instrukcja montażu i obsługi okapu kch 1161 x

Transkript

instrukcja montażu i obsługi okapu kch 1161 x
PL
INSTRUKCJA MONTAŻU
I OBSŁUGI OKAPU KCH 1161 X
www.kernau.com
1
PL
SZANOWNI KLIENCI,
Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji
okapu kuchennego typu KCH 1260 X. Okap ten został
zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu
Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część
nowocześnie wyposażonej kuchni.
Zastosowane
w
nim
nowoczesne
rozwiązania
konstrukcyjne i użycie najnowszej technologii produkcji,
zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę.
Przed przystąpieniem do montażu okapu prosimy
o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji.
Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i obsługi
okapu.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu
naszej marki.
SPIS TREŚCI
Informacje ogólne………………………………………..
Ostrzeżenia………………………………........................
Obsługa…………………………………………………..
Instalacja okapu…………………………………….........
Podłączenie elektryczne……………..…………………..
Montaż okapu……………………………........................
Działanie okapu…………………………………….........
Panel sterowania…………………………........................
Konserwacja……………………………………………..
Filtr przeciwtłuszczowy…………………………….........
Usuwanie zużytych urządzeń………………………........
6
7
9
11
11
12
12
13
13
14
15
2
PL
3
PL
4
PL
5
PL
INFORMACJE OGÓLNE
Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy
postępować według wskazówek podanych w niniejszej
instrukcji.
Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za
uszkodzenia wynikłe na skutek instalacji niezgodnej
z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji. Okap
został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego.
Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu
przedstawionego na rysunkach niniejszej instrukcji, ale
zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu
pozostają niezmienione.
 Należy zachować instrukcję obsługi aby móc
z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku
sprzedaży urządzenia lub przeprowadzki, należy
upewnić się, że dołączono do niego instrukcję obsługi.
 Uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi,
która dostarcza dokładne informacje dotyczące
instalacji, użytkowania i pielęgnacji urządzenia.
 Nie
dokonywać
zmian
elektrycznych
czy
mechanicznych w urządzeniu lub na przewodach
odprowadzających.
Uwaga: Elementy oznaczone symbolem “(*)” wchodzą
wyłącznie w skład wybranych modeli, w pozostałych
przypadkach powinny być zakupione osobno.
6
PL
OSTRZEŻENIA
 Uwaga! Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej
przed ukończeniem montażu.
 Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia
lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania,
wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny
wyłącznik zasilania.
 Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne
wykonywać w rękawicach ochronnych.
 Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
 Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo
zamontowanych filtrów!
 Okap nie powinien być NIGDY używany jako
płaszczyzna oparcia chyba, że taka możliwość została
wyraźnie wskazana. Pomieszczenie, w którym okap jest
używany łącznie z innymi urządzeniami spalającymi gaz
lub inne paliwo powinno posiadać odpowiednią
wentylację.
 Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do
kanału wykorzystywanego do odprowadzania spalin
wytwarzanych przez urządzenia gazowe lub na inne
paliwo. Surowo zabrania się przygotowywania pod
okapem potraw z użyciem otwartego ognia.
 Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów i stwarza
ryzyko pożaru, a zatem nie wolno tego robić pod żadnym
pozorem. Podczas smażenia należy zachować ostrożność,
aby nie dopuścić do przegrzania oleju i jego zapłonu.
Dostępne części mogą ulec znacznemu nagrzaniu, jeżeli
7
PL






będą używane razem z urządzeniami przeznaczonymi do
gotowania.
W zakresie koniecznych do zastosowania środków
technicznych
i
bezpieczeństwa
dotyczących
odprowadzania spalin należy ściśle przestrzegać
przepisów wydanych przez kompetentne władze lokalne.
Okap powinien być często (min. raz w miesiącu)
czyszczony zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz
(z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji
podanych w niniejszej instrukcji).
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
dokonywana przez dzieci pozostawione bez nadzoru
dorosłych.
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu
oraz wymiany i czyszczenia filtrów powoduje powstanie
zagrożenia pożarem.
Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać
lub pozostawiać okapu bez prawidłowo zamontowanych
żarówek. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez
urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń
podanych w niniejszej instrukcji.
Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci
powyżej
8. roku życia oraz osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub
o braku doświadczenia i wiedzy w użytkowaniu
urządzenia, pod warunkiem, że znajdują się one pod
opieką lub zostały poinstruowane na temat korzystania
z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo i rozumieją one ryzyko korzystania
z urządzenia.
8
PL
OBSŁUGA
Urządzenie można używać jako wyciąg (odprowadzanie
oparów na zewnątrz) bądź jako pochłaniacz (opary są
filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia).
Modele okapów, które nie posiadają wentylatora
wyciągowego, funkcjonują wyłącznie jako wyciąg i muszą
być połączone z urządzeniem wyciągowym (nie zawartym
w wyposażeniu).
Wskazówki dotyczące podłączenia są dostarczane razem
z zewnętrznym urządzeniem wyciągowym.
Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci powyżej
8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku
doświadczenia i wiedzy w użytkowaniu urządzenia, pod
warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub zostały
poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumieją
one ryzyko korzystania z urządzenia.
Okap pracujący jako wyciąg
Opary są usuwane na zewnątrz rurą odprowadzającą
zamocowaną do kołnierza łączeniowego.
Średnica rury odprowadzającej musi być równa średnicy
kołnierza łączeniowego.
Uwaga! Rura odprowadzająca nie jest dostarczona
w komplecie z urządzeniem i należy ją zakupić.
9
PL
W części poziomej, rura musi mieć lekką inklinację do
góry (około 10°), tak aby ułatwić przepływ powietrza na
zewnątrz. Jeśli okap jest zaopatrzony w filtry węglowe, to
muszą one zostać zdjęte.
Podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego rurą
odprowadzającą o średnicy odpowiadającej rozmiarowi
wylotu z okapu (kołnierz łączeniowy).
Użycie przewodów o mniejszym przekroju powoduje
zmniejszenie zdolności zasysania
oraz
drastyczne
zwiększenie hałaśliwości okapu.
Producent, zatem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
ten stan.
 Używać jak najkrótszego przewodu.
 Używać przewodu o jak najmniejszej liczbie zagięć
(maksymalny kąt zagięcia: 90°).
 Unikać radykalnych zmian przekroju przewodu.
 Używać przewodu o jak najgładszej powierzchni
wewnętrznej.
 Materiał przewodu musi być zgodny z obowiązującymi
normami.
Okap pracujący jako pochłaniacz
Aby używać okapu w tej wersji należy zainstalować filtr
węglowy. Można go kupić u sprzedawcy.
Zasysane powietrze jest oczyszczane z tłuszczu i zapachów
zanim zostanie zwrócone do pomieszczenia przez kratki
w górnej osłonie komina.
10
PL
INSTALACJA OKAPU
Minimalna odległość między powierzchnią, na której
znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym a najniższą
częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż
50cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niż
65cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu
mieszanego.
Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana
jest większa odległość, należy dostosować się do takich
wskazań.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu
na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej części okapu.
Jeśli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją
podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującymi
normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu,
również po zakończonej instalacji.
Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie
podłączenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje się w łatwo
dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji,
należy
zastosować
znormalizowany
wyłącznik
dwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci
elektrycznej w warunkach nadprądowych kategorii III,
zgodnie z zasadami instalacji. Uwaga! Przed ponownym
podłączeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem
poprawności jego działania należy się zawsze upewnić, czy
przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany.
Okap jest wyposażony w specjalny przewód zasilający.
11
PL
W razie uszkodzenia tego przewodu, należy go zamówić
w biurze obsługi serwisowej.
MONTAŻ OKAPU
Konieczne jest zasięgnięcie porady wykwalifikowanego
technika, aby upewnić się co do odpowiedniości
materiałów w zależności od typu ściany lub sufitu. Ściana
lub sufit muszą być odpowiednio mocne, aby utrzymać
ciężar okapu.
DZIAŁANIE OKAPU
W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym
jest szczególnie zanieczyszczone, należy używać okapu
ustawionego na najwyższą prędkość. Zaleca się
uruchomienie okapu 5 minut przed przystąpieniem do
gotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go
włączonym jeszcze przez ok. 15 minut po zakończeniu
gotowania.
12
PL
PANEL STEROWANIA
1. 0 – wyłączenie okapu (OFF okapu)
2. Zwiększenie prędkości
Prędkość 1: 1
Prędkość 2: 2
Prędkość 3: 3
3. L - ON/OFF świateł.
KONSERWACJA
Uwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności
czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od
zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając
główny wyłącznik zasilania.
Czyszczenie okapu
Okap należy często czyścić, tak wewnątrz jak i na zewnątrz
(przynajmniej z tą samą częstotliwością, z którą wykonuje
się czyszczenie filtrów tłuszczowych) przy użyciu szmatki
nawilżonej łagodnymi środkami. Nie należy używać
środków ściernych.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
dokonywana przez dzieci pozostawione bez nadzoru
dorosłych.
NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!
13
PL
Uwaga:
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących
czyszczenia urządzenia i wymiany filtrów powoduje
powstanie zagrożenia pożarem. Zaleca się zatem
przestrzeganie podanych wskazówek.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
ewentualne uszkodzenia silnika lub pożary wynikające
z
nieprzestrzegania
zasad
konserwacji
oraz
wzmiankowanych wyżej instrukcji.
WYMIANA OŚWIETLENIA
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji
związanych z konserwacją urządzenia, należy odłączyć
okap od zasilania energią elektryczną.
Uwaga! Nie dotykać żarówek dopóki są gorące.
W przypadku, gdy oświetlenie nie działa należy najpierw
sprawdzić, czy lampki zostały prawidłowo zamontowane.
Jeżeli po przeprowadzeniu takiej kontroli oświetlenie nadal
nie działa, należy zwrócić się do serwisu
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
Zatrzymuje cząstki tłuszczu pochodzące z gotowania.
Musi być czyszczony co najmniej raz w miesiącu (lub gdy
wskaźnik zanieczyszczenia filtrów–jeżeli wasz model
okapu posiada wskaźnik–informuje o konieczności jego
wymiany),
za
pomocą
nieagresywnego
środka
czyszczącego.
14
PL
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać
produktu do odpadów komunalnych. Należy go oddać do
punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na
produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do
powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki
powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym
formom wykorzystania zużytych urządzeń, wnoszą
Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.
Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych
urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.
Dane techniczne w niniejszej instrukcji oraz na
dołączonych etykietach, zostały uzyskane poprzez
wykonanie pomiarów i obliczeń zgodnie z wymogami
rozporządzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014.
15
CZ
NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ DIGESTOŘE
KCH 1161 X
www.kernau.com
16
CZ
17
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,
Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňské digestoře
typu KCH 1161 X. Tato digestoř byla navržena a vyrobena
s cílem splnit Vaše očekávání a jistě se stane integrální součástí
moderně vybavené kuchyně. Použitá moderní konstrukční řešení
a nejnovější technologie zajistí digestoři vysokou funkcionalitu
a estetiku.
Před zahájením montáže digestoře důkladně seznamte
s obsahem tohoto návodu. Díky tomu se vyhnete chybné
instalace a obsluze digestoře.
Přejeme Vám, abyste byli s volbou digestoře naší značky
maximálně spokojení.
OBSAH
PROVOZNÍ PODMÍNKY............................................................
URČENÍ A PRACOVNÍ REŽIM.................................................
INSTALACE DIGESTOŘE.........................................................
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.........................................................
MONTÁŽ DIGESTOŘE..............................................................
FUNGOVÁNÍ DIGESTOŘE.......................................................
OVLÁDACÍ PANEL...................................................................
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA..................................................................
FILTR PROTI MASTNOTÁM....................................................
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ....................................
21
25
26
26
27
27
28
28
29
29
CZ
18
CZ
19
CZ
20
CZ
PROVOZNÍ PODMÍNKY
1. Při provádění instalace spotřebiče postupujte v souladu
s podmínkami a pokyny umístěnými v tomto návodu
k použití.
2. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození
vzniklá v důsledku instalace v rozporu s pokyny
uvedenými v tomto návodu.
3. Vzhled digestoře se může lišit od digestoře znázorněné na
obrázcích v tomto návodu, ale pokyny ohledně obsluhy,
údržby a montáže zůstávají neměnné.
4. Spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Záruční podmínky se mění v případě využití spotřebiče
pro komerční použití.
5. Uschovejte tento návod k obsluze, abyste ho mohli
kdykoliv využít. V případě prodeje spotřebiče nebo
přestěhování je třeba zajistit, aby k němu byl přiložen
návod k obsluze.
6. Pozorně se seznamte s obsahem návodu k použití, který
Vám dodá přesné informace ohledně instalace, používání
a péče o spotřebič.
7. Neprovádějte elektrické nebo mechanické úpravy
spotřebiče nebo odváděcích vodičů.
8. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za vodič.
9. Napájecí kabel se nemůže dotýkat horkého povrchu.
10. Nespouštějte spotřebič, pokud je napájecí kabel
poškozen.
11. Veškeré změny prováděné na konstrukci digestoře
osobami bez příslušných oprávnění povedou k vyloučení
odpovědnosti výrobce za výrobek.
21
CZ
12. Digestoř by neměla být používána jako opěrná plocha
s výjimkou situací, kdy taková možnost byla zřetelně
doporučena.
13. Kuchyňská digestoř slouží k odstraňování kuchyňských
výparů mimo místnost, musíte ji připojit k příslušnému
ventilačnímu kanálu (nepřipojujte ji ke komínovým,
kouřovým nebo výfukovým kanálům, které jsou
v provozu).
14. Pokud jsou v místnosti kromě digestoře provozovány
také jiné spotřebiče s neelektrickým napájením
(např. pece na tekutá paliva, průtokové ohřívače, karmy),
musíte se postarat o vhodnou ventilaci (přívod vzduchu).
15. Před každou operací čištění, výměny filtru nebo před
zahájením opravářských prací musíte vytáhnout ze
zásuvky zástrčku spotřebiče.
16. Je zakázáno připojovat spotřebič k elektrické síti před
ukončím montáže.
17. Veškeré montážní a údržbové úkony musíte provádět
v ochranných rukavicích.
18. Před připojením digestoře k síťovému napájení
a zkontrolováním jejího správného fungování musíte
vždy zkontrolovat, zda byl napájecí kabel správně
nainstalován a zda během montáže nebyl digestoří
přiškrcen.
19. Nikdy
nepoužívejte
digestoř
bez
správně
namontovaných filtrů.
20. V rozsahu nutných technických a bezpečnostních
prostředků týkajících se odvodu zplodin je třeba přísně
dodržovat předpisy vydané kompetentními místními
orgány.
22
CZ
21. Digestoř je třeba často čistit jak uvnitř, tak zvenčí
(minimálně jednou měsíčně, s dodržením pokynů pro
údržbu uvedených v tomto návodu), protože nasycený
tuk je hořlavý.
22. Pod kuchyňskou digestoří nesmíte nechat působit
otevřený plamen. Během sundávání nádob z hořáků
přepněte hořák na minimální plamen.
23. Použití
otevřeného
ohně
ohrožuje
filtry
a vytváří riziko požáru, proto by k tomu nikdy nemělo
dojít. Během smažení zachovejte opatrnost, aby nedošlo
k přehřátí oleje a jeho samovznícení. Dostupné díly se
mohou významně nahřát, pokud budou používány
společně se zařízením určeným pro vaření.
24. Poškozený napájecí kabel je třeba nahradit speciálním
vodičem dostupným u výrobce nebo ve specializovaném
opravářském podniku.
25. Vzduch z digestoře nelze odvádět do komínové šachty
pro odvod zplodin ze zařízení spalujících plyn nebo jiná
paliva (neplatí pro digestoře s uzavřeným okruhem).
26. Pokud čištění není prováděno v souladu s návodem,
vzniká riziko požáru.
27. Abyste se vyhnuli úrazu proudem, nepoužívejte nebo
nenechávejte digestoř bez správně namontovaných
žárovek.
28. Zařízení mohou používat děti od 8 let, osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními
schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi,
jestliže jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny
ohledně bezpečného používání zařízení a jsou si vědomi
souvisejících rizik. Nedovolte dětem, aby si se zařízením
23
CZ
hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět
děti bez dozoru.
29. Bezpečný provoz je možný, pokud při současném
provozu digestoře a spalovacích zařízení závislých na
vzduchu v místnosti vládne v místě postavení těchto
zařízení podtlak maximálně 0,004 milibar (tento bod
neplatí, pokud je kuchyňská digestoř používána jako
pohlcovač pachů).
30. Spotřebič montujte ve vzdálenosti minimálně 450 mm
od elektrické varné desky a 650 mm od plynového
sporáku.
31. Jídla připravená na tucích by měla být neustále
kontrolována, protože přehřátý tuk se může snadno
zapálit.
32. V případě připojení k síti 220 V je vyžadováno
připojení k funkční elektrické zásuvce.
33. Zařízení mohou používat děti od 8 let, osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními
schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi,
jestliže jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny
ohledně bezpečného používání zařízení a jsou si vědomi
souvisejících rizik. Nedovolte dětem, aby si se zařízením
hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět
děti bez dozoru.
POZOR: Spotřebič je zabalen do folie, která může být
zdrojem nebezpečí. Abyste se vyhnuli nebezpečí nehody,
uschovejte folii mimo dosah dětí. Nedovolte také dětem,
aby si hrály poblíž nebo s digestoří.
24
CZ
URČENÍ A PRACOVNÍ REŽIM
Spotřebič lze používat jako odtah (odvádění výparů ven)
nebo jako pohlcovač (výpary jsou filtrovány a odváděny
zpět do místnosti). Modely digestoří, které nejsou vybaveny
odtahovým filtrem, fungují výhradně jako odtah a musí být
spojeny s odtahovým zařízením (není součástí výbavy).
Pokyny pro připojení jsou dodávány společně s externím
odtahovým zařízením.
Digestoř pracující jako odtah
Výpary jsou odstraňovány pryč odvodní trubkou
připevněnou ke spojovací přírubě.
Průměr odvodní trubky se musí rovnat průměru spojovací
příruby.
Pozor! Odvodní trubka není součástí dodávky
spotřebiče a je třeba ji zakoupit zvlášť.
Ve vodorovné části musí trubka směřovat lehce nahoru
(cca 10°) tak, aby byl usnadněn průtok vzduchu ven. Pokud
je digestoř vybavena uhlíkovými filtry, musí být sejmuty.
Připojte digestoř k ventilačnímu vedení odvodní trubkou
o průměru odpovídajícím rozměru výstupu z digestoře
(spojovací příruba).
Použití vedení s menším průměrem vede ke snížení
schopnosti odsávání a drasticky zvyšuje hlučnost digestoře.
Výrobce nenese za tento stav žádnou odpovědnost.
25
CZ
POZOR
 Používejte co nejkratší vedení.
 Používejte vedení s co nejmenším množstvím ohybů
(maximální úhel ohybu: 90°).
 Vyhýbejte se radikálním změnám profilu vedení.
 Používejte vedení s co nejhladším vnitřním povrchem.
 Materiál
vedení
musí
být
v
souladu
s platnými normami.
Digestoř fungující jako pohlcovač
Pro použití digestoře v této verzi musíte nainstalovat
uhlíkový filtr. Ten můžete zakoupit u prodejce.
Nasávaný
vzduch
je
očišťován
z
mastnoty
a pachů, než bude vrácen zpět do místnosti skrze mříže
v horním krytu komína.
INSTALACE DIGESTOŘE
Minimální vzdálenost mezi povrchem, na kterém se
nacházejí nádoby na ohřívači a nejnižší částí kuchyňské
digestoře musí být nejméně 50 cm v případě elektrických
sporáků a nejméně 65 cm v případě plynových nebo
elektricko-plynových sporáků. Pokud je v návodu ohřívače
uvedena větší vzdálenost instalace kuchyňské digestoře,
jednejte podle těchto pokynů.
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku
umístěném ve vnitřní části digestoře. Pokud je digestoř
vybavena zástrčkou, připojte ji k zásuvce, která je v souladu
s platnými normami a umístěna v místě snadno dostupném
také po ukončení instalace.
26
CZ
Pokud digestoř není vybavena zástrčkou (přímé připojení
k síti) nebo pokud se zástrčka nenachází na snadno
dostupném místě také po ukončení instalace, musíte použít
standardizovaný bipolární přepínač, který umožní zcela
odpojit spotřebič od elektrické sítě v případě přepětí III.
kategorie, v souladu s instalačními pravidly.
Pozor!
Před opětovným připojením okruhu digestoře k napájení
a zkontrolováním správnosti jejího fungování se vždy
ujistěte, zda byl správně namontován napájecí vodič.
Digestoř je vybavena speciálním napájecím vodičem.
V případě poškození tohoto vodiče si ho objednejte
v kanceláři servisní obsluhy.
MONTÁŽ DIGESTOŘE
Bezpodmínečně se poraďte s kvalifikovaným technikem,
abyste se ujistili ohledně vhodnosti materiálu v závislosti na
typu stěny nebo stropu. Stěna nebo strop musí být
dostatečně pevné, aby udržely tíhu digestoře.
FUNGOVÁNÍ DIGESTOŘE
V případě, kdy je vzduch v místnosti mimořádně znečištěn,
používejte digestoř nastavenou na nejvyšší rychlost.
Doporučujeme spustit digestoř 5 minut před zahájením
vaření jakýchkoliv jídel a nechat ji zapnutou ještě
cca 15 minut po ukončení vaření.
27
CZ
OVLÁDACÍ PANEL
1. 0 – vypnutí digestoře (OFF digestoře)
2. Zvýšení rychlosti
Rychlost 1: 1
Rychlost 2: 2
Rychlost 3: 3
3. L - ON/OFF světel.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před zahájením jakýchkoliv úkonů spojených s údržbou
spotřebiče musíte odpojit digestoř od elektrické sítě.
Spotřebič myjte speciálními prostředky pro povrchy
vyrobené z nerezové oceli. Digestoř čistěte jemnými
prostředky, nepoužívejte abrazivní prostředky. Pravidelná
údržba zlepší fungování digestoře.
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!
POZOR
Nedodržování předpisů týkajících se čištění spotřebiče
a výměny filtrů způsobuje vznik rizika požáru.
Doporučujeme tedy jednat v souladu s uvedenými pokyny.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné
poškození motoru nebo požáry vyplývající z nedodržování
pravidel pro údržbu uvedených výše v tomto návodu.
28
CZ
VÝMĚNA OSVĚTLENÍ
Před zahájením jakýchkoliv úkonů spojených s údržbou
spotřebiče musíte odpojit digestoř z elektrického napájení.
POZOR! Nedotýkejte se žárovek, dokud jsou žhavé.
V případě, že osvětlení nefunguje, nejdříve zkontrolujte,
zda byly lampičky správně namontovány. Pokud po takové
kontrole osvětlení i nadále nefunguje, obraťte se na servis.
FILTR PROTI MASTNOTĚ
Filtr proti mastnotě zadržuje částice tuku pocházející
z vaření. Musí být čištěn nejméně jednou měsíčně (nebo
pokud ukazatel znečištění filtrů - pokud je Váš model
vybaven takovým ukazatelem - ohlásí nutnost jeho výměny)
pomocí neagresivního čistícího prostředku.
Technické údaje v tomto návodu a na přiložených
etiketách byly získány prostřednictvím provedení
měření a výpočtů v souladu s požadavky vyhlášky
EU č. 65/2014 a 66/2014.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento
výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho
do sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům
29
CZ
pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte
u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního.
30

Podobné dokumenty

instrukcja obsługi okapu kuchennego kch 3561 b / kch

instrukcja obsługi okapu kuchennego kch 3561 b / kch a zkontrolováním správnosti jeho fungování se ujistěte, zda byl správně namontován napájecí vodič. Digestoř je vybavena speciálním napájecím vodičem. V případě poškození tohoto vodiče si ho objedne...

Více

instrukcja montażu i obsługi okapu kth 10.162 b / kth 10.162 x

instrukcja montażu i obsługi okapu kth 10.162 b / kth 10.162 x Digestoř je třeba často čistit jak uvnitř, tak zvenčí (minimálně jednou měsíčně, s dodržením pokynů pro údržbu uvedených v tomto návodu), protože nasycený tuk je hořlavý. Pod kuchyňskou digestoří n...

Více

instrukcja

instrukcja czyszczenie filtrów tłuszczowych) przy użyciu szmatki nawilżonej łagodnymi środkami. Nie należy używać środków ściernych. NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU! Uwaga Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszc...

Více

EFP 6411 X

EFP 6411 X vysoká teplota může způsobit požár. • Pod digestoří nikdy neflambujte žádnou potravinu. • Odpojte vždy jednotku od napájení proudem dříve než podniknete jakýkoliv zákrok na digestoři, včetně výměny...

Více