Švedsku Itálie USA

Komentáře

Transkript

Švedsku Itálie USA
S P A Z I O
č.16 • PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2009
Švedsku
Norrköping Arena
Itálie
Mateřská školka
Torri di Arcugnano
U.S.A.
U.S. Naval
Academy
If undeliverable please return to CPO di CUNEO
Norrköping
Arena
Magazín Spazio Mondo položil několik otázek Bo Sundbergovi –
řediteli projektu a předsedovi basketbalového klubu Dolphins.
Kde se zrodila původní myšlenka tohoto projektu?
Městu Norrköping citelně chyběly vhodné sportovní haly a
stadiony. Od roku 1994 jsem se snažil přesvědčit městskou radu
o financování projektu nového stadionu umožňujícího pořádání
tréninků a soutěží v halových míčových sportech. Rozhodnutí
vybudovat atletický stadion konečně padlo před dvěma lety.
Náš klub představil nabídku na stavbu včetně atletické dráhy a
basketbalového hřiště za stejnou cenu jako předchozí nabídka,
jež zahrnovala pouze dráhu. Projekt víceúčelové haly byl
definitivně přijat, a tak jsme mohli začít pracovat na výkresech a
přednostním plánování basketbalové části.
Do jaké míry konečná stavba naplnila původní projekt?
“Náš stadion je díky
víceúčelové konstrukci
nakonec nejenom prostorem
pro sportovní aktivity,
ale i mimořádným kulturním
zázemím pro město”
Řekl bych, že konečný výsledek naše očekávání předčí. Chtěli
jsme vytvořit budovu umožňující zahrnout současně uzavřené
i otevřené oblasti: část služeb a relaxace s restauracemi, bary a
toaletami by měly být uzavřenější, avšak tribuna musí být
otevřená, aby diváci vnímali, co se děje na basketbalovém hřišti.
Konečný výsledek atletického stadionu byl pro všechny
překvapením. Aréna v Norrköpingu je největším švédským
stadionem, pokud jde o počet míst k sezení: jedná se o skutečně
velmi rozlehlou halu. A atletická dráha je prostě znamenitá.
Jaké nejdůležitější inovace byly u stadionu použity?
Nejvýznamnější inovační aspekt arény v Norrköpingu spočívá
v jejím originálním konceptu: byli jsme prvním klubem, jenž ve
Švédsku navrhl a vybudoval basketbalový stadion. Volbou
Norrköping
osvětlení LED jsme nepochybně uskutečnili významné investice
do osvětlení a monitorů.
Jakou důležitost má tento projekt pro město Norrköping?
Město Norrköping skutečně velmi potřebovalo nový stadion pro
halové sporty. Náš stadion je díky víceúčelové konstrukci nakonec
Povrchy
Běžné plochy
Tělocvična
Ramflex
Mondoelastic
Demontovatelná klopená dráha
Sportflex Super X Performance
Vybavení
Tělocvična
Dráha
Dráha & Vybavení hřiště
Mobilní basketbalová
konstrukce Mondo Athens
Upevnění basketbalového
Mondoseat 5
koše ze stropní konstrukce
Teleskopická tribuna
Ukazatel času pro útok – 24s
Branka na házenou
Photo: M & F Foto, Sweden
Arena
nejenom prostorem pro sportovní aktivity, ale i mimořádným
kulturním zázemím pro město, o čemž svědčí již uskutečněné
koncerty a výstavy s možností účasti až 3 000 osob. O stadionu
psala a pojednávala média v celém Švédsku: všichni se shodují
na tom, že máme v této velikostní kategorii nejlepší stadion ve
Švédsku. Nejvýznamnější švédské noviny Aftonbladet této stavbě
věnovaly celou stránku. Dalším klíčovým aspektem projektu je
jistě i spolupráce mezi představiteli města a klubem, která se
podílí na zvýšení důležitosti této stavby pro občany Norrköpingu.
Jakou roli sehrála v projektu společnost Mondo?
Firma Mondo s námi spolupracovala od samého začátku:
společně jsme analyzovali projektovou dokumentaci a hodnotili
použití nejvhodnějších materiálů. Společnost Mondo byla naším
partnerem ve všech záležitostech týkajících se podlahovin a
sportovního vybavení: tato součinnost byla velmi důležitým
aspektem úspěšnosti stadionu.
Magazín Spazio Mondo hovoří s architektkou Luisou Fontanovou,
zakladatelkou studia FONTANAtelier
Jak jste získala počáteční představu o tomto projektu?
Využitím nového dispozičního členění, stavebních řešení a obnovitelných zdrojů energie jsme chtěli postavit inovační a opravdu ideální
školu pro děti. Na budovu jsme pohlíželi jako na živoucí organizmus
Vztah školy k životnímu prostředí vychází z využití dostupných zdrojů,
mezi něž patří solární energie, přirozené světlo a přirozená ventilace,
geotermická zařízení a nízká energetická náročnost s omezenou
hladinou emisí.
Torri di
Arcugnano
“Na budovu jsme pohlíželi jako na živoucí organizmus
umožňující interakci s okolním prostředím i s dětmi.”
prostředí s minimálními energetickými nároky – díky využití
udržitelného a inovačního zařízení.
Energetické požadavky jsme se rozhodli řešit geotermickým
umožňující interakci s okolním prostředím i s dětmi.
Mateřská
školka
vzdělávací cíl, ale je rovněž zaměřen na vytvoření špičkového
Vztah k uživatelům pak vychází z optimalizace komfortu interiéru a
pozornosti věnované ergonomii, psychologii a vyučovacím metodám
systémem tepelného čerpadla. Toto zařízení čerpá podzemní
vodu, jež je pak čerpána zpět do povrchové vody. Instalací
systémů tepelných čerpadel využívajících teplo v podzemní
vodě a využitím nízkoteplotních sálavých podlahových panelů
jsme docílili zhruba 80% úspor primární energie s omezením
emisí CO2 asi o 5,5 tuny ročně!
Co ovlivnilo výběr materiálů?
ve třídách.
Při plánování budovy pro první stupeň školní docházky je třeba myslet
na podporu rozvoje dětské vnímavosti prostřednictvím architektury, jež
se tak stává komunikačním prostředkem a vlastně i vyučovací
pomůckou všech uživatelů stavby. Svou otevřeností k experimentům
tento přístup překonává konvenční modely. Výsledkem je lehká
dynamická architektura harmonizující prostředí exteriéru a interiéru.
Hlavním faktorem byla užitná hodnota v poměru k ceně.
S omezeným rozpočtem jsme vždy hledali co nejlepší užitnou
hodnotu a snažili se používat přírodní produkty. Ve veřejném
sektoru je rovněž nutné dbát na odolnost. Musí být zaručeno,
že kvalita materiálů se nebude časem zhoršovat.
Jak důležité byly barvy?
Můžete jmenovat klíčové
Na prvním stupni základní školy je
prvky svého návrhu?
dítě vystaveno důležitým percepčním
Projekt byl založen na záměru
a smyslovým stimulům: tyto zážitky
optimalizace a souladu typu
jsme se snažili obohatit volnými
budovy s edukačním modelem a
expresivními uvolněnými dynamick-
aplikací bioklimatických principů.
ými liniemi, barvami a obklopujícím
prostorem. S barvami v jemných
Před dohotovením plánů jsme
studovali dráhu slunce vzhledem k budově. Třídy a jídelnu jsme
konturách jsme pracovali v celém interiéru, od podlahy až po
nasměrovali na jih a tyto prostory uspořádali do tvaru vějíře s cílem
strop. Barvy nám také pomáhaly definovat různé zóny, vytvářet
optimalizovat účinky sluneční energie. Ostatní prostory jsme orientovali
vztahy a pomáhat lidem v chápání prostoru. Například zelená,
severně. Toto řešení vytvořilo „centrický“ typ budovy umožňující omezit
kterou jsme použili ve třídách, připomíná umělou trávu na
zastavěnou plochu s vyšší flexibilitou a funkčností interiéru. Omezili
solárních balkonech a přírodní trávu v zahradě. Při výběru
jsme rovněž vzdálenosti, jež je nutné překonávat chůzí, což zároveň
materiálů a povrchů jsme byli ovlivněni různými barvami, jež
zajišťuje zlepšení dozoru nad dětmi.
byly k dispozici: podlahoviny Mondo jsme zvolili nejenom kvůli
Jižně obrácené třídy mají balkony maximalizující využití solární
energie a okna jsou vedena přímo ven – v souladu se zdravotními a
hygienickými požadavky. Díky různým úrovním střechy je ve stropu
každé třídy řada otvorů vytvářejících komínový efekt a zajišťujících
skutečné kvalitě materiálu, ale i z důvodu široké nabídky
barevných provedení. Konečným výsledkem je „rozzářená
barevná škola“ – jak o ní hovoří samotné děti, které ji
navštěvují.
větrání prostor. Věříme, že řešení založená na udržitelnosti jsou
Kromě inovačních projektových rozhodnutí Luisy Fontanové je
integrální součástí architektonických návrhů, neboť souvisejí s kon-
škola v Arcugnanu prosvětlenou a vzdušnou budovou i díky
strukcí od okamžiku plánování dispozice až po volbu materiálů a
nablýskané podlaze. Byla totiž opatřena speciální povrchovou
zařízení. Například „termální balkony“ na jihu optimalizují solární
vrstvou zvyšující lesk a zlepšující vlastnosti (tato úprava
energii v různých ročních obdobích: v zimě (kdy jsou zcela zavřené)
zlepšuje vodovzdornost povrchu). Původní plán byl výsledkem
zachycují sluneční energii a v letním období, kdy jsou naopak
spolupráce společnosti Mondo a firmy M.D.V. Moquette de
maximálně otevřené, eliminují účinky přehřívání sluncem. Dvojitá
Venise Srl. Díky zkušenostem této firmy s dlouholetou praxí
ventilace ze severu na jih umožňuje v letních měsících kompletní
byly harmonické křivky a linie návrhu implementovány přímo
obnovu vzduchu a adekvátní chlazení s optimalizací přirozeného
při instalaci, což vedlo k vytvoření dokonalé plynulosti
osvětlení. Obecně lze říci, že náš návrh splňuje nejen svůj zvláštní
přechodů mezi podlahami a stěnami.
O povrchu: Alba
Vhodný do vysokozátěžových provozů • Účinná protihluková bariéra (max. 18 dB)
Uživatelský komfort • Snadná údržba • Trvanlivost
Odolnost proti skvrnám & chemická odolnost • Ekologický
Protiskluznost, v případě vlhkého povrchu dokonce zvýšená
U.S.
Kolem roku 1999 bylo starší zařízení rekonstruováno s cílem
„Všichni jsou velmi spokojení. Všichni, od studentů až po trenéry.
renovovat zastaralý povrch. Náklady na opravu však byly příliš
Jakmile se rozšířily zvěsti, že máme nový hydraulický systém,
vysoké a výsledek nebyl trvalý. Pan Cooksey od samého
nakupila se spousta týmů se zájmem pořádat zde závody.
počátku požadoval klopenou dráhu, avšak ředitel pro atletiku
Reakce byla skutečně fantastická!“ prohlásil pan Cooksey.
Chet Gladchuk byl rozhodnut zajistit v budově i možnosti
tréninku kopané, amerického fotbalu a dalších sportů. To
znamenalo vytvoření systému s povrchem, jenž by použití
klopené dráhy vyloučil.
„Upozornil jsem ředitele na skutečnost, že společnost Mondo
disponuje řešením hydraulického systému umožňujícího
Trénink:
„Soustředíme‐li se na rychlost, máme dráhu zcela zvednutou
a 100% nakloněnou. Jestliže ji chceme trochu prodloužit, snížíme
ji na rozmezí 50% a 30% a právě teď zkoušíme úpravy pro
dětské nohy.“
změnu zcela plochého povrchu na klopenou dráhu, o němž
Ohledně dopadu na samotné atlety pan Cooksey dodává: „Cítím,
bychom mohli přemýšlet“ řekl pan Cooksey magazínu Spazio
jakoby se od dráhy trochu lépe odráželi a tak se domnívám, že
Mondo.
to jejich výkonům pomůže.“ Mužské a ženské lehkoatletické
Naval Academy
Wesley A. Brown Field House
Hydraulická
klopená
dráha
„Soustředíme‐li se na rychlost,
máme dráhu zcela zvednutou
a 100% nakloněnou.Jestliže
ji chceme trochu prodloužit,
snížíme ji na rozmezí
50% a 30%...“
Wesley A. Brown Field House
Pan Cooksey viděl hydraulickou dráhu v Penn State a jako
programy Námořní akademie neustále vychovávají vynikající
Wesley A. Brown dostudoval Americkou námořní
hlavní trenér halového mistrovství světa v březnu roku 2008 se
atlety a nová hydraulická dráha je připravena pokračování této
akademii v roce 1946 a zároveň překonal velmi závažné
s tímto systémem seznámil i ve Valencii. „Produktů Mondo
tradice podpořit.
rasové předsudky. Byl prvním afroamerickým absolventem
jsem si během našeho cestování začal více všímat. Zajel jsem
akademie. Po skvělé kariéře ve složce pozemních staveb
si do Montrealu, abych si prohlédl továrnu a podíval se, jak se
odešel korvetní kapitán Brown v roce 1969 do penze.
povrchy skládají dohromady. Nabyl jsem přesvědčení, že tohle
V tomto období začíná učit na Howardově univerzitě jako ana-
bude i naše cesta“.
lytik fyzických zařízení. Na jaře 10. května námořnictvo
Sportovní areál navržený firmou HKS Architects je budovou
Wesleyho A. Browna vyznamenalo a jeho jménem nazvalo své
s ekologickou certifikací LEED, upozorňuje Tom McKavett,
nejnovější zařízení – Wesley A. Brown Field House.
ředitel atletických zařízení akademie. Znamená to, že všichni
Jako stavební inženýr Wesley A. Brown něco o stavbách ví,
takže při slavnostním otevření sportovního areálu předsedou
výboru náčelníků štábů admirálem Michaelem Mullenem
dodavatelé musí splnit náročné normy ohledně materiálů
použitých v projektu včetně povrchu Mondo v posilovně a na
dalších sportovištích.
2. prosince se bude konat zahajovací soutěž žen (pro zvané)
a 5. prosince soutěž mužů. Hned po vánocích se pak na
počátku nového roku 10. a 17. ledna odehrají sportovní mítinky.
Do zahajovací soutěže pojmenované po Wesley A. Brownovi
bylo nominováno 6 hvězdných týmů.
Technologie Mondo sehrává důležitou roli v trvalém závazku
formovat v Americké námořní akademii špičkové atlety. Tento
přístup napomáhá budování trvalého odkazu na počest
korvetního kapitána Wesley A. Browna.y
prohlásil: „Tohle je zcela jistě nejúžasnější okamžik mého
S příchodem chladného podzimního počasí začnou mužské a
života. Před námi stojí nejkrásnější budova, jakou jsem kdy
ženské lehkoatletické týmy námořnictva tuto hydraulickou
Povrchy
viděl. Je majestátní.“
dráhu Mondo využívat již od 3. listopadu.
Halová hydraulická dráha
Sportflex Super X Performance
Venkovní dráha
Sportflex Super X Performance
Posilovna
Sport Impact
Poste Italiane - PP
Ecomomy SMA
NO423/2007
du 26.02.2007
N E W S
Stavba továrny v
Gallo dʼAlba v roce 1948.
60
L E T
je čas slavit
V rámci oslav 60. výročí své existence uspořádala
společnost
Mondo
výjimečnou
výstavu
ve
vesnici
Serralunga dʼAlba, což je místo, kde má tento podnik s
dlouhou tradicí své kořeny.
Expozice sleduje dlouhou cestu, jakou dílna Edmondo
Stroppiana urazila až k úspěchům v Pekingu 2008.
Vystaveny jsou historické materiály pocházející ze všech
divizí skupiny Mondo: od prvních míčů pro hru palla pugno
a prvních drah pro lehkou atletiku až po nejnovější kolekce
Mondomotors a systémy syntetické trávy nejnovější generace.
DRÁHY & HŘIŠTĚ
XXX. mistrovství Evropy v halové atletice
na Mondotrack
V Turíně se od 6. do 8. března uskuteční 30. halové mistrovství Evropy a společnost Mondo zde bude
přítomna jako oficiální poskytovatel vybavení.
Soutěž v Turíně 2009 se odehraje v hale Oval Lingotto, což je rozlehlé zařízení vybudované u příležitosti
zimních olympijských her v roce 2006. Hala byla následně přeměněna v multifunkční prostor ke konání nejen
sportovních, ale i veletržních akcí (díky blízkosti komplexu Lingotto Fiere). Demontovatelná dráha je vybavena
stejným povrchem, jaký byl použit v Ptačím hnízdě v Pekingu 2008, kde padlo rovnou 5 světových rekordů.
DRÁHY & HŘIŠTĚ
IAAF a Mondo:
Dlouhodobá spolupráce
Millrose Games • New York, USA
Od roku 1987 je Mondo oficiálním dodavatelem IAAF, což dokumentuje
bezpočet světových rekordů na jejich závodech. Atletický rok IAAF byl
otevřen KVALIFIKAČNÍMI ZÁVODY IAAF V HALOVÉ ATLETICE.
Všechny soutěže se odehrávají na drahách Mondo.
IAAF 2009 INDOOR PERMIT MEETING
30. ledna • Millrose Games • New York, USA 14. února • Reunión Internacional Atletismo
„Ciudad de Valencia“ • Valenzia, Španělsko
1. února • Russian Winter • Moskva, Rusko
18. února, GE Galan • Stockholm, Švédsko
8. února • KBC Indoor • Gent, Belgie
21. února • Aviva Indoor Grand Prix
10. února • mítink du Pas-de-Calais
Birmingham, Velká Británie
Liévin, Francie
25. února • Athina 2009 • Atény, Řecko
Účastníme se
S P @ Z
Sportovní události
ELEKTRONICKÁ VERZE
Atletické halové mistrovství Evropy
6.–8. března • Turín, Itálie
IAAF OUTDOOR PERMIT MEETING
8. květen • Meeting Doha • Doha, Qatar
9. květen • Osaka Meeting • Osaka, Japonsko
I O
Máte-li zájem o elektronickou verzi Spazio Mondo ve formátu pdf,
můžete si o ni napsat na adresu [email protected]
MONDO S.p.A, ITÁLIE +39 0173 232 111
MONDO FRANCIE S.A. +33 1 48264370
MONDO ŠPANĚLSKO +34 976 574 303
MONDO LUCEMBURK S.A. +352 557078-1
MONDO PORTUGALSKO +351 21 234 23 18
MONDO VELKÁ BRITÁNIE +44 845 362 8311
MONDO RUSKO +7 495 792-50-68
Více informací na adrese
W W W. M O N D O W O R L D W I D E . C O M

Podobné dokumenty

Spazio19-Ing

Spazio19-Ing IX South American Games 19 – 30. března • Medellín, Colombia Carifta Games 1 – 5. dubna • Georgetown, Grand Cayman

Více