Odolen, 4/2011

Komentáře

Transkript

Odolen, 4/2011
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 1
4/2011
Odolen
Zpravodaj města Odolena Voda
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 2
Ohlédnutí
Únor na Vodolce byl ve znamení karnevalů.
Fota: Petra Okrouhlíková a Pavel Novotný.
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 3
Píseň v dubnu
Jaroslav Seifert
Když na bleďoučké jívě
vyrazí šedý květ,
vyjde si básník snivě
a prohlíží si svět.
Milostnou píseň skládá,
vítr rým nabídl mu,
a dívčí ňadra mladá
chvějí se do rytmu.
Já nevím, co máš radši
na jaře zvečera,
poslouchám koncert ptačí
namísto Wagnera.
A místo orchidejí,
jen se mi usmějte,
kvítky tam nejdoleji
v blátivém pangejtě.
Blahopřejeme
V březnu oslavili významná životní jubilea:
Osmdesátiny
Kratochvílová Vlasta
OV
Rázková Blanka
OV
Jedenaosmdesátiny
Novotný Jindřich
Pýcha Jaroslav
OV
OV
Dvaaosmdesátiny
Dobš Vladimír
Holajová Jarmila
Kratochvíl Karel
OV
OV
OV
Čtyřiaosmdesátiny
Baďurová Paulína
Šestáková Miloslava
OV
OV
Osmaosmdesátiny
Porubčanová Františka
Dolínek
(Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.)
Školská a sociální komise při Radě města Odolena Voda oznamuje, že v měsíci květnu 2011 se bude konat
každoroční SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ:
–
letní, zimní oblečení (pánské, dámské, dětské)
–
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
–
látky (minimálně 1m2 – ne odřezky, zbytky)
–
domácí potřeby: nádobí bílé, černé, skleničky – vše nepoškozené řádně zabalené
–
vatované přikrývky, polštáře, deky
–
obuv nepoškozenou
–
hračky – nepoškozené, kompletní
Vše zabalené do igelitových pytlů nebo krabic.
Bližší informace budou zveřejněny v květnovém čísle časopisu Odolen, na webových stránkách města
a také v hlášení městského rozhlasu.
Pavlína Špičková, předsedkyně komise
Odolen
Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č. 14, 250 70 Odolena Voda jako měsíčník.
Registrační číslo MK ČR E 12728
IČ: 00 240 559
Četnost – 11 čísel za rok
DIČ: CZ 00 240 559
e-mail: [email protected]
Šéfredaktorka: N. Střelbová, tel.: 737 289 863
Redakční rada: V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek
Redakční úprava: L. Olšovská
Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: 602 318 660, e-mail: [email protected]
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Články mohou být redakčně kráceny.
Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na [email protected] a to nejpozději do 15-tého každého měsíce.
Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí 8.00 - 18.00 a středa od 7.00 do 17.00 hodin. Textové inzeráty zasílejte ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor.
Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na
www.odolenavoda.cz v sekci Odolen.
Toto 228. číslo bylo vydáno: 01/04/2011
Cena 10,- Kč včetně DPH
3
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 4
Zprávy z radnice
Rada města ze dne 14. 3. 2011
Dar pro sportovní kroužek
RM schválila poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na nákup sportovního oblečení pro Sportovní kroužek
při Základní škole Odolena Voda ve výši 19 900 Kč.
Vyvolávací částka smluvního nájemného
RM schválila vyvolávací částku smluvního nájemného za
m2 za měsíc na 65 Kč pro rok 2011 v souladu s Pravidly pro
přidělování bytů v majetku Města Odolena Voda ze dne
20. dubna 2010.
Neformální setkání se starostou Martinem Muzikářem se
konalo 16. března v Klubu Aero.
Foto: Pavel Novotný
Rada města ze dne 23. 2. 2011
Vítací cedule při vjezdu do města
RM schválila návrh týkající se vítacích cedulí umístěných
při vjezdu do města Odolena Voda na všech přístupových
komunikacích s tím, že na příští zasedání rady bude předložena cena jedné cedule s textem „Vítá vás město
Odolena Voda“ + znak, celkem 6 vjezdů (cedulí).
Rozšíření služeb
RM schválila rozšíření stávajících poskytovaných služeb
(kadeřnictví) dle uzavřené nájemní smlouvy nebytových
prostor v č. p. 314 v ulici Ke Stadionu v Odoleně Vodě
o kosmetiku a pedikúru.
Vzniklá škoda bude vymáhána
RM schválila částečnou úhradu vzniklé škody za udělenou
pokutu ve výši 10 000 Kč odborem dopravy MěÚ Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav za nepovolený vstup do komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje.
Pořadník na přidělení bytu
RM schválila pořadník na přidělení bytu v majetku města
na I. pololetí roku 2011 takto:
1. Damová Marie, 2. Falc Pavel, 3. Tušková Bohumila,
4. Nykodýmová Jana, 5. Kulíšková Michaela.
Nové rodinné domy v Dolínku
RM vydala souhlasné stanovisko k územnímu řízení k projektu Územní studie umístění výstavby inženýrských sítí –
komunikace, vedení elektro, veřejné osvětlení, vodovod,
plynovod a kanalizace pro 4 rodinné domky na pozemcích
parc. č. 108/1, 108/6 a PK 105 všechny v k. ú. Dolínek pro
firmu Aryka In-west a.s., s podmínkou, že projekt bude ve
shodě se schváleným územním plánem města.
Cenová kalkulace autobusových linek č. 370, 372 a 413
RM vzala na vědomí předloženou zprávu o úpravě cenových
kalkulací autobusových linek č. 370, 372 a 413, dále návrh na
úpravu jízdních řádů linek 370, 372, 413 a 470 schválených na
jednání na MěÚ Odolena Voda dne 9. února.
4
Výpovědní lhůta nebude prodloužena
RM neschválila prodloužení výpovědní lhůty z nájemní
smlouvy č. 141/2010 na pronájem nebytových prostor
v rodném domku Vítězslava Hálka č. p. 3 v Dolínku Českému oddílu jógy, zastoupeným Josefem Odehnalem,
do 30. června 2011.
Nové obecně závazné vyhlášky
RM postoupila na nejbližší zasedání ZM k projednání obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Výroční zpráva o poskytování informací
RM postoupila na nejbližší zasedání ZM zprávu Města
Odolena Voda o poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok
2010.
Nová členka bytové komise
RM jmenovala paní PhDr. Miroslavu Měchurovou členkou
bytové komise.
Zprávy z komisí při radě města
RM vzala na vědomí zprávy o činnosti komisí při RM za
období 12/2010 – 2/2011: stavební komise, školská a sociální, škodní a likvidační komise, komise investiční, komise
pro komunitní plánování, komise pro životní prostředí
a komise dopravní.
Zastupitelstvo města ze dne 7. 2. 2011 – první část
Poskytnutí finančního daru
ZM schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 27 000 Kč
obci Hostín u Vojkovic na úhradu neinvestičních nákladů
za děti s trvalým pobytem ve městě Odolena Voda navštěvující mateřskou školu zřízenou obcí Hostín u Vojkovic.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
ZM schválilo v souladu s nařízením vlády ze dne 7. prosince 2010 výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
Odolena Voda takto: člen ZM – 627 Kč, člen RM – 1 815 Kč,
předseda výboru ZM nebo komise RM – 1 482 Kč. V případě
souběhu funkcí vzniká i nárok na součet odměn (§ 77 zákona č. 128/2000 S. o obcích v platném znění).
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 5
Rozpočtová opatření
ZM schválilo rozpočtová opatření Rozpočtu města
Odolena Voda pro rok 2011:
• č. 11/2011 úpravy č. 1 Rozpočtu města OV pro rok 2011
týkajícího se nákupu služebního automobilu pro
Městskou policii OV ve výši 500 000 Kč,
• č. 13/2011 úpravy č. 1 Rozpočtu města OV pro rok 2011
ve výši 31 000 Kč zahrnující provozní výdaje spojené
s nástupem nového pracovníka na MěÚ Odolena Voda
(odvody z mezd),
• snížení částky vyčleněné v rozpočtovém opatření
č. 14/2011 úpravy č. 1 Rozpočtu města OV pro rok 2011
na vybudování informačního centra MěÚ Odolena Voda
na 800 000 Kč,
• částku vyčleněnou v rozpočtovém opatření č. 14/2011
úpravy č. 1 Rozpočtu města OV pro rok 2011 na nové
internetové stránky města Odolena Voda ve výši
114 000 Kč,
• úpravu rozpočtového opatření č. 15/2011 úpravy
č. 1 Rozpočtu města OV pro rok 2011 s tím, že částka
vyčleněná na úhradu neinvestičních nákladů za děti
s trvalým pobytem ve městě OV navštěvující mateřskou
školu zřízenou obcí Hostín u Vojkovic ve výši 50 000 Kč se
mění na finanční dar obci Hostín určený k témuž účelu
snížený na skutečnost ve výši 27 000 Kč,
• rozpočtová opatření č. 16–20 úpravy č. 1 Rozpočtu
města OV pro rok 2011, která zahrnují:
Na výdajové stránce – finanční prostředky na dokončení
akcí: Územní studie lokality Za Humny, Projekt rozšíření
a rekonstrukce Základní školy Odolena Voda, Projekt
Mateřské školy Odolena Voda v lokalitě Pod Tvrzí,
Dokončení komunikace U Fary, Ošetření lípy u rodného
domku Vítězslava Hálka v Dolínku coby spoluúčast Města
Odolena Voda ve výši 10 000 Kč na získaném grantu.
Na příjmové stránce – finanční prostředky za prodej
pozemků v majetku Města Odolena Voda pod trafostanicemi u školy a v Dolínku.
Forenzní audit
ZM neschválilo částku 150 000 Kč na forenzní audit v rozpočtovém opatření č. 13/2011 úpravy č. 1 Rozpočtu města OV
pro rok 2011 s tím, že při realizaci jeho cílů budou nejprve
hledány zdroje v rámci kapacity MěÚ Odolena Voda
a pokud se je nepodaří najít, bude celá záležitost opětovně projednána na dalším ZM.
Možnost převodu mostu přes dálnici D8
ZM uložilo starostovi Martinu Muzikářovi projednat možnosti převodu mostu pro pěší („Faiglovka“) přes dálnici D8
v Odoleně Vodě s věcným břemenem užívání pro Město
Odolena Voda na Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Struktura dluhu na nájemném a službách
ZM uložilo odboru samosprávy MěÚ Odolena Voda zpracovat a předložit na nejbližším zasedání ZM strukturu dluhu
na nájemném a na službách spojených s užíváním bytů
a nebytových prostor v majetku města.
Zastupitelstvo města ze dne 21. 2. 2011 - pokračování
Financování investiční akce
ZM schválilo financování investiční akce „Revitalizace bytových obytných domů na Horním náměstí č. p. 247–250
(blok „A“) a č. p. 252–255 (blok „B“) v Odoleně Vodě“ částečně z vlastních zdrojů a úvěru, přičemž vlastní zdroje
budou výhradně z vybraného nájemného a úvěr bude hrazen také z vybraného nájemného.
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Dolní Povltaví
ZM schválilo rozpočet Dobrovolného svazku obcí Dolní
Povltaví na rok 2011 s tím, že v Položkovém rozpisu schváleného rozpočtu – příjmy bude vyškrtnuto slovo „tis.“.
Převod bytových jednotek
ZM schválilo převod bytových jednotek č. 211/2, 214/4,
221/1 a 242/1 a spoluvlastnických podílů na společných částech budov v č. p. 211, 212, 213, 214, 221, 241 a 242 a pozemků st. parc. č. 221, 224, 225, 226, 227, 278 a 279, všechny v k. ú.
Odolena Voda, z vlastnictví Bytového družstva Velký Háj do
vlastnictví člena bytového družstva – Města Odolena Voda
s tím, že odst. 1 čl. III Smlouvy o převodu bytové jednotky
a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
a na pozemku z vlastnictví družstva do vlastnictví člena
bytového družstva bude upraven právničkou MěÚ Odolena
Voda Mgr. Olgou Klíglovou tak, aby bylo zřejmé, že nabyvatel vložil do družstva vklad nepeněžitou formou.
Prodej pozemku
ZM schválilo prodej pozemku parc. č. 202/45 v k. ú. Odolena
Voda o výměře 7 m2 v majetku Města Odolena Voda firmě
Alpet Real s.r.o., za odhadní cenu 2 200 Kč za m2 a náklady
spojené s převodem.
Vlajka pro Tibet
ZM schválilo připojení Města Odolena Voda k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ tím, že vyvěsí dne 10. března
2011 tibetskou vlajku na budově MěÚ Odolena Voda.
Plán činnosti kontrolního výboru
ZM schválilo plán činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Odolena Voda na rok 2011 s tím, že
plán bude v měsíci říjnu rozšířen o vypracování Závěrečné
zprávy o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2011 a kontaktní osobou pro činnost kontrolního výboru bude
JUDr. Jaroslava Hoťová, asistentka sekretariátu starosty.
Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
ZM schválilo potřebné vlastní zdroje Města Odolena Voda
v celkové výši 25,3 miliónů Kč v souvislosti se zajištěním
přijetí dotace na akci „Dostavba kanalizace a intenzifikace
ČOV ve městě Odolena Voda“, případně kombinované
s externím financováním v případě, že budou realizovány
další investice. Zapracovat tuto položku do úpravy
č. 1 Rozpočtu města pro rok 2011.
5
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 6
Zveřejnění zadávacích řízení
ZM schválilo zveřejnění zadávacího řízení:
• na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Výkon
technického dozoru investora při přípravě a realizaci
stavby Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV ve
městě Odolena Voda“.
• podlimitní veřejné zakázky na dodavatele na akci
„Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV ve městě
Odolena Voda“.
Bezúročná půjčka
ZM schválilo uzavření smlouvy o bezúročné půjčce se
Státním fondem životního prostředí ČR, a to na financování akce „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV ve městě
Odolena Voda“. Zapracovat tuto položku do úpravy
č. 1 Rozpočtu města pro rok 2011.
Úpravy Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2011
ZM schválilo:
• zapracování výdaje 130 000 Kč do úpravy č. 1 Rozpočtu
města OV pro rok 2011 na zorganizování soutěže a získání dotace na akci „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV ve městě Odolena Voda“,
• zahrnutí vybudování celodřevěné rozhledny na vrchu
Špičák do investičních akcí města roku 2011, přičemž
náklady na zpracování projektu a jeho realizaci budou
činit zhruba 210 000 Kč. Zapracovat tuto položku do
úpravy č. 1 Rozpočtu města OV pro rok 2011.
Přísedící u Okresního soudu Praha – východ
ZM zvolilo JUDr. Jaroslavu Hoťovou, Janu Cibulkovou
a Jiřího Pořického do funkce přísedících u Okresního
soudu Praha – východ na volební období 2011–2015.
Komunikace v ulici U Jordánu
ZM pověřilo zastupitele města Odolena Voda Bc. Karla
Philippa jednáním se Stavebním úřadem MěÚ Odolena
Voda ve věci vybudování povrchu komunikace v ulici
U Jordánu za účelem zjištění možnosti využít stávající projektovou dokumentaci s tím, že dojde ke změně projektu
před dokončením stavby, a schvaluje následné vypsání
zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na provedení projektové dokumentace, pokud řešení před dokončením stavby nebude možné.
Nový člen finančního výboru
ZM zvolilo Bc. Jiřího Hornického členem Finančního výboru ZM Odolena Voda.
Rezignace člena finančního výboru
ZM vzalo na vědomí rezignaci paní Evy Odehnalové
na členství ve Finančním výboru ZM Odolena Voda na
základě jejího dopisu ze dne 2. února 2011.
Zpracováno z podkladů města.
Usnesení najedete v plném znění na:
www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/zastupitelske-organy
6
Struktura Městského úřadu Odolena Voda
Sociálně správní odbor zajišťuje tyto činnosti:
1. Evidence obyvatel, osobní doklady
a) vede a provádí změny v evidenci obyvatel, přihlašuje
k pobytu
b) vyřizuje žádosti o zrušení trvalého pobytu (zahajuje
správní řízení a vydává rozhodnutí)
c) přijímá žádosti o vydání osobních dokladů dle platné
právní úpravy, zajišťuje jejich předávání a vydávání
náhradních dokladů
e) provádí organizačně technické zabezpečení voleb, sčítání lidu a referenda, zpracovává volební seznamy
f) poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu vymezeném právními předpisy
g) přiděluje čísla popisná pro objekty určené k trvalému
bydlení
2. Matrika a občanství
a) v matričním obvodu obcí Odolena Voda, Klíčany,
Panenské Břežany a Veliká Ves vede matriční knihy
narození, sňatků a úmrtí a provádí v nich zápisy, vystavuje prvopisy a duplikáty matričních dokladů
b) sepisuje zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
c) vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení a vede
o tom evidenci
d) vydává osvědčení o právní způsobilosti pro uzavření
manželství
e) provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
(vidimaci) a pravosti podpisů (legalizaci)
f) organizuje svatební a jiné občanské obřady a vede
o tom evidenci
g) vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím CZECH-POINTu
3. Sociální péče a dávky
a) poskytuje občanům odbornou pomoc při poskytování
dávek a služeb sociální péče
b) provádí šetření v místě bydliště k ověření nároku na
dávky nebo služby
c) zabezpečuje činnost v rámci přenesené působnosti
v oblasti sociální péče pro obce: Bašť, Bořanovice,
Husinec, Klíčany, Klecany, Líbeznice, Máslovice,
Panenské Břežany, Odolena Voda, Předboj, Sedlec,
Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby
d) v rámci péče o rodinu a děti, těžce zdravotně postižené občany, seniory, občany vyžadující zvláštní pomoc
a občany společensky nepřizpůsobené rozhoduje
o poskytnutí peněžitých a věcných dávek podle zákona
o pomoci v hmotné nouzi a vyhlášky provádějící zákon
o sociálním zabezpečení
e) poskytuje sociální poradenskou péči při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů a při překonávání obtížných životních poměrů, které občané nemohou překonat vlastním přičiněním
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 7
f) spolupracuje se státními orgány, školami, školskými
a zdravotnickými zařízeními, církvemi, charitativními
a jinými organizacemi
g) napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů a seniorů do kulturního a společenského života, podílí se na řešení otázek bydlení těchto občanů
h) spolupracuje s poskytovatelem pečovatelské služby na
zajištění sociálních služeb pro občany, navrhuje, sepisuje žádosti a vydává souhlas se zavedením pečovatelské služby
ch) spolupracuje na přípravě komunitního plánování
sociálních služeb
i) zajišťuje výkon veřejného opatrovnictví u klientů omezených nebo zbavených způsobilosti
Zdroj: Organizační řád Městského úřadu v Odoleně Vodě
v platném znění.
Příště vás seznámíme s náplní odboru samosprávy.
Informace o činnosti komisí města
Rada města č.2/2011 jmenovala složení svých komisí a jednotlivé stručné statuty předmětu činnosti. Při každém
jednání rady města bude vyhodnocovat předložené podněty z jednání komisí jako poradního orgánu. Vyplývající
uložené úkoly budou součástí usnesení RM. Zároveň
budou předsedové komisí pravidelně zváni do jednání RM.
Občané se mohou obracet na tyto poradní orgány RM buď
přímo, nebo prostřednictvím MěÚ Odolena Voda. Komise
RM Odoleny Vody spadají do kompetence místostarostky
města PhDr. Miroslavy Měchurové, tel.: 737 289 850,
mail.:[email protected]
Komise škodní a likvidační
Předsedkyně: JUDr. Jaroslava Hoťová, tel.: 724 206 912,
členové: Ing. Zdeněk Kocur, Mgr. Lucie Pudilová.
Posuzuje možnost využití, vyřazení, likvidace majetku
města, navrhuje způsob vyřazení, likvidace majetku, účastní se fyzické likvidace majetku, případně prodeje a dražby
majetku, projednává škody vzniklé na majetku města,
zkoumá možnost zavinění porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů a navrhuje způsob řešení odpovědnosti za škodu, vyjadřuje se k návrhům na odpis pohledávek města.
Komise sportovní a volnočasová.
Předsedkyně: Petra Řehořková, tel.: 603 551 166,
členové: Martin Svoboda, Lucie Špičková, Simona
Hrabánková, Tereza Klementová.
Provádí depistáž sportovních aktivit dětí, mládeže i dospělých ve městě. Podílí se na sportovních aktivitách pořádanými městem i občanskými sdruženími, spolupracuje
s komisí školskou, sociální, senioři, komunitní, spolupracuje v oblasti prevence negativních jevů zejména mládeže,
pořádá vlastní akce, spolupracuje při vyhodnocování grantů a příspěvků spolkům a občanským sdružením, předkládá konkrétní návrhy ve svěřené oblasti činnosti RM.
Komise školská, sociální a KPOZ
Předsedkyně: Pavlína Špičková, tel.: 732 633 216,
členové: Martina Straková, Eva Boháčková, Mgr. Alena
Derková, Mgr. Ladislava Halvová.
Věnuje se problematice předškolního, základního a středního vzdělávání, spolupráci se školami na území Odoleny Vody.
Školy jsou významným kulturním a komunikačním prostorem ve městě. Komise bude podporovat modernizaci škol ve
smyslu tvůrčího myšlení, znalosti faktů, samostatnosti, aktivity dětí a žáků. Spolupracuje na odstraňování sociálních
bariér a vyloučení, podporuje integraci na školách, péči
o talentované děti, spolupracuje s Radou školy s vedením
škol. Zpracovává podněty od občanů a provádí depistáž
v oblasti sociální. Vyhledává a spolupracuje na získávání grantů a dotací pro svěřenou oblast. Předkládá své návrhy RM.
Jako podkomise v jejím rámci působí KPOZ pod vedením
Mgr. Marie Průchové. tel.: sekretariát MěÚ: 283 116 420, členové: Ludmila Hašková, Hana Jandusová, Marie Noháčková,
Mgr. Ing. Alena Radolfová, Eva Odehnalová.
Komise dopravní
Předseda: Miroslav Hoť, [email protected],
členové: Soňa Muzikářová, Martin Šafařík.
Věnuje se dopravní situaci v Odoleně Vodě, vyhledává složitá a nebezpečná místa z hlediska bezpečnosti zejména
dětí a občanů města, navrhuje, připomínkuje připravovaná
dopravní opatření ve městě, věnuje se autobusové dopravě, zpracovává podněty občanů v této oblasti pro radu
města. Vyjadřuje se k údržbě komunikací v Odoleně Vodě,
k systému parkovacích míst v Odoleně Vodě, úzce spolupracuje s odborem samosprávy, tech. službami, a vyvíjí
další činnost na základě vlastní aktivity. Předkládá své
návrhy RM.
Komise životního prostředí
Předsedkyně Pavlína Zábranská, tel.: 732 142 454,
členové: Ivana Pirná, Lucie Švecová, Ing. arch. Tomáš Lohniský, Lenka Urbanová.
Ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší, vliv dopravy
na životní prostředí, ochrana lesů, hájků, remízků, ochrana
půdního fondu, vodních toků, dává podněty ke sběrným
dvorům, odpadovému hospodářství, k výsadbě zeleně, sleduje alternativní možnosti zdrojů tepla, provádí osvětu
v oblasti ochrany živ. prostředí, vyhlašuje soutěže ke zlepšení estet. vzhledu města, dává podněty k odstranění a k řádnému udržování zeleně na veřejných a soukromých prostranství (pokud ovlivňují negativně vzhled města), vyjadřuje se k územnímu plánování, výstavbě – čistička, kanalizace
atd., vyvíjí aktivitu k získávání dotací a grantů v této oblasti.
Předkládá své návrhy RM.
Komise stavební a územního rozvoje
Předseda: Ing. Petr Seidl, tel.: 602 532 204,
členové: Lubomír Klígl, Karel Philipp, Petra Tůmová,
Vratislav Zampr.
7
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 8
Vydává doporučení k pořízení analytických územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, k jednotlivým etapám a záměrům Strategického plánu rozvoje
města ve svěřené oblasti, k územní plánovací dokumentaci všech stupňů, ke studiím – architektonickým, urbanistickým, dopravním, studiím na úpravu veřejných prostranství, k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou
rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu
nových budov, k záměrům na umístění malých staveb,
k návrhům na prohlášení za kulturní památku, k návrhům
občanů a dalším věcně příslušným podnětům.
Komise bytová
Předsedkyně: Lenka Vondrová, tel.: 731 175 825,
členové: Pavlína Koudelková, PhDr. Miroslava Měchurová.
Vyjadřuje se k přechodu nájmu (§706 a § 708 OZ), ke směně
bytů ( § 715 a § 716 OZ), k podnájmu bytů ( § 719 OZ), k přihlášení osoby k trvalému pobytu v bytech ve vlastnictví
města, kromě případu, jde-li o vztah manžel – manželka,
druh – družka, podílí se na vytváření pravidel pro přidělování bytů v majetku města, na základě podkladů odboru
samosprávy (odevzdané žádosti o pronájem bytů + potvrzení o zaplacení poplatku) sestavuje dle Pravidel pro
přidělování bytů v majetku města pořadník pro přidělování bytů a předkládá do RM ke schválení. Pořadník je schvalován na kalendářní rok. Členové komise se zúčastní otevírání nabídek při vyhodnocování vyhlášeného nabídkového
řízení na přidělení bytu na základě nejvyšší nabídky smluvního nájemného dle čl. C pravidel pro přidělování bytů
v majetku Města Odolena Voda. Vyjadřuje se k přidělování
bytů uchazečům evidovaným v pořadníku bytů zvláštního
určení, vyjadřuje se k přidělování bytů uchazečům, jejichž
práce je důležitá a významná pro město. Plní úkoly zadané
RM, předkládá své návrhy RM a úzce spolupracuje s odborem samosprávy, který vede veškerou evidenci k bytům
v majetku Města Odoleny Vody.
Komise seniorská
Předsedkyně: Marie Žůčková, tel.: sekretariát MěÚ: 283 116 420,
členové: Dana Zemanová, Zdena Šmídová, Marie Malá,
Josef Horák, Milan Štefanik.
Věnuje se životu, problémům seniorů, pořádá vlastní akce,
spolupracuje s MěÚ Odolena Voda v této problematice.
Přenáší informace z terénu o seniorech, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci do sociální komise, na odbor
sociálně správní, spolupracuje s komisí pro komunitní plánování. Předkládá své návrhy RM.
Komise pro komunitní plánování
Předsedkyně: Mgr. Monika Lohniská, tel.: 773 941 405,
členové: Zdeňka Křížová, Veronika Vendlová, Eliška
Plavcová.
Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž plánuje město, obec rozvoj služeb na svém území pro určité
skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Cílem
komise pro komunitní plánování je vypracovat komunitní
plán pro město Odolenu Vodu. Vytváření se zúčastní lidé
8
různých profesí a postavení, poskytovatelé služeb, uživatelé, úřady práce, zaměstnavatelé, tento plán umožní najít
potřeby a názory komunity ve městě. Na ně potom bude
reagovat nabídka sociálních a komunitních služeb.
Předkládá své návrhy RM.
Komise mediální
Předsedkyně: Veronika Vendlová, tel.: 777 326 333,
členové: Vendula Rohlíčková, Beata Rosová, Tereza
Dvořáková.
Mediální komise bude spolupracovat v oblasti mediální prezentace a marketingu města, do které spadají tištěná i elektronická média (Odolen a webové stránky), ale také tištěná
a elektronická média s přesahem do regionu (Náš region,
webové stránky spolupracujících měst a obcí, informační
weby). Mediální komise pomáhá s prezentací připravovaných
akcí pro veřejnost a s prezentací akcí a událostí po jejich
skončení. Cílem je co nejlépe informovat veřejnost, zapojit
odborníky a spolupracovat s občany i okolím Odoleny Vody.
Předkládá RM podněty pro zlepšení prezentace města.
Komise kulturní
Předseda: Roman Straka, tel.: 728 709 154,
kulturni [email protected], členové: Jana Cibulková,
Bedřich Hudeček, Romana Kdýrová, Václav Kotrba, Mojmír
Koščo, Alžběta Kulíšková, Helena Tůmová.
Pořádá vlastní kulturní a společenské akce, pořádá představení a pořady podle nabídky uměleckých agentur, podporuje kulturní a společenské činnosti spolků, sdružení, souborů
a kroužků působících v Odoleně Vodě a spolupráce s nimi při
pořádání kulturních a společenských akcí, propagace a prezentace města ve spolupráci s mediální komisí, průvodcovská činnost v rodném domku V. Hálka, v kostele sv. Klimenta,
zveřejňování pozvánek a informací na internetových stránkách města a v regionálním tisku, návrhy a spolupráce na
realizaci propag. materiálů města Odoleny Vody, příprava
a realizace naučné stezky historií Odoleny Vody, Dolínku,
Čenkova, spolupráce při přípravě informačního a navigačního systému města Odoleny Vody, zpracování žádostí o granty a dotace, příprava a organizační zajištění veřejné sbírky na
pořízení zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník
V. Hálka v Dolínku, spolupráce na vyhodnocování žádostí
grantového programu a programu podpory činnosti města
Odoleny Vody a další činnosti dle vlastního plánu činnosti.
Předkládá své návrhy RM.
Komise investiční
Předseda: Ing. Martin Dvořák, tel.: 777 622 277,
členové: Ing. Tomáš Řehořek, Ing. Dita Výborová, Pavel
Laube, Ing. Milan Ledvinka, Ing. Vlastimil Bubeníček.
Podílí se na přípravě investičních záměrů města, spolupracuje s investičním technikem MěÚ, předkládá RM své návrhy, připomínky v investiční oblasti, pomáhá při získávání
dotačních titulů pro oblast investic, spolupracuje ve svěřené oblasti s komisí stavební a územního rozvoje, podílí
se na prácích na urbanismu města, spolupracuje s městským architektem.
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 9
Redakční rada časopisu Odolen
Šéfredaktorka: Naděžda Střelbová, tel.: 737 289 863,
[email protected], členové: Vladimír Kulíšek, Ivan Pekárek,
František Podskalský.
Měsíční zpravodaj se řídí zásadami pro vydávání zpravodaje. Zpravodaj je vydáván za účelem poskytovat obyvatelům
města objektivní informace týkající se společenského,
hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Jedná
se o činnosti místní správy, o činnosti úřadu města, sdělení a informace z dění ve městě, názory členů zastupitelstva města na řešení aktuálních problémů ve městě, informace institucí a organizací, názory občanů týkající se dění
ve městě, inzerce atd. Předkládá RM podněty pro zlepšení
měsíčníku Odolen.
Pořadatelům kulturních a společenských akcí
na Vodolce
Připravujete kulturní a společenskou akci v Odoleně Vodě
a jejím blízkém okolí a přáli byste si, aby její konání vešlo
do obecného povědomí?
Nabízíme možnost zařazení vámi připravované akce do
měsíčního přehledu, který bude připravován společně se
členy redakční rady a přetiskován v městském zpravodaji
Odolen. Stačí dodržet pouze jediné: uzávěrku Odolenu,
která je stanovena na patnáctého každého měsíce!
Pokud se v určitém měsíci sejde více akcí, získá tento přehled i svou „plakátovací“ verzi ve formátu A 3, která bude
na začátku každého měsíce vylepena členy kulturní komise na plakátovací plochy rozeseté po celé Vodolce
a Dolínku (zpravidla u zastávek autobusů). Zároveň bude
tento tištěný přehled v menším formátu A 4 k dispozici
v podatelně městského úřadu a případně (umožní-li to
vymezený prostor) i vyvěšen ve vývěskách v Odoleně
Vodě, Dolínku a Čenkově.
A když už takovýto přehled spatří světlo světa, považujeme jej za vhodné poskytnout k případnému publikování
také redaktorům čtrnáctideníku Náš region do rubriky
Kam, kdy a za čím a provozovatelům informační portálu
www.mojeokoli.com. Tady bychom chtěli zdůraznit sousloví „k případnému publikování“. Určitě pochopíte, že je
plně na zodpovědných redaktorech Našeho regionu
a internetového portálu mojeokoli.com, jak s poskytnutými informacemi naloží a jakou jim vtisknou výslednou textovou podobu.
Každou vámi zaslanou pozvánku také rádi předáme ke zveřejnění v sekci Kalendář akcí na městských internetových
stránkách. Opět s tím, že budete akceptovat ustálenou
formu internetového sdělení, které je v tomto případě
rozšířeno o možnost publikování pozvánky na akci či plakátu v pdf formátu nebo ve formátu jpg v přijatelném rozlišení a velikosti (cca do 1 MB), a pokud tak učiníte v dostatečném předstihu před termínem konání akce.
Tím ovšem možnosti, jak u nás na Vodolce prezentovat
vámi připravované akce, nekončí. Členům kulturní komise
byla před cca dvěma lety svěřena do péče obecní vitrína
na Horním náměstí, z níž by ráda vytvořila jakýsi
„Nástěnkový informační portál“ o kulturním a společenském dění na Vodolce. Máte plakát či pozvánku na vámi
připravovanou akci ve formátu A 5 či A 4? Rádi vám ji na
plochu vývěsky umístíme. Nebude vás to stát vůbec nic,
jen čas, za který plakát doručíte některému z členů komise, nebo jej zanecháte pro členy kulturní komise v podatelně městského úřadu.
Jednou z mála podmínek všech shora uvedených možností vaší prezentace je, že na plakátě, pozvánce či zaslaném
textu bude uveden pořadatel a v přiloženém průvodním
sdělení také kontakt na osobu, která by mohla poskytnout
podrobnější informace a upřesnit případné nesrovnalosti.
(Lehce připomínáme, že veřejně přístupné akce podléhají
ohlášení na odboru samosprávy našeho městského
úřadu.) Určitě také pochopíte, že budeme vycházet vstříc
zejména místním neziskovým sdružením a spolkům.
V případě zájmu, prosím, neváhejte napsat na e-mail kulturní komise [email protected], nebo
přímo na e-mail jejího předsedy Romana Straky
[email protected]
Takže, ať se nám kulturně-společenské akce na Vodolce jen
množí a hlavně, ať je o nich vědět!
Vaše kulturní komise
Oznámení o bezplatném přístupu k veřejnému
internetovému připojení ke sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011
Městský úřad Odolena Voda v souladu s § 11 zákona
č. 296/2009 Sb. O sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
oznamuje , že občané k vyplnění sčítacích formulářů
v elektronické podobě mohou využít od 28. 3. 2011
do 14. 4. 2011 bezplatný přístup k veřejnému internetovému připojení v Městské knihovně Odolena Voda
(ul. Československé armády 362) v níže uvedené provozní době:
Pondělí, čtvrtek
Úterý
Středa
Pátek
Sobota
9 – 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12
8 – 12
13 – 18
13 – 15
Termíny odběrů krve v odběrovém středisku Odolena
Voda ve druhém čtvrtletí roku 2011:
8. duben, 13. květen, 10. červen.
9
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 10
Co s bioodpadem v roce 2011?
Město Odolena Voda pro vás připravilo dvě možné alternativy na odvoz bioodpadu - speciální BIO nádoby, které
si každý uživatel předplatí, a velkoobjemové kontejnery,
kdy bude vždy umístěn jeden do určité ulice v daném
termínu. Prosíme o dodržování pravidel pro třídění bioodpadu.
Co je bioodpad?
Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný
odpad. Bioodpadem respektive biologicky rozložitelným
odpadem se dle § 33a zákona č.185/2001 Sb.o odpadech
rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu. Dle původu a složení hovoříme
o bioodpadu z domácností a ze zahrad.
Bioodpady z domácností: zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů), kávové a čajové zbytky, zbytky
pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, papírové kapesníky,
ubrousky, zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka
domácích býložravých zvířat, zbytky vařených jídel
(brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)
Bioodpady ze zahrad: posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, zbytky ovoce, zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel
ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, peří,
chlupy, vlasy, stará zemina.
Velkoobjemové kontejnery
V období od 2. 4. do 28. 11. bude do níže uvedených ulic
(dle rozpisu) přistaven vždy jeden kontejner, který bude
určen pouze pro sběr bioodpadu. V době od pátku cca
15 hod. do pondělí 8 hod. Pokud v daném měsíci je více
jak pět sobot, rozhodujícím termínem se vždy stává
1. sobota v měsíci.
V případě, že tato služba nebude v některých ulicích využívaná, dojde k jejímu zrušení bez náhrady, o čemž vás
budeme v dostatečném předstihu informovat.
1. sobotu v měsíci: okolí ul. Nová (U Jordánu, Do Struh, U Špejcharu atd.), okolí ul. Růžová (Luční, Krátká, Boční atd.).
2. sobotu v měsíci: okolí ul. Nerudova (Smetanova, Alšova,
Školní, Zahradní atd.), okolí ul. Višňová (Šípková, Slunečná,
Na Zdolnici atd.).
3. sobotu v měsíci: okolí ul. Za Klokočkou (Nad Úvozem,
K Šálku, Pražská atd.), okolí ul. Átriová (nám. V. Hálka).
4. sobotu v měsíci: okolí ul. U Rybníka (Čenkovská),
okolí ul. U Zvoničky.
BIO nádoby u rodinných domů
BIO odpad - nádoba 120 L
1x za 14 dnů*
16
580 Kč
Cena s DPH
BIO odpad - nádoba 240 L
1x za 14 dnů*
16
820 Kč
Cena s DPH
* bioodpad bude svážen jen ve vegetačním období
1. 4. – 30. 11. 2011., a to v úterý v sudých kalendářních
týdnech.
10
Úhrady se budou provádět v Technických službách města
Odolena Voda hotově, a to od pondělí do čtvrtka 8 – 11
hod. V případě potřeby této služby v průběhu vegetačního období plátce hradí poměrnou část za celý měsíc
(např. 15. července zaplatí za červenec až listopad). Každý
plátce obdrží známku pro rok 2011, kterou si umístí na BIO
nádobu. Máte-li zájem o tento způsob likvidace
bioodpadu a nemáte ještě BIO nádobu, bude vám po
provedení platby zdarma vydána.
Krátké představení komise životního prostředí
Milí spoluobčané, asi v polovině ledna tohoto roku se
obměnilo složení místních komisí pracujících pro městský
úřad. Jednou z komisí je i komise životního prostředí, kterou bych vám tímto ráda krátce představila.
Komise ŽP se nyní skládá ze sedmi členů. Jedním z hlavních
úkolů komise je ochrana přírody a krajiny, místní fauny
a flóry, vodních toků a prvků, významných krajinných
prvků a územního systému ekologické stability a dále
ochrana krajinné a izolační zeleně.
Naším hlavním cílem bude napomoci zlepšit vzhled města
a veřejných prostranství obecně. Rádi bychom zlepšili stav
zeleně stávající – kvalitnější péčí a údržbou, popř. obměnou staré nefunkční zeleně, ale také založili a vysadili zeleň
novou. Chtěli bychom zpříjemnit prostory současných
veřejných prostranství, aby se zde lidé rádi scházeli a cítili
se zde dobře, a pokusit se vytvořit i nová, malá, příjemná
zákoutí, kde bude možné jen tak posedět a popřemýšlet.
Plánů a vizí máme mnoho a věříme, že se dá alespoň část
z toho realizovat i bez velkých finančních obnosů. Ve spolupráci s místním Svazem ochránců přírody Vodolensis
a technickými službami plánujeme uspořádat minimálně
jednou ročně úklid Velkého a Malého háje – velký úklid nás
čeká kolem DNE ZEMĚ (prostřednictvím plakátů vás pozveme k účasti!). Rádi bychom zlepšili stav a vzhled dětských
hřišť, budeme dbát na to, aby byla bezpečná, funkční
a splňovala platné hygienické předpisy. Budeme potřebovat i vaši pomoc. Obracím se na majitele všech čtyřnohých
miláčků (především pejsků) s žádostí, aby využívali existující odpadkové koše určené na psí exkrementy anebo aby
u sebe vždy nosili malý sáček, do kterého je možné psí
hovínko sebrat. Prosím, vychovávejte v tomto směru i své
děti! A dále bych vás ráda požádala o poskytnutí informací, pokud si při svých procházkách městem všimnete vznikajících černých skládek, přerostlé zeleně, která by mohla
ohrožovat bezpečnost dopravy nebo i lidský život, a dále
pokud zaznamenáte větší množství odpadků či jakékoli
větší znečištění veřejných prostranství. Pokusíme se zjednat nápravu. Dále uvítáme spolupráci s místními zahradníky nebo zahradními architekty. Budete-li mít zájem, kontaktujte mne, prosím. Samozřejmě uvítáme i další vaše
náměty, podněty a nápady.
Děkuji a přeji příjemné nadcházející jaro.
Za komisi ŽP Pavlína Zábranská, tel. 732 142 454,
e-mail: [email protected]
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 11
Ze života města
Zprávičky z naší školičky …
Měsíc únor i začátek března byly pro nás
velice „štědrými dny“.
24. 2. Masopustní rej: V dopoledních hodinách se děti společně se svými učitelkami
vydaly do Santa Marie oslavit Masopust.
Celou akci připravila naše kolegyně
J. Hláváčová, která nás také, převlečená za klauna, celé
dvě hodiny akcí provázela. Děti si užily soutěže, diskotéku, odměny i masopustní koláče, na kterých si všechny
jistě pochutnaly. Den otevřených dveří pro veřejnost
8. 3.: V tento den k nám mohl přijít každý, kdo se chtěl
podívat, jak se s dětmi ve školce pracuje. Příležitost využilo jen několik rodičů, jejichž děti se chystají nastoupit
do MŠ. Výlet předškoláčků do Království
železnic v Praze 11. 3.:
Děti měly možnost
prohlédnout si modely
různých typů vláčků
a i když vláčky mají
v oblibě spíše chlapci,
výstava nadchla i naše
malé slečny. A nechyběly ani pohádky! 8. 2.
Jak pejsek onemocněl,
2. 3. Kašpárkovo království.
Kateřina Marušanová, foto: MŠ
Karnevalový rej masek již po páté ……
Poslední únorovou sobotu jsem se sešli
v Santa Marii na již pátém karnevalu pro
děti, který pořádaly vychovatelky Školní
družiny při Základní škole Odolena Voda. Jako
každý rok nechyběla Červená karkulka, Zlatovláska, princezny, vodníci, miminka, kočičky, ale přišel třeba
i Michael Jackson, z dalekých moří připlavala chobotnice.
Připraveny byly zajímavé soutěže a ještě zajímavější
odměny. Každý si také rád zatancoval a zařádil na parketu. Škoda, že odpoledne tak rychle uteklo a přišel konec.
Nezbývá, než se těšit na rok příští. Moc děkujeme vychovatelkám ze ŠD Janě Řezáčové, M. Mazurové,
H. Smolíkové, J. Valentové a Z. Teplé. Také děkujeme panu
J. Slabému, který nám znovu zapůjčil pro naše rejdění
svou diskotéku.
R. Smetanová, D. Kratochvílová, K. Jalovcová
Vychovatelky ŠD děkují všem sponzorům, kteří přispěli
svými sponzorskými dary na Dětský karneval. Především
děkujeme za spolupráci panu J. Slabému. Dále poděkování patří podnikatelům z našeho města a rodičům dětí,
které navštěvují ŠD. Nesmíme opomenout díky za podporu Městského úřadu Odolena Voda a dobrovolným hasičům Dolínek, kteří dbali na bezpečný průběh celé akce.
Za vychovatelky ŠD J. Řezáčová
Malé ohlédnutí za podařenou akcí
Město Odolena Voda se v současné době nachází v procesu schvalování nového územního plánu, tj. dokumentu, který určí rozvoj města na dalších 15 – 20 let. Jsme ve
fázi konceptu územního plánu, který bude zastupitelstvo města dále upravovat dle došlých námitek a připomínek a poté schvalovat.
Dne 14. 3. jsme v našem městě přivítali dr. Václava Cílka,
CSc., ředitele geologického ústavu Akademie věd ČR, kterého jsme pozvali proto, aby se s občany a především
zastupiteli, podělil o svoje názory a postřehy k tématu
suburbanizace pražského okolí a její dopady na sociální
prostředí a krajinu. Pan profesor shrnul umístění, rozložení a polohu Odoleny Vody jako dosti příznivou, město
se rozkládá na světlém severním svahu s širokým rozhledem do dalekého okolí. Blízkost a výborná dopravní
dostupnost Prahy však omezuje a tlumí podnikatelské
a kulturní aktivity a činí z města pouhou „noclehárnu“.
Pan Cílek varoval před vznikem tzv. suburbií, které parazitují na původní části města a jeho sociální vybavenosti
na úkor původních obyvatel. Noví obyvatelé měst se
často nehlásí k trvalému pobytu v místě bydliště, čímž
město přichází o daňové příjmy. Budoucí příliv nových
obyvatel by mohl negativně ovlivnit funkci města ve
smyslu nedostatečných kapacit školy, školky, vodního
zdroje, čističky odpadních vod atd. Dle pana Cílka je udržitelný roční nárůst obyvatel našeho města kolem 100.
Rovněž fakt, že v našem městě vedle sebe žijí tzv. starousedlíci, kteří kdysi přišli do města za prací v Aeru
Vodochody, a novousedlíci z nového sídliště a nových vilkových čtvrtí nepřispívá k vytváření komunitní sounáležitosti, k chuti spolu oživit město. Dozvěděli jsme se, že
případné mezinárodní letiště může omezit další výstavbu
v našem městě a nepříznivě ovlivnit ceny nemovitostí.
Pan profesor upozornil na fakt, že je Odolena Voda velmi
blízko centra Prahy s výborným dopravním spojením
a tím pádem má město silnou vyjednávací pozici pro
novou výstavbu a možné developerské projekty. Město
by mělo chtít po příchozích developerech výstavbu
nových školek, kulturních zařízení nebo náměstí.
11
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 12
Mohlo by vás zajímat
Podobně vzniklo nové náměstí například v Dolních
Břežanech. Pan profesor apeloval na kvalitu a sílu právního
ošetření vznikajících developerských projektů. Zastupitelé
jsou laici a často nedocení právní aspekty vymahatelnosti
některých svých požadavků na developera.
Živá diskuse s panem profesorem s příspěvky od občanů
i odborníků učinila z této přednášky zajímavou a poučnou akci. Tvorbu finální podoby územního plánu teď již
musíme svěřit do rukou našich zastupitelů.
Dita Výborová, členka RM a ZM, [email protected]
Foto: Pavel Novotný
Tleskejtekruciš! aneb Znovuvzkříšení ochotníků
Po několikaleté odmlce se opět rodí v našem městě divadlo. Tradice, kterou ochotníci na Vodolce měli, je mnoholetá, proto je zcela určitě na co navazovat. Představení
budou stejně jako v minulých letech pod režijním dohledem Věry Boudníkové, zkušené režisérky, což slibuje
opravdu velmi zajímavé a lákavé zážitky. Milí Vodoláci,
kteří máte k divadelní múze vztah a chcete být součástí
zajímavého divadelního počinu, přijďte se podívat
6. dubna v 18 hodin, velký sál ZK Aero. Seznámíme vás
s tím, jak si činnost divadla představujeme a co bychom
rádi uváděli. Především ale chceme postavit herecký soubor, který by se skládal z nadšenců a milců divadla.
Zájemci přednesou krátký čtený text a v druhé části předvedou jednoduchou pantomimu dle zadání. (Přicházím
domů, svlékám kabát a jdu se podívat z okna.)
Zúčastněte se vzniku nového divadla Tleskejtekruciš!
Své přihlášky posílejte na e-mail:
[email protected] Váš obětovaný volný čas bude
daleko převýšen zážitky a pocity z dobře vykonané práce.
Těšíme se na vás, jste srdečně zváni!
Pavel Mohrmann
Policie informuje
12
Ochrana rekreačních objektů
Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají odlehlé,
nezabezpečené, objekty, ke kterým se dá dobře zajet
automobilem. Není v silách Policie ČR, aby uhlídala
všechny objekty. Policie ČR proto doporučuje majitelům:
Zabezpečte si rekreační objekt certifikovanými mechanickými prostředky. Věnujte pozornost vstupním dveřím, oknům, verandám. Objekt pojistěte nejen proti krádeži, ale i proti požáru. Nechlubte se před neznámými
lidmi majetkem, uloženým v objektu. Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných předmětů,
poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.
Cennější předměty nenechávejte v rekreačním objektu.
Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob
i automobilů. Při podezření na vykradení zásadně
nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc
neprodleně oznamte policii.
Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz)
připravil František Podskalský
Karneval – rej masek všeho druhu
Do sportovní haly připlul jedno březnové
odpoledne koráb, na kterém se konal karneval pro malé dětičky. Dostavily se pohádkové postavičky jako jsou víly, princezny,
rytíři, šašci, karkulky, ale i broučkové, připlazil se i malý šneček, nechyběla ani další zvířátka. Na vše
dohlíželi námořníci v pruhovaných tričkách a s šátky na
hlavě. Masky na palubě provázel DJ Olda aneb strašidýlko
Emílek, který si hravě získal srdíčka všech malých na palubu vzatých plavčíků. Poté, co si noví plavčíci (všechny krásné masky) protáhli svá těla při úvodním tanci, začaly
zkoušky zdatnosti. Děti si vyzkoušely plavbu na hřbetu velryby (jízda na srážedlech), prošly zkouškou zručnosti (obří
vkládačka), prozkoumaly neznámý ostrov (překážková
dráha) a zahrály si kopanou s domorodci. Nakonec všichni
vyryli své podpisy do podpalubí. Samozřejmostí po takové
námaze byla sladká odměna a malý dáreček.
Na vše z kapitánského můstku dohlížela porota ve složení:
starosta Martin Muzikář, místostarostka PhDr. Miroslava
Měchurová, předseda kulturní komise Roman Straka
a zdravotní sestřička Eva Vejskalová. Měla nelehký úkol,
a to vybrat ty nejkrásnější masky ze všech. Největší úspěch
slavila malá plavčice s maskou Sluníčka, která se svou
maminkou rozzářila taneční parket.
První tři masky získaly sladkou odměnu v podobě krásných
dortíků, které pekla paní Lenka Krásová, za což jí velice
děkujeme. O další ceny se postarala paní místostarostka
Měchurová a paní Lukešová z papírnictví U pošty, nemalý
dík patří i jim. Po vyhlášení těch nejlepších masek následovala volná zábava s tancem, kdy se na taneční parket podařilo malým plavčíkům vylákat i osazenstvo kapitánského
můstku. Všem jim patří naše veliké poděkování za aktivní
účast. Další poděkování patří panu Vladimíru Bednářovi
a celé společnosti Volejbal Aero Odolena Voda za pronájem
haly a pomoc s přípravou, Kulturní komisi města OV za úhradu ozvučení pro karneval a samozřejmě dalším dobrovolníkům za výpomoc s přípravou karnevalu… Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se na setkání při dalších akcích.
DC Sluníčko, foto: Petra Okrouhlíková
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 13
Knihovna
Pro děti
Ivo Houf: Včelí medvídci v cukrárně
Václav Čtvrtek: O hajném Robátkovi
Leporela.
Moje první kniha o pravěku
Dobrodružná výprava do počátků života na naší planetě.
České pohádky a říkadla
Kniha přináší nejkrásnější české pohádky a říkadla.
Milada Motlová: Se zvířátky za vrátky
Hrátky, říkanky a hádanky k rozvíjení řeči.
Jiří Holub: Vzpoura strašidel
Veselé čtení pro malé čtenáře.
Zuzana Francková: Nevinná
Dívčí román.
Beletrie
Simon Montefiore: Sašenka
Románový příběh z neromantické doby.
Gerald Durrell: ZOO v kufru
Zlatí netopýři a růžoví holubi
Humoristické příběhy.
Peter Watt: Ve stínu kletby
Než přijde úsvit
Dobrodružné romány.
Alexander McCall Smith: Srdce africké krásky
Netradiční hrdinka v čele první ženské detektivní
kanceláře.
Barbora Koudelková: Útěk z afrického pekla
Zpověď Češky o pěti letech týrání a ponížení.
Karel Solan: Štíhlá paní s bílým kolem
Původní česká detektivka.
Zdeňka Ortová: Století vhodné pro ženu
Humoristické fejetony.
Jayel Wylie: Zlá kouzla
Romantický historický příběh odehrávající se v Anglii ve
12. století.
Věra Fojtová: Zástava náhradního srdce
Smysl života, řešení problémů a situací a hlavně poznání,
že všichni jsme nahraditelní.
Odborná literatura
Nejkrásnější stavby světa
Mistrovská díla architektury a techniky.
Ian W. Walker: Ocelové korby, ocelová srdce
Mussoliniho elitní obrněné divize v severní Africe.
Jan Michl: Cizinci v RAF (1941 – 1945)
Stíhači z okupované Evropy od obrany k vítězství.
Robert Rohál: Krasavci filmového nebe
Herci, kteří slavili u „ženského“ publika největší úspěchy.
Donald Tyson: Věštění pro začátečníky
Inspirace, které vám pomohou objevit nový svět.
Krásná zahrada po celý rok
Rady a praktické pracovní návody, jak se starat celý rok
o zahradu.
Joachym Mayer: Balkonové a přenosné rostliny
Abeceda péče o rostliny.
Naďa Střelbová
Kultura
Pomozte vrátit zvon do zvoničky v Čenkově a lyry
na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku
Přispějte na veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku toho
chceme dosáhnout.
Jakým způsobem?
Na speciální sbírkový bankovní účet
č. 19-6069600247/0100, založený u pobočky Komerční
banky, a.s. na Českomoravské ulici v Praze 9.
Do dvou sbírkových pokladniček umístěných v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku na náměstí
Vítězslava Hálka č. p. 3, v podatelně Městského úřadu
Odolena Voda na Dolním náměstí 14.
Do přenosné sbírkové pokladničky ve správě osoby
pověřené jednat ve věci veřejné sbírky, používané při
kulturních a kulturně-společenských akcích, které mají
vztah k záměru sbírky.
Kromě toho:
Připravujeme přednášku a koncert, přičemž polovina
částky z každé prodané vstupenky bude poukázána ve
prospěch veřejné sbírky. (O konání této přednášky
a koncertu vás budeme včas informovat.)
A plánujeme zhotovení upomínkových předmětů,
jejichž zakoupením věnujete polovinu prodejní ceny
na veřejnou sbírku. (Hned jak budou k dispozici, vám
to sdělíme.)
Mnohokrát děkujeme za finanční příspěvek v jakékoliv
výši.
Stav sbírkového konta k 14. březnu 2011: 17 297,09 Kč.
Roman Straka,
osoba pověřená jednat ve věci veřejné sbírky
Veřejnou sbírku za účelem pořízení zvonu do zvoničky
v Čenkově a lyry na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku koná
město Odolena Voda na základě osvědčení (rozhodnutí)
Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 12. července
2010, vedeného pod č. j.: 107642/2010/KUSK.
Místo konání sbírky: město Odolena Voda (katastrální
území obcí Čenkov, Dolínek a Odolena Voda).
Doba konání sbírky: od 1. září 2010 do 31. 12. 2011.
Dubnová pozvání kulturní komise
Přednáška Doc. PhDr. Olgy Lomové „Čínské historické
zahrady“
Společenský sál Klubu Aero, Odolena Voda / Čtvrtek
21. dubna 2011, 19.00 hodin
Doc. PhDr. Olga Lomová je absolventkou oborů sinologie
a orientalistiky na Filozofické fakultě UK v Praze, kde i přednáší dějiny čínské literatury, klasickou čínskou poezii a kulturu moderní Číny.
Vstup volný.
13
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 14
Opereta Emmericha Kálmána „Čardášová princezna“
Hudební divadlo Karlín, Praha / Neděle 1. května 2011,
15.00 hodin
Mladý vídeňský kníže Edwin se zamiluje do hvězdy budapešťského kabaretu Orfeum Sylvy Varescu. Sylva ale odjíždí na
turné do USA a Edwin je povolán zpátky ke svému pluku. Aby
Edwin Sylvě v odjezdu zabránil, udělá okamžité rozhodnutí:
nabídne Sylvě manželství a své rozhodnutí stvrdí ještě tentýž
večer před notářem přímo v Orfeu. Současně ale přichází od
jeho rodičů formální oznámení Edwinových zásnub se sestřenicí Anastázií. Sylva se o zasnoubení dozví a rozhodne se, že
Edwina vytrestá... V hlavních rolích Iveta Dufková nebo Sisa
Sklovská, Aleš Briscein nebo Marián Vojtko, Karel Škarka nebo
Jan Urban.
Vstupenky za 370 Kč do 1. řady a za 230 Kč do 4. až 6. řady na
2. galerii si můžete zakoupit v cukrárně U Hrdinů na Horním
náměstí. Doprava je zajištěna v ceně 50 Kč. Odjezd autobusu
v 13.45 hodin od Klubu Aero.
Zmizelá Vodolka
Pomozte nám objevovat zmizelou Vodolku, Dolínek
a Čenkov prostřednictvím historických fotografií,
pohlednic a dalších obrazových materiálů.
Děkujeme za vaši ochotu oživit a zároveň přiblížit mizející či již zcela ztracenou tvář našeho domova mladším
generacím Vodoláků, Dolíňáků a Čenkováků.
Děkujeme za možnost prohlédnout si vzácné fotografie, pohlednice a další obrazové materiály z vašich
rodinných fotoalb a pořídit si z některých z nich kvalitních kopie. Děkujeme i za vaši chuť si nad fotografiemi
zavzpomínat. Moc si toho vážíme.
Plánujeme připravit pár podvečerních besed v rodném
domku Vítězslava Hálka v Dolínku a až nazraje čas
i výstavu. Umožní-li to finanční prostředky, budeme usilovat i o obrazovou publikaci. Získané obrazové materiály se budeme snažit zveřejňovat i na webových stránkách, kde by měly být doplněny historickými materiály
získanými z archivních fondů. A určitě je budeme
poskytovat městskému zpravodaji Odolen. Ještě jednou
děkujeme za vaše pochopení, pomoc a spolupráci.
Neváhejte nás kontaktovat: Roman Straka,
tel.: 728 709 154,
e-mail: [email protected],
[email protected] Pavel Novotný, tel.: 603 268 206,
e-mail: [email protected]
Členové kulturní komise & Pavel Novotný
Fotoatelier a Minigalerie
Šuplík a láska
Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec baráčnická
Vítězslava Hálka Odolena Voda
si vás spolu s Kulturní komisí města Odolena Voda
dovoluje pozvat na tradiční
SOUSEDSKOU ZÁBAVU
konanou v sobotu 9. dubna 2011 od 20.00 hodin
v restauraci Opera v Dolínku
K tanci a poslechu hraje Jiří Křováček
Hra o ceny
Vstupné 80 Kč
Kroj – svéráz – společenský oblek
14
Zdravíme všechny čtenáře a psavce i v tomto měsíci,
který hlásá zůstat stále u kamen. Kdo chce, může, kdo ne
ať jde ven a sbírá inspiraci. Začíná čas zrodu, lásky, vše
živé se připravuje k činnostem, které zaručují pokračování života na této planetě. A jsou to činnosti příjemné.
Právě tento čas může být velkým zdrojem inspirace. Tím
samozřejmě nechceme, aby případný literát píšící do
šuplíku pozoroval tyto činnosti v rozporu se zákonem.
Jde nám o to, aby vzplanutí citů bylo přeneseno na papír
ve formě milostné básně či povídky.
Pokud vás v tento čas múza políbí, nenechte ji pláchnout. Svěřte se papíru, napište, co cítíte. Hotové dílo pak
pošlete na adresu [email protected] Na
našich internetových stránkách vaše práce zveřejníme
anonymně a v elektronické diskuzi si pak sami budete
moci svá díla ohodnotit. Nejlepší budou oceněni. Jak?
Nechte se překvapit. Proto pište a čtěte!
Pavel Mohrmann
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 15
Tipy na volný čas
Sprašová rokle
Poslední tip na výlet byl docela daleko, tentokrát bych
vás chtěl upozornit na pár zajímavostí v blízkém okolí.
Jejich návštěva se dá uskutečnit během jedné vycházky
a ani se moc neunavíte. Vypravíme se opět na konec
Kralup, tentokrát začneme v Zeměchách. Podíváme se na
přírodní památku Zeměšská sprašová rokle. A co to vlastně spraš je? Moudré spisky tvrdí, že sprašové nánosy
jsou vytvořeny z úlomkovité usazené horniny naváté
větrem. Hlavní složkou je jemný křemitý prach s příměsí
uhličitanu vápenatého, vytvářejícího sražené hrudky
(„cicváry“), a jílu. Typickou světle okrovou barvu mají na
svědomí oxidy železa. Jejich vznik spadá zhruba do starších čtvrtohor, do doby lovců mamutů.
Do Zeměch se dostaneme snadno vlakem z Kralup, je to
druhá stanice. Když vystoupíme z vlaku, vydáme se dlouhou ulicí do Zeměch, půjdeme až na její rozdvojení a pak
vpravo, ulicí V Rokli, která končí u vstupu do rokle.
Sprašová rokle o celkové délce cca 350 metrů nevypadá
nijak zvláštně a nápadně. Na to správné místo narazíte až
asi po 100 – 150 metrech chůze. Když se potom podíváte
na strmé, téměř kolmé stěny, jejichž vrstvy se zde ukládaly asi 200 000 let, uvidíte světlejší a tmavší pruhy. Ty
světlé vznikly navátím spraše v sušších obdobích dob
ledových. Prokládají je tmavohnědé pruhy úrodnější
půdy z dob meziledových, kdy vlhčí a teplejší klima
umožnilo vznik bažin a mokřadů. Při bližším pohledu
můžete na některých místech zaznamenat další, asi
3 – 5 cm široké kompaktní proužky. Takové množství
materiálu sem navál vítr, spíše vichr, vždy během jediné
dávné prašné bouře. Na spraš si samozřejmě můžete
sáhnout – na dně rokle se povalují její větší či menší kusy.
Rozemnutím hrudky spraše v prstech se snadno přesvědčíte, že se opravdu skládá z drobných až velmi jemných částeček hornin. Doporučuji navštívit rokli na jaře či
na podzim. Důvod je prostý – roste tady takové množství
kopřiv, že snad jen ve skafandru by se člověk „nepopálil“
o jejich žahavé listy. A na jaře můžeme zaznamenat
i výskyt hlaváčku jarního, chráněné rostliny. Mimochodem, v rokli je earthcache – ti co propadli geocachingu
vědí, o čem mluvím.
Když projdete roklí, vylezte z ní ještě před tím, než se
„ohne“ doprava, tak můžete pokračovat „jejím“ směrem
a vydat se polní cestou směrem k další přírodní zvláštnosti – k Otvovické skále. Po asi dvoukilometrové cestě byste
se měli dostat doprostřed Otvovic. Po pravé straně uvidíte
dům Lucie Bílé a kapličku a vy se vydáte dolů, okolo obecního úřadu, přes Zákolanský potok, přes železniční přejezd. Tam byste měli narazit na červenou turistickou značku, která vás povede dál. Půjdete podél trati asi 600 metrů
a po pravé straně uvidíte výrazný krajinný útvar –
Otvovickou skálu. Přírodní památkou byla vyhlášena roku
1985 na rozloze necelých dvou hektarů. Předmětem
ochrany jsou bohatá skalní a travinná společenstva vzácných teplomilných rostlin. Skálu, která nápadně vystupuje
z boku údolí, tvoří čedič a svah pod skalou překrývá slabá
vrstva čtvrtohorní vápnité spraše.
Když si prohlédnete Otvovickou skálu, pokračujte po červené. Projdete dvěma podchody pod tratí a přijdete na
odbočku přes trať, která vede doleva. Jděte po ní až na silnici a před vámi bude další přírodní památka – Minická
skála. Na strmé stěně skály rostou na skalních výstupcích
a teráskách suchomilná společenstva, nápadnější jsou
barevně kvetoucí dvouděložné rostliny a k nejvýznamnějším rostlinám patří kontinentální druh česnek tuhý, rostoucí v Čechách jen na několika místech, a zahořanka žlutá.
Ale to už jsme vlastně zpátky v Kralupech a cestu domů
známe již z výletu za permoníky.
Ivan Pekárek
Obec Máslovice ve spolupráci se Zlatým pruhem Polabí,
o.p.s. srdečně zve na 24. ročník turistického pochodu
Máslovická šlápota aneb
Šlapeme do Máslovic stloukat máslo
sobota 16. dubna 2011
Trasy pro pěší (označené * možné i na kole):
20 km: Praha – Máslovice,
start pod Libeňským zámečkem (8 – 9h)*
9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice,
start před vlakovým nádražím (9 – 9,30h)*
8 km: Odolena Voda – Máslovice, start před ZK Aero (9 – 9,30h)*
8 km: Klecany – Máslovice, start v Klecanech na náměstí (9 – 9,30 h)
3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (10 – 11h)
Trasy pro cykloturisty:
37 km: Čelákovice – Máslovice, start ul. Na Hrádku,
Městské muzeum (9.30 – 10h)
39 km: Kralupy n.Vlt. (přes Velvary) – Máslovice,
start vlakové nádraží (9 – 9.30 h)
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli.
PROGRAM NA NÁVSI:
11 – 15 hodin:
Stloukání másla, pečení jarního pečiva, zdobení perníčků,
Pletení pomlázek, tvořivé dílny, soutěže
Burza cukrů – setkání sběratelů cukrů
Divadlo pro děti: KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM (13 h)
Hudební country skupina Máslovické drnkačky (11 – 13 h)
Stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky
15 – 16 h SPIRITUAL KVINTET
Startovné (pro pěší a cykloturisty registrované
na jednotlivých startech): 60 Kč;
důchodci, děti a studenti: 50 Kč.
Vstupné pro ostatní účastníky akce: 80 Kč;
důchodci, děti a studenti: 50 Kč.
V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava:
Je libo kafíčko?
Bližší inf. na tel.: 603 431 148,
www.maslovice.cz, e-mail: [email protected]
Změna programu vyhrazena.
15
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 16
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VL.
Program na duben
Nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt., tel. 315 727 827,
rezervace vstupenek: 315 726 101,
e-mail: [email protected],, www.kass.kralupy.cz
Od 1. 4. do 15. 5. je v malém sále KD Vltava otevřena výstava
PETRA MINKA, grafika a ex libris.
Výstavu si můžete prohlédnout od pondělí do čtvrtka od 8 do
15.30, v pátek od 8 do 14 hod. a při akcích KD.
1. pá v 17.00
MUSIC FEST
150,- Kč
2. so 10.00 – 17.00 ZUMBA A H.E.AT. PARTY
6. st ve 20.00 hod. TŘI SESTRY a MZH
240,- Kč v předprodeji, 270,- na místě
4. po a 17. po
ZUMBA
v 16.30, v 17.30, 18.30 hod.
4. po od 20.00 hod. TANEČNÍ SPECIÁLKY
(další lekce v pondělí 11. a v neděli 17.)
7. čt v 19.30 hod.
TANČÍRNA
60,- / 100,- Kč za pár
8. pá od 19.00 hod. SPORTOVEC KRALUP 2010 –
Galavečer kralupského sportu
od 22.00 hod. KONCERT KAMILA STŘIHAVKY a skupiny LEADERS
150,- Kč
10. ne od 14.00
VELIKONOČNÍ SLAVNOST
30,- Kč
do 18.00 hod.
13. st v 19.30 hod.
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
„PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ“
300,- Kč
14. čt v 16.30 hod.
O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
40,- Kč
19. út v 16.30 hod.
ČARODĚJNÝ BÁL
50,- Kč
20. st v 19.30 hod.
Sigitas Parulskis: DIVÁ ŽENA
280,-/ stud. a důch. 190,- Kč
21. čt v 16.30 hod.
PLAVÁČEK
40,- Kč
26. út v 19.30 hod.
KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU
DVOŘÁKOVA KRAJE
120,- Kč
27. st v 19.30 hod.
PIKANTNÍ DÁMSKÁ JÍZDA
150,- Kč
Program
na duben
1. pá
2. so
3. ne
4. po
5. út
6. st
7. čt
16
Hlavně nezávazně
USA
Dilema
USA
Rango
USA
Hlavně nezávazně
Odcházení
Autopohádky
Králova řeč
GB, AUS
Hlavně nezávazně
Králova řeč
Květ pouště
GB, D, A
Odcházení
Láska a jiné závislosti
USA
Farma zvířat
GB
náměstí Jaroslava Seiferta 706
e-mail: [email protected]
278 01 Kralupy nad Vl. 2
tel.: 315 726 101 www.kralupy.cz/kino
17.30
80,- Kč
20.00
100,- Kč
15.00
80,- Kč
17.30
20.00
15.00
17.30
80,- Kč
20.00
20.00
20.00
55 Kč FK/75 Kč
20.00
20.00
80,- Kč
20.00
55 Kč FK/75 Kč
8. pá
Všemocný
20.00
USA
85,- Kč
9. so
Máma mezi Marťany - 3D
15.00
USA
165,- Kč
Láska a jiné závislosti
17.30
Všemocný
20.00
10. ne Čarodějné pohádky III
15.00
Všemocný
17.30
Láska a jiné závislosti
20.00
11. po Všemocný
20.00
12. út
Biutiful
20.00
ESP, MEX
65 Kč FK/85 Kč
13. st
Láska a jiné závislosti
20.00
14. čt
Rio – 3D
17.30
USA
140,- Kč
Fighter
20.00
USA
80,- Kč
Aussig
20.00
ČR
55Kč FK/75 Kč
15. pá
Všemocný
17.30
Fighter
20.00
16. so
Rio – 3D
15.00
Jsem číslo čtyři
17.30
USA
110,- Kč
Fighter
20.00
17. ne Hop
15.00
USA
80,- Kč
Rio – 3D
17.30
Vřískot 4
20.00
18. po Vřískot 4
20.00
19. út
Jack se chystá vyplout
20.00
USA
55 Kč FK/75 Kč
20. st
Jsem číslo čtyři
20.00
21. čt
Orel Deváté legie
20.00
USA
85,- Kč
25 ze šedesátých aneb Československá
nová vlna (1.díl)
20.00
ČR
55 Kč FK/75 Kč
22. pá
Orel Deváté legie
20.00
23. so
Rio – 3D
15.00
Zkus mě rozesmát
17.30
USA
110,- Kč
Vřískot 4
20.00
24. ne Dobrodružství na pasece II.
15.00
Hop
17.30
Orel Deváté legie
20.00
25. po Hop
17.30
Zkus mě rozesmát
20.00
26. út
Osmdesát dopisů
20.00
ČR
55 Kč FK/75 Kč
27. st
Orel Deváté legie
20.00
28. čt
Čertova nevěsta
17.30
ČR
100,- Kč
Czech-Made man
20.00
ČR
110,- Kč
3 – FK DS Scéna
20.00
D
55 Kč FK/75 Kč
29. pá
Czech-Made man
17.30
Útěk ze Sibiře
20.00
USA
80,- Kč
30. so
Čertova nevěsta
15.00
Útěk ze Sibiře
17.30
Czech-Made man
20.00
1. 5. Ne Čertova nevěsta
15.00
Czech-Made man
17.30
Útěk ze Sibiře
20.00
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 17
Sport
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat členkám Sportovní
komise města Odolena Voda – Terezce Klementové,
Lucce Špičkové a Simče Hrabánkové za velkou pomoc při
akcích sportovní komise a dalších subjektů. Velmi povedený byl Palesta cup – turnaj v sálové kopané dívek.
Opravdu poutavé byly přednášky pana Ponci.
Příjemné bylo i posezení s výživovým odborníkem
Ing. Petrem Havlíčkem, kterého nyní můžete opět vidět
každý čtvrtek v pořadu „Jste to, co jíte."
Sportovní komise se těší a vítá návrhy a nápady našich
spoluobčanů, můžete je telefonovat na 603 551 166, nebo
nechat v obálce ve Fitness Petra.
Za sportovní komisi Petra Řehořková
Volejbal
brankáře Jana Votruby a proměněná penalta Daniela
Formana rozhodly o tomto pořadí v turnaji:
1. FK Slaný, 2. Junior Kralupy „A“, 3. Veltrusy, 4. FC Mělník
5. TJ Aero Odolena Voda, 6. Nelahozeves, 7. TJ Vranov
8. Junior Kralupy „B“.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Jan Votruba
z TJ Aero Odolena Voda.
V březnu pokračovala příprava tréninky ve sportovní
hale. První mistrovské utkání okresní soutěže hraje minikopaná v neděli 10. 4. od 10.15 hod. na domácím hřišti
proti SKK Hovorčovice a budou pokračovat:
Pá 15. 4., 17.00 hod.: Šestajovice – TJ Aero
Ne 24. 4. 10.15 hod.: TJ Aero – SK Čelákovice
Přípravka pokračovala i v březnu v přípravě na jarní část
své soutěže tréninky ve sportovní hale pod vedením trenérů Radka Kišariho a Josefa Janči. Program mistrovských utkání hraných v dubnu (utkání jsou hraná jako
předzápas „B“ mužstva dospělých):
Ne 10.4., 14.00 hod.: TJ Aero – Sokol Klecany
Ne 17.4.: TJ Brandýs – TJ Aero
Ne 24.4., 14.30 hod.: TJ Aero – Přišimasy
Starší žáci i v březnu pokračovali v přípravě na jarní část
mistrovské soutěže, krajské I.A třídy, tréninky ve sportovní hale i v terénu sportovního areálu. Pondělní trénink – aerobik, byl opět veden Evou Pancířovou v tělocvičně základní školy. V sobotu 26. 3. zahájili svou mistrovskou soutěž na domácím hřišti proti FK Králův Dvůr
a v dubnu budou pokračovat takto:
Volejbalisté AERO Odolena Voda hráli 17. března poslední
domácí utkání dlouhodobé části EX-M. V tomto utkání zvítězili nad ČZU Praha 3:1. Zajistili si postup do předkola play-off bez
ohledu na výsledek posledního utkání ve Zlíně.
Foto: Pavel Novotný
Fotbal
Minikopaná se v rámci přípravy na jarní část své mistrovské soutěže zúčastnila halového turnaje v Kralupech nad
Vltavou. Mezi dalšími stejně starými fotbalisty se rozhodně neztratila. Turnaje se zúčastnilo osm družstev, která
byla rozdělena do dvou skupin. Přehled výsledků naší
přípravky ve skupině: TJ Aero – Junior Kralupy „B“ 1:0
(branka: Ondřej Pelíšek), TJ Aero – FC Mělník 1:4 (branka:
Vojtěch Hnízdil), TJ Aero – AFK Veltrusy 0:1, TJ Aero – TJ
Vranov 3:0 (branky: Jakub Kos). V zápase o konečné umístění v turnaji nastoupili chlapci proti TJ Nelahozeves. Po
vyrovnané hře se oba soupeři rozešli s nerozhodným
výsledkem 0:0. Rozhodly penalty. Skvělé zákroky našeho
So 2. 4., 10.00 hod.: SK Slaný – TJ Aero
So 9. 4., 10.00 hod.: TJ Aero – Sokl Libiš
So 16. 4., 10.00 hod.: Tn.Rakovník – TJ Aero
So 23. 4., 10.00 hod.: TJ Aero – Drozdov
So 30. 4., 10.00 hod.: Nové Strašecí – TJ Aero
„A“ a „B“ mužstva pokračovala i v březnu v přípravě na
jarní části svých okresních mistrovských soutěží tréninky
ve čtvrtek a v sobotu v prostorách sportovního areálu
v Odoleně Vodě. Mistrovské soutěže zahájila obě mužstva na domácím hřišti – „A“ v sobotu 26. 3. s SK Předboj
a „B“ v neděli 27. 3. s FK Větrušice. V dubnu budou sehrána tato utkání:
„A“ So 2. 4., 16.30 hod.“ FK Zeleneč „B“ – TJ Aero
So 9. 4., 16.30 hod.: TJ Aero – FK Brandýs „C“
So 16. 4., 17.00 hod.: TJ Aero – FK Líbeznice
So 23.4., 17.00 hod.: AFK Nehvizdy – TJ Aero
So 30.4., 17.00 hod.: TJ Aero – Sokol Sluštice
„B“ Ne 10. 4., 16.30 hod:. Sokol Měšice „B“ – TJ Aero „B“
Ne 17. 4., 17.00 hod.: TJ Aero „B“ – FK Záluží „B“
Ne 24. 4., 17.00 hod.: SK Sluhy – TJ Aero „B“
Vladimír Kulíšek
17
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 18
Trampolíny
Letos první mezinárodní start. Se dvěma
skokany, Markem Herzigem a Anetou Šulcovou, jsme v pátek ráno o posledním únorovém víkendu odjeli do německého města
Kempen okusit také jinou než domácí atmosféru a nabrat trochu
zkušeností. V sobotu
čekal Marka perný
závodní den. Hned po
snídani začaly tréninky a v 11 hodin proběhlo zahájení a nástup závodníků (ročníky 1999 a starší). Za
Českou
republiku
startovali ještě 4 závodníci z libereckého
oddílu. Marek patřil
do kategorie ročníku
1997 – 1999. Marek skočil své „standardní“ sestavy, se kterými se bohužel nedostal do finále a celkově se umístil
na 16. místě z 19. závodníků.
V neděli závodila
Aneta. Po týdenním
„nicnedělání“,
kdy
jsme odjížděli s tím,
že snad nebude ani
závodit ale „jen koukat“, vše doháněla
před závodem. Byl to
její první zahraniční
start, takže byla od
rána
pochopitelně
dost nervózní, ale
všechno je jednou
poprvé. Aneta byla
přihlášená v kategorii
ročníku 2000, kde skákalo celkem 24 dívek
z Německa, Španělska
a Holandska.
Povinnou i volnou
sestavu skočila s velkým úspěchem, takže do osmičlenného finále postupovala na 4. místě. A jak to nakonec dopadlo? Chyba
německé závodnice a zopakovaný velmi dobrý finálový
výkon Anety ji posunul na 3. pozici na stupních vítězů. Se
slzami v očích jsme si tak vychutnali výsledkovou obrazovku na velkém plátně sportovní haly.
Eliška, Lucka, Aneta a Marek byli 1. března předsedou
okresního sdružení TJ/SK panem Kuchtou pozváni na
setkání nejlepších sportovců okresu Praha-východ za rok
2010. Na příjemném, vkusně připraveném setkání předal
18
pan Kuchta všem dívkám krásnou květinu a každý
sportovec obdržel malé pozornosti od Středočeského
kraje včetně zajímavé finanční odměny.
Oddílová mláďata se 5. března zúčastnila nabitého závodu o Skokana Libereckého kraje. Všichni se moc těšili
a zároveň byli plní obav, zda skočí to svoje. Z velké konkurence jsme přivezli tato krásná umístění našich malých
nadějí:
Dívky r. 2006 (5 záv.): 2. Nikolka Svobodová
Dívky r. 2004 – 2005 (24 záv.): 1. Adélka Korčáková,
3. Anička Tyllerová, 6. Soňa Khachatryan
Chlapci r. 2004 – 2005 (15 záv.): 1. Jára Diviš
Dívky r. 2002 – 2003 (26 záv.): 5. Valentýna Mrázová,
10. Veronika Mrázová
Chlapci r. 2000 – 2001 (12 záv.): 5. Sebastian Richter
Chlapci r. 1998 – 1999 (8 záv.): 1. Marek Herzig
Eliška Jodasová 19. března závodila v mezinárodním
Flower-cupu v holandském Aalsmeeru, v dubnu opět i ty
naše nejmenší čeká tradiční závod Litoměřický kalich,
poté velikonoční soustředění atd.
Zveme vás v sobotu 21. května do sportovní haly, kde
hostíme skokany z celé ČR v 2. kole Českého a Žákovského poháru. O týden později v sobotu 28. května pořádáme Přebor Čech spojený se Závodem malých talentů,
kde se zúčastní i děti s roč. nar. 2006. Vstupné pro diváky
na oba závody je dobrovolné.
Vše o oddílu a skákání pro veřejnost najdete na
www.spoluhraci.cz/tjaerotrampoliny
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 19
Léčivé byliny
Josefovská Kuličkyáda
O tom, že turnaje v kuličkách v Odoleně Vodě se těší stále
větší oblibě, se v sobotu 19. 3. mohli přesvědčit účastníci soutěže zorganizované Markem Šiňanským. Devatenáct hráčů svedlo napínavé boje nejen o umístění
v turnaji, ale i o body do národního žebříčku.
Kdo by před turnajem tipoval výrazný úspěch některého
z dvojice soutěžících Benedikt Mišovič a Martin Fazekaš,
rozhodně by neprohloupil. Martin Fazekaš hrál velmi
přesně, zvládal výborně číst terén a vzhledem ke schopnosti zasáhnout důlek i z několika metrů většinu soupeřů bez větších problémů přehrával. O něco lépe se však
dokázal dostat do hry Benedikt Mišovič, což mu pomohlo dostat se na první místo. Martin Mišovič, úřadující
mistr světa v tomto sportu, nezklamal a odnesl si zlatou
medaili v kategorii juniorů a bronzovou v celkovém
umístění. Zahanbit se nenechala ani děvčata, v kategorii
junior obsadily 2. místo Kateřina Mišovičová a 3. místo
Karolína Komárková.
Kompletní výsledkovou listinu turnaje najdete na adrese
http://www.kulicky.com/vysledkova-listina.php?id=269.
Předpokládaný termín dalšího turnaje: 17. duben 2011.
V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat: e-mail: [email protected],
tel: 774 334 983.
Anýz
Anýz či spíše jeho plod je tradiční bylina používaná proti plynatosti, nadýmání a k podpoření trávení. Anýz má
protibakteriální účinek a zklidňuje
křeče traktu. Jeho méně známé, i když
poměrně významné, je jeho využití při problémech dýchacích cest. Užívá se při kašli a zánětech horních cest dýchacích, usnadňuje vykašlávání. Jako koření je součástí mnoha
likérů i destilátů (absinth). Tradiční užití: až 4 namačkané
čajové lžičky plodu zalít 200 ml vroucí vody a nechat louhovat 15 min.
Bazalka
Bazalka je bylina výrazné chuti a vůně.
Vůni má aromatickou po mentolu. Chuť je
jemně kořeněná až palčivá. Zmínky
o jejím původu jsou již ve staroindických
mýtech a legendách ze 4. až 6. století.
Pěstuje se po celém světě a za stovky let
bylo vyšlechtěno až 60 různých kulturních forem této rostliny. Do Evropy se dostala v 16. století. Používá se jako dekorativní a okrasná rostlina, ale
uplatnění nachází i v domácí kosmetice, lékařství a lidovém léčitelství, destiláty z natě slouží k výrobě parfémů
a éterických olejů. Nejčastěji používanou a nejvíce pěstovanou ve světě i u nás je bazalka pravá. V Itálii patří mezi
základní koření, které je neodmyslitelnou součásti každé
kuchyně a téměř každého pokrmu. Použití v kuchyni:
k přípravě salátů, sušená bazalka jako koření (zejména na
maso, ryby, luštěniny), k ochucení tvarohu a uzenin, do
polévek a omáček. Prospěch pro organismus: zvyšuje
žaludeční činnost (pomáhá zvyšovat vylučování trávících
šťáv), podporuje chuť k jídlu, působí protizánětlivě
a mírně antibioticky, při těžko se hojících ranách, při
nespavosti a vyčerpání, při léčbě močového systému,
podporuje tvorbu mateřského mléka.
Bez černý
Používá se při nemocech z prochlazení,
k inhalaci při rýmě a zánětu průdušek,
při zanícení sliznic, při potížích s močovými cestami a ledvinami, při žaludečních a střevních kolikách, při plynatosti,
nevolnosti a pomalém trávení, při bolestech hlavy, uší či trojklaného nervu, při průjmech. Lehce
snižuje krevní tlak. Zevně se používá při křečových žilách.
Má výrazně protikřečový účinek při nemocech střev
a močového měchýře. Příprava: 1 lžičku sušeného květu
zalít vařící vodou a nechat 10 minut louhovat. Pít 1x až 2x
denně. Šťáva z plodů bezinek pomáhá při neuralgiích,
bolestech kloubů a páteře.
Příprava: 1 lžičku sušeného plodu zalít vařící vodou
a nechat 10 minut louhovat. Pít 1x až 2x denně.
Zpracoval František Podskalský
19
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 20
Inzerce
Nabízíme výrobu, dopravu a čerpání
betonových směsí v naší betonárně
ve Veltrusech.
Služby zajistíme i pro maloodběratele
již od 0,25 m3.
Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664, 199 00 Praha 9
Pavel Miněk, dispečer
Mobil.: +420 739 501 907
Iva Kroulíková, obchodní manažer
Mobil.: +420 737 256 792
Email: [email protected]
www.skanska.cz/transbeton,
www.betonserver.cz
Při platbě v hotovosti výrazná sleva!
LETNIČKY, TRVALKY, OKRASNÉ DŘEVINY
BYLINKY, ZELENINOVÁ SADBA
SUBSTRÁTY, HNOJIVA, TRUHLÍKY, KVĚTINÁČE
Ing. Pavla Češková, Čenkovská 136,
250 70 Odolena Voda – Dolínek
mobil: 777 020 574, e-mail: [email protected],
www.zahrcenkov.cz
20
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 21
Jaro 2011 v Biofarmě Dolínek
CZ-BIO-001
AGROMARKET
www.sadovky.cz
DOVOZ
PÍSKU, ŠTĚRKU, MULČOVACÍ KŮRY, BETONU
A JINÝCH
ODVOZ
SUTI, ODPADŮ A DALŠÍCH VĚCÍ
Tel.:
739 018 290
607 245 013
21
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 22
WWW.UKOSTELA.INFO
TRUHLÁŘSTVÍ
nábytkové a stavební
Vratislav Cihelka Korycany 24
Tel.: 315 684 149,
737 918 639
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kuchyňské linky
Altány
Vestavěné skříně
Zahradní nábytek
Posuvné dveře
Dveře a zárubně
Přímé schody
Konstrukce
Police a regály
Obklady
Nábytek z lamina
i masivu
– Opravy nábytku
FITNESS PETRA
POD TVRZÍ 395,
ODOLENA VODA
(v suterénu)
SOLÁRIUM
POSILOVNA
SPINNING
SCHWINN
BODYSTYLING PRO ŽENY
VŠEHO VĚKU – TUK-FUK
KAŽDOU NEDĚLI OD 19.00
ČISTÝ BODYSTYLING
(aerobik a posilování)
S PETROU ŘEHOŘKOVOU
www.fitnesspetra.cz, tel.: 283 971 768
22
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 23
Ohlédnutí
Pojďme jaru naproti, 23. března, Klub Aero.
Jarní ples ODS, 19. března, Klub Aero.
Vernisáž výstavy Jana Kouby Ve vzduchu, 3. března, Minigalerie.
Březen – měsíc knihy, návštěva dětí z mateřské školy v místní
knihovně.
Beseda s výživovým poradcem Ing. Petrem Havlíčkem,
1. března, Klub Aero.
Fota: Petra Okrouhlíková a Pavel Novotný.
DUBEN2k_odolen1 27.3.11 17:19 Stránka 24
Karel Kuška
Žiji v Odoleně Vodě již čtyřicet let. Máme dvě děti, Davida a Věru.
Přestože můj otec byl pro mne velkým příkladem, nebyla moje
cesta za výtvarným uměním jednoduchá. Svůj čas jsem dělil mezi
sport, poezii, hudbu, zaměstnání, sběratelství, výtvarné umění...
Zpočátku jsem se věnoval karikatuře a kreslenému humoru. Byl
jsem nadšen heraldikou – historií, grafikou, kaligrafií a filozofií
všeobecně.
Od roku 1980 se věnuji olejomalbě a sochařství.
Za celou dobu, kdy jsem v Odoleně Vodě, vznikl můj velmi hluboký vztah nejen k tomuto místu, ale i k lidem, okolí, a to má pro
mne nenahraditelný tvůrčí význam.
Anděl – olej na plátně 55x45 cm
Důležitý detail – kombinovaná technika na plátně 45x65 cm
Kmen – kombinovaná technika na plátně 70x50 cm
Vibrace věčnosti – olej na plátně 45x60 cm
Titul: Velký háj, Odolena Voda – kombinovaná
technika na plátně 50x70 cm

Podobné dokumenty

PANENSKÉ ROZHLEDY červen 2010

PANENSKÉ ROZHLEDY červen 2010 komunálního odpadu obsahuje použité obaly, platí u nás stejně jako v celé Evropě zákon o obalech, který přenáší odpovědnost za recyklaci obalů na firmy, které je uvádějí na trh. V praxi to znamená,...

Více

Kronika 2014 final op, obsah, rejstřík

Kronika 2014 final op, obsah, rejstřík Obr. 2 Václav Láska, nový senátor za Prahu 5

Více

PDF Sever - Zpět na hlavní stranu

PDF Sever - Zpět na hlavní stranu 10-12 hod. Jednotlivé kusy označte lístečkem s kódem obsahujícím cenu, velikost a číslo nabízené věci v seznamu. Očíslovaný seznam všech věcí vepište do tabulky (ke stažení na www.bast-se-bavi.cz n...

Více