Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Komentáře

Transkript

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří
Systém pro předsazenou
montáž oken a dveří
Spolehlivé upevnění oken
na vnějším líci zdiva v zateplení
bez tepelných mostů
EJOT Kvalita spojuje®
Impressum
Vydavatel:
EJOT CZ, s.r.o.
Zděbradská 65
251 01 Říčany – Jažlovice
Ve spolupráci s
Vypracováno se zastoupením společnosti COMPACFOAM
GmbH pro Českou republiku.
Realizace:
Váš osobní poradce:
EJOT CZ, s.r.o., Říčany – Jažlovice
Big-Print s.r.o., Ústí nad Labem
Právní pokyny:
Plati naše aktualní prodejní a dodací podmínky.
Výrobky EJOT jsou neustále dále vyvíjeny. Technické změny,
změny sortimentu a cen jsou vyhrazeny. Dbejte prosím
při projektovaní a aplikaci našich výrobků uznávaných
www.ejot.cz
technických zásad, stavebně právních ustanoveni
a příslušných bezpečnostních předpisů.
Schválení našich výrobků najdete bezplatně ke stažení
na internetové adrese www.ejot.cz
© by EJOT CZ, s.r.o.
EJOT® je registrovaná obchodní značka firmy EJOT GmbH
& Co. KG
COMPACFOAM je registrovanou obchodní značkou firmy
COMPACFOAM GmbH
Titulní obrázek:
Auditorio de Las Águilas, Murcia, Španělsko
© Mariela Apollonio, www.fotografadearquitectura.com
2
Rodinný dům Chomutov, © Baumit, spol. s r.o.
EJOT®-COMPACFOAM®
Předsazená montáž oken a dveří
Charakteristika a výhody systému:
ˆ Konstrukce pro upevnění okna nevytváří tepelné mosty
ˆ Systém je vhodný pro všechny konstrukční materiály rámů oken
a dveří
ˆ Montáž do všech typů zdících materiálů
ˆ Dokonalé utěsnění montážní spáry
ˆ Pevné a spolehlivé upevnění okna s možností dilatace rámu
ˆ Snadná rektifikace rámu
ˆ Spolehlivé upevnění nosných prvků v dostatečné vzdálenosti
od hrany stavebního otvoru
ˆ Upevnění osvědčenými upevňovacími a kotvícími prvky EJOT
ˆ Aplikace zateplovacího systému až do 6-ti měsíců od montáže oken
ˆ Poradenství a servis, včetně zaškolení pracovníků, případně dozoru
nad vlastní montáží
3
Servis
informace
Požadavky
10
Šířka okna/dveří=šířka otvoru - (10+10)
10
POŽADAVKY NA ROZMĚR OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU
Pro spolehlivou montáž je nutné, aby rozměr výplně byl
menší než stavební otvor.
Výška oken včetně podkladního profilu musí být o 15 mm
nižší, než je stavební otvor. Výška dveří nebo okna k úrovní
čisté podlahy musí být o 10 mm nižší než je stavební otvor.
Šířka otvoru
Šířka výplně musí být o 20 mm užší, než je stavební otvor.
POŽADAVKY NA OSTĚNÍ
Ostění musí být do vzdálenosti 100 mm od vnějšího okraje
celistvé, bez volných spár. Pokud není tento požadavek
splněn, je nutné ostění upravit omítnutím.
Šířka okenního rámu
Ostění v místech, kde bude aplikován butylový lepící pruh
předem napenetrovat.
U zdiva s dutinových cihel, směřují-li dutiny do ostění
stavebního otvoru, je nutné zakončit ostění betonovou
mazaninou tloušťky minimálně 50 mm.
Tam, kde to není s ohledem na velikost stavebního otvoru
možné, je nutné zalít dutiny cementovou suspenzí do
hloubky minimálně 60 mm pro spolehlivé upevnění
kotevních prvků.
Technické parametry
Rozměry, hmotnost, počet otevíraných křídel a tvar výplně
otvoru jsou rozhodující pro stanovení počtu a rozmístění
upevňovacích bodů.
UPOZORNĚNÍ
Pro zachování pasivního nebo nízkoenergetického standardu
objektu je nezbytně nutné použití podkladního profilu
COMPACFOAM. Běžně používané plastové komorové
podkladní profily nemají požadované tepelně izolační
vlastnosti a mohou zhoršit tepelně izolační vlastnosti celé
konstrukce.
Je-li přesto použit komorový podkladní profil, je nutné mezi
upevňovací body a profil vložit CF roznášecí podložky.
Výška okenního, dveřního rámu
Výška dveřního rámu
A - výška podkladního profilu
B - výška podkladního hranolu
4
Servis
informace
KOTVÍCÍ PLÁNY
Upevňovací body – okna
Potřebné údaje pro zpracování
cenové nabídky:
•
•
•
•
•
•
•
počet kusů, rozměry, nákres výplně
vyznačení spojování do sestav a rohů
typ rámového profilu výplní
typ podkladního okenního profilu
typ hliníkového prahu vchodových a terasových dveří
výška od hrubé po čistou podlahu
materiál zdiva
Dodávka zahrnuje:
• upevňovací body včetně příslušné kotevní techniky podle
druhu zdiva
• upevňovací materiál a lepidla
• exteriérovou paropropustnou fólii š. 250 mm (volitelně
70 mm)
• interiérovou parotěsnou fólii š. 70 mm
• tmel pro utěsnění a lepení fólií
• EPS profil k dotvoření obvodového izolačního lemu okolo
rámů
Upevňovací body – dveře
Volitelná dodávka
• prahové sady na osazení výplní v úrovni čisté podlahy
• prahové profily Compacfoam na osazení prvků v úrovni
čisté podlahy
• podkladní parapetní profil Compacfoam
Co není součástí dodávky:
• plechové pásové kotvy
• lepidlo na přilepení hranolu EPS
• nízkoexpanzní pěna
Umístění pásových kotev
A:
Vzdálenost pásových kotev:
max. 700 mm pro plastová okna
max. 800 mm pro kovová okna
max. 800 mm pro dřevěná okna
E:
Vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku cca 150 mm,
pro plastové barevné profily cca 250 mm
5
P Ř E D S A Z E N Á M O N TÁ Ž O K E N
Upevnění otvorových výplní
výrobek
účel použití
číslo výrobku
měrná jednotka
jednotka balení
Upevňovací bod sloužící
pro běžné upevnění otvorových
výplní
kusů
10 kusů
Pro zajištění upevňovacího bodu
v parapetní oblasti
kusů
10 kusů
Pro výplň prostoru kolem rámu
stavební výplně mezi
upevňovacími body
kusů
10 kusů
Upevňovací bod standard UBS
Úhelník L
Hranol EPS 100x93x1000
6
P Ř E D S A Z E N Á M O N TÁ Ž O K E N
Upevnění dveří
výrobek
účel použití
číslo výrobku
měrná jednotka
jednotka balení
Upevňovací body pro upevnění
vchodových a balkónových dveří
v oblasti prahu
kusy
1 kus
Upevňovací body pro upevnění
posuvných dveří v oblasti prahu
kusy
1 kus
Prahová sada standard PSS
Prahová sada těžká PST
Kotvící prvky
Fasádní hmoždinka šroubovací
EJOT SDF-S-10H x 80
Pro kotvení upevňovacích bodů
UBS do plného a děrovaného
zdiva
8510080420
kusů
100 kusů
Pro kotvení upevňovacích bodů
UBS do zdiva s pórobetonu
8774080423
kusů
100 kusů
Pro upevnění úhelníků L
a pásových kotev do ostění
z plného a děrovaného zdiva
8561635400
kusů
100 kusů
2231060601
kusů
100 kusů
Fasádní hmoždinka šroubovací
EJOT SDP-S-10S x 80
Zatloukací hmoždinka
ND-K-6 x 35
Šroub do zdiva
RA-P 7,5 x 60
Pro upevnění úhelníků L
a pásových kotev do ostění
z pórobetonu.
Pro adjustaci upevňovacího
bodu.
7
P Ř E D S A Z E N Á M O N TÁ Ž O K E N
Těsnění a lepení
výrobek
účel použití
číslo výrobku
měrná jednotka
jednotka balení
m
25 m
m
40 m
m
25 m
Fólie interiérová
FI 70 mm
Pro zajištění vzduchotěsnosti a
parotěsnosti napojení výplně na
konstrukci stěny
Fólie exteriérová
FE 70 mm
Pro zajištění voděodolnosti
napojení výplně na konstrukci
stěny
Pozn.: odolnost proti UV záření
2 měsíce
Fólie exteriérová
FE 250 mm
Pro zajištění voděodolnosti
napojení výplně na konstrukci
stěny
Pozn.: odolnost proti UV záření
6 měsíců
Lepidlo PU
Pro nalepení parapetního profilu
CF na upevňovací body
kartuše 310 ml
Pro nalepení fólií na stěnu
kartuše 310 ml
1 kartuše
Lepící tmel LM
1 kartuše
8
P Ř E D S A Z E N Á M O N TÁ Ž O K E N
Montáž
1. Zkontrolovat rozměr stavebního otvoru.
2. Pomocí hmoždinek SDF (SDP) upevnit první upevňovací
bod UB na hraně parapetního otvoru. V případě potřeby
lze provést výškové ustavení parapetního bodu UB
pomocí šroubu RA-P v oválném středovém otvoru tak,
aby se dalo s UB svisle pohybovat.
3. Pomocí vodováhy upevnit další upevňovací bod (body)
na parapetní hraně.
1., 2.
3., 4.
4. Do výřezu v bloku nasadit úhelník. Upevnit úhelník
do špalety pomocí hmoždinky ND-K (šroubu RA-P).
5. Na obvodovou hranu rámu výplně přilepit interiérovou
fólii.
6. Dle pokynů výrobce výplní otvorů upevnit na rám výplně
pásové kotvy.
7. Rám výplně doplnit podkladním profilem Compacfoam
nebo vymezovacími podložkami. V případě použití jiného
podkladního profilu je typ podložky nutné upřesnit.
Vymezovací podložky lepit lepidlem PU k podkladnímu
profilu.
8. Rám nasadit na UB s naneseným PU lepidlem a po
vyrovnání ve svislém směru upevnit pásové kotvy
do ostění pomocí hmoždinek ND-K (šroubů RA-P).
9. Po obvodu rámu na venkovním líci zdiva instalovat
upevňovací body UB těsně na rám.
5., 6., 7.
8., 9., 10., 11.
10. Vnitřní fólii přilepit pomocí butylové pásky na ostění,
opatřené penetračním nátěrem.
11. Válečkem přitlačit fólii po celém obvodu k ostění
s důrazem na zvláštní pečlivost v oblasti rohů.
12. Hranolem EPS vyplnit mezery mezi upevňovacími body
a celý obvod kolem rámu výplně. PUR lepicí pěnu nanést
na Hranol EPS na stranu proti stěně i na stranu k rámu.
Přitlačit k oběma nalepeným plochám a nechat
zaschnout. Do zaschnutí kontrolovat polohu.
13. Na rám z vnější strany 10 mm od obvodové hrany nalepit
vnější fólii. Nejprve nalepit fólii na spodní straně výplně,
následují boční strany a nakonec horní strana výplně.
12.
13., 14.
14. Fólii nalepit postupně lepicím tmelem na plochu lemu
tvořeného upevňovacími body a EPS hranolem v pořadí
shodném s lepením na rám. Pokračovat ve stejném
pořadí nalepením fólie na stěnu. Zvláštní pozornost
věnovat lepení v rozích.
9
P Ř E D S A Z E N Á M O N TÁ Ž O K E N
VŠE O PŘEDSAZENÉ MONTÁŽI EJOT-COMPACFOAM
Stanovení lineárního činitele prostupu tepla Ψ a nejnižší vnitřní povrchové teploty θsi
Výchozí stav
Cílem úlohy je výpočet lineárního činitele prostupu tepla a teplotního faktoru vnitřního povrchu pro předsazenou montáž systémem EJOT-COMPACFOAM. Výpočty jsou provedeny
pro detail napojení okna na stěnu v oblasti parapetu.
Nosná konstrukce stěny je z vápenopískových bloků tl.175mm s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,99 W/m2K. Na tuto stěnu je proveden kontaktní zateplovací systém
s dvěma variantami tloušťky tepelné izolace, odpovídajícími požadavkům pro pasivní domy: 320mm a 280mm. Tepelná izolace je expandovaný polystyren EPS s hodnotou
součinitele tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m2K. Tato skladba obvodové stěny je vhodná pro pasivní domy.
Jsou uvažovány dva typy oken:
• plastové (U = 0,62W/m2K)
• dřevěné (U=0,7W/m2K).
U plastového okna je pro porovnání použita varianta s plastovým podkladním profilem a s podkladním profilem COMPACFOAM. Bodové tepelné mosty vlivem upevňovacích
prostředků jsou zanedbány.
VNITŘNÍ PARAPET
NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA
STAVEBNÍ LEPIDLO
PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL COMPACFOAM
EXTERIÉROVÁ OKENNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA
NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA
XPS TL. 20 MM
ROHOVÝ PARAPETNÍ PROFIL
INTERIÉROVÁ OKENNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA
OCELOVÝ ÚHELNÍK
COMPACFOAM 100x100x95 mm
OCELOVÝ PLECH
VNĚJŠÍ OMÍTKA
TI EPS, λ=0,038 W/mK, 280–320 mm
VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY, 175 mm
VNITŘNÍ OMÍMTKA, 10 mm
Okrajové podmínky pro výpočet
Teplota
Odpor při přestupu tepla
10
Exteriér
Interiér
-15° C, (-13 °C, -17 °C)
20 °C, (-13° C, -17 °C)
2
0,04 (m K)/W
0,13 (m2K)/W
P Ř E D S A Z E N Á M O N TÁ Ž O K E N
VŠE O PŘEDSAZENÉ MONTÁŽI EJOT-COMPACFOAM
Výsledky výpočtu a posouzení dle požadavků ČSN 730540-2
Lineární činitel prostupu tepla
normová hodnota ČSN 730540
vypočítaná
hodnota
požadovaná
doporučená
doporučená
pro pasivní domy
ΨN
ΨREC
ΨPAS
Ψ
[W/mK]
[W/mK]
[W/mK]
[W/mK]
varianta
vyhodnocení
1
0,013
splňuje doporučenou hodnotu
2
0,007
splňuje doporučenou hodnotu pro PD
0,011
splňuje doporučenou hodnotu
4
-0,020
splňuje doporučenou hodnotu pro PD
5
0,016
splňuje doporučenou hodnotu
6
0,011
splňuje doporučenou hodnotu
3
0,1
0,03
1. EPS 320 mm, plastové okno, plastový podkladní profil
2. EPS 320 mm, plastové okno, podkladní profil COMPACFOAM
3. EPS 280 mm, plastové okno, plastový podkladní profil
0,01
4. EPS 280 mm, plastové okno, podkladní profil COMPACFOAM
5. EPS 320 mm, dřevěné okno
6. EPS 280 mm, dřevěné okn
Nejnižší vnitřní povrchová teplota
Kritická teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu pro stavební konstrukce a pří daných návrhových podmínkách je dle ČSN 730540-2 rovna 11,04 °C.
Teplota vnitřního povrchu stavební konstrukce nesmí klesnout pod tuto hodnotu.
varianta
normová hodnota
ČSN 730540
vypočítaná
hodnota
[°C]
[°C]
1
16,26
vyhodnocení
splňuje
2
16,72
splňuje
3
16,25
splňuje
16,70
splňuje
5
14,08
splňuje
6
14,15
splňuje
11,04
4
θsic = 16,70 °C
ΦA-B = -13,2 W/m
fRsi = 0,906
-20,0 °C
-15,0 °C
Shrnutí
Všechny varianty předsazené montáže splňují u dané stavební konstrukce požadovanou hodnotu lineárního činitele prostupu tepla i požadovanou teplotu vnitřního povrchu.
Z výsledků je zřejmé, že u všech variant je splněn i požadavek na doporučenou hodnotu. Hodnot doporučených pro pasivní domy lze ale dosáhnout jen při použití podkladního
profilu COMPACFOAM.
Vypočítané hodnoty jsou platné jen při zachování stejných okrajových podmínek a stejné geometrie detailu. Při změně detailu zjištěné hodnoty neplatí. Použít
lze pouze slovní shrnutí.
11
EJOT Kvalita spojuje®
365-CZ/12/12.12
EJOT CZ, s.r.o.
Zděbradská 65
251 01 Říčany - Jažlovice
Tel.: 323 627 811
Fax: 323 627 818
e-mail: [email protected]
Internet: www.ejot.cz

Podobné dokumenty

zde - Ciko

zde - Ciko vzájemné spojování pomocí tenkovrstvé lepící malty, a proto je montáž celého systému velmi rychlá a přesná. Tvarovky se skládají v každé vrstvě do páru a v jednotlivých vrstvách jsou vzájemně pooto...

Více

izolační praxe 9.

izolační praxe 9. při lepší úrovni technologické kázně a technologických tolerancí. Jsou v praxi méně časté. Lze však provádět kon- 6. Pro srovnání jsou oproti [22] doplněny příklady současstrukce stejné skladby s p...

Více

english synopsis - Časopis stavebnictví

english synopsis - Časopis stavebnictví Přihlášeny mohou být stavby a  rekonstrukce realizované na území České republiky v 21. století. Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně a je možné je získat v  sekretariátu soutěže,...

Více

PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická

PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická Součinitel prostupu tepla Uw, resp. UD  W / m2K  udávaný u oken, lodžiových dveří a vstupních portálů charakterizuje konstrukci jako celek. Stanoví se na základě příslušných součinitelů prostupu ...

Více

Research and Innovation centre

Research and Innovation centre ve spolupráci s Moravskoslezským dřevařským klastrem a RD Rýmařov a stal se stavbou, která naplnila cíl projektu, a tím bylo vybudování Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského dřevařského ...

Více

EXCEL MIX balkónový systém

EXCEL MIX balkónový systém na podklad napenetrovaný EXCEL MIX disperzní penetrací. b) Spádový klín z  EPS 200 S  Stabil umožní urychlení vytváření spádu (obr. 6,7). Zároveň tvoří v  balkonovém souvrství tepelněizolační vrst...

Více

PENB - DP REAL IMMO

PENB - DP REAL IMMO Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a lineární a bodový činitel prostupu tepla.

Více

Návod na instalaci - Reflex M Evolution

Návod na instalaci - Reflex M Evolution Dřevo jako přírodní a živý materiál, reaguje na relativní vlhkost (RH).Dřevo se zmenšuje v suchém prostředí a expanduje při vysoké relativní vlhkosti vzduchu. V oblastech, kde je dřevo vystaveno vy...

Více