Zpravodaj 09-2016 - Město Králův Dvůr

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 09-2016 - Město Králův Dvůr
Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť
Králodvorský
zpravodaj
n září 2016 n č. 9 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n
Středočeský hejtman slavnostně otevřel
při Městských slavnostech opravenou bránu
Tisíce návštěvníků, kteří v nádherném počasí zavítali poslední
srpnovou sobotu na králodvorský
zámek na Městské slavnosti, byly
svědky i milé události. V rámci
oslav proběhlo slavnostní otevření opravené druhé zámecké brány.
Symbolicky jí spolu se starostou
města Petrem Vychodilem a místostarosty - senátorem Jiřím Oberfalzerem a Josefem Antonivem
prošel středočeský hejtman Miloš
Petera s jeho náměstkem Jiřím Peřinou.
Dodavatelská firma dodržela
jak vysoutěženou cenu, tak termíny, i když při oklepávání zdi
se přišlo na to, že brána má ještě
větší historickou hodnotu než se
vědělo. Muselo se proto udělat
několik náročnějších zásahů. Celková investice opravy zámecké
brány a severní zdi přišla na cca
1,2 mil. korun, z čehož 700 tisíc
korun tvořila dotace Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy
památek.
Samotné Městské slavnosti
byly hojně navštíveny a na jejich
organizaci dohlížel místostarosta
Josef Antoniv, který mezi čestnými hosty přivítal i místopředsedkyni Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jaroslavu Jermanovou. Přípravy slavností byly
letos hodně náročné, protože
na poslední chvíli musel zajistit odpovídající náhradu za jednu z hlavních hvězd Městských
slavností Adama Mišíka. Ale
i zpěvák Voxel přilákal spoustu
mladých lidí.
„Při letošních slavnostech jsem
se přesvědčil, že když se zajistí
program i pro mladé, tak přijdou.
Proto chci na těch příštích zajímavý hlavní program pro mladé
lidi i střední generaci. Dokonce
Vyšlápnou si Cábelíci
po Teplicích i na Jablonec?
Po senzačním vyřazení Teplic
ve 2. kole MOL Cupu přivítají
Cábelíci další ligové mužstvo ze
severu Čech. Tentokrát
zavítá do Králova Dvora
ambiciózní tým Jablonce
nad Nisou, který do poháru
vstoupil až ve 2. kole, kdy
vyřadil Domažlice po výsledku 4:1. „Králův Dvůr
je třetiligový soupeř, ale
má svou kvalitu. Letos dokázal
vyřadit Teplice a v minulém roce
potrápil Spartu a vypadl až po penaltách. V tomhle je pohár nevyzpytatelný a v zápasech není fa-
vorit. Naším jednoznačným cílem
je ale postup,“ řekl k losu trenér
Jablonce Zdenko Frťala.
Králův Dvůr tak čeká
další fotbalový svátek,
když na jeho stadion přijedou Hübsmann, Tecl,
Pospíšil, Doležal a spol.
Termín není ještě přesně stanoven. Utkání
se odehraje v Králově
Dvoře v úterý 20. září nebo ve
středu 21. 9. od 16 hodin. Sledujte www.cabelici.cz a přijďte v hojném počtu Cábelíky
povzbudit!
n www.kraluv-dvur.cz n
n Při Městských slavnostech slavnostně otevřeli opravenou zámeckou bránu (zleva) senátor a místostarosta Králova Dvora Jiří Oberfalzer, hejtman Středočeského
kraje Miloš Petera, králodvorský starosta Petr Vychodil, náměstek hejtmana a starosta Hořovic Jiří Peřina a místostarosta Králova Dvora Josef Antoniv.
už jednáme o následujícím roku
a předběžně máme přislíbenu účast
populárních kapel Slza a Těžkej
Pokondr,“ prozradil starosta Krá-
lova Dvora Petr Vychodil. Letošní
Městské slavnosti pak před zraky
spokojených návštěvníků vyvrcholily ohňostrojem.
Začíná výstavba dalších
podzemních kontejnerů
Vedení města Králův Dvůr se v roce 2014 rozhodlo jako první v regionu vybudovat velkokapacitní kontejnery pro tříděný odpad. To, že
to byl krok správným směrem, potvrzují spokojené ohlasy obyvatel,
kteří si pochvalují především čistotu v jejich okolí a dostatek kapacity
pro tříděný odpad. Králův Dvůr proto na podzim vybuduje již třetí velkokapacitní kontejner na sídlišti Pod Hájem, který by měl do zimy začít sloužit veřejnosti. Na celkovou investici nepřesahující milion korun
byla získána dotace ze Státního fondu životního prostředí pokrývající
podstatnou část investice. „Na nejbližším zasedání zastupitelstva města plánuji navrhnout podání žádosti na výstavbu dalších podzemních
kontejnerů, které bychom rádi vybudovali i ve zbývajících městských
částech Králova Dvora,“ prozradil starosta Petr Vychodil.
n strana 1 n
Městské slavnosti
objektivem Pavla Palusky
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Jermanová navštívila Městské slavnosti
O tom, že jedno z nejrychleji rostoucích měst České republiky je v zájmu vysokých ústavních činitelů, přesvědčuje i skutečnost, že jedním z hostů Městských slavností byla i místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jaroslava Jermanová. Se starostou Králova Dvora Petrem Vychodilem se mimo jiné bavila především o problematice související
s velkým nárůstem počtu obyvatel jako je složitá dopravní situace, místa
ve školách, rozvoj služeb a pracovních míst, ale třeba i intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými městy a obcemi západně od Prahy.
n strana 2 n
n www.kraluv-dvur.cz n
n www.kraluv-dvur.cz n
n strana 3 n
Prvňáci opět zaplnili všechny lavice
1. třída ZŠ Králův Dvůr
Stodvacet prvňáčků usedlo do lavic v králodvorských školách. Jak v Základní škole Králův Dvůr, tak v Počaplech byly otevřeny dvě třídy po třiceti žácích. Při významném životním kroku je vedle rodinných příslušníků tradičně doprovodili starosta Králova Dvora Petr Vychodil a senátor Jiří
Oberfalzer, kteří jim popřáli hodně úspěchů a obdarovali je dárky. Pro školství v Králově Dvoře je září 2016 památečním datem, protože právě startuje
historická investice, kterou je výstavba nového rozsáhlého pavilonu v ZŠ Králův Dvůr. „V těchto týdnech již bylo staveniště předáno dodavatelské
firmě a přípravou pozemků začíná samotná výstavba. Věřím, že především zemní práce a hrubá stavba budou postupovat co nejrychleji, aby ve staré
budově školy vůbec nepociťovali fakt, že se v areálu staví,“ poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil.
Na přístavbu moderního třípatrového objektu město Králův Dvůr obdrželo šedesátimilionovou dotaci z Ministerstva financí ČR. Spolufinancováním se na ní podílí částkou více jak 40 mil. Kč. Stávající školu, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí v loňském roce, navštěvuje v současnosti 490
žáků. Nový pavilon s podlažní plochou více než 2 600 m2 ji rozšíří o dalších 300! Dokončení je plánované na konec roku 2017.
1. třída ZŠ Kr. Dvůr - Počaply
n strana 4 n
n www.kraluv-dvur.cz n
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a Senátu Parlamentu České republiky 2016
Rozhodnutím prezidenta republiky se v pátek dne 7. října 2016 v době od 14:00
hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 8. října 2016 v době od 8:00 hod. do 14:00
hod. budou konat volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky. Ve městě Králův Dvůr budou voliči opět volit v 8 volebních okrscích.
Upozorňujeme voliče bydlící v části obce Králův Dvůr, Karlova Huť, Křižatky
na změnu volební místnosti okrsku č. 5, která byla přesunuta z důvodu probíhající
rekonstrukce budovy zdravotního střediska, Tovární 26, Karlova Huť do budovy
Základní školy Počaply, Plzeňská 104, Králův Dvůr. Příslušnost voličů do jednotlivých volebních okrsků zůstává i v těchto volbách nezměněná a bude opět
uvedena v oznámení starosty města o době a místě konání voleb ve městě Králův Dvůr, které bude zveřejněno na úřední desce, webových stránkách MěÚ
Králův Dvůr a ve vývěskách nejpozději dne 22. září 2016. Pro voliče z městské
části Křižatky, Levín, Zahořany bude přistaven autobus.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje a u kterého
nenastala překážka ve výkonu volebního práva. Volič může hlasovat ve volebním
okrsku, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů. Pokud nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, vydá mu obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz, na který
může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Středočeského kraje.
O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem ve městě Králův Dvůr
požádat MěÚ Králův Dvůr, úsek matriky a evidence obyvatel ( pobočná budova
MěÚ Králův Dvůr ) – osobně nejpozději ve středu dne 5.10.2016 do 16:00 hod.,
příp. písemným podáním doručeným nejpozději do pátku dne 30.9.2016. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději dne 4.10.2016.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu
do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li svou totožnost a státní občanství potřebnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek, na kterém může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Po opuštění uvedeného prostoru vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Voličem je pro tyto volby státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let, a který nemá překážku ve výkonu volebního práva.
Ve 2. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR může volit i občan, který alespoň druhý
den konání 2. kola voleb dostáhl věku 18 let. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR
hlasují voliči, kteří mají trvalý pobyt ve volebním obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny, příp. voliči, kterým byl vydán zastupitelským nebo konzulárním
úřadem České republiky voličský průkaz na základě zápisu voliče ve zvláštním
seznamu voličů vedeném těmito úřady ( tento volič může hlasovat v kterémkoli
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby ).
Voliči s trvalým pobytem ve městě Králův Dvůr mohou žádat o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky stejným způsobem a ve stejných lhůtách jako o voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a mohou s ním hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 16. Hlasovací lístky pro 1. kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR voliči obdrží do schránek nejpozději dne 4.10.2016.
Po příchodu do volební místnosti prokáže volič okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Pokud totožnost a státní občanství neprokáže, nebude
mu hlasování umožněno. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro
něhož se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Následně vloží
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Nezíská-li
žádný z kandidátů v 1. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR nadpoloviční většinu
všech odevzdaných hlasů, bude se konat 2. kolo voleb, které proběhne v pátek dne
14.10.2016 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 15.10.2016 od 8:00 hod.
do 14:00 hod. Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb již voliči obdrží přímo ve volební
místnosti ve dnech voleb.
Při volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje i volbách do Senátu Parlamentu ČR může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu Měst-
n www.kraluv-dvur.cz n
ský úřad Králův Dvůr a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Bližší informace o volbách podá úsek matriky ( H. Kolářová, tel 311 652 035,
e-mail: [email protected] a úsek evidence obyvatel ( E. Holečková, tel.
311 652 028, e-mail: [email protected] ).
Ministr Ťok jednal se starosty
Berouna a Králova Dvora
o zklidnění dopravy
Ministr dopravy Dan Ťok navštívil Beroun a jednal se starosty měst Beroun a Králův Dvůr o dopravní situaci v aglomeraci. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic bude
s oběma městy úzce koordinovat plán oprav, které se výhledově týkají dálnice D5. V zájmu dalšího zklidnění dopravní situace v souměstí zváží ministerstvo dopravy vyjmutí dálnice
D5 v prostoru Beroun – Králův Dvůr ze zpoplatnění dálniční
známkou.
Zástupci obou měst ocenili, že
oproti dřívějšku stát v poslední
době uvolňuje významné finanční prostředky na opravy a údržbu
zanedbaných komunikací. Dálnice D5 patří mezi nejvytíženější
dopravní tepny v zemi a některé
její části se již dostaly do posledního cyklu své životnosti. „Musíme dohnat dluh z minulých let,
kdy se obnova dálniční sítě hodně
zanedbala. Do oprav proto nyní
systematicky investujeme. Bohužel druhá strana mince je, že řidiči
často trpí v uzavírkách. Cílem je,
abychom plány oprav co nejvíce
s městy a kraji koordinovali a dopady na řidiče tak alespoň omezili,“ uvedl ministr Ťok.
Hlavní fáze oprav na D5 v okolí Berouna je již ukončena. Stavbaři oproti původně plánovanému
termínu zkrátili o šest týdnů práce
na dalším opravovaném úseku D5
mezi Cerhovicemi a Mýtem. Tento úsek je tedy od 19. srpna též
bez omezení a doprava je vedena
ve dvou jízdních pruzích v obou
směrech.
Ministr Ťok se starostou Berouna Ivanem Kůsem a starostou
Králova Dvora Petrem Vychodilem řešil rovněž otázku dalšího
zklidnění automobilové dopravy v aglomeraci. „Obecně jsem
zastáncem toho, aby řidiči i pro
místní dopravu využívali dálnici,
pokud je v bezprostřední blízkosti.
Motoristům bychom v tom neměli
klást překážky, takže vážně zvažuji rozšíření výjimek ze zpoplatnění
pro osobní auta, která by se týkala právě i dálnice D5 u Berouna,“
řekl Ťok.
n strana 5 n
Usnesení Rady města Králův Dvůr
Rada města
ze dne 1. 8. 2016
n RM schvaluje splátkový kalendář
za vyúčtování záloh na plnění spojených s užíváním nájemného bytu
za rok 2015 pro p. T.H.
n RM doporučuje ZM schválit
uvolnění částky 60.000,- Kč jako
příspěvek na žáka základní školy
s bydlištěm ve městě Králův Dvůr
zapsaného do Naší základní školy,
z.ú.
n RM doporučuje ZM schválit
bezúplatný převod pozemků p.č.
528/27 v k.ú. Králův Dvůr o výměře 294 m2, p.č. 528/3 v k.ú. Králův
Dvůr o výměře 326 m2, pozemek
p.č. 740/4 v k.ú. Králův Dvůr o výměře 551 m2, od Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje
a Středočeského kraje. RM schvaluje bezúplatný převod části pozemků
v k.ú. Králův Dvůr (příloha č. 1)
od Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje v souvislosti se
stavbou „Králův Dvůr – chodníky
a cyklostezky.“
n RM pověřuje místostarostu p. Antoniva zajištěním dopisu občanskému sdružení Křižatečtí kamarádi
ve věci upozornění na dodržování
platných předpisů na základě přijaté
anonymní stížnosti.
n RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace a zapůjčení šatny
spolku Romano Dživipen - Romský
život, náměstí Míru 221, Králův
Dvůr na akci oslavy výročí spolku
v prostorách zámku v Králově Dvoře dne 20. 08. 2016. RM neschvaluje
udělení výjimky z obecně závazné
vyhlášky č.3/2007. RM schvaluje
bezplatné zapůjčení stanu za podmínky ukončení akce do 22.00 hodin a vyklizení stanu do 22.30 hodin.
n RM neschvaluje žádost p. M.P.
o vyznačení žluté čáry na obrubník
před garáží na pozemku 285/2 v k.ú.
Králův Dvůr.
n RM schvaluje prořez stromů mezi
potokem a požární nádrží v Králově
Dvoře u budovy č.p. 300 na pozemku p.č. st. 636 na podzim roku 2016.
n RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy – pronájem části pozemku
v rámci akce Reko MS Králův Dvůr
– Pod Hájem + 4 v celkové hodnotě
100.000,- Kč vč. DPH se spol. RWE
Distribuční služby, s.r.o. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení VB č.
7700071976_1/BVB se spol. RWE
Distribuční služby, s.r.o. k akci Reko
n strana 6 n
MS Králův Dvůr – Pod Hájem +4.
Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
500,- Kč/bm + DPH. RM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení VB
se spol. RWE Distribuční služby,
s.r.o. k akci Reko MS Králův Dvůr
– Plzeňská + 1. Jednorázová úplata
za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 500,- Kč/bm + DPH.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. RM pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
n RM schvaluje návrh na stanovení záplavového území vodního toku
Litavka v úseku ř. km 2, 828 – 51,
570 Krajského úřadu Středočeského
kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství. RM pověřuje tajemníka MěÚ zajištěním vyjádření
k předloženému návrhu.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení VB č. IV-12-6017677/02
na stavbu „Zahořany – kNN pro
p.č. 254/7, p. Kahoun“ mezi městem
Králův Dvůr a spol. Geodézie Kladno, s.r.o., Unhošťská 2743, Kladno.
Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
1.000.- Kč + DPH. RM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
n RM schvaluje cenovou nabídku
spol. SVODIDLA s.r.o., Štúrova
1707/55, Praha 4 na dodávku betonových svodidel a potřebných
doplňků a pověřuje starostu města
zajištěním a podpisem objednávky.
n RM schvaluje umístění zrcadla
na křižovatku v Králově Dvoře –
Křižatkách dle předloženého plánku
v rámci žádosti p. M. RM pověřuje
tajemníka MěÚ zajištěním instalace
zrcadla.
n RM schvaluje složení hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Přístavba pavilonu základní školy ZŠ
Králův Dvůr“ ve složení: Petr Vychodil (náhradník Jaroslav Trachta),
Ing. Zbyněk Hrabák (náhradník Jiří
Oberfalzer), Mgr. Libuše Suchantová (náhradník Tomáš Kasseckert),
Bc. Jana Chlupová (náhradník
JUDr. Tomáš Nevečeřal), Ing. David Havránek (náhradník Ing. David
Majer).
n RM neschvaluje žádost p. P. E.
o dodatečné povolení opěrné zdi
na pozemku 281/1 v k.ú. Počaply.
RM doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku 198/9 v k.ú. Levín
u Berouna od p. E., za cenu 400,Kč/m2. Bude předloženo na nejbližším veřejném jednání ZM.
n RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 327/3 v k.ú.
Levín u Berouna dle předloženého
nákresu p. Z. Z., Nové Město pod
Smrkem a p. K.S, Praha 4 za cenu
800,- Kč / m2. RM dále projednala
žádost o udělení souhlasu s vybudováním zámkové dlažby na části
pozemku p.č. 327/3 v k. ú. Levín
u Berouna. Po předložení smlouvy
o provedení stavby bude dále jednáno. RM pověřuje tajemníka MěÚ
vypsáním záměru na prodej části
pozemku p.č. 327/3 v k. ú. Levín
u Berouna.
n RM schvaluje Ing. Pavla Kubíska jako TDI ke stavbám „Bezbariérové úpravy chodníku II/605 v ul.
Plzeňská“ a Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Králův
Dvůr – lok. 03 Pod Hájem.“ RM
pověřuje starostu města zajištěním
a podpisem smluv mezi městem
Králův Dvůr a Ing. Pavlem Kubískem k oběma akcím.
n RM nemá žádné výhrady ke stavbě „Králův Dvůr, v. v. VN p.č.
170/9“, č. stavby EP-12-6003285.
n RM schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 7720947990 mezi
městem Králův Dvůr a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group. RM pověřuje starostu
města podpisem Dodatku.
n RM doporučuje ZM schválit podmínky stanovené spol. ČEZ Distribuce, a.s., jejichž splnění je potřebné
pro vydání souhlasného stanoviska
k požadavku o přeložku Zahořany,
p. č. 42/5 k. ú. Zahořany u Berouna.
n RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Diakonií ČCE –
Středisko Praha, Vlachova 1502/20,
Stodůlky na poskytování sociální
služby raná péče v rámci poskytování péče rodině s trvalým pobytem v Králově Dvoře. RM souhlasí s uvolněním částky 5.000,- Kč
z fondu RM.
n RM bere na vědomí Znalecký posudek č. 3037-558/2016 předložený
SVJ Pod Hájem 301, Králův Dvůr
ve věci stanovení obvyklé ceny pozemku p. č. 122/148 v k. ú. Králův
Dvůr. RM pověřuje tajemníka MěÚ
vypsáním záměru na prodej pozemku p.č. 122/148 v k. ú. Králův Dvůr
za minimální cenu 27.000,- Kč dle
předloženého znaleckého posudku.
n RM pověřuje tajemníka MěÚ
přípravou návrhu způsobu ocenění
významné životní události občanů
Králova Dvora.
n RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p. č. 295/26 o výměře
6 m2 a p. č. 295/27 o výměře 34
m2, oba v k. ú. Zahořany u Berouna
za cenu 30.000,- Kč spol. ČEZ Distribuce, a. s. zastoupené spol. Elmoz
Czech, s.r.o., Dr. E. Beneše 137,
Bystřice u Benešova.
n RM schvaluje prořez křovin v ul.
Za Potokem v m.č. Zahořany u Berouna.
n RM schvaluje uhrazení jednorázového odvodu ve výši 6.475,- Kč
za trvale odnímanou zemědělskou půdu pro stavbu komunikace
a chodníku na pozemcích p.č. 229/1
a 229/274 v k.ú. Králův Dvůr o celkové výměře 297 m2.
n RM schvaluje odvody za odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 2.914,Kč - pozemky p. č. 132/1, 132/13,
132/14, 132/17, 132/18, 132/19,
187/9, 187/10, 190/1, 190/2, 198/36,
198/45, všechny v k. ú. Počaply.
n RM souhlasí se stavbou „Nová
STL plynovodní přípojka pro objekt
Králův Dvůr – Zahořany, Jungmannova 9 s napojením na stávající zdroj
plynu – STL plynovod LPE dn 50“
na pozemcích p. č. 96/1, 112, 295/1
v k.ú. Zahořany u Berouna.
n RM schvaluje výměnu celkem 27
vodoměrů v bytovém domě na adrese náměstí Míru 221, Králův Dvůr
na základě doporučení Hany Novákové, odd. sociální péče a dle cenové nabídky firmy MiTOPO s.r.o.
n RM poskytnutí finančního příspěvku na výcvik asistenčního psa
ve výši 10.000,- Kč z fondu Rady
města na základě žádosti p. P. J.
n RM schvaluje uvolnění částky
10.000,- Kč z fondu RM na nákup
cen do soutěže Princ a princezna
Berounského deníku v celkové hodnotě 10.000,- Kč + DPH z fondu
RM. RM pověřuje starostu města
zajištěním nákupu cen na slavnostní
předávání.
n RM schvaluje předloženou nabídku spol. SUNCAD s.r.o., nám.
Na Lužinách 3, Praha 13 na vytvoření vizualizace stavby Nového pavilonu ZŠ Jungmannova a pověřuje
starostu města zajištěním objednávky vizualizace pro potřeby propagace projektu.
n RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 27/2010 mezi
městem Králův Dvůr a AJM – Accounting Jobbing Management. RM
pověřuje starostu města zajistit nejpozději do 15. 8. 2016 novou firmu
poskytující odborné poradenství
v oblasti uplatňování daně z přidané hodnoty a pověřuje ho podpisem
nové smlouvy.
n RM schvaluje výsledek z jednání
hodnotící komise dne 27. 07. 2016
pro zakázku malého rozsahu „Bezbariérové úpravy a oprava chodníku
podél silnice č. II/605v ulici Plzeňská, Králův Dvůr“ a schvaluje vítěznou spol. OSK Praha s.r.o., P. O.
BOX 27, Nákupní 389/3. Praha 104,
n www.kraluv-dvur.cz n
IČO 27916243 s nejvýhodnější nabídkovou cenou 2.749.954,06 Kč
+ DPH. RM schvaluje výsledek
z jednání hodnotící komise pro
zakázku „Provedení technického
dozoru investora na díle Přístavba
pavilonu základní školy ZŠ Králův
Dvůr“ a schvaluje vítěznou spol.
SUNCAD s.r.o., náměstí Na Lužinách 3, Praha 13, IČ 26689707
s nejvýhodnější nabídkovou cenou
865.000,- Kč + DPH. RM pověřuje starostu města podpisem smluv
s oběma vítěznými firmami.
n RM schvaluje výjimku z obecně
závazné vyhlášky Města Králův
Dvůr č. 3/2007 pro potřeby konání
akce „Staré pecky s Oldou Burdou“ dne 2.9.2016 do 02.00 hodin
a akce „Dětská prázdninová párty
s Hurvínkem, Spejblem a Oldou
Burdou“ dne 13.08.2016 do 24.00
hodin
n RM pověřuje místostarostu
p. Antoniva ve spolupráci se zastupitelem p. Radkem Novákem
zajistit novou výzdobu vánočního
stromu před radnicí.
n RM ukládá tajemníkovi připravit podklady pro realizaci sběru
elektroodpadu ve městě Králův
Dvůr.
n RM projednala situaci ohledně
p. R., obyvatele DPS Králův Dvůr.
RM pověřuje místostarostu p. Antoniva zajištěním řešení vzniklé
situace.
n RM schvaluje uhrazení částky
3.000,- Kč + DPH z fondu RM
za pronájem nafukovací atrakce
– skákací lodi pronajaté od firmy
DDM hl. m. Prahy, Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6 na akci
„Dětská prázdninová párty“ dne
13. 8. 2016 na zámku v Králově
Dvoře.
n RM schvaluje vydání publikace a poskytnutí finanční podpory
v rámci výchovného projektu Evropské policejní asociace pro děti
„Na výletě v přírodě – zima,“ v nakladatelství IV – Nakladatelství
s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha
3 v hodnotě 13.490,- Kč + DPH
z fondu RM.
n RM pověřuje místostarostu
p. Antoniva zajištěním návrhu nového vzhledu webových stránek
města Králův Dvůr.
n RM schvaluje cenovou nabídku
spol. Marten Marten s.r.o. na úpravu vchodů na stanu v areálu zámku
v Králově Dvoře – 1 x čelní vchod
a 3 x boční vchod v celkové hodnotě 19.500,- Kč + DPH. RM pověřuje starostu města zajištěním
a podpisem objednávky.
n RM schvaluje pronájem prostor
zámku v Králově Dvoře v rámci
předvolební kampaně OS ODS
Beroun dne 19. 8. 2016. RM
schvaluje udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č.3/2007 pro
potřeby konání akce promítání letního kina dne 19. 8. 2016 do 24.00
hodin v areálu zámku v Králově
Dvoře.
n RM souhlasí s příspěvkem O2
Czech Republic a.s. na provoz
telefonního automatu na adrese
Plzeňská 327, Králův Dvůr – Počaply ve výši 1.000,- Kč za měsíc po dobu jednoho roku. RM
pověřuje tajemníka MěÚ zjistit
využití veřejného telefonního automatu.
n RM schvaluje opravu veřejného
prostranství před domem U Stadionu 366 a 367 z důvodu špatného
stavu lampy VO a poškozeného
povrchu prostranství před domem.
RM pověřuje tajemníka MěÚ zajistit rozpočet na rekonstrukci plochy před domy 366 a 367.
n RM schvaluje uvolnění částky
34.000,- Kč z fondu RM na akci
„Dračí lodě 2016, konanou
ve dnech 2. – 3. 9. 2016.“
n RM schvaluje zrušení komise
Denero ke dni 31. 7. 2016.
n RM schvaluje zahrnutí částek vyplývajících ze schválených
usnesení na jednání RM dne 1. 8.
2016 do rozpočtových opatření dle
přílohy č. 2.
n RM schvaluje navrhované
změny v projektu „Rekonstrukce
zámecké brány – II. etapa“ na základě požadavků NPÚ. RM pověřuje starostu města zajistit změny
v projektu.
n RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi
firmou Vzorové domy, s.r.o.
a městem Králův Dvůr pro potřeby stavebního povolení v rámci
akce „Suchý poldr.“ RM pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy
o právu provést stavbu.
n RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitostí mezi městem
Králův Dvůr a Krajským úřadem
Středočeského kraje. Předmětem
výpůjčky je pozemek st. 41, jehož součástí je i budova č. p. 28,
dále pozemky p. č. 16, p. č. 106/2,
106/4 a 106/9 všechny v k. ú. Počaply. RM pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
n RM schvaluje předloženou
trojstrannou dohodu mezi městem Králův Dvůr, městem Beroun
a Ministerstvem dopravy. RM pověřuje starostu města podpisem
memoranda.
n RM schvaluje předloženou zadávací dokumentaci zpracovanou
AK BRODEC & PARTNERS s. r.
o., Rubešova 162/8, Praha 2. RM
pověřuje starostu města zajistit
n www.kraluv-dvur.cz n
kroky vedoucí k vypsání výběrového řízení.
n RM schvaluje Dohodu o spolufinancování plné homogenizace
komunikace Karlova Huť mezi
městem Králův Dvůr a společností Vak Beroun, Mostníkovská
255/3, Beroun dle Usnesení ZM č.
2016/3/8 z jednání ZM konaného
dne 20. 6. 2016. RM pověřuje starostu města podpisem Dohody.
n RM schvaluje nabídku na BOZP
stavby „Přístavba pavilonu základní školy ZŠ Králův Dvůr“ pověřuje starostu města zajištěním a podpisem smlouvy a objednávky.
Rada města
ze dne 3. 8. 2016
n RM schvaluje výsledek z jednání hodnotící komise ze dne
03.08.2016 dle předloženého Protokolu z jednání hodnotící komise
dle ustanovení § 75 odst. 5 ZVZ
a Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek dle § 80 ZVZ pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce realizovanou v užším
řízení dle § 28 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na přístavbu pavilonu
základní školy ZŠ Králův Dvůr.
Protokol byl vypracován dle skutečného průběhu jednání komise
Advokátní kanceláří Janstová,
Smetana & Nevečeřal. RM na základě shora uvedeného a z důvodů
uvedených v Protokolu z jednání hodnotící komise a ve Zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek
schvaluje vítěze výběrového řízení: sdružení firem Společnost ZŠ
– Králův Dvůr – BAU/GEOSAN
GROUP (spol. GEOSAN GROUP
a.s., U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III, IČO:28169522 a spol.
BAU plus, a.s., Na Zlíchově 228/4,
152 00 Praha 5, IČO: 25607618)
a nabídkovou cenu 91 979 330,
60 Kč + DPH dle výsledků výběrového řízení. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi
městem Králův Dvůr a sdružení firem Společnost ZŠ – Králův Dvůr
– BAU/GEOSAN GROUP (spol.
GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,
IČO:28169522 a spol. BAU plus,
a.s., Na Zlíchově 228/4, 152 00
Praha 5, IČO: 25607618) na výstavbu nového pavilonu ZŠ Králův
Dvůr, Jungmannova a podpisem
všech souvisejících dokumentů
a schvaluje obeslání účastníků
s informací o výsledku výběrového řízení. RM pověřuje starostu
města zajistit všechny dokumenty potřebné k předání staveniště,
včetně předání staveniště a zahájení výstavby.
Ze Sokola Králův Dvůr
Chcete se naučit psát?
Tvůrčí psaní je zábava, relaxace, způsob sebepoznání i dobrodružná cesta. Nezáleží na tom, kolik je vám let, jaké máte zkušenosti
s psaním či k jakému cíli chcete
dojít. Možná se chcete naučit lépe
psát slohové práce do školy, nebo
se chcete pustit do psaní vlastního
blogu, možná přispíváte do školního časopisu a chcete si procvičit
různé novinářské žánry, nebo píšete povídky a chcete se stát spisovatelem či spisovatelkou. Nebo
potřebujete psát firemní prezentace
a reklamní texty. Nebo snad máte
v úmyslu napsat rodinnou kroniku
či vlastní paměti pro své potomky?
Ať už je vaším cílem cokoliv, nabízím vám možnost vše si vyzkoušet
a naučit se nové věci v celoročním
kurzu tvůrčího psaní, který otevřeme v říjnu v Sokole Králův Dvůr.
budeme cvičit především pro
zdraví. Pravidelnými tréninky se
postupně zbavíte stresu, protáhnete se, zlepšíte schopnost koncentrace a posílíte svou vnitřní
energii. Naučíme se několik sestav stylu jang a vyzkoušíme si
práci s energií (chi kung). Cvičení
je vhodné pro zájemce od 15 let
a můžete ho provozovat do vysokého věku. Kurz bude probíhat
v nových prostorách Sokola Králův Dvůr.
Taiči pro zdraví
a vnitřní pohodu
Přijďte si zacvičit taiči – staré
čínské bojové umění, které však
Své dotazy a přihlášky posílejte na adresu: [email protected]
seznam.cz
Mgr. Marcela Dohnalová
Literárně-dramatický
kroužek pro děti
V říjnu zahajuje v nových prostorách Sokola Králův Dvůr také
literárně dramatický kroužek pro
děti od 9 do 15 let. Naším cílem
budou dramatické hry a improvizace, ale také všestranná příprava
divadelního představení.
n strana 7 n
Nové kurzy v Sokole Králův Dvůr
Aby se dětem u nás líbilo
Letošní letní prázdniny byly
u nás v plném proudu zahradních
i malířských prací. Mateřskou školu
Králův Dvůr - Počaply letos v létě
potkala změna úprav terénu na školní zahradě, renovace pískovišť, nový
altán na hračky, nové chodníky. Interiér dostal nový kabát po zásahu
malířů, a aby se děti měly opravdu
na co dívat, paní učitelky namalovaly
zdi dětskými líbivými obrázky. Šlo
nám hlavně o to, jak snáze navodit
co nejpříjemnější prostředí pro naše
nejmenší. Tak ať se vám u nás líbí.
Viola Foltýnová
za kolektiv MŠ Králův Dvůr - Počaply
V sokolovně Králova Dvora,
která letos oslavila své devadesáté
narozeniny, rozšiřujeme nabídku aktivit pro veřejnost. Otevíráme nově
zrekonstruované prostory, v nichž
v říjnu 2016 zahájí nové kurzy.
Cvičení Zdravá záda je určeno
všem, kdo mají potíže se zády, ale
procvičovat budeme i celé tělo.
Vítáni jsou nejen zájemci ve věku
nad 50 let, chodit pravidelně cvičit
mohou samozřejmě i lidé mladší. Kurzy povede certifikovaná
instruktorka zdravotního cvičení
Mgr. Marcela Dohnalová.
Sokol Králův Dvůr dále vyzývá
všechny zájemce o amatérské di-
vadlo – loutkové i činoherní – aby
se co nejdříve přihlásili. Vzniklý
soubor se bude věnovat oběma
druhům divadelní činnosti, v případě zájmu mohou časem vzniknout dva soubory, které budou
provozovat jen jeden typ divadla.
Zveme všechny zájemce od 15
do 100 let!
V případě zájmu o některou
z těchto aktivit prosím pište na adresu: [email protected],
případně volejte: 603464452.
Uveďte své jméno a příjmení,
rok narození, telefonní číslo a aktivitu, o kterou máte zájem.
Těšíme se na vás!
Králův Dvůr je městem královským,
nyní bude i městem univerzitním
Sokol Králův Dvůr ve spolupráci s Celoživotním vzděláváním organizovaným Provozně ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze, která tento kurz tematicky
vytvořila, financuje ho ze svých zdrojů a garantuje jeho odbornou úroveň, otevírá od 1. října 2016 Virtuální Univerzitu
třetího věku ( VU3V), která představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce.
Studium je založeno na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu. Virtuální výuka Univerzity třetího věku zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, a to kdekoliv, kde je dostupný internet.
Sokol Králův Dvůr nově nabízí
dva zrekonstruované prostory
Malý sál se nachází ve vedlejším traktu (vedlejší budově) areálu
sokolovny, upravený pro využití
gymnastiky, jogy a dalších kulturních a společenských činností
o které bude zájem. Klubovna je
určena pro výuku jazyků, školení,
drobné pracovní činnosti pro děti
i dospělé.
Tímto žádáme veřejnost, aby
se přihlásili zájemci, kteří mají
zájem o nově otevřené prostory
pro vznik nových sportovních,
kulturních a společenských činností. Současně prosíme uvést
druh činnosti, předpokládaný po-
n strana 8 n
čet osob v oddíle /skupině, věk
osob, požadavek na prostor, materiálové vybavení, počet hodin
v týdnu a kontaktní osobu: jméno,
telefon, email.
Těšíme se na Vaše nabídky
a možná se vrátíme k činnostem,
které již zde byly - jako ochotnické divadlo, sborový zpěv, sokolský orchestr apod. Věříme,
že společně se nám podaří oživit
pěkné tradice Sokola. Nabídky zasílejte na email: [email protected]
seznam.cz
Tělocvičná jednota Sokol Králův Dvůr
Radek Sochr, starosta
Kdo se může stát účastníkem tohoto studia?
Výuka je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se
z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek Univerzity třetího věku
prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit, ať už kvůli vzdálenosti, zdravotním a časovým důvodům či finanční náročnosti na dopravu.
Studium je připraveno pro všechny seniory se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku i lidi věkové kategorie 50+, kteří jsou
nezaměstnaní, nebo čekají na statut důchodce.
Didakticky je výuka přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové
skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Přínosem Virtuální výuky pro seniory je mimo získávání nových poznatků, plnohodnotně stráveného času a vlastního pocitu sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků
stejné generace při skupinové výuce, kteří nejen že si mohou společně
v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskuzi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopováni.
Nedílným pozitivem je pak i nenásilné získání základní počítačové gramotnosti, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.
Vzdělávání probíhá:
n společná výuka se uskutečňuje v konzultačním středisku 1x za 14 dní
(u kurzu Astronomie 1x za týden). Výukové materiály ke kurzům jsou
posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet po osobním přihlášení
n první zkušební kurz je Astronomie
n každý kurz, letní i zimní semestr obsahuje 6 vyučovacích video přednášek
n po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů (kurz Astronomie není započítáván) je účastník pozván na slavnostní
promoci do auly ČZU
Informační schůzka pro zájemce o tento typ studia se koná dne 22. 9.
2016, v 8:30 hod. v klubovně Sokola Králův Dvůr s tutorem studia Martinem Hajným, DiS., tel.: 725708483, email: [email protected],
více na: https://e-senior.czu.cz/
Radek Sochr, starosta T.J. Sokol Králův Dvůr
n www.kraluv-dvur.cz n
BEROUN
autocamp Na Hrázi
www.letorosty.cz
hudební festival
Michal Prokop a Framus Five
ZER
L
A
F
Michal Hrůza Bára Basiková
BER
O
Í
JIŘ
rma
a
tor
d
á
z
n
e
up
t
Alkehol Vltava Decolt
mi s
s
e
c
V
k
a
s atr
áří
e
z
n
d
.
e
l
7
Laura a její tygři Dětské dopo sobota 1
NA
Králodvorské
čaje
Sokolovna
Králův Dvůr
18. 9. 2016
od 16:00
FE
VA
STI
VE
LZ
Co jste v ČetniCkýCh
humoreskáCh neviděli
BaBouci
nejstarší jihočeská dechovka
Beseda
s Tomášem Töpferem
BEROUN
Sál České pojišťovny
Moderuje
Jiří Oberfalzer
Vstup na tuto akci zdarma
Srdečně zve město Králův Dvůr a Sokol
KDcaje5A.indd 1
Vstup zdarma
20. září
od 19:00
26.7.16 8:31
Senátor Jiří Oberfalzer Vás
zve na odpoledne s dechovkou
VeJVOdOVa
kapela
Škoda lásky a další šlágry
Podzimní expedice REJDICE 2016 Přátelé, kamarádi připravili jsme pro vás v době podzimních prázdnin relaxační pobyt na horách 26. 10. – 29. 10. 2016 Odjezd: ve středu 26. 10. v 8:00 hod. z parkoviště u obchodu Billa v Berouně Návrat: v sobotu 29. 10. 2016 v cca 13:30 hod. do Berouna Program: v podání dechovky syna Jaromíra Vejvody Josefa
• rekreační pobyt na horském vzduchu • návštěva rozhledny Štěpánka a majáku Járy Cimrmana • soutěže a hry • řemeslné tvoření • houbaření a zábava v kolektivu kamarádů neděle 2. 10. od 16:00
kd plzeňka v berouně
Cena: 2710,-­‐ Kč (zahrnuje dopravu, ubytování a stravu, program, ped. dozor, pojištění) zdarma!
Beroun_dechovka2016.indd 1
n www.kraluv-dvur.cz n
Informace: Eva 725 482 037,[email protected] „přiJďte určitě“
Bez názvu-2 1
26.7.16 12:00
26.7.16 11:58
n strana 9 n
Jak se žije v králodvorském Klubu seniorů
Po dovolené a klubových
prázdninách jsme se sešli 16. srpna. Protože jsme měli jen chvilku
před vystoupením na Králodvorských slavnostech, pustili jsme se
do posledního doladění programu
kostýmovou zkouškou. Klapla
na výbornou, herci měli kostýmy
připravené, poslední rekvizity byly
v Klubu.
O prázdninách 8. 8. oslavila
životní jubileum naše členka paní
Marie Neumannová a bylo na nás
jí k 70. narozeninám popřát. Maruška je milá a vstřícná paní, všemi
oblíbená dobrá kamarádka. Ráda
zpívá a tančí při každé příležitosti,
nezkazí žádnou legraci. Zazpívali
jsme „hodně štěstí, zdraví“, předali drobný dárek a Maruška nás
pozvala na něco dobrého na zub.
Ještě jednou, hodně zdraví dlouhá léta, Maruško, ať je ti s námi
v Klubu dobře.
Další úterý byla poslední
zkouška na Králodvorské slavnosti 27. 8. Připraveni jsme byli
dobře, ba výborně, nejen na hraní,
ale i na posezení po vystoupení.
Členky navařily a napekly různé
dobroty, jen se srdce smálo. Herci
před vystoupením měli trochu trému, dali kafíčko a šlo se zvesela
na věc. Na programu byla pohádka o Červené Karkulce a písnička Švarná dáma. Jako vloni bylo
horko, pod kostýmy z nás jen lilo,
nicméně všichni aktéři se snažili co mohli a snad jsme se i líbili.
Potlesk na otevřené scéně si vysloužila reklama na fixační krém
na zubní protézy Correga v pohádce o Karkulce a jednotlivá vystoupení postav v písničce Švarná
dáma. Vadou na kráse byly vypnuté mikrofony (i když bylo vyjednáno, že budou fungovat) a tudíž
špatná slyšitelnost v hledišti. Dík
všem vystupujícím s jakou chutí
vystoupení připravovali a hráli.
Hlubokou poklonu zaslouží 3 nejstarší herci, dva pětaosmdesátníci
n strana 10 n
a jedna osmdesátnice – tolik elánu,
ochoty „jít s kůží na trh“ a výdrže
v takovém počasí nemají mladší. Všichni si přejeme, aby jim to
dlouho a dlouho vydrželo.
Po vystoupení jsme v Klubu
poseděli až do večera, nechtělo se
nám domů, náš skvělý harmonikář
Ruda neúnavně hrál a zpívali jsme
z plných sil. Krátce se zastavil pozdravit účinkující starosta pan Petr
Vychodil, milá byla návštěva pana
senátora Jiřího Oberfalzera. Přišel
s námi pobesedovat a rozdal všem
CD „Pohádky o obrech, či spíše
plné obrů“, jejichž je autorem. Tak
uvidíme. Že bychom je zdramatizovali a na příštích slavnostech
uvedli?
Klubové setkání po Králodvorských slavnostech bylo opět
sváteční – 11. 8. 2016 oslavila své
70. narozeniny paní Zdeňka Dobriničová. Je jednou z opor výboru
Klubu, připravuje výlety a zajišťuje návštěvy divadel a to opravdu
výborně. Hýří nápady, jak obohatit klubovou činnost, pro členy
zajišťuje i nadstandardní služby.
Je dobrá a spolehlivá kamarádka,
veselá, vstřícná. Zazpívali jsme jí
„hodně štěstí, zdraví“, podarovali
a už jsme slavili s dobrým chlebíčkem a báječnými tyčinkami
její výroby. Zdeničko, ať ti slouží
zdraví a jsi s námi i v osobním životě šťastná a spokojená.
Do Klubu přišel nový zájemce
o členství, pan Jiří Mareš ze Zahořan. Vítáme ho a budeme rádi,
když se mu u nás bude líbit.
Srpen skončil a je tu program
na září. Začali jsme Posezením u altánku v DPS s opékáním vuřtíků,
pokračovat budeme další oslavou
70. narozenin (a to nejsou letos zdaleka poslední) a pojedeme na výlet
do Mělníku. Jak se program líbil,
o tom vám povyprávím příště.
Helena Štolcbartová,
vedoucí Klubu seniorů
Foto Mgr. Vlastimil Duchoň
n www.kraluv-dvur.cz n
Dovolená králodvorského Klubu seniorů na Šumavě
Dne 24. července v 8.30 hodin
nastal očekávaný okamžik - odjezd Klubu seniorů na dovolenou.
Cílem byl hotel Bohemia ve Zdíkově v krásné Šumavské přírodě. Odvezl nás tradičně pan Jaroslav
Spal a průvodkyní byla jeho paní
Věra. Pobyli s námi celou dovolenou a pilně nás vozili na výlety.
Ubytování v hotelu bylo příjemné, o vynikajícím jídle ani nemluvě. Ještě jsme z přinesených talířů
nedojedli a už byl nabízen nášup.
Však nám také při odjezdu bylo
těsné oblečení.
Program dovolené byl bohatý.
Den zahajovala fundovaná cvičitelka Olinka Vicková rozcvičkou.
Naše žlutá rozcvičková trička zářila před hotelem do dálky. Smíchu
bylo plno, když jsme se na rozcvičku dostavili různě nachýlení,
ale Olinka nás srovnala a snídaně
chutnala o to víc. Dopoledne jsme
chodili procházkou po okolí, parta
lidí hrála petanque a někdo prostě
relaxoval na terase hotelu.
Odpoledne bylo věnováno výletům autobusem. Navštívili jsme
Chalupskou slať, Borová Lada,
Kašperské Hory, Vimperk, Lenoru,
Dobrou vodu a také jsme podnikli
celodenní výlet do Krumlova. Zážitky z výletů byly bohaté, za zmínku
stojí kostel svatého Vintíře v Dobré
Vodě, kde je umístěn oltář, křížová
cesta, mensa, ambom, jesle a socha
sv. Vintíře ze skla autorky Vladimíry
Tesařové. Zámek v Českém Krumlově, jeho zahrady a otáčivé hlediště
je možné vidět opakovaně. Šumavská příroda stojí za shlédnutí sama
o sobě. Ve Vimperku a Kašperských
Horách jsme podle svých zálib navštěvovali muzea, galerie, ale i cukrárnu, no prostě dovolená.
Večer jsme nelenošili u televize, to tedy ne. Poslechli jsme si
povídání s promítáním o Šumavě,
člen Horské služby byl skvělým
vypravěčem. V podvečerním sluncem zalitém místním kostele sv.
Ludmily nám průvodkyně krásně
zazpívala. Přišel mezi nás místní
harmonikář, který nepřetržitě dvě
hodiny hrál známé písničky a chrlil vtipy jeden za druhým. Zpívali
jsme jako o život a nechtěli ho
vůbec pustit domů. Také náš člen
Honzík Bouda zahrál na harmoniku, s ním jsme si od plic zazpívali a na kytaru skvěle zahrála
Soňa Peřinková.
Také jsme měli sváteční chvilku – paní Marta Šlancová oslavila
27. 7. své 75. narozeniny. Nechce se
tomu číslu věřit, Martička je tak pozitivní osoba, že v její přítomnosti
dostanete hned dobrou náladu. Je
velmi čilá, ráda se směje, pomůže
každému, kdo pomoc potřebuje.
Také je herečka, účinkuje v každém klubovém programu. Máme tě,
Marto, moc rádi. Předali jsme dárky, zazpívali „hodně štěstí, zdraví“
a Marta nás pohostila vynikajícím
dortíkem, upečeným v místní restauraci. A oslavovali a oslavovali,
při harmonice J. Boudy si Marta
zatančila s chutí sólo.
Všechno má svůj konec, pěkná
dovolená utekla jako voda, počasí
nám přálo. Je čas zamyslet se kam
příště. Do Českého ráje, do Beskyd, nebo snad na jižní Moravu?
Uvidíme, všude v naší republice je
krásně a když se sejde dobrá parta, jako my v Klubu, nebude to mít
chybu.
Helena Štolcbartová,
vedoucí Klubu seniorů
Foto Mgr. Vlastimil Duchoň
n www.kraluv-dvur.cz n
n strana 11 n
Tenisté zahajují nábor
Posezení u altánku
v Domě s pečovatelskou službou
Dne 26. září 2016 proběhne v areálu tenisových dvorců
za sportovní halou náborový den tenisového oddílu T. J. Sokol Králův Dvůr.
V pondělí 26. 9. od 13 do 15 hodin bude na tenisových kurtech
za sportovní halou města Králův Dvůr probíhat program pro děti, kde
budou moci předvést svůj um nejen tenisový, ale i pohybový. Pro každého z takto odvážných dětí bude připravena i malá odměna. Králodvorský mládežnický tenis je
zaměřený na výkonnostní
tenis, ale je připravena
i v některé dny kroužková forma výuky tohoto
bílého sportu. Kromě
krásných nových kurtů
v lokalitě hned u 1. ZŠ
Králův Dvůr je také zajištěna spolupráce s tenisovou akademií, která
poskytuje jak trenéry, tak
metodické vedení fyzické, či mentální přípravy n Čtvrtfinalisté Stř. kraje v kategorii Minitenis.
Sokol KD zleva: M. Šilhavý (trenér), P. Pavlásek,
dětí. S tenisem se začíná
R. Karšňáková, L. Votava a J. Karšňák (předseda)
již od 4 let, ale určitě chce
oddíl obsadit kromě nejnižších kategorií (minitenis a babytenis) i mladší
žáky. To je věkové rozpětí až do 10 let.
Po loňském náboru se povedlo sestavit tým, který okupoval přední
příčky jak v soutěžích jednotlivců, tak také družstev. Rádi proto uvítáme
nové talenty, bude o ně postaráno, abychom vychovávali v dalších letech
přinejmenším další krajské šampiony.
Jan Karšňák
Kontakt:
Jan Karšňák
předseda tenisového oddílu
TJ Sokol Králův Dvůr
Podařené vystoupení posádky města
Králův Dvůr na závodu dračích lodích
TJ Sokol Králův Dvůr
oddíl tenisu
+420 733 735 192
[email protected]
ChCeš se stát tenistou?
TJ Sokol Králův Dvůr
pořádá nábor do tenisového oddílu
nabízíme ti:
● trénink v přátelském kolektivu
pod vedením kvalifikovaných trenérů
● kondiční cvičení (jóga, atletika)
● pravidelná tenisová soustředění
Tradičních závodů dračích lodí
na řece Berounce se již několik let
zúčastňuje posádka města Králův
Dvůr. Tentokrát se první zářijovou
sobotu postavila v berounském
kempu Na Hrázi jak na start soutěže
všech přihlášených posádek, tak k závodu měst. V něm dojela na skvělém
druhém místě za domácím Berounem, ale před polským Brzegem
n strana 12 n
a německým Goslarem. V hlavním
závodě pak byla konkurence doslova
nabitá, ale ani v něm se Králodvorští
neztratili a z 38 přihlášených posádek
dojeli na výtečném devátém místě.
S pádlem v lodi nemohl chybět ani
starosta města Petr Vychodil, který
si po vyhlášení výsledků vyzkoušel,
stejně jako zbytek posádky, teplotu
vody v Berounce.
● zajištění odborného vedení tréninků
Seznamovací TréninK zDarma
n www.kraluv-dvur.cz n
Žijeme tu
s vámi
Když potřebujete
probudit
Ranní Region
po–pá | 5.00–9.00
Když potřebujete
poradit
Dopolední Region
po–pá | 9.00–12.00
Když se chcete vydat
na výlet
Česko – země neznámá
po–pá | 13.00–14.00
Marek Čihák
Iveta Chlumská
Jana Chládková
Když se chcete zasmát
Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00
Když chcete někomu
udělat radost
Písničky od srdce
po–pá | 17.00–18.00
Když nechcete být
večer sami
Dobrý večer
po–pá | 19.00–22.00
Patrik Rozehnal
Stáňa Dufková
Pavel Kučera
Králův Dvůr
100.7 FM
REG-STR_inz_Zijeme tu_210x148_Kraluv Dvur_K1.indd 1
Pohár starosty města v hlavní mužské kategorii ohrožen
Králův Dvůr opět přivítá běžce
V pátek 28. října se opět
sjedou do Králova Dvora
běžci všech věkových kategorií, aby svým sportovním
výkonem připomenuli vznik
samostatné Československé
republiky v roce 1918. Závod
je opět připraven pro všechny věkové kategorie, od těch
od tří let až po veterány.
Vše zůstává jako v letech
předcházejících - prezentace před
radnicí, startovní čísla na radnici, vše začne v 8:30 hod. v den
startu, dospělí platí startovné
30,- Kč, dorosty a děti zdarma.
Šatny zajistí místní hasiči, kteří
k tomuto závodu neodmyslitelně
patří. Celý závad se bude odehrávat na dvou okruzích, na dětském
a hlavním, který měří 2050 metrů
a starší mládež, dorosty a dospělí
ho poběží i s náběhem 200 metrů,
na ty, kteří odstartují ve 12,30 hod
/muži, ženy, veteráni/ čeká 5 okruhů v délce 10.450 metrů a traťový
rekord, který drží z roku 2011 čs.
reprezentant Milan Kocourek (AK
Kroměříž) časem 30:56 min. Ženský rekord drží již z roku 2004
Jana Klimešová (USK Praha)
časem 36:23 min. a právě zde se
snaží pořadatelé zajistit špičkovou
běžkyni, která by rekord mohla ohrozit, což se téměř podařilo
v roce 2009, kdy k nám zavítala
přední evropská běžkyně Anička Pichrtová z Ostravy, která má
hlavní doménu závody do vrchů.
V XVIII. ročníku Králodvorského čtverce se poběží i o tři pu-
n www.kraluv-dvur.cz n
tovní poháry a právě ten pro celkového vítěze věnovaný starostou
města bude v ohrožení, protože
v případě vítězství Martina Kučery z Brna, bude trvale odvezen
z Králova Dvora. Poháry se odvážejí po třech vítězstvích za sebou,
nebo pětkrát různě. Stalo se již
tradicí, že závody dětí jsou zařazeny do celoroční krajské soutěže
a náš závod k ní neodmyslitelně
patří, toto se děje za spolupráce
s atletickým oddílem Loko Be-
roun. Start prvního závodu bude
v 10:00 hod., sledujte proto náš
časopis a plakáty, kde budou další
podrobnosti ohledně této sportovní
akce. Závod pořádá město Králův
Dvůr, SDH Králův Dvůr, atletický
oddíl Loko Beroun a Sokol Králův
Dvůr.
Antonín Svítil
12.8.2016 13:24:07
Zimní stadion Beroun
mění provozovatele
Od 1. 10. 2016 se stane provozovatelem Zimního stadionu
Beroun společnost Aquapark
Beroun, a.s. Tato společnost,
která je 100% vlastněna městem Beroun, provozuje v současné době Městský plavecký
areál. V současné době probíhají i další práce, které povedou k ještě vyššímu zkvalitnění
poskytovaných služeb - úpravy
zázemí, výměny nebo instalaci
technologických prvků potřebných k provozu areálu, rekonstrukce posilovny, upraven
bude informační systém v areálu, proběhnou revize zařízení
a vymění se poslední zásobník
na teplou vodu v zázemí areálu.
n strana 13 n
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V 1. POLOLETÍ 2016
***********************************************************************************
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V 1. POLOLETÍ 2016
Vzpomínky
Máme zájem o účast na akci „Vítání občánků“ v obřadní síni MěÚ Králův Dvůr
***********************************************************************************
Máme zájem o účast na akci „Vítání občánků“ v obřadní síni MěÚ Králův Dvůr
Jméno a příjmení dítěte
Datum
Jméno narození
a příjmenídítěte
dítěte
Jméno
a příjmenídítěte
rodičů
Datum narození
Trvalý
dítěterodičů
Jménopobyt
a příjmení
Telefon
Trvalý pobyt dítěte
E-mail
Telefon
E-mail
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, souhlasíme se zpracováním osobních údajů svých a svého dítěte
V
souladu se zákonem
č.101/2000
o ochraně
údajů saorganizací
o změně
zpracovatelem
těchto údajů
Městem Sb.,
Králův
Dvůr, a osobních
to v souvislosti
některých
zákonů,
souhlasíme se zpracováním osobních údajů svých a svého dítěte
obřadu Vítání
občánků.
zpracovatelem těchto údajů Městem Králův Dvůr, a to v souvislosti s organizací
obřadu
Vítánís občánků.
Souhlasíme
tím, aby údaje o našem dítěti (jméno a příjmení) a hromadná fotografie
z obřadu „Vítání občánků“ byly použity pro potřebu Králodvorského zpravodaje MěÚ
Souhlasíme
Králův Dvůr. s tím, aby údaje o našem dítěti (jméno a příjmení) a hromadná fotografie
z obřadu „Vítání občánků“ byly použity pro potřebu Králodvorského zpravodaje MěÚ
Králův Dvůr.
……………………………………
…………………………………………
Datum
Podpisy rodičů
……………………………………
…………………………………………
Datum
Podpisy rodičů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 1. září 2016 by se dožil 90
let pan Emil Žihla z Králova
Dvora, zaměstnanec Králodvorských železáren.
S úctou a láskou vzpomínáme
– manželka Věra, syn Emil
s rodinou, dcery: Věruš, Iveta,
Martina s rodinami. Vnučky:
Veronika, Romanka, Lucka,
Terezka s rodinami.
Nezapomeneme...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyplněný dotazník zašlete nebo osobně odevzdejte
nejpozději do 30. 9. 2016 na adrese:
Vyplněný dotazník zašlete nebo osobně odevzdejte
nejpozději do 30. 9. 2016 na adrese:
Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
Rodiče dětí přihlášených ke slavnostnímu obřadu
obdrží pozvánku se stanoveným termínem a dobou konání.
Rodiče dětí přihlášených ke slavnostnímu obřadu
obdrží pozvánku se stanoveným termínem a dobou konání.
Kontaktní osoby :
Kontaktní osoby :
Hana Kolářová, tel.: 311 652 035
e-mail: [email protected]
Hana Kolářová, tel.: 311 652 035
e-mail:
[email protected]
Eva Holečková,
tel. 311 652 028
e-mail: [email protected] Eva Holečková, tel. 311 652 028
e-mail: [email protected] Dne 4. září 2016 by se dožil 85
let pan Jiří Bučil.
Vzpomínají manželka, syn
a dcera – rodina Pokorná.
Začínáme trénovat JUDO!
Spolek Judo víc než sport bude
opět začínat s judem na školách
v Králově Dvoře a v Počaplech
od konce září, kdy se děti po prázdninách opět nastartují do školního
tempa a s ním spojenými povinnostmi. Přesný termín zahájení
a kontakty na trenéry naleznete
ve škole a na našich webových
stránkách www.judovicnezsport.cz.
Judo je zlatý olympijský sport,
který provozují předškolní děti, ale
i borci, kterým je více jak sedmdesát let. Ne nadarmo UNESCO
vybralo jako nejvhodnější sport
pro děti od 6 do 12 let právě judo.
Při výuce juda se děti naučí nejen
pohybu a koordinaci, ale i vzájemné úctě.
n strana 14 n
První hodiny budou volné,
všichni si mohou přijít tento sport
vyzkoušet a následně se rozhodnout, zda je bude bavit. Judo víc než
sport bude také během roku tradičně pořádat víkendová soustředění.
Pořádáme i sportovní dny v době
ředitelského volna školy tak, aby
rodiče nemuseli řešit hlídání dětí.
Termíny výuky jsou stejné. Počaply: Út a Čt od 15:00
do 16:00 - trenérka Zdenička,
Králův Dvůr: Po a Pá od 15:00
do 16:00 - trenér Michal. Ukázkové hodiny proběhnou dne 29.
9. od 15:00 do 16:00 v ZŠ Počaply a 30. 9. od 15:00 do 16:00
v ZŠ Králův Dvůr.
Karel Dvořák
Dne 19. 9. 2016 vzpomeneme 6. výročí úmrtí pana
Vojtěcha Radvanského.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 29. září uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Jiří Kasal.
Dne 9. září uplyne Stále s 2láskou
vzpomíná
celá rok od
rodina.
Vzpomeňte
Stále s s námi.
láskou vzpomíná c
Kdo v srdci žije, neumírá.
Vzpomeňte s námi. n www.kraluv-dvur.cz n
Kdo v srdci žije, neumírá. MASÁŽE A KOSMETIKA VE SPORTOVNÍ HALE
Králodvorský hasič třetí
na Bratislavských schodech
V pátek 12. srpna se v Bratislavě uskutečnil 17. ročník Memoriálu Vladimíra Růžičky - SCHODY
2016. Soutěže dvoučlenných týmů
se zúčastnil i člen SDH Králův
Dvůr Dušan Plodr s kolegou z Vlašimi Radkem Kladivou. Závod se
konal v prostorách výškové budovy Stavební fakulty Slovenské
technické univerzity na Radlinského ulici v samém srdci Bratislavy.
Organizátorem akce byl Hasičský a záchranný útvar hlavního města Slovenské republiky Bratislavy
pod záštitou krajského ředitelství
HZS v Bratislavě ve spolupráci se
sportovním klubem Slovenské republiky. Memoriál Vladimíra Růžičky se organizuje od roku 1998 jako
památka na hasiče, který o rok dříve
zahynul při výkonu svého povolání.
Dvoučlenné
týmy
hasičů
v kompletním zásahovém oděvu
s použitím autonomních dýchacích
přístrojů změřili síly v nejrychlejším výstupu do nejvyššího 24.
nadzemního podlaží. Podle reglementu startuje dvojice najednou
široká nabídka kvalitních masáží
výběr z několika programů kosmetického ošetření pleti
program "Pěkný den" - kombinace masáže a kosmetiky
a v cíli se počítá čas druhého člena
družstva, přičemž rozdíl mezi oběma běžícími hasiči nesmí být větší
než délka jednoho schodišťového
ramena, jinak hrozí diskvalifikace.
Letošního ročníku se zůčastnilo
45 soutěžních dvojic ze Slovenska,
České republiky, Rakouska a Bulharska. Vítězství získala dvojice
podnikových hasičů z elektrárny
v Jaslovských Bohunicích Matůš
Janovič a Jaroslav Chalány, která
schodiště výškové budovy zdolala za 2:47,11 minuty. Druhou
příčku obsadili zkušení reprezentanti v disciplínách TFA z České Republiky Martin Plšek(HZS
Olomouckého kraje) a mistr světa Lukáš Novák (Hasičský útvar
ochrany Pražského hradu) v čase
2:48,71 minuty. Třetí místo se
ztrátou pouhých 12 setin sekundy
(2:48,83) patří zástupci sboru dobrovolných hasičů v Králově Dvoře
a příslušníkovi HZS Středočeského kraje Dušanu Plodrovi a Radkovi Kladivovi ze stanice Vlašim.
Luboš Radvanský
možnost platby platebními kartami
akceptace poukázek Sodexo, Edenred a UP
termíny je možné rezervovat on-line na webu
prodej dárkových poukazů a množstevních balíčků
e-shop s výběrem e-poukazů a drobných dárků
kontakt: sportovní hala Králův Dvůr, Nad Stadionem 250
(vchod z boku od sídliště Nad Stadionem)
www.masaze-ph.cz tel. 606 878 433 [email protected]
provozní doba dle objednávek po-pá 9-21 hod, so,ne 9-13 hod
Livemusic Agency
PRESENT
LADIES NIGHT
Cábelíci se drží v popředí
České fotbalové ligy
Fotbalistům Králova Dvora se vstup do dalšího ročníku v České fotbalové lize poměrně vydařil a po 5. kole jsou na 3. místě tabulky pouhý
bod za vedoucím duem Jirny s Převýšovem. Mužstvo pod novým trenérem
Sabouem zatím šlape a prohrálo pouze na hřišti rezervy Táborska. Cábelíci zatím střelecky táhne především zkušený útočník Martin Šlapák, který
rozvlnil soupeřovu síť už šestkrát. Atraktivní duel čeká Králův Dvůr v sobotu 24. září od 16:30, kdy zajíždí k okresnímu derby na hřiště nováčka
soutěže FK Hořovicko.
SK Benešov - FK Králův Dvůr 2:4 (2:1) Branky KD: 55. Šlapák,
76. Kraus (pen.), 42. Petr, 74. Šlapák. FK Králův Dvůr - TJ Štěchovice 2:1 (1:0) Branky KD: 13. Kraus (pen.), 78. Kabele. FC MAS
Táborsko B - FK Králův Dvůr 3:2 (1:1) Branky KD: 29. Šlapák,
90. Šlapák. FK Králův Dvůr - SK Převýšov 2:1 (0:1) po pen: 7:6
Branka KD: 56. Šlapák. FK Dobrovice - FK Králův Dvůr 1:2 (1:2)
Branky KD: 4. Hájek, 26. Šlapák.
n www.kraluv-dvur.cz n
24.9./20.00
SOKOLOVNA
KRÁLŮV DVŮR
VSTUP POUZE PRO DÁMY!!! AFTER PÁRTY OD 24.00 I PRO MUŽE
Předprodej: SOKOLOVNA KRÁLŮV DVŮR
n strana 15 n
Historie králodvorského zámku sahá do 13. století. Předpokládá se, že královský lovčí dvorec nebo malý hrad v místě
dnešního králodvorského zámku při obci Počaply, která (viz tajenku), založil někdy kolem roku 1236 král Václav I. Zde
také, patrně na následky úrazu při lovu, v roce 1253 zemřel.

ETIOPSKÉ
SÍDLO
3. DÍL
TAJENKY
ZBĚŽNĚ
KRESLIT
ŘECKÝ
AUTOR
BAJEK
PLACHETNÍ
LOĎ
UJKO
MRZOUT
ŘEČNÍK
Foto: Jožan Kardoš
POMŮCKA:
IMO
RUKAVIČ.
USEŇ
SPZ
NITRY
RIVAL
KÓD LET.
VANNES
POSVÁTNÝ
BÝK
BOXERSKÝ
ÚDER
POMŮCKA: GERMÁNSKÝ
2. DÍL
LÍ
BŮH
TAJENKY
SPZ
PRAHY
BĚLOVESKÁ
KYSELKA
FÁZE
HODU
LETIŠTĚ
INIC. HER .
KAISERA
MUŽSKÉ
JMÉNO
SIBIŘSKÉ
MĚSTO
KRAPLIČKA
POMŮCKA:
OMSK
EKONOM .
ODDĚLENÍ
BIFLOUN
ÁRIE
(SLOV.)
OTÁZKA
NA MÍSTO
ŠPITNUTÍ
VÝROBCE
ŠPÁN
NEJAPNÝ
ČLOVĚK
ČÁST
STÉBLA
BUDOVA
INIC. PROZ.
VACHKA
DVA
(SLOV.)
POMŮCKA:
UOR
NIGERIJSKÁ
ŘEKA
ŘÍJET
KŮLNA
SEVER
(NĚM.)
MONGOL .
DÉL . JEDN.
OBLEK
NAZPÍVAT
KANADSKÁ
ŘEKA
ŠEPTNUTÍ
ZÁVOJ
JEPTIŠEK
PŘEDLOŽKA
CHEM . ZN.
SODÍKU
KÓD LET.
NZAGI
TYČE
ŽEBŘIŇÁKŮ
PRES
NAPOLO
ŽENSKÉ
JMÉNO
INIC. HER .
REIFA
PŘIVLAST.
ZÁJMENO
1. DÍL
TAJENKY
NEMOCNIČNÍ
ODDĚLENÍ
PAPOUŠEK
SKÁLA
(KN.)
Králodvorský zpravodaj
n vydává Městský úřad v Králově Dvoře, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, telefon: 311 652 020, e-mail: [email protected] n obsah garantuje Rada města Králův Dvůr n vychází
zdarma v nákladu 3 200 výtisků n registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14390 n distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností
na území města Králův Dvůr n uzávěrka zářijového čísla byla 8. 9. 2016 n příspěvky do říjnového čísla zasílejte nejpozději do 5. 10. 2016 n
n strana 16 n
n www.kraluv-dvur.cz n

Podobné dokumenty

roZsvěcení vÁnoČního stromu »eva a vašek« mikulÁšský

roZsvěcení vÁnoČního stromu »eva a vašek« mikulÁšský kových organizací, a to ZŠ a MŠ Kbely. Až v měsíci listopadu byla hl. m. Prahou schválena dotace na tzv. integraci žáků. Jedná se o příspěvek na asistenta pedagoga ve školce, který pomáhá dítěti v ...

Více

Akce è.2

Akce è.2 všechny ulice, ve kterých jsou umístěny důležité státní či finanční instituce, nebo provozovny a kanceláře nadnárodních firem. Stejná situace je i v metru, dokonce i v jeho vozech, na všech úřadech...

Více

Zpravodaj 07-08 2016

Zpravodaj 07-08 2016 a Smlouvy o právu provést stavbu. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 500,- Kč/bm. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. n RM neschvaluje předložený návrh Smlou...

Více

Zpravodaj 05-2016 - Město Králův Dvůr

Zpravodaj 05-2016 - Město Králův Dvůr – Králův Dvůr – napojení č. p. 35 a 168 na vodovod a kanalizaci. n RM pověřuje tajemníka MěÚ jednáním se spol. RWE GasNet, s.r.o. ve věci uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ke  stav...

Více