Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest sro za rok 2015

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest sro za rok 2015
Výroční zpráva společnosti
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
za rok 2015
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je EPC dodavatel energetických děl, která zajišťuje
komplexně – od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do
provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu.
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11. 7.
2005.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je členem Skupiny ČEZ patřící k největším energetickým
koncernům ve střední a jihovýchodní Evropě.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
1
Úvod
Představení Skupiny ČEZ
Skupina ČEZ je integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední
a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání
koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej
v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 26 tisíc
zaměstnanců.
Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem
na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2015) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány
na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX
a WIG-CEE.
Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům
i celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat
k vyšší kvalitě života. Strategie reflektuje zásadní proměnu energetického trhu v Evropě.
Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem
a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Další prioritou je
nabízet svým zákazníkům širokou paletu produktů a služeb v synergii s prodejem elektřiny
a plynu. Třetí prioritou je aktivně investovat do perspektivních energetických aktiv se
zaměřením na region střední Evropy a do podpory moderních technologií v raném stádiu
vývoje.
V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují
elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým
zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří
jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
2
V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje
elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku,
Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí
Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.
V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami
na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní
plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a
na Slovensku.
Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími
i odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své
podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje,
podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro
profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní
efektivity, podporu inovací a zlepšování u segmentů podnikání i zaměstnanců v zájmu růstu
hodnoty Skupiny ČEZ v měnícím se prostředí.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
3
Obsah
Úvod...................................................................................................................................... 2
Obsah ................................................................................................................................... 4
Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu ...................................................... 5
Úvodní slovo generálního ředitele společnosti....................................................................... 6
Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA Invest s.r.o ..................................................... 7
Vlastnická struktura ............................................................................................................... 8
Orgány společnosti a její management.................................................................................. 9
Plnění kodexu řízení a správy společnosti ........................................................................... 19
Strategické záměry.............................................................................................................. 20
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku .................................. 21
Hospodaření společnosti ..................................................................................................... 21
Investice .............................................................................................................................. 23
Hlavní předmět podnikání .................................................................................................... 24
Popis hlavního předmětu podnikání společnosti .................................................................. 24
Řízení rizik a compliance ..................................................................................................... 32
Řízení bezpečnosti a kvality ................................................................................................ 33
Lidské zdroje ....................................................................................................................... 35
Vývoj legislativního rámce ................................................................................................... 36
Ochrana životního prostředí ................................................................................................ 37
Výzkum a vývoj ................................................................................................................... 38
Soudní spory a jiná řízení společnosti ................................................................................. 39
Dárcovství ........................................................................................................................... 40
Základní organizační schéma společnosti k 31. 12. 2015 .................................................... 41
Kontakty .............................................................................................................................. 42
Výrok auditora ..................................................................................................................... 43
Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2015 .................................................................................. 45
Zpráva o vztazích za rok 2015............................................................................................. 69
Použité zkratky .................................................................................................................. 105
Identifikace společnosti ..................................................................................................... 106
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
4
Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu
Při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle našeho nejlepšího vědomí údaje
obsažené ve výroční zprávě správné a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by
mohly změnit význam výroční zprávy.
V Praze, dne 29. 4. 2016
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
5
Úvodní slovo generálního ředitele společnosti
Vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, vážení zákazníci,
i v roce 2015 jsme se nadále plně zaměřovali na náš klíčový úkol – realizovat pro zákazníka
dle zadání projekty Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ. Dovolte mi, abych v té souvislosti
připomenul, že v Počeradech paroplynový zdroj vyrábí energii a tušimické bloky patří po
komplexní obnově k nejefektivnějším, nejspolehlivějším a k životnímu prostředí šetrným
výrobním zdrojům Skupiny ČEZ. V komplexní obnově elektrárny Prunéřov jsme významně
pokročili, dokončili jsme montáž technologie a následně zahájili postupné uvádění do
provozu. Při výstavbě ledvického nadkritického nového zdroje se objevily problémy, které
mají dopad do harmonogramu. Jsme přesvědčeni, že i zde nakonec náročné technologické
výzvy zvládneme a jako všechna díla i toto předáme ke spokojenosti zákazníka.
V jaderné energetice jsme pokračovali v realizaci našich hlavních projektů na elektrárnách
Temelín a Dukovany, zaměřených jednak na bezpečnost, resp. její zvyšování, a dále pak
vybrané rekonstrukční práce. Za všechny projekty jmenujme rekonstrukci přívodních řadů
surové vody v Temelíně, nové ventilátorové věže v Dukovanech, nebo systém pohavarijní
likvidace vodíku v Dukovanech.
I nadále pokračujeme v náročném restrukturalizačním programu, který má dopad zejména
do stavu našich kapacit. Zaměstnance maximálně motivujeme tak, aby v náročném období i
nadále odváděli profesionální výkon, zároveň se v programu 6P staráme o ty, které musíme
v rámci zeštíhlování společnosti propouštět.
Naše odbornost, um a profesní čest jsou i nadále napřeny k našemu hlavnímu poslání a cíli:
úspěšně dokončit všechny rozpracované projekty, a to nejen ty, které realizujeme v rámci
programu Obnovy, ale i další dílčí projekty, zejména v oblasti jaderných elektráren.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení partneři, děkuji Vám za spolupráci a podporu
v roce 2015 a přeji nám všem hodně energie pro zvládání úkolů, které před námi stojí.
Ing. Jan Štancl
jednatel
generální ředitel
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
6
Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Ukazatel
Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb
EBITDA
EBIT
Zisk po zdanění
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
Investice (CAPEX)
Provozní cash flow
Fyzický počet
zaměstnanců k 31. 12.
Jednotka
2011
2012
2013
2014
2015
mil. Kč
15 178
17 462
17 345
9 094
5 261
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
56
48
47
11 235
205
1
-9
535
529
396
7 215
601
1
257
392
387
331
6 546
933
1
1
6
4
4
4 464
161
0
152
-295
-296
-293
2 534
11
0
-463
počet
519
497
486
357
257
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
7
Vlastnická struktura
Výše základního kapitálu společnosti:
Identifikace osoby ovládající společnost:
Výše majetkového podílu společníka:
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
30 000 000 Kč
ČEZ, a. s., IČ: 45274649
100% základní podíl č. 1 ve společnosti
8
Orgány společnosti a její management
Orgány společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a jejich působnost definuje zakladatelská
listina společnosti.
Nejvyšším orgánem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je valná hromada společníků (s
ohledem na existenci jediného společníka tento vykonává působnost valné hromady),
v souladu s platným zněním zakladatelské listiny valná hromada volí a odvolává členy
dozorčí rady a jednatele.
Společnost má nad rámec zákonných povinností zřízenu dozorčí radu. Ta vykonává
kontrolní činnost definovanou zákonem a zakladatelskou listinou společnosti.
Statutárním orgánem společnosti je rada jednatelů, která má tři členy – jednatele.
Jednatelé vykonávají obchodní vedení společnosti, resp. činnosti definované zákonem a
zakladatelskou listinou, a jednají za společnost navenek. Jednatelé rozhodují o obsazení
pracovních míst generálního ředitele a ředitelů úseků a o odvolání z těchto pracovních míst.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
9
Valná hromada
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má jediného společníka. Působnost valné hromady
vykonává tento společník.
Působnost valné hromady je dána zákonem o obchodních korporacích a zakladatelskou
listinou společnosti. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do
působnosti jiných orgánů společnosti.
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady je vydáváno
v písemné formě a překládáno radě jednatelů.
V roce 2015 byla jediným společníkem v působnosti valné hromady učiněna tato rozhodnutí:
Rozhodnutí ze dne:
Obsah rozhodnutí:
16. 3. 2015
Schválení pětiletého podnikatelského plánu společnosti
na období 2015–2019
18. 3. 2015
Schválení vyhodnocení KPIs za období 5-12/2014
jednatelům, Ing. Wiesnerovi a Ing. Kamenickému
Schválení vyhodnocení KPIs za období 1-12/2014
jednateli, Ing. Štanclovi
Schválení vyhodnocení zvláštních cílových odměn
vztahujících se k projektům Obnovy k datu 30. 4. 2015
jednateli, Ing. Štanclovi
24. 3. 2015
Schválení dodatků č. 2 smluv o výkonu funkce
jednatelům, Ing. Wiesnerovi a Ing. Kamenickému, resp.
dodatku č. 3 smlouvy o výkonu funkce jednateli, Ing.
Štanclovi
19. 6. 2015
Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené
k 31. 12. 2014
Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období
roku 2014
Určení auditora k ověření řádné účetní závěrky
společnosti sestavené k 31. 12. 2015
24. 8. 2015
Schválení dodatků č. 3 smluv o výkonu funkce
jednatelům, Ing. Wiesnerovi a Ing. Kamenickému, resp.
dodatku č. 4 smlouvy o výkonu funkce jednateli, Ing.
Štanclovi
27. 10. 2015
Volba jednatele Petra Lamače
27. 10. 2015
Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele Petra
Lamače
15. 12. 2015
uložení povinnosti společníkovi poskytnout na vytvoření
vlastního kapitálu společnosti peněžitý příplatek nad výši
vkladu společníka ve společnosti
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
10
Dozorčí rada společnosti
Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má sedm členů. Dozorčí rada ze
svého středu volí předsedu a místopředsedu.
Působnost a činnost dozorčí rady je dána zákonem o obchodních korporacích a
zakladatelskou listinou společnosti schvalovanou valnou hromadou. Dozorčí rada je
kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti
společnosti a na to, jak jednatelé vykonávají svoji působnost. Kontroluje zejména
hospodaření společnosti, přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku, resp.
úhradu ztráty.
Úlohou dozorčí rady je též poskytovat jednatelům při jejich strategickém rozhodování
podporu, doporučení a stanoviska a přenášet do společnosti impulzy od jediného společníka
vycházející ze strategie Skupiny ČEZ, jíž je společnost součástí. Dozorčí rada
v zakladatelské listině vyjmenovaných případech potvrzuje některá zásadní rozhodnutí
jednatelů, potažmo uděluje svůj předchozí souhlas jednatelům k určeným rozhodnutím a
krokům.
Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se v roce 2015 sešla šestkrát v rámci
řádných a mimořádných zasedání. Zároveň dozorčí rada třikrát rozhodovala mimo své
zasedání, formou per rollam.
Při své organizaci se dozorčí rada řídí jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto
orgánu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, svá rozhodnutí přijímá i
operativní cestou – formou hlasování mimo svá zasedání.
Na jednáních dozorčí rady jsou přítomni jednatelé, kteří osobně prezentují projednávané
materiály, případně i příslušní členové vedení společnosti. Zasedání se účastní tajemník
společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních dozorčí rady.
Veškeré dokumenty, které dozorčí rada projednává, resp. jsou jí předloženy společností,
jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena
v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
11
Členové dozorčí rady
Ing. Ladislav Štěpánek (* 1957)
Předseda dozorčí rady od 8. 4. 2014
Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014
Absolvent ČVUT Praha, fakulty strojní, oboru jaderně-energetické stroje a zařízení. Je
členem představenstva společnosti ČEZ, a. s. pověřeným řízením její divize výroby. Předtím
v této společnosti působil např. v roli ředitele útvaru palivový cyklus zodpovědného za nákup
paliv a některých strategických komodit, ředitel sekce palivové cykly či jako ředitel kanceláře
generálního ředitele a představenstva se zodpovědností za řízení administrativních činností
GŘ a představenstva, právních služeb, fyzické bezpečnosti, vnější komunikace, marketingu,
řídicí dokumentace a jakosti.
Ing. Přemysl Skočdopol (* 1957)
Místopředseda dozorčí rady od 7. 4. 2010
Člen dozorčí rady od 11. 7. 2005
Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako specialista majetkových účastí, předtím působil ve
Spořitelní investiční společnosti a.s. jako vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny
analýz a správy akciových účastí; ve společnosti CREDIT RATING, s.r.o., na pozici Security
Analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České
republice, působil též jako zástupce vedoucího oddělení plánování výroby na Ministerstvu
průmyslu a obchodu České republiky. Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, oboru
ekonomika průmyslu.
Ing. Jaroslav Ambrož (* 1951)
Člen dozorčí rady od 1. 1. 2008
Jaroslav Ambrož působí ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. od roku 1974, resp. ve
společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. od 1. 1. 2008, a patří mezi klíčové odborné
pracovníky. Prošel několika pozicemi: projektant, hlavní strojař, hlavní inženýr projektů.
Působil při mnoha důležitých projektech společnosti ŠKODA PRAHA a.s., aktuálně z pozice
hlavního inženýra projektu řídí projektovou část výstavby nového 660MW zdroje v Elektrárně
Ledvice, jehož je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. generálním dodavatelem. Vzdělání získal na
Českém vysokém učení technickém v Praze, katedře energetických strojů a zařízení,
v oboru konstrukce turbín, a postgraduálním kurzu Regulace elektrárenských bloků velkého
výkonu.
Ing. Jaroslav Hyrát (*1957)
Člen dozorčí rady od 1. 11. 2010
Jaroslav Hyrát pracuje ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. od roku 1981, k 1. 1. 2008 se stal
zaměstnancem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., a patří do týmu jejích významných
technických odborníků. Ve společnosti pracuje na pozici vedoucího odboru Dokumentace a
technická příprava. Za dobu svého působení ve společnosti pracoval v týmech mnoha
významných projektů, např. Elektrárna Mělník 500 MW, Jaderná elektrárna Mochovce,
Jaderná elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna Temelín, špičkovací zdroj pro GT Kladno.
Jaroslav Hyrát vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu strojní,
jaderně-energetická zařízení, obor tepelné turbíny a turbokompresory.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
12
Ing. Daniel Jiřička (* 1962)
Člen dozorčí rady od 1. 5. 2014
Daniel Jiřička ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. působí od 16. 8. 2005, kdy byl
zvolen do funkce jednatele společnosti. Od 1. 1. 2006 byl ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
rovněž generálním ředitelem. Tuto řídicí misi předal k 30. 4. 2014 a přešel na pozici
předsedy rady jednatelů společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o., zároveň se stal členem dozorčí
rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Od roku 2002 až do svého příchodu do Skupiny ČEZ
(2005) působil ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., v níž se jako člen vedení podílel na
restrukturalizaci podnikatelských aktivit. Svou absolventskou praxi zahájil ve ŠKODA PRAHA
a.s., kde v nejrůznějších řídicích funkcích (zejména v rámci výstavby Jaderné elektrárny
Temelín) působil do roku 2000. Daniel Jiřička je absolventem Českého vysokého učení
technického v Praze.
Tomáš Vachtl (* 1968)
Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014
Tomáš Vachtl pracuje od roku 2012 ve společnosti ČEZ, a. s., v rámci vedení útvaru nákup.
Od 26. 9. 2007 do konce roku 2011 působil jako jednatel společnosti ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o., v níž byl zároveň od 1. 1. 2008 ředitelem úseku Nákup. Předtím pracoval ve ŠKODA
PRAHA a.s. od 1. 4. 2005 ve funkci ředitele úseku Nákup (do 31. 12. 2007). Od 16. 1. 2006
byl ve ŠKODA PRAHA a.s. členem představenstva. Před příchodem do Skupiny ČEZ (2005)
pracoval ve vedoucích pozicích v oblasti nákupu a logistiky ve společnostech ŠKODA,
KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o., ŠKODA HOLDING a.s., Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. a
AssiDomän. Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě.
V roce 2015 došlo k těmto změnám ve složení dozorčí rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.:
- Dnem 31. 3. 2015 odstoupil z funkce člena dozorčí rady Ing. Peter Bodnár
Peter Bodnár (* 1960)
Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015
Absolvent Strojní fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě se specializací na
tepelné a jaderné energetické stroje a zařízení. Je předsedou představenstva a generálním
ředitelem ŠKODA PRAHA a.s.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
13
Jednatelé
Statutárním orgánem společnosti je rada jednatelů, která má tři členy – jednatele.
Působnost jednatelů je dána zákonem o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou
společnosti schvalovanou valnou hromadou.
Jednatelé řídí činnost společnosti, zabezpečují její obchodní vedení, výkon
zaměstnavatelských práv a povinností a jednají jejím jménem (za společnost jednají navenek
jménem společnosti ve všech záležitostech společně alespoň dva jednatelé). Působnost
jednatelů je podrobně vymezena v zakladatelské listině společnosti ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o., která je uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze.
Jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení koncepci podnikatelské činnosti a její
změny, jejíž aspekty následně přenášejí do strategického řízení a obchodního vedení
společnosti. V rámci strategického směřování společnosti jednatelé jako klíčová hodnotí
doporučení, která jim poskytuje dozorčí rada společnosti. Stanoviska dozorčí rady, případně
dle stanov potřebné předchozí souhlasy, jsou pro jednatele jedním z vodítek pro řízení
společnosti.
K úkonům, resp. rozhodnutím vyjmenovaným zakladatelskou listinou si dle povahy těchto
úkonů (rozhodnutí) jednatelé vyžadují (i) předchozí souhlas dozorčí rady, (ii) stanovisko
dozorčí rady, resp. vybrané úkony, či dokumenty předkládají dozorčí radě k (i) projednání, (ii)
přezkoumání, (iii) informaci.
Jednatelé jednají za společnost navenek a interně ji v rámci obchodního vedení řídí,
zejména prostřednictvím vytvoření řídicí struktury společnosti, personálního obsazení této
struktury a pokynů vedoucím zaměstnancům společnosti a dále prostřednictvím schvalování
interních nástrojů řízení, kterými jsou především Organizační řád, Podpisový řád či Pracovní
řád. V rámci Organizačního / Podpisového řádu jednatelé např. stanovují působnost
generálního ředitele a jemu podřízených pracovníků, které také ustanovují na daná pracovní
místa a odvolávají.
Jednatelé, za účelem realizace rozhodovacích procesů o záležitostech příslušejících
v souladu se zakladatelskou listinou společnosti a zákonem do působnosti jednatelů, tvoří
radu jednatelů. Rada jednatelů zasedá podle potřeb společnosti, zpravidla jedenkrát
měsíčně. V roce 2015 zasedala rada jednatelů 12x.
Při své organizaci se rada jednatelů řídí svým jednacím řádem, jehož schválení je v gesci
jednatelů. Jednatelé rozhodují nadpoloviční většinou všech jednatelů.
Zasedání rady jednatelů se pravidelně v návaznosti na projednávaná témata účastní
odpovědní vedoucí zaměstnanci, kteří jednatelům osobně prezentují své materiály a návrhy.
Zasedání rady jednatelů se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních
rady jednatelů.
Veškeré dokumenty, které jednatelé v rámci rady jednatelů projednávají, a dále ty, jež
jednatelé předkládají dozorčí radě, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě.
Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve
společnosti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
14
Jednatelé společnosti
Ing. Jan Štancl (* 1957)
Předseda rady jednatelů od 1. 4. 2016
Místopředseda rady jednatelů od 1. 4. 2014
Jednatel od 1. 1. 2012
Vystudoval fakultu strojní ČVUT Praha. Od roku 2007 pracuje ve ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o., dříve na pozici šéfa sekce Klasické a obnovitelné zdroje, v průběhu roku 2015 byl
jednatelem odpovědným za oblast projektové podpory a řízení projektů, od 1. 4. 2016 je
jednatelem se svěřenou působností generálního ředitele. V letech 2005 až 2007 pracoval ve
firmě Škodaexport, a.s. Na starosti měl generální dodávky investičních celků v energetice.
Svou profesní kariéru zahájil v roce 1981 ve ŠKODA PRAHA, kde až do roku 1993 působil
jako projektant a vedoucí strojního oddělení projekce.
Petr Lamač (* 1962)
Místopředseda rady jednatelů od 1. 4. 2016
Jednatel od 1. 11. 2015
Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou Františka Křižíka. Je jednatelem se
zodpovědností za řízení oblasti financí a nákupu společnosti. Do Skupiny ČEZ se zařadil
spolu se ŠKODA PRAHA a.s., kam přišel v roce 2003 a působil na různých pozicích
v Nákupu. Po transformaci společností byl ředitelem Nákupu ve společnosti ŠKODA PRAHA
Invest s.r.o. Před příchodem do Skupiny ČEZ pracoval ve společnosti EZ Praha, od montéra
až po ředitele montážního centra.
V roce 2015, resp. do vydání této výroční zprávy došlo k těmto změnám ve složení jednatelů
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.:
- Dnem 31. 7. 2015 odstoupil z funkce jednatele Ing. Pavel Kamenický.
- Dnem 1. 11. 2015 byl jednatelem zvolen Petr Lamač.
- Dnem 31. 3. 2016 odstoupil z funkce jednatele Ing. Dag Wiesner.
Ing. Dag Wiesner (* 1972)
Předseda rady jednatelů od 1. 5. 2014 do 31. 3. 2016
Jednatel od 1. 5. 2014 do 31. 3. 2016
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Od 1. 5. 2014 byl jednatelem
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. odpovědným za řízení společnosti v působnosti generálního
ředitele. Předtím působil od roku 2008 v ČEZ, a. s. jako ředitel útvaru Výstavba klasických
elektráren. Do Skupiny ČEZ přišel z pozice ředitele nákupu investičních celků společnosti
Slovenské elektrárne. V letech 1998 – 2006 působil v ABB, později Alstom, jako projektový
manažer, ředitel contractingu, resp. ředitel pobočky v Bulharsku.
Ing. Pavel Kamenický (* 1975)
Jednatel od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2015
Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu na MZLU Brno. Byl jednatelem se zodpovědností
za řízení oblasti financí a správy společnosti. Do Skupiny ČEZ přišel v roce 2008 a působil
zde jako manažer útvaru analytická a systémová podpora v divizi investice společnosti ČEZ,
a. s. Na této pozici byl zodpovědný za controlling divize a ICT oblast. Před příchodem do
Skupiny ČEZ pracoval ve společnosti ABB, posléze Alstom, kde postupně postoupil do
funkce finančního ředitele pro ČR a SR segmentu Power Service.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
15
Vrcholové vedení
Společnost je řízena liniovým manažerským systémem a tento systém je kombinován s
projektovým řízením (systém maticový). Liniová organizace společnosti je rozčleněna na
úseky a samostatné útvary v přímé podřízenosti generálnímu řediteli. Jednotlivé úseky se
dále dělí na odbory a oddělení.
Maticový systém řízení umožňuje řízení jak horizontální, tak vertikální (liniové); jejich průnik
určuje projektový manažer pro daný projekt. V rámci maticového systému řízení jsou
projektovým manažerem sestavovány realizační týmy pro jednotlivé projekty, jejichž
personální obsazení (pracovníky z jednotlivých útvarů) a kapacitní vytížení jsou v průběhu
realizace projektu proměnlivé.
Generálnímu řediteli byli k 31. 12. 2015 přímo podřízeni:
 ředitelé úseků:
o Řízení projektu NZ ELE
o Řízení projektu KO ETP
o Ostatní projekty (od 1. 4. 2016 je tento úsek přejmenován na Projekty JE)
o Projektová podpora
o Nákup
o Finance a správa
 vedoucí odborů přímo podřízených generálnímu řediteli:
o Lidské zdroje (personální ředitel)
o Právní
 samostatné funkce
o tajemník, manažer komunikace
o ZIMS
Generální ředitel společnosti, ředitelé úseků, vedoucí odborů přímo podřízených
generálnímu řediteli a samostatné funkce přímo podřízené generálnímu řediteli společnosti
zabezpečují v rozsahu svých působností, pravomocí a odpovědností daných organizačním
řádem společnosti, vnitřními předpisy společnosti, popisy svých pracovních míst a pokyny
generálního ředitele řídicí, kontrolní a organizační činnost společnosti. Při výkonu své
činnosti navzájem spolupracují a koordinují činnost podřízených útvarů tak, aby byla
zajištěna jednotnost a kompaktnost řízení společnosti. Generálního ředitele a ředitele úseků
na daná vedoucí pracovní místa ustanovují (a odvolávají) jednatelé společnosti. Pokud roli
generálního ředitele či ředitelů úseků vykonávají jednatelé, pak na základě rozhodnutí rady
jednatelů o přidělení gesce v definované části obchodního vedení.
Personální obsazení managementu k 31. 12. 2015
Ing. Dag Wiesner, jednatel pověřený odpovědností generálního ředitele
Ing. Jan Štancl, jednatel pověřený odpovědností technického ředitele
Ing. Tomáš Novotný, ředitel úseku Finance a správa
Ing. Zdeněk Šnaider, ředitel úseku Řízení projektu KO ETP
Ing. Zbyněk Mrázek, ředitel úseku Řízení projektu NZ ELE
Ing. Jan Vybulka, ředitel úseku Ostatní projekty
Ing. Monika Kohoutková, vedoucí odboru Lidské zdroje (personální ředitel)
Petr Lamač, ředitel úseku Nákup
Olga Dvorecká, tajemník, manažer komunikace
Bc. Miroslav Pavlovič, zmocněnec pro integrovaný manažerský systém (ZIMS)
Personální obsazení managementu k datu vydání výroční zprávy
Ing. Jan Štancl, jednatel pověřený odpovědností generálního ředitele
Petr Lamač, jednatel pověřený odpovědností ředitele úseku Nákup a se zodpovědností za
oblast financí
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
16
Ing. Tomáš Novotný, ředitel úseku Finance a správa
Ing. Zdeněk Šnaider, ředitel úseku Řízení projektu KO ETP
Ing. Zbyněk Mrázek, ředitel úseku Řízení projektu NZ ELE
Ing. Aleš Hadrávek, ředitel úseku Projekty JE
Ing. Monika Kohoutková, vedoucí odboru Lidské zdroje (personální ředitel)
Olga Dvorecká, tajemník, manažer komunikace
Bc. Miroslav Pavlovič, zmocněnec pro integrovaný manažerský systém (ZIMS)
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
17
Principy odměňování
Stanovování výše odměn za výkon funkce jednatelů a členů dozorčí rady, resp. rozhodování
o odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, je zakladatelskou listinou společnosti ŠKODA
PRAHA Invest s.r.o. svěřeno do působnosti valné hromady společnosti (obvykle na návrh
jednatelů, příp. k tomu zákonem oprávněného společníka). Valná hromada rovněž schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatele, resp. člena dozorčí rady.
Členové exekutivního vedení společnosti (ředitelé úseků) jsou do funkcí ustanovováni
rozhodnutím jednatelů společnosti, obvykle na návrh generálního ředitele. Jejich
odměňování a stanovování úkolů pro dosažení podnikatelské úspěšnosti společnosti, resp.
výplaty bonusů za splnění takových úkolů jsou řešeny jednateli společnosti; dozorčí rada je o
uzavírání manažerských smluv s nimi jednateli informována.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
18
Plnění kodexu řízení a správy společnosti
Řízení a správa společnosti vycházejí z doporučení Kodexu pro správu a řízení společností
2004 (Corporate Governance Codex). Kodex byl sestaven pod patronátem tehdejší Komise
pro cenné papíry.
Důležité údaje o orgánech společnosti, popis způsobu jejich ustavení, jejich aktuální složení
a popis odměňování jejich členů naleznete v kapitole Orgány společnosti a její management
této výroční zprávy.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. dbá všech ustanovení příslušných právních předpisů (zejména
zákona o obchodních korporacích účinného od 1. 1. 2014) ohledně ochrany práv společníků.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
19
Strategické záměry
Posláním společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je úspěšné dokončení všech
probíhajících projektů, zejména pak projektů komplexní obnovy výrobních zařízení Skupiny
ČEZ v České republice a projektová podpora ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je dodavatel energetických celků a jejich technologických částí
působící v klasické a jaderné energetice, v oblasti teplárenství, paroplynových elektráren a
obnovitelných zdrojů energie. Energetické celky společnost dodává od projektové
dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do provozu a zajištění záručního a
pozáručního servisu.
V této hlavní podnikatelské náplni bude společnost pokračovat s důrazem na úspěšné
dokončení probíhajících projektů Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ a projektů na
jaderných elektrárnách. Současně bude poskytována podpora pro ŠKODA PRAHA a.s.
v oblasti projektování, inženýringu a realizace projektů.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
20
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
Hospodaření společnosti
Vybrané ukazatele hospodaření
Ukazatel
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)
Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)
EBIT marže
Celková likvidita
Poměr provozního cash flow k závazkům
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku
Krytí stálých aktiv
Obrat aktiv
Jednotka
%
%
%
%
%
%
%
1
2011
26,0%
0,4%
0,3%
66%
-1%
9%
2037%
1,36
2012
98,4%
4,3%
3,0%
79%
31%
11%
3035%
1,89
2013
43,2%
4,8%
2,2%
118%
0%
13%
4124%
2,50
2014
0,7%
0,1%
0,0%
124%
16%
15%
2746%
1,68
2015
-338,9%
-8,4%
-5,6%
146%
-44%
29%
3138%
1,48
Výsledek hospodaření
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. dosáhla v roce 2015 záporný výsledek hospodaření
po zdanění ve výši 292,8 mil. Kč, při dosažení obratu 5 261,2 mil. Kč. Ve srovnání s rokem
2014 došlo k poklesu zisku o 296,4 mil. Kč, přičemž obrat ve srovnání s rokem 2014 klesl o
3 833,1 mil. Kč.
Struktura majetku a kapitálu – Aktiva
Celková výše aktiv ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. činila k 31. 12. 2015 2 533 833 tis. Kč,
přičemž jsou celková aktiva z 98,6 % tvořena oběžnými aktivy.
Struktura oběžných aktiv je následující:
Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny z 51,0 % pohledávkami z obchodních vztahů, dále pak
z 36,3 % krátkodobě poskytnutými zálohami, 6,8 % dohadnými účty aktivními a 5,9 %
daňovými pohledávkami za státem.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
21
Zásoby jsou tvořeny pouze položkou nedokončené výroby ve výši 144 173 tis. Kč, související
zejména s projekty společnosti pro zákazníka ČEZ, a. s.
Dlouhodobé pohledávky jsou především složeny z jiných pohledávek z titulu bankovní záruky
ve výši 179 589 tis. Kč (50,8 %), odložené daňové pohledávky ve výši 173 581 tis. Kč (49,0
%) a pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 848 tis. Kč (0,2 %).
Krátkodobý finanční majetek tvoří z převážné části účty v bankách ve výši 325 745 tis. Kč
(99,8 % z celkové výše krátkodobého finančního majetku).
Struktura majetku a kapitálu – Pasiva
Strukturu pasiv k 31. 12. 2015 popisuje následující graf:
Krátkodobé závazky jsou tvořeny především krátkodobě přijatými zálohami ve výši 614 502
tis. Kč (41,8 % celkových 1 470 485 tis. Kč), z nichž největší část tvoří zálohy přijaté
v souvislosti s projekty Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ. Dále pak 30,6 % tvoří
závazky z obchodních vztahů (449 630 tis. Kč) a 25,8 % (379 178 tis. Kč) představují
dohadné účty pasivní.
Společnost vykazuje dlouhodobé závazky v celkové výši 179 693 tis. Kč, z nichž 99,9 % tvoří
jiné závazky z titulu čerpání bankovní záruky.
Rezervy související s projekty společnosti zahrnují rezervy na garance, rezervy k
dlouhodobým smlouvám na generální dodávky a rezervu na zaměstnanecké požitky, celková
výše k 31. 12. 2015 činí 872 159 tis. Kč.
Společnost k 31. 12. 2015 nečerpá žádné bankovní úvěry.
Společnost k 31. 12. 2015 nerealizovala žádné majetkové účasti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
22
Investice
Společnost v roce 2015 nerealizovala žádné investice.
Očekávaný vývoj
Společnost hodlá v souladu se svými strategickými, podnikatelskými a ekonomickými plány
v roce 2016 pokračovat v nastaveném podnikatelském zaměření.
Pro rok 2016 plánuje společnost při obratu 4 751 099 tis. Kč ztrátu ve výši 91 652 tis. Kč.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
23
Hlavní předmět podnikání
Popis hlavního předmětu podnikání společnosti
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., člen Skupiny ČEZ, působí v oblasti projektování, inženýringu a
komplexních dodávek energetických celků (klasických a jaderných elektráren, paroplynových
cyklů). ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je generálním dodavatelem nejvýznamnějšího českého
elektrárenského projektu současnosti: Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ v České
republice (komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, Elektrárny Prunéřov II, výstavba nových
zdrojů v Elektrárně Ledvice a v Elektrárně Počerady).
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. rovněž působí na jaderných elektrárnách, jako dodavatel
projektů modernizace a zvyšování účinnosti a bezpečnosti v elektrárnách Temelín,
Dukovany, Jaslovské Bohunice a Mochovce.
Hlavním cílem společnosti je dodávat zákazníkům energetická řešení na klíč, k jejich plné
spokojenosti a jim šitá na míru, přičemž základními parametry takových děl je zejména
vysoká technologická úroveň, účinnost a ekonomičnost, spolu s šetrností k životnímu
prostředí.
Předmětem podnikání společnosti jsou komplexní dodávky obnovy výrobních energetických
zdrojů a výstavby nových energetických celků, včetně všech souvisejících činností, zejména
projektování, inženýringu a řízení staveb, nákupu a kompletace, a to formou generálních
dodávek, v oblasti klasické a jaderné energetiky. Dále pak inženýrské činnosti a dodávky
dílčích technologických souborů a projektové výkony.
Pohled na rekonstruovanou Elektrárnu Tušimice II
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
24
Vyjádřeno v označeních živnostenských oprávnění jde o:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

projektová činnost ve výstavbě

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Klíčové projekty společnosti
Název a předmět
Projektu
Základní technické informace
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II
Komplexní rekonstrukce 4 hnědouhelných bloků včetně
nového dvoublokového odsíření ve 2 etapách a rekonstrukce
dalších objektů a výměna dožitého technologického zařízení
•
Zvýšení čisté účinnosti z 33 % na 38 %
•
Prodloužení životnosti do roku 2035
•
Nové dvoublokové odsíření – mokrá vápencová vypírka
se zaústěním čistých kouřovodů do chladicích věží
•
Kompletní rekonstrukce kabeláže a řídicího systému
•
Demolice stávajícího komína
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
Podepsání protokolů FAC (Final Acceptance Certificate) I.
etapy KO ETU II, bloku 22 a bloku 21, včetně II. etapy KO
ETU II se zhotovitelem OB05 – Strojovna a GD – tímto byla
naplněna SoD a tím došlo k faktickému ukončení projektu.
Název a předmět
Projektu
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II
Komplexní rekonstrukce 3 hnědouhelných bloků, včetně
nového odsíření a rekonstrukce dalších objektů a výměny
dožitého technologického zařízení.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
25
Základní technické informace
•
•
•
•
•
Zvýšení čisté účinnosti z 33 % na 39,06 % (kondenzační
provoz)
Prodloužení životnosti o 25 až 30 let
Zvýšení výkonu bloku z 210 MW na 250 MW
Nové odsíření – mokrá vápencová vypírka se zaústěním
čistých kouřovodů do chladicí věže
Modernizovaná chemická úpravna vody, včetně reverzní
osmózy
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
Ukončena montáž technologie zařízení elektrárny na všech 3
blocích včetně neblokové technologie, podepsání PAC
protokolů některých neblokových technologií – vodní
hospodářství (BČOV, ČSSV), kompresorová stanice atd.
 02/2015 – zahájena fáze najíždění na bloku 23
 05/2015 – zahájena fáze najíždění na bloku 24
 07/2015 – 1. přifázování bloku 23 do energetické
soustavy a zahájena fáze najíždění na bloku 25
 10/2015 – 1. přifázování bloku 24 do energetické
soustavy
 12/2015 – 1. přifázování bloku 25 do energetické
soustavy, zahájeno komplexní vyzkoušení na blocích
23 a 24
Název a předmět
projektu
Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice
Výstavba nového energetického zdroje, s nadkritickými
parametry páry
•
Výkon 660 MW na svorkách generátoru
•
Zdroj páry – věžový granulační nadkritický kotel
•
Parametry páry – 600°C/610°C/28 MPa/5Mpa 480 kg/sec
(cca 1 712 t/h)
•
Parní turbína – kondenzační, čtyřtělesová
•
Napájecí čerpadla – konfigurace 3× 50%, pohon –
elektromotor se spojkou
•
Odsíření spalin – v absorbéru, princip mokré vápencové
vypírky
•
Plánovaná čistá účinnost 42,5 %
•
Předpokládaná životnost 40 let
Základní technické informace
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
•
•
•
08/2015 – OB25 – Čerpací stanice Zálezly – výměna
čerpadel – podpis protokolu PAC
08/2015 – OB08 – Systém vyvedení tepla – podpis
protokolu PAC
2015 – činnosti v rámci uvádění do provozu nového zdroje
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
26
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Objednatel
Nový paroplynový zdroj v Elektrárně Počerady
Výstavba nového energetického zdroje, paroplyn, výkon 848
MWe
„Multishaft“ konfigurace 2× plynová turbína, 2× spalinový
výměník, 1× parní turbína
Související provozní soubory (elektro, I&C, vyvedení výkonu)
Čistá účinnost (ISO) ~ 57,4 %
Plánovaná životnost 30 let
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
Garanční fáze projektu
Odstraněno 95 % vad a nedodělků z protokolu PAC
Název a předmět
projektu
Využití projektových rezerv Jaderné elektrárny Dukovany
Základní technické informace
Provedení veškerých dodávek komponentů, prací a služeb
nutných pro zvýšení výkonů reaktorů na 105 %
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
Garanční fáze
Název a předmět
projektu
Montáž generátorů včetně příslušenství na Jaderné
elektrárně Mochovce, bloky 3 a 4, SR
Základní technické informace
Kompletní montáž čtyř generátorů na obou blocích JE
Mochovce 3,4
Objednatel
Slovenské elektrárne, a.s.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
27
Hlavní realizované milníky v roce Posun termínů realizace v důsledku změn harmonogramu
2015
z důvodů na straně zákazníka
Název a předmět
projektu
Aktualizace dokumentace skutečného provedení (DoSP)
a projektu změny (PZ)
Aktualizace, Verifikace a digitalizace dokumentace skutečného provedení,
Základní technické informace
oprava degradované dokumentace
Objednatel
Slovenské elektrárne, a.s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
Aktualizace dokumentace skutečného stavu v profesi strojní
pro vybrané dílčí provozní soubory.
Název a předmět
projektu
Omezovače švihu vysokoenergetických potrubí
v hermetické zóně Jaderné elektrárny Dukovany
Základní technické informace
Zpracování dokumentace, dodávka a montáž omezovačů
švihnutí vybraného potrubí na jednotlivých výrobních blocích
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
Ukončení realizace všech dílčích částí díla 7. 5. 2015, probíhá
záruční doba.
Název a předmět
projektu
Zajištění havarijního dochlazování bloků Jaderné
elektrárny Dukovany
Zpracování realizační dokumentace, dodávka, montáž a
oživení zařízení k zajištění dochlazování bloků při vzniku
havarijní situace spojené se zavřením RČA.
Základní technické informace
Objednatel
Hlavní realizované milníky v roce
2015
ČEZ, a. s.
31. 12. 2015 Dokončena realizace opatření pro zajištění
havarijního způsobu dochlazování bloků u parogenerátorů 2,
3, 4, 5 na 1. reaktorovém bloku EDU.
31. 12. 2015 Dokončena realizace opatření pro zajištění
havarijního způsobu dochlazování bloků u parogenerátorů 4, 5
na 2. reaktorovém bloku EDU.
31. 12. 2015 Dokončena realizace opatření pro zajištění
havarijního způsobu dochlazování bloků u parogenerátoru 3
na 3. reaktorovém bloku EDU.
31. 12. 2015 Dokončena realizace opatření pro zajištění
havarijního způsobu dochlazování bloků u parogenerátorů 4, 5
na 4. reaktorovém bloku EDU
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
28
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Objednatel
Rekonstrukce přívodních řadů surové vody pro Jadernou
elektrárnu Temelín
Komplexní rekonstrukce přívodních řadů surové vody –
vytvoření nového ochranného povrstvení s životností 50 let,
provedení rekonstrukce dalších komponent, souvisejících
objektů a zařízení s cílem prodloužení životnosti spolehlivého
provozu stávajících přívodních řadů
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. dokončila i přes technické
problémy – vysoký stupeň poškození řadů – rekonstrukci
levého přívodního řadu k 31. 7. 2015. K 31. 12. 2015
dokončena rekonstrukce na 70 % pravého přívodního řadu.
Název a předmět
projektu
Obnova pružinových závěsů na potrubí RA, RL, RR v KP
EDU
Základní technické informace
Zpracování dokumentační části včetně výpočtů a průkazů,
dodávka, realizace pružinových závěsů formou dodávky na
klíč na potrubí RA, RL, RR v KP a provedení všech nutně
vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a
systémech pro zvýšení bezpečnosti provozovaných potrubních
systémů
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
20. 2. 2015 dodávka a montáž pružinových závěsů pro 4.
reaktorový blok, 1. část
23. 4. 2015 jednostupňová projektová dokumentace pro 2. a
3. reaktorový blok
27. 4. 2015 dodávka a montáž pružinových závěsů pro 3.
reaktorový blok, 1. část
27. 4. 2015 dodávka a montáž pružinových závěsů pro 2.
reaktorový blok, 1. část
15. 12. 2015 dodávka a montáž pružinových závěsů pro 1.
reaktorový blok, 2. část – dokončení realizace na 1.
reaktorovém bloku
Název a předmět
projektu
Zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku
(EDU) a Zodolnění kontejmentu – likvidace pohavarijního
vodíku (ETE)
Základní technické informace
Objednatel
Dodávka a montáž pasivního systému likvidace vodíku pro
všechny uvažované nadprojektové stavy v jaderných
elektrárnách, formou dodávky na klíč a provedení všech nutně
vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a
systémech, včetně provedení všech kontrol a zkoušek, tak aby
byla zajištěna likvidace vodíku vyprodukovaná při těžkých
haváriích bez vzniku plamenného hoření a bez vzniku výbuchů
vodíku
ČEZ, a. s.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
29
Hlavní realizované milníky v roce
2015
Název a předmět
projektu
26. 8. 2015 dokončena realizace díla na ETE
30. 1. 2015 dokončena realizace katalytických rekombinátorů
na 4. reaktorovém bloku EDU
2. 4. 2015 dokončena realizace katalytických rekombinátorů
na 3. reaktorovém bloku EDU
4. 5. 2015 dokončena realizace katalytických rekombinátorů
na 2. reaktorovém bloku EDU
9. 12. 2015 dodávka a montáž obslužných plošin na 1.
reaktorovém bloku EDU
Koncový jímač tepla (KJT) EDU
Základní technické informace
Dodávka zařízení, prací a služeb pro spolehlivý a ekonomický
odvod tepla ze systému technické vody důležité pomocí KJT,
při všech provozních stavech hlavního výrobního bloku (HVB)
a projektových havarijních iniciačních událostech včetně
extrémních klimatických podmínek
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 15. 11. 2015 úspěšně dokončila
i přes problémy s posuny termínů odstávek EDU realizaci díla
na HVB I.
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Přepojení čerpadel požární vody EDU
Zpracování dokumentace a realizace přepojení čerpadel
požární vody z rozvodny lichých bloků na sudé. Tím se uvolní
připojovací místa v rozvodnách 1BV a 3BV, která jsou
potřebná pro realizaci nápravných opatření plynoucích ze
závěrů stress testů.
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2015
16. 12. 2015 byla dokončena poslední část díla – dodávka a
montáž kabeláže SKŘ a přeložení stávající kabeláže 0,4kV
tak, aby byla zajištěna segregace systémů.
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Objednatel
EDU Rekonstrukce zdrojů 4. systémů I. kategorie ZN
Zpracování dokumentace a následná realizace díla „6727 –
Rekonstrukce zdrojů 4. systémů I. kategorie ZN“ spočívající ve
výměně stávajících usměrňovačů, střídačů a transformátorů
se standardním převodem 6/0,4 kV formou dodávky „na klíč“ a
provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených
zařízeních, konstrukcích a systémech.
ČEZ, a. s.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
30
Hlavní realizované milníky v roce
2015
22. 6. 2015 projektová dokumentace pro 2. část díla
21. 12. 2015 byla dokončena rekonstrukce zdrojů systému 4.2
na 4. reaktorovém bloku
21. 12. 2015 byla dokončena rekonstrukce zdrojů systému 4.2
na 2. reaktorovém bloku
23. 12. 2015 byla dokončena rekonstrukce zdrojů systému 4.2
na 2. reaktorovém bloku
31. 12. 2015 byla dokončena rekonstrukce zdrojů systému 4.2
na 1. reaktorovém bloku
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
31
Řízení rizik a compliance
Řízení rizik
Společnost je součástí Skupiny ČEZ a v oblasti řízení rizik se řídí společnými pravidly.
Nejvýznamnější rizika, kterým je společnost vystavena, jsou rizika realizovaných a
připravovaných projektů. Rizika každého projektu se dělí do dvou oblastí. První oblastí je
správné ocenění potenciálních rizik projektu ve fázi kontraktační, tj. stanovení optimální ceny
projektu se zahrnutím budoucích rizik. Ocenění rizik vychází z platné řídicí dokumentace.
Druhou oblastí je řízení rizik během projektu. Řídicí dokumentací jsou dána pravidla a
postupy v této oblasti. Je předepsána forma záznamu rizik včetně potřebných charakteristik.
Mezi základní charakteristiky patří i opatření na snížení, případně eliminaci rizik včetně
jednoznačné odpovědnosti za dané riziko. Záznamy jsou pravidelně aktualizovány a
vyhodnocovány dopady do daného projektu.
Pojištění
Společnost je zapojena do pojistných programů Skupiny ČEZ včetně pojištění odpovědnosti
za újmu z provozní činnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem včetně
následných finančních škod a environmentální újmy a pojištění odpovědnosti autorizovaných
architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. U významných projektů je sjednáno
stavebně montážní pojištění.
Interní audit
Společnost nemá vlastní auditní tým.
Je-li potřebné prověřit procesy, objednává si společnost provedení interního auditu u
dodavatele – ČEZ, a. s., kde je k dispozici erudovaný a zkušený tým interních auditorů.
Interní audit probíhá cca 1x za rok, resp. dle interní potřeby společnosti. Nápravná opatření
z auditu jsou následně zpracována a implementována, přičemž implementace je řízeně
sledována.
Compliance program
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se při své podnikatelské činnosti přihlásila
k programu Compliance, který ukotvuje pravidla etického a právního chování společnosti,
jejich zaměstnanců, manažerů a obchodních partnerů. Cílem programu Compliance je
přispívat k jednání v souladu s platnými právními předpisy, interními směrnicemi společnosti
a pravidly chování.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
32
Řízení bezpečnosti a kvality
Bezpečnost práce a požární ochrana
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. trvale zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a
požární ochranu v souladu s platnou legislativou při všech svých podnikatelských i interních
činnostech.
Nástrojem řízení uvedených oblastí je zavedený systém. Jsou zpracovány příslušné řídicí
dokumenty se stanovením pravomocí a odpovědností.
Požadavky na zajištění bezpečnosti jsou neopomenutelným prvkem i při výběru a
posuzování způsobilosti obchodních partnerů. V rámci činností na přípravě, obchodním
zajištění nových projektů společnosti a jejich realizaci je problematika bezpečnosti práce a
požární ochrany začleňována do všech obchodních a realizačních dokumentů.
Při výkonu státního dozoru nebyla v roce 2015 uplatněna vůči společnosti žádná sankce.
Zásadní projekty s významným vlivem na oblast bezpečnosti v roce 2015:
 realizace výstavby nového zdroje v Elektrárně Ledvice
 realizace výstavby nového zdroje v Elektrárně Počerady
 realizace komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.
Na uvedených projektech úzce spolupracuje společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
s investorem, společností ČEZ, a. s., za účelem splnění všech legislativních povinností a
maximální limitace rizik.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je součástí Segmentového centra řízení bezpečnosti Skupiny
ČEZ. Aktivně se podílí na sdílení informací v oblasti bezpečnosti a zlepšování úrovně
bezpečnosti celé Skupiny ČEZ.
Technická bezpečnost výrobků
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jako dodavatel investičních celků v energetice kladla v roce
2015 důraz na zajištění technické bezpečnosti projektované a kompletované technologie,
zejména formou:
 proškolení útvarů projekce, útvarů řídících projekty, útvarů řízení a kontroly kvality a
útvaru nákup z požadavků zákona č. 22/1997 Sb.,
 proškolení pracovníků realizujících projekty v oblasti jaderné energetiky z požadavků
vyhlášky č. 132/2008 Sb. (zákon č. 18/1997 Sb.),
 trvalé kontroly plnění požadavků dodavatelů z hlediska zákona č. 22/1997 Sb. a
zákona č. 18/1997 Sb., ve všech etapách plnění smluvních vztahů.
Integrovaný manažerský systém
Certifikované systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí a systém řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve společnosti jsou zásadními oblastmi pro
zajištění řádné a bezrizikové podnikatelské činnosti. Prostřednictvím těchto systémů je ve
společnosti zaváděna do praxe a dodržována legislativa České republiky vycházející z práva
Evropské unie.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
33
V červenci 2015 byly všechny tři systémy řízení (EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS
18001) prověřeny prodlužovacím auditem TÜV NORD Czech, s.r.o. a byly shledány
funkčními a efektivními.
Certifikáty všech tří systémů jsou platné pro všechna pracoviště společnosti, včetně její
organizační složky ve Slovenské republice.
Součástí etického přístupu prosazovaného vedením společnosti při činnosti společnosti
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je šetrný přístup k životnímu prostředí, který společnost
zajišťuje při své podnikatelské činnosti zejména precizním dodržováním příslušných
zákonných norem a následnou kontrolou prováděnou odbornými pracovníky při své interní
činnosti, např. tříděním odpadů na pracovištích. Další součástí tohoto etického přístupu je
projektování a realizace investičních celků s vysokým akcentem na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a uplatňování podmínek pro zajištění vysoké bezpečnosti a kultury práce na
stavbě u dodavatelů společnosti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
34
Lidské zdroje
Společnost v oblasti lidských zdrojů s ohledem na její strategii nadále rozvíjí zásadní
fundament „program 6P“ pro vedení a motivaci lidských zdrojů s cílem odborné podpory
dosažení bezpečného dokončení projektů. V rámci tohoto programu prostřednictvím dílčích
„PÉ“ bylo investováno do jednotlivých oblastí, jako je např. udržování odborné kompetence a
osobní rozvoj zaměstnanců, odborná pomoc, finanční ocenění výkonu a loajality
zaměstnanců formou stabilizační odměny či odstupného nad rámec zákona, více než 38 mil.
Kč.
Ve společnosti bylo v rámci probíhající restrukturalizace v průběhu roku 2015 uvolněno 72
zaměstnanců, a přesto společnost neřešila žádný soudní spor včetně těch interních
s koordinační radou odborů. Rovněž udržuje fluktuaci pod nežádoucí mírou, která byla ve
výši 1,6 %. Ze zmiňovaných ukončených pracovních poměrů až 88 % zaměstnanců našlo
uplatnění na trhu práce a společnost je i nadále v případě potřeby v souvisejících otázkách
prostřednictvím odboru lidských zdrojů těmto bývalým kolegyním a kolegům k dispozici
Korektnost a profesionální úroveň vztahů s odborovými organizacemi dokládá akt v závěru
roku 2015, kdy došlo k potvrzení a podepsání kolektivní smlouvy i na další časové období.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
35
Vývoj legislativního rámce
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se při své podnikatelské činnosti řídí právním
řádem České republiky, který v sobě od přistoupení České republiky do Evropské unie
implementuje též evropské právo.
Dále, s ohledem na převažující předmět činnosti, kterým je obnova stávajících a výstavba
nových elektráren, se společnost řídí českými technickými normami ČSN a převzatými
evropskými normami, ať již právně závaznými, či pouze doporučujícími. V případě, že se tak
strany ve smlouvě dohodnou, řídí se rovněž zahraničními technickými normami.
Právní předpisy vztahující se ke specifickému předmětu podnikání společnosti:




zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
36
Ochrana životního prostředí
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. klade důraz na ochranu životního prostředí při všech svých
podnikatelských i interních činnostech. Nástrojem řízení ochrany životního prostředí je
zavedený systém EMS certifikovaný podle ČSN EN ISO 14001:2004.
Přijatá politika EMS sleduje principy prevence, zachování trvalého rozvoje a minimalizace
dopadů na životní prostředí u projektovaných a realizovaných činností. Podmínku dodržování
environmentální legislativy České republiky a šetrného přístupu k životnímu prostředí
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. uplatňuje i při výběru a posuzování způsobilosti dodavatelů.
Ochrana ovzduší
V současné době neprovozuje ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. žádný zdroj znečišťování
ovzduší.
Ochrana vod a nakládání s vodami
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. používá ke své činnosti pouze pitnou vodu. Odběr pitné vody je
řešen ve všech provozovnách v rámci nájemních smluv s vlastníky a správci objektů.
Společnost není producentem odpadních a průmyslových vod.
Odpadové hospodářství
V souladu s požadavky zákona o odpadech má ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. zavedený
systém třídění odpadů vznikajících při interní činnosti v administrativních objektech.
Na realizovaných projektech (stavbách) je povinností smluvních zhotovitelů zajistit třídění a
zneškodnění odpadů vzniklých jejich činností ve vlastní režii. Společnost kontroluje a
vyžaduje doklady o zneškodnění vzniklých odpadů.
Na všech významných projektech společnosti je přítomen ekolog společnosti, který dohlíží
na plnění legislativních povinností zhotovitelů provádějících činnosti pro ŠKODA PRAHA
Invest s.r.o.
Nebezpečné chemické látky a přípravky
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nepoužívá při svých činnostech žádné nebezpečné
látky a přípravky. V případě, že tyto látky používají zhotovitelé, vyžaduje společnost
důsledné plnění všech legislativních povinností, dále společnost vyžaduje po zhotovitelích
seznam těchto látek a přípravků a taktéž bezpečnostní listy k těmto látkám.
Sanace, rekultivace a případné havárie
V roce 2015 nevznikla při činnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. žádná havárie ani
mimořádná událost s potřebou sanace.
Hluk
Většina podnikatelských činností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nezpůsobuje žádný hluk.
V případě provádění krátkodobých činností se zvýšenou hladinou hluku (např. čištění
vnitřních povrchů parovodů profukem párou) jsou provedena dosažitelná technická a
organizační opatření ke snížení hluku na přijatelnou mez.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
37
Výzkum a vývoj
Ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nebyly v roce 2015 samostatně řešeny úkoly, jež by přímo
spadaly do oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se nezabývá vlastním výzkumem a vývojem, neboť
z povahy činnosti generálního dodavatele projektů vyplývá, že výzkumné a vývojové činnosti
promítající se do projektů společnosti zajišťují odborní, kvalifikovaní dodavatelé společnosti.
Patenty a licence
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je držitelem následujících patentů a licencí:
Zařízení pro tlumení dynamických účinků
Patent 278499 z 28. 12. 1993, autor Josef Šíp
Zařízení pro pohlcení vysokých energií rázu
Patent 279038 z 28. 9. 1994, autor Josef Šíp
Zapojení pro předávání tepelné energie nebo energie chladu
Patent 281515 z 29. 8. 1996, autor Pavel Bláha
Způsob snižování obsahu oxidu dusíku ve spalinách spalovacích komor se dvěma nebo více
hořáky na plynné nebo kapalné palivo
Patent 285546 z 30. 6. 1999, autoři Pavel Bláha a František Jirouš
Zařízení k omezení švihu potrubí
Patent 285772 z 3. 9. 1999, autor Josef Šíp
Zapojení rozvodu páry ke spotřebičům
Osvědčení č. 9219 z 18. 10. 1999, autor Pavel Bláha
Zařízení k omezení přetížení nosné konstrukce stavby či související technologie
Osvědčení č. 12842 z 2. 12. 2002, autor Josef Šíp
Zařízení k omezení švihu potrubních odboček
Osvědčení č. 13011 ze dne 17. 2. 2003, autor Josef Šíp
Zařízení pro hašení hořlavých hmot v zásobnících inertním plynem
Osvědčení č. 13621 z 15. 9. 2003, autoři Pavel Bláha a Petr Janda
Společnosti jsou od ŠKODA PRAHA a.s. úplatně poskytována podlicenční práva k užívání
slovní, obrazové i kombinované ochranné známky ŠKODA.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
38
Soudní spory a jiná řízení společnosti
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. eviduje k datu vydání výroční zprávy za rok 2015
následující soudní (rozhodčí) spory, které by významně ovlivnily, resp. potenciálně mohly
ovlivnit, činnost společnosti a její profitabilitu.
Soudní spor: Žalobce ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. proti žalované PPF banka a.s.
(aktuálně ve stádiu soudního sporu po podání žaloby v 1. stupni před nařízením ústního
jednání) – o zaplacení částky 42.996.380,- Kč s přísl. (částka představuje výši bankovní
záruky, jejímž účelem je zajištění záruční odpovědnosti zhotovitele Chladicí věže a.s. za
jakost díla) – potenciální finanční dopad v případě neúspěchu žaloby by spočíval zejména
v nutnosti vynaložit další finanční prostředky pro účely zajištění bezvadného záručního
plnění (aktuálně existuje znalecký posudek dokládající vady díla - chladicí věže, zhotovené
společností Chladicí věže a.s. na projektu výstavby Nového zdroje v Elektrárně Počerady).
Zhotovitel Chladicí věže a.s. se aktuálně nachází v insolvenčním řízení, byl u něj zjištěn
úpadek a nebude schopen plnit své závazky vyplývající ze záruky za jakost díla.
Rozhodčí spor: Žalobce MODŘANY Power, a.s. proti žalované ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o. (aktuálně ve stádiu rozhodčího sporu vedeného u RS při HS a AS České republiky ve
stádiu před nařízením ústního jednání – stranami sjednána rozhodčí doložka, podle níž je
řízení jednoinstanční) – o zaplacení částky 49.463.216,- Kč s příslušenstvím z důvodu
tvrzených víceprací (navýšení počtu armatur apod.) – potenciální finanční dopad v případě
úspěchu žaloby by spočíval v nutnosti zaplatit částku 49.463.216,- Kč s příslušenstvím, které
by představovaly úroky z prodlení a náklady řízení úspěšné protistrany.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
39
Dárcovství
V roce 2015 nebyl program realizován.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
40
Základní organizační schéma společnosti k 31. 12. 2015
VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
JEDNATELÉ
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Tajemník a manažer
komunikace
Zmocněnec IMS
LIDSKÉ ZDROJE
(odbor)
PROJEKTOVÁ
PODPORA
(úaek)
FINANCE A
SPRÁVA
(úsek)
NÁKUP
(úsek)
ŘÍZENÍ PROJEKTU
NZ ELE
(úsek)
ŘÍZENÍ PROJEKTU
KO ETP
(úsek)
OSTATNÍ
PROJEKTY
(úsek)
Legenda:
ORGÁNY
SPOLEČNOSTI
GENERÁLNÍ
ŘEDITEL
ÚSEKY
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
Odbory přímo
podřízené GŘ
Funkce přímo
podřízené GŘ
41
Kontakty
Osobně (sídlo společnosti)
Internetová prezentace (www.spinvest.cz)
Elektronicky ([email protected])
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
42
Výrok auditora
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
43
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
44
Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2015
ROZVAHA
k 31. 12. 2015
(v tis. Kč)
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444
140 74 Praha 4
IČ: 27257517
Označ.
A K TIV A
Brutto
AKTIVA CELKEM
Minulé účetní
období
Běžné účetní období
Korekce
Netto
Netto
3 112 716
-578 883
2 533 833
4 464 383
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
79 758
-45 872
33 886
40 768
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
32 275
-32 113
162
376
3. Softw are
10 471
-10 309
162
225
4. Ocenitelná práva
21 804
-21 804
B. I. 1. Zřizovací výdaje
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
5. Goodw ill
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
151
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
8.
majetek
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B. II. 1. Pozemky
2. Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory
3.
hmotných movitých věcí
47 483
-13 759
33 724
40 392
8 236
-3 617
4 619
8 236
34 957
-6 326
28 631
31 458
4 290
-3 816
474
633
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
65
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
8.
majetek
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba
2.
Podíly v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4.
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající
osoba, podstatný vliv
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
45
Označ.
A K TIV A
Běžné účetní období
Brutto
Korekce
4 421 031
144 173
144 173
221 176
144 173
144 173
221 176
354 018
354 018
285 802
848
848
97 837
7. Jiné pohledávky
179 589
179 589
8. Odložená daňová pohledávka
173 581
173 581
187 965
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
-533 011
Netto
2 497 728
C.
3 030 739
Netto
C. I. 1. Materiál
2. Nedokončená výroba a polotovary
3. Výrobky
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
5. Zboží
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohledávky za společníky
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
6. Dohadné účty aktivní
Krátkodobé pohledávky
2 206 100
-533 011
1 673 089
3 352 547
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
1 386 656
-532 973
853 683
1 959 023
98 577
98 577
180 297
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
606 774
606 774
1 057 284
8. Dohadné účty aktivní
113 906
113 906
147 087
149
8 856
326 448
326 448
561 506
703
703
1 796
325 745
325 745
559 710
2 219
2 219
2 584
2 219
2 219
2 584
C. III.
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohledávky za společníky
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6. Stát - daňové pohledávky
9. Jiné pohledávky
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
C. IV. 1. Peníze
2. Účty v bankách
187
-38
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D. I.
Časové rozlišení
D. I. 1. Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
46
Označ.
PA S IV A
Minulé účetní období
2 533 833
4 464 383
Vlastní kapitál
11 496
161 284
PASIVA CELKEM
A.
Běžné účetní období
A.
I.
Základní kapitál
30 000
30 000
A.
I.
1. Základní kapitál
30 000
30 000
2. Vlastní akcie (-)/Vlastní obchodní podíly (-)
3. Změny základního kapitálu
A.
II.
Kapitálové fondy
A.
II. 1. Ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
143 000
143 000
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních
korporací
5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
A. III.
Fondy ze zisku
8
2
8
2
131 282
127 641
131 282
127 641
-292 794
3 641
2 522 337
4 303 099
872 159
863 100
A. III. 1. Rezervní fond
2. Statutární a ostatní fondy
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu ze zisku (-)
B.
Cizí zdroje
B.
I.
B.
I.
Rezervy
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
11 578
3. Rezerva na daň z příjmů
4. Ostatní rezervy
B.
II.
Dlouhodobé závazky
B.
II. 1. Závazky z obchodních vztahů
872 159
851 522
179 693
94 969
66
94 931
179 627
38
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Závazky - podstatný vliv
4. Závazky ke společníkům
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
6. Vydané dluhopisy
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
8. Dohadné účty pasivní
9. Jiné závazky
10. Odložený daňový závazek
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
47
Označ.
B. III.
PA S IV A
Běžné účetní období
Běžné účetní období
1 470 485
3 345 030
449 630
541 906
14 510
18 335
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
6 606
8 614
7. Stát - daňové závazky a dotace
3 407
4 226
614 502
1 267 492
379 178
1 434 692
2 652
69 765
Krátkodobé závazky
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Závazky - podstatný vliv
4. Závazky ke společníkům
5. Závazky k zaměstnancům
8. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Vydané dluhopisy
10. Dohadné účty pasivní
11. Jiné závazky
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Krátkodobé bankovní úvěry
3. Krátkodobé finanční výpomoci
C.
I.
C.
I.
Časové rozlišení
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
48
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2015
(v tis. Kč)
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444
140 74 Praha 4
IČ: 27257517
Označení
Text
Skutečnost v účetním období
běžném
I.
minulém
Tržby za prodej zboží
A.
+
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní m arže
5 184 148
9 226 545
5 261 152
9 094 297
-77 004
132 248
5 080 457
8 561 964
4 893
6 655
5 075 564
8 555 309
Přidaná hodnota
103 691
664 581
Osobní náklady
323 759
451 610
213 987
307 393
7 087
5 909
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
69 459
98 329
4. Sociální náklady
33 226
39 979
D.
Daně a poplatky
6 423
1 331
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1 133
2 467
42
76
II.
Výkony
II.
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
3. Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
B. 1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby
+
C.
C. 1. Mzdové náklady
2. Odměny členům orgánů obchodní korporace
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
40
76
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období
441 256
244 381
Ostatní provozní výnosy
425 987
159 995
Ostatní provozní náklady
53 156
121 112
-296 007
3 751
2. Tržby z prodeje materiálu
F.
2
Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2. Prodaný materiál
G.
IV.
H.
V.
Převod provozních výnosů
I.
*
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
49
Označení
Text
Skutečnost v účetním období Skutečnost v účetním období
běžném
VI.
běžném
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J.
Prodané cenné papíry a podíly
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VII.
1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
1 135
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
851
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční
oblasti
IX.
X.
Výnosové úroky
N.
1 248
2 653
Nákladové úroky
XI.
1 678
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
XII.
1 330
703
-82
3 912
-3 295
4 022
-17 679
50 925
14 384
-46 903
-292 794
3 641
Převod finančních výnosů
P.
Převod finančních nákladů
*
Finanční výsledek hospodaření
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q. 1.
- splatná
2.
**
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S. 1.
- splatná
2.
*
- odložená
Mim ořádný výsledek hospodaření
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
-292 794
3 641
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
-296 089
7 663
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
50
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2015
(v tis. Kč)
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444
140 74 Praha 4
IČ: 27257517
Označení
Text
Skutečnost v účetním období
běžném
P.
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.2.3.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.4.1
A.1.4.2.
A.1.5.
A.1.6.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.***
B.1.
B.2.
B.***
C.1.
C.2.
C.3.
C.3.1.
C.3.2.
C.3.3.
C.3.4.
C.3.5.
C.***
F.
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
začátku účetního období
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a pohledávek
Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Změna zůstatků časového rozlišení
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních akcií/vlastních
podílů
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
Vyúčtované nákladové úroky
Vyúčtované výnosové úroky
Ostatní nepeněžní operace
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými
položkami
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
Změna stavu zásob
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a
mimořádnými položkami
Výdaje z plateb úroků
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
Přijaté dividendy a podíly na zisku
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů
Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cashpoolingu
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního
kapitálu
Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu
Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené/vrácené dividendy nebo podíly na zisku
Pořízení/prodej vlastních akcií/vlastních podílů
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
konci období
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
minulém
561 506
1 172 812
-296 089
447 697
7 691
441 256
420 619
20 637
7 663
250 147
8 419
244 381
110 121
134 260
-2
-1 248
-2 653
-1 248
-2 653
151 608
-560 122
1 228 537
-1 865 662
77 003
257 810
-34 756
1 486 446
-1 388 954
-132 248
-408 514
223 054
1 248
-55 518
2 653
-74 140
-462 784
151 567
0
2
2
-485
0
-485
84 724
12 612
143 000
-775 000
143 000
-775 000
227 724
-762 388
-235 058
-611 306
326 448
561 506
51
1.
POPIS SPOLEČNOSTI
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla
dne 11. 7. 2005 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a sídlí
v Praze 4, Duhová 2/1444, Česká republika, identifikační číslo 27257517.
Hlavním předmětem její činnosti jsou komplexní dodávky výrobních energetických zdrojů a jejich
technologických částí, obnova a rekonstrukce výrobních energetických zdrojů, včetně všech
souvisejících činností, zejména projektování, inženýrských služeb a řízení staveb, nákupu,
kompletace, řízení kvality a řízení najíždění do provozu, a to formou generálních dodávek, v oblasti
klasické a jaderné energetiky, paroplynových cyklů a obnovitelných zdrojů energie, dále pak projekční
a inženýrská činnost související s výstavbou, resp. rekonstrukcí výrobních energetických zdrojů.
V roce 2015 byly provedeny tyto změny v zápisu společnosti v obchodním rejstříku:
- ke dni 31. 7. 2015 odstoupil z funkce jednatele Ing. Pavel Kamenický
- ke dni 1. 11. 2015 byl zvolen jednatelem Petr Lamač
- ke dni 31. 3. 2015 odstoupil z funkce člena dozorčí rady Ing. Petr Bodnár
S účinností k 1. 4. 2014 má společnost novou zakladatelskou listinu přizpůsobenou legislativním
úpravám provedeným k 1. 1. 2014 a nově definovanou koncepci podnikatelské činnosti.
Jediným společníkem je společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53,
IČ: 45274649.
Společnost ČEZ, a. s., je mateřskou společností Skupiny ČEZ, do které společnost náleží. Přiložená
účetní závěrka byla připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních
účetních standardů je připravená mateřskou společností ČEZ, a. s. V souladu s českými účetními
předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů.
V obchodním rejstříku bude zveřejněna účetní závěrka společnosti. Konsolidovanou účetní závěrku
mateřské společnosti a Skupiny ČEZ zveřejní v obchodním rejstříku mateřská společnost.
Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu/smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností.
Členové statutárního orgánu k 31. 12. 2015:
Jednatel:
Jednatelé – členové rady jednatelů
Ing. Dag Wiesner, předseda rady jednatelů
Jednatel:
Ing. Jan Štancl, místopředseda rady jednatelů
Jednatel:
Petr Lamač, člen rady jednatelů
Předseda:
Ing. Ladislav Štěpánek
Místopředseda:
Ing. Přemysl Skočdopol
Člen:
Ing. Jaroslav Ambrož
Člen:
Ing. Jaroslav Hyrát
Člen:
Ing. Daniel Jiřička
Člen:
Tomáš Vachtl
Dozorčí rada
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
52
Společnost má k 31. 12. 2015 následující organizační strukturu:
VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
JEDNATELÉ
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Tajemník a manažer
komunikace
Zmocněnec IMS
LIDSKÉ ZDROJE
(odbor)
PRÁVNÍ
(odbor)
PROJEKTOVÁ
PODPORA
(úsek)
FINANCE A
SPRÁVA
(úsek)
NÁKUP
(úsek)
ŘÍZENÍ PROJEKTU
NZ ELE
(úsek)
ŘÍZENÍ PROJEKTU
KO ETP
(úsek)
OSTATNÍ
PROJEKTY
(úsek)
Legenda:
ORGÁNY
SPOLEČNOSTI
GENERÁLNÍ
ŘEDITEL
ÚSEKY
Odbory přímo
podřízené GŘ
Funkce přímo
podřízené GŘ
Společnost má organizační složku registrovanou na Slovensku:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., organizačná zložka SR
IČO: 44082096, DIČ: 2022591329, IČ DPH: SK4020221645
Sídlo: K. Marxa 22, Levice 934 01, Slovenská republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Nitra, oddíl Po, vložka číslo 10151/N.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
53
2.
ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 469/2008 Sb., a Českými účetními
standardy pro podnikatele.
3.
OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých
aktivitách.
a)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou
použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej.
Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje vytvořené pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje
se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku
40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
Odpisy
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně, odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací
ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Software
Ocenitelná práva
Počet let (od-do)
3-4
6
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
54
b)
Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady,
nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie),
popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho
účetního období.
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok
a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku
40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného
majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených
investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Stavby
Počet let (od-do)
50
Stroje, přístroje a zařízení
2-8
Inventář
2-8
Dopravní prostředky
c)
8
Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze, ceniny a účty v bankách se splatností do 1 roku držené
do splatnosti.
d)
Zásoby
Společnost účtuje o zásobách v okamžiku pořízení zásob nebo v době vzniku nedokončené výroby.
Ocenění nedokončené výroby dlouhodobých kontraktů je na úrovni skutečných vlastních nákladů
výroby (materiál, mzdové náklady, subdodávky a výrobní režie) a správní režie. Náklady spojené
s nabídkovým řízením do ocenění nevstupují. Kalkulace projektů jsou průběžně zpřesňovány
v souladu s přijatou metodikou společnosti, která je blíže definovaná metodickým pokynem.
e)
Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí
opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V rozvaze jsou deriváty vykazovány jako součást
jiných krátkodobých pohledávek, resp. závazků.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
55
Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány
za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát
klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající
ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky
nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat
a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná
o deriváty k obchodování.
K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů
určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot
derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také do finančních nákladů,
resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která
souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako
zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazují prostřednictvím
oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo
do finančních nákladů, resp. výnosů.
f)
Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního
kapitálu.
Podle obchodního zákoníku platného do 31. 12. 2013 společnost vytvářela rezervní fond ze zisku
nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů.
Společnost s ručením omezeným byla do tohoto data povinna vytvářet rezervní fond v roce, kdy
poprvé vytvořila zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších
letech vytvářela rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto
vytvořené zdroje se mohly použít jen k úhradě ztráty (ustanovení zakladatelské listiny společnosti
platné do 1. 4. 2014).
Po 1. 4. 2014 již společnost rezervní fond netvoří.
Zůstatek rezervního fondu byl rozhodnutím valné hromady z 25. 6. 2014 převeden na účet
nerozděleného zisku minulých let.
g)
Cizí zdroje
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné,
že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, ve kterých vzniknou.
Společnost vytváří účetní rezervy na garance, které jsou účtovány na základě kvantifikace
očekávaných rizik, tj. budoucích nákladů spojených s již realizovaným projektem.
Společnost vytváří rezervy k dlouhodobým projektům, u nichž hodnota fakturovaných a již
zaúčtovaných výnosů významně převýšila dosud vynaložené náklady. Výše rezervy byla k datu účetní
závěrky vypočítána na základě celkového zisku očekávaného z úplné realizace příslušných projektů
a následně odvozeného průměrného zisku očekávaného v průběhu realizace jednotlivých projektů.
Společnost vytváří rezervu na daň z příjmů sníženou o uhrazené zálohy na daň z příjmů.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se
vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
56
h)
Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich
vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným
k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
i)
Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
O výnosech a zisku vyplývajících z dlouhodobých smluv se účtuje k datu předání dílčího plnění
či přechodu vlastnického práva nebo k datu uskutečnění služeb.
Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny
a platné úrokové sazby.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát
a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.
j)
Daň z příjmů
Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého
zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou
zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani
nejsou daňově odpočitatelné. Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná
v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly
mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze.
Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná
v budoucnosti pro daňové účely.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena
v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk,
proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.
Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám
účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové
netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím
daňovým závazkům.
k)
Dotace/Investiční pobídky
Společnost obdržela v roce 2014 dotaci ve výši 200 tis. Kč na základě Smlouvy o poskytnutí
inovačního voucheru č. DOT/66/01/001199/2013 uzavřené dne 31. 10. 2013 s hlavním městem
Prahou.
O výnosech spojených s čerpáním veřejné podpory formou provozních dotací společnost účtuje,
pokud existuje přiměřená jistota, že společnost splní podmínky spojené s příslušnou provozní dotací
a že provozní dotace bude přijata.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
57
l)
Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí
popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
4.
DLOUHODOBÝ MAJETEK
m)
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
-
POŘIZOVACÍ CENA
Stav
k 31. 12. 2013
10 340
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený DNM
Celkem
-
171
-55
Stav
k 31. 12. 2014
10 456
21 804
-
-
21 804
-
-
21 804
-
322
-171
151
-
-151
-
32 144
493
-226
32 411
151
-287
32 275
Přírůstky
Úbytky
Přírůstky
Úbytky
151
-136
Stav
k 31. 12. 2015
10 471
OPRÁVKY
Stav
k 31. 12. 2013
Přírůstky
Stav
k 31. 12. 2014
Úbytky
Přírůstky
Úbytky
Stav
k 31. 12. 2015
Software
10 215
71
-55
10 231
214
-136
10 309
Ocenitelná práva
20 391
1 413
-
21 804
-
-
21 804
Celkem
30 606
1 484
-55
32 035
214
-136
32 113
-
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený DNM
Celkem
Stav
k 31. 12. 2013
125
Stav
k 31. 12. 2014
225
Stav
k 31. 12. 2015
162
1 413
-
-
-
151
-
1 538
376
162
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
58
n)
Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
-
POŘIZOVACÍ CENA
Pozemky
Stavby
Stav
k 31. 12. 2013
8 236
Přírůstky
-
-
Stav
k 31. 12. 2014
8 236
Úbytky
Přírůstky
Úbytky
-
-
Stav
k 31. 12. 2015
8 236
34 859
98
-
34 957
-
-
34 957
Samostatné movité věci
4 529
-
-182
4 347
65
-122
4 290
- Stroje a zařízení
3 838
-
-175
3 663
65
-98
3 630
- Dopravní prostředky
267
-
-
267
-
-
267
- Inventář
424
-
-7
417
-
-24
393
99
65
-99
65
-
-65
-
47 723
163
-281
47 605
65
-187
47 483
Stav
k 31. 12. 2013
-
Přírůstky
Úbytky
Přírůstky
Úbytky
-
-
Stav
k 31. 12. 2014
-
3 617
-
Stav
k 31. 12. 2015
3 617
Stavby
2 801
698
-
3 499
2 827
-
6 326
Samostatné movité věci
3 611
285
-182
3 714
220
-118
3 816
- Stroje a zařízení
3 062
232
-175
3 119
185
-94
3 210
- Dopravní prostředky
211
33
-
244
22
-
266
- Inventář
338
20
-7
351
13
-24
340
-
-
-
-
-
-
-
6 412
983
-182
7 213
6 664
-118
13 759
Nedokončený DHM
Celkem
-
OPRÁVKY
Pozemky
Nedokončený DHM
Celkem
Na základě znaleckého posudku týkajícího se ocenění budovy a pozemku v lokalitě Plzeň byla v roce 2015
vytvořena opravná položka k pozemku ve výši 3 617 tis. Kč a opravná položka k budově ve výši 2 128 tis. Kč.
-
ZŮSTATKOVÁ HODNOTA
Pozemky
Stavby
Stav
k 31. 12. 2013
8 236
Stav
k 31. 12. 2014
8 236
Stav
k 31. 12. 2015
4 619
32 058
31 458
28 631
Samostatné movité věci
918
633
474
- Stroje a zařízení
776
544
420
- Dopravní prostředky
56
23
1
- Inventář
86
66
53
Nedokončený DHM
99
65
-
41 311
40 392
33 724
Celkem
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
59
5.
ZÁSOBY
Nedokončená výroba a polotovary zahrnují především aktivované vlastní náklady společnosti
a nakoupené služby související s projekty společnosti (zejména pro zákazníka ČEZ, a. s.).
Poskytnuté zálohy na zásoby zahrnují zálohy poskytnuté dodavatelům společnosti v souvislosti
s dlouhodobými projekty společnosti (zejména pro zákazníka ČEZ, a. s.).
6.
POHLEDÁVKY
Dlouhodobé pohledávky
K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost dlouhodobé obchodní pohledávky z titulu zádržného
v celkové výši 848 tis. Kč, resp. 97 837 tis. Kč. Splatnost dlouhodobého zádržného k 31. 12. 2015 byla
stanovena na rok 2017.
V jiných pohledávkách společnost eviduje k 31. 12. 2015 převedené bankovní záruky jako jistotu za
provedení díla na projektu Nový zdroj Elektrárny Ledvice.
Krátkodobé pohledávky
K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost krátkodobé obchodní pohledávky v celkové výši brutto
1 386 656 tis. Kč, resp. 2 077 122 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti činily 534 858 tis. Kč,
resp. 289 846 tis. Kč. K pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny opravné položky dle jejich
věkové struktury. V případě, kdy standardní postup tvorby opravných položek nedostatečně věrně
zobrazuje hodnotu dané pohledávky, je tato individuálně posouzena a opravná položka je tvořena do
výše až 100 % rozvahové hodnoty této pohledávky.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
60
Pohledávky k podnikům ve skupině v tis. Kč (netto)
Stav
k 31. 12. 2015
Název společnosti
Stav
k 31. 12. 2014
Dlouhodobé pohledávky
Z obchodních vztahů a poskytnuté zálohy
848
97 837
848
97 717
-
120
848
97 837
834 297
1 931 515
826 801
1 916 556
ČEZ ICT Services, a. s.
6 150
69
ŠKODA PRAHA a.s.
1 338
5 642
ČEZ, a. s.
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině celkem
Krátkodobé pohledávky
Z obchodních vztahů a poskytnuté zálohy
ČEZ, a. s.
SD – Kolejová doprava, a.s.
8
4
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
-
9 163
ČEZ Inženýring, s.r.o.
-
63
ÚJV Řež, a.s.
-
18
179 589
8 653
179 589
8 653
112 666
124 479
112 029
114 243
Jiné pohledávky
ČEZ, a. s.
Dohadné účty aktivní
ČEZ, a. s.
ŠKODA PRAHA a.s.
637
4 525
ČEZ Teplárenská, a.s.
-
5 085
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
-
610
ČEZ Inženýring, s.r.o.
-
8
ČEZ ICT Services, a.s.
-
5
SD – Kolejová doprava, a.s.
-
3
1 126 552
2 064 647
Krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině celkem
7.
OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné
položky k:
DHM
Pohledávkám
Zůstatek
k 31. 12. 2013
Tvorba
opravné
položky
Zúčtování
opravné
položky
Zůstatek
k 31. 12. 2014
Tvorba
opravné
položky
Zúčtování
opravné
položky
Zůstatek
k 31. 12. 2015
-
-
-
-
5 745
-
5 745
8 017
116 853
6 733
118 137
520 899
106 025
533 011
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
61
8.
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Stav
k 31. 12. 2015
389
Pokladna
Stav
k 31. 12. 2014
840
Ceniny
314
956
Peníze
703
1 796
297 683
522 672
28 062
37 038
Účty v bankách
325 745
559 710
Krátkodobý finanční majetek celkem
326 448
561 506
Běžné účty
Termínované účty
K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 byly společnosti poskytnuty garanční úvěrové linky na základě smluv
o poskytování finančních služeb uzavřených s The Royal Bank of Scotland N. V., a Českou
spořitelnou (na základě sdílené linky se společností ŠKODA PRAHA a.s.), v celkové výši
380 000 tis. Kč, resp. 1 050 000 tis. Kč. Z toho bylo k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 čerpáno formou
neplatebních bankovních záruk celkem 16 392 tis. Kč (303 tis. EUR, 8 198 tis. Kč), resp. 27 737 tis.
Kč (303 tis. EUR, 19 331 tis. Kč).
9.
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z jednoho podílu plně upsaného a splaceného, s nominální
hodnotou 30 000 tis. Kč.
V roce 2015 a 2014 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Základní
kapitál
Zůstatek
k 31. 12. 2013
30 000
Zvýšení
Snížení
Zaokrouhlení
-
-
-
Zůstatek
k 31. 12. 2014
30 000
Zvýšení
Snížení
-
-
Zůstatek
k 31. 12. 2015
30 000
Rezervní fond
3 000
-
-3 000
-
-
-
-
-
Ostatní fondy
2
-
-
-
2
143 006
-
143 008
Nerozdělený
zisk minulých
let
568 158
3 000
-443 516
-1
127 641
3 641
-
131 282
Výsledek
hospodaření
běžného
účetního
období
331 484
3 641
-331 484
-
3 641
-
-296 435
-292 794
Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 19. 6. 2015 a dne 25. 6. 2014 bylo
schváleno následující rozdělení zisku z hospodaření společnosti za účetní období roku 2014 a 2013
(viz výše uvedená tabulka).
Dle Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne
15. 12. 2015 byla uložena povinnost společníkovi poskytnout společnosti peněžitý příplatek nad výši
vkladu na vytvoření vlastního kapitálu ve výši 143 000 tis. Kč. Tento příplatek byl uhrazen na účet
společnosti dne 21. 12. 2015.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
62
K datu 25. 6. 2014 bylo z Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
schváleno vyplacení dividend v celkové výši 775 000 tis. Kč (443 516 tis. Kč z nerozděleného zisku
minulých let a 331 484 tis. Kč zisku společnosti za rok 2013). Dále bylo schváleno převedení celého
zůstatku rezervního fondu ve výši 3 000 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let.
10. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy související
s realizací projektů
společnosti
Rezerva na
zaměstnanecké
požitky
Rezerva na
daň z příjmů
Rezervy
celkem
Zůstatek k 31. 12. 2013
716 273
988
34 824
752 085
Tvorba rezerv
814 192
395
11 578
826 165
Rozpuštění rezerv
680 165
161
34 824
715 150
Zůstatek k 31. 12. 2014
850 300
1 222
11 578
863 100
Tvorba rezerv
399 633
134
-
399 767
Rozpuštění rezerv
377 928
1 202
11 578
390 708
Zůstatek k 31. 12. 2015
872 005
154
-
872 159
Rezervy související s projekty společnosti zahrnují rezervy na garance a rezervy k dlouhodobým
smlouvám na generální dodávky, u nichž hodnota fakturovaných a již zaúčtovaných výnosů významně
převýšila dosud vynaložené náklady (dále jen „předfakturace“). Rezervy na předfakturace byly k datu
účetní závěrky vypočítány na základě celkového zisku očekávaného z úplné realizace projektů
a následně odvozeného průměrného zisku očekávaného v průběhu realizace jednotlivých projektů.
Rezervy na garance byly vytvořeny na základě kalkulovaného odhadu garančních nákladů hlavních
projektů společnosti, které budou vynaloženy na odstranění vad a nedodělků v období po předání
a převzetí díla (ukončení daňové fakturace).
Rezerva na daň z příjmů byla v roce 2014 započtena se zaplacenými zálohami a výsledný závazek
vykázán v položce Rezerva na daň z příjmů.
11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost dlouhodobé závazky z obchodních vztahů v celkové
výši 66 tis. Kč, resp. 94 931 tis. Kč vzniklé z titulu zádržného, které je uvolňováno po odstranění vad a
nedodělků.
V jiných závazcích společnost eviduje k 31. 12. 2015 čerpané bankovní záruky
MODŘANY Power, a.s. jako jistotu za provedení díla na projektu Nový zdroj Elektrárny Ledvice.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
63
12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost krátkodobé obchodní závazky po lhůtě splatnosti
ve výši 5 830 tis. Kč, resp. 6 013 tis. Kč.
Z celkové hodnoty dohadných účtů pasivních představují nejvyšší část dohadné položky
na nevyfakturované dodávky služeb a ostatních nákladů. Jsou zde také vytvořeny dohadné položky
na náhradu za nevyčerpanou dovolenou a na doplatek ročních odměn včetně souvisejících nákladů
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
Závazky k podnikům ve skupině v tis. Kč
Název společnosti
Stav
k 31. 12. 2015
Stav
k 31. 12. 2014
Krátkodobé závazky
Z obchodních vztahů
28 101
58 981
18 147
20 057
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
7 476
36 184
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
1 845
1 097
ČEZ ICT Services, a. s.
ÚJV Řež, a.s.
357
-
ČEZ, a. s.
172
1 091
98
384
Elektrárna Počerady, a.s.
6
18
ČEZ Prodej, s.r.o.
-
150
614 502
1 267 492
614 502
1 169 122
-
98 370
55 871
40 999
ČEZ ICT Services, a. s.
32 642
10 750
ŠKODA PRAHA a.s.
ČEZ Inženýring, s.r.o.
Přijaté zálohy
ČEZ, a. s.
ČEZ Teplárenská, a.s.
Dohadné účty pasivní
12 053
6 154
ČEZ, a. s.
8 588
18 511
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
1 365
2 619
ÚJV Řež, a.s.
900
151
ČEZ Prodej, s.r.o.
318
303
Elektrárna Počerady, a.s.
5
10
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s.r.o.
-
2 320
ČEZ Inženýring, s.r.o.
-
181
698 474
1 367 472
Ostatní dlouhodobé závazky ve skupině
-
7 699
ČEZ ICT Services, a. s.
-
7 699
Krátkodobé závazky k podnikům ve skupině celkem
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
64
13. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Na základě předběžné kalkulace společnost dosáhla daňové ztráty/vyčíslila rezervu na splatnou
daň z příjmů následovně (v tis. Kč):
2015
Zisk/ztráta před zdaněním
2014
-296 089
7 663
20 637
134 261
420 619
110 120
Odpis pohledávek
6 554
5 878
Nedaňové náklady související s předchozím obdobím
1 561
2 551
-14 424
24 755
-420 454
-25 152
5 122
9 810
-276 474
269 886
Sazba daně z příjmů
-
19 %
Daň
-
51 278
Úprava daně minulých let
-
-353
Splatná daň
-
50 925
Tvorba a rozpuštění rezerv, netto
Tvorba a rozpuštění opravných položek, netto
Tvorba/rozpuštění dohadných položek na osobní
náklady, netto
Neinkasované smluvní pokuty
Ostatní nedaňové náklady
Zdanitelný příjem
Společnost vyčíslila odloženou daňovou pohledávku následovně (v tis. Kč):
Odložená daň z titulu (pohledávka (+)/závazek (-))
Rozdíl mezi účetní a zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku
Rezervy garanční a ostatní
Stav
k 31. 12. 2015
-68
Stav
k 31. 12. 2014
-82
165 710
179 284
Nevyčerpaná dovolená a bonusy
6 675
9 416
Ostatní
1 264
-653
Celkem
173 581
187 965
Z důvodu malé pravděpodobnosti uplatnění daňové pohledávky v dalším období nebyla do výpočtu
odložené daně zahrnuta ztráta roku 2015.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
65
14. VÝNOSY
Výnosy jsou tvořeny především těmito hlavními činnostmi společnosti:




komplexními dodávkami výrobních energetických zdrojů a jejich technologických částí;
obnovou a rekonstrukcí energetických zdrojů, včetně všech souvisejících činností zahrnujících
zejména projektování, inženýrské služby a řízení staveb, nákup a kompletaci, řízení kvality a
řízení najíždění do provozu, a to formou generálních dodávek v oblasti klasické a jaderné
energetiky, paroplynových cyklů a obnovitelných zdrojů energie;
projekčními činnostmi a inženýrskými službami souvisejícími s výstavbou, resp. rekonstrukcí
výrobních energetických zdrojů;
převážná část výnosů je realizována v tuzemsku.
2015
(tis. Kč)
2014
(tis. Kč)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
5 261 152
9 094 297
Skupina ČEZ
5 258 414
9 058 957
2 738
35 340
Ostatní
15. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2015
Celkový počet
zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců 2)
Mzdové náklady
298
2014
Orgány
společnosti a
vrcholové
vedení 1)
11
Celkový počet
zaměstnanců
409
Orgány
společnosti a
vrcholové
vedení
17
213 987
27 445
307 393
53 353
Odměny členům orgánů
společnosti
7 087
7 087
5 909
5 909
Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
69 459
6 491
98 329
20 152
Sociální náklady
33 226
181
39 979
236
323 759
41 204
451 610
79 650
Celkem osobní náklady
1) Členové dozorčí rady, jednatelé, generální ředitel a ředitelé úseků.
Od 1. 5. 2014 jsou náklady na výplatu odměny za výkon funkce statutárních orgánů vykazovány jako odměny
členům orgánů společnosti.
2) Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních
úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu. Tento počet nezahrnuje členy dozorčí rady.
Meziroční pokles průměrného počtu zaměstnanců reflektuje zejména závěry projektu Konsolidace inženýrských
kapacit Skupiny ČEZ.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
66
16. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
Jednatelům, členům dozorčí rady, generálním ředitelům, resp. ředitelům sekcí, úseků
a vedoucím samostatných útvarů nebyly poskytnuty žádné půjčky v peněžním ani nepeněžním plnění.
Společnost v roce 2015 a 2014 poskytovala do výhradního užívání jako funkční výhodu tzv.
manažerské vozidlo pro služební a soukromé účely na základě výkonu funkcí generálního ředitele
společnosti, ředitelů sekcí, úseků a dále vybraných funkcí na základě rozhodnutí generálního ředitele
společnosti. Podmínky pro poskytnutí a užívání manažerského vozidla jsou stanoveny vnitřními
legislativními akty společnosti.
Společnost poskytla v kalendářním roce 2015 a 2014 svým zaměstnancům příspěvek na penzijní
připojištění v celkové výši 2 789 tis. Kč, resp. 3 708 tis. Kč. Z uvedené částky byl příspěvek na penzijní
připojištění pro jednatele, členy dozorčí rady, generálního ředitele, resp. ředitele sekcí, úseků
a vedoucí samostatných útvarů ve výši 119 tis. Kč, resp. 121 tis. Kč. Příspěvek na životní kapitálové
pojištění byl poskytnut členům vedení společnosti v celkové výši 764 tis. Kč, v roce 2014 v celkové
výši 1 065 tis. Kč.
17. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT
Ostatní provozní výnosy v roce 2015 zahrnují zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši
417 004 tis. Kč a ostatní náhrady za manka a škody ve výši 5 912 tis. Kč. Ostatní provozní výnosy
v roce 2014 zahrnují zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 151 302 tis. Kč a přijaté
náhrady za pokuty a penále ve výši 6 707 tis. Kč.
Ostatní provozní náklady v roce 2015 obsahují především smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši
20 885 tis. Kč, náklady za používání značky ŠKODA fakturované od ŠKODA PRAHA a.s. ve výši
10 857 tis. Kč, ostatní provozní náklady především z dohod o narovnání a rozhodčího řízení ve výši
10 905 tis. Kč a odpis pohledávek ve výši 6 554 tis. Kč. Ostatní provozní náklady v roce 2014 obsahují
především smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 34 557 tis. Kč, náklady za používání značky
ŠKODA fakturované od ŠKODA PRAHA a.s. ve výši 24 555 tis. Kč, ostatní provozní náklady
především z dohod o narovnání ve výši 53 573 tis. Kč a odpis pohledávek ve výši 5 952 tis. Kč.
Odměna statutárnímu auditorovi je uvedena v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské
společnosti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
67
18. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1)
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.
Sestaveno dne:
Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:
Osoba odpovědná
za účetnictví (jméno, podpis):
Osoba odpovědná
za účetní závěrku (jméno, podpis):
31. 3. 2016
Petr Lamač
jednatel
Ing. Tomáš Novotný
ředitel úseku Finance a správa
Ing. Petr Podlipný
ředitel úseku Účetní a personální
služby
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
68
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, zpracovaná společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Rada jednatelů společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. vypracovala ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích,
následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále
také „zpráva o vztazích“) za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (dále také „relevantní období“).
1. Základní schéma vztahů
Česká republika - Ministerstvo financí
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
zpracovatel zprávy
ČEZ, a. s.
ovládající osoba
dceřiné společnosti MF ČR
dceřiné společnosti ČEZ, a. s.
vnučky MF ČR
osoby nepřímo ovládané MF ČR
vnučky ČEZ, a. s.
osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.
pravnučky MF ČR
osoby nepřímo ovládané MF ČR
pravnučky ČEZ, a. s.
osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.
vlastnictví v rámci koncernu
vztahy popisované v této zprávě
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
69
2. Schéma struktury vztahů
viz příloha č. 1 této zprávy
3. Ovládající osoba a zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
ČEZ, a. s. – ovládající osoba
Společnost:
Se sídlem na adrese:
IČ:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
45274649
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. – ovládaná osoba, zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Společnost:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Se sídlem na adrese:
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4
IČ:
27257517
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108145
Způsob ovládání:
100% majetkový podíl ovládající osoby v ovládané osobě
Společnost ČEZ, a. s. je jediným společníkem. Vzhledem k tomuto podílu na hlasovacích právech společnost
ČEZ, a. s. může jmenovat a odvolat členy statutárního orgánu společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Mezi nástroje ovládání společnosti patří např. schvalování strategických programů, koncepce podnikatelské
činnosti, pětiletých podnikatelských plánů apod.
4. Abecední seznam propojených osob
Abecední seznam společností podnikatelského seskupení ovládaného Ministerstvem financí České republiky
2015
Poř. č.
Název společnosti
IČ
1
A.E. Wind sp. z o.o.
0000300814
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
Sídlo
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
70
2
Akcez Enerji A.S.
683905
Adapazarı, SAKARYA, Maltepe Mahallesi,Orhangazi Caddesi Trafo
Tesisleri No:72 Oda:1, PSČ 54100, Turecko
3
AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S.
736921
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No:15 Kat:3 Oda:3, Gümüşsuyu
Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
4
AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.
417382
7
Akenerji Elektrik Üretim A.S.
255005
8
Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S.
607030
9
Areál Třeboradice, a.s.
29132282
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 15 -17, K:3-4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No. 15 Kat:3 Oda:3, Gümüşsuyu
Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No.
2, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu,
PSČ 34437, Turecko
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm, No.13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
10
B. aircraft, a.s.
24253006
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 161 00
11
Baltic Green Construction sp. z o.o.
0000568025
Warszawa, Al. Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polská republika
12
Baltic Green I sp. z o.o.
0000441069
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
13
14
15
16
17
18
19
Baltic Green II sp. z o.o.
Baltic Green III sp. z o.o.
Baltic Green IV sp. z o.o.
Baltic Green V sp. z o.o.
Baltic Green VI sp. z o.o.
Baltic Green VII sp. z o.o.
Baltic Green VIII sp. z o.o.
0000441363
0000440952
0000374097
0000514397
0000516616
0000517536
0000516701
20
Bara Group EOOD
120545968
21
22
23
24
BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.
CENTRUM - F, a.s. v likvidaci
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
00546682
25004085
00013455
26722445
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark
Business Centre, PSČ 1784, Bulharská republika
Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00
Praha 2, Štěpánská 7, PSČ 120 00
Praha 2, Blanická 922/25, Vinohrady, PSČ 120 00
Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68
5
6
Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
745367
512971
71
25
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
26
CEZ Bulgaria EAD
131434768
27
CEZ Bulgarian Investments B.V.
51661969
28
CEZ Deutschland GmbH
29
CEZ Distributie S.A.
14491102
30
CEZ Elektro Bulgaria AD
175133827
31
CEZ Finance Ireland Ltd.
471391
32
CEZ Finance Polska sp. z o.o.
65-01-0142-08
HRB 139537
0000537513
Sarajevo, Fra Andela Zvizdovića br.1, Bosna a Hercegovina
Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark
Business Centre, PSČ 1784, Bulharská republika
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemské
království
München, Karl-Theodor Str. 69, PSČ 80803, Spolková republika
Německo
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko
Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark
Business Centre, PSČ 1784, Bulharská republika
Limerick, Doran Minehane, Crescent House, Upper Hartstonge
Street, Irsko
Chorzów, ul. M. Skłodowskej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská republika
33
CEZ Hungary Ltd.
13520670-4013113-01
34
CEZ Chorzow B.V.
24305703
35
CEZ Chorzów S.A.
0000060086
36
CEZ ICT Bulgaria EAD
203517599
37
CEZ International Finance B.V.
24461985
38
CEZ International Finance Ireland Ltd.
39
CEZ MH B.V.
24426342
40
CEZ Poland Distribution B.V.
24301380
41
CEZ Polska sp. z o.o.
0000266114
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polská republika
42
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
0000321795
Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská
republika
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
494547
Budapest, Rétköz u. 5, PSČ 1118 , Maďarsko
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemské
království
Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská
republika
Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark
Business Centre, PSČ 1712, Bulharská republika
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemské
království
Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemské
království
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemské
království
72
43
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
130277958
Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark
Business Centre, PSČ 1784, Bulharská republika
44
CEZ Romania S.A.
18196091
Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko
45
CEZ Silesia B.V.
24305701
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemské
království
46
CEZ Skawina S.A.
47
CEZ Slovensko, s.r.o.
48
49
CEZ Srbija d.o.o.
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
20180650
0000287855
50
CEZ Trade Albania Sh.P.K.
K92129026D
51
CEZ Trade Bulgaria EAD
113570147
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
CEZ Trade Romania S.R.L.
CEZ Ukraine LLC
CEZ Vanzare S.A.
CEZTel, a.s., v likvidaci
CM European Power International B.V.
CM European Power Slovakia s. r. o.
Czech Airlines Handling, a.s.
Czech Airlines Technics, a.s.
ČEPRO, a.s.
Česká exportní banka, a.s.
České aerolinie a.s.
Český Aeroholding, a.s.
ČEZ Bohunice a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
0000281965
21447690
34728482
21349608
25107950
24439848
44354258
25674285
27145573
60193531
63078333
45795908
24821993
28861736
24729035
67
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
26871823
68
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
28255933
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
0000038504
36797332
Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika
Bratislava, Mlynské nivy 48, PSČ 821 09, Slovenská republika
Belgrade, Bulevar Zorana Dindica 65, Republika Srbsko
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polská republika
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika
Sofia, 2 Positano Sq., Office 7, floor 7, PSČ 1000, Bulharská
republika
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polská republika
Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko
Kyiv, Velyka Vasylkyvska street 5, PSČ 01004, Ukrajina
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko
Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53
Rotterdam, Weena 327, PSČ 3013 AL, Nizozemské království
Bratislava, Vlčie hrdlo 1, PSČ 824 12, Slovenská republika
Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 160 08
Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Děčín, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493/3, Pražské Předměstí, PSČ
500 02
Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01
73
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
ČEZ Energo, s.r.o.
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
ČEZ ESCO, a.s.
ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ Inženýring, s.r.o.
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
ČEZ Nová energetika, a.s.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
ČEZ Prodej, s.r.o.
ČEZ Recyklace, s.r.o.
ČEZ Teplárenská, a.s.
27804721
29060109
60698101
03592880
26470411
02735385
26206803
02059533
25938924
24135780
27232433
03479919
27309941
Ostrava, Výstavní 1144/103, Vítkovice, PSČ 706 02
Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00
Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
Ostrava, 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, PSČ 700 02
Praha 4, Pod křížkem 1773/2, Braník, PSČ 147 00
Hradec Králové, Křižíkova 788/2, PSČ 500 03
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01
82
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
26376547
Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
83
84
85
ČEZ, a. s.
DRIVE PRODUCTION FILM s.r.o. v likvidaci
Eco-Wind Construction S.A.
86
Egemer Elektrik Üretim A.S.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
EGI, a.s. v likvidaci
EGP INVEST, spol. s r.o.
Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Elektrárna Dukovany II, a. s.
Elektrárna Mělník III, a. s.
Elektrárna Počerady, a.s.
Elektrárna Temelín II, a. s.
Elektrárna Tisová, a.s.
Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.
Energetické centrum s.r.o.
Energocentrum Vítkovice, a. s.
Energotrans, a.s.
Enesa a.s.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
45274649
25610830
0000300426
695245
60721332
16361679
29452279
04669207
24263397
24288110
4669134
29160189
0000291340
26051818
03936040
47115726
27382052
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Praha 5, Lidická 6, PSČ 150 00
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
Praha 6, M. Horákové 109, PSČ 160 41
Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ 688 01
Dětmarovice 1202, PSČ 735 71
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle PSČ 140 00
Praha 4, Duhová 1444/2 PSČ 140 53
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
Březová, Tisová 2, PSČ 356 01
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ 377 01
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
Praha 9, U Voborníků 852/10, Vysočany, PSČ 190 00
74
100
ENOVIP d.o.o.
6632157
101
EVČ s.r.o.
13582275
102
103
Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.
Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
45279314
0000330281
Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Republika Slovinsko
Pardubice, Arnošta z Pardubic čp. 676, Zelené předměstí, PSČ 530
02
Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
104
Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o.
0000330670
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
105
FM service s.r.o. v likvidaci
25445626
106
Free Energy Project Oreshets EAD
201260227
107
108
109
110
111
GALILEO REAL, k.s.
HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci"
Hotelinvest a.s.
IMOB a.s.
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
26175291
45144419
00251976
60197901
44569688
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, Severní Terasa, PSČ 400 11
Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark
Business Centre, PSČ 1784, Bulharská republika
Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00
Kladno, Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01
Praha 1, Nekázanka 857/4, Nové Město, PSČ 110 00
Praha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00
Louny, Na Valích 899, PSČ 440 01
112
113
114
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
JESS Invest, s. r. o.
JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci
45337241
45659044
48154946
Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 82102, Slovenská republika
Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 82102, Slovenská republika
Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07
115
Kongresové centrum Praha, a.s.
63080249
Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21
116
117
118
119
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
Letiště Praha, a. s.
LEVAS d.o.o.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
27245322
28244532
5498325
61465569
120
M.W. Team Invest S.R.L.
18926986
121
MARTIA a.s.
25006754
Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Republika Slovinsko
Mořina 73, okres Beroun, PSČ 267 17
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector
1, PSČ 013813, Rumunsko
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, Severní Terasa, PSČ 400 11
122
Mega Energy sp. z o.o.
123
Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.
124
MERO ČR, a.s.
60193468
125
MERO Germany AG
152122768
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
0000374306
625774
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
Vohnburg an der Donau, MERO - Weg 1, PSČ 850 88, Spolková
republika Německo
75
126
127
128
129
130
MUFIS a.s.
NERS d.o.o.
Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.
Ormilk, a.s.v likvidaci
OSC, a.s.
131
Ovidiu Development S.R.L.
18874682
132
PRISKO a.s.
46355901
Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00
Gacko, Industrijska zona bb, PSČ 89240 Bosna a Hercegovina
Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68
Žamberk, PSČ 564 01
Brno, Staňkova 557/18a, Ponava, PSČ 602 00
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector
1, PSČ 013813, Rumunsko
Praha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00
133
PRODECO, a.s.
25020790
Bílina, Důlní 437, Mostecké Předměstí, PSČ 418 01
134
Realitní developerská, a.s.
27174166
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 161 00
135
Revitrans, a.s.
25028197
Bílina, Důlní č. p. 429, PSČ 418 01
136
Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
137
Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S.
138
139
140
141
SD - Kolejová doprava, a.s.
SERENUM, a.s.
Severočeské doly a.s.
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice
142
Shared Services Albania Sh.A.
143
144
SINIT,a.s.
Sky Venture a.s.
25397401
27361381
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika
Ostrava, Emila Filly 296/13, Mariánské Hory, PSČ 709 00
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
145
STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci"
47116943
Praha 2, Jaromírova 64, PSČ 128 00
146
147
148
149
150
STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
00674311
00128201
27257517
61675954
61675938
151
Taidana Limited
HE 272531
Praha 5, K metru 312, Zličín, PSČ 155 21
Praha 4, Duhová 2/1444, Michle, PSČ 140 00
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60
Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PSČ 3101, Kyperská
republika
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
60196696
RU-1-1864-00
27091490
60109092
60714794
10941-18573
23996
25438107
01438875
49901982
48291749
K91629005R
Adapazarı, SAKARYA, Maltepe Mahallesi,Orhangazi Caddesi Trafo
Tesisleri No:72 Oda:1, PSČ 54100, Turecko
İzmit, Kocaeli, Karabaş Mahallesi, Hafız Selim Sokak D-100, Karayolu
Üstü No:14 Ofis No:25-26-27, Turecko
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01
Praha 9, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 00
Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03
76
Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská
republika
Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00
Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, Ústí nad Labem-centrum, PSČ
400 11
Klášterec nad Ohří, Jana Ámose Komenského 450, Miřetice u
Klášterce nad Ohří, PSČ 431 51
152
TEC Varna EAD
103551629
153
Telco Pro Services, a. s.
29148278
154
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
49101684
155
Teplo Klášterec s.r.o.
22801600
156
THERMAL-F, a.s.
25401726
Karlovy Vary, I.P.Pavlova 2001/11, PSČ 360 01
157
TI Energo, s.r.o.
65277775
158
TMK Hydroenergy Power S.R.L.
27189093
159
Tomis Team S.A.
18874690
160
ÚJV Řež, a. s.
46356088
Praha 8, Karolinská 661/4, Karlín, PSČ 186 00
Resita, 48 Primaverii St., 1st floor, Caras-Severin County, PSČ
320012, Rumunsko
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector
1, PSČ 013813, Rumunsko
Husinec, Hlavní 130, Řež, PSČ 250 68
161
162
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
VIPAP Vertriebs und Handels GmbH
60715871
333645f
Brno, Resslova 972/3, Veveří, PSČ 602 00
Ternitz, Josef Huber Straβe 6, PSČ 2620, Rakousko
163
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
5971101
Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Republika Slovinsko
164
165
166
167
168
169
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
VZLU TECHNOLOGIES, a.s.
VZLU TEST, a.s.
Whitelines Industries a.s.
ZEL-EN d.o.o.
00010669
47718684
29146241
04521820
27105733
6006027
Praha, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 05
Plzeň, Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, PSČ 301 00
Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00
Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 160 08
Krško, Vrbina 18, PSČ 8270, Republika Slovinsko
LEGENDA:
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
dceřiné společnosti ČEZ, a. s.
vnučky ČEZ, a. s.
pravnučky ČEZ, a. s.
prapravnučky ČEZ, a. s.
dceřiné společnosti MF ČR
dceřiné společnosti dceřiných společností MF ČR
77
vnučky dceřiných společností MF ČR
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
78
5. Smluvní vztahy
Přehled uzavřených smluv
V této kapitole jsou vyjmenovány smlouvy, resp. smluvní dodatky účinné mezi společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (dále též „ŠKODA PRAHA Invest“)
a propojenými osobami v roce 2015.
NÁZEV DOKUMENTU
PROPOJENÁ
OSOBA
Smlouva na dodání OB11 komunikační systém
PPC EPC č. 88/2011 /
EPC_6842110_001_2011
Dodatek č. 1
ČEZ ICT Services, 26470411
a. s.
Dodatek č. 2
Smlouva o nájmu věcí movitých SO 69 č.
EPC_6842000_004_2010 / 110739_2010
(nájem movitých věcí v SO 69 EPC
Dodatek č. 1
Smlouva
č.EPC_6842000_002_2010/000821_2010/4100
335941 (Nájemní smlouva SO 69)
Dodatek č. 7
Dodatek č. 8
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
IČO
26206803
člen
koncernu
OBJEDNAVA
TEL / člen
koncernu
DODAVATEL
Dodavatel
Dodavatel
DATUM
UZAVŘENÍ /
ÚČINNOST
SMLOUVY
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
PROTIPLNĚN
Í ŠKODA
PRAHA
INVEST
S.R.O.
29.10.2014
/29.10.2016
19.12.2014
/29.10.2016
27.5.2011
/29.10.2016
25.10.2010 /
31.12.2016
realizace díla
finanční
26.11.2015 /
31.12.2016
ČEZ, a.s. a
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
45274649 /
26206803
Dodavatel
11.3.2011 /
31.12.2016
13.2.2015 /
31.12.2016
23.3.2015 /
31.12.2016
nájem movitých věcí finanční
v objektu SO 69
v EPC
d.č.1 snížení
rozsahu nájmu
nájem a služby
spojené s nájmem
objektu SO 69
v EPC
finanční
d.č.7, 8 změna
rozsahu nájmu a
služeb
79
Dílčí smlouva č. 4101206922 k rámcové
smlouvě .č4400028564 Poskytování technické
podpory na ETE-PŘSV na r.2015
ČEZ Inženýring,
s.r.o.
2735385
Dodavatel
15.7.2015 /
31.12.2017
Smlouva o poskytování technické podpory a
služeb č. 4400028564 / 700_011_2014.pdf
Dodatek č. 1
ČEZ Inženýring,
s.r.o.
2735385
Dodavatel
13.11.2014 /
31.12.2017
26.1.2015 /
31.12.2017
Dílčí smlouva č. 4101206922 k rámcové
smlouvě .č4400028564 Poskytování technické
podpory na ETE-PŘSV na r.2015
ČEZ Inženýring,
s.r.o.
2735385
Dodavatel
15.7.2015 /
31.12.2017
46356088
Dodavatel
14.5.2013 /
15.6.2015
Dílčí smlouva č.4100747755 k rámcové smlouvě Ústav jaderného
44000231164 EDU-přepojení čerpadel požární
výzkumu Řež a.s.
vodyDC3 - dokumentace pro realizaci v
odstávce 1.RB v r.2013 - přepojení na 2.RB s
místním ovládáním z ČPV
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
Poskytování
technické podpory
na ETE-PŘSV od
1.1.2015 do
30.6.2015 dle ZL
č.51/R015/RE/00
Rámcová smlouva
na zajištění
odborná technická
podpora související
s výkonem
stavbyvedoucího,
d.č.1 prodloužení
platnosti smlouvy ve
změní dodatku
Poskytování
technické podpory
na ETE-PŘSV od
1.1.2015 do
30.6.2015 dle ZL
č.51/R015/RE/00
Dodání
jednostupňové
projektové
dokumentace pro
zadání projektu
EDU-6962 přepojení
čerpadel požární
vody a zjištění
skutečného stavu
dotčených zařízení.
DC3 - dokumentace
pro realizaci v
odstávce 1.RB v
finanční
finanční
finanční
finanční
80
Dílčí Smlouva č. 4100807882 k rámcové
Ústav jaderného
smlouvy č. 4400023164 EDU-přepojení čerpadel výzkumu Řež a.s.
poždární vody - DC4 a DC5 - dokumentace pro
realizaci v odstávce 3.RB a 4.RB v r.2013-2014 přepojení na 4.RB s místním ovládáním z ČPV
46356088
Dodavatel
28.8.2013 /
30.9.2015
Dílčí smlouva č. 4100985218 k rámcové
Ústav jaderného
smlouvě 4400027085 EDU-přepojení čerpadel
výzkumu Řež a.s.
požární vody - Zpracování zadání na způsob
protipožárního oddělení kabeláže, dokumentace
MX skříní, návrh prostorového řešení kab.tras a
stavebních úprav, montážní dokumentace SSK
46356088
Dodavatel
10.7.2014 /
30.6.2016
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
r.2013 - přepojení
na 2.RB s místním
ovládáním z ČPV
Dodání
finanční
jednostupňové
projektové
dokumentace pro
zadání projektu
EDU-6962 přepojení
čerpadel požární
vody a zjištění
skutečného stavu
dotčených zařízení.
DC4 a DC5 dokumentace pro
realizaci v odstávce
3.RB a 4.RB v
r.2013-2014 přepojení na 4.RB s
místním ovládáním z
ČPV
Zpracování zadání
finanční
na způsob
protipožárního
oddělení kabeláže,
dokumentace MX
skříní, návrh
prostorového řešení
kab.tras a
stavebních úprav,
montážní
dokumentace SSK
81
Dílčí smlouva č. 410120003624 k rámcové
smlouvě 4400027085 - zpracování a dodání
JPD pro TPo 6962 Etapa 3
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
8.7.2015 /
30.9.2017
Objednávka č. 4100708724 EDU-PČPV Ústav jaderného
zpracování JPD + DOZ: Etapa 1a -dokumentace výzkumu Řež a.s.
pro realizaci v odstávce 2.RB+Dokumentace pro
ohlášení změny SUJB (DOZ)
46356088
Dodavatel
11.3.2013 /
12.3.2015
SoD č. 905120001 / ES/063/2013 EDU-6839 „Diverzní zdroj pro napájení ZN1 + vybrané
spotřebiče ZN2“.
Dodatek č. 1
SoD č. 589980001 / ES/052/2013 "D339Zajištění alternativních zdrojů
(dieselgenerátorové stanice - DGS) při ztrátě
všech projektových zdrojů napájení elektrárny
(SBO)" jaderná elektrárna Temelín Dokumentační část
Dodatek č. 1
ČEZ
ENERGOSERVIS
spol. s r.o.
60698101
Objednatel
ČEZ
ENERGOSERVIS
spol. s r.o.
60698101
Objednatel
8.7.2013 /
30.1.2019
13.8.2014 /
30.1.2019
12.6.2013 /
28.2.2020
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
Zpracování a dodání finanční
JPD pro TPo 6962
Etapa 3.
Dokumentace
obsahuje připojení
čerpadel požární
vody na automatiky
a systémy EDU pro
práci v
automatickém
režimu ve vazby na
stavbu V226 a T544.
Zpracování
finanční
jednostupňové
projektové
dokumentace +
DOZ Etapa 1a dokumentace pro
realizaci v odstávce
2.RB+Dokumentace
pro ohlášení změny
SUJB (DOZ)
finanční
Dodávka zboží
a služeb
finanční
Dodávka zboží
a služeb
25.6.2014 /
28.2.2020
5.11.2015 /
28.2.2020
82
Dodatek č. 2
SoD č.905110001 / ES/062/2013 zpracování
dokumentace EDU-6834 Doplňování reaktoru a
BSVP při SBO Jaderná elektrárna Dukovany
Dodatek č. 1
ČEZ
ENERGOSERVIS
spol. s r.o.
SoD č. 4100668248 s ČEZ ENERGOSERVIS
spol. s.r.o. - Omezovače švihu
vysokoenergetických potrubí v HZ - část strojní
ČEZ
ENERGOSERVIS
spol. s r.o.
60698101
Dodavatel
15.1.2013 /
22.4.2016
Dílčí smlouva-č.4100757295 k rámcové smlouvě Ústav jaderného
44000231164 technická pomoc na EDU
výzkumu Řež a.s.
omezovače švihnutí v HZ
46356088
Dodavatel
28.5.2013 /
22.4.2016
Objednávka č. 4100660659 Technické pomoc a Ústav jaderného
konzultace - EDU omezovače švihnutí v HZ
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
13.12.2012 /
22.4.2016
SoD č. 4101019785 s ÚJV Řež, a.s EDU-KJT
Autorský dozor
46356088
Dodavatel
4.9.2014/
31.7.2016
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
60698101
Objednatel
8.7.2013 /
30.1.2019
finanční
Dodávka zboží
a služeb
Dokumentace,
dodávka a realizace
strojní části díla
Omezovače švihu
vysokoenergetickýc
h potrubí v HZ
Technické pomoc a
konzultace - zjištění,
vyhledání, určení
výpočtem,
posouzení a
odeslání údajů a dat
získaných při
zpracování analýzy
Technické pomoc a
konzultace - zjištění,
vyhledání, určení
výpočtem,
posouzení a
odeslání údajů a dat
získaných při
zpracování analýzy
autorský dozor dle
ZL č. 1200498215
na EDU-KJT
finanční
21.2.2014 /
30.1.2019
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
finanční
finanční
finanční
83
SoD č. 4100940153 s ÚJV Řež, a.s EDU-KJT
Aktualizace DPS SO 352/1-16
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
10.4.2014/
31.12.2016
Objednávka č. 4101045604 s ÚJV Řež autorský dozor projektanta
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
31.10.2014 /
31.10.2016
Dílčí smlouva č. 4100861654 k rámcové
smlouvě č. 4400023164 s ÚJV Řež, a.s. geodetické zaměření lokality určené pro
SO320/1-17,18 a SO 320/1-17P,18P
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
20.11.2013 /
31.12.2015
SoD č. 4100660702 s ÚJV Řež, a.s EDU-UHS
Zpracování dokumentace pro stavební řízení
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
19.12.2012 /
31.3.2015
SoD č. 4100686090 s ÚJV Řěž, a.s. zpracování dokumentace pro žádost o povolení
realizace akce EDU-KJT
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
28.3.2013
/ 30.4.2015
Dílčí smlouva č. 4100747606 k rámcové
Ústav jaderného
smlouvě č. 4400023164 s ÚJV ŘEŽ - Prováděcí výzkumu Řež a.s.
projekt TSFO pro přeložku kabeláže, prováděcí
projekt SO352/1-13 Kabelové kanály pro systém
AKOBOJE, doplnění prováděcího projektu
SO360/1-01,02 kanalizace dešťová
46356088
Dodavatel
14.5.2013
/ 30.6.2015
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
aktualizace
dokumentace pro
provádění stavby
(DPS) dle vyhl.
499/2006 Sb. SO
352/1-16 na EDUKJT
autorský dozor
projektanta za 89/2014 na EDU-KJT
Geodetické
zaměření lokality
určené pro
SO320/1-17,18 a
SO 320/1-17P,18P
Zpracování
dokumentace pro
stavební řízení
EDU-KJT
Zpracování
dokumentace pro
žádost o povolení
realizace EDU-KJT
Prováděcí projekt
TSFO pro přeložku
kabeláže, prováděcí
projekt SO352/1-13
Kabelové kanály pro
systém AKOBOJE,
doplnění
prováděcího
projektu SO360/101,02 kanalizace
dešťová
finanční
finanční
finanční
finanční
finanční
finanční
84
Dílčí smlouva č. 4101060341 k rámcové
smlouvě č. 4400023164/4400027085 SRM
dokumentace TSFO na EDU-KJT
Dílčí smlouva č. 4100845853 k rámcové
smlouvě č. 4400023164 s ÚJV Řež -projekt
náhradních opatření TSFO na EDU-KJT
Rámcová smlouva o poskytování služeb a/nebo
provedení činností č. 4400023164 s ÚJV Řež,
a.s. - odborná a technická konzultační činnost
Dodatek č. 1
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
11.11.2014
/ 31.12.2018
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
24.10.2013 /
31.12.2015
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
18.4.2013/
31.12.2015
Dílćí smlouva č. 4100946175 k rámcové
smlouvě 4400027085 EDU-obnova pružinových
závěsů - analýza posuvů potrubí a přitížení v
místech uložení při MZV+potvrzení
akceptovatelnosti navrhovaných uložení
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
22.4.2014 /
16.6.2016
Dílčí smlouva č. 4100946008 k rámcové
smlouvě 4400027085 EDU-obnova pružinových
závěsů - Odborné technické , poradenské a
konzultační činnosti - analýza hraniční seismické
odolnosti
Dílčí smlouva č. 4100947610 k rámcové
smlouvě 4400027085 EDU-obnova pružinových
závěsů - odborné technické, poradenské a
konzultační činnosti analýza míst postulovaných
potrubí
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
22.4.2014 /
30.9.2016
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
46356088
Dodavatel
22.4.2014 /
20.5.2016
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
27.1.2014 /
31.12.2015
dokumentace
finanční
trvalých opatření
TSFO na EDU-KJT
zpracování projektu finanční
náhradních opatření
tSFO na EDU-KJT
odborná a technická finanční
konzultační činnost
d.č.1 změna sazeb
pro odbornou a
technická
konzultační činnost
Odborné technické,a finanční
poradenské a
konzultační činnosti
- analýza posuvů
potrubí a přitížení v
místech uložení při
MZV+potvrzení
akceptovatelnosti
navrhovaných
uložení
Odborné technické , finanční
poradenské a
konzultační činnosti
- analýza hraniční
seismické odolnosti
Odborné technické, finanční
poradenské a
konzultační činnosti
- analýza míst
postulovaných
potrubí
85
Smlouva č. 4101027022 EDU-obnova
Ústav jaderného
pružinových závěsů - Informace z ověřování
výzkumu Řež a.s.
tuhosti konzola komponent navrhovaných tuhých
uložení informace z míst postulovaných
roztržení potrubí RA a RL Informace z analýzy
chování potrubí RA,RL a RR při seismické
událostí
46356088
Dodavatel
13.10.2014 /
31.1.2017
31.5.2014 /
1.1.2014
Nájemní smlouva EPRKO/3811002/177
Objednávka 4100679933
ČEZ, Korporátní
služby s.r.o.
Pronajímatel
Smlouva o nájmu a službách souvisejících s
nájmem (2013) - EPRKO/3811002/112
Objednávka 4100679937
ČEZ, Korporátní
služby s.r.o.
Pronajímatel
Nájemní smlouva EPRKO/3811002/178
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Objednávka 4100574553
ČEZ, Korporátní
služby s.r.o.
Pronajímatel
Smlouva o dílo
OB23 Komunikační systémy
EPRKO/3811002/063
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
Dodatek č. 5
ČEZ ICT Services, 26470411
a. s.
Dodavatel
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
19. 2. 2013 /
1. 1. 2013
31. 12. 2013 /
1. 1. 2014
29. 8 2014 /
1. 7. 2014
9. 1. 2015
24. 6. 2015 /
1. 6. 2015
29.9.2011
18.6.2012
18.6.2012
18.12.2012
19.12.2013
13.8.2014
29.12.2014
30.1.2015
Informace z
ověřování tuhosti
konzola komponent
navrhovaných
tuhých uložení
informace z míst
postulovaných
roztržení potrubí RA
a RL Informace z
analýzy chování
potrubí RA,RL a RR
při seismické
událostí
nájem nebytových
prostor
finanční
nájem a služby
souvisejících
s nájmem
na Go-Bo
finanční
nájem nebytových
prostor na Go-Bo
finanční
finanční
dodávka
služeb – OB23
Komunikační
systémy
finanční
86
Dodatek č. 6
Dodatek č. 7
Dodatek č. 8
Dodatek č. 9
Dodatek č. 10
Dodatek č. 11
Objednávka 4100383047
Rámcová smlouva na poskytování inženýrských ÚJV Řež, a. s.
46356088
služeb EPRKO/3811002/080
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Smlouva o dílo na OB31 - Komunikační systémy ČEZ ICT Services, 26470411
č. V08/10002 (ELENZ_4823310_001)
a.s.
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
Dodatek č. 5
Dodatek č. 6
30.4.2015
7.10.2015
4.11.2015
30.11.2015
Dodavatel
22. 10. 2012
29. 12. 2014
17. 12. 2015
Dodavatel
29.02.08
22.09.09
02.06.10
15.12.11
31.01.13
25.06.14
31.12.14
Smlouva o dílo na OB31.31 - Rekonstrukce
oplocení – perimetr č. 176/2009
(ELENZ_4823310_002)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
ČEZ ICT Services, 26470411
a.s.
Smlouva o dílo na OB90.7 - Komunikační
systémy pro společné zařízení staveniště č.
V08/10144 (ELENZ_4823907_001)
ČEZ ICT Services, 26470411
a.s.
Dodavatel
31.08.09
02.07.10
03.11.10
20.12.12
04.03.09
Smlouva o podnájmu nebytových prostor - OB31 ČEZ ICT Services, 26470411
č. 4100057555 (ELENZ_1804900_001)
a.s.
Dodavatel
26.10.09
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
Dodavatel
poskytování inž.
služeb
finanční
Komunikační
systémy pro 3. a 4.
etapu
Dodávka
služeb
Rekonstrukce
oplocení - perimetr
Dodávka
služeb
Komunikační
systémy pro
společné zařízení
staveniště
Podnájem
nebytových prostor
v rámci projektu NZ
Dodávka
služeb
Finanční
87
ELE
Rámcová smlouva o dílo - Provizoria pro 4.
etapu – KomSys č. 110/2011
(ELENZ_4824640_018)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
ČEZ ICT Services, 26470411
a.s.
Rámcová smlouva na OB98-002 - Konzultace a
technické pomoci pro 3. a 4. etapu č. 4835/9
(ELENZ_4828980_002)
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.,
Divize
Energoprojekt
OSC, a.s.
Smlouva o dílo na OB31.41 - PTIS (Provoznětechnicko-informační systém pro NZ ELE) č.
55 156 000 (ELENZ_4824310_002)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Smlouva o poskytování konzultačních a
inženýrských služeb na OB98-187 - Vypočet
turbosoustrojí č. 2012-01-30000008
(ELENZ_4828980_187)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
Dodavatel
09.04.11
30.08.12
23.05.14
31.12.14
30.06.15
07.03.16
46356088
Dodavatel
60714794
Dodavatel
05.03.08
OB64.18 –
Provizoria pro 4.
etapu - KomSys
Dodávka
služeb
Konzultace a
technické pomoci
pro 3. a 4. etapu
Dodávka
služeb
Provozní Technický
Informační Systém
Dodávka
služeb
Práce pro výpočet
turbosoustrojí
Ledvice
Dodávka
služeb
21.12.11
13.07.12
26.06.14
Výzkumný a
zkušební ústav
Plzeň s.r.o.
47718684
Dodavatel
12.09.12
24.06.13
28.02.14
05.02.15
20.08.15
88
Poskytování technické pomoci při provádění
technických a spouštěcích prací č.
ELENZ_4828990_057
Dodatek č. 1
ČEZ Energetické
produkty, s.r.o.
28255933
Dodavatel
30.04.15
04.02.16
25. 6. 2009
23. 3. 2012
Smlouva na generální dodávku stavby PPC EPC ČEZ, a. s.
č. 4400005534 / EPC_6842000_001_2009
Dodatek č. 1
45274649
Objednatel
Smlouva č. 4101100925
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
14. 1. 2015
Smlouva č 4101100924
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
14. 1. 2015
Smlouva č 4101114910
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
2. 2. 2015
Smlouva č 4101116400
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
4. 2. 2015
Smlouva č 4101120964
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
10. 2. 2015
Smlouva o dílo o dílo „B7373 – vyčištění potrubí
LŘ po havárii na provoz“ č. 589970002 /
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
17. 7. 2015
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
Technická pomoci
při provádění
technických a
spouštěcích prací
Dodávka
služeb
finanční
dodávka zboží
a služeb generální
dodávka
stavby NZ
EPC
finanční
dodávka elektrické
energie pro nájemní
prostory EDU
dodávka tepelné
energie pro nájemní
prostory EDU
pronájem
kancelářských
prostor a
souvisejících služeb
na EDU
dodávka tepelné
energie pro nájemní
prostory ETE
pronájem
kancelářských
prostor a
souvisejících služeb
na ETE
finanční
finanční
finanční
finanční
finanční
dodávka zboží
a služeb -
89
4400031248
Smlouva o dílo „Provedení nutných prací
k eliminaci škod v důsledku zaplavení pravého
řádu" č. 4400032635/589970002
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
27. 11. 2015
finanční
Smlouva na ETE - rekonstrukce přívodních řadů
surové vody č. 589970001 / 4100813391
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
18. 12. 2013
17. 12. 2014
30. 7. 2015
finanční
SoD č. 904970001 EDA-TRAF s ČEZ - Výměna
transformátorů EDA
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
24. 11. 2011
9. 1. 2013
13. 11. 2013
finanční
SoD EDU 6962 - Přepojení čerpadel požární
vody č. 905090001/4100782179
Dodatek č.1 SoD EDU 6962 - Přepojení
čerpadel požární vody č.
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
16. 8. 2013
finanční
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
B7373 –
vyčištění
potrubí LŘ po
havárii na
provoz na ETE
dodávka zboží
a služeb provedení
nutných prací
k eliminaci
škod v
důsledku
zaplavení
pravého řádu
na ETE
dodávka zboží
a služeb - ETE
- rekonstrukce
přívodních
řádů surové
vody
dodávka zboží
a služeb dodávka a
výměna
blokových
transformátorů
na elektrárně
Dalešice ve
dvou etapách
dodávka zboží
a služeb EDU 6962 Přepojení
90
čerpadel
požární vody
905090001/4100782179
Objednávka č. 905090002/4100813516 Objednávka školení provozních zaměstnanců
ČEZ EDU pro projekt EDU-6962 – přepojení
čerpadel požární vody
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
6. 9. 2013
finanční
SoD č. 905170001 / 4100901491s ČEZ, a. s. -"
Rekonstrukce zdrojů 4. systémů I. kategorie ZN,
IT-90-15-06727", Jaderná elektrárna Dukovany
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
3. 3. 2014
finanční
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
dodávka zboží
a služeb školení
provozních
zaměstnanců
ČEZ EDU pro
projekt EDU6962 –
přepojení
čerpadel
požární vody
dodávka zboží
a služeb zpracování
projektové
dokumentace
a následná
realizace díla
"6727Rekonstrukce
zdrojů
4.systémů I.
kategorie ZN"
- výměna
stávajících
usměrňovačů,
střídačů a
transformátorů
se
standardním
převodem
91
SoD č. 905280001 / 4400027497 Operativní
podpora objednatele při aktualizaci dat
projektové databáze PlantSchema DPS el. a
strojní
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
27. 11. 2014
finanční
SoD č. 905100001 / 4400023363 Operativní
ČEZ, a. s.
podpora objednatele při zpracování techn. změn
do proj. dokumentace v SW Bentley AXSYS
ENGINE
45274649
Objednatel
28. 11. 2013
finanční
SoD č.905020001 / 4100605098 EDU - 4563 Zajištění havarijního způsobu dochlazování
bloku
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
45274649
Objednatel
26. 10. 2012
29. 4. 2013
5. 12. 2014
finanční
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
ČEZ, a. s.
6/0,4 kV
formou
dodávky na
klíč
dodávka zboží
a služeb operativní
podpora
objednatele při
aktualizaci dat
projektové
databáze
PlantSchema
DPS el. a
strojní
dodávka zboží
a služeb operativní
podpora
objednatele při
zpracování
techn. změn
do proj.
dokumentace
v SW Bentley
AXSYS
ENGINE
dodávka zboží
a služeb zpracování
dokumentační
části a
následná
realizace Díla
92
SoD č.904990001/ 4100562352 EDU
Omezovače švihu potrubí v HZ
Dodatek č.1
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
26. 6. 2012
24. 3. 2014
finanční
SoD č.905080002 / 4100685941 vypracování
proj. dokumentace nutné pro žádost o povolení
realizace 5983-KJT EDU
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
29. 3. 2013
finanční
SoD č. 905080003 / 4100701435 technická
pomoc při zpracování DSŘ, zpracování
zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
ventilátorové věže na EDU-KJT
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
4. 4. 2013
finanční
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
IT-90-1504563 v
Zajištění
havarijního
způsobu
dochlazování
bloku v JEDU
dodávka zboží
a služeb dokumentace,
dodávka a
realizace díla
EDU
omezovače
švihu
vysokoenerget
ických potrubí
v HZ
dodávka zboží
a služeb vypracování
projektové
dokumentace
nutné pro
žádost o
povolení
realizace akce
KJT
dodávka zboží
a služeb technická
pomoc při
zpracování
DSŘ,
93
SoD č. 905080004 / 4100757023 realizace díla
EDU - koncový jímač tepla
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
28. 6. 2013
9. 12. 2013
14. 5. 2015
finanční
SoD č.905080001 / 4100664011 vypracování
projektové dokumentace stavebního řízení na
EDU-KJT
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
21. 12. 2012
finanční
SoD č. 905080005 / 4100886554 - aktualizace ČEZ, a. s.
DoZ a zpracování analýz na EDU koncový jímač
tepla (KJT)
45274649
Objednatel
24. 1. 2014
finanční
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
zpracování
zadávací
dokumentace
pro výběrové
řízení na
ventilátorové
věže
dodávka zboží
a služeb realizace díla
EDU koncový jímač
tepla
dodávka zboží
a služeb vypracování
projektové
dokumentace
stavebního
řízení
dodávka zboží
a služeb vytvoření
dokumentace
a podpora při
činnostech
vedoucích k
povolení
realizace akce
5983Koncový jímač
tepla od SÚJB
94
SoD č. 905080006 / 4100949115 zpracování
DSŘ pro Změnu stavby před dokončením na
EDU-KJT
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
30. 4. 2014
finanční
SoD č. 905140001 /4100849024 EDU-obnova
pružinových závěsů
Dodatek č. 1
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
17. 12. 2013
15. 4. 2015
finanční
SoD č. 905130001 s ČEZ, a. s. - "6906 - Provoz
TA 10,20 bez standardní dodávky příslušné
TVD" Jaderná elektrárna Dukovany
Dodatek č.1
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
19. 8. 2013
16. 6. 2014
finanční
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
dodávka zboží
a služeb
zpracování
DSŘ pro
změnu stavby
před
dokončením
na EDU-KJT
dodávka zboží
a služeb zpracování
dokumentační
části včetně
výpočtů a
průkazů,
dodávka,
realizace a
všechny
činnosti
související s
projektováním
a instalací
pružinových
závěsů formou
dodávky na
klíč
dodávka zboží
a služeb EDU 6906 Provoz TA
10,20 bez
standardní
dodávky
příslušné TVD
95
Smlouva o dílo č. 589950001/4100719207
"Zvýšení systému pohavarijní likvidace vodíku
pro EDU a ETE" Jaderná elektrárna Temelín,
Jaderná elektrárna Dukovany
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
- Jaderná
elektrárna
Dukovany
dodávka zboží
a služeb zvýšení
systému
pohavarijní
likvidace
vodíku pro
Jadernou
elektrárnu
Temelín a
Jadernou
elektrárnu
Dukovany
dodávka zboží
a služeb využití
projektových
rezerv bloků
EDU
finanční
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
4. 4. 2013
18. 10. 2013
1. 4. 2014
finanční
SoD RE/JA-1837/06 (705991) s ČEZ a.s. Využití ČEZ, a. s.
projektových rezerv bloků EDU, ve znění
dodatků č. 1-25
45274649
Objednatel
21. 11. 2006
finanční
Nájemní smlouva č. 4100889351
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
ČEZ, a.s.
45274649
Pronajímatel
26. 2. 2014
29. 4. 2014
12. 2. 2015
Smlouva na 1. fázi - Projektová příprava č.
4100493455 (ELENZ_4814010_001)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
31. 10. 2006
30. 3. 2007
6. 8. 2007
Pronájem
nebytových prostor
v areálu EDU
změna ceny nájmu a
souvisejících služeb
spojených s nájmem
finanční
dodávka
služeb projektová
příprava NZ
ELE
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
96
Smlouva na 2A Fázi - realizace NZ č.
4100493455 (ELENZ_4820000_001)
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
Nájemní smlouva nebytových prostor č.
LE/30026869 (ELENZ_4823900_002)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4 – STORNO
Dodatek č. 5
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
Smlouva o dílo na realizaci stavby Nový zdroj
660 MWe v elektrárně Ledvice č. 4100493455 (
ELENZ_4820000_002)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
Dodatek č. 5
Dodatek č. 6
ČEZ, a. s.
12. 12. 2007
18. 1. 2008
10. 3. 2008
31. 3. 2008
13. 5. 2008
Smlouva o dodávce tepelné energie č.
ČEZ, a. s.
LE/30029385 (ELENZ_4823900_003)
Dodatek č. 1
Smlouva o nájmu ploch a službách souvisejících ČEZ, a. s.
s nájmem č. 001417_2008
(ELENZ_4823900_006)
Dodatek č. 1
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
16. 5. 2007
45274649
Objednatel
finanční
nájem nebytových
prostor a služeb
souvisejících s
nájmem
finanční
dodávka
služeb realizace 3., 4.
a 6. etapy
v rámci
zakázky NZ
ELE
dodávka tepelné
energie
finanční
nájem ploch a
služeb souvisejících
s nájmem
finanční
20. 9. 2007
31. 1. 2008
1. 7. 2008
5. 12. 2008
17. 2. 2009
31. 10. 2011
29. 8. 2012
45274649
45274649
Dodavatel
Dodavatel
13. 12. 2007
20. 12. 2007
18. 11. 2008
23. 3. 2012
31. 12. 2012
dodávka
služeb provedení
úvodních
realizačních
etap 1, 2 a 5
v rámci
zakázky NZ
ELE
finanční
97
Dodatek č. 2
Smlouva o nájmu a službách souvisejících
s nájmem č. 000454_2009
(ELENZ_4823900_010)
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Smlouva o nájmu a službách souvisejících
s nájmem č. 000462_2009
(ELENZ_4823900_011)
Dodatek č. 1
Smlouva o dodávce tepelné energie č.
69919400_2 (ELENZ_4823900_014)
Dodatek č. 1
Dohoda o vystavení a trvání záruky
Dodatek č. 1
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
29. 9. 2009
1. 5. 2010
1. 5. 2014
nájem nebytových
prostor a služeb
souvisejících s
nájmem
finanční
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
12. 7. 2010
31. 12. 2012
finanční
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
15. 6. 2010
21. 1. 2013
nájem nebytových
prostor a služeb
souvisejících s
nájmem
dodávka tepelné
energie
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
17. 6. 2008
17. 12. 2013
dohoda o vystavení
a trvání záruky
finanční
Rámcová smlouva o poskytování externích
činností č. 5600006210 (ELENZ_4828980_270)
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
14. 9. 2015
finanční
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Likus) č.
000653_2015 (ELENZ_4823900_016)
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
22. 10. 2015
Smlouva na generální dodávku stavby
EPRKO/3811002/001
Dodatek č. 6 ke smlouvě
ČEZ, a. s.
45274649
Objednatel
28. 2. 2007
dodávka služeb rozšířené měření
pro období uvádění
do provozu
(provádění rozborů
vod, paliv, VEP a
olejů)
nájem ploch a
služeb souvisejících
s nájmem
finanční
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
30. 4. 2015
finanční
finanční
dodávka
služeb generální
dodávka
stavby
98
Smlouva o dodávce tepelné energie č.
69954200_1
Dodatek č. 3 ke smlouvě
Objednávka
4100488405
Smlouva o dodávce tepelné energie č.
69964700_1
Dodatek č. 2 ke smlouvě 69964700_2
EPRKO/3811002/178b
Objednávka
4100575099
Smlouva o nájmu a službách souvisejících
s nájmem
č. 1027_2010
EPRKO/3811002/049
Dodatek č. 6 ke smlouvě
Objednávka
4100875486
Nájemní smlouva č. 875_2014 /
EPRKO/3811002/177
Objednávka
4100712974
Nájemní smlouva
č. 580_2014
EPRKO/3811002/178
Dodatek č. 2 ke smlouvě
Objednávka
4100574553
Smlouva o nájmu a službách souvisejících
s nájmem
154_2013
EPRKO/3811002/112
Objednávka
4100716919
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
ČEZ, a. s.
ČEZ, a. s.
45274649
Dodavatel
16. 6. 2011 /
1. 6. 2011
Dodavatel
19. 2. 2014 /
1. 1. 2014
23. 10. 2012 /
1. 9. 2012
45274649
dodávka tepla
finanční
dodávky tepelné
energie
finanční
nájem a dodávky
služeb souvisejících
s nájmem
finanční
3. 6. 2015 /
1. 6. 2015
ČEZ, a. s.
45274649
Pronajímatel
25. 5. 2011 /
21. 4. 2010
22. 6. 2015 /
25. 5. 2011
ČEZ, a. s.
ČEZ, a. s.
31. 5. 2014
1. 1. 2014
nájem
finanční
Pronajímatel
29. 8. 2014 /
1. 5. 2014
nájem a související
služby
finanční
Pronajímatel
nájem a dodávky
služeb souvisejících
s nájmem
finanční
45274649
45274649
24. 6. 2015 /
1. 6. 2015
ČEZ, a. s.
45274649
Pronajímatel
19. 2. 2013 /
1. 1. 2013
99
Smlouva na dodávku elektřiny
č. EPR/20110013 EPRKO/3811002/059
Dodatek č. 1 ke smlouvě
Objednávka 4100483666
ČEZ, a. s.
45274649
Pronajímatel
31. 5. 2012
1. 6. 2012
ČEZ, a. s.
45274649
Nájemní smlouva č. 4101001362
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Smlouva o poskytování služeb č.
SPI/1900000/302
Dodatek č. 7
ČEZ, a. s.
Smlouva o výpůjčce
SPI/1900000/399
ČEZ, a. s.
6.
finanční
31. 5. 2011 /
1. 1. 2011
45274649
45274649
Dodavatel/
Pronajímatel
Dodavatel/
Poskytovatel
Objednatel/V
ypůjčitel
29. 5. 2015 / 1.
7. 2014
14. 12. 2015 /
1. 10. 2014
6. 1. 2016/ 1.
11. 2015
10. 2. 2010 / 1.
1. 2010
26. 5. 2015/
1. 1. 2015
26. 11. 2015
pronájem
nebytových prostor
a parkovacích míst
na Duhové 2
finanční
finanční
poskytování
ekonomických a
finančních služeb aktualizace příloh
finanční
dodávka
služeb zapůjčení
dokumentů
z archivu
Sumarizace vztahů
Všechny popisované smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala
podmínkám obvyklého obchodního styku, a společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. z nich nevznikla žádná újma, která by měla být předmětem vyrovnání dle
§ 71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud
propojených osob.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
100
Rada jednatelů společnosti vyhodnotila, na základě dostupných informací, výhody a nevýhody plynoucí z postavení společnosti v rámci Skupiny ČEZ, tj. ze
vztahů mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, a dospěla k závěru, že
převládají celkově výhody.
Společnost například využívá finanční stabilitu Skupiny ČEZ, dobré jméno Skupiny ČEZ a úspory nákladů na nákup, správu, výzkum, apod. Rovněž využívá
zapojení do systému řízení rizik a systému vnitřních kontrolních mechanismů, do pojistného programu, do systému řízení bezpečnosti a kvality ve Skupině
ČEZ atd.
Rada jednatelů po důkladném zvážení konstatuje, že si není vědoma rizik vyplývajících ze vztahů mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobou
ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
7. Ostatní informace
7.1. Důvěrnost údajů
Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou:

součástí obchodního tajemství ČEZ, a. s.,

součástí obchodního tajemství ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.,

součástí obchodního tajemství propojených osob,
dále informace, které byly za důvěrné označeny jakoukoliv propojenou osobou a veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo
v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.
Z tohoto důvodu tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 neobsahuje:

informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech ani jiných finančních částkách,

informace o množství.
7.2. Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 auditorem
Název auditorské společnosti:
Číslo osvědčení auditorské společnosti:
Jméno a příjmení auditora:
Číslo osvědčení:
Ernst & Young Audit, s.r.o.
401
Martin Skácelík
2119
Správnost údajů uvedených v této zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 podléhá ověření auditorem.
Stanovisko auditora je uvedeno ve výroční zprávě ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
101
8. Závěr
Zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 ke dni 31. 3. 2016 bylo zajištěno statutárním orgánem ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením maximálního
úsilí, k datu 31. 3. 2016.
Zpráva byla předložena k projednání dozorčí radě. Dozorčí rada v souladu s ustanovením článku 12 odst. 8 písm. d) platného znění zakladatelské listiny
společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. projednala na svém zasedání č. 4/2016 zprávu jednatelů společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2015 a konstatovala, že k ní nemá výhrady.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
102
Schéma struktury vztahů podnikatelského seskupení ovládaného Ministerstvem financí České republiky
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
69,78% ČEZ, a. s.
* člen Koncernu ČEZ
DRIVE PRODUCTION FILM s.r.o. v likvidaci
100% Severočeské doly a.s.
100% PRODECO, a.s.
100% SD - Kolejová doprava, a.s.
100% Revitrans, a.s.
100% Energetické centrum s.r.o.
výmaz
fsdf 5. 3. 2015
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice
Ormilk, a.s.v likvidaci
46,99%
* člen Koncernu ČEZ
BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
71,89%
Koncernu
** člen
člen Koncernu
** člen
člen Koncernu
Koncernu
** člen
člen Koncernu
Koncernu
100% ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
100% ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
* člen Koncernu ČEZ
100% Telco Pro Services, a. s.
100% SINIT,a.s.
* člen Koncernu ČEZ
100% CEZTel, a.s., v likvidaci
společnost není podnikatelsky aktivní
51,05% LOMY MOŘINA spol. s r.o.
* člen Koncernu ČEZ
Letiště Praha, a. s.
100%
100%
MERO ČR, a.s.
100%
54,35%
Český Aeroholding, a.s.
100%
THERMAL-F, a.s.
100%
19,74%
100%
změna podílu od 31.3.2015
Czech Airlines Handling, a.s.
100%
B. aircraft, a.s.
100%
100%
Realitní developerská, a.s.
100%
Sky Venture a.s.
100%
40% prodej části podniku ČEZ Inženýring, s.r.o.
Whitelines Industries a.s.
100%
Koncernu ČEZ
ČEZ
** člen
člen Koncernu
* člen Koncernu ČEZ
6,35% ČEZ Nová energetika, a.s.
100%
GALILEO REAL, k.s.
Kongresové centrum Praha, a.s.
40% in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
100% ČEZ Inženýring, s.r.o.
93,65%
100%
Czech Airlines Technics, a.s.
100% ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
ČEPRO, a.s.
komplementář je IMOB a.s.
MERO Germany AG
České aerolinie a.s.
zánik 1.7.2015
100% ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
40,78%
v konkursu
100% ČEZ Distribuce, a. s.
100% ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
100%
Koncernu ČEZ
ČEZ
** člen
člen Koncernu
* člen Koncernu ČEZ
** člen
člen Koncernu
Koncernu ČEZ
ČEZ
* člen Koncernu ČEZ
PRISKO a.s.
zvýšení ZK 20.4.2015, změna vlastníka 10.12.2015
100%
změna sídla
100% ČEZ Teplárenská, a.s.
Koncernu ČEZ
ČEZ
** člen
člen Koncernu
* člen Koncernu ČEZ
100% MARTIA a.s.
Česká exportní banka, a.s.
IMOB a.s.
100% FM service s.r.o. v likvidaci
výmaz z OR 22.12.2015
55,83% Tepelné hospodářství města Ústí
nad Labem s.r.o.
100%
MUFIS a.s.
49,00%
LEVAS d.o.o.
84,31%
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
96,50%
ENOVIP d.o.o.
16,00%
sídlo ve Slovinsku
VIPAP Vertriebs und Handels GmbH
100% Teplo Klášterec s.r.o.
41,60%
ZEL-EN d.o.o.
100%
11,38%
66,67% OSC, a.s.
Hotelinvest a.s.
52,46% ÚJV Řež, a. s.
výmaz 12. 5. 2015
100% Centrum výzkumu Řež s.r.o.
JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci
100% Výzkumný a zkušební ústav
CENTRUM – F, a.s. v likvidaci
Plzeň s.r.o.
100%
100%
100%
v likvidaci od 1.2.2015, likvidace ukončena k 30.9.2015,
podán návrh na výmaz z obchodního rejstříku
40% Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.
100% Ústav aplikované mechaniky
BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.
97,19%
výmaz z OR 18.12.2015
Brno, s.r.o.
100% EGP INVEST, spol. s r.o.
100% ČEZ ESCO, a.s.
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
34,00%
zvýšení ZK 16.7.2015
HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci"
96,85%
Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.
40,00%
zvýšení ZK na základě usnesení vlády ČR č. 1017 ze dne
50,10% ČEZ Energo, s.r.o.
7.
12. 2015
a 20%
rozhodnutí
valnéČeská
hromady
ze dne
10. 12.
EGAP
vlastní
podíl spol.
exportní
banka,
a.s.2015
změna vlastníka 15.7.2015
STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci"
100%
výmaz 18. 11. 2015
100% TI Energo, s.r.o.
zánik 1.11.2015, fúzí se společností ČEZ Energo, s.r.o.
100% ČEZ Energetické služby, s.r.o.
* člen Koncernu ČEZ
změna vlastníka 3.7.2015
75% EVČ s.r.o.
VZLU TECHNOLOGIES, a.s.
VZLU TEST, a.s.
100%
100%
SERENUM, a.s.
100%
STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci
100%
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
100%
změna vlastníka 27.4.2015
49,00% Enesa a.s.
100% ČEZ Bohunice a.s.
* člen Koncernu ČEZ
49% Jadrová energetická spoločnosť
Slovenska, a. s.
100% JESS Invest, s. r. o.
zánik sloučením s nástupnickou spol. Jádrová
energetická spoločnosť Slovenska, a. s., 8.1.2016
100% Energocentrum Vítkovice, a. s.
vznik 1.4.2015
12% ŠKO-ENERGO, s.r.o.
5% ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
100% ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
* člen Koncernu ČEZ
99% ČEZ Recyklace, s.r.o.
99,60%
0,02% ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
0,39%
100% ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
** člen
člen Koncernu
Koncernu ČEZ
ČEZ
100% Energotrans, a.s.
člen Koncernu
Koncernu ČEZ
ČEZ
** člen
95% Areál Třeboradice, a.s.
* člen Koncernu ČEZ
100% ČEZ Prodej, s.r.o.
* člen Koncernu ČEZ
100% Elektrárna Počerady, a.s.
Koncernu ČEZ
ČEZ
** člen
člen Koncernu
* člen Koncernu ČEZ
100% Elektrárna Tisová, a.s.
zvýšení ZK 1.10.2015
100% Elektrárna Mělník III, a. s.
** člen
člen Koncernu
Koncernu ČEZ
ČEZ
* člen Koncernu ČEZ
100% Elektrárna Dětmarovice, a.s.
100% Elektrárna Temelín II, a. s.
vznik 23. 12. 2015
100% Elektrárna Dukovany II, a. s.
vznik 23. 12. 2015
100% ŠKODA PRAHA a.s.
100% EGI, a.s. v likvidaci
100% ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
100% CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
společnost zanikla 5.2.2015
100% CEZ Bulgaria EAD
změna sídla
100% CEZ Trade Bulgaria EAD
změna sídla
67% CEZ Elektro Bulgaria AD
změna sídla
100% TEC Varna EAD
100% CEZ Poland Distribution B.V.
99% Baltic Green Construction sp. z o.o.
1% vznik 28.7.2015
100% Baltic Green I sp. z o.o.
změna vlastníka
100% Baltic Green II sp. z o.o.
změna vlastníka
100% Baltic Green III sp. z o.o.
změna vlastníka
100% Baltic Green VI sp. z o.o.
změna vlastníka
100% Baltic Green V sp. z o.o.
změna vlastníka
100% Baltic Green VIII sp. z o.o.
změna vlastníka
99,60% A.E. Wind sp. z o.o.
0,39%
změna vlastníka, navýšení ZK
100% Eco-Wind Construction S.A.
změna vlastníka
100% Baltic Green VII sp. z o.o.
100% Elektrow nie Wiatrow e Lubiechow o sp. z o.o.
100% Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
100% Farm a Wiatrow a Wilkołaz-Bychaw a sp. z o.o.
100% Baltic Green IV sp. z o.o.
100% Mega Energy sp. z o.o.
100% CEZ Silesia B.V.
100% CEZ Chorzow B.V.
zánik fúzí s CEZ Silesia B.V. dne 30.12.2015
0,67%
62,10% CEZ Polska sp. z o.o.
37,23%
změna ZK, změna vlastníka
100%
CEZ Finance Polska sp. z o.o.
změna vlastníka, zánik fúzí
s CEZ Chorzów S.A., dne 8.9.2015
100%
CEZ Chorzów S.A.
změna právní formy, změna názvu,
změna vlastníka, navýšení ZK
100%
CEZ Skawina S.A.
změna názvu vlastníka
100% CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
100% CEZ Trade Polska sp. z o.o.
100% CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
100% CEZ Trade Albania Sh.P.K.
výmaz 17.11.2015 z OR
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
103
100% CEZ Srbija d.o.o.
67% CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
změna sídla
100% CEZ ICT Bulgaria EAD
vznik společnosti
99,99% CEZ Distributie S.A.
99,99% CEZ Vanzare S.A.
99,99% CEZ Romania S.A.
100% TMK Hydroenergy Power S.R.L.
100% CEZ Bulgarian Investments B.V.
100% Free Energy Project Oreshets EAD
změna sídla
100% Bara Group EOOD
změna sídla
99,99% CEZ Trade Romania S.R.L.
100% CEZ Ukraine LLC
51% NERS d.o.o.
zánik převodem podílu na „NERS“ s.r.o. Gacko dne 5.2.2015
100% CEZ Hungary Ltd.
100% CEZ MH B.V.
100% CEZ Slovensko, s.r.o.
1.1.2015 změna sídla společnosti
100% CEZ Deutschland GmbH
100% CEZ International Finance B.V.
37,36% Akenerji Elektrik Üretim A.S.
100% Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.
zánik fúzí s Akenerji Elektrik Üretim A.S. dne 24.12.2015
100% Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S.
zánik fúzí s Akenerji Elektrik Üretim A.S. dne 31.7.2015
100% Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
100% Egemer Elektrik Üretim A.S.
změna vlastníka 13.2.2015
100% AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.
100% AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S.
100% Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
100% CEZ Finance Ireland Ltd.
změna sídla
100% CEZ International Finance Ireland Ltd.
50% Akcez Enerji A.S.
100% Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
100% Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S.
50% CM European Power International B.V.
51% CM European Power
24,50% Slovakia s. r. o.
99,99% Tomis Team S.A.
změna právní formy
100% M.W. Team Invest S.R.L.
100% Taidana Limited
95% Ovidiu Development S.R.L.
100% Shared Services Albania Sh.A.
vstup do likvidace
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
104
Použité zkratky
KO ETU II
KO EPR II
NZ EPC
NZ ELE
EDU
ETE
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II
Nový zdroj v Elektrárně Počerady
Nový zdroj v Elektrárně Ledvice
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Temelín
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
105
Identifikace společnosti
Obchodní firma:
Sídlo společnosti:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Datum vzniku společnosti:
Doba trvání společnosti:
Bankovní spojení:
Telefon:
Fax:
Internet:
E-mail:
Organizační složka
v zahraničí:
Uzávěrka obsahu
výroční zprávy:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
27257517
CZ27257517
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 108145
11. 7. 2005
Společnost je založena na dobu neurčitou.
51-1039150297/0100
51-1097080207/0100
+ 420 211 041 111
+ 420 211 045 040
www.spinvest.cz
[email protected]
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Organizačná zložka SR
kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, Slovenská republika
29. 4. 2016
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2015
106

Podobné dokumenty