l ud .
Cz ek amy w wi el k i ej
pok or z e
By ś do nas powr óc i ć mógł
.
Bohdan Wnuk
Weźmy przykład pierwszy z brzegu:
jazda samochodem lub rowerem. Żeby
te pojazdy ładnie wyglądały trzeba je
lakierować. A przecież każdy wie, że
produkcja lakieru jest straszliwie zanieczyszczająca środowisko. To samo
dotyczy produkcji samochodów.
Przykład drugi. Zmywanie naczyń lub
pranie. Zmywać i prać można szarym
mydłem. Czy ktoś z nas to robi? Wszyscy używamy jakichś - super, ultra,
high, plus - środków, które wpuszczamy rurami do rzek i ziemi.
Krzyszto Urban vel Sum
***
-nego już w między czasie miejsca przeznaczenia… Najpierw jednak muszą być jeszcze zniesione granice, jako głupie polityczne bariery… Kto właściwie je wymyślił?...
Nowiny Zelowskie Par 6
Mówiąc o budowniczych mostów .......! Granice, które nie potrafią zatrzymać czy też
POMIĘDZY PRZYJAŹNIĄ
A KORUPCJĄ?
CZĘŚĆ 8
Arie Booman
Na parkingu Przedsiębiorstwa Transportowego
Veldhuizen w ciemności wieczora zgromadziły
się tłumy przyjaciół, członków rodzin i znajomych aby pomachać na pożegnanie składającemu się z dwóch ciężarówek konwojowi zawierającemu drogocenny ładunek dla Zelowa i
szpitala w Bełchatowie… „Będziecie jechać
ostrożnie?”… „Będziemy o was myśleć… i na
pewno modlić się za was!”… „Zatelefonujcie i
powiedzcie jak się macie!”…Współpracownicy
firmy Veldhuizen napełniają kolosalne baki
olejem napędowym… ponad 1500 litrów…
upominek od szefa… Hermanie, ponownie
dziękujemy!... ostatnia kontrola… silniki zostały odpalone… rozbłysły silne reflektory… Kierowcy Willem Veldhuizen i Berus Groom zaczynają się niecierpliwić… Carla i ja jako pasażerowie jesteśmy przez wszystkich obejmowani i ściskani… kierowcy otrzymują jeszcze
wiele rad… uściski rąk.
Ciągle jeszcze na teren firmy nadjeżdżają samochody osobowe… „Tu jeszcze jest wyprawka dla niemowlaka! Możecie to jeszcze zabrać?”… „To jest na drogę! Dla całej waszej
czwórki!... Carlo, zatroszcz się o podział tego!”…
Na desce rozdzielczej leżą jeszcze ciepłe ciastka, torty jabłkowe… pieczony kurczak… Torby z kanapkami, napojami, ciastkami, które
ustawiane są przy drzwiach… „Czy my jedziemy do Azji!”, mruczy Berus, który absolutnie nie znosi bałaganu w kabinie. Po raz
dziewiąty przewracam stos dokumentów w ramach ostatniej kontroli… mimo, że wiem, iż w
ciągu podróży zrobię to jeszcze wiele razy…!
Jeśli zapomni się jednego dokumentu, to nie da
się przekroczyć granicy!
Następnie dwa odgłosy klaksonów:… Nadszedł
czas, aby ruszać! Wspinamy się do wysokich
kabin… Powoli trzeszcząc dwa krążowniki
szos ruszają w trasę… w ciemności, do pozna-
zatamować wiary i obowiązku moralnego do
miłości bliźniego! Ponieważ Bóg zawsze
otwiera okna, pamiętacie jeszcze?
Niewyraźnie już widzimy kiwające ręce pozostających w tyle… w kabinach zapanowała cisza… myśli każdego krążą gdzie indziej… przy
żonie i dzieciach… przy rodzicach… przy samotnej matce, która również należy do pozostałego z tyłu frontu domowego… znam jej cichą
modlitwę:… „O Boże, bądź ich przewodnikiem
i spraw, aby im się udało!”…
W kabinie za pośrednictwem cichej muzyki i
czerwonych, zielonych i niebieskich światełek
kontrolnych na desce rozdzielczej panuje intymna atmosfera.
Z tyłu, za nami, praktyczny wymiar miłości
bliźniego: stoły operacyjne… łóżka… aparatura do narkozy… materiały do laboratorium…
Strzykawki…. Lidokaina… proszek do prania… fartuchy dla pielęgniarek…
Laryngoskop… instrumentarium chirurgiczne… rękawice operacyjne…
Lodówki… aspiryny… multiwitaminy… To
wszystko w ogromnych ilościach. Myślę też o
tym co musieliśmy zostawić… co nie mogło
jechać z nami ponieważ za późno dotarło do
nas… Jest to podstawa kolejnego transportu…!
Teraz najpierw ucieszyć szpitalnego magazyniera pana Dybka, do którego miesięcznie trafia
jedynie 200 rolek papieru toaletowego… Gdzie
przeważnie brakuje materiałów opatrunkowych… gdzie daje się zastrzyki ułamanymi
igłami… Gdzie zgłoszono już pierwsze przypadki żółtaczki typu B z powodu zastrzyków
wykonywanych brudnymi igłami… A to
wszystko w państwie, gdzie papa na dachach
przybita jest monetami przebitymi gwoździami,
ponieważ jest to tańsze niż gwoździe do papy…!
Po noclegu na parkingu przydrożnej restauracji
przekraczanie granicy idzie dosyć sprawnie i
Nowiny Zelowskie Par 7
Po noclegu na parkingu przydrożnej restauracji
przekraczanie granicy idzie dosyć sprawnie i
szybko. Dziękować za to możemy naszemu
medycznemu ładunkowi i dokumentom, które
posiadamy a wśród nich list polecający od
Czerwonego Krzyża. Kiedy pewien nadgorliwy
celnik chce otworzyć kilka puszek multiwitaminy dodaję, że te medykamenty mogłyby być
przeznaczone dla jego rodziny, która być może
będzie ich szybciej potrzebować niż się spodziewa…! To pomaga! Mogliśmy zamknąć
samochody i jechać dalej!
Przyjazd…!
Naturalnie najpierw na parafię do pastora Jelinka!
Znowu jak przybycie do domu… radość
wszystkich znajomych… i nieznajomych naturalnie!
Przyjaźń jest przedłużeniem miłości bliźniego… Prawie jak biblijna recepta… jak dawka
lekarstw dla duchowego samopoczucia…!
Następnego dnia „oficjalna wizyta” w szpitalu.
W „towarzystwie” członków Kolegium Kościelnego, przyjaciół i naszych damskich tłumaczy.
Szukamy miejsca na asfaltowych ścieżkach
przy wejściu. Nasze przybycie zostało już obwieszczone. Pośród grupy pielęgniarek i lekarzy w białych trzepoczących na wietrze fartuchach… jak białe gołębie… gołębie pokoju…
zbliża się kierownictwo szpitala: Dyrektor ordynator pan dr Zochniak i dyrektor ekonomiczny pan Klepczyński… uściski rąk… oficjalny
wschodnioeuropejski uścisk między mężczyznami, którzy wiedzą co dla siebie nawzajem
znaczą… witamy…
Wyładunek może się rozpocząć. Grupa pacjentów (uzależnionych od alkoholu) i kilku chodzących pacjentów w szaro-białych pasiastych
piżamach zostali poproszeni o pomoc. Kierowcy nadzorują… ja najpierw wyjaśniam kilka
rzeczy… jest prośba o ostrożność z delikatną i
cenną aparaturą… łóżka i stoły operacyjne
szybko stoją na trawniku… trzeba czasu, aby,
przeważnie ciężki, materiał trafił na swoje
miejsce… Łóżka mogą jeździć… Nie mówi się
to do głuchych uszu…! Fajne zabawki! Radosne okrzyki pośród pomagających… czasami o
mało co dobrze kończy się zabawa…!
Wszystko rejestrowane jest na zabranej ze sobą
kamerze video, która dalej będzie używana wyłącznie do filmowania operacji w celach edukacyjnych dla studentów. Otrzymaliśmy jedną
z dwóch nagranych kaset do skopiowania…
Prosimy o szybki zwrot ponieważ jest ona bezcenna!”
W międzyczasie zostaliśmy wpuszczeni do
środka, do pokoju dyrektora Zochniaka. Kawa… herbata… ciast… koniak… wino… coca
cola… sok pomarańczowy… Jak wygląda
sprawa długich kolejek przed sklepami?... Informacje o podróży… granicy… o Holandii…
następnie dokumenty… duże pieczątki i podpisy na dokumentach jako potwierdzenie, iż
wszystko zostało dostarczone i … zaakceptowane!
Kilka kartonów z ortopedyczno-chirurgicznym
materiałem zabraliśmy ze sobą do środka.. Kilku lekarzy przychodzi i zaczyna szybko rozmawiać zaglądając do pudełka i zastanawiając
się co im się przyda… w międzyczasie jeszcze
raz padają wyjaśnienia jakich rzeczy nadal brakuje… Może mógłby Pan…? I: „z góry dziękujemy…!”
Rozładunek został zakończony.
Razem z każdym w białym fartuchu w otoczeniu lekarzy i pielęgniarek przechodzimy przez
oddział dziecięcy…: zrezygnowane, blade twarze… w rozkopanych łóżeczkach… tu i tam
smutek… czasami uśmiech, czasami łza…
Odział wypadkowy… czasami poszkodowani
niczym mumie w opatrunkach… leżący z drenami z butelek… coś leci… śmierdzi potem…
uryną mokrymi opatrunkami… Żadnej prywatności… żadnych monitorów przy łóżkach,
prześcieradeł… Na oddział i z oddziału…
Następnie na dół, do ciemnych pomieszczeń
piwnicznych… do prawie pustych podziemnych magazynów… czekających na swoje zaopatrzenie… zapachy betonu… lizolu… jedzenia… Zatrzymujemy się przed szerokimi
drzwiami… pan Klepczyński wchodzi przed
Nowiny Zelowskie Par 8
nami…
I wtedy nasze zaskoczenie… ogromny, zastawiony stół z owocami… butelkami wódki… coli… wszelkiego rodzaju soków…
wodą mineralną… winem… koniakiem…
duże półmiski z różnymi rodzajami mięs…
kurzymi udkami… stekami… schabowymi…(W Polsce stoją przecież ludzie w długich kolejkach z kartkami na mięso?)
Personel kuchenny szybko stara się napełnić
nasze talerze zupą… warzywami i ziemniakami… ale przede wszystkim nie zapomina
się o naszych kieliszkach i szklankach (W
Polsce nie da się przecież nic z tego co tu jest
normalnie otrzymać? Nawet czystej wody do
picia?)
Wznoszono toasty… za poznanie… za
współpracę… za wzajemne zdrowie… Później również za lepszą sytuację polityczną…
ale to dopiero po kilku kieliszkach…!
Nieświadomie poddaję się temu spotkaniu…
Atmosfera staje się bardzo miła… tu i tam
nawet zbyt przyjemna… Panie z kuchni nie
otrzymały szansy ponownego nas obsłużenia.
Postanawiam się pożegnać. Pan magazynier
Dybek rozumie mnie… i sytuację… Opuszczamy zgromadzenie. Żegnamy wszystkich.
Silniki startują… Do szybkiego zobaczenia…!!
Nastaje już zmierzch… opuszczamy teren
szpitala…na adres pana Dybka… na ul. Batorego… ponieważ podwozimy go do domu… Następnie z powrotem do Zelowa… na
parafię… do naszego domu.
Po drodze mijamy kilka sklepików… ciągle
jeszcze przed nimi kolejki oczekujących,
wiedzących, iż być może się już spóźnili…a
ja?... Ja myślę o wszystkim co tam wyładowaliśmy… i co jeszcze mamy do zrobienia…. I myślę o przysłowiu: „Czyń i nie
oglądaj się wstecz!”
Przybywszy na parafię jeszcze trochę sam
spaceruję po dworze… aby w sobie wszystko
sobie ułożyć… Pozwalają mi na to… Rozumieją mnie…
Cdn.
Arie Booman
Kochanym jubilatom,
Najlepsze życzenia!
Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu
a On wszystko dobrze uczyni! (Psalm
37,3).
4 .marca - Agnieszka Smetana
6. marca - Marta Wolska
8. marca - Anna Chruścielska
10. marca - Blahosław Kontecki
12. marca - Agnieszka Pospiszył
15. marca - Leonia Kedaj
17. marca - Aleksander Gryger
25. marca - Olga Pospiszył
27. marca - Karol Matejka
29. marca - Milena Tosik
30. marca - Alicja Frezewitte
30. marca - Milena Rist
Najserdeczniejsze życzenia
Bożego błogosławieństwa!
Nowiny Zelowskie Par 9
Plan nabożeństw
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
radiowych Kościoła EwangelickoReformowanego w roku 2005
_________________________________________________________
6 lutego - Łódź
17 kwietnia - Warszawa,
5 czerwca - Bełchatów
2 października - Zelów
20 listopada - Żychlin
Kalendarium
10-minutowych audycji radiowych
o Kościele EwangelickoReformowanym w roku 2005
16 stycznia
13 lutego
15 maja
26 czerwca
04 września
9 października
27 listopada
ODESZŁY OD NAS:
Nabożeństwa niedzielne rozpoczynają się o
godz. 10.00.
Po nabożeństwach niedzielnych zapraszamy
na filiżankę herbaty. I ponawiamy serdeczną
prośbę o pomoc w przygotowaniu herbatki i pokrojeniu ciasta przed nabożeństwami.
Studium biblijne odbywa się w czwartki o
godz. 17.00. rozpoczynamy rozważanie I Listu apostoła Pawła do Koryntian.
Lekcje Szkółki Niedzielnej –odbywają się
równolegle z nabożeństwem.
Dzieci na Lekcje religii proszę o przybywanie zgodnie z planem.
Spotkania młodzieżowe odbywają się w
sobotę o godz. 18.00. Młodzież rozważa starotestamentową Księgę Kaznodziei Salomona (wg języków oryginalnych jest to Księga
Koheleta).
Próby „Zelowskich Dzwonków”:
Grupa młodsza– sob. o g. 10.30 – 11.30
Grupa średnia– piątek o g. 18.00 – 19.00
Grupa starsza– sobota o g. 17.00 – 18.30
W środę 2. marca odbędzie się w Warszawie
zebranie Komisji Trójstronnej Kościołów
Ewangelickich w Polsce.
W czwartek 3. marca odbędzie się w Warszawie zebranie Konsystorza naszego Kościoła
W środę 2. lutego zmarła Maria Cisowska
zd. Rajn - córka Wilhelma i Karoliny zd.
Kimmer, ur. 28. maja 1920 roku w Zelowie.
W poniedziałek 7. lutego zmarła Jadwiga
Dedecjus zd. Kmita - córka Stanisława i
Stanisławy zd. Kędzierska, ur. 8. września
1927 roku w Zawichoście.
W dniu 20. lutego zmarła Marta Wąsowicz-Jersak zd. Blazjus, ur. 20. 12. 1915
roku, córka Karola i Emilii zd. Pospiszył.
W poniedziałek 7. marca odbędzie się zebranie Kolegium Kościelnego Parafii w Zelowie.
W dniach 12-13 marca w Pradze będzie miało ostatnie spotkanie przygotowujące tegoroczne Spotkanie Ewangelików z Czterech
Narodów (Praga, 17-19. czerwca 2005).
Kolegium Kościelne przypomina apel o
wnoszenie ofar pieniężnych na konto zakupu nowego kotła centralnego ogrzewania.
Przez najbliższe 7 lat musimy spłacać zaciągniętą na ten cel pożyczkę.
Nowiny Zelowskie Par 10
UŚMIECHNIJ SIĘ
KALENDARZ
NABOŻEŃSTW
ŚWIĄTECZNYCH:
20 MARCA - NIEDZIELA PALMOWA –
NABOŻEŃSTWO O GODZ. 10.00
24 MARCA - WIELKI CZWARTEK –
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
WIECZERZY PAŃSKIEJ – GODZ. 17.00
25 MARCA - WIELKI PIĄTEK –
NAB. Z WIECZERZĄ PAŃSKA O GODZ. 10.00
24 MARCA - WIELKI PIĄTEK –
NABOŻEŃSTWO POPOŁUDNIOWE O G. 17.00
27 MARCA - WIELKANOC -
NAB. O GODZ. 10.00 Z WIECZERZĄ PAŃSKĄ
28 MARCA - PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY – NABOŻEŃSTWO O G. 10.00
KONCERT JUBILEUSZOWY „ZELOWSKICH
DZWONKÓW” - W PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY O GODZ. 16.00
***
W marcu 2005 TVP II pokaże następujące programy Telewizji Ekumenicznej:
07. 03. 2005 - "Kobro" - (prawosławny)
A. Ostaszewska - godz. 15 45
14. 03. 2005 - "Wszyscy szukają Boga" (luterański/kum.) M. Imielska - godz. 15
45
21. 03. 2005 - "Musicie się na nowo narodzić" - (baptystyczny) A. Ostaszewska godz. 15 45
28. 03. 2005 - "Szermierz szczyrego Słowa Bożego" - (reformowany) D. Petrus godz. 15 45
A pokój Boży, który przewyższa wszelki
rozum, niech strzeże naszych serc i myśli
w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu
naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen.
Ogłoszenia przygotowała ks. J. Wiera Jelinek
Ksiądz, rabin i baptystyczny pastor spotykali się
dwa, trzy razy w tygodniu na pogawędki.
Pewnego dnia ktoś z nich rzucił hasło, że głoszenie ludziom Bożego Słowa nie jest w cale
takie ciężkie. Prawdziwym wyzwaniem byłoby
nawrócenie niedźwiedzia. Od słowa do słowa,
no i cała trójka postanowiła przeprowadzić eksperyment. Każdy z nich miał pójść do lasu i
spróbować nawrócić niedźwiedzia.
Tydzień później cała trójka spotkała się ponownie by zdać relacje pozostałym.
Ksiądz z ręką na temblaku, bandażami na głowie i opierając się na kulach rozpoczął swoją
relację:
"Poszedłem do lasu by znaleźć to zwierzę. Gdy
już go zobaczyłem zacząłem czytać mu katechizm. Ta bestia nie chciała jednak słuchać i
machnęła mi łapą prosto w twarz po czym rzuciła się na mnie. Długo nie myśląc chwyciłem za
wodę święconą i, ...niech będą pochwaleni
wszyscy święci, niedźwiedź stał się potulny jak
baranek. W przyszłym tygodniu biskup ma mu
udzielić pierwszej komunii."
Kolejnym był pastor. Siedząc na wózku inwalidzkim z ręką i dwoma nogami w gipsie oraz
kroplówką u boku duchowny zaczął swą opowieść:
"Cóż bracia, jak wiecie my nie kropimy lecz zanurzamy! Poszedłem więc do lasu i spotkałem
niedźwiedzia. Wówczas zacząłem mu czytać ze
Świętej Księgi, to jest ze Słowa Bożego. Lecz to
zwierze nie chciało mieć ze mną nic do czynienia. Jak go więc złapałem I zaczęliśmy się tarzać
to w jedną stronę to w drugą, przez jedno wzgórze i drugie aż dotarliśmy do potoku. Jak go nie
złapałem, zanurzyłem i ochrzciłem jego włochatą duszę. Wtedy on stał się jak baranek i
resztę tygodnia spędziliśmy na społeczności,
mając ucztę duchową na gruncie Słowa Bożego."
Gdy pastor skończył spojrzał wraz z księdzem
w dół na rabina, który leżał na łóżku szpitalnym. Będąc cały zabandażowany, mając nogę na
wyciągu i będąc podłączonym do specjalistycznej aparatury monitorującej rabin spojrzał w
górę na swoich kompanów i rzekł:
"Zanurzenie to jeszcze nic! Spróbujcie obrzezać
tę włochatą bestię!"
(z zasobów internetu)
Nowiny Zelowskie Par 11
W TYM NUMERZE
9 Kochani Jubilaci .
10 Plan nabożeństw radiowych w roku 2005
10
10
11
12
12
12
Odeszły od nas…
Ogłoszenia
Uśmiechnij się
Lekcja czeskiego
Kącik Zamyślenia
Stopka redakcyjna
KĄCIK ZAMYŚLENIA
W roku 2005 obchodzimy 500-lecie urodzin Mikołaja
Reja, dlatego przyglądamy się jego twórczości. Teraz
zapoznamy się z częścią nr 30 Figlików autorstwa tego
XVI-wiecznego ewangelika reformowanego:
Co żonę chciał z okrętu wyrzucić
Na okręcie, kiedy się morze zaburzyło,
Ciężkie rzeczy wymiotać, aby się ulżyło,
Z okrętu lazano. Jeden, żonę wziąwszy,
Począł ją pilnie dźwigać, w suknię uwinąwszy.
Ona, kiedy wrzeszczał, poczęli go karać,
Pytając:-Cóżeż tochciał, zły łotrze, udziałać?
Ten rzekł: -Gdy co cięższego chcemy mieć na pieczy,
Ja na się żadnej nie mam nigdy cięższej rzeczy.
Za: M. Rej: Wybór pism, PIW, Warszawa 1975; s. 194
******************************************************
Lepiej jest mieszkać kątem na poddaszu, niż z
kobietą swarliwą
we wspólnym domu…
PIERWSZA BROUČKOVA
Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego,
LEKCJA CZESKIEGO
nie będzie wysłuchany,
gdy sam wołać będzie…
Naucz się na pamięć tych krótkich modlitw, porannej i
wieczornej i sprawdź ile razy są one wymienione w książ- Kto podążą za sprawiedliwością i dobrocią
Ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć
ce „Broučci” Jana Karafiata.
Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę
Ó náš milý Bože,
od niejednego niebezpieczeństwa
Povstali jsme z lože
Głupota tkwi w sercu młodzieńca,
A pĕknĕ Tĕ prosíme,
lecz rózga karności wypędza ją stamtąd…
.
.
.
.
.
Dej, ať se Tě bojíme,
Bojíme a posloucháme,
a přitom Se rádi máme.
Wydawca i adres korespondencyjny
***
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
97-425 Zelów, ul. Sienkiewicza 14a
tel./fax. 044 /prefix/ 634 10 53, 634 20 60,
Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine.
.
Salomon
_____________________________________________
www.zelandia.pl
e-mail: [email protected],
Konto parafii: PKO bp Bełchatów
03 1020 3958 0000 9102 0014 6670
Konto muzeum: PKO bp Bełchatów
21 1020 3958 0000 9002 0017 5398
^^^^^^^^^^^^^^
oprac. i skład numeru ks. J. Wiera Jelinek
Zrealizowano przy udziale środków finansowych Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nowiny Zelowskie Par 12

Podobné dokumenty