zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MAGISTRAT
MESTA
LIBEREC
proltř€ d í
odbor životního
odděleíi vodopnívni úad
nám'Dr' E' Beneše
l,46059 |ibgEc l
lel, 4352.143ól,fď 435244390lrDDs:7c6by6u
Čj'.ZPlaJ/43]o/l
1746ď1oK.
CJMML I2ILOI/Il]
vyňzuje Mgr. KaleřinaKrokerová
vš.sÍoíovíí.í.á| oBŘÍ sUD JÁvoRxÍx s.io.
llz
Ič|25ll91o9
,UI'
oZN'IMf,Ň
o zAII,iJENi ŘizENi
všcspoíovni
're oBfu sUDJAvoR]liKs.io',Ič25r19to9.
cz NAcf,:'161900,
}a.eYni 274' Jeřmm iccj 463 12 Libere
v zÍoupe.i Interma r.s'' lc: 63l.1505'. zclcnó údo|i1019/3,J60 06 Libers 6
(dálejň !žadate|')
dne23'620l0 poda|anásledUjiciádoýi]
1) o poYo|eni7něny l.lvby vodníhodi|a přcdjejiD dokonlenin. vodni nÁdržé
dlé0 l5 odst l ákona
č' 254/200l sb , o lodÁch o o změně nékteďch Zóronú (vún i áxon), ýc héni pozdéJ
šíchpiedpisů(dále jon
.ýodniákÓn'') a l15 a |l3 ákona ě' 13]/200ósb,, oúZmnim p|á!o!áDi
a$avebnlmiádÚ Gtavebni
E
$
á*on), ve zŇtrí pozdějšichpiedpisů(dá|ejen .ktlvebíí ákon'), redizÓvané v Íámciďce:
''RekrcióDó spoáoYni areá| obři sud Javomik ' vodní nádÉ
atrubněÍI Jetn.'ickébo potok''
nsněžovÁDi'přcóerp&aci staDico'k'ú'J.vomíku DlouhóhoMo5l, kú' J.řn.bj..''
Údajg o fiislu předmě[email protected]:
NÁz!) ktrb*láh'ich ú&mi
Idgntifi MioI katastá|nich území
Změna íavby sPoóiví v provedmi aií/gni pm pievod přívaloý.h Vod (dú bezleónoíni pie|iry), íaveb.i
s.r' objm. výškah|adinyi tec]jnickýnávÍhpmÝedení
hlází zúslivásEjný, šiřkakaždého
bcznc.noíijho
pleliw bude 7 Í, v jednom z pielivů bude inlegrován plolomi p}tliv jako bglonovékolylo o šiře ve dně l '00
m a sk|onembiehů l :l ' hloubk! plovohiho pte|iÝu bude 0.25 m,
výpushí aiíani
budc pĎvedcno z potubí PE Js ]00 mm' pied lstupen do Úpuíniho polnbi budeosuena
Ýe Vodit}íchuuvimcíkbu|ez PP l| |5 mm,kterábMe Óvládánadun|ovoutyčiz koronyhúa' kdo budejejí
obiok nádžo obbkje Ýe víupni nichlévybNen sla!ílken na nátoku dÓ futdIžebt, aby by|o noŽno přitok
do nÁdrže zce|a Uuvřiq .biok budg prcveden ze že|ezobetonorich lrub hilloých
Js 400 mm
spÉfabrikovaými |omoYými šachboi sc Že|.bbolÓnoýýn dnem. do rviTich
šrhet na ohoku bude
aúíéna d.šťovákana|iŽaceod Óbjékluso 00 ] l so 002.
2) áddst o povo|cnizměny sllvby 'odňiho dn! před jejim dokonč€ n íD zarrub .i č&ti vodÚt€ č édIe
ý rán.i akce:
$ 15odí l lodlil'o zikom a s l]5. $ l 13 shlebníhoákona' rca|jzované
''Rékrelěíě!pÓíoY!í anál obři sud Javornfl{.ýodninidrž' at.Ubfini J.řn'nickóho polob'
aÍěžovÁní' přečérpÁvlcíshnicp' k'ú.J.vorlik
u DlduhéboMo*. l.ú. J.řD'Dic.''
Údaje o mkfu pl.dnéfuráodnuli:
Ná.y krlasbá|níchúřmi
ldentifikátoIkalBbálnich územi
so 50.' cÁsl.čnéntrubDčni J.řm'nického polokl - bylo poÝo|e'ov djmenzi
lez'něú lélo dimene na DN '100(láledem ke s\uleěnoíem uýgdeným ýé
askulečnoíechzjištěnýnvtonjnu
náýanoídinrenze
Uledený.'lnomby|.zhijgnávodopúÝni
iičli'
pÍÓlovodoprávní
Jed'á se o souvnejiciřizgní,
úiadusíescnÍh
ěj': cJ MML 11716ď10
7e dnc29' 6' 2010
fuáodI Ó spojeniťše uvede'ýchspráÝnichiířni' váleden k léloskuteěnoýivás v soul u s ulbovenín
sb'' správní
řád,ve.ěni poŽéjšich
piedpisú
('lÁlejcn,.sp Ýníiáď') o lomto
s 76odý'] zilÓná č'j00/2004
ádoý byia do|ožena
VšcmipoviÚými dok]adypo'llousllnovgnis 6 vyhlíš|q'
č'4]2/2oo]sb., o dok|ádech
ádoíio máodnuli neboD'jádř.niao ná|ežitosech
povo|eni.
souh]asú
a q'jádláí vodopÍívniho
úi'du'
MaghtílDěsaLiberec'o'lb.rŽiVotníhoprostiedi.jakovodoprávniúiadpřjs|ušnýpodlesl01odý.2phn'o
a $ | 0 6o d í 1 ý o d n í h o z á t o D a l s p s i á l n í $ ý o b n í ú i a d p Í i s l u š n ý p o ' l l c $ 1 5 o d s ' 4 v o d n í h o z á ] o ' a a 1 5
odý.l slavebnihoákona' oznffiUje vsou]adus trŠfuoÝgnim
$.{7 odst'l spniui]D řádÚ a 0l15 odst']
vo'ln'ho áko'a ahájeíi ýodoprfu'ihořizcní,ýe kte.én pod|e $ l|2 odst'2 s|ivsbniboákom Upouíí
od ohiedání
na 'nhléa úsbinojedn]ini
roďe n'on
vod.piÁvíiho úiaduby| ponk]adyíťoňáŽdénýhi k Ókamžiku4náje'í řizeni zjjštěnýaÝ l'ěci
Pokud údstnit řjzcňí nev,y!Žjjesvéhopráv5 n'vÍhovd důka4' a ěinitjiDé návrhy' phýoupí vodoplivni úiad
t v'djní máodnuli!e věci !a ák]rdě yýšeuvcdenýchpodkl.důshromáŽěnýchk oklmŽikuahíjgni Íiřni
jiŽ bcz dá|šihÓpiáwího
úkonu'
Ro^odnuti bude rydáno po l5.ti dnechode dne doruě.trí
lólo piscmnoíi'Do rydíníBzhodíuli můžele
Úóaíiici řircni nohou na}ližet
(Ma8istát něýa Libelec' odbď žjÝottriho
do podk|.dů
mzhodnutí
pfusrředi,
úicdnidny pondi:lí
a íigda &,00 I7j0olútc.j. čtýíek3,00 l6.00l pálck3'00- l4.00hod)
Pouěenío p.áýecha povinnostechúčstnftaříhi zsiIáné vpiílo-, Klomuto útonuserá.nÚje zjména
pouěcnI'lle s ]ó odsl' l'] spríniho iádu'
Úědni.i jsou oprávněnjnavrfiovaldútazya činitjinénálrhy po celoudobuřiEni áždo rydánl rozhÓdnutí,
Učshici nají piívo !]'jádřit v řIzáí své[email protected]' Uěasbíois mohoupřgd vydáníí máodnuli rljádřit
k podkladům
rÓŽhÓdnutipopiípadě
navrhlouljehÓ dÓp|něni'
N*hátlii e Ý říÉnizsbpoval, nBí sevÁšmÓcněnec PfukÁzl pisemnoup|noumeí' nebolř udělitplnou
moodo priokolu. v případěplánické o$by ěinídlc ustmovenís ]0 sprfuninořádu úkonylen' kdoje k lonu
opiÁněn v iíani př€d soudgm($ 2] zikona ó 99/l%3 sb'' oběanský$udíí řád v p|ahénaéno. Každýkdo
činlúkÓny.musiPmkáat sé opiívněni'
Mg.. oldňch sllDbon
ledouci odd'vodoprÁvnlúřad
ToIo oznámoli musi být ryv욀no po dobu30 dnú.
,,",.. 0"",
..1_...{,.1!.11.... sejmulÓdne''''' ''
Ru ílo' podpis oÍgánu,kleď potEuje },yaěšonla *,jmuti oaáneni'
''
''
ctlEcNí ÚŘÁD
aŇ r2 obuhý
]\,losl
193
ý| L'bďď
/.//4A
,/
K ýyý!š!lÍn! úř.doldckn] (+ pÍ|oha)
obe J€ i mani.e 1 x m ftdnldsku
ob{D|ouhýMtrl 1xmúřcdnld€ s k!
MML - odbď kmele. bjendk, o
ÚřshÍci
YDdopúYíbo řIzď
r.rnrmaa.s.,
rDDs:rejw
fub.llji.t
znmlěml:
(+přj|oha)
2,Mims|avKu|havi'Dlouhonos{ká
,4ó]ll
LibÍ*]o
l'Lubď'('ksa'DloubýMstčp, ló4'4ó] 12 Libďe.25
ó L*y c6ké Epubua, s p'. Ic 42l 9ó45l ' xnj sk. ř[email protected]]jsi Libercc,IDDS]o3jcfsn
7' KoHa Lib€řc a,!,,IDDS:í93*v2
!' KÉj:kásprávasiltricL]bÍe.kéhoknje, písp.vkÓÝáorganiáš' IDDS:bdíkk'w
9' ob.c Jefuaoice.IDDS]ébam7h
l0' obe Dblný M6| IDDS:3Ébrya
ll zemédělská
vodohospodáhkí
sp vg,nh' ft E' Ben€ š .21..160
0l Lib€ E .
12 cEz Djsťibue'a's',IDDS:qihdl9n
l], seÝďď6ké volovody. kmá]ia
jnspck&'lČ6l]3753'1.
lJ cR . s1áhienereeti.kÁ
lDDs:hq2mv'l
č'p1116]5'
Libď{ r.sbléMéío.4óoolLibeE. l
l3' PomkoÚ fondČ.!kéÍepubliry,rDDs: nóai'
l9' jjřinr Linkov4 PÓd|.ď č'p 622'16342 HodkoyicenadMohe]rÓu
,p' j90' 4ó] 12 Hodkovj.eň'd Mo|relkou
22 vác]av smť( Gfuábvá č'p,l90
2r zd$ék Dčdič'
Úfzd u seŽmř če ó.53] 04 s.zenh!
5|72l Týíůlónadorlici
0' Bllí. .16]4] Čslr Dub
23 B.njaminvoná.ká'Kdtiinsk;čp'
150.Ljb.Bxvnxateřiiky.4óo 14 Lib€ r c. 14
29' Libďecki knj, IDDS:cskbýrv
]r0' Mimlav slnel! světlápodJ.&ěd.n č'p 5, l ó] 4] LjbÍec
] ], ob{ni úhdJeřnjmic,IDDS:.hmn7h
]2. ob{ni úiadD|ou}ýMos! lDDs: saby}a
, B.i.re. p' |,Ljbď{I'sbéMěío,460l9
]5' MMl- sbv.bni úřadv Lib€rci, nám
ró' {njský'ú}alLibg{kého kr4e, lČ
r?' PÓ|id. c& KnjskéŘdi'díYi po|i.i. L]bÍ..kéhokrajeseídkn ý Lib
r3' Bsjč!|ýách]mý sborLjbÍskéhokaje'IDDS:hv.aivj
r9 KÍ}ká |ryeienickáími.e Lib€reckébokňjc' IDDS:nfeai1i
m Dóži úřad,IDDS]5mjatd
43' Povodil-abť's.p''lDDs: dby13ý
l x pmspÁ(Á -2093,D 2|03)
LibcE. I